Vyhláška ministra zahraničných vecí o Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známok zo 14. apríla 1891 revidovanej v Bruseli 14. decembra 1900, vo Washingtone 2. júna 1911, v Haagu 6. novembra 1925, v Londýne 2. júna 1934 a v Nice 15. júna 1957 67/1967 účinný od 27.07.1967

Platnosť od: 12.07.1967
Účinnosť od: 27.07.1967
Autor: Minister zahraničných vecí
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Právo EÚ, Ekonomika a obchodné vzťahy v medzinárodnom práve, Duševné vlastníctvo v medzinárodnom práve

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška ministra zahraničných vecí o Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známok zo 14. apríla 1891 revidovanej v Bruseli 14. decembra 1900, vo Washingtone 2. júna 1911, v Haagu 6. novembra 1925, v Londýne 2. júna 1934 a v Nice 15. júna 1957 67/1967 účinný od 27.07.1967
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 67/1967 s účinnosťou od 27.07.1967
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ministra zahraničných vecí

o Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známok zo 14. apríla ...

Dňa 15. júna 1957 bola v Nice dojednaná nová revízia Madridskej dohody o medzinárodnom zápise ...

Prezident republiky Madridskú dohodu o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známok ...

Dohoda vstúpila v platnosť na základe svojho článku 12 ods. (2) 15. decembra 1966. Tým istým ...

Český preklad Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

David v. r.

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.text.odsek-1MADRIDSKÁ DOHODA

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.text.odsek-1~1o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známok zo 14. apríla 1891 revidovaná v ...

Článok 1

(1)

Krajiny, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, tvoria Osobitnú úniu pre medzinárodný zápis známok. ...

(2)

Príslušníci každej zmluvnej krajiny si budú môcť zabezpečiť vo všetkých ostatných zmluvných ...

(3)

Za krajinu pôvodu sa bude považovať tá krajina Osobitnej únie, v ktorej má prihlasovateľ skutočný ...

Článok 2

Príslušníkom zmluvných krajín sú na roveň postavení príslušníci krajín, ktoré nepristúpili ...

Článok 3

(1)

Každá žiadosť o medzinárodný zápis sa musí predložiť na formulári predpísanom vo vykonávacom ...

(2)

Prihlasovateľ musí uviesť výrobky alebo služby, pre ktoré sa ochrana známky požaduje, a pokiaľ ...

(3)

Ak prihlasovateľ požaduje farbu ako rozlišovací znak svojej známky, je povinný:

1.

výslovne to vyhlásiť a pripojiť k svojej prihláške poznámku udávajúcu požadovanú farbu alebo ...

2.

k svojej žiadosti pripojiť farebné odtlačky príslušnej známky, tieto odtlačky Medzinárodný ...

(4)

Medzinárodný úrad ihneď zapíše známky prihlásené podľa prvého článku. Zápis sa označí ...

(5)

Aby sa zapísané známky v zmluvných krajinách stali všeobecne známe, dostane každý úrad od ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.clanok-3_bis

Článok 3 bis

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.clanok-3_bis.odsek-1

(1)

Každá zmluvná krajina môže kedykoľvek oznámiť švajčiarskej federálnej vláde, že sa ochrana ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.clanok-3_bis.odsek-2

(2)

Toto oznámenie nadobudne účinnosť až po šiestich mesiacoch odo dňa, keď ho švajčiarska federálna ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.clanok-3_ter

Článok 3 ter

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.clanok-3_ter.odsek-1

(1)

Žiadosť o rozšírenie ochrany vyplývajúcej z medzinárodného zápisu na krajinu, ktorá použila ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.clanok-3_ter.odsek-2

(2)

Žiadosť o územné rozšírenie, ktorá sa podala po predložení žiadosti o medzinárodný zápis, ...

Článok 4

(1)

Od toho času, keď sa takto urobil zápis podľa ustanovenia článku 3 a 3 ter na Medzinárodnom úrade, ...

(2)

Každá medzinárodne zapísaná známka bude požívať prioritné právo ustanovené článkom 4 Parížskeho ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.clanok-4_bis

Článok 4 bis

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.clanok-4_bis.odsek-1

(1)

Ak niektorú známku prihlásenú už v jednej alebo viacerých zmluvných krajinách Medzinárodný ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.clanok-4_bis.odsek-2

(2)

Národný úrad je povinný na požiadanie urobiť vo svojich registroch záznam o medzinárodnom zápise. ...

Článok 5

(1)

Úrady krajín, ktorých zákony ich na to splnomocňujú a ktorým Medzinárodný úrad oznámil zápis ...

(2)

Úrady, ktoré budú chcieť použiť toto oprávnenie, musia svoje odmietnutie s uvedením všetkých ...

(3)

Medzinárodný úrad bez meškania zašle úradu krajiny pôvodu a registrovanému majiteľovi (titulaire) ...

(4)

Dôvody odmietnutia známky musí Medzinárodný úrad oznámiť účastníkom, ktorí o to požiadajú. ...

(5)

Úrady, ktoré v uvedenej lehote, najdlhšie do jedného roka neoznámia Medzinárodnému úradu žiadne ...

(6)

Príslušné úrady nemôžu rozhodnúť o zrušení medzinárodnej známky bez toho, že by majiteľovi ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.clanok-5_bis

Článok 5 bis

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.clanok-5_bis.odsek-1Doklady o práve používať niektoré súčasti známky - ako sú napríklad znaky, štíty, portréty, ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.clanok-5_ter

Článok 5 ter

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.clanok-5_ter.odsek-1

(1)

Každému, kto o to požiada, vydá Medzinárodný úrad za poplatok určený vykonávacím predpisom ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.clanok-5_ter.odsek-2

(2)

Medzinárodný úrad môže za odplatu uskutočňovať aj vyšetrenia o skorších zápisoch v medzinárodných ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.clanok-5_ter.odsek-3

(3)

Výpisy z medzinárodného registra vyžiadané na predloženie niektorej zmluvnej krajine sú oslobodené ...

Článok 6

(1)

Zápis známky na Medzinárodnom úrade sa vykonáva po dobu 20 rokov (s výhradou ustanovenia v článku ...

(2)

Po uplynutí lehoty piatich rokov od dátumu medzinárodného zápisu bude tento zápis nezávislý ...

(3)

Ochrana vyplývajúca z medzinárodného zápisu, či už bol alebo nebol vykonaný, nemôže sa úplne ...

(4)

V prípade dobrovoľného alebo úradného výmazu úrad krajiny pôvodu požiada Medzinárodný úrad ...

Článok 7

(1)

Zápis sa smie obnoviť zakaždým na ďalšie obdobie 20 rokov, ktoré sa počíta odo dňa skončenia ...

(2)

Obnova nesmie obsahovať žiadnu zmenu oproti poslednému stavu predošlého zápisu.

(3)

Pri prvej obnove uskutočnenej po účinnosti tejto dohody treba uviesť triedy medzinárodného triedenia, ...

(4)

Šesť mesiacov pred uplynutím ochrannej doby Medzinárodný úrad úradným oznámením pripomenie ...

(5)

Za príplatok ustanovený vykonávacími predpismi sa povolí šesťmesačné pozhovenie pre obnovu ...

Článok 8

(1)

Úrad krajiny pôvodu môže podľa svojho uváženia určiť a vybrať národný poplatok od majiteľa ...

(2)

Zápis známky na Medzinárodnom úrade podlieha predchádzajúcej úhrade medzinárodného poplatku, ...

a)

zo základného poplatku vo výške 200 švajčiarskych frankov za prvú známku a 150 švajčiarskych ...

b)

z doplnkového poplatku vo výške 25 švajčiarskych frankov za každú ďalšiu triedu medzinárodného ...

c)

z doplnkového poplatku vo výške 25 švajčiarskych frankov za každú žiadosť o rozšírenie ochrany ...

(3)

Doplnkový poplatok uvedený v odseku (2) písm. b) sa však bude môcť zapraviť v lehote ustanovenej ...

(4)

Ročný výťažok rôznych príjmov medzinárodného zápisu s výnimkou príjmov podľa ustanovení ...

Pokiaľ niektorá krajina v okamihu nadobudnutia účinnosti tejto dohody nepristúpila ani k haagskej ...

(5)

Sumy z doplnkových poplatkov podľa ustanovenia odseku (2) písm. b) sa po uplynutí každého roku ...

(6)

Sumy z doplnkových poplatkov podľa odseku (2) písm. c) sa rozdelia podľa pravidiel uvedených v ...

(7)

Pokiaľ ide o základný poplatok, bude mať prihlasovateľ možnosť zaplatiť pri žiadosti o medzinárodný ...

(8)

Ak prihlasovateľ túto možnosť použije, musí Medzinárodnému úradu zaplatiť pred ukončením ...

(9)

O zhora uvedenej desaťročnej lehote obdobne platí ustanovenie článku 7 ods. (5).

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.clanok-8_bis

Článok 8 bis

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.clanok-8_bis.odsek-1Medzinárodne registrovaný majiteľ známky sa môže kedykoľvek zriecť ochrany v jednej alebo viacerých ...

Článok 9

(1)

Úrad krajiny registrovaného majiteľa známky oznámi Medzinárodnému úradu taktiež zrušenie, ...

(2)

Medzinárodný úrad zapíše tieto zmeny do medzinárodného registra, oznámi ich úradom zmluvných ...

(3)

Rovnakým spôsobom sa bude postupovať, keď medzinárodne registrovaný majiteľ známky požiada ...

(4)

Tieto úkony môžu podliehať poplatku, ktorý určia vykonávacie predpisy.

(5)

Dodatočné pripojenie nového výrobku alebo služieb do zoznamu sa môže dosiahnuť len novou prihláškou ...

(6)

Nahradenie výrobku alebo služby iným výrobkom alebo službou sa posudzuje rovnako ako pripojenie. ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.clanok-9_bis

Článok 9 bis

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.clanok-9_bis.odsek-1

(1)

Ak sa známka zapísaná v medzinárodnom registri prevedie na osobu, ktorá sa usadila v niektorej ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.clanok-9_bis.odsek-2

(2)

Prevod známky zapísanej v medzinárodnom registri na osobu, ktorá nie je oprávnená na prihlasovanie ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.clanok-9_bis.odsek-3

(3)

Ak sa niektorý prevod nemohol zapísať do medzinárodného registra buď následkom odopretia súhlasu ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.clanok-9_ter

Článok 9 ter

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.clanok-9_ter.odsek-1

(1)

Ak sa Medzinárodnému úradu oznámilo odstúpenie medzinárodnej známky len pre časť zapísaných ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.clanok-9_ter.odsek-2

(2)

Medzinárodný úrad zapíše taktiež odstúpenie známky len pre jednu alebo niekoľko zmluvných ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.clanok-9_ter.odsek-3

(3)

Ak v predchádzajúcich prípadoch dôjde k zmene registrovaného majiteľa, musí príslušný úrad ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.clanok-9_ter.odsek-4

(4)

Ustanovenia predchádzajúcich odsekov platia s výhradou ustanovenia článku 6 quater Parížskeho ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.clanok-9_quater

Článok 9 quater

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.clanok-9_quater.odsek-1

(1)

Ak sa niekoľko krajín Osobitnej únie dohodne na zjednotení svojich národných zákonov z oblasti ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.clanok-9_quater.odsek-1.pismeno-a

a)

že spoločný úrad nahradí ich národné úrady a

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.clanok-9_quater.odsek-1.pismeno-b

b)

že celok ich príslušných krajín treba považovať za jedinú krajinu pre úplné alebo čiastočné ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.clanok-9_quater.odsek-2

(2)

Toto oznámenie nadobudne účinnosť až za 6 mesiacov po dátume, kedy ho švajčiarska federálna ...

Článok 10

(1)

Úrady na základe spoločnej dohody upravia podrobnosti týkajúce sa vykonávania tejto dohody.

(2)

Pri Medzinárodnom úrade sa zriaďuje výbor riaditeľov národných úradov priemyslového vlastníctva ...

(3)

Pôsobnosť tohto výboru je poradná.

(4)

Avšak

a)

s výhradou všeobecnej príslušnosti, ktorá patrí vysokej dohliadacej autorite, môže na odôvodnený ...

b)

na podklade jednomyseľného uznesenia zastúpených krajín ustanovuje a mení vykonávacie predpisy ...

c)

riaditelia národných úradov priemyslového vlastníctva môžu preniesť svoje oprávnenie na zástupcov ...

Článok 11

(1)

Krajiny Únie na ochranu priemyslového vlastníctva, ktoré sa nezúčastnili na tejto dohode, budú ...

(2)

Len čo bude Medzinárodný úrad upovedomený o tom, že niektorá krajina alebo celok alebo časť ...

(3)

Na podklade tohto zoznamu sa uvedeným známkam zabezpečia na území pristupujúcej krajiny výhody ...

(4)

Každá krajina pri prístupe k tejto dohode bude však môcť vyhlásiť, že s výnimkou medzinárodných ...

(5)

Toto vyhlásenie zbaví Medzinárodný úrad povinnosti zaslať zhora uvedený súborný zoznam. Medzinárodný ...

Medzinárodný úrad nezašle súborný zoznam krajinám, ktoré pri prístupe k Madridskej dohode vyhlásia, ...

(6)

Zápisy známok, ktoré boli predmetom niektorého oznámenia podľa tohto článku, sa budú považovať ...

(7)

Na túto dohodu sa vzťahujú ustanovenia článku 16 bis Parížskeho dohovoru na ochranu priemyslového ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.clanok-11_bis

Článok 11 bis

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.clanok-11_bis.odsek-1V prípade výpovede tejto dohody platí článok 17 bis Parížskeho dohovoru na ochranu priemyslového ...

Článok 12

(1)

Táto dohoda sa bude ratifikovať a jej ratifikačné listiny sa čo najskôr uložia v Paríži.

(2)

Nadobudne účinnosť medzi krajinami, ktoré ju budú ratifikovať alebo k nej pristúpia podľa ustanovenia ...

(3)

Voči krajinám, ktoré uložia listiny o ratifikácii alebo prístupe po uložení dvanástej listiny ...

(4)

Táto dohoda nahradí vo všetkých vzťahoch medzi krajinami, v mene ktorých sa bude ratifikovať ...

(5)

Medzinárodný úrad dohodne so zúčastnenými krajinami vhodné správne opatrenia nevyhnutné na ...

Poznámky

  • *)  Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.
Načítavam znenie...
MENU
Hore