Články k predpisu 1/2014

VYUŽÍVANIE ELEKTRONICKÉHO MONITORINGU PRI TRESTNÝCH ČINOCH SPÁCHANÝCH NA VEREJNÝCH (NIELEN ŠPORTOVÝCH) PODUJATIACH

Abstrakt
Cieľom článku je priblížiť rozsah a možnosti využitia elektronických monitorovacích prostriedkov vprípadoch uloženia zákazu účasti na verejných športových podujatiach či už ako trestu alebo obmedzujúceho opatrenia alebo preventívne ako povinnosti alebo obmedzenia. Od zavedenia možnosti elektronického monitoringu vpodmienkach Slovenskej republiky (od 01.01.2016, kedy nadobudli účinnosť všetky články zákona č. 78/2015 Z.z. okontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami aozmene a doplnení niektorých zákonov) až doposiaľ, neboli vtrestnom konaní použité tieto technické prostriedky vpriebehu prípravného konania, súdneho konania ani výkonu trestu ani raz, hoci trest zákazu účasti na verejných podujatiach bol právoplatne uložený páchateľom trestných činov už vniekoľkých desiatkách prípadov. Prostredníctvom dvoch paradigiem poukážeme na možné využitie elektronického monitoringu už v prípravnom konaní ako aj v prípade konania o návrhu na schválenie dohody o uznaní viny a prijatí trestu.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
priestupky diváckeho násilia
Priradené k predpisu:
1/2014 paragrafy: 26


Vydané: 01.01.2019
Autor: PhDr., Vladimír Cehlár, PhD.
Zdroj: Učená právnická spoločnosť


Zobraziť všetky články autora PhDr., Vladimír Cehlár, PhD.

IMPLEMENTÁCIA ZÁKONA Č. 1/2014 Z. Z. O ORGANIZOVANÍ VEREJNÝCH ŠPORTOVÝCH PODUATÍ A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V PRAXI

Abstrakt
Nový zákon je výsledkom spolupráce veľkého množstva ľudí. Porovnávala sa zahraničná právna úprava, počúvali sa názory, skúsenosti, veľa sa diskutovalo, ale hlavne, hľadali sa riešenia a kompromisy. Tvorba tohto zákona bola vedená snahou vytvoriť výsledok, ktorý nebude len ďalším papierom, ale stane sa každodennou praxou. Aj preto pracovná skupina pripravujúca návrh zákona vykonala nad rámec bežného štandardu dve kolá medzirezortného pripomienkového konania, aby sa legislatívny materiál v dostatočnom časovom i vecnom rozsahu pripravil a pripomienkoval čo najlepšie.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
povinnosti organizátora podujatia
Priradené k predpisu:
1/2014 paragrafy: 6


Vydané: 04.06.2015
Autor: JUDr., Žaneta Surmajová, PhD.
Zdroj: Učená právnická spoločnosť


Zobraziť všetky články autora JUDr., Žaneta Surmajová, PhD.

Verejné športové podujatie a alkohol: ako sa vyhnúť priestupku cestou na a zo zápasu?

Abstrakt
Diváci ako účastníci verejného športového podujatia by sa mali zdržať požívania alkoholických nápojov pri premiestňovaní sa na miesto konania verejného športového podujatia, ktorým je napríklad štadión alebo športová hala. Hoci zákonodarca bližšie nedefinoval, čo chápať pod „premiestňovaním sa na miesto konania podujatia alebo z miesta konania podujatia“, za také možno označiť napríklad prepravu v linkovom alebo špeciálne vypravenom spoji, ale aj presun na nástupište, medzi nástupišťami, čakanie na nástupišti, zastávke alebo inom verejne prístupnom priestore, ktorý nie je určený na požívanie alkoholických nápojov.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
povinnosti organizátora podujatia
Priradené k predpisu:
1/2014 paragrafy: 6


Vydané: 23.02.2015
Autor: Martin Krídla
Zdroj: Učená právnická spoločnosť


Zobraziť všetky články autora Martin Krídla

Prvý rok účinnosti zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Abstrakt
Všeobecná časť dôvodovej správy vysvetľuje dôvody navrhovanej právnej úpravy vo všeobecnej rovine a osobitná časť dôvodovej správy zdôvodňuje a vysvetľuje obsah už konkrétnych ustanovení právneho predpisu, aby zmyslu a cieľu jednotlivých ustanovení lepšie porozumeli tí, ktorí právnu normu prerokúvajú a schvaľujú.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
organizovanie verejného športového podujatia
Priradené k predpisu:
1/2014 paragrafy: 1


Vydané: 29.01.2015
Autor: JUDr., Peter Sepeši
Udalosť:


Zobraziť všetky články autora JUDr., Peter Sepeši

NOVÁ PRÁVNA ÚPRAVA VEREJNÝCH ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ

Abstrakt
Autor sa vo svojom príspevku zaoberá analýzou vybraných otázok novej právnej úpravy verejných športových podujatí, ktorá sa stala účinnou 1. februára 2014. Súčasne vo svojom príspevku prezentuje na vybraných problémoch svoje úvahy, či nová právna úprava môže prispieť k účinnejšej eliminácii násilia a výtržností na verejných športových podujatiach v praxi.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
organizovanie verejného športového podujatia
Priradené k predpisu:
1/2014 paragrafy: 1


Vydané: 20.09.2014
Autor: JUDr., Michal Hutta, PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore


Zobraziť všetky články autora JUDr., Michal Hutta, PhD.

Pripravovaná vyhláška o kamerových zabezpečovacích systémoch zvyšuje nároky na minimálne technické požiadavky

Abstrakt
Ministerstvo vnútra predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh vyhlášky o podrobnostiach o kamerovom zabezpečovacom systéme. Jeho vypracovanie vyplýva zo zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý zavádza povinnosť zriadiť kamerový zabezpečovací systém na niektorých verejných športových podujatiach. Národná rada SR schválila tento zákon 4. decembra 2013 s účinnosťou od 1. februára 2014, keď ním bola zároveň zrušená vyhláška č. 332/2009 Z. z. o kamerovom zabezpečovacom systéme.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
70%
organizovanie verejného športového podujatia
Priradené k predpisu:
1/2014 paragrafy: 1


Vydané: 14.06.2014
Autor: Mgr., Michael Válek
Zdroj: Učená právnická spoločnosť


Zobraziť všetky články autora Mgr., Michael Válek

Problematika organizovania verejných športových podujatí z pohľadu prokuratúry Slovenskej republiky

Abstrakt
Predmetom príspevku je analýza problematiky organizovania verejných športových podujatí, ktorej súčasťou je aj veľmi aktuálna téma diváckeho násilia, z pohľadu prokuratúry Slovenskej republiky, považujeme za potrebné poukázať na ústavné poslanie a pôsobnosť prokuratúry vykonávanú prokurátormi, ktoré vytvárajú ústavný a zákonný rámec pre aktívnu participáciu prokuratúry a prokurátorov na riešení predmetnej problematiky.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
organizovanie verejného športového podujatia
Priradené k predpisu:
1/2014 paragrafy: 1


Vydané: 13.01.2014
Autor: JUDr., Peter Sepeši
Zdroj: Učená právnická spoločnosť


Zobraziť všetky články autora JUDr., Peter Sepeši

IMPLEMENTÁCIA ZÁKONA Č. 1/2014 Z. Z. O ORGANIZOVANÍ VEREJNÝCH ŠPORTOVÝCH PODUATÍ A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V PRAXI

Abstrakt
Cieľom tohto príspevku je poukázať na jednotlivé implementačné kroky, opatrenia a ich výsledky v rôznych aspektoch, týkajúce sa zákona o organizovaní verejných športových podujatí, ktoré sa uskutočnili po nadobudnutí jeho účinnosti.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
prevádzkový účet
Priradené k predpisu:
1/2014 paragrafy: 23


Vydané: 01.01.2014
Autor: JUDr., Žaneta Surmajová, PhD.
Zdroj: Učená právnická spoločnosť


Zobraziť všetky články autora JUDr., Žaneta Surmajová, PhD.

ODBORNÁ VEREJNÁ DISKUSIA / INFORMAČNÝ SYSTÉM O BEZPEČNOSTI NA ŠPORTOVÝCH PODUJATIACH, ZÁKLADNÝ NÁSTROJ PREVENCIE DIVÁCKEHO NÁSILIA, ALEBO PRÍSPEVOK SFZ K DOSIAHNUTIU SPOLOČNÉHO CIEĽA

Abstrakt
Divácke násilie vníma slovenská spoločnosť už dlhšie obdobie ako reálny problém a to nielen z televíznych obrazoviek, tlačených alebo elektronických médií, ale najmä prostredníctvom konkrétnych negatívnych zážitkov fanúšikov, hráčov, funkcionárov, policajtov, usporiadateľov, či okolo idúcich občanov, mladých ľudí, žien, detí počas rizikových športových podujatí. Väčšinou alebo takmer vždy (zatiaľ) sa jedná o futbalové stretnutia, no skúsenosti z iných krajín hovoria, že fenomén diváckeho násilia sa môže objaviť aj na iných verejných podujatiach športových alebo aj kultúrnych (koncerty, festivaly) alebo sa môže presťahovať na verejné zhromaždenia občanov.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
informačný systém o bezpečnosti športových podujatí
Priradené k predpisu:
1/2014 paragrafy: 22


Vydané: 05.01.2013
Autor: JUDr., Peter Sepeši
Zdroj: Učená právnická spoločnosť


Zobraziť všetky články autora JUDr., Peter Sepeši
MENU
Hore