Zákon o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 368/2021 účinný od 01.12.2021 do 30.12.2021

Platnosť od: 19.10.2021
Účinnosť od: 01.12.2021
Účinnosť do: 30.12.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Rozpočtové právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4JUDDSEUPPČL0

Zákon o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 368/2021 účinný od 01.12.2021 do 30.12.2021
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 368/2021 s účinnosťou od 01.12.2021 na základe 431/2021
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. II

Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení ...

1.

V § 19 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) Ustanovenie odseku 2 písm. g) sa nevzťahuje na neziskovú organizáciu založenú štátom, ak vklad ...

Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 5 až 10.

2.

V § 19 ods. 10 sa slová „odsekov 4 až 7“ nahrádzajú slovami „odsekov 6 až 9“.

4.

Za § 37ac sa vkladá § 37ad, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 37ad Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. novembra 2021 Doterajšie funkčné obdobie členov ...

Čl. IV

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

5.

Za § 20a sa vkladá § 20b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 20b Prostriedky mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (1) Ustanovenia § 8 ods. 6 až 8 týkajúce ...

Čl. VIII - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2021 okrem čl. IV bodu 5 § 20b ods. 1, ktorý nadobúda účinnosť ...

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Poznámky

 • 1)  Čl. 18 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/241 z 12. februára 2021, ktorým sa zriaďuje ...
 • 2)  Čl. 2 ods. 29 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových ...
 • 3)  Čl. 61 ods. 3 nariadenia (EÚ, Euratom) 2018/1046.
 • 4)  Čl. 20 ods. 6 a 23 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2021/241.
 • 5)  Čl. 28 nariadenia (EÚ) 2021/241.
 • 6)  Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 7)  Čl. 24 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2021/241.
 • 8)  Čl. 1 ods. 2 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov ...
 • 9)  Čl. 24 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2021/241.
 • 10)  Čl. 24 ods. 8 nariadenia (EÚ) 2021/241.
 • 11)  Čl. 22 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2021/241.
 • 12)  Čl. 2 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2021/241.
 • 13)  Čl. 22 ods. 2 písm. c) bod i) nariadenia (EÚ) 2021/241.
 • 14)  Čl. 2 bod 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o ...
 • 15)  Napríklad čl. 325 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016) v platnom znení, zákon ...
 • 16)  Čl. 24 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2021/241.
 • 17)  Čl. 22 nariadenia (EÚ) 2021/241.
 • 18)  Čl. 107 až 109 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016) v platnom znení. Zákon ...
 • 19)  § 225, § 261 až 263, § 266 až 268, § 328 až 336, § 336c a 336d Trestného zákona.
 • 20)  § 12 ods. 1 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 21)  § 10 ods. 4 a 5 zákona č. 330/2007 Z. z.
 • 22)  Čl. 125 ods. 1 nariadenia (EÚ, Euratom) 2018/1046.
 • 23)  § 18 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 24)  Zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 25)  § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 26)  Zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 27)  Napríklad zákon č. 357/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, nariadenie (EÚ) 2021/241, nariadenie ...
 • 28)  § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred ...
 • 29)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej ...
 • 30)  Napríklad zákon č. 151/2019 Z. z. o poskytovaní dotácií na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky. ...
 • 31)  Nariadenie (EÚ) 2021/241.
 • 32)  Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore