Zákon o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 300/2008 účinný od 20.12.2014 do 31.12.2015

Platnosť od: 06.08.2008
Účinnosť od: 20.12.2014
Účinnosť do: 31.12.2015
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Školstvo a vzdelávanie, Záujmová činnosť, Záujmové združenia osôb

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST6JUD20DS6EUPP1ČL2

Zákon o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 300/2008 účinný od 20.12.2014 do 31.12.2015
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 300/2008 s účinnosťou od 20.12.2014 na základe 377/2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1 - Predmet zákona

Tento zákon upravuje

a)

úlohy v oblasti štátnej podpory vrcholového a výkonnostného športu1) (ďalej len „šport“), starostlivosti ...

b)

organizáciu prípravy športovcov na reprezentáciu Slovenskej republiky (ďalej len „športová reprezentácia“), ...

c)

opatrenia v boji proti dopingu v športe a postavenie Antidopingovej agentúry Slovenskej republiky (ďalej ...

d)

rozhodovanie sporov v športe,

e)

zriadenie a správu informačného systému verejnej správy o športe (ďalej len „informačný systém“).

§ 2 - Úlohy štátu

Úlohy štátu podľa tohto zákona plnia:

a)

Vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“),

b)

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“),

c)

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“),

d)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“).

§ 3 - Vláda

Vláda utvára podmienky pre športovú reprezentáciu, na prípravu športových talentov, na športovanie detí, ...

§ 4 - Ministerstvo

Ministerstvo ako ústredný orgán štátnej správy pre oblasť športu

a)

organizuje a kontroluje uskutočňovanie štátnej politiky v oblasti športu a koordinuje činnosť ostatných ...

b)

riadi a kontroluje výkon štátnej správy v oblasti športu a spravuje informačný systém,

c)

zabezpečuje financovanie športu zo štátneho rozpočtu a kontroluje efektívne využívanie prostriedkov ...

d)

pripravuje v súčinnosti s inými orgánmi verejnej správy a s inými právnickými osobami, ktoré plnia úlohy ...

e)

koordinuje uskutočňovanie Národného programu športu a vykonáva dohľad nad jeho uskutočňovaním,

f)

utvára podmienky na rozvoj športu a na výber a prípravu športových talentov a športovcov na športovú ...

g)

zabezpečuje v súčinnosti s národnými športovými zväzmi činnosť a financovanie športového strediska starostlivosti ...

h)

podporuje výchovu a vzdelávanie v oblasti športu a schvaľuje Jednotný vzdelávací systém odborníkov v ...

i)

podporuje organizovanie významných medzinárodných športových podujatí,

j)

poskytuje súčinnosť pri budovaní športovej infraštruktúry osobitného významu,

k)

zostavuje antidopingový program, zverejňuje zoznam dopingových látok a zoznam dopingových látok na liečebné ...

l)

zriaďuje alebo spoluzriaďuje organizácie na plnenie úloh v oblasti športu, najmä na prevádzkovanie informačného ...

§ 5 - Ministerstvo obrany a ministerstvo vnútra
(1)

Ministerstvo obrany a ministerstvo vnútra v súčinnosti s národnými športovými zväzmi zabezpečujú vo ...

(2)

Športové strediská podľa odseku 1 a § 4 písm. g) sú štátne rozpočtové organizácie, ktoré uskutočňujú ...

§ 6 - Antidopingová agentúra
(1)

Antidopingová agentúra je príspevková organizácia ministerstva.

(2)

Úlohami antidopingovej agentúry sú:

a)
výkon preventívnych opatrení v boji proti dopingu v športe,
b)
spolupráca so Svetovou antidopingovou agentúrou a s medzinárodnými antidopingovými organizáciami,
c)
spolupráca s medzinárodnými športovými zväzmi a s národnými športovými zväzmi v boji proti dopingu v ...
d)
organizácia dopingových kontrol a rozhodovanie vo veciach týkajúcich sa antidopingových kontrol,
e)
povoľovanie použitia dopingovej látky na liečebné účely športovcov,
f)
vzdelávanie odborníkov v oblasti boja proti dopingu v športe.
(3)

Sídlom antidopingovej agentúry je Bratislava.

(4)

Podrobnosti o úlohách a o organizačnej štruktúre antidopingovej agentúry upraví ministerstvo v jej štatúte. ...

§ 7 - Úlohy iných právnických osôb
(1)

Úlohy v oblasti športu plnia aj tieto právnické osoby:

a)
Slovenský olympijský výbor,
b)
Slovenský paralympijský výbor,
c)
národné športové zväzy a
d)
športové kluby.
(2)

Slovenský olympijský výbor a Slovenský paralympijský výbor plnia úlohy spojené so zabezpečením účasti ...

§ 8 - Národný športový zväz
(1)

Národný športový zväz je občianske združenie,2) ktoré

a)
uznal Slovenský olympijský výbor ako národného predstaviteľa športu uznaného Medzinárodným olympijským ...
b)
uznala Medzinárodná federácia školského športu alebo Medzinárodná federácia univerzitného športu, alebo ...
c)
je členom medzinárodného športového zväzu v športe, ktorý nie je uznaný podľa písmena a) alebo b), ale ...
1.
má najmenej 10 aktívnych športových klubov a najmenej 200 športovcov s preukazom športovca,
2.
pravidelne organizuje celoštátnu športovú súťaž najmenej 3 roky,
3.
zabezpečuje výber a prípravu športovcov na športovú reprezentáciu a starostlivosť o športové talenty. ...
(2)

Národný športový zväz reprezentuje športové odvetvie alebo druh športu, zabezpečuje jeho rozvoj a

a)
zastupuje záujmy športového odvetvia a druhu športu vo vzťahu k ministerstvu a k ostatným orgánom verejnej ...
b)
zabezpečuje prípravu športovej reprezentácie a jej účasť v medzinárodnej športovej súťaži alebo v medzinárodnom ...
c)
zabezpečuje starostlivosť o športové talenty,
d)
organizuje alebo povoľuje organizovanie celoštátnych športových súťaží,
e)
zriaďuje komisie a iné vnútorné orgány na zabezpečenie športovo-technickej stránky športových súťaží, ...
f)
povoľuje vykonávanie špecializovaných činností športových odborníkov a zabezpečuje ich vzdelávanie a ...
g)
plní úlohy v boji proti dopingu.
(3)

Národný športový zväz môže vyhlásiť športovú súťaž alebo poveriť jej vyhlásením inú právnickú osobu. ...

(4)

Národný športový zväz financuje plnenie úloh podľa tohto zákona a svoju činnosť z vlastných príjmov. ...

a)
členské príspevky,
b)
výnos hospodárenia s vlastným majetkom, najmä nájomné z prenájmu hnuteľného a nehnuteľného majetku a ...
c)
výnos marketingových aktivít,
d)
príjmy z televíznych a rozhlasových práv za prenosy zo športových súťaží a športových podujatí,
e)
poplatky z prestupov športovcov do zahraničia,
f)
príspevky od medzinárodných športových zväzov,
g)
výnos pokút za disciplinárne previnenia,
h)
dotácie z rozpočtu verejnej správy a granty,
i)
dary a príspevky,
j)
iné príjmy,
k)
príjmy z predaja vstupeniek.
(5)

Národný športový zväz môže založiť obchodnú spoločnosť. Na účely podnikania v športovej reprezentácii ...

§ 9 - Športový klub
(1)

Športový klub je právnická osoba založená na vykonávanie športu a na účasť v športových súťažiach organizovaných ...

(2)

Športový klub môže byť založený ako občianske združenie alebo ako obchodná spoločnosť založená na iný ...

(3)

Športový klub financuje svoju činnosť z vlastných príjmov. Vlastnými príjmami sú:

a)
členské príspevky,
b)
výnos hospodárenia s vlastným majetkom, najmä nájomné z prenájmu hnuteľného a nehnuteľného majetku a ...
c)
výnos marketingových aktivít a z predaja suvenírov,
d)
príjmy z televíznych a rozhlasových práv za prenosy zo športových súťaží a športových podujatí,
e)
výnos z predaja vstupeniek na športové podujatia,
f)
príjmy z prestupov športovcov,
g)
príjem od medzinárodných športových zväzov za účasť v medzinárodných športových súťažiach a na medzinárodných ...
h)
dotácie z rozpočtu verejnej správy a granty,
i)
dary a príspevky,
j)
iné príjmy.
(4)

Športový klub môže založiť obchodnú spoločnosť.

(5)

Športový klub môže byť zriadený aj ako rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia; na jeho ...

DRUHÁ ČASŤ

FINANCOVANIE ŠPORTU

§ 10 - Zdroje financovania športu

Zdrojmi financovania športu môžu byť

a)

prostriedky štátneho rozpočtu v rámci rozpočtovej kapitoly ministerstva (ďalej len „dotácia“),

b)

prostriedky ministerstva obrany a ministerstva vnútra v rámci ich rozpočtových kapitol,

c)

prostriedky z rozpočtov obcí,

d)

prostriedky z rozpočtov vyšších územných celkov,

e)

dary a príspevky od právnických osôb a fyzických osôb,

f)

príjmy z podnikania,

g)

prostriedky Európskej únie,

h)

vlastné prostriedky právnických osôb a fyzických osôb vykonávajúcich športovú činnosť,

i)

iné zdroje.4a)

Dotácie

§ 11
(1)

Dotáciu možno poskytnúť na

a)
zabezpečenie športovej reprezentácie,
b)
starostlivosť o športové talenty,
c)
na zabezpečenie športovania detí, žiakov a študentov,
d)
zabezpečenie športovania detí, žiakov a študentov,
e)
výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry osobitného významu,
f)
vzdelávanie v oblasti športu,
g)
prevenciu a kontrolu v boji proti dopingu v športe,
h)
odmeny športovcov a trénerov,
i)
podporu edičnej, muzeálnej a osvetovej činnosti v športe.
(2)

Dotáciu nemožno poskytnúť ani použiť na

a)
úhradu záväzkov z predchádzajúcich rokov okrem úhrady záväzkov na športovú infraštruktúru osobitného ...
b)
refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rokoch okrem refundácie výdavkov na športovú infraštruktúru ...
c)
úhradu výdavkov podľa osobitného predpisu.4b)
§ 11a - Žiadateľom o poskytnutie dotácie podľa § 11 ods. 1 (ďalej len „žiadateľ“) môže byť
a)

právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky,

b)

fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov.

§ 11b
(1)

Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie (ďalej len „výzva“) zverejní ministerstvo na svojom ...

(2)

Výzva obsahuje najmä

a)
oblasti aktivít, v rámci ktorých možno predkladať žiadosti o poskytnutie dotácie (ďalej len „žiadosť“), ...
b)
adresu na predkladanie žiadostí,
c)
spôsob predkladania žiadostí,
d)
dátum ukončenia predkladania žiadostí, ktorý je najmenej 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy,
e)
výšku finančných prostriedkov určených na spolufinancovanie, ak sa na uskutočnenie účelu dotácie spolufinancovanie ...
f)
výberové kritériá a ich váhu,
g)
formulár žiadosti v elektronickej forme,
h)
okruh oprávnených žiadateľov,
i)
výšku finančných prostriedkov určených na rozdelenie,
j)
najvyššiu a najnižšiu dotáciu pre jedného žiadateľa,
k)
časový harmonogram vyhodnocovania žiadostí.
(3)

Žiadateľovi možno poskytnúť dotáciu na základe písomnej žiadosti predloženej v súlade s výzvou.

(4)

Žiadosť obsahuje identifikačné údaje žiadateľa, ktorými sú,

a)
ak ide o právnickú osobu,
1.
názov a právna forma žiadateľa,
2.
sídlo,
3.
identifikačné číslo,
4.
meno a priezvisko štatutárneho zástupcu,
b)
ak ide o fyzickú osobu,
1.
meno a priezvisko,
2.
dátum narodenia,
3.
bydlisko alebo miesto podnikania,
4.
identifikačné číslo, ak bolo pridelené.
(5)

Súčasťou žiadosti je najmä

a)
vymedzenie a odôvodnenie konkrétnych aktivít, na ktoré sa dotácia požaduje, vrátane označenia oblasti ...
b)
termín a miesto uskutočnenia aktivít,
c)
rozpočet príjmov a výdavkov súvisiacich s uskutočnením aktivít,
d)
výška požadovanej dotácie,
e)
doklad preukazujúci vlastnícke právo k pozemku alebo k stavbe, ak je predmetom žiadosti dotácia na uskutočnenie ...
f)
súhlas žiadateľa so zhromažďovaním, spracovávaním a zverejňovaním poskytnutých údajov,
g)
ďalšie náležitosti podľa osobitného predpisu.4c)
§ 11c
(1)

Žiadosti vyhodnocuje komisia, ktorú zriaďuje ministerstvo ako svoj poradný orgán.

(2)

Komisia má najmenej troch členov. Člen komisie alebo jemu blízka osoba4d) nesmie byť

a)
žiadateľom alebo byť zaujatý vo vzťahu k žiadateľovi,
b)
štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa,
c)
spoločníkom právnickej osoby, ktorá je žiadateľom,
d)
v pracovnoprávnom vzťahu k žiadateľovi alebo v pracovnoprávnom vzťahu k záujmovému združeniu podnikateľov, ...
(3)

Komisia je pri vyhodnocovaní žiadostí nezávislá a vyhodnocuje ich podľa kritérií uvedených vo výzve ...

(4)

Na žiadosti vyhodnocované len na základe kritérií, pri ktorých možno priradiť bodové hodnotenie len ...

(5)

Podrobnosti o zložení a rozhodovaní komisie, organizácie práce a postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí ...

§ 11d
(1)

Ministerstvo zverejní na svojom webovom sídle

a)
znenia predložených žiadostí okrem náležitostí podľa § 11b ods. 5 písm. e) až g),
b)
zoznam žiadateľov, ktorým sa poskytla dotácia a jej výšku,
c)
zoznam žiadateľov, ktorým sa neposkytla dotácia s uvedením dôvodu jej neposkytnutia,
d)
zmluvy o poskytnutí dotácie (ďalej len "zmluva") uzatvorené medzi ministerstvom a žiadateľmi o dotáciu, ...
e)
vyhodnotenie výsledkov dosiahnutých už poskytnutými dotáciami, ak nimi ministerstvo disponuje,
f)
informáciu o tom, v ktorých prípadoch rozhodlo ministerstvo o poskytnutí alebo neposkytnutí dotácie ...
g)
zloženie komisie zriadenej na vyhodnocovanie žiadostí.
(2)

Dotáciu nemožno poskytnúť, ak žiadosť nespĺňa náležitosti ustanovené týmto zákonom, je predložená oneskorene ...

(3)

Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.

§ 11e
(1)

Dotácia sa poskytuje na základe zmluvy uzatvorenej medzi ministerstvom a žiadateľom.

(2)

Zmluva obsahuje najmä

a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
bankové spojenie a číslo účtu žiadateľa,
c)
výšku schválenej dotácie,
d)
účel, na ktorý sa dotácia poskytuje,
e)
podmienky a lehotu použitia dotácie,
f)
termín zúčtovania dotácie,
g)
termín vrátenia nepoužitých finančných prostriedkov a číslo účtu ministerstva, na ktorý sa tieto finančné ...
h)
termín poukázania výnosov z prostriedkov štátneho rozpočtu a číslo účtu ministerstva, na ktorý sa tieto ...
i)
podmienky poskytnutia dotácie, ktorých nesplnenie je spojené s povinnosťou jej vrátenia,4e)
j)
spôsob kontroly použitia poskytnutej dotácie,
k)
účel použitia, výšku a spôsob preukazovania použitia finančných prostriedkov určených na spolufinancovanie, ...
§ 11f
(1)

Ministerstvo vykonáva kontrolu použitia poskytnutej dotácie podľa osobitného predpisu.4f)

(2)

Žiadateľ je povinný ministerstvu predložiť aj doklady preukazujúce použitie finančných prostriedkov ...

(3)

Ak žiadateľ poruší finančnú disciplínu, postupuje sa podľa osobitného predpisu.4g)

(4)

Týmto zákonom nie sú dotknuté osobitné predpisy o štátnej pomoci.4h)

(5)

Týmto zákonom nie sú dotknuté ustanovenia o obmedzení prístupu k informáciám podľa osobitného predpisu.4i) ...

§ 12 - Športová infraštruktúra
(1)

Športovou infraštruktúrou na účely tohto zákona sú štadióny, športové haly, telocvične, strelnice a ...

(2)

Športovú infraštruktúru obstarávajú štátne orgány, samosprávne kraje a obce, národné športové zväzy ...

(3)

Na projektovanie a na výstavbu športovej infraštruktúry sa vzťahujú všeobecné technické požiadavky na ...

§ 13 - Športová infraštruktúra osobitného významu
(1)

Športovou infraštruktúrou osobitného významu je športová infraštruktúra potrebná na medzinárodné športové ...

(2)

Športovú infraštruktúru osobitného významu obstarávajú ministerstvo, ministerstvo obrany, ministerstvo ...

§ 14 - Starostlivosť o športové talenty
(1)

Odbornú starostlivosť o športové talenty zabezpečuje predovšetkým národný športový zväz.

(2)

Národný športový zväz spolupracuje pri starostlivosti o športové talenty so športovými klubmi, so školami ...

§ 15 - Športovanie detí mimo vyučovania
(1)

Cieľom športovania detí mimo vyučovania je upevňovať ich zdravie, utvárať pozitívny vzťah k športovaniu ...

(2)

Ministerstvo podporuje športovanie detí, žiakov a študentov v rámci uskutočňovania rozvojových projektov ...

Športová reprezentácia

§ 16
(1)

Športovec, ktorý je členom športovej reprezentácie, je športovým reprezentantom Slovenskej republiky ...

(2)

Športovou reprezentáciou poveruje športovca Slovenský olympijský výbor, Slovenský paralympijský výbor ...

(3)

Ak pravidlá medzinárodnej športovej súťaže alebo medzinárodného športového podujatia určujú, že športovú ...

(4)

Príprava a účasť športového reprezentanta v medzinárodnej športovej súťaži alebo v medzinárodnom športovom ...

(5)

Odseky 1 až 4 sa vzťahujú aj na športových odborníkov a členov realizačných tímov, ktorí sú súčasťou ...

(6)

Národný športový zväz má právo na ocenenia a odmeny športovej reprezentácie, okrem tých, ktoré organizátor ...

§ 17
(1)

Športoví reprezentanti, športoví odborníci a členovia realizačných tímov sú počas športovej reprezentácie ...

(2)

Národný športový zväz je povinný zabezpečiť používanie štátneho znaku Slovenskej republiky a označenia ...

§ 18 - Informačná povinnosť pri financovaní športu
(1)

Samosprávny kraj zverejňuje každoročne prijímateľov a výšku dotácií na šport vyčlenených a poskytnutých ...

(2)

Obec zverejňuje každý rok prijímateľov a výšku dotácií na šport vyčlenených a poskytnutých zo svojho ...

(3)

Príjemca dotácií na šport z verejných zdrojov má povinnosť zverejniť každoročne na svojej internetovej ...

TRETIA ČASŤ

OPATRENIA V BOJI PROTI DOPINGU V ŠPORTE

§ 19 - Zákaz užívania a držania dopingových látok
(1)

Užívanie a držanie liekov, liečiv a iných chemických látok uvedených v zoznamoch medzinárodných antidopingových ...

(2)

Športovému odborníkovi, ktorý sa stará o prípravu športovca na športovú súťaž, sa zakazuje mať dopingovú ...

(3)

Za porušenie zákazu dopingu znáša disciplinárnu zodpovednosť športovec, ktorému bolo dokázané, že v ...

a)
pokúsil sa užiť dopingovú látku s úmyslom ovplyvniť svoj športový výkon,
b)
odmietol dopingovú kontrolu alebo sa na ňu bez vážneho dôvodu nedostavil,
c)
zamenil alebo pokúsil sa zameniť biologickú vzorku určenú na dopingovú kontrolu,
d)
sfalšoval alebo pokúsil sa sfalšovať niektorú časť dopingovej kontroly,
e)
neoznámil miesto svojho pobytu podľa odseku 4, ak tým znemožnil vykonanie dopingovej kontroly.
(4)

Športovec je povinný podrobiť sa dopingovej kontrole a na tento účel oznamovať v čase dôležitom na vykonanie ...

(5)

Postup pri vykonávaní dopingovej kontroly a nakladanie s odobratými biologickými vzorkami športovca ...

§ 20 - Používanie dopingových látok na liečebné účely
(1)

Športovec môže pri príprave na športovú súťaž a počas športovej súťaže užiť dopingovú látku, ak jeho ...

(2)

Povoliť použitie dopingovej látky na liečebné účely v súlade so Svetovým antidopingovým kódexom môže ...

(3)

Športovec, ktorému bolo povolené použitie dopingovej látky na liečebné účely, je povinný to oznámiť ...

Sankcie za užitie dopingu

§ 21
(1)

Ak Svetová dopingová agentúra alebo medzinárodný športový zväz neurčí iné pravidlá, národný športový ...

a)
dočasným zákazom na dva roky, ak išlo o prvé zistenie užitia dopingu,
b)
doživotným zákazom, ak išlo o opakované zistenie užitia dopingu.
(2)

Sankciu podľa odseku 1 písm. a) môže národný športový zväz zmeniť na napomenutie alebo na zákaz účasti ...

a)
požil dopingovú látku v súvislosti s jeho zdravotným stavom a obsahovali ju lieky, ktoré mu boli predpísané, ...
b)
preukáže, že nepožil dopingovú látku s cieľom zvýšiť svoj športový výkon.
(3)

Ak športovec počas 18 mesiacov trikrát znemožní vykonanie mimosúťažného testovania, národný športový ...

(4)

Ak sa na užití dopingu športovca podieľal športový odborník, ktorý bol zapojený do prípravy športovca, ...

(5)

Národný športový zväz pri ukladaní sankcie za užitie dopingu podľa odsekov 1 až 3 prihliadne na mieru ...

a)
bol požitý nesprávne označený alebo kontaminovaný doplnok výživy,
b)
dopingovú látku podal športovcovi lekár, tréner alebo manažér bez vedomia športovca alebo
c)
športovec poskytol antidopingovej agentúre účinnú pomoc pri odhaľovaní dopingu.
(6)

Dočasný zákaz účasti športovca na športových súťažiach a dočasný zákaz výkonu činnosti športového odborníka ...

(7)

Počas trvania dočasného zákazu podľa odseku 6 nemožno potrestanému športovcovi ani športovému odborníkovi ...

(8)

Ak športovec užil doping počas alebo v súvislosti so športovou súťažou alebo so športovým podujatím, ...

(9)

Ak športovec, ktorý užil doping, bol členom športového tímu, môže byť celý športový tím potrestaný diskvalifikáciou ...

(10)

O sankcii za užitie dopingu rozhodne národný športový zväz do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia antidopingovej ...

§ 22
(1)

Ak sa športovcovi na základe jednej dopingovej kontroly zistilo požitie viac ako jednej dopingovej látky, ...

(2)

Ak na sebe nezávislé dopingové kontroly počas šiestich mesiacov zistili, že športovec požil dopingovú ...

§ 23
(1)

Športovec, ktorému bola uložená sankcia za užitie dopingu, nesmie sa počas trvania zákazu účasti na ...

(2)

Ak športovcovi bola uložená sankcia dočasného zákazu účasti na športových súťažiach, musí byť počas ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

ROZHODOVANIE SPOROV

§ 24 - Rozhodovanie sporov v priebehu hry
(1)

Pravidlá športovej súťaže národného športového zväzu ustanovujú v rámci pravidiel medzinárodného športového ...

(2)

Spory podľa odseku 1 rozhodujú rozhodcovia určení národným športovým zväzom na konkrétne športové podujatie. ...

(3)

Spory podľa odseku 1 určený rozhodca rozhoduje namieste v priebehu hry uložením sankcie alebo nápravného ...

(4)

Ak došlo v konkrétnej hre k takému vážnemu porušeniu pravidiel športovej súťaže, že je tým narušená ...

§ 25 - Rozhodovanie sporov mimo konkrétnej hry
(1)

Spory, ktoré vyplývajú z porušenia pravidiel športovej súťaže mimo konkrétnej hry, rozhodujú národné ...

a)
organizátorom športového podujatia, ktoré je súčasťou športovej súťaže vyhlásenej podľa § 8 ods. 3, ...
b)
športovými klubmi, ktoré sú členmi národného športového zväzu, ak sa netýkajú obchodnoprávnych vzťahov ...
c)
športovým klubom, ktorý je členom národného športového zväzu, a športovcom alebo športovým odborníkom, ...
(2)

Predmetom rozhodovania podľa odseku 1 je porušenie pravidiel športovej súťaže alebo porušenie členských ...

(3)

Príslušnosť orgánu národného športového zväzu, pravidlá rozhodovania a možné disciplinárne sankcie upravujú ...

§ 26 - Disciplinárne konanie
(1)

Disciplinárne konanie možno viesť voči športovcovi, športovému klubu alebo športovému odborníkovi, ktorý ...

(2)

Disciplinárne konanie možno začať do jedného mesiaca odo dňa, keď sa zistilo porušenie pravidiel, najneskôr ...

(3)

Športový klub, ktorému bola v disciplinárnom konaní alebo v správnom konaní uložená pokuta, iná sankcia ...

§ 27 - Disciplinárne opatrenia
(1)

Za porušenie pravidiel športových súťaží možno športovcovi alebo športovému odborníkovi uložiť tieto ...

a)
ústne alebo písomné napomenutie,
b)
pokutu,
c)
zákaz účasti v športovej súťaži,
d)
vyradenie zo športovej reprezentácie.
(2)

Sadzby disciplinárnych opatrení podľa odseku 1 písm. b) až d) ustanovia národné športové zväzy vo svojich ...

(3)

Disciplinárne opatrenia možno uložiť samostatne alebo spolu s iným disciplinárnym opatrením; napomenutie ...

(4)

Pri ukladaní disciplinárneho opatrenia sa prihliada na závažnosť previnenia, na spôsobené následky, ...

(5)

Výnos pokút je príjmom národného športového zväzu.

PIATA ČASŤ

INFORMAČNÝ SYSTÉM

§ 28 - Obsah informačného systému

Informačný systém je súčasťou informačného systému verejnej správy.7) Obsahom informačného systému je ...

§ 29 - Športový register

Údaje športového registra sa členia na údaje

a)

z registra národných športových zväzov, ktorý obsahuje názov športového zväzu, stanovy a organizačný ...

b)

z registra športových klubov, ktorý obsahuje názov športového klubu, právnu formu, športové odvetvie, ...

c)

z registra športovcov, ktorý obsahuje meno a priezvisko športovca, dátum narodenia, klubovú príslušnosť ...

d)

z registra športových odborníkov a športových agentov, ktorý obsahuje meno a priezvisko športového odborníka ...

e)

z registra vzdelávacích zariadení akreditovaných podľa osobitného predpisu8) (ďalej len „vzdelávacie ...

f)

z registra dotácií zo štátneho rozpočtu, ktorý obsahuje údaje o výške a účele dotácie a označenie žiadateľa, ...

§ 30 - Informačné povinnosti
(1)

Národný športový zväz a vzdelávacie zariadenia sú povinné bezodkladne písomne oznamovať ministerstvu ...

(2)

Športové kluby sú povinné bezodkladne národnému športovému zväzu, ktorého sú členmi, oznamovať údaje ...

§ 31 - Správne delikty
(1)

Ministerstvo uloží pokutu do 1 659,50 eura národnému športovému zväzu, športovému klubu a vzdelávacej ...

(2)

Konanie o uloženie pokuty možno začať do troch mesiacov odo dňa, keď sa porušenie povinnosti zistilo, ...

(3)

Pri ukladaní pokuty sa prihliadne na dĺžku omeškania splnenia oznamovacej povinnosti a na to, či ide ...

(4)

Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.

ŠIESTA ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 32 - Spoločné ustanovenia
(1)

Na konania podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, okrem konania o uloženie ...

(2)

Každé nové športové zariadenie musí mať upravený bezbariérový vstup, aby bolo prístupné aj osobám s ...

(3)

Zrušiť športové zariadenie vo vlastníctve štátu, samosprávneho kraja alebo obce, určené na výkon športu ...

§ 33 - Prechodné ustanovenia
(1)

Konania vo veciach dopingu a konania o povoľovaní použitia dopingovej látky na liečebné účely začaté ...

(2)

V konaní o ukladaní sankcie za užitie dopingu, ktoré nebolo skončené do účinnosti tohto zákona, možno ...

(3)

Národné športové zväzy sú povinné do šiestich mesiacov od účinnosti tohto zákona dať procesné pravidlá ...

§ 33a - Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2011

Žiadosti, o ktorých nebolo rozhodnuté do 1. januára 2011, sa posúdia podľa tohto zákona.

§ 34 - Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1.

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 257/1998 Z. z. o podmienkach získavania odbornej ...

2.

Výnos Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 3. júla 1998 č. 10 613/1998-71 o zriadení, zložení ...

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 226/1994 Z. z. o používaní a ochrane olympijskej symboliky ...

1.

V § 6 sa odsek 4 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:

„d) vedie zoznam športov uznaných Medzinárodným olympijským výborom, e) určuje spôsob použitia olympijskej ...

2.

V § 6 ods. 5 písm. a) sa vypúšťajú slová „a Štátneho fondu telesnej kultúry8)“ vrátane poznámky pod ...

Čl. III

Zákon č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom ...

1.

V § 1 sa pred slovo „obcí“ vkladajú slová „samosprávnych krajov,“.

2.

V § 3 ods. 1 písmená b) a c) znejú:

„b)
samosprávny kraj,

c)
obec,“.

3.

V § 4 sa vypúšťajú písmená d), g), k) a l).

Doterajšie písmená e), f), h) až j) a m) sa označujú ako písmená d) až i).

4.

V § 4 písmeno i) znie:

„i)
rozhoduje o akreditácii vzdelávacích zariadení a vydáva potvrdenia o akreditácii.“.

5.

V § 5 ods. 1 sa za slovo „šport“ vkladajú slová „v kluboch zriadených ako rozpočtové organizácie“.

6.

V § 5 odsek 2 znie:

„(2) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky sa v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva ...

7.

V § 5 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „a kontrolou obsahu dopingových látok v prípravkoch ...

8.

§ 6 a 7 vrátane nadpisov znejú:

„§ 6 Samosprávny kraj Samosprávny kraj a) rozpracúva koncepciu a program rozvoja telesnej kultúry na ...

9.

§ 8 sa vypúšťa.

10.

V § 10 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.

11.

V § 10 ods. 3 prvej vete sa vypúšťajú slová „alebo kolektívom, ktoré dosiahli mimoriadne športové výsledky ...

12.

V § 11 odseky 1 až 7 znejú:

„(1) Zriaďuje sa akreditačná komisia pre oblasť telesnej kultúry (ďalej len „akreditačná komisia“) ako ...

13.

V § 11 sa vypúšťajú odseky 8 a 9.

14.

V § 12 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 až 5, ktoré znejú:

„(3) Prípravu odborníkov podľa odseku 1 môže vykonávať len vzdelávacie zariadenie akreditované podľa ...

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 6.

15.

V poznámke pod čiarou k odkazu 3a sa citácia „Zákon č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií ...

Čl. IV

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...

Čl. V - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2008.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Poznámky

 • 1)  § 2 ods. 4 zákona č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o ...
 • 2)  § 2 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.
 • 3)  § 850 a 851 Občianskeho zákonníka.
 • 4)  § 56 ods. 1 Obchodného zákonníka.
 • 4a)  Napríklad § 476 až 480 Občianskeho zákonníka.
 • 4b)  § 8a ods. 7 a 8 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení ...
 • 4c)  § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 4d)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 4e)  § 31 ods. 7 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 57/2010 Z. z.
 • 4f)  Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 4g)  § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 4h)  Napríklad čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 83, 30. 3. 2010), zákon č. 231/1999 ...
 • 4i)  § 8 až 13 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 5)  § 136 ods. 1 Zákonníka práce.
 • 6)  Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon ...
 • 7)  § 2 písm. b) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení ...
 • 8)  § 11 zákona č. 288/1997 Z. z.
Načítavam znenie...
MENU
Hore