Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o niektorých náhradách v súvislosti s prevodom majetku štátu na iné osoby 173/1993 účinný od 01.01.2016

Platnosť od: 09.08.1993
Účinnosť od: 01.01.2016
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správa a privatizácia národného majetku

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUD5DS2EUPPČL0

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o niektorých náhradách v súvislosti s prevodom majetku štátu na iné osoby 173/1993 účinný od 01.01.2016
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 173/1993 s účinnosťou od 01.01.2016 na základe 375/2015
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

o niektorých náhradách v súvislosti s prevodom majetku štátu na iné osoby

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1

Tento zákon upravuje výšku náhrady poskytovanej Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky ...

§ 2

Povinnej osobe, ktorá podľa osobitného predpisu2) vydala oprávnenej osobe majetok nadobudnutý podľa ...

kde N je peňažná náhrada za vydaný majetok,

C je kúpna cena celého majetku nadobudnutého povinnou osobou,

H je účtovná hodnota celého majetku nadobudnutého povinnou osobou v čase prevodu (prechodu) majetku ...

Z je účtovná hodnota vydávaného majetku v čase prevodu (prechodu) na povinnú osobu.

§ 3

Ak ministerstvo vložilo majetok, ktorý je predmetom vydania, do obchodnej spoločnosti, poskytne tejto ...

§ 4
(1)

Nárok na poskytnutie náhrady podľa § 2 a 3 uplatní povinná osoba na ministerstve písomne do šiestich ...

(2)

Ministerstvo poskytne povinnej osobe náhradu do troch mesiacov od uplatnenia nároku podľa odseku ...

§ 5

Ak povinná osoba nadobudla majetok, ktorým uspokojila reštitučný nárok oprávnenej osoby, od Slovenského ...

§ 5a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016
(1)

Ak je nárok na poskytnutie náhrady uplatnený povinnou osobou na Fonde národného majetku Slovenskej ...

(2)

Právnická osoba podľa osobitného predpisu,6) ako právny nástupca Fondu národného majetku postúpi ...

§ 6

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Michal Kováč v. r.Ivan Gašparovič v. r.Vladimír Mečiar v. r.

Poznámky

  • 1)  § 3 ods. 3 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona ...
  • 2)  § 3 ods. 2 zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  • 3)  § 14 ods. 1 zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  • 4)  Napr. zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení zákona ...
  • 5)  § 2 ods. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/1993 Z. z., ktorým sa podrobnejšie upravuje ...
  • 6)  § 2 ods. 2 zákona č. 375/2015 Z. z. o zrušení Fondu národného majetku a o zmene a doplnení niektorých ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore