Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71335
Dôvodové správy: 2441
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
28.10.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 286/2020 účinný od 15.10.2020


Platnosť od: 15.10.2020
Účinnosť od: 15.10.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 286/2020 účinný od 15.10.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 286/2020 s účinnosťou od 15.10.2020

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 1 písm. h) sa na konci pripájajú tieto slová: „a epidemiologického vyšetrovania“.

2.

V § 4 ods. 1 písmeno g) znie:

„g) počas výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie (ďalej len „krízová situácia“) ...

3.

V § 5 ods. 4 písm. w) sa za slová „vykonáva štátny zdravotný dozor,“ vkladajú slová „epidemiologické ...

4.

V § 6 ods. 3 písm. j) sa za slová „vykonáva štátny zdravotný dozor,“ vkladajú slová „epidemiologické ...

5.

V § 7 písm. d) sa slová „úloh pri ohrození verejného zdravia podľa § 48 ods. 3“ nahrádzajú slovami „ich ...

6.

V § 7 písmeno j) znie:

„j) nariaďujú opatrenia podľa § 12 ods. 2 alebo podľa § 48; tým nie je dotknutá právomoc úradu verejného ...

7.

V § 7 písm. l) sa za slová „štátny zdravotný dozor,“ vkladajú slová „epidemiologické vyšetrovanie,“.

8.

V § 12 sa vypúšťa odsek 6.

9.

V § 48 ods. 3 a 4 sa za slovom „zdravia“ vypúšťa čiarka a vypúšťajú sa slová „ak v odseku 5 nie je ustanovené ...

10.

V § 48 ods. 4 písmeno n) znie:

„n) nútená izolácia osoby chorej na prenosné ochorenie alebo osoby podozrivej z prenosného ochorenia ...

11.

V § 48 sa odsek 4 dopĺňa písmenami r) až z), ktoré znejú:

„r) používanie preventívnych a iných ochranných pomôcok, s) podmieňovanie vstupu do prevádzkových priestorov ...

12.

§ 48 sa dopĺňa odsekmi 6 až 8, ktoré znejú:

„(6) Osobné údaje podľa odseku 4 písm. s) a t) môžu úrad verejného zdravotníctva, regionálne úrady verejného ...

13.

V § 51 ods. 1 písm. a) sa slová „§ 48 ods. 4 písm. a) až d), f) až i) a n)“ nahrádzajú slovami „§ 48 ...

14.

V § 52 ods. 1 písm. o) sa slová „osobám vykonávajúcim štátny zdravotný dozor“ nahrádzajú slovami „zamestnancom ...

15.

Nadpis deviatej časti znie:

„ŠTÁTNY ZDRAVOTNÝ DOZOR A EPIDEMIOLOGICKÉ VYŠETROVANIE“. “. ...

16.

V § 54 odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Epidemiologickým vyšetrovaním sa zisťujú okolnosti dôležité na vymedzenie ohniska nákazy, posudzujú ...

17.

V § 55 ods. 1 úvodnej vete sa za slová „zdravotný dozor“ vkladajú slová „alebo osoba vykonávajúca epidemiologické ...

18.

V § 55 ods. 1 sa za písmeno f) vkladajú nové písmená g) a h), ktoré znejú:

„g) ukladať na mieste výkonu epidemiologického vyšetrovania opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu ...

Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno i).

19.

V § 56 ods. 1 písm. f) sa slová „§ 48 ods. 4 písm. a) až d), f) až i) a n)“ nahrádzajú slovami „§ 48 ...

20.

V § 57 ods. 33 písm. m) sa za slová „zdravotný dozor“ vkladajú slová „alebo osobám vykonávajúcim epidemiologické ...

21.

§ 58 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Právo na náhradu škody a ušlého zisku z dôvodu vykonávania opatrení podľa tohto zákona, ktoré sa ...

22.

V § 59 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „To platí aj pre nariadenie opatrení podľa § 12 a § 48 ...

23.

Za § 59a sa vkladá § 59b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 59b Vyhlášky na nariadenie opatrení podľa § 12 a § 48 ods. 4 (1) Ak je potrebné nariadiť opatrenia ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 68b znie:

„68b) Zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a ...

24.

§ 60 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Údaje zistené podľa § 55 ods. 1 písm. h) môžu orgány verejného zdravotníctva uchovávať po dobu ...

25.

Za § 63k sa vkladá § 63l, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 63l Prechodné ustanovenia k úpravám účinným odo dňa vyhlásenia zákona Opatrenia úradu verejného zdravotníctva ...

Čl. II

Zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých ...

§ 12 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Národné centrum poskytuje súčinnosť orgánom štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva37aaa) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 37aaa znie:

„37aaa) § 3 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

Čl. III

Zákon č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

V § 16 písm. d) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:

„12a) § 48 ods. 4 písm. r) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a ...

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Igor Matovič v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore