Zákon o zrušení Fondu národného majetku Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov 375/2015 účinný od 01.01.2016

Platnosť od: 15.12.2015
Účinnosť od: 01.01.2016
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ústavné právo, Správne právo, Obchodné právo, Štát, Kontrolný systém, Štátna správa, Národné hospodárstvo, Štátne orgány, Kontrolné orgány, Správa a privatizácia národného majetku
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUDDS2EUPPČL0

Zákon o zrušení Fondu národného majetku Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov 375/2015 účinný od 01.01.2016
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 375/2015 s účinnosťou od 01.01.2016


Nový paragraf
§ 1

Tento zákon upravuje zrušenie Fondu národného majetku Slovenskej republiky a prechod práv a povinností Fondu národného majetku Slovenskej republiky.
zobraziť paragraf
§ 2

(1)
Zrušuje sa Fond národného majetku Slovenskej republiky (ďalej len „fond“).
(2)
Právnym nástupcom fondu je právnická osoba určená podľa odseku 3.
(3)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) určí na účel podľa odseku 2 právnickú osobu, ktorej jediným akcionárom je štát, alebo právnickú osobu, ktorej jediným zakladateľom je štát, najneskôr do 31. decembra 2015.
(4)
Právnická osoba vstupuje do všetkých práv a povinností fondu vyplývajúcich z právnych vzťahov, ktorých účastníkom je fond.
(5)
Dňom zrušenia fondu prechádza jeho majetok vrátane pohľadávok, majetkových účastí na podnikaní právnických osôb a iných majetkových práv a záväzky fondu na právnickú osobu.
(6)
Podrobnosti o činnosti právnickej osoby vrátane jej hospodárenia a nakladania s majetkom upravia stanovy, ktoré schvaľuje ministerstvo.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 3

(1)
Práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov a z iných právnych vzťahov zamestnancov fondu prechádzajú na právnickú osobu, ktorá je povinná voči týmto zamestnancom dodržiavať kolektívnu zmluvu, ktorá sa na nich vzťahovala do 31. decembra 2015, a to až do skončenia jej účinnosti.
(2)
Nároky zamestnancov vyplývajúce z prechodu práv a povinností podľa odseku 1 uspokojí právnická osoba.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 4

(1)
Na právnickú osobu prechádzajú záväzky vyplývajúce z ručenia fondu za splnenie záväzkov nadobúdateľom privatizovaného majetku podľa predpisov účinných do 31. decembra 2015 v rozsahu a za podmienok, podľa ktorých ručil za tieto záväzky fond.
(2)
Právnická osoba hospodári v roku 2016 s rozpočtom fondu schváleným na rok 2016.
(3)
Výročnú správu fondu a účtovnú závierku fondu za rok 2015 predkladá na rokovanie vlády a po prerokovaní vládou na schválenie Národnej rade Slovenskej republiky ministerstvo. Právnická osoba je povinná poskytnúť na tento účel súčinnosť požadovanú ministerstvom.
(4)
Na právnickú osobu prechádzajú práva a povinnosti pri správe registratúry pochádzajúcej z činnosti fondu, ktorej neuplynuli lehoty uloženia do 1. januára 2016.
(5)
Ministerstvo podá návrh na výmaz fondu z obchodného registra1) do 15. januára 2016.
(6)
Právnická osoba do 31. januára 2016 podá žiadosť o zápis zmeny majiteľa cenných papierov, vrátane družstevných podielnických listov, ktoré nadobudla prechodom z fondu, do zoznamu akcionárov alebo do zoznamu majiteľov družstevných podielnických listov v listinnej podobe a evidencie zaknihovaných cenných papierov. Odplata za služby súvisiace so zápisom zmeny majiteľa cenných papierov poskytnuté centrálnym depozitárom2) v súvislosti so zrušením fondu určí písomná dohoda medzi centrálnym depozitárom a právnickou osobou.
(7)
Právnická osoba podá návrh na vykonanie záznamu v katastri nehnuteľností3) do 31. marca 2016 k právam k nehnuteľnostiam, ktoré na ňu prešli podľa § 2 ods. 4.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 5

(1)
Exekúcii podľa Exekučného poriadku4) nepodlieha majetková účasť právnickej osoby na podnikaní osoby poskytujúcej služby alebo vykonávajúcej činnosti v odvetví tepelnej energetiky.
(2)
Poskytovaním služieb alebo vykonávaním činností v odvetví tepelnej energetiky sa na účely tohto zákona rozumie
a)
prevádzkovanie verejného rozvodu tepla určeného na poskytovanie služieb verejnosti alebo poskytovanie prístupu do takého rozvodu, alebo
b)
výroba tepla na účely poskytovania služieb verejnosti.
(3)
Na nakladanie s majetkom právnickej osoby sa nepoužije osobitný predpis.5) Pri nakladaní s majetkom právnickej osoby, ktorý nadobudla prechodom z fondu, sa neprihliada na rozhodnutia o privatizácii a privatizačné projekty schválené do zániku fondu podľa predpisov účinných do 31. decembra 2015.
(4)
Záväzky fondu vyplývajúce z rozhodnutí o privatizácii a privatizačných projektov schválených do zániku fondu podľa predpisov účinných do 31. decembra 2015, ktoré neboli vysporiadané do 31. decembra 2015, prechádzajú na právnickú osobu.
(5)
Príjmy právnickej osoby možno použiť v súlade s rozhodnutím vlády na posilnenie štátnych finančných aktív podľa osobitného predpisu.6)
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 6

(1)
Ak fyzická osoba ponúkne do 30. júna 2016 bezodplatne právnickej osobe zaknihované cenné papiere, je právnická osoba povinná takú ponuku prijať a na tento účel
a)
uzatvárať s fyzickými osobami zmluvy, predmetom ktorých je
1.
prevod zaknihovaných cenných papierov na právnickú osobu,
2.
prevzatie alebo pristúpenie k záväzkom prevodcu zaplatiť poplatky spojené s evidenciou cenných papierov7) za kalendárny rok, v ktorom došlo k prevodu cenných papierov, a za dva kalendárne roky predchádzajúce tomuto roku a s registráciou prevodu v tejto evidencii8) alebo
3.
záväzok nahradiť poplatky podľa druhého bodu, ak už boli prevodcom zaplatené,
b)
vykonávať právne úkony súvisiace s prevodom, prevzatím záväzku, pristúpením k záväzku, náhradou podľa písmena a) a všetky práva spojené s cennými papiermi nadobudnutými podľa písmena a) prvého bodu.
(2)
Ak sú na tom istom účte majiteľa evidované aj cenné papiere, ktorých prevod nie je predmetom zmluvy podľa odseku 1 písm. a), táto zmluva, okrem náležitosti podľa odseku 1 písm. a) prvého bodu, môže obsahovať aj záväzok
a)
zaplatiť len pomernú časť poplatkov podľa odseku 1 písm. a) druhého bodu zodpovedajúcu cenným papierom, ktorých prevod je predmetom zmluvy podľa odseku 1 písm. a), alebo
b)
nahradiť len pomernú časť poplatkov podľa odseku 1 písm. a) tretieho bodu zodpovedajúcu cenným papierom, ktorých prevod je predmetom zmluvy podľa odseku 1 písm. a), ak už boli prevodcom zaplatené.
(3)
S cennými papiermi nadobudnutými spôsobom podľa odseku 1 a s cennými papiermi prevedenými na právnickú osobu z fondu naloží právnická osoba so súhlasom ministerstva.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 7

Kde sa v právnych predpisoch okrem prechodných ustanovení používajú slová „Fond národného majetku Slovenskej republiky“ vo všetkých tvaroch alebo slová „Fond národného majetku“ vo všetkých tvaroch, rozumie sa tým právnická osoba podľa § 2 ods. 2 tohto zákona.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore