Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70217
Dôvodové správy: 2174
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
15.10.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon Českej národnej rady o divadelnej činnosti (divadelný zákon) 33/1978 účinný od 01.07.1978


Platnosť od: 13.04.1978
Účinnosť od: 01.07.1978
Autor: Nezadaný
Oblasť:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP1 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 33/1978 s účinnosťou od 01.07.1978

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Českej národnej rady

o divadelnej činnosti (divadelný zákon)

Česká národná rada sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1
(1)

Poslaním divadelnej činnosti v Českej socialistickej republike je prispievať v duchu kultúrnej ...

(2)

O divadelnú činnosť a jej plánovitý rozvoj sa stará štát. Orgány štátnej správy zaabezpečujú ...

§ 2
(1)

Divadelnou činnosťou je verejné scénické predvádzanie divadelného diela divadelnými umelcami ...

(2)

Za divadelné dielo1) sa považuje dramatické, hudobno-dramatické, choreografické alebo pantomimické ...

§ 3
(1)

Divadelnými umelcami podľa tohto zákona sú osoby s odbornou spôsobilosťou na výkon umeleckej ...

a)

v pracovnom pomere s divadlom alebo s organizáciou vykonávajúcou v tomto odbore agentúrnu činnosť ...

b)

na základe zmluvy podľa autorskoprávnych predpisov2) s divadlom alebo s agentúrou.

(2)

Divadelní umelci sa prijímajú do pracovného pomeru spravidla na základe verejného konkurzu.

§ 4

Divadelnými ochotníkmi sú osoby, ktoré vo svojom voľnom čase a bez nároku na odmenu vykonávajú ...

§ 5
(1)

Divadlo je štátna socialistická organizácia s poslaním vykonávať divadelnú činnosť; divadelné ...

(2)

Divadlo zriaďuje, riadi a zrušuje v rámci ustanovenej siete divadiel krajský národný výbor, v ...

(3)

Na čele divadla je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva krajský národný výbor; na vymenovanie ...

(4)

Riadenie divadla, ktoré svojím kultúrno-politickým významom presahuje územie kraja, môže minister ...

(5)

Divadlo môže zriadiť aj minister kultúry. Riadiacu pôsobnosť voči tomuto divadlu vykonáva ministerstvo ...

(6)

Minister kultúry môže po dohode a príslušným krajským národným výborom previesť divadlo, ...

(7)

Divadlo sa zriaďuje ako príspevková alebo rozpočtová organizácia.

§ 6
(1)

Národné divadlo v Prahe riadi ministerstvo kultúry, ktoré po dohode s príslušnými orgánmi štátnej ...

(2)

Riaditeľa Národného divadla v Prahe vymenúva a odvoláva minister kultúry.

§ 7
(1)

Úlohy divadla, zásady jeho organizačného usporiadania a spôsob hospodárenia a prevádzky upravuje ...

(2)

Štatút divadla vydáva orgán štátnej správy, ktorý divadlo riadi.

§ 8
(1)

Krajská agentúra dojednáva s divadelnými umelcami z obvodu svojej pôsobnosti zmluvy o účinkovaní ...

(2)

Krajský národný výbor určí, ktorá ním riadená štátna socialistická organizácia z odvetvia ...

§ 9
(1)

Ústredná agentúra3) je štátna socialistická organizácia, ktorú riadi ministerstvo kultúry.

(2)

Úlohou ústrednej agentúry na úseku divadelníctva je sprostredkúvať divadelnú činnosť v styku ...

§ 10
(1)

Ochotnícky súbor ako záujmový kolektív divadelných ochotníkov môže zriadiť iba socialistikcá ...

(2)

Organizácia, ktorá ochotnícky súbor zriadila (ďalej len „zriaďovateľ), oznámi zriadenie súboru ...

(3)

Ak sú splnené zákonné podmienky pre zriadenie ochotníckeho súboru, vykoná okresný národný ...

Činnosť ochotníckych súborov

§ 11
(1)

Zriaďovateľ vytvára pre činnosť ochotníckeho súboru vhodné organizačné, materiálne a technické ...

(2)

Na čele ochotníckeho súboru je vedúci súboru; vymenúva a odvoláva ho zriaďovateľ, ktorému ...

§ 12

Okresný národný výbor vedie evidenciu ochotníckych súborov pôsobiacich v jeho obvode, zabezpečuje ...

§ 13

Nositeľom práv a záväzkov vyplývajúcich z činnosti ochotníckeho súboru je zriaďovateľ. Právne ...

§ 14
(1)

Na zrušenie ochotníckeho súboru je príslušný jeho zriaďovateľ. O zrušení ochotníckeho súboru ...

(2)

Ak zanikne zriaďovateľ ochotníckeho súboru, môže jeho práva a povinnosti voči tomuto súboru ...

§ 15

Usporiadateľom predstavenia môže byť iba socialistická organizácia.

Povinnosti usporiadateľa

§ 16

Usporiadateľ zodpovedá za vytvorenie vhodných podmienok na konanie predstavenia, za zachovanie poriadku ...

§ 17

Účinkovanie divadelného umelca na predstavení mimo prevádzky divadiel za odmenu je usporiadateľ ...

§ 18
(1)

Predstavenie sa môže konať iba na základe povolenia udeleného na písomnú žiadosť usporiadateľa ...

(2)

Žiadosť o povolenie predstavenia treba podať najneskoršie päť týždňov pred konaním predstavenia. ...

§ 19
(1)

Miestny (mestský) národný výbor môže predstavenie povoliť, ak konanie predstavenia a obsah i ...

(2)

Miestny (mestský) národný výbor predstavenie nepovolí, ak by jeho konanie

a)

nebolo v súlade s týmto zákonom alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi,

b)

mohlo ohroziť verejný poriadok alebo iný dôležitý spoločenský záujem.

(3)

Miestny (mestský) národný výbor, ktorý predstavenie povolil, o udelení povolenia súčasne upovedomí ...

§ 20
(1)

Miestny (mestský) národný výbor, ktorý predstavenie povolil, odníme povolenie, ak nastanú alebo ...

(2)

Odvolanie proti rozhodnutiu o odňatí povolenia nemá odkladný účinok.

Predstavenie usporiadané divadlom

§ 21
(1)

Schválený dramaturgický plán oprávňuje divadlo naštudovať divadelné diela v ňom obsiahnuté ...

(2)

Na predstavenie, ktoré usporiada divadlo v oblasti svojho pôsobenia, sa povolenie podľa § 18 nevyžaduje; ...

(3)

MImo oblasti svojho pôsobenia môže divadlo usporiadať predstavenie iba s povolením okresného národného ...

(4)

Rozhodnutie, ktorým sa divadlu nepovoľuje usporiadať predstavenie, je okresný národný výbor povinný ...

§ 22

Divadlo môže so súhlasom orgánu štátnej správy, ktorý ho riadi, usporiadať vo svojom sídle ...

§ 23
(1)

Schválenie festivalu, prehliadky, súťaže alebo inej obdobnej kultúrnej akcie v odbore divadelnej ...

(2)

Pokiaľ okresný národný výbor, v obvode ktorého sa má kultúrna akcia konať, nebol o jej čase, ...

Dozorný orgán

§ 24
(1)

Dozor na predstavení prislúcha miestnemu (mestskému) národnému výboru, do pôsobnosti ktorého ...

(2)

Dozor na predstavení, ktorého usporiadateľom je divadlo, prislúcha orgánu štátnej správy, ktorý ...

(3)

Dozor na predstavení, ktoré sa koná v rámci schválenej kultúrnej akcie v odbore divadelnej činnosti, ...

§ 25

Dozor na predstavení vykonáva osoba, ktorú na to splnomocní orgán štátnej správy príslušný ...

Výkon dozoru

§ 26
(1)

Dozorný orgán sleduje pri výkone dozoru dodržiavanie podmienok ustanovených v rozhodnutí o povolení ...

(2)

Usporiadateľ je povinný umožniť výkon dozoru, vyhradiť dozornému orgánu v hľadisku vhodné ...

§ 27
(1)

Ak dozorný orgán zistí, že predstavenie nebolo povolené alebo že sa koná v rozpore s povolením ...

(2)

Písomné vyhotovenie rozhodnutia o zákaze predstavenia alebo o prerušení predstavenia a zákaze ...

§ 28
(1)

Na účinkovanie divadiel, divadelných umelcov a ochotníckych súborov z Českej soscialistickej republiky ...

(2)

Ustanovenia o povoľovaní predstavení nie sú udelením súhlasu podľa odseku 1 dotknuté.

§ 29
(1)

Ak má účinkovať zahraničný súbor alebo jednotlivý umelec z odboru divadelnej činnosti v Českej ...

(2)

Predstavenie usporiadané na základe medzinárodnej zmluvy sa posudzuje z hľadiska povoľovania ako ...

§ 30
(1)

Účinkovanie divadiel a divadelných umelcov z Českej socialistickej republiky v zahraičí a účinkovanie ...

(2)

Sprostredkovaniu podľa odseku 1 nepodlieha účinkovanie

a)

na splnenie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, ktorými je Československá socialistická ...

b)

v rámci medzinárodných družobných stykov národných výborov,

c)

bez nároku na odmenu.

§ 31
a)

vypracúva v spolupráci s krajskými národnými výbormi koncepciu štátnej kultúrnej politiky v ...

b)

ustanovuje po dohode s krajskými národnými výbormi sieť divadiel, v ktorej určuje najmä sídlo, ...

c)

vydáva predpisy pre zostavovanie, prerokúvanie, schvaľovanie a kontrolu plnenia dramaturgických ...

d)

napomáha rozvoj pôvodnej divadelnej tvorby a divadelnej kritiky,

e)

spolupracuje s Ministerstvom školstva Českej socialistickej republiky pri odbornej príprave divadelných ...

f)

sleduje umeleckú úroveň českého divadelníctva ako celku, hodnotí činnosť divadiel a prijíma ...

g)

zabezpečuje v spolupráci s príslušnými orgánmi štátnej správy a spoločenskými organizáciami ...

h)

dbá o záujmy národností v odbore divadelnej činnosti a vytvára predpoklady na ich uspokojovanie, ...

i)

schvaľuje, prípadne organizuje národné, celoštátne i medzinárodné festivaly, prehliadky, súťaže ...

j)

schvaľuje reprezentáciu Českej socialistickej republiky v odbore divadelnej činnosti na celoštátnych ...

§ 32
(1)

Národné výbory zabezpečujú realizáciu štátnej kultúrnej politiky v odbore divadelnej činnosti, ...

(2)

Okrem úloh vyplývajúcich z predchádzajúcich ustanovení tohto zákona a z iných právnych predpisov ...

a)

krajské národné výbory

1.

sledujú a hodnotia ideovú a umeleckúú úrovň divadelnej činnosti v kraji,

2.

určujjú podrobnejšie podmienky činnosti divadiel, ktoré riadia, a zabezpečujú ich prevádzku.

3.

organizujú odborno-metodidckú pomoc na úseku ochotníckeho divadelníctva,

4.

schvaľujú, prípadne usporadúvajú alebo organizujú krajské festivaly, prehliadky, súťaže a ...

5.

vyjadrujú sa k návrhom ministerstva kultúry na vysielanie divadiel, ktoré riadia, do zahraničia, ...

6.

vyjadrujú sa k návrhom na vysielanie a prijímanie ochotníckych súborov v styku so zahraničím;

b)

okresné národné výbory

1.

zúčastňujú sa na riešení závažných ideových a umeleckých otázok divadiel, ktoré majú sídlo ...

2.

vyjadrujú sa k návrhom dramaturgických plánov a plánov činnosti divadiel, ktoré majú sídlo ...

3.

schvaľujú, prípadne usporadúvajú alebo organizujú okresné festivaly, prehliadky, súťaže a ...

4.

navrhujú prostredníctvom krajských národných výborov vysielanie a prijímanie ochotníckych súborov ...

c)

miestne (mestské) národné výbory

1.

vytvárajú vhodné podmienky divadelnej činnosti najmä tým, že podporujú činnosť divadiel a ...

2.

využívajú divadelnú činnosť v spolupráci so socialistickými organizáciami na harmonický rozvoj ...

§ 33

Ministerstvo kultúry, krajské národné výbory a okresné národné výbory sledujú a kontrolujú ...

§ 34
(1)

Zhotovovať zvukové, obrazové a iné záznamy na predstavení možno len so súhlasom usporiadateľa. ...

(2)

Práva organizácií rozhlasu a televízie, ako aj práva autorov a výkonných umelcov podľa osobitných ...

§ 35

Ustanovenia tohto zákona sa primerane vzťahujú aj na divadelnú činnosť vykonávanú školami umeleckého ...

§ 36
(1)

Ustanovenia tohto zákona sa nevzťahujú na divadelnú činnosť vykonávanú v českosloevenských ...

(2)

Ustanovenia § 28 ods. 1 a § 29 sa nevzťahujú na divadelnú činnosť ochotníckych súborov zriadených ...

(3)

Kontrolná pôsobnosť podľa § 33 sa nevzťahuje na činnosť ochotníckych súborov zriadených družstevnými ...

(4)

Všeobecné predpisy o správnom konaní9) sa nevzťahujú na rozhodovanie ministerstva kultúry o udelení ...

§ 37
(1)

Ochotnícky súbor podľa doterajších predpisosv sa považuje za ochotnícky súbor podľa tohto zákona, ...

(2)

Ochotnícky súbor zriadený inou ako socialistickou organizáciou sa považuje za ochotnícky súbor ...

§ 38
(1)

Ministerstvo kultúry všeobecne záväzným právnym predpisom

a)

vymedzí podrobneejšie okruh divadelných umelcov a ustanoví podmienky ich odbornej spôsobilosti,

b)

ustanoví podrobnosti o účinkovaní divadelných umelcov na predstaveniach mimo prevádzky divadiel ...

c)

ustanoví podrobnosti o povoľovaní predstavení, o povinnostiach usporiadateľa a o výkone dozoru ...

d)

ustanoví podrobnosti o zriaďovaní a podmienkach činnosti ochotníckych súborov a o povinnostiach ...

e)

ustanoví úlohy a rozsah oprávnenia osôb poverených inšpekčnou činnosťou v odbore divadelnej ...

(2)

Ministerstvo kultúry po dohode s Ministerstvom školstva Českej socialistickej republiky všeobecne ...

a)

spôsob osvedčovania odbornej spôsosbilosti divadelných umelcov,

b)

podrobnejšie podmienky divadelnej činnosti škôl umeleckého smeru.

(3)

Ministerstvo kultúry po dohode s Ministerstvom práce a sociálnych vecí Českej socialistickej republiky ...

§ 39
a)

zákon č. 55/1957 Zb. o divadelnej činnosti (divadelný zákon),

b)

položka č. 47 prílohy A, položky č. 27 a 28 prílohy B a položka č. 14 prílohy D zákona Českej ...

c)

vyhláška č. 71/1958 Ú. 1., ktorou sa určujú podmienky účinkovania divadelných umelcov z povolania ...

d)

ustanovenia prvej, druhej a štvrtej časti vyhlášky č. 99/1958 Ú. l. o povoľovaní verejných ...

§ 40

Tento zákon nadobúda účinnosť l. júlom 1978.

Erban v. r.

Korčák v. r.

Poznámky

  • 1)  § 2 ods. 1 zákona č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon). ...
  • 2)  § 27 a § 39 autorského zákona.
  • 3)  Pragokoncert, československá umelecká agentúra v Prahe, podľa § 4 ods. 1 zákona č. 81/1957 Zb. ...
  • 4)  § 20 a nasl. Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení neskorších predpisov; § 8 a nasl. ...
  • 5)  Autorský zákon; Zákonník práce č. 65/1965 Zb. (úplné znenie č. 55/1975 Zb.); evidencii a registrácii ...
  • 6)  Divadelná a literárna agentúra DILIA v Prahe podľa § 44 autorského zákona a § 10 vyhlášky. ...
  • 7)  Napr. § 75 zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu; § 3 a 5 zákona č. 18/1958 Zb. ...
  • 8)  § 4 a § 11 zákona č. 17/1964 Zb. o Československom rozhlase, § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 18/1964 ...
  • 9)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore