Najnovšie účinné predpisy

Zoznam najnovších znení predpisov

  Účinný od Predpis Názov Novela
1 01.05.2024 564/2004 Zákon o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 564/2004 účinný od 01.05.2024 85/2024
ZMENY1DS1
2 01.05.2024 544/2010 Zákon o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 544/2010 účinný od 01.05.2024 84/2024
ZMENY7DS
3 01.05.2024 72/2024 Vyhláška Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v znení neskorších predpisov 72/2024 účinný od 01.05.2024
nový predpis
ZMENYDS
4 01.05.2024 73/2024 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách 73/2024 účinný od 01.05.2024
nový predpis
ZMENYDS
5 01.05.2024 82/2024 Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 187/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o investičnú pomoc, akceptácie ponuky investičnej pomoci, ročnej správy o priebehu realizácie investičného zámeru, správy o ukončení investičného zámeru, ročnej správy o využívaní investície, záverečnej hodnotiacej správy a informačnej tabule v znení vyhlášky č. 39/2020 Z. z. 82/2024 účinný od 01.05.2024 do 31.12.2026
nový predpis
ZMENYDS
6 01.05.2024 84/2024 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 84/2024 účinný od 01.05.2024
nový predpis
ZMENYDS
7 01.05.2024 85/2024 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 85/2024 účinný od 01.05.2024
nový predpis
ZMENYDS
8 09.05.2024 383/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín vo vybraných zamestnaniach v oblasti priemyslu 383/2023 účinný od 09.05.2024 90/2024
92/2024
ZMENY3DS
9 09.05.2024 90/2024 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 383/2023 Z. z. o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín vo vybraných zamestnaniach v oblasti priemyslu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 35/2024 Z. z. 90/2024 účinný od 09.05.2024
nový predpis
ZMENYDS
10 09.05.2024 92/2024 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 383/2023 Z. z. o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín vo vybraných zamestnaniach v oblasti priemyslu v znení neskorších predpisov 92/2024 účinný od 09.05.2024
nový predpis
ZMENYDS
11 10.05.2024 95/2024 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody, ktorou sa zakladá pridruženie medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Strednou Amerikou na strane druhej 95/2024 účinný od 10.05.2024
nový predpis
ZMENYDS
12 10.05.2024 96/2024 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí dodatku k článku 39 Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu 96/2024 účinný od 10.05.2024
nový predpis
ZMENYDS
13 14.05.2024 97/2024 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien a doplnení Dohody o medzinárodnej železničnej preprave tovaru (SMGS) 97/2024 účinný od 14.05.2024
nový predpis
ZMENYDS
14 14.05.2024 98/2024 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ománskeho sultanátu o vzájomnom zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických, špeciálnych a služobných pasov 98/2024 účinný od 14.05.2024
nový predpis
ZMENYDS
15 15.05.2024 461/2003 Zákon o sociálnom poistení 461/2003 účinný od 15.05.2024 do 30.06.2024 87/2024
ZMENY7DS1
16 15.05.2024 149/2011 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o pravidlách určovania počtu miest sudcov, zamestnancov súdov, voľných miest sudcov a rozdeľovania zamestnaneckých miest na súdy 149/2011 účinný od 15.05.2024 88/2024
ZMENY3DS
17 15.05.2024 187/2021 Zákon o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov 187/2021 účinný od 15.05.2024 93/2024
ZMENY5DS
18 15.05.2024 368/2021 Zákon o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 368/2021 účinný od 15.05.2024 93/2024
ZMENY10DS1
19 15.05.2024 86/2024 Vyhláška Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení neskorších predpisov 86/2024 účinný od 15.05.2024
nový predpis
ZMENYDS
20 15.05.2024 87/2024 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 87/2024 účinný od 15.05.2024 do 30.06.2024
nový predpis
ZMENYDS
21 15.05.2024 88/2024 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 149/2011 Z. z. o pravidlách určovania počtu miest sudcov, zamestnancov súdov, voľných miest sudcov a rozdeľovania zamestnaneckých miest na súdy v znení neskorších predpisov 88/2024 účinný od 15.05.2024
nový predpis
ZMENYDS
22 15.05.2024 91/2024 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory na vykonávanie opatrení Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky v sektore vinohradníctva a vinárstva 91/2024 účinný od 15.05.2024
nový predpis
ZMENYDS
23 15.05.2024 93/2024 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2023 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 93/2024 účinný od 15.05.2024
nový predpis
ZMENYDS
24 16.05.2024 120/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá predkladania žiadostí a znižovania priamych podpôr Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky 120/2023 účinný od 16.05.2024 do 31.12.2024 100/2024
ZMENYDS
25 16.05.2024 100/2024 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 120/2023 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá predkladania žiadostí a znižovania priamych podpôr Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 71/2024 Z. z. 100/2024 účinný od 16.05.2024
nový predpis
ZMENYDS
26 16.05.2024 101/2024 Oznámenie Ministerstva dopravy Slovenskej republiky o vydaní rozhodnutia č. 13678/2024/OCL/30486 z 3. apríla 2024, ktorým sa mení a dopĺňa príloha č. 1 k rozhodnutiu č. 22587/2022/SCL/42017 z 28. apríla 2022, ktorým boli prijaté štandardy a odporúčania a postupy Medzinárodnej organizácie civilného letectva v znení rozhodnutia č. 42629/2022/SCL/120280 101/2024 účinný od 16.05.2024
nový predpis
ZMENYDS
27 17.05.2024 222/2004 Zákon o dani z pridanej hodnoty 222/2004 účinný od 17.05.2024 do 30.06.2024 102/2024
ZMENY2DS
28 17.05.2024 563/2009 Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 563/2009 účinný od 17.05.2024 do 30.06.2024 102/2024
ZMENY3DS1
29 17.05.2024 280/2017 Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 280/2017 účinný od 17.05.2024 103/2024
ZMENY6DS1
30 17.05.2024 102/2024 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 102/2024 účinný od 17.05.2024 do 30.06.2024
nový predpis
ZMENYDS
31 17.05.2024 103/2024 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 103/2024 účinný od 17.05.2024
nový predpis
ZMENYDS
32 17.05.2024 104/2024 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 24. októbra 2023 č. MF/006608/2023-77, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. decembra 2003 č. 01/R/2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 104/2024 účinný od 17.05.2024
nový predpis
ZMENYDS
33 23.05.2024 113/2024 Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre odvetvie drevospracujúceho priemyslu na Slovensku a uložení Dodatku č. 2 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzatvorenej medzi Odborovým zväzom KOVO a Zväzom sklárskeho priemyslu Slovenskej republiky 113/2024 účinný od 23.05.2024
nový predpis
ZMENYDS
34 30.05.2024 117/2024 Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí 117/2024 účinný od 30.05.2024
nový predpis
ZMENYDS
35 31.05.2024 523/2004 Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 523/2004 účinný od 31.05.2024 do 31.07.2024 118/2024
ZMENY1DS2
36 31.05.2024 118/2024 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 118/2024 účinný od 31.05.2024 do 31.07.2024
nový predpis
ZMENYDS
37 31.05.2024 119/2024 Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 20. mája 2024 č. S17143-2024-OL o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2024 119/2024 účinný od 31.05.2024
nový predpis
ZMENYDS
MENU
Hore