Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70791
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
05.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy

Zbierka zákonov 1978

1 1/1978 Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o podmienkach racionálneho využívania ložísk nevyhradených nerastov
2 2/1978 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o spolupráci pri výskume a využívaní kozmického priestoru na mierové účely
3 3/1978 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Bulharskou ľudovou republikou o právnej pomoci a úprave právnych vzťahov v občianskych, rodinných a trestných veciach
4 4/1978 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Českej socialistickej republiky ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Českej socialistickej republiky č. 72/1971 Zb. o zdravotníckych pracovníkoch a iných odborných pracovníkoch v zdravotníctve
5 5/1978 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Českej socialistickej republiky o zrušení súkromných ordinácií a dentistov
6 6/1978 Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky ktorou sa určujú povinnosti správcov vodných tokov a upravujú sa niektoré otázky týkajúce sa vodných tokov
7 7/1978 Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky o uznávaní lesných porastov a stromov na pestovanie a zber lesných semien a odrezkov
8 8/1978 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vydávajú zásady pre vypracovanie dokumentácie hasenia požiarov
9 9/1978 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o zrušení vyhlášky o súkromných ordináciách lekárov a dentistov a vyhlášky o sadzbách za úkony vykonávané v súkromných lekárskych a dentistických ordináciách
10 10/1978 Vyhláška predsedu Štátnej banky československej o platobnom styku a zúčtovaní na účtoch organizácií
11 11/1978 Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 75. výročiu narodenia Juliusa Fučíka
12 12/1978 Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o ochrane lesného pôdneho fondu pri územnoplánovacej činnosti
13 13/1978 Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva českej socialistickej republiky o kategorizácii lesov, spôsoboch hospodárenia a lesnom hospodárskom plánovaní
14 14/1978 Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky o kategorizácii lesov, spôsoboch hospodárenia a hospodárskej úprave lesov
15 15/1978 Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia, ktorým sa zriaďuje čestný titul „Letec kozmonaut ČSSR".
16 17/1978 Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o úhrade poistného z poistných zmlúv uzavieraných o poistení osôb socialistickými organizáciami
17 18/1978 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Laoskej ľudovodemokratickej republiky
18 19/1978 Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky ktorou sa určujú povinnosti správcov vodných tokov a upravujú sa niektoré otázky týkajoce sa vodných tokov
19 20/1978 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška o opatreniach proti prenosným chorobám
20 23/1978 Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru v Košiciach vo volebnom obvode číslo 82 - Rožňava I
21 24/1978 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Belgickým kráľovstvom o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu a z majetku
22 25/1978 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou o spolupráci na spoločných štátnych hraniciach a o vzájomnej pomoci v hraničných otázkach
23 26/1978 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a spolkovou vládou Rakúskej republiky o zriadení cestných priechodov na spoločných štátnych hraniciach
24 27/1978 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Panamskou republikou
25 28/1978 Vyhláška Juhomoravského krajského výboru v Brne ktorou sa poverujú vybrané národné výbory nižších stupňov výkonom vodohospodárskej agendy
26 29/1978 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o organizácii súdov a o voľbách sudcov, zákon o prokuratúre, Trestný poriadok a Notársky poriadok
27 30/1978 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 52/1966 Zb. o osobnom vlastníctve bytov
28 31/1978 Uznesenie Federálneho zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia
29 33/1978 Zákon Českej národnej rady o divadelnej činnosti (divadelný zákon)
30 35/1978 Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č. 37/1963 Zb. o ochrane včiel, vôd a rýb pri ničení škodcov rastlín chemickými prostriedkami
31 36/1978 Zákon Slovenskej národnej rady o divadelnej činnosti (divadelný zákon)
32 37/1978 Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 30/1970 Zb. o sídlach a obvodoch okresných a krajských súdov Slovenskej socialistickej republiky
33 38/1978 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej obchodnej a platobnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Islandskou republikou
34 39/1978 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o spolupráci a vzájomnej pomoci na československo-maďarských štátnych hraniciach
35 40/1978 Nariadenie vlády Českej socialistickej republiky o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd Beskydy, Jeseníky, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, Šumava a Žďárské vrchy
36 42/1978 Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunákov k 650. výročiu založenia mincovne v Kremnici
37 43/1978 Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o úprave pracovného času a o presune pracovného voľna v roku 1979
38 44/1978 Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky výrobkov chemického priemyslu
39 45/1978 Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky výrobkov spotrebného priemyslu
40 46/1978 Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o chránenej oblasti prirodzenej akumulácie vôd na Žitnom ostrove
41 47/1978 Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu o predaji bytov z národného majetku občanom a o finančnej pomoci pri modernizácii zakúpených
42 48/1978 Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o vedení podnikového registra pre obvod Krajského súdu v Bratislave a pre obvod Mestského súdu v Bratislave
43 50/1978 Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice
44 51/1978 Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike
45 52/1978 Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do České národní rady ve volebním obvodě č. 141 (Vizovice - Jihomoravský kraj)
46 53/1978 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou
47 54/1978 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o bezvízovom styku
48 55/1978 Vyhláška Ministerstva kultúry Českej socialistickej republiky ktorou sa ustanovujú výnimky z povinnosti písomne dojednávať zmluvy o šírení literárnych vedeckých a umeleckých diel
49 56/1978 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky o sústredení niektorých činností obvodných súdov a štátnych notárstiev v hlavnom meste Slovenskej socialistickej republiky Bratislave
50 57/1978 Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o razbe československých dukátov k 600. výročiu úmrtia Karola IV.
51 58/1978 Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády č. 9/1972 Zb. o úprave colných sadzieb pri tovare pochádzajúcom z rozvojových krajín.
52 59/1978 Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o oslobodení obchodného tovaru dovážaného a pochádzajúceho z rozvojových krajín od dovozného cla
53 60/1978 Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia divadelného zákona
54 62/1978 Ústavný zákon, ktorým sa mení článok 24 odsek 2 Ústavy Československej socialistickej republiky
55 63/1978 Zákon o opatreniach v sústave základných a stredných škôl
56 64/1978 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa branný zákon
57 65/1978 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov v znení neskorších predpisov
58 66/1978 Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj a Federálneho štatistického úradu, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia vyhlášky č. 85/1977 Zb. o podmienkach začínania stavieb a ich registrácii a evidencii
59 67/1978 Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj, ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 75/1977 Zb. o opakovaných projektoch
60 68/1978 Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia vyhlášky č. 163/1973 Zb. o dokumentácii stavieb v znení vyhlášky č. 31/1976 Zb.
61 69/1978 Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení vyhláška č. 103/1960 Zb. o pôsobnosti Československej obchodnej komory a jej organizácií v znení vyhlášky č. 32/1961 Zb.
62 71/1978 Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 135/1975 Zb. o výnimočnom poskytovaní dôchodku niektorým pracujúcim dôchodcom
63 72/1978 Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 136/1973 Zb. o štátnom riadení v oblasti cien
64 73/1978 Vyhláška Federálneho cenového úradu, Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 137/1973 Zb. o cenách
65 74/1978 Vyhláška Federálneho ministerstva financií a Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 143/1970 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o devízovom hospodárstve
66 75/1978 Vyhláška Ministerstva kultúry Českej socialistickej republiky ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia divadelného zákona
67 76/1978 Zákon Českej národnej rady o školských zariadeniach
68 77/1978 Zákon Českej národnej rady o štátnej správy v školstve
69 78/1978 Zákon Slovenskej národnej rady o školských zariadeniach
70 79/1978 Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej správe v školstve
71 80/1978 Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa zriaďuje Čestné uznanie za zásluhy o rozvoj školstva
72 81/1978 Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky o rozširovaní literárnych, vedeckých a umeleckých diel
73 82/1978 Nariadenie vlády Českej socialistickej republiky o oslobodení obytných domov s bytmi v osobnom vlastníctve od domovej dane
74 83/1978 Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o oslobodení obytných domov s bytmi v osobnom vlastníctve od domovej dane
75 84/1978 Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky opráv poľnohospodárskej techniky
76 85/1978 Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení
77 86/1978 Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce o kontrolách, revíziách a skúškach plynových zariadení
78 87/1978 Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy v novovytvorených volebných obvodoch č. 148-153 v mestskej časti Petržalka
79 88/1978 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a Rakúskou spolkovou vládou o vstupe na časti územia dotknuté úpravami hraničných vôd
80 89/1978 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Protokole medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o rovnocennosti dokladov o vzdelaní a vedeckých hodností a titulov, ktoré sa vydávajú alebo udieľajú v Československej socialistickej republike a v Nemeckej demokratickej republike
81 90/1978 Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 11/1971 Zb. o učebných odboroch a o organizácii výchovy učňov
82 92/1978 Nariadenie vlády Českej socialistickej republiky o zriaďovaní a prevádzke predškolských zariadení socialistickými organizáciami
83 94/1978 Vyhláška Ministerstva školstva Českej socialistickej republiky o organizácii školského roka na základných a stredných školách
84 95/1978 Vyhláška Ministerstva školstva Českej socialistickej republiky o školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť
85 98/1978 Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa predlžuje povinná školská dochádzka na niektorých školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť
86 99/1978 Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o zriaďovaní a prevádzke predškolských zariadení socialistickými organizáciami
87 100/1978 Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o výnimočnom poskytovaní dôchodku niektorým pracujúcim dôchodcom (úplné znenie, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných nariadením vlády Československej socialistickej republiky č. 71/1978 Zb.)
88 101/1978 Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní mincí po 50 halieroch vzoru 1978
89 102/1978 Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 600. výročiu úmrtia Karola IV.
90 103/1978 Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 145/1956 Ú. l. (Ú. v.) o premávke na cestách
91 106/1978 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Mongolskou ľudovou republikou o poskytovaní právnej pomoci a o právnych vzťahoch v občianskych, rodinných a trestných veciach
92 107/1978 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Španielskym kráľovstvom o obchodnej výmene a rozvoji hospodárskej a priemyselnej kooperácie
93 108/1978 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Republikou Peru
94 109/1978 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o výstavbe a prevádzke Sústavy vodných diel Gabčíkovo- Nagymaros
95 110/1978 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Štrasburskej dohode o medzinárodnom patentovom triedení z 24. marca 1971
96 111/1978 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dojednaní medzi Federálnym ministerstvom poľnohospodárstva a výživy Československej socialistickej republiky a Ministerstvom poľnohospodárstva Poľskej ľudovej republiky o spolupráci pri vykonávaní rastlinolekárskych prehliadok
97 112/1978 Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 158/1976 Zb. o vodnej stráži
98 114/1978 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o výmene tovaru a platbách medzi Československou socialistickou republikou a Guinejskou republikou
99 115/1978 Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky ktorou sa určujú náležitosti poskytované pracovníkom získaným pre cukrovarskú kampaň a pre niektoré iné kampaňové práce
100 116/1978 Vyhláška Severočeského krajského národného výboru v Ústí nad Labem ktorým sa poverujú vybrané národné výbory nižších stupňov výkonom nodohospodárskej agendy
101 119/1978 Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o Národnom parku Nízke Tatry
102 120/1978 Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vydáva štatút Národného parku Nízke Tatry
103 121/1978 Branný zákon (úplné znenie branného zákona, ako vyplýva z neskorších zákonných zmien a doplnkov)
104 122/1978 Zákon o niektorých služobných pomeroch vojakov (úplné znenie zákona o niektorých služobných pomeroch vojakov, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnkov)
105 123/1978 Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vykonávaní periodických revízií hospodárenia
106 124/1978 Vyhláška Federálneho ministerstva financií o stiahnutí mincí po 5 halieroch vzoru 1953 a vzoru 1962
107 125/1978 Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o organizácii školského roku na základných a stredných školách
108 126/1978 Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o základnej škole
109 127/1978 Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť
110 128/1978 Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj a Štátnej plánovacej komisie o režimoch komplexnej bytovej výstavby a investícií, ktoré komplexnú bytovú výstavbu podmieňujú
111 129/1978 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Laoskej ľudovodemokratickej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických, osobitných a služobných pasov
112 130/1978 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o registrácii objektov vypustených do kozmického priestoru
113 131/1978 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o zabránení a trestaní trestných činov proti osobám požívajúcim medzinárodnú ochranu, včítane diplomatických zástupcov
114 132/1978 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o úprave vodohospodárskych otázok na hraničných vodách
115 133/1978 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o vzájomnom uznávaní autorských osvedčení a iných ochranných dokumentov na vynálezy
116 135/1978 Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra ktorou sa vydávajú podrobnejšie predpisy o občianskych preukazoch
117 136/1978 Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 100/1975 Zb. o pravidlách cestnej premávky
118 137/1978 Vyhláška Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky č. 118/1971 Zb. o hospodárení so zbernými surovinami v znení vyhlášky č. 109/1974 Zb.
119 138/1978 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky č. 12/1972 Zb. o hospodárení so zbernými surovinami v znení vyhlášky č. 110/1974 Zb.
120 140/1978 Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky o dodávke elektriny obyvateľstvu
121 141/1978 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Fínskej republiky o spolupráci v oblasti cestovného ruchu
122 142/1978 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Kultúrnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a federálnou vojenskou vládou Nigérijskej federatívnej republiky
123 143/1978 Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o prechodnej úprave niektorých hospodárskych záväzkových vzťahov pri dodávkach a odbere vykurovacích plynov a tuhých palív
124 144/1978 Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickeh republiky o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
125 145/1978 Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky ktorou sa mení vyhláška č. 156/1968 Zb. o veterinárnom vyšetrení domácich zakáľačiek niektorých jatočných zvierat v znení vyhlášky č. 123/1970 Zb a vyhlášky č. 140/1975 Zb.
126 146/1978 Zákon o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1979
127 147/1978 Zákon Českej národnej rady o štátnom rozpočte Českej socialistickej republiky na rok 1979
128 148/1978 Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1979
129 149/1978 Zákon Českej národnej rady ktorým sa mení a dopĺňa zákon Českej národnej rady o rokovacom poriadku Českej národnej rady
130 150/1978 Zákon Slovenskej národnej rady o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady
131 151/1978 Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky o združovaní prostriedkov socialistických organizácií
132 152/1978 Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia vyhlášky č. 163/1973 Zb. o dokumentácii stavieb
133 153/1978 Vyhláška Ministerstva školstva Českej socialistickej republiky o prijímaní na štúdium na stredných školách
134 154/1978 Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore