Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 383/2023 Z. z. o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín vo vybraných zamestnaniach v oblasti priemyslu v znení neskorších predpisov 92/2024 účinný od 09.05.2024

Platnosť od: 09.05.2024
Účinnosť od: 09.05.2024
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Cudzinecký režim
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 383/2023 Z. z. o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín vo vybraných zamestnaniach v oblasti priemyslu v znení neskorších predpisov 92/2024 účinný od 09.05.2024
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Nariadenie vlády 92/2024 s účinnosťou od 09.05.2024
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 383/2023 Z. z. o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín vo vybraných zamestnaniach v oblasti priemyslu v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa čl. 120 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky na vykonanie zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 383/2023 Z. z. o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín vo vybraných zamestnaniach v oblasti priemyslu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 35/2024 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 90/2024 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 1 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „v roku 2024“.
2.
V § 1 písm. f) sa za slovo „nepresiahne“ vkladajú slová „v kalendárnom roku“.
3.
V § 3 písm. a) sa slová „prvého bodu až piateho bodu“ nahrádzajú slovami „tridsiateho prvého bodu, tridsiateho druhého bodu, tridsiateho štvrtého bodu až tridsiateho šiesteho bodu a štyridsiateho bodu až štyridsiateho šiesteho bodu“.
4.
V § 3 písm. b) sa slová „šiesteho bodu až jedenásteho bodu“ nahrádzajú slovami „prvého bodu až tridsiateho bodu, tridsiateho tretieho bodu a tridsiateho siedmeho bodu až tridsiateho deviateho bodu“.
5.
Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠6a
Prechodné ustanovenie účinné dňom vyhlásenia
Udelenie národného víza podľa tohto nariadenia vlády je v záujme Slovenskej republiky do 31. decembra 2024.“.

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore