Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 170/2022 účinný od 01.06.2022

Platnosť od: 20.05.2022
Účinnosť od: 01.06.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Školstvo a vzdelávanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 170/2022 účinný od 01.06.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 170/2022 s účinnosťou od 01.06.2022
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 1 ods. 1 sa za slovo „bezpečnosti“ vkladá čiarka a slová „ochrany a služieb“.

2.

V § 1 ods. 2 sa slová „účastníkov podujatia“ nahrádzajú slovom „divákov“, slová „o) a r)“ sa nahrádzajú ...

3.

V § 2 písm. a) sa slová „telesnej kultúry“ nahrádzajú slovom „športu“.

4.

V § 2 písm. h) sa slovo „športoviskom“ nahrádza slovami „súťažným priestorom“ a slová „športovej činnosti“ ...

5.

V § 2 písm. j) sa slová „informačnom systéme o bezpečnosti na športových podujatiach (ďalej len „informačný ...

6.

V § 4 ods. 2 písm. c) sa číslo „30“ nahrádza číslom „15“ a slová „športového zariadenia“ sa nahrádzajú ...

7.

V § 4 ods. 3 písm. n) sa slová „zabezpečuje výkon činnosti“ nahrádzajú slovami „poskytuje súčinnosť ...

8.

V § 5 ods. 3 sa číslo „15“ nahrádza slovom „sedem“.

9.

V § 6 ods. 1 písm. l) sa slová „športového zariadenia“ nahrádzajú slovami „športoviska, a zabezpečiť, ...

10.

V § 6 ods. 1 písm. q) sa za slovo „podujatia“ vkladajú slová „a východ z podujatia“.

11.

V § 6 ods. 1 písm. s) sa na konci pripájajú tieto slová: „a dobrovoľníka“.

12.

V § 6 sa odsek 1 dopĺňa písmenami w) až af), ktoré znejú:

„w) označiť miesta zdravotnej pomoci na situačnom pláne miesta konania podujatia, x) zabezpečiť ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:

„8a) § 18 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení ...

13.

V § 6 ods. 2 písm. c) sa slová „a) a c)“ nahrádzajú slovami „a), c) a g)“.

14.

V § 6 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) zabezpečiť, aby sa na mieste konania podujatia nepredávali, nepodávali alebo nepožívali alkoholické ...

15.

V § 6 ods. 3 písmeno b) znie:

„b) vykonať pred uskutočnením podujatia kontrolu funkčnosti kamerového systému v súčinnosti s príslušným ...

16.

V § 6 ods. 3 písmeno d) znie:

„d) zabezpečiť, aby vstupenky pre divákov boli vystavené na meno a priezvisko diváka,“.

17.

V § 6 ods. 3 písmeno f) znie:

„f) uzavrieť písomnú zmluvu s prevádzkovateľom strážnej služby, ktorej predmetom je výkon činnosti ...

18.

V § 6 ods. 3 písm. g) sa za slovo „zboru“ vkladá čiarka a slová „príslušníka obecnej polície, ak obecná ...

19.

V § 6 sa odsek 3 dopĺňa písmenami h) a i), ktoré znejú:

„h) poskytnúť priestory na športovisku pre nasadenie síl a prostriedkov príslušníkov Policajného zboru ...

20.

V § 7 ods. 1 prvej vete sa slová „športového zariadenia, ak je zriadená“ nahrádzajú slovom „športoviska“. ...

21.

V § 7 sa vypúšťa odsek 5.

22.

V § 8 ods. 1 sa za slovo „informovanosti“ vkladá čiarka a slovo „služieb“.

23.

V § 8 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a dobrovoľníkov“.

24.

V § 8 ods. 3 písm. b) sa slová „plniť úlohy“ nahrádzajú slovami „poskytovať súčinnosť pri plnení úloh“. ...

25.

§ 8 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Činnosť obecnej polície vykonávaná na základe dohody podľa odseku 3 nenahrádza usporiadateľskú ...

26.

V § 9 ods. 2 sa číslo „20“ nahrádza číslom „25“.

27.

V § 9 ods. 4 sa číslo „50“ nahrádza číslom „60“.

28.

V § 10 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Hlavný usporiadateľ organizuje a riadi činnosť usporiadateľskej ...

29.

V § 10 ods. 5 sa vypúšťa čiarka a slová „ktoré určujú rozsah teoretickej prípravy a praktickej prípravy“. ...

30.

V § 10 odsek 7 znie:

„(7) Skúška hlavného usporiadateľa sa skladá z písomnej časti vo forme testu a ústnej časti. Ústna ...

31.

V § 10 ods. 9 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c) druh športu, na ktorý sa odborná spôsobilosť na výkon činnosti hlavného usporiadateľa vzťahuje,“. ...

Doterajšie písmená c) až f) sa označujú ako písmená d) až g).

32.

V § 11 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Bezpečnostný manažér sa počas rizikového podujatia prevažne ...

33.

V § 11 ods. 6 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c) druh športu, na ktorý sa odborná spôsobilosť na výkon činnosti bezpečnostného manažéra vzťahuje,“. ...

Doterajšie písmená c) až f) sa označujú ako písmená d) až g).

34.

V § 12 odsek 1 znie:

„(1) Usporiadateľ plní úlohy podľa pokynov bezpečnostného manažéra alebo podľa pokynov hlavného usporiadateľa, ...

35.

V § 12 ods. 8 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c) druh športu, na ktorý sa odborná spôsobilosť na výkon činnosti usporiadateľa vzťahuje,“.

Doterajšie písmená c) až f) sa označujú ako písmená d) až g).

36.

V § 13 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 až 9, ktoré znejú:

„(7) Ak je hlavný usporiadateľ držiteľom platného osvedčenia hlavného usporiadateľa alebo ak je bezpečnostný ...

Doterajšie odseky 7 až 13 sa označujú ako odseky 10 až 16.

37.

V § 13 odsek 10 znie:

„(10) Policajný zbor na účely zabezpečenia jednotných pravidiel priebehu odbornej prípravy a skúšok ...

38.

V § 13 sa za odsek 10 vkladá nový odsek 11, ktorý znie:

„(11) Odborná komisia v oblasti odbornej prípravy a skúšky hlavného usporiadateľa, bezpečnostného manažéra ...

Doterajšie odseky 11 až 16 sa označujú ako odseky 12 až 17.

39.

V § 13 odsek 17 znie:

„(17) Hlavný usporiadateľ, bezpečnostný manažér a usporiadateľ sú športovými odborníkmi podľa osobitného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 12aa znie:

„12aa) § 6 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...

40.

§ 13 sa dopĺňa odsekom 18, ktorý znie:

„(18) Podrobnosti o odbornej príprave a skúške hlavného usporiadateľa, bezpečnostného manažéra a usporiadateľa ...

41.

V § 13a ods. 4 sa vypúšťajú slová „a 7“.

42.

V § 13a ods. 5 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c) druh športu, na ktorý sa odborná spôsobilosť na výkon činnosti delegáta zväzu vzťahuje,“.

Doterajšie písmená c) až f) sa označujú ako písmená d) až g).

43.

V § 13a ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „ods. 1 až 7 a 12 až 16“.

44.

§ 13a sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:

„(7) Delegát zväzu je športovým odborníkom podľa osobitného predpisu.12aa) (8) Podrobnosti o odbornej ...

45.

V § 14 ods. 1 písm. e) sa slová „§ 22 ods. 3 osobe oprávnenej na spracúvanie údajov v informačnom systéme ...

46.

V § 14 ods. 1 písmeno f) znie:

„f) vyžadovať preukázanie totožnosti diváka pri vstupe na športové podujatie na účely overenia vstupenky, ...

47.

V § 14 ods. 2 písm. e) treťom bode sa na konci vypúšťa slovo „alebo“.

48.

V § 14 ods. 2 písm. e) štvrtom bode sa na konci pripája slovo „alebo“.

49.

V § 14 ods. 2 písm. h) sa slová „„USPORIADATEĽ“ alebo „SECURITY““ nahrádzajú slovami „„USPORIADATEĽ“, ...

50.

V § 14 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) Ak nejde o podujatie podľa § 9 ods. 3 a 4 a organizátor podujatia zabezpečil činnosť usporiadateľskej ...

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 5.

51.

V § 16 písm. a) sa za slovo „výrobok“ vkladá čiarka a slovo „kuklu“.

52.

V § 16 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „a to aj počas premiestňovania sa na miesto konania ...

53.

V § 16 písm. g) druhom bode sa za slovo „rase“ vkladá čiarka a slovo „pohlaviu“.

54.

V § 16 sa vypúšťa písmeno h).

Doterajšie písmená i) a j) sa označujú ako písmená h) a i).

55.

V § 16 písm. h) a i) sa slová „priestor športoviska“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „súťažného ...

56.

V § 18 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „a je povinný byť prítomný na mieste konania podujatia ...

57.

V § 19 ods. 3 prvej vete a § 30 ods. 1 sa vypúšťa slovo „vnútorných“.

58.

V § 20 ods. 1 a 2 celom texte sa slová „športového zariadenia a športoviska“ nahrádzajú slovami „športoviska ...

59.

V § 20 ods. 4 sa slová „v športovom zariadení“ nahrádzajú slovami „na športovisku“.

60.

V § 20 odsek 5 znie:

„(5) Pri organizovaní podujatia na športovisku, na ktorom sa predpokladá účasť 4 000 a viac divákov, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 16 sa vypúšťa.

61.

V § 20 ods. 6 sa slová „priestorov, verejných priestranstiev a priestorov určených na poskytovanie služieb ...

62.

§ 20 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Medzinárodnú spoluprácu v oblasti výmeny informácií o podujatiach zabezpečuje Ministerstvo vnútra ...

63.

V § 21 ods. 3 sa slová „do športového zariadenia“ nahrádzajú slovami „na športovisko“.

64.

V § 21 ods. 5 sa slová „Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom školstva, ...

65.

§ 22 a 23 vrátane nadpisu § 22 znejú:

„§ 22 Evidencia v informačnom systéme (1) Informačný systém, ktorého prevádzkovateľom a správcom je ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 18a až 21 znejú:

„18a) § 3 písm. n) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej ...

66.

V § 24 ods. 1 sa vypúšťa písmeno h).

Doterajšie písmená i) až x) sa označujú ako písmená h) až w).

67.

V § 24 ods. 1 sa vypúšťa písmeno v).

Doterajšie písmeno w) sa označuje ako písmeno v).

68.

V § 24 ods. 1 písm. v) sa číslo „6“ nahrádza číslom „1“.

69.

V § 24 ods. 2 sa slová „i), l) až n), q), r) a w)“ nahrádzajú slovami „h), k) až m), p) a q)“.

70.

V § 24 ods. 3 sa slová „h), j) a x)“ nahrádzajú slovami „i) a v)“.

71.

V § 24 ods. 4 sa slová „k), o), p), s), t) až v)“ nahrádzajú slovami „j), n), o), r), s) až u)“.

72.

V § 24 odsek 9 znie:

„(9) Pokuty podľa odsekov 2 až 4 a 6 sú príjmom štátneho rozpočtu.“.

73.

V § 25 ods. 1 sa vypúšťa písmeno h).

Doterajšie písmená i) až u) sa označujú ako písmená h) až t).

74.

V § 25 ods. 3 písm. b) sa slová „d), f) a h)“ nahrádzajú slovami „d) a f)“.

75.

V § 25 ods. 7 sa slová „i), l) až n), q), r)“ nahrádzajú slovami „h), k) až m), p), q)“, slová „do 300“ ...

76.

V § 25 ods. 8 sa slová „do 300“ nahrádzajú slovami „od 100 eur do 2 000“, slová „do 500“ sa nahrádzajú ...

77.

V § 25 ods. 9 sa slová „f), h) a j)“ nahrádzajú slovami „f) a i)“, slová „do 500“ sa nahrádzajú slovami ...

78.

V § 25 ods. 10 sa slová „k), o), p), s), t) a u)“ nahrádzajú slovami „j), n), o), r) až t)“ a slová ...

79.

V § 25 ods. 11 sa slová „do 5 000“ nahrádzajú slovami „od 300 eur do 10 000“.

80.

V § 26 ods. 1 písm. d) sa slová „písm. i)“ nahrádzajú slovami „písm. h)“.

81.

V § 26 ods. 1 písm. e) sa slová „písm. j)“ nahrádzajú slovami „písm. i)“.

82.

V § 26 ods. 3 sa slová „do 1 500“ nahrádzajú slovami „od 300 eur do 6 000“ a slová „do 3 000“ sa nahrádzajú ...

83.

V § 26 ods. 5 sa slová „jedného roka“ nahrádzajú slovami „dvoch rokov“, slová „obdobný priestupok“ sa ...

84.

V § 27 odsek 2 znie:

„(2) Osobe obvinenej z priestupku podľa a) § 25 ods. 3 možno uložiť predbežné opatrenie spočívajúce ...

85.

V § 27 ods. 4 sa za číslo „2“ vkladajú slová „písm. a)“ a na konci sa pripája táto veta: „Predbežné ...

86.

V § 27 ods. 6 sa slová „do 100“ nahrádzajú slovami „od 200 eur do 500“ a slová „do 300“ sa nahrádzajú ...

87.

V § 27 ods. 9 prvá veta znie: „Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.“ a vypúšťa sa druhá veta.

88.

V § 27 ods. 10 sa slová „môže páchateľovi uložiť“ nahrádzajú slovami „uloží páchateľovi“.

89.

V § 29 ods. 1 sa slová „všeobecný predpis o správnom konaní“ nahrádzajú slovami „správny poriadok“.

90.

Za § 31a sa vkladajú § 31b a 31c, ktoré vrátane nadpisu nad § 31b znejú:

„Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júna 2022 § 31b (1) Konania o správnych deliktoch ...

91.

Slová „športové zariadenie“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 4 ods. 2 písm. c), § ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2022.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore