Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70789
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
02.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy

Zbierka zákonov 1967

1 1/1967 Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o zmenách v organizácii a pôsobnosti niektorých ústredných orgánov
2 2/1967 Vyhláška Ministerstva financií a Ústrednej rady odborov o pobádacích fondoch a financovaní niektorých výdavkov v rozpočtových a príspevkových organizáciách.
3 3/1967 Vyhláška, ktorou sa vydávajú smernice Ústrednej rady odborov pre uzavieranie, registráciu a kontrolu kolektívnych zmlúv
4 4/1967 Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva o ochrane a o dobe, spôsobe a podmienkach lovu niektorých druhov zveri
5 5/1967 Nariadenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o zriadení Pieninského národného parku
6 6/1967 Vyhláška predsedu vlády ktorou sa uverejňuje opatrenie Ústrednej rady odborov o zmenách v odvode poistného nemocenského poistenia
7 7/1967 Vyhláška Východoslovenského krajského národného výboru v Košiciach, ktorou sa určujú ďalšie mestské národné výbory v kraji ako stavebné úrady
8 8/1967 Vyhláška Ministerstva financií o poskytovaní pracovného voľna a o hospodárskom zabezpečení pracovníkov pri účasti na odbornom školení organizovanom formou krátkodobého internátneho sústredenia
9 9/1967 Vyhláška Ministerstva financií, Štátnej plánovacej komisie a Ústredného geologického úradu o projektovaní a financovaní geologických prác
10 10/1967 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o leteckej doprave
11 11/1967 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o spolupráci v oblasti zdravotníctva medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Tuniskej republiky
12 12/1967 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Alžírskej demokratickej a ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva
13 13/1967 Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o úprave Hospodárskeho zákonníka a niektorých ďalších právnych predpisov
14 14/1967 Pokyny Štátnej plánovacej komisie a Ministerstva financií ktorými sa upravujú metodické pokyny Štátnej plánovacej komisie a Ministerstva financií pre vypracovanie návrhu štátneho vykonávacieho plánu a štátneho rozpočtu na r. 1967 č. 69/1966 Zb.
15 15/1967 Zákon Slovenskej národnej rady o zmenách v organizácii a náplni úloh niektorých výkonných orgánov Slovenskej národnej rady
16 16/1967 Vládne nariadenie o ekonomických nástrojoch a o fondoch jednotných roľníckych družstiev
17 17/1967 Vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu o úprave zberateľskej výmeny poštových známok a ostatných predmetov filatelistického záujmu so zahraničím
18 19/1967 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Jemenskou arabskou republikou
19 20/1967 Vyhláška Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave, ktorou sa určuje ďalší miestny národný výbor v kraji ako stavebný úrad
20 21/1967 Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o voľbách komisií ľudovej kontroly
21 22/1967 Vyhláška Ministerstva financií a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o fakturovaní a platení dodávok pre investičnú výstavbu a dodávok geologických prác
22 23/1967 Vyhláška Ministerstva dopravy, ktorou sa mení vyhláška č. 42/1962 Zb. o úprave mzdových podmienok pre vodičov cestných motorových vozidiel, závozníkov a sprievodcov autobusov
23 24/1967 Vyhláška Ministerstva financií, ktorou sa vykonáva zákon o dani zo mzdy
24 25/1967 Vyhláška Ministerstva kultúry a informácií o úprave autorských odmien za vydanie slovesných diel
25 26/1967 Vyhláška Ministerstva financií, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška o správnych poplatkoch
26 27/1967 Vyhláška Ministerstva dopravy a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o hospodárskych záväzkoch v železničnej preprave vozňových zásielok
27 28/1967 Vyhláška Ministerstva dopravy a Ústredného banského úradu, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre styk dráh s banskou činnosťou
28 29/1967 Zákon o zriadení a pôsobnosti Ministerstva poľnohospodárstva a výživy
29 30/1967 Vyhláška ministra financií o stiahnutí bankoviek po 100 Kčs a 50 Kčs vzoru 1953
30 31/1967 Vyhláška ministra zahraničného obchodu o určení podniku Československý Filmexport a Československej televízie na niektoré činnosti pri vývoze a dovoze filmov a televíznych záznamov
31 32/1967 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o leteckých službách medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky
32 33/1967 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovoroch a výsadách a imunitách Dunajskej komisie
33 34/1967 Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Národného zhromaždenia
34 35/1967 Zákon o opatreniach proti znečisťovaniu ovzdušia
35 36/1967 Zákon o znalcoch a tlmočníkoch
36 37/1967 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti na vykonanie zákona o znalcoch a tlmočníkoch
37 38/1967 Vládne nariadenie o umiestňovaní absolventov vysokých škôl, konzervatórií, stredných odborných a odborných škôl
38 39/1967 Vyhláška rektora Vysokej školy politickej Ústredného výboru Komunistickej strany Československa, ktorou sa vydávajú predpisy pre rigorózne skúšky (rigorózny poriadok) na Vysokej škole politickej Ústredného výboru Komunistickej strany Československa
39 40/1967 Vyhláška rektora Vysokej školy politickej Ústredného výboru Komunistickej strany Československa o spätnom priznávaní titulov Vysokou školu politickou Ústredného výboru Komunistickej strany Československa
40 41/1967 Vyhláška Ministerstva školstva, ktorou sa mení a dopĺňa príloha vyhlášky Ministerstva školstva a kultúry č. 26/1966 Zb., ktorou sa vydávajú predpisy pre rigorózne skúšky (rigorózny poriadok).
41 42/1967 Vyhláška Ministerstva vnútra a Ústrednej rady družstiev o mzdových podmienkach domovníkov
42 43/1967 Opatrenie predsedu Ústrednej komisie ľudovej kontroly, ktorým sa vyhlasuje uznesenie vlády o predĺžení platnosti pravidiel pre vykonávanie periodických revízií hospodárenia
43 44/1967 Zákon Slovenskej národnej rady o organizácii a náplni činnosti výkonných orgánov Slovenskej národnej rady v odbore poľnohospodárstva a výživy
44 45/1967 Zákon Slovenskej národnej rady o Protialkoholickom zbore na Slovensku
45 46/1967 Vládne nariadenie o vyporiadaní škôd spôsobených prevádzkovou hospodárskou činnosťou socialistických organizácií na hmotnom majetku iných socialistických organizácií a o náhradách v investičnej výstavbe
46 47/1967 Vyhláška Štátnej komisie pre financie, ceny a mzdy o cenách
47 48/1967 Vyhláška Ministerstva financií a Ústrednej rady odborov o fonde kultúrnych a sociálnych potrieb a financovaní niektorých činností štátnych hospodárskych organizácií
48 49/1967 Vyhláška Ministerstva školstva o postgraduálnom štúdiu na vysokých školách
49 50/1967 Zákon o štátnom rozpočte na rok 1967
50 51/1967 Zákon, ktorým sa mení § 31 zákona č. 183/1964 Zb. o rokovacom a pracovnom poriadku Národného zhromaždenia
51 52/1967 Vládna vyhláška, ktorou sa zrušuje vládna vyhláška č. 120/1964 Zb. o úprave dôchodkov niektorých osôb
52 53/1967 Vyhláška Rady Juhomoravského krajského národného výboru v Brne ktorou sa určujú ďalšie mestské národné výbory v kraji ako stavebné úrady
53 54/1967 Vyhláška Rady Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave, ktorou sa určujú ďalšie obvodné národné výbory v kraji ako stavebné úrady
54 55/1967 Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy o základných podmienkach dodávky poľnohospodárskych výrobkov a potrieb
55 56/1967 Vládne nariadenie o jedoch a iných látkach škodlivých zdraviu
56 57/1967 Vyhláška ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti, ktorou sa vykonáva vládne nariadenie o jedoch a iných látkach škodlivých zdraviu
57 58/1967 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci
58 59/1967 Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o poľovníctve
59 60/1967 Vyhláška Ministerstva školstva, ktorou sa mení a dopĺňa príloha 1 vyhlášky č. 84/1965 Zb. o učebných odboroch a o finančnom a hmotnom zabezpečení učňov
60 61/1967 Vyhláška Ministerstva financií, ktorou sa určuje výška štátneho príspevku na družstevnú bytovú výstavbu začínanú v roku 1967, upravuje výška štátneho príspevku na družstevnú výstavbu rozostavanú k 1. 1. 1967 a menia niektoré ustanovenia vyhlášky č. 191/1964 Zb. o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej bytovej výstavbe a výstavbe rodinných domčekov v znení vyhlášky č. 26/1965 Zb.
61 62/1967 Vyhláška ministra zahraničných vecí o nadobudnutí účinnosti nového znenia Prílohy I Medzinárodného dohovoru o preprave tovaru po železniciach (CIM)
62 63/1967 Rozhodnutie prezidenta republiky podľa článku 62 ods. 1 bod 1 ústavy o dojednávaní medzinárodných zmlúv
63 64/1967 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Republikou Kongo (Brazzaville)
64 65/1967 Vyhláška Ministerstva dopravy o plaveckých a námorníckych knižkách
65 67/1967 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známok zo 14. apríla 1891 revidovanej v Bruseli 14. decembra 1900, vo Washingtone 2. júna 1911, v Haagu 6. novembra 1925, v Londýne 2. júna 1934 a v Nice 15. júna 1957
66 68/1967 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Sväzu sovietskych socialistických republík o medzinárodnej automobilovej doprave.
67 70/1967 Zákon o komisiách ľudovej kontroly
68 71/1967 Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
69 72/1967 Zákon o Štátnej sporiteľni
70 73/1967 Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy a Ministerstva lesného a vodného hospodárstva ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky opráv poľnohospodárskych a lesných mechanizačných prostriedkov, poľných a zemných prác, chemizácie a iných poľnohospodárskych prác
71 74/1967 Vyhláška Rady východočeského krajského národného výboru v Hradci Králové ktorou sa určuje Mestský národný výbor v Kostelci nad Orlicou ako stavebný úrad
72 75/1967 Vyhláška ministerstiev zdravotníctva a zahraničných vecí o dodatkovej dovolenke pracovníkov, ktorí vykonávajú zdraviu škodlivé alebo zvlášť obťažné práce, a o náhrade za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti pri niektorých chorobách z povolania.
73 76/1967 Vyhláška ministra financií o vydaní pamätných strieborných desaťkorunáčok k 500. výročiu založenia univerzity v Bratislave
74 77/1967 Zákon Slovenskej národnej rady o Komisii Slovenskej národnej rady pre národné výbory.
75 78/1967 Zákon Slovenskej národnej rady o Komisii ľudovej kontroly Slovenskej národnej rady.
76 79/1967 Vyhláška Rady Západočeského krajského národného výboru v Plzni ktorou sa určujú ďalšie mestské národné výbory v kraji ako stavebné úrady
77 80/1967 Vyhláška Rady Západočeského krajského národného výboru v Plzni ktorou sa odoberá niektorým mestským národným výborom v kraji pôsobnosť stavebného úradu
78 81/1967 Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia ktorým sa rozširuje pôsobnosť Ministerstva baníctva
79 82/1967 Vládne nariadenie, ktorým sa Komisia pre klasifikáciu zásob ložísk nerastných surovín podriaďuje vláde
80 83/1967 Vládne nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa vládne nariadenie č. 100/1966 Zb. o plánovitom riadení národného hospodárstva
81 84/1967 Vyhláška ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti, Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia a Ústrednej rady odborov, ktorou sa mení vyhláška č. 32/1965 Zb. o odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia
82 85/1967 Vyhláška ministra zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 82/1961 Zb., ktorou sa vykonáva colný zákon č. 36/1953 Zb.
83 86/1967 Vyhláška Štátnej komisie pre financie, ceny a mzdy, Štátnej plánovacej komisie, Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia a Ústrednej rady odborov, ktorou sa upravuje uvoľňovanie pracovníkov a ich umiestňovanie a hmotné zabezpečenie v súvislosti s likvidáciou neefektívnych prevádzok a s inými racionalizačnými opatreniami.
84 87/1967 Vyhláška Ministerstva školstva o finančnom a hmotnom zabezpečení učňov v internátnych učňovských školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a v učňovských školách navštevovaných učňami z ústavov sociálnej starostlivosti pre telesne chybnú mládež
85 88/1967 Vyhláška Sväzu výrobných družstiev o nemocenskom poistení členov výrobných družstiev
86 89/1967 Vyhláška Štátneho štatistického úradu o zavedení a využívaní Jednotnej klasifikácie stavebných objektov
87 90/1967 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva č. 44/1966 Zb. o zdravotníckych pracovníkoch a iných odborných pracovníkoch v zdravotníctve
88 91/1967 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou
89 92/1967 Vyhláška Štátnej plánovacej komisie o palivových a energetických základniach pre spotrebiče tuhých, tekutých alebo plynných palív a elektrickej energie
90 93/1967 Vyhláška ministra zahraničného obchodu o určení Unicoopu, družstevného podniku pre zahraničný obchod na vykonávanie niektorých zahraničných obchodov
91 94/1967 Vyhláška Rady Stredoslovenského krajského národného výboru v Banskej Bystrici, ktorou sa určuje ďalší mestský národný výbor v kraji ako stavebný úrad
92 95/1967 Vyhláška Ministerstva financií, ktorou sa vykonáva zákon č. 73/1952 Zb. o dani z obratu
93 96/1967 Vyhláška Štátnej komisie pre financie, ceny a mzdy o náhradách cestovných, sťahovacích a iných výdavkov
94 97/1967 Vyhláška Ústrednej rady odborov, ktorou sa vykonávajú niektoré ďalšie ustanovenia Zákonníka práce a predpisov o nemocenskom poistení
95 98/1967 Vyhláška Ministerstva vnútra o úhrade za užívanie nebytových priestorov
96 99/1967 Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o zrušení Štátnej drevárskej inšpekcie
97 100/1967 Vyhláška ministra zahraničných vecí o zmene článku II ods. 1 Dohovoru medzi vládou Československej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o pomoci pri živelných pohromách podpísaného v Prahe 6. októbra 1956
98 101/1967 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o bezvízovom styku
99 102/1967 Vyhláška Úradu pre normalizáciu a meranie, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 61/1963 Zb. o zabezpečovaní správnosti meradiel a merania
100 103/1967 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o výmene študentov a absolventov vysokých škôl
101 104/1967 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Kultúrnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládu Sýrskej arabskej republiky
102 105/1967 Vyhláška Ministerstva kultúry a informácií, ktorou sa mení vyhláška č. 73/1962 Zb. o inzercii v tlači
103 106/1967 Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o zmene a doplnení zákona o hospodárskej arbitráži
104 107/1967 Vládne nariadenie ozabezpečení vzťahov organizácií k štátnemu rozpočtu
105 108/1967 Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Národného zhromaždenia
106 109/1967 Uznesenie Národného zhromaždenia Československej socialistickej republiky, ktorým sa vydáva Vzorový štatút mestských národných výborov
107 110/1967 Ústavný zákon o národných výboroch pôsobiacich v hlavnom meste Prahe
108 111/1967 Zákon o hlavnom meste Prahe
109 112/1967 Ústavný zákon o skončení volebného obdobia Národného zhromaždenia, Slovenskej národnej rady, Najvyššieho súdu, krajských, okresných a vojenských súdov
110 113/1967 Zákon o voľbách do Národného zhromaždenia
111 114/1967 Zákon o voľbách do národných výborov
112 115/1967 Vyhláška Ministerstva zahraničných vecí o Dodatkovom protokole k Dohovoru o colných úľavách pre turistiku, vzťahujúci sa na dovoz turistických propagačných dokumentov a materiálov
113 116/1967 Zákon o niektorých ďalších zmenách v sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov
114 117/1967 Vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 104/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov, v znení vyhlášky č. 142/1965 Zb.
115 118/1967 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Vietnamskej demokratickej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva
116 119/1967 Vyhláška hlavného arbitra Československej socialistickej republiky, ktorou sa predlžuje účinnosť úprav niektorých hospodárskych záväzkových vzťahov
117 120/1967 Vyhláška Ministerstva dopravy a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o niektorých opatreniach na úseku hospodárskych zmlúv v cestnej a vodnej nákladnej doprave.
118 121/1967 Vyhláška Ministerstva financií o vykonávaní periodických revízií hospodárenia
119 122/1967 Vyhláška Ministerstva financií, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií č. 95/1967 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 73/1952 Zb. o dani z obratu
120 123/1967 Vyhláška Ministra spravodlivosti o tom, čo sa podľa Trestného zákona považuje za nákazlivé choroby domácich alebo iných hospodársky dôležitých zvierat
121 124/1967 Vyhláška ministerstiev školstva a zdravotníctva a Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia o čiastočnej úhrade nákladov na starostlivosť poskytovanú v niektorých zariadeniach pre mládež
122 125/1967 Vyhláška ministra zahraničného obchodu o určení Centrotexu, akciovej spoločnosti pre zahraničný obchod na vykonávanie niektorých zahraničných obchodov
123 126/1967 Vyhláška ministra zahraničného obchodu o určení Exica, akciovej spoločnosti pre zahraničný obchod na vykonávanie niektorých zahraničných obchodov
124 127/1967 Vyhláška ministra zahraničného obchodu o určení Chemapolu, akciovej spoločnosti pre zahraničný obchod na vykonávanie niektorých zahraničných obchodov
125 128/1967 Vládne nariadenie, ktorým sa zrušujú ďalšie právne predpisy v súvislosti so zdokonaľovaním sústavy plánovitého riadenia národného hospodárstva
126 129/1967 Vyhláška predsedu vlády o zrušení ďalších smerníc, inštrukcií, úprav a iných obdobných predpisov niektorých ústredných orgánov štátnej správy
127 130/1967 Vládne nariadenie o dodatkovom odvode pri nesplnení určených úloh dodávok pre zahraničný obchod
128 131/1967 Vyhláška Štátnej komisie pre financie, ceny a mzdy o prehĺbení hmotnej zainteresovanosti a zodpovednosti vedúcich pracovníkov hospodárskych organizácií
129 132/1967 Vyhláška Štátnej komisie pre financie, ceny a mzdy o odmeňovaní a hmotnom zabezpečení mladistvých nastupujúcich po skončení povinnej školskej dochádzky priamo do pracovného pomeru
130 133/1967 Vyhláška ministra zahraničného obchodu o zriadení Pragoinvestu, podniku zahraničného obchodu
131 134/1967 Vyhláška ministra zahraničného obchodu o zmene vo vyhláške ministra zahraničného obchodu č. 312/1953 Ú. l. (č. 357/1953 Ú. v.) o zriadení Strojexportu, podniku zahraničného obchodu, v znení vyhlášky č. 95/1960 Zb. a vyhlášky č. 147/1965 Zb.
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore