Zákon o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1/2014 účinný od 01.02.2014 do 31.12.2015

Platnosť od: 11.01.2014
Účinnosť od: 01.02.2014
Účinnosť do: 31.12.2015
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Školstvo a vzdelávanie, Trestné právo procesné, Živnostenské podnikanie, Priestupkové konanie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5JUD22DS3EUPP2ČL9

Zákon o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1/2014 účinný od 01.02.2014 do 31.12.2015
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 1/2014 s účinnosťou od 01.02.2014
RUŠÍ PREDPIS:
332/2009 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o podrobnostiach o kamerovom zabezpečovacom systéme 332/2009 účinný od 01.11.2009 do 31.01.2014
479/2008 Z. z. Zákon o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov 479/2008 účinný od 01.01.2011 do 31.01.2014
MENÍ:
300/2008 Z. z. Zákon o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 300/2008 účinný od 20.12.2014 do 31.12.2015
300/2005 Z. z. Trestný zákon 300/2005 účinný od 15.03.2024
301/2005 Z. z. Trestný poriadok 301/2005 účinný od 20.03.2024
288/1997 Z. z. Zákon o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 288/1997 účinný od 01.02.2014 do 31.12.2015
455/1991 Zb. Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 455/1991 účinný od 01.04.2025
372/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o priestupkoch 372/1990 účinný od 15.03.2024
MENENÝ:
7/2024 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 7/2024 účinný od 01.02.2024
170/2022 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 170/2022 účinný od 01.06.2022
286/2020 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 286/2020 účinný od 15.10.2020
440/2015 Z. z. Zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 440/2015 účinný od 01.02.2024
VYKONÁVACIE PREDPISY:
274/2014 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o podrobnostiach o kamerovom zabezpečovacom systéme> 274/2014 účinný od 01.11.2014
Načítavam znenie...
MENU
Hore