Zákon o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 368/2021 účinný od 15.05.2024

Platnosť od: 19.10.2021
Účinnosť od: 15.05.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo, Štátna správa
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST12JUDDS7EUPPČL0

Zákon o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 368/2021 účinný od 15.05.2024
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 368/2021 s účinnosťou od 15.05.2024 na základe 93/2024

Legislatívny proces k zákonu 368/2021

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 1 - Predmet zákona

Tento zákon upravuje finančné vzťahy pri vykonávaní mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (ďalej len „mechanizmus“) vrátane poskytovania a používania prostriedkov mechanizmu, práva a povinnosti osôb v súvislosti s vykonávaním Plánu obnovy a odolnosti1) Slovenskej republiky (ďalej len „plán obnovy“) a zodpovednosť za porušenie podmienok pri poskytovaní prostriedkov mechanizmu, pôsobnosť orgánov verejnej moci pri vykonávaní plánu obnovy a niektoré ďalšie vzťahy pri vykonávaní plánu obnovy.

§ 2 - Základné ustanovenia
(1)

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)

vykonávaním mechanizmu súhrn činností pri poskytovaní a používaní prostriedkov mechanizmu zabezpečujúcich realizáciu investície alebo realizáciu reformy zahrnutej v pláne obnovy,

b)

investíciou činnosť zahrnutá v pláne obnovy financovaná z prostriedkov mechanizmu a vykonávaná vykonávateľom, prijímateľom alebo partnerom,

c)

reformou kvalitatívna alebo kvantitatívna zmena opísaná a zhrnutá v pláne obnovy realizovaná vykonávateľom,

d)

žiadateľom osoba, ktorá žiada o poskytnutie prostriedkov mechanizmu alebo predkladá projektový zámer,

e)

prijímateľom osoba, ktorej sa poskytujú prostriedky mechanizmu od nadobudnutia účinnosti zmluvy podľa § 14 alebo zmluvy podľa § 18 ods. 4, spravidla na uspokojenie vlastných potrieb,

f)

dodávateľom osoba alebo skupina osôb, ktorá s vykonávateľom, prijímateľom alebo partnerom uzavrie alebo uzavrela odplatnú zmluvu na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby na zabezpečenie realizácie investície alebo realizácie reformy,

g)

subdodávateľom osoba alebo skupina osôb, ktorá sa na základe zmluvy, ktorú uzavrie alebo uzavrela s dodávateľom alebo subdodávateľom, podieľala, podieľa alebo bude podieľať na dodaní tovaru, uskutočnení stavebných prác alebo poskytnutí služby na zabezpečenie realizácie investície alebo realizácie reformy,

h)

finančným nástrojom opatrenie podľa osobitného predpisu,2)

i)

finančným sprostredkovateľom právnická osoba, ktorá vykonáva časť finančných nástrojov na základe zmluvy podľa § 20,

j)

prostriedkami mechanizmu finančné prostriedky určené na vykonávanie plánu obnovy,

k)

krízovými opatreniami súbor opatrení, ktoré majú viesť k náprave alebo odstráneniu ohrozenia realizácie investície alebo realizácie reformy spolu s časovým harmonogramom ich realizácie, lehotami ich splnenia a spôsobom ich vyhodnotenia,

l)

systémom implementácie plánu obnovy súhrn pravidiel, postupov a činností, ktoré sa uplatňujú pri vykonávaní plánu obnovy, najmä pri poskytovaní a použití prostriedkov mechanizmu, pri výkone kontroly, pri ochrane finančných záujmov Európskej únie, pri posudzovaní konfliktu záujmov,3) pri zverejňovaní informácií a spracúvaní osobných údajov,

m)

partnerom osoba, ktorá sa v záujme dosahovania spoločných cieľov s prijímateľom spolupodieľa na realizácii investície alebo realizácii reformy na základe písomnej zmluvy s prijímateľom a ktorá zároveň nemá vo vzťahu k prijímateľovi postavenie dodávateľa alebo subdodávateľa; partnerom je aj osoba, ktorá sa v záujme dosahovania spoločných cieľov spolupodieľa na príprave realizácie investície alebo príprave realizácie reformy so žiadateľom, ak sa následne spolupodieľa na realizácii tejto investície alebo realizácii tejto reformy a ktorá zároveň nemá vo vzťahu k žiadateľovi postavenie dodávateľa alebo subdodávateľa.

(2)

Národná implementačná a koordinačná autorita, vykonávateľ, sprostredkovateľ, osoba vykonávajúca finančné nástroje, finančný sprostredkovateľ, prijímateľ, partner a iná osoba pri vykonávaní mechanizmu alebo pri vykonávaní plánu obnovy uplatňujú princíp nediskriminácie, princíp rovnakého zaobchádzania, princíp transparentnosti, princíp hospodárnosti, princíp efektívnosti, princíp účelnosti, princíp účinnosti, princíp primeranosti a zákaz konfliktu záujmov.

PÔSOBNOSŤ ORGÁNOV
§ 3 - Vláda Slovenskej republiky

Vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) v oblasti plánu obnovy najmä

a)

schvaľuje plán obnovy a jeho zmeny,

b)

schvaľuje systém implementácie plánu obnovy,

c)

schvaľuje návrh dohody4) medzi Slovenskou republikou a Európskou komisiou a schvaľuje vyjadrenie k vypovedaniu dohody,

d)

schvaľuje návrh krízových opatrení, ich zmeny alebo návrh na ukončenie uplatňovania krízových opatrení,

e)

schvaľuje materiály súvisiace s realizáciou investícií a reforiem, plnením a dosahovaním míľnikov a cieľov alebo vykonávaním plánu obnovy, ak takéto schválenie vládou predpokladá dohoda,4)

f)

určuje vykonávateľa podľa § 5,

g)

rozhoduje o spôsobe vysporiadania podľa § 9 ods. 6.

§ 4 - Národná implementačná a koordinačná autorita
(1)

Národnou implementačnou a koordinačnou autoritou je Úrad vlády Slovenskej republiky. Úlohy národnej implementačnej a koordinačnej autority zabezpečuje podpredseda vlády, ktorý neriadi ministerstvo.

(2)

Národná implementačná a koordinačná autorita v oblasti koordinácie plánu obnovy

a)

je jednotným kontaktným miestom pre komunikáciu s Európskou komisiou pre plán obnovy,

b)

zabezpečuje vypracovanie a zasielanie stanovísk Slovenskej republiky k návrhom právne záväzných aktov Európskej únie, k strategickým dokumentom a iným dokumentom Európskej únie k vykonávaniu plánu obnovy,

c)

usmerňuje subjekty pri vykonávaní plánu obnovy,

d)

spolupracuje s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky na koordinácii5) medzi mechanizmom a fondami Európskej únie a zabezpečuje, aby nedochádzalo k prekrývaniu výdavkov medzi mechanizmom a podporou poskytovanou z fondov Európskej únie,

e)

usmerňuje vykonávateľov, aby nedochádzalo k prekrývaniu výdavkov medzi mechanizmom a podporou poskytovanou zo štátneho rozpočtu, z rozpočtov vyšších územných celkov a z rozpočtov obcí,

f)

riadi vypracovanie plánu obnovy vrátane jeho zmien,

g)

predkladá plán obnovy a jeho zmeny Európskej komisii po schválení vládou,

h)

riadi a usmerňuje komunikáciu týkajúcu sa plánu obnovy.

(3)

Národná implementačná a koordinačná autorita v oblasti vykonávania plánu obnovy

a)

zastupuje Slovenskú republiku voči Európskej komisii v súvislosti s vykonávaním plánu obnovy ako celku v súvislosti s realizáciou investície alebo realizáciou reformy v spolupráci s príslušným vykonávateľom,

b)

kontroluje vykonávateľa, sprostredkovateľa, prijímateľa a partnera; na takúto kontrolu sa vzťahuje osobitný predpis,6)

c)

vypracúva systém implementácie plánu obnovy a jeho zmeny vrátane vzorov zmlúv podľa § 14 a § 19,

d)

monitoruje a hodnotí stav vykonávania plánu obnovy a poskytuje údaje o stave vykonávania plánu obnovy Európskej komisii,

e)

overuje, že vykonávateľ má zabezpečené odborné, personálne a materiálne predpoklady na vykonávanie úloh podľa tohto zákona,

f)

predkladá vláde návrh krízových opatrení, ich zmeny alebo návrh na ukončenie uplatňovania krízových opatrení,

g)

vydáva záväzné stanovisko k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu podľa § 15 (ďalej len „výzva“), výzve na predkladanie projektových zámerov podľa § 15a, priamemu vyzvaniu podľa § 13 ods. 1 a zmluve podľa § 19.

(4)

Národná implementačná a koordinačná autorita pri vykonávaní mechanizmu

a)

zabezpečuje, usmerňuje a riadi finančné toky medzi Slovenskou republikou a Európskou úniou a medzi subjektmi zapojenými do vykonávania plánu obnovy,

b)

predkladá Európskej komisii žiadosť o vyplatenie finančného príspevku7) vrátane príloh,

c)

prijíma prostriedky poskytnuté Európskou komisiou na samostatný účet,

d)

oznamuje Európskej komisii informácie o zistených nezrovnalostiach,8)

e)

vypracúva a zasiela Európskej komisii vyjadrenie k pozastaveniu platieb9) a vyjadrenie k zníženiu sumy finančného príspevku10) poskytnutého Slovenskej republike,

f)

vyjadruje sa k finančným opravám vykonaným Európskou komisiou11) a zabezpečuje ich vysporiadanie.

(5)

Národná implementačná a koordinačná autorita je pri plnení úloh podľa tohto zákona oprávnená požadovať od vykonávateľa, sprostredkovateľa, osoby vykonávajúcej finančné nástroje, finančného sprostredkovateľa, prijímateľa, partnera, dodávateľa, subdodávateľa a iných osôb, ak majú informácie potrebné pre výkon úloh podľa toho zákona, informácie a súčinnosť; tieto osoby sú povinné požadované informácie a súčinnosť poskytnúť.

(6)

Národná implementačná a koordinačná autorita je oprávnená pri plnení svojich úloh požadovať od Úradu pre verejné obstarávanie, Policajného zboru, orgánov činných v trestnom konaní11a) a súdu informácie na účely riešenia nezrovnalostí a Úrad pre verejné obstarávanie, Policajný zbor, orgány činné v trestnom konaní a súd sú povinné požadované informácie poskytnúť. Úrad pre verejné obstarávanie, Policajný zbor, orgány činné v trestnom konaní a súd nie sú povinné poskytnúť národnej implementačnej a koordinačnej autorite informácie, ak by tým mohol byť ohrozený alebo zmarený účel trestného konania, alebo ak by tým mohlo dôjsť k ohrozeniu alebo zmareniu úloh podľa osobitného predpisu.11b) Ustanovenie osobitného predpisu11c) tým nie je dotknuté.

§ 5 - Vykonávateľ
(1)

Vykonávateľom je ústredný orgán štátnej správy určený vládou, ktorý zodpovedá za realizáciu investície alebo realizáciu reformy v súlade s plánom obnovy vrátane plnenia a dosahovania míľnikov a cieľov12) investície alebo reformy v súlade s dohodou podľa osobitného predpisu.4)

(2)

Vykonávateľ

a)

realizuje investíciu alebo realizuje reformu alebo ich časť, ak ju nerealizuje prijímateľ na základe zmluvy podľa § 14,

b)

poskytuje prostriedky mechanizmu prijímateľovi na základe zmluvy podľa § 14 a osobe vykonávajúcej finančné nástroje na základe zmluvy podľa § 19,

c)

vykonáva priebežné monitorovanie plnenia a dosahovania míľnikov a cieľov,

d)

vykonáva kontrolu u prijímateľa, partnera, sprostredkovateľa a u osoby vykonávajúcej finančné nástroje; na takúto kontrolu sa vzťahuje osobitný predpis,6)

e)

predkladá národnej implementačnej a koordinačnej autorite informácie a údaje potrebné na vypracovanie a predloženie žiadosti o vyplatenie finančného príspevku a sprievodného vyhlásenia,13)

f)

poskytuje národnej implementačnej a koordinačnej autorite informácie o realizácii investície alebo realizácii reformy a o plnení a dosahovaní míľnikov a cieľov.

(3)

Vykonávateľ môže písomne poveriť vykonávaním časti svojich úloh podľa tohto zákona sprostredkovateľa, ak je to odôvodnené povahou realizovanej investície alebo realizovanej reformy. Sprostredkovateľ zodpovedá vykonávateľovi za činnosti vykonávané podľa prvej vety. Vykonávateľ nemôže poveriť sprostredkovateľa rozhodovaním o námietkach podľa § 17.

(4)

Vykonávateľ môže písomne poveriť sprostredkovateľa, ktorý má odborné, personálne a materiálne predpoklady na vykonávanie úloh podľa odseku 3.

(5)

Ak vykonávateľ vykonáva kontrolu podľa odseku 2 písm. d) ako administratívnu finančnú kontrolu,12a) môže overiť len tie skutočnosti podľa osobitného predpisu,12b) ktoré so zohľadnením písomnej analýzy rizík alebo metódou náhodného výberu alebo ich kombináciou určí tak, aby boli naplnené ciele tejto kontroly.

(6)

Ak vykonávateľ realizuje investíciu, je povinný používať prostriedky plánu obnovy a realizovať investíciu v súlade s týmto zákonom, osobitnými predpismi, plánom obnovy, dohodou podľa osobitného predpisu4) a systémom implementácie plánu obnovy.

(7)

Vykonávateľ je pri plnení úloh podľa tohto zákona oprávnený požadovať od národnej implementačnej a koordinačnej autority, sprostredkovateľa, osoby vykonávajúcej finančné nástroje, finančného sprostredkovateľa, prijímateľa, partnera, dodávateľa, subdodávateľa a iných osôb, ak majú informácie potrebné na výkon úloh podľa toho zákona, informácie a súčinnosť; tieto osoby sú povinné požadované informácie a súčinnosť poskytnúť.

(8)

Vykonávateľ je oprávnený pri plnení svojich úloh požadovať od Úradu pre verejné obstarávanie, Policajného zboru, orgánov činných v trestnom konaní a súdu informácie na účely riešenia nezrovnalostí a Úrad pre verejné obstarávanie, Policajný zbor, orgány činné v trestnom konaní a súd sú povinné požadované informácie poskytnúť. Úrad pre verejné obstarávanie, Policajný zbor, orgány činné v trestnom konaní a súd nie sú povinné poskytnúť vykonávateľovi informácie, ak by tým mohol byť ohrozený alebo zmarený účel trestného konania, alebo ak by tým mohlo dôjsť k ohrozeniu alebo zmareniu úloh podľa osobitného predpisu.11b) Ustanovenie osobitného predpisu11c) tým nie je dotknuté.

§ 6 - Sprostredkovateľ
(1)

Sprostredkovateľom je ústredný orgán štátnej správy, štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia, vyšší územný celok, obec alebo iná právnická osoba, ktorá je na základe písomného poverenia vykonávateľa poverená plnením časti úloh vykonávateľa a ktorá má odborné, personálne a materiálne predpoklady na plnenie týchto úloh.

(2)

Sprostredkovateľ vykonáva úlohy v súlade s písomným poverením vykonávateľa; takýmto poverením sa vykonávateľ nemôže zbaviť svojej zodpovednosti pri vykonávaní mechanizmu.

(3)

Na sprostredkovateľa sa vzťahujú práva a povinnosti vykonávateľa ustanovené týmto zákonom v rozsahu poverenia vykonávateľa.

§ 7 - Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov Európskej únie
(1)

Orgánom zabezpečujúcim ochranu finančných záujmov Európskej únie je Úrad vlády Slovenskej republiky.

(2)

Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov Európskej únie pri vykonávaní plánu obnovy

a)

zabezpečuje, koordinuje a monitoruje výmenu informácií medzi subjektmi verejnej správy a vo vzťahu k Európskemu úradu pre boj proti podvodom, ak ide o podozrenia z podvodov a ďalších protiprávnych konaní pri vykonávaní plánu obnovy,

b)

poskytuje súčinnosť pri administratívnom vyšetrovaní,14)

c)

je koordinačným útvarom pre boj proti podvodom a plní ďalšie úlohy v oblasti ochrany finančných záujmov Európskej únie.15)

(3)

Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov Európskej únie je pri plnení úloh podľa tohto zákona oprávnený požadovať od národnej implementačnej a koordinačnej autority, vykonávateľa, sprostredkovateľa, osoby vykonávajúcej finančné nástroje, finančného sprostredkovateľa, prijímateľa, partnera, dodávateľa, subdodávateľa a iných osôb, ak majú informácie potrebné na výkon úloh podľa toho zákona, informácie a súčinnosť; tieto osoby sú povinné požadované informácie a súčinnosť poskytnúť.

VYKONÁVANIE PLÁNU OBNOVY
§ 8 - Audit

Audit plánu obnovy sa vykonáva podľa osobitného predpisu.6)

§ 9 - Rozpočtové pravidlá mechanizmu
(1)

Na poskytnutie prostriedkov mechanizmu a na použitie prostriedkov mechanizmu sa v štátnom rozpočte rozpočtujú príslušné výdavky.

(2)

Z výdavkov podľa odseku 1 sa používajú prostriedky mechanizmu vykonávateľom alebo sa poskytujú prostriedky mechanizmu prostredníctvom príslušného vykonávateľa.

(3)

Prostriedky Európskej únie prijaté na samostatný účet podľa § 4 ods. 4 písm. c), ktoré zdrojovo zabezpečujú krytie výdavkov podľa odseku 1, národná implementačná a koordinačná autorita prevádza po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“) do príjmov štátneho rozpočtu.

(4)

Ak vznikne nesúlad medzi príjmami štátneho rozpočtu rozpočtovanými z prostriedkov Európskej únie a skutočnými príjmami z prostriedkov Európskej únie, ministerstvo financií môže rozpočtované príjmy štátneho rozpočtu upraviť.

(5)

Prostriedky mechanizmu možno použiť aj v nasledujúcich rozpočtových rokoch až do ich vyčerpania na účely vykonania plánu obnovy.

(6)

Ak Európska komisia požiada o vrátenie prostriedkov Európskej únie poskytnutých na vykonávanie plánu obnovy alebo o vrátenie výnosov z týchto prostriedkov, vysporiadajú sa na ťarchu samostatného účtu uvedeného v § 4 ods. 4 písm. c); ak nie je možné vysporiadanie vykonať uvedeným spôsobom, rozhodne o spôsobe vysporiadania vláda.

§ 10 - Krízové opatrenia
(1)

Ak národná implementačná a koordinačná autorita pri plnení úloh podľa tohto zákona zistí, že je ohrozená realizácia investície alebo realizácia reformy v lehote, účele a rozsahu určenom v pláne obnovy, môže po predchádzajúcom prerokovaní s vykonávateľom predložiť vláde návrh krízových opatrení. Vykonávateľ je povinný realizovať krízové opatrenia schválené vládou a strpieť ich výkon.

(2)

Ak vykonávateľ nesúhlasí s hodnotením stavu plnenia míľnika určeného v pláne obnovy podľa § 4 ods. 3 písm. d), môže po predchádzajúcom prerokovaní s národnou implementačnou a koordinačnou autoritou predložiť vláde návrh krízových opatrení. Národná implementačná a koordinačná autorita a vykonávateľ sú povinní realizovať krízové opatrenia schválené vládou a strpieť ich výkon.

(3)

Ak národná implementačná a koordinačná autorita na základe vyhodnotenia realizácie krízových opatrení zistí, že dôvody uplatňovania krízových opatrení už pominuli, predloží vláde návrh na ukončenie uplatňovania krízových opatrení.

(4)

Ak národná implementačná a koordinačná autorita na základe vyhodnotenia realizácie krízových opatrení zistí, že tieto opatrenia neviedli k náprave, predloží vláde návrh nových krízových opatrení alebo návrh na zmenu už zavedených krízových opatrení.

§ 11 - Informačný a monitorovací systém plánu obnovy
(1)

Národná implementačná a koordinačná autorita zabezpečuje tvorbu informačného a monitorovacieho systému plánu obnovy, je správcom informačného a monitorovacieho systému plánu obnovy a plní úlohy súvisiace s prevádzkou informačného a monitorovacieho systému plánu obnovy.

(2)

Informačný a monitorovací systém plánu obnovy obsahuje údaje potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie, monitorovanie a kontrolu poskytovania prostriedkov mechanizmu a na zabezpečenie informácií podľa osobitného predpisu.17) V informačnom a monitorovacom systéme plánu obnovy sa evidujú aj osobné údaje fyzických osôb získavané podľa § 25.

(3)

Národná implementačná a koordinačná autorita, vykonávateľ, sprostredkovateľ, osoba vykonávajúca finančný nástroj, žiadateľ a prijímateľ evidujú a aktualizujú v informačnom a monitorovacom systéme plánu obnovy údaje podľa odseku 2, pričom zodpovedajú za aktuálnosť, pravdivosť, úplnosť a správnosť nimi vkladaných údajov.

(4)

Informačný a monitorovací systém plánu obnovy je určený aj na elektronickú výmenu údajov s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie a s inými informačnými systémami.

POSKYTOVANIE PROSTRIEDKOV MECHANIZMU
§ 12 - Všeobecné ustanovenia o poskytovaní prostriedkov mechanizmu
(1)

Prostriedky mechanizmu sa poskytujú na základe priameho vyzvania podľa § 13 ods. 1 priamo určenému prijímateľovi, ktorým je

a)

prijímateľ individuálne určený v pláne obnovy,

b)

prijímateľ, ktorého pôsobnosť vykonávať úlohy, na ktoré sa poskytujú prostriedky mechanizmu, vyplýva z osobitného predpisu,

c)

prijímateľ určený rozhodnutím vlády, ktorý je v zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti ústredného orgánu štátnej správy alebo je právnickou osobou zriadenou zákonom alebo právnickou osobou zriadenou na základe zákona, a ktorý vykonáva úlohy, na ktoré sa poskytujú prostriedky mechanizmu na účely dosahovania míľnikov a cieľov plánu obnovy,

d)

prijímateľ, ktorý vykonáva úlohy, na ktoré sa poskytujú prostriedky mechanizmu na účely dosahovania míľnikov a cieľov plánu obnovy, ak je možné uspokojiť každého takéhoto prijímateľa.

(2)

Prostriedky mechanizmu sa poskytujú na základe výzvy osobám neuvedeným v odseku 1 určeným vo výzve.

§ 13 - Spoločné ustanovenia o poskytovaní prostriedkov mechanizmu
(1)

Vykonávateľ písomne vyzve priamo určeného prijímateľa podľa § 12 ods. 1 na uzavretie zmluvy podľa § 14, pričom mu zároveň zašle návrh tejto zmluvy. Ustanovenia § 14 sa uplatnia rovnako aj na priamo určeného prijímateľa.

(2)

Týmto zákonom nie sú dotknuté pravidlá v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci18) a osobitný predpis o verejnom obstarávaní.18a)

(3)

Vykonávateľ, sprostredkovateľ, osoba vykonávajúca finančné nástroje, finančný sprostredkovateľ, prijímateľ a partner sú povinní predchádzať dvojitému financovaniu z prostriedkov mechanizmu a z fondov Európskej únie alebo z iných programov Európskej únie a oznamovať národnej implementačnej a koordinačnej autorite podozrenia z dvojitého financovania. Prostriedky mechanizmu nemožno poskytnúť prijímateľovi a partnerovi, ktorí prijímajú dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na financovanie tých istých výdavkov a ktorá by predstavovala dvojité financovanie.

(4)

Prostriedky mechanizmu nemôže vykonávateľ poskytnúť osobe, ktorá bola právoplatne odsúdená za trestný čin subvenčného podvodu, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, trestný čin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, trestný čin prijímania úplatku, trestný čin podplácania, trestný čin nepriamej korupcie alebo trestný čin prijatia a poskytnutia nenáležitej výhody.19) Prostriedky mechanizmu nemožno poskytnúť ani právnickej osobe, ktorej štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu alebo iná osoba konajúca v jej mene boli právoplatne odsúdení za trestný čin subvenčného podvodu, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, trestný čin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, trestný čin prijímania úplatku, trestný čin podplácania, trestný čin nepriamej korupcie alebo trestný čin prijatia a poskytnutia nenáležitej výhody;19) ak sa na realizácii investície alebo realizácii reformy spolupodieľa partner, uvedené sa vzťahuje aj na partnera, štatutárny orgán partnera, člena štatutárneho orgánu partnera a inú osobu konajúcu v mene partnera.

(5)

Národná implementačná a koordinačná autorita, vykonávateľ a sprostredkovateľ sú na účely preukázania bezúhonnosti žiadateľa, prijímateľa, partnera, ich štatutárneho orgánu, člena štatutárneho orgánu alebo iných osôb konajúcich v ich mene oprávnení od týchto osôb žiadať údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.20) Žiadateľ, prijímateľ, partner, ich štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu alebo iná osoba konajúca v ich mene na účely podľa prvej vety poskytnú národnej implementačnej a koordinačnej autorite, vykonávateľovi alebo sprostredkovateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.21) Údaje podľa druhej vety národná implementačná a koordinačná autorita, vykonávateľ a sprostredkovateľ bezodkladne zašlú v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.

(6)

Vykonávateľ je oprávnený pri dodržaní princípu proporcionality neposkytnúť prostriedky mechanizmu osobe, u ktorej nastala niektorá zo skutočností podľa osobitného predpisu,21aa) a to aj v prípade, ak uvedené nebolo explicitne upravené vo výzve.

(7)

Prijímateľ je povinný používať poskytnuté prostriedky mechanizmu na účel, v súlade s podmienkami a v čase určenom v zmluve podľa § 14.

(8)

Na postup podľa tohto zákona sa nevzťahuje správny poriadok okrem § 17, na ktorý sa primerane uplatnia ustanovenia § 24, 25, 25a, 27, 47 a § 52 správneho poriadku.

(9)

Na účely plnenia a dosahovania míľnikov a cieľov12) určených v pláne obnovy sa pri prevode výpočtovej techniky ako hnuteľného majetku štátu nadobudnutého z prostriedkov mechanizmu nepoužije osobitný predpis.21a) Nadobúdateľom hnuteľného majetku štátu podľa prvej vety môže byť len fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky plánu obnovy na poskytnutie tohto hnuteľného majetku štátu. Nadobúdateľ musí dodržať účel prevodu počas dohodnutej doby. Správca majetku štátu je oprávnený prevod hnuteľného majetku štátu podľa prvej vety zabezpečiť aj prostredníctvom právnickej osoby, ktorá nie je správcom majetku štátu, a to na základe písomnej zmluvy, v ktorej dohodne najmä rozsah a spôsob prevodu a použitia tohto hnuteľného majetku štátu v prospech nadobúdateľa.

§ 14 - Poskytovanie prostriedkov mechanizmu nenávratným spôsobom
(1)

Vykonávateľ poskytuje prostriedky mechanizmu prijímateľovi na základe a v súlade s písomnou zmluvou o poskytnutí prostriedkov mechanizmu uzavretou s vykonávateľom podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka.

(2)

Zmluva podľa odseku 1 okrem všeobecných náležitostí zmluvy obsahuje práva a povinnosti vykonávateľa a prijímateľa v súvislosti s poskytnutím prostriedkov mechanizmu.

(3)

Žiadateľ je povinný poskytnúť pred uzavretím zmluvy vykonávateľovi súčinnosť v rozsahu potrebnom na uzavretie zmluvy podľa odseku 1.

(4)

Právny nárok na poskytnutie prostriedkov mechanizmu vzniká nadobudnutím účinnosti zmluvy podľa odseku 1; prostriedky mechanizmu sa prijímateľovi vyplatia po splnení podmienok určených v zmluve podľa odseku 1.

(5)

Vykonávateľ poskytuje prostriedky mechanizmu prijímateľovi na účely plnenia a dosahovania míľnikov a cieľov určených v pláne obnovy a v zmluve podľa odseku 1 jednou z foriem financovania podľa osobitného predpisu.22)

(6)

Ak sa na realizácii investície alebo realizácii reformy spolupodieľa partner, zmluva podľa odseku 1 obsahuje aj údaje o partnerovi v rozsahu potrebnom na jednoznačnú identifikáciu partnera.

§ 15 - Výzva
(1)

Vykonávateľ vyhlasuje výzvu jej zverejnením na svojom webovom sídle.

(2)

Vykonávateľ môže výzvu alebo jej zmenu zverejniť až po zohľadnení záväzného stanoviska a zapracovaní prípadných pripomienok národnej implementačnej a koordinačnej autority.

(3)

Výzva obsahuje formálne náležitosti, ktorými sú:

a)

identifikačné údaje a kontaktné údaje vykonávateľa, ktorý výzvu vyhlasuje, ako aj spôsob komunikácie s vykonávateľom,

b)

dátum vyhlásenia výzvy a dátum uzavretia výzvy alebo určenie skutočnosti, na základe ktorej sa výzva uzavrie,

c)

indikatívna výška prostriedkov mechanizmu určených na výzvu,

d)

miesto a spôsob podania žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu (ďalej len „žiadosť o prostriedky“),

e)

iné formálne náležitosti.

(4)

Výzva obsahuje obsahové náležitosti, ktorými sú:

a)

spôsob posúdenia žiadosti o prostriedky,

b)

kritériá posúdenia žiadosti o prostriedky a poradie alebo váha ich dôležitosti,

c)

iné obsahové náležitosti.

(5)

Výzva obsahuje podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu potrebné na plnenie a dosahovanie míľnikov alebo cieľov určených v pláne obnovy, ktorými sú

a)

podmienky oprávnenosti žiadateľa,

b)

účel použitia prostriedkov mechanizmu,

c)

iné podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu.

(6)

Vykonávateľ je oprávnený výzvu zrušiť, ak nemožno poskytovať prostriedky mechanizmu na základe výzvy. Vykonávateľ predloženú žiadosť o prostriedky žiadateľovi vráti alebo žiadosť o prostriedky posúdi. Informáciu o zrušení výzvy a zdôvodnenie jej zrušenia zverejní vykonávateľ bezodkladne na svojom webovom sídle.

(7)

Vykonávateľ je oprávnený zmeniť formálne náležitosti výzvy podľa odseku 3. Vykonávateľ je oprávnený zmeniť podmienky podľa odseku 5 uvedené vo výzve, len ak táto zmena nevyvolá zmenu v posudzovaní už predložených žiadostí o prostriedky alebo ak zmena podmienok podľa odseku 5 vyplýva zo zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov. Informáciu o zmene výzvy vykonávateľ bezodkladne zverejní na svojom webovom sídle.

(8)

Vykonávateľ môže vo výzve určiť, že žiadosť alebo jej časť sa podáva v anglickom jazyku.

§ 15a - Výzva na predkladanie projektových zámerov
(1)

Vykonávateľ môže so súhlasom národnej implementačnej a koordinačnej autority pred vyhlásením výzvy vyhlásiť výzvu na predkladanie projektových zámerov, ak je to vhodné alebo potrebné s ohľadom na princíp hospodárnosti a princíp efektívnosti.

(2)

Vykonávateľ vyhlasuje výzvu na predkladanie projektových zámerov jej zverejnením na svojom webovom sídle po zohľadnení záväzného stanoviska a zapracovaní prípadných pripomienok národnej implementačnej a koordinačnej autority.

(3)

Projektovým zámerom je súhrn informácií o plánovanom použití prostriedkov mechanizmu v prípade schválenia žiadosti o prostriedky.

(4)

Vo výzve na predkladanie projektových zámerov vykonávateľ vymedzí rozsah požadovaných informácií o projektovom zámere. Z projektového zámeru musí byť zrejmé najmä kto predkladá projektový zámer a aký je účel použitia prostriedkov mechanizmu. Na obsah výzvy na predkladanie projektových zámerov sa primerane použijú ustanovenia § 15 ods. 3 až 7.

(5)

Výzva na predkladanie projektových zámerov a výzva nesmú byť v rozpore.

(6)

Závery posúdenia projektového zámeru uvedie vykonávateľ v hodnotiacej správe, ktorá obsahuje informáciu o tom, či projektový zámer spĺňa alebo nespĺňa podmienky určené vo výzve na predkladanie projektových zámerov; hodnotiaca správa môže obsahovať odporúčania pre žiadateľa vo vzťahu k žiadosti o prostriedky. Vykonávateľ zašle hodnotiacu správu žiadateľovi.

(7)

Vykonávateľ môže vo výzve určiť povinnosť predložiť hodnotiacu správu ako inú podmienku poskytnutia prostriedkov mechanizmu podľa § 15 ods. 5 písm. c).

§ 16 - Žiadosť o prostriedky
(1)

Žiadosť o prostriedky možno podať na základe výzvy, spôsobom a za podmienok určenými vo výzve.

(2)

Žiadosť o prostriedky musí obsahovať

a)

identifikačné údaje žiadateľa v rozsahu určenom vo výzve,

b)

účel, na ktorý sa žiada poskytnutie prostriedkov mechanizmu,

c)

suma žiadaných prostriedkov mechanizmu,

d)

doklady alebo informácie preukazujúce splnenie podmienok na poskytnutie prostriedkov mechanizmu,

e)

iné doklady, údaje alebo informácie preukazujúce splnenie podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu, ak ich vykonávateľ určil vo výzve.

(3)

Ak žiadosť o prostriedky nie je úplná, vykonávateľ môže vyzvať žiadateľa na doplnenie žiadosti o prostriedky. Vykonávateľ môže žiadať vo výzve na doplnenie aj o poskytnutie vysvetlení týkajúcich sa žiadosti o prostriedky.

(4)

Vykonávateľ posúdi splnenie podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu určených vo výzve. Vykonávateľ posudzuje žiadosť o prostriedky spôsobom a podľa kritérií určených vo výzve a v závislosti od najlepšie splnených kritérií alebo v závislosti od najskoršie doručenej úplnej žiadosti o prostriedky vytvorí poradie žiadostí o prostriedky, ktoré splnili podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu. Poradie podľa druhej vety nie je vykonávateľ povinný vytvoriť, ak výška prostriedkov mechanizmu určených na výzvu umožňuje uspokojiť všetky podané žiadosti o prostriedky.

(5)

Ak žiadosť o prostriedky spĺňa podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu určených vo výzve, vykonávateľ oznámi túto skutočnosť žiadateľovi. Oznámenie o splnení podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu nezakladá nárok na poskytnutie prostriedkov mechanizmu.

(6)

Ak žiadosť o prostriedky nespĺňa podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu určených vo výzve, vykonávateľ oznámi túto skutočnosť žiadateľovi. Proti posúdeniu nesplnenia podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu je možné podať písomné námietky podľa § 17 do šiestich pracovných dní od doručenia oznámenia podľa prvej vety.

(7)

Vykonávateľ bezodkladne zašle návrh zmluvy podľa § 14 žiadateľovi, ktorému oznámil splnenie podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu určených vo výzve a ktorý sa v poradí vytvorenom podľa odseku 4 umiestnil na mieste, na ktoré možno v závislosti od dostupnosti prostriedkov mechanizmu na účel určený vo výzve ešte poskytnúť prostriedky mechanizmu. Vykonávateľ môže žiadateľov, ktorým oznámil splnenie podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu určených vo výzve a ktorí sa v poradí vytvorenom podľa odseku 4 umiestnili na mieste, na ktoré nemožno v závislosti od dostupnosti prostriedkov mechanizmu na účel určený vo výzve poskytnúť prostriedky mechanizmu, zaradiť do rezervného zoznamu žiadateľov v poradí vytvorenom podľa odseku 4.

(8)

Vykonávateľ zverejňuje a aktualizuje zoznam žiadateľov, ktorí splnili podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu, zoznam žiadateľov, ktorí nesplnili podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu, a zoznam prijímateľov na svojom webovom sídle.

§ 17 - Námietky
(1)

Ak vykonávateľ zistí, že námietky podľa § 16 ods. 6 sú opodstatnené, môže im v plnom rozsahu vyhovieť; vykonávateľ o tom informuje žiadateľa a postupuje podľa § 16 ods. 4 až 6. Rozhodnutie o námietkach sa v takom prípade nevydáva.

(2)

Ak vykonávateľ námietkam v plnom rozsahu nevyhovie, predloží ich v lehote do ôsmich pracovných dní od ich doručenia vykonávateľovi na rozhodnutie štatutárnemu orgánu vykonávateľa.

(3)

Na námietky, ktoré nie sú odôvodnené, sa neprihliada.

(4)

O námietkach rozhoduje štatutárny orgán vykonávateľa v lehote do desiatich pracovných dní od predloženia námietok tomuto orgánu. V odôvodnených prípadoch sa táto lehota predlžuje najviac o ďalších pätnásť pracovných dní; o predĺžení lehoty vykonávateľ upovedomí žiadateľa.

(5)

Proti rozhodnutiu o námietkach nemožno podať opravný prostriedok.

§ 18 - Finančné nástroje
(1)

Poskytovať prostriedky mechanizmu prijímateľovi prostredníctvom finančného nástroja alebo prostredníctvom finančného nástroja v kombinácii s nenávratným spôsobom môže vykonávateľ prostredníctvom

a)

osoby vykonávajúcej finančné nástroje na základe zmluvy podľa § 19 alebo

b)

osoby vykonávajúcej finančné nástroje a finančného sprostredkovateľa na základe zmlúv podľa § 19 a 20.

(2)

Osobou vykonávajúcou finančné nástroje je právnická osoba, ktorá má odborné, personálne a materiálne predpoklady na vykonávanie finančného nástroja a s ktorou vykonávateľ uzavrel zmluvu o financovaní finančného nástroja. Zmluva podľa § 19 môže byť uzatvorená až po zohľadnení záväzného stanoviska a zapracovaní prípadných pripomienok národnej implementačnej a koordinačnej autority.

(3)

Finančný nástroj môže vykonávať

a)

osoba vykonávajúca finančné nástroje priamo alebo

b)

finančný sprostredkovateľ, ktorý má odborné, personálne a materiálne predpoklady na vykonávanie finančného nástroja.

(4)

Prostriedky mechanizmu z finančného nástroja sa prijímateľovi poskytujú na základe zmluvy uzatvorenej s osobou vykonávajúcou finančné nástroje alebo s finančným sprostredkovateľom.

(5)

Súčasťou zmluvy, ktorú uzatvára prijímateľ s osobou vykonávajúcou finančné nástroje alebo s finančným sprostredkovateľom, musí byť aj povinnosť prijímateľa poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly a auditu, ak poskytnutie tejto súčinnosti už nevyplýva z osobitného predpisu.6) Ak je finančným sprostredkovateľom banka alebo pobočka zahraničnej banky, súčasťou zmluvy podľa prvej vety musí byť aj predchádzajúci písomný súhlas prijímateľa s používaním údajov, ktoré by inak boli predmetom bankového tajomstva.

(6)

Osoba vykonávajúca finančné nástroje je povinná používať prostriedky mechanizmu na účel, v súlade s podmienkami a počas obdobia určeného v zmluve podľa § 19. O použití týchto prostriedkov mechanizmu po uplynutí obdobia, v ktorom sa podľa zmluvy podľa § 19 vykonáva finančný nástroj, rozhoduje vláda.

(7)

Finančný sprostredkovateľ je povinný používať prostriedky mechanizmu v súlade so zmluvou podľa § 20 a investičnou stratégiou finančného nástroja až do ukončenia obdobia, v ktorom sa podľa zmluvy s finančným sprostredkovateľom vykonáva finančný nástroj, ak v zmluve podľa § 20 nie je dohodnuté inak. Po ukončení obdobia, v ktorom sa podľa zmluvy podľa § 20 vykonáva finančný nástroj, je finančný sprostredkovateľ povinný vrátiť prostriedky mechanizmu osobe vykonávajúcej finančný nástroj v súlade s podmienkami zmluvy podľa § 20.

(8)

Pri poskytovaní prostriedkov mechanizmu prostredníctvom finančného nástroja v kombinácii s nenávratným spôsobom sa ustanovenia § 12, § 13 ods. 1 a 7 a § 14 nepoužijú.

§ 19 - Zmluva o financovaní finančného nástroja
(1)

Zmluva o financovaní finančného nástroja je zmluvou uzavretou podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a upravuje práva a povinnosti vykonávateľa a osoby vykonávajúcej finančné nástroje pri vykonávaní finančných nástrojov.

(2)

Zmluva o financovaní finančného nástroja obsahuje okrem všeobecných náležitostí zmluvy najmä

a)

výšku a účel poskytovaných prostriedkov mechanizmu,

b)

ustanovenia o vysporiadaní finančných vzťahov,

c)

ustanovenia o spôsobe ukončenia finančného nástroja,

d)

investičnú stratégiu finančného nástroja.

§ 20 - Zmluva s finančným sprostredkovateľom
(1)

Zmluva s finančným sprostredkovateľom je zmluvou uzavretou podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a upravuje práva a povinnosti osoby vykonávajúcej finančné nástroje a finančného sprostredkovateľa pri vykonávaní finančných nástrojov.

(2)

Zmluva s finančným sprostredkovateľom obsahuje okrem všeobecných náležitostí zmluvy najmä

a)

výšku a účel poskytovaných prostriedkov mechanizmu,

b)

ustanovenia o vysporiadaní finančných vzťahov,

c)

ustanovenia o spôsobe ukončenia finančného nástroja,

d)

investičnú stratégiu finančného nástroja.

FINANČNÉ VZŤAHY A ICH VYSPORIADANIE
§ 21 - Vysporiadanie finančných vzťahov
(1)

Finančnou opravou je vrátenie prostriedkov mechanizmu alebo viazanie rozpočtových prostriedkov podľa osobitného predpisu,23) ak sa zistí nezrovnalosť alebo iné porušenie pri poskytovaní alebo používaní prostriedkov mechanizmu.23a)

(2)

Finančná oprava voči prijímateľovi, sprostredkovateľovi, osobe vykonávajúcej finančné nástroje alebo finančnému sprostredkovateľovi sa vykoná vrátením prostriedkov mechanizmu alebo ich časti.

(3)

Finančná oprava voči vykonávateľovi sa vykoná viazaním rozpočtových prostriedkov podľa osobitného predpisu.23)

(4)

Ak má prijímateľ, sprostredkovateľ alebo osoba vykonávajúca finančné nástroje povinnosť vrátiť prostriedky mechanizmu alebo ich časť, postupuje sa podľa odsekov 5 a 6 a za podmienok uvedených v zmluve podľa § 14, v zmluve podľa § 19 alebo v písomnom poverení podľa § 6 ods. 2.

(5)

Ak má prijímateľ, sprostredkovateľ alebo osoba vykonávajúca finančné nástroje povinnosť vrátiť prostriedky mechanizmu alebo ich časť a nevysporiadal ich z vlastnej iniciatívy, vyzve vykonávateľ prijímateľa, sprostredkovateľa alebo osobu vykonávajúcu finančné nástroje na vrátenie prostriedkov mechanizmu alebo ich časti. Ak prijímateľ, sprostredkovateľ alebo osoba vykonávajúca finančné nástroje vráti prostriedky mechanizmu v lehote určenej vo výzve podľa predchádzajúcej vety, konanie podľa osobitného predpisu23b) nezačne a penále a pokuta za porušenie finančnej disciplíny sa neuplatňujú. Prijímateľ, sprostredkovateľ alebo osoba vykonávajúca finančné nástroje vráti prostriedky mechanizmu alebo ich časť do rozpočtu príslušného vykonávateľa podľa osobitného predpisu.24) Ak suma prostriedkov mechanizmu alebo ich časti, ktorá sa má vrátiť, nepresiahne 40 eur, táto suma sa neuplatňuje a nevymáha.

(6)

Ak prijímateľ, sprostredkovateľ alebo osoba vykonávajúca finančné nástroje nevráti prostriedky mechanizmu alebo ich časť spôsobom podľa odseku 5 a povinnosť vrátiť prostriedky mechanizmu vznikla v dôsledku porušenia finančnej disciplíny, postupuje vykonávateľ podľa osobitného predpisu.25) Ak povinnosť vrátiť prostriedky mechanizmu vznikla v dôsledku iného porušenia, uplatňuje sa vrátenie prostriedkov mechanizmu podľa § 131 až 138 Civilného sporového poriadku. Osoba, ktorej bol uložený odvod za porušenie finančnej disciplíny pri hospodárení s prostriedkami mechanizmu, odvádza prostriedky mechanizmu alebo ich časť na príjmový účet príslušného vykonávateľa.

(7)

Ak vykonávateľ neviaže rozpočtové prostriedky podľa odseku 3 a povinnosť viazať rozpočtové prostriedky vznikla v dôsledku porušenia finančnej disciplíny, postupuje sa podľa osobitného predpisu.25) Ak bol vykonávateľovi uložený odvod za porušenie finančnej disciplíny podľa prvej vety, odvádza sa do štátneho rozpočtu.

§ 22 - Správa pohľadávok štátu
(1)

Pri správe pohľadávky štátu z vykonávania mechanizmu sa postupuje podľa osobitného predpisu,26) ak § 21 ods. 5 a 6 neustanovujú inak.

(2)

Správcom pohľadávky štátu z prostriedkov mechanizmu je vykonávateľ do dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o porušení finančnej disciplíny.25) Dňom nadobudnutia právoplatnosti takéhoto rozhodnutia sa správcom pohľadávky štátu stáva orgán, ktorý vydal rozhodnutie o porušení finančnej disciplíny.

(3)

O pohľadávke štátu z prostriedkov mechanizmu účtuje jej správca.

OCHRANA FINANČNÝCH ZÁUJMOV EURÓPSKEJ ÚNIE
§ 23 - Prevencia, odhaľovanie, zisťovanie a riešenie nezrovnalostí
(1)

Ochrana finančných záujmov Európskej únie pri vykonávaní mechanizmu zahŕňa prevenciu, odhaľovanie, zisťovanie a riešenie nezrovnalostí, prijímanie nápravných opatrení vo forme finančných opráv a vysporiadanie finančných vzťahov.

(2)

Národná implementačná a koordinačná autorita, vykonávateľ, sprostredkovateľ, osoba vykonávajúca finančné nástroje, finančný sprostredkovateľ, prijímateľ a partner sú povinní predchádzať vzniku nezrovnalostí, a ak nezrovnalosť vznikne, sú povinní bezodkladne prijať nápravné opatrenia.

(3)

Ak národná implementačná a koordinačná autorita zistí nezrovnalosť z vlastného podnetu alebo z iného podnetu a nedá podnet vykonávateľovi, je povinná vypracovať a predložiť správu o zistenej nezrovnalosti vykonávateľovi.

(4)

Ak vykonávateľ zistí nezrovnalosť z vlastného podnetu alebo z iného podnetu, je povinný vypracovať a predložiť správu o zistenej nezrovnalosti národnej implementačnej a koordinačnej autorite.

(5)

Ak sprostredkovateľ zistí nezrovnalosť z vlastného podnetu alebo z iného podnetu, je povinný vypracovať a predložiť správu o zistenej nezrovnalosti vykonávateľovi a národnej implementačnej a koordinačnej autorite.

(6)

Ak prijímateľ zistí nezrovnalosť z vlastného podnetu, z podnetu partnera, dodávateľa, subdodávateľa alebo z iného podnetu, je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť vykonávateľovi, sprostredkovateľovi, osobe vykonávajúcej finančné nástroje alebo finančnému sprostredkovateľovi. Vykonávateľ je povinný na základe oznámenia nezrovnalosti prijímateľom vypracovať a predložiť správu o zistenej nezrovnalosti národnej implementačnej a koordinačnej autorite. Ak partner zistí nezrovnalosť z vlastného podnetu alebo z iného podnetu, je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť prijímateľovi.

(7)

Ak osoba vykonávajúca finančné nástroje alebo finančný sprostredkovateľ zistia nezrovnalosť, sú povinní túto skutočnosť bezodkladne oznámiť vykonávateľovi. Vykonávateľ je povinný na základe oznámenia nezrovnalosti osobou vykonávajúcou finančné nástroje alebo finančným sprostredkovateľom vypracovať a predložiť správu o zistenej nezrovnalosti národnej implementačnej a koordinačnej autorite.

(8)

Ak osoby uvedené v odsekoch 3 až 7 zistia nezrovnalosť a majú podozrenie zo spáchania trestného činu, priestupku alebo správneho deliktu súvisiaceho so zistenou nezrovnalosťou vykonávateľom, sprostredkovateľom, štatutárnym orgánom vykonávateľa alebo sprostredkovateľa, zamestnancom vykonávateľa alebo sprostredkovateľa alebo osobou konajúcou v mene a na účet vykonávateľa alebo sprostredkovateľa, správu o zistenej nezrovnalosti nepredkladajú alebo zistenie nezrovnalosti neoznamujú vykonávateľovi alebo sprostredkovateľovi, ktorého sa nezrovnalosť týka.

(9)

Správa o zistenej nezrovnalosti obsahuje najmä

a)

identifikačné údaje osoby, ktorá nezrovnalosť spôsobila,

b)

popis nezrovnalosti,

c)

označenie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré boli porušené,

d)

obdobie alebo dátum vzniku nezrovnalosti,

e)

dátum zistenia nezrovnalosti,

f)

finančné vyčíslenie nezrovnalosti.

(10)

Za riešenie nezrovnalosti zodpovedá vykonávateľ.

§ 24 - Konflikt záujmov
(1)

Národná implementačná a koordinačná autorita, vykonávateľ, sprostredkovateľ a osoba vykonávajúca finančné nástroje sú povinní pri poskytovaní a používaní prostriedkov mechanizmu konať tak, aby nehrozil, nevznikol a netrval konflikt záujmov, ktorý by mohol ovplyvniť, narušiť alebo ohroziť nestranný a objektívny výkon úloh pri vykonávaní mechanizmu z rodinných alebo citových dôvodov, z dôvodov politickej alebo štátnej príslušnosti, ekonomického záujmu alebo akéhokoľvek iného priameho alebo nepriameho osobného záujmu. Ak napriek tomu dôjde k situácii, kde hrozí, vzniká alebo trvá konflikt záujmov, sú národná implementačná a koordinačná autorita, vykonávateľ, sprostredkovateľ a osoba vykonávajúca finančné nástroje povinní prijať opatrenia na predchádzanie konfliktu záujmov pri činnostiach, ktoré patria do ich pôsobnosti, a na riešenie situácií, ktoré môžu byť objektívne vnímané ako konflikt záujmov.

(2)

Za konflikt záujmov sa považuje najmä, ak sa na príprave výzvy na predkladanie projektových zámerov, posudzovaní projektového zámeru, príprave výzvy, posudzovaní žiadosti o prostriedky, na rozhodovaní o námietkach alebo na plnení iných úloh pri vykonávaní investícií a reforiem podľa tohto zákona, pri ktorých sa predpokladá ich nestranný a objektívny výkon, podieľa žiadateľ, prijímateľ alebo zainteresované osoby na strane žiadateľa alebo zainteresované osoby na strane prijímateľa; to neplatí, ak je preukázateľné, že táto osoba nie je objektívne spôsobilá ovplyvniť, narušiť alebo ohroziť nestranný a objektívny výkon úloh pri vykonávaní mechanizmu.

(3)

Zainteresovanou osobou na strane žiadateľa alebo zainteresovanou osobou na strane prijímateľa je

a)

partner,

b)

dodávateľ,

c)

subdodávateľ,

d)

štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu alebo dozorného orgánu žiadateľa, prijímateľa, partnera, dodávateľa alebo subdodávateľa,

e)

spoločník obchodnej spoločnosti alebo člen družstva, ktoré sú žiadateľmi, prijímateľmi, partnermi, dodávateľmi alebo subdodávateľmi; to neplatí, ak spoločníkom obchodnej spoločnosti je alebo v jeho mene koná štát zastúpený vykonávateľom ako správcom majetku štátu,

f)

osoba, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu k žiadateľovi, prijímateľovi, partnerovi, dodávateľovi alebo subdodávateľovi alebo v inom obdobnom právnom vzťahu k žiadateľovi, prijímateľovi, dodávateľovi alebo subdodávateľovi,

g)

osoba, ktorá sa podieľala na príprave alebo realizácii investície pre žiadateľa, partnera alebo prijímateľa alebo ktorá prijala finančné prostriedky určené na prípravu alebo realizáciu investície,

h)

osoba, ktorá je blízkou osobou podľa § 116 Občianskeho zákonníka žiadateľovi, prijímateľovi, partnerovi alebo osobe uvedenej v písmenách b) až g),

i)

iná osoba, objektívne spôsobilá ovplyvniť, narušiť alebo ohroziť nestranný a objektívny výkon funkcií pri vykonávaní mechanizmu z rodinných alebo citových dôvodov, z dôvodov politickej alebo národnej príslušnosti, ekonomického záujmu alebo akéhokoľvek iného priameho alebo nepriameho osobného záujmu.

(4)

Ak sa zamestnanec národnej implementačnej a koordinačnej autority, zamestnanec vykonávateľa alebo zamestnanec sprostredkovateľa dozvie o skutočnostiach nasvedčujúcich konflikt záujmov, oznámi túto skutočnosť bezodkladne svojmu najbližšiemu nadriadenému. Ak sa iná osoba podieľajúca sa na vykonávaní mechanizmu dozvie o skutočnostiach predstavujúcich konflikt záujmov, oznámi túto skutočnosť bezodkladne vykonávateľovi, sprostredkovateľovi alebo národnej implementačnej a koordinačnej autorite.

(5)

Na základe oznámenia podľa odseku 4 národná implementačná a koordinačná autorita, vykonávateľ alebo sprostredkovateľ písomne posúdi, či došlo alebo by mohlo dôjsť ku konfliktu záujmov. Ak existenciu konfliktu záujmov nie je možné objektívne a preukázateľne vylúčiť, národná implementačná a koordinačná autorita, vykonávateľ alebo sprostredkovateľ overí, či dotknuté úlohy vykonané do času oznámenia neboli ovplyvnené konfliktom záujmov a zároveň zabezpečí opatrenia spočívajúce najmä vo vylúčení osoby, ktorá je v konflikte záujmov alebo u ktorej nie je konflikt záujmov vylúčený, z plnenia úloh pri vykonávaní plánu obnovy alebo v úprave jej práv, povinností a zodpovednosti tak, aby bol konflikt záujmov odstránený, v odstúpení od zmluvy podľa § 14 alebo od zmluvy podľa § 19 alebo vo vypovedaní príslušnej zmluvy.

§ 25 - Spracúvanie osobných údajov
(1)

Ak je to potrebné na plnenie úloh podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov,27) národná implementačná a koordinačná autorita, vykonávateľ a sprostredkovateľ pri vykonávaní plánu obnovy alebo národná implementačná a koordinačná autorita, vykonávateľ, sprostredkovateľ a osoby vykonávajúce vládny audit pri plnení iných úloh a povinností podľa osobitných predpisov,27) spracúvajú osobné údaje

a)

štatutárneho orgánu a zamestnancov národnej implementačnej a koordinačnej autority, vykonávateľa, sprostredkovateľa a osoby vykonávajúcej vládny audit,

b)

žiadateľa, prijímateľa, partnera, dodávateľa, subdodávateľa, osoby vykonávajúcej finančné nástroje, finančného sprostredkovateľa, ich štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu, dozorného orgánu alebo člena dozorného orgánu, riadiaceho orgánu alebo člena riadiaceho orgánu, ich zamestnancov alebo osôb v zmluvnom vzťahu alebo obdobnom vzťahu s nimi a iných osôb,

c)

konečného užívateľa výhod.28)

(2)

Osobnými údajmi spracúvanými podľa toho zákona sú:

a)

meno a priezvisko, rodné priezvisko a pri zmene mena a priezviska aj pôvodné meno a priezvisko,

b)

dátum narodenia,

c)

rodné číslo,

d)

adresa trvalého pobytu,

e)

štátne občianstvo,

f)

ďalšie údaje v rozsahu potrebnom na plnenie úloh podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov.27)

(3)

Ak je to potrebné na plnenie úloh podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov,27) žiadateľ na účely získania prostriedkov mechanizmu a prijímateľ v súvislosti s realizáciou investície spracúvajú osobné údaje partnera, dodávateľa, subdodávateľa, dodávateľa partnera a subdodávateľa partnera v rozsahu podľa odseku 2 a sú povinní poskytnúť ich v nevyhnutnom rozsahu orgánom podľa tohto zákona alebo podľa osobitných predpisov.29) Ak je to potrebné na plnenie úloh podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov,27) partner na účely získania prostriedkov mechanizmu a v súvislosti s realizáciou investície spracúva osobné údaje dodávateľa a subdodávateľa v rozsahu podľa odseku 2 a je povinný poskytnúť ich v nevyhnutnom rozsahu orgánom podľa tohto zákona alebo podľa osobitných predpisov.29)

(4)

Národná implementačná a koordinačná autorita, vykonávateľ a sprostredkovateľ sú oprávnení vyžadovať osobné údaje podľa odseku 2 z informačných systémov iných právnických osôb na účely a v rozsahu potrebnom na plnenie svojich úloh alebo povinností podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov.27) Iné právnické osoby podľa prvej vety sú povinné vyžadované osobné údaje poskytnúť.

(5)

Národná implementačná a koordinačná autorita, vykonávateľ a sprostredkovateľ v nevyhnutnom rozsahu poskytnú a sprístupnia spracúvané osobné údaje na účely podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu17) v rámci kontrolnej alebo inej činnosti orgánov podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov.29)

§ 26 - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 31. decembra 2021
(1)

Od 1. januára 2022 sa na poskytovanie finančných prostriedkov na dosahovanie míľnikov a cieľov určených v pláne obnovy použijú ustanovenia tohto zákona s odchýlkami ustanovenými v odsekoch 2 a 3.

(2)

Ak sa v roku 2020 financovali účely podľa osobitných predpisov,30) ktoré sú zároveň míľnikmi a cieľmi určenými v pláne obnovy, považujú sa tieto účely za plnenie míľnikov a cieľov určených v pláne obnovy, ak sú v súlade s cieľmi a zásadami sledovanými osobitným predpisom.31) Ak sa v roku 2021 financovali účely podľa osobitných predpisov,30) ktoré sú zároveň míľnikmi a cieľmi určenými v pláne obnovy, považujú sa tieto účely za plnenie míľnikov a cieľov určených v pláne obnovy, ak sú v súlade s cieľmi a zásadami sledovanými osobitným predpisom.31) Ak sa v roku 2021 financovalo zabezpečenie odborných, personálnych a materiálnych predpokladov v súvislosti s vykonávaním plánu obnovy alebo financovali reformy a investície uvedené v pláne obnovy, považuje sa takéto financovanie za financovanie v súlade s týmto zákonom. Na účely podľa druhej vety a tretej vety sa primerane použijú ustanovenia § 4 ods. 2, 3 a 4, § 8, § 9, § 11 ods. 2, § 21 ods. 1, 2 a 3 a § 22 a na osoby, ktoré poskytli alebo prijali prostriedky, sa primerane použijú ustanovenia § 4 ods. 5, § 5, 6, 7 ods. 3, § 11 ods. 3, § 13 ods. 3, 4 a 5, § 23, 24 a § 25.

(3)

Na financovanie úloh v oblasti podľa osobitného predpisu,32) ktoré sú zároveň míľnikmi a cieľmi určenými v pláne obnovy, sa použijú § 4ad a § 4af zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, a § 94a zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak nejde o poskytovanie finančných prostriedkov vysokej škole, aj po 31. decembri 2021; ustanovenia § 5 ods. 2 písm. b) a § 12, § 13 ods. 1, 7 a 8 a § 14 až 20 sa v takomto prípade nepoužijú.

§ 26a - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia

Na zrušenie vyhlásenej výzvy, ktorá sa neuzavrie a nie je zrušená do dňa vyhlásenia tohto zákona, sa uplatnia ustanovenia o zrušení výzvy v znení účinnom do dňa vyhlásenia tohto zákona.

Čl. II

Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 8/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 5/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 272/2015 Z. z., zákona č. 354/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 4/2018 Z. z., zákona č. 52/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 346/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z. a zákona č. 390/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 19 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:

„(3)
Ustanovenie odseku 2 písm. g) sa nevzťahuje na neziskovú organizáciu založenú štátom, ak vklad štátu pri jej založení presiahol polovicu hodnoty všetkých vkladov. Štát ako zakladateľ neziskovej organizácie podľa prvej vety vymenúva nadpolovičnú väčšinu členov správnej rady vrátane predsedu správnej rady; ostatní spoluzakladatelia môžu menovať predsedu správnej rady, len ak sa tak dohodnú so štátom ako zakladateľom podľa prvej vety. Ostatní spoluzakladatelia vymenúvajú na základe vzájomnej dohody zostávajúci počet členov správnej rady. Ak k dohode podľa predchádzajúcej vety nedôjde, zostávajúci počet členov správnej rady vymenuje štát ako zakladateľ podľa prvej vety, z kandidátov navrhnutých ostatnými spoluzakladateľmi.

(4)
Odsek 3 sa vzťahuje aj na neziskovú organizáciu, ktorá vznikne splynutím alebo zlúčením dvoch alebo viacerých neziskových organizácií, ak je pri zlúčení alebo splynutí aspoň jedna nezisková organizácia založená štátom, ktorého vklad pri jej založení presiahol polovicu hodnoty všetkých vkladov a tento vklad po zlúčení alebo splynutí presiahol polovicu hodnoty všetkých vkladov po započítaní všetkých vkladov neziskovej organizácie alebo neziskových organizácií, s ktorými sa zlučuje alebo splýva.“.

Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 5 až 10.

2.
V § 19 ods. 10 sa slová „odsekov 4 až 7“ nahrádzajú slovami „odsekov 6 až 9“.
3.
V § 31a ods. 2 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak prioritným majetkom zabezpečuje nezisková organizácia pohľadávku štátu zo zmluvy uzavretej podľa osobitného predpisu.12aa)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12aa znie:

„12aa) Zákon č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

4.
Za § 37ac sa vkladá § 37ad, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠37ad
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. novembra 2021
Doterajšie funkčné obdobie členov správnej rady, vrátane predsedu správnej rady neziskovej organizácie založenej štátom, ak vklad štátu pri jej založení presiahol polovicu hodnoty všetkých vkladov, zaniká 1. novembra 2021. Zakladatelia neziskových organizácií založených štátom, ak vklad štátu pri ich založení presiahol polovicu hodnoty všetkých vkladov, vymenujú nových členov správnych rád tak, aby ich funkčné obdobie začalo plynúť najneskôr od 2. novembra 2021. Ustanovenia prvej vety a druhej vety sa použijú aj na neziskovú organizáciu podľa § 19 ods. 4.“.

Čl. III

Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 143/2002 Z. z., zákona č. 411/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 139/2003 Z. z., zákona č. 453/2003 Z. z., zákona č. 523/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 351/2004 Z. z., zákona č. 405/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 654/2004 Z. z., zákona č. 78/2005 Z. z., zákona č. 172/2005 Z. z., zákona č. 474/2005 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 103/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 456/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 617/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 583/2008 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 165/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 403/2009 Z. z., zákona č. 505/2009 Z. z., zákona č. 557/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 37/2010 Z. z., zákona č. 372/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 287/2012 Z. z., zákona č. 60/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 313/2013 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 172/2015 Z. z., zákona č. 339/2015 Z. z., zákona č. 358/2015 Z. z., zákona č. 392/2015 Z. z., zákona č. 171/2016 Z. z., zákona č. 272/2016 Z. z., zákona č. 378/2016 Z. z., zákona č. 138/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 313/2018 Z. z., zákona č. 30/2019 Z. z., zákona č. 134/2020 Z. z., zákona č. 72/2021 Z. z. a zákona č. 187/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 24 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c)
koordináciu a riadenie Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky a riadenie mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.“.

Čl. IV

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 659/2005 Z. z., zákona č. 275/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 323/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 383/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 390/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 57/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 468/2010 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 223/2012 Z. z., zákona č. 287/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 292/2014 Z. z., zákona č. 324/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 171/2015 Z. z., zákona č. 357/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 301/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 352/2016 Z. z., zákona č. 146/2017 Z. z., zákona č. 243/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 372/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 134/2020 Z. z., zákona č. 360/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 214/2021 Z. z. a zákona č. 310/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 1 ods. 2 sa za slovom „únie“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slovo „štátmi“ sa vkladá čiarka a slová „prostriedky mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti“.
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 1a sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa táto citácia: „zákon č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
3.
V § 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a prostriedky poskytnuté z rozpočtu Európskej únie na vykonávanie Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky“.
4.
V § 19a ods. 1 sa slová „odsek 10“ nahrádzajú slovami „odsek 11“.
5.
Za § 20a sa vkladá § 20b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠20b
Prostriedky mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
(1)
Ustanovenia § 8 ods. 6 až 8 týkajúce sa prostriedkov Európskej únie sa uplatnia aj na prostriedky mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.

(2)
Ak je zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok ustanovený rozsah na povolenie uskutočnenia výdavku, tento rozsah neplatí na prostriedky mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.

(3)
Ustanovenia § 19 ods. 8 až 10 sa nevzťahujú na prostriedky mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.

(4)
Ustanovenia § 31 sa vzťahujú na prostriedky mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, ak osobitný predpis24c) neustanovuje inak.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 24c znie:

„24c) Zákon č. 368/2021 Z. z.“.

Čl. V

Zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 206/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 323/2015 Z. z., zákona č. 359/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z., zákona č. 237/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 373/2018 Z. z., zákona č. 156/2019 Z. z., zákona č. 210/2021 Z. z. a zákona č. 310/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 162 sa odsek 3 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k)
národnej implementačnej a koordinačnej autorite, vykonávateľovi a ministerstvu financií pri výkone kontroly alebo auditu finančných nástrojov ustanovených osobitným predpisom.72c)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 72c znie:

„72c) Zákon č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

Čl. VI

Zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 333/2015 Z. z., zákona č. 93/2017 Z. z. a zákona č. 372/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 1 sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
z vykonávania mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti medzi národnou implementačnou a koordinačnou autoritou a Európskou komisiou podľa osobitného predpisu.3aa)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3aa znie:

„3aa) Zákon č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

2.
V § 1 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5)
Na pohľadávku štátu zo zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu, zo zmluvy o financovaní finančného nástroja alebo z právoplatného rozhodnutia o porušení finančnej disciplíny podľa osobitného predpisu,3aa) sa nevzťahujú § 4 ods. 1 písm. b), § 5 a § 14 až 19; to neplatí, ak ide o pohľadávku štátu zo zmluvnej pokuty.“.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.

Čl. VII

Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 372/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V poznámke pod čiarou k odkazu 8 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa táto citácia: „zákon č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 4 ods. 4 písm. b) a c) sa slová „a s finančnými prostriedkami Európskej únie“ nahrádzajú čiarkou a slovami „finančnými prostriedkami Európskej únie a prostriedkami mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti“.

Čl. VIII

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2021 okrem čl. IV bodu 5 § 20b ods. 1, ktorý nadobúda účinnosť 1. decembra 2021, čl. I § 1 až 10, § 12 až 26, čl. II bodu 3 a čl. III až VII, ktoré nadobúdajú účinnosť 31. decembra 2021, a čl. I § 11, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2022.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Poznámky

 • 1)

  Čl. 18 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/241 z 12. februára 2021, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti (Ú. v. EÚ L 57, 18. 2. 2021).

 • 2)

  Čl. 2 ods. 29 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 193, 30. 7. 2018).

 • 3)

  Čl. 61 ods. 3 nariadenia (EÚ, Euratom) 2018/1046.

 • 4)

  Čl. 20 ods. 6 a 23 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2021/241.

 • 5)

  Čl. 28 nariadenia (EÚ) 2021/241.

 • 6)

  Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 7)

  Čl. 24 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2021/241.

 • 8)

  Čl. 1 ods. 2 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 1; Ú. v. ES L 312, 23. 12. 1995).

 • 9)

  Čl. 24 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2021/241.

 • 10)

  Čl. 24 ods. 8 nariadenia (EÚ) 2021/241.

 • 11)

  Čl. 22 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2021/241.

 • 11a)

  § 10 Trestného poriadku.

 • 11b)

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.

 • 11c)

  § 6 Trestného poriadku.

 • 12)

  Čl. 2 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2021/241.

 • 12a)

  § 8 zákona č. 357/2015 Z. z. v znení zákona č. 39/2022 Z. z.

 • 12b)

  § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z. v znení zákona č. 39/2022 Z. z.

 • 13)

  Čl. 22 ods. 2 písm. c) bod i) nariadenia (EÚ) 2021/241.

 • 14)

  Čl. 2 bod 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18. 9. 2013) v platnom znení.

 • 15)

  Napríklad čl. 325 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016) v platnom znení, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov, zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

 • 17)

  Čl. 22 nariadenia (EÚ) 2021/241.

 • 18)

  Čl. 107 až 109 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016) v platnom znení. Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci).

 • 18a)

  Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 19)

  Napríklad § 225, § 261 až 263, § 266 až 268, § 328 až 336, § 336c a 336d Trestného zákona, § 3 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 20)

  § 12 ods. 1 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 21)

  § 10 ods. 4 a 5 zákona č. 330/2007 Z. z.

 • 21a)

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.

 • 21aa)

  Čl. 136 ods. 1 nariadenia (EÚ, Euratom) 2018/1046.

 • 22)

  Čl. 125 ods. 1 nariadenia (EÚ, Euratom) 2018/1046.

 • 23)

  § 18 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 23a)

  Napríklad čl. 61 nariadenia (EÚ, Euratom) 2018/1046 v platnom znení, čl. 9 a čl. 22 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2021/241 v platnom znení, § 19 ods. 3 a 6 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 323/2007 Z. z., § 213, § 225, § 237, § 261 až 263, § 266 až 268, § 326, § 328 až 336, § 336c a 336d Trestného zákona.

 • 23b)

  § 3 písm. k) a § 4 ods. 4 písm. b) zákona č. 357/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 24)

  Zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 25)

  § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 26)

  Zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 27)

  Napríklad zákon č. 357/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, nariadenie (EÚ) 2021/241, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v platnom znení.

 • 28)

  § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 29)

  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 357/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, nariadenie (EÚ) 2021/241, zákon č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 30)

  Napríklad zákon č. 151/2019 Z. z. o poskytovaní dotácií na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky.

 • 31)

  Nariadenie (EÚ) 2021/241.

 • 32)

  Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Načítavam znenie...
MENU
Hore