Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70993
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
28.05.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 544/2010 účinný od 25.04.2020


Platnosť od: 30.12.2010
Účinnosť od: 25.04.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna hospodárska politika, Štátne fondy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST7 JUD3 DS7 EU PP2 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 544/2010 účinný od 25.04.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 544/2010 s účinnosťou od 25.04.2020 na základe 89/2020

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje účel, rozsah, podmienky a spôsob poskytovania dotácií na podporu rozvoja sociálnej ...

§ 2
Druhy dotácií

Za podmienok ustanovených týmto zákonom a osobitným predpisom1) možno poskytnúť

a)

dotáciu na podporu rozvoja sociálnych služieb,

b)

dotáciu na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,

c)

dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením,

d)

dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa,

e)

dotáciu na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu,

f)

dotáciu na podporu rekondičných aktivít,

g)

dotáciu na podporu členstva v medzinárodnej organizácii v sociálnej oblasti,

h)

dotáciu na podporu edičnej činnosti,

i)

dotáciu na podporu humanitárnej pomoci,

j)

dotáciu na podporu rodovej rovnosti.

§ 3
Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb a dotácia na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ...
(1)

Dotáciu na podporu rozvoja sociálnych služieb poskytovaných podľa osobitného predpisu2) a dotáciu na ...

a)
mzdu alebo plat zamestnanca, ktorý priamo vykonáva špecializované sociálne poradenstvo4) ako samostatnú ...
b)
odmenu zamestnanca, ktorý priamo vykonáva špecializované sociálne poradenstvo4) ako samostatnú odbornú ...
c)
preddavok na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie7) platený zamestnávateľom,
d)
poistné na sociálne poistenie8) a na príspevky na starobné dôchodkové sporenie9) platené zamestnávateľom, ...
e)
nákup materiálno-technického vybavenia
1.
priestorov na výkon odborných metód práce, odborných činností, pracovnej terapie, výchovno-vzdelávacej ...
2.
na výkon odborných metód práce v prirodzenom rodinnom prostredí a v otvorenom prostredí,
3.
obytných miestností v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí ...
4.
vykurovacích zariadení a inej techniky v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach sociálnoprávnej ...
f)
vytváranie bezbariérového prostredia a na nákup technických zariadení na zlepšenie manipulácie s fyzickými ...
g)
rekonštrukciu a stavebné úpravy zariadení sociálnych služieb na zabezpečenie nevyhnutných podmienok ...
h)
kúpu osobného motorového vozidla na podporu poskytovania terénnej formy sociálnej služby,16) opatrovateľskej ...
i)
kúpu špeciálneho osobného motorového vozidla so zdvíhacou plošinou na poskytovanie sociálnych služieb ...
j)
zabezpečenie rekreačnej činnosti podľa osobitného predpisu23) pre dieťa, ktorému sa poskytuje sociálna ...
k)
rekonštrukciu a stavebné úpravy detských domovov,23a) ak ide o rekonštrukciu a stavebné úpravy samostatných ...
(2)

Ak tento zákon neustanovuje inak, dotáciu na podporu rozvoja sociálnych služieb a dotáciu na podporu ...

a)
iná osoba podľa osobitného predpisu,24) ktorá poskytuje sociálne služby a je zapísaná do registra poskytovateľov ...
b)
osoba, ktorá vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na základe udelenej ...
(3)

Dotáciu na podporu rozvoja sociálnych služieb a dotáciu na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ...

a)
obec; obec je žiadateľom aj za právnickú osobu zriadenú obcou alebo založenú obcou,27)
b)
združenie obcí,28)
c)
vyšší územný celok; vyšší územný celok je žiadateľom aj za právnickú osobu zriadenú vyšším územným celkom ...
(4)

Dotáciu na podporu rozvoja sociálnych služieb možno poskytnúť žiadateľovi uvedenému v odseku 3, ak je ...

(5)

Dotáciu na podporu rozvoja sociálnych služieb a dotáciu na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ...

(6)

Dotáciu na podporu rozvoja sociálnych služieb a dotáciu na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ...

(7)

Dotáciu na podporu rozvoja sociálnych služieb a dotáciu na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ...

a)
má zabezpečené krytie výdavkov z vlastných zdrojov alebo z iných zdrojov najmenej vo výške 10 % z celkového ...
b)
aktivity a činnosti uvedené v písmene a) nie sú duplicitne financované z iných zdrojov.30)
(8)

Ministerstvo môže určiť prioritné oblasti podpory rozvoja sociálnych služieb a podpory vykonávania opatrení ...

(9)

Dotáciu na podporu rozvoja sociálnych služieb a dotáciu na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ...

(10)

Dotáciu na podporu rozvoja sociálnych služieb a dotáciu na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ...

(11)

Dotáciu na podporu rozvoja sociálnych služieb a dotáciu na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ...

(12)

Dotáciu na podporu rozvoja sociálnych služieb a dotáciu na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ...

§ 4
Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a dotácia ...
(1)

Dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením možno ...

a)
každé dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník vzdelávacieho programu odboru vzdelávania (ďalej len „posledný ...
b)
dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a žije v domácnosti, ktorej ...
(2)

Školské potreby podľa tohto zákona sú najmä zošity, písacie potreby, učebnice, nevyhnutné individuálne ...

(3)

Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného ...

a)
posledný ročník materskej školy alebo základnú školu,
b)
materskú školu, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník materskej školy, a žije v domácnosti, ktorej ...
c)
materskú školu, ak v materskej škole, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník materskej školy, ...
(4)

Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských ...

a)
zriaďovateľ materskej školy alebo zriaďovateľ základnej školy okrem zriaďovateľa, ktorým je okresný ...
b)
obec podľa sídla školy, ak zriaďovateľom materskej školy alebo zriaďovateľom základnej školy je okresný ...
c)
občianske združenie, ktorého členmi sú rodičia alebo iní zástupcovia detí a priatelia školy, ak zriaďovateľom ...
d)
v odôvodnených prípadoch materská škola alebo základná škola na základe písomnej dohody so zriaďovateľom ...
(5)

Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením sa ...

(6)

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v sume 1,20 eura za každý deň, ...

(7)

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje preddavkovo do 25. januára na ...

a)
do 10. dňa kalendárneho mesiaca, dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje ...
b)
po 10. dni kalendárneho mesiaca, dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje ...
(8)

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa odseku 3 písm. b) a c) sa poskytuje na ...

a)
uvedené v zozname detí podľa § 10 ods. 4 písm. b),
b)
neuvedené v zozname detí podľa § 10 ods. 4 písm. b), ak žiadateľ takéto dieťa nahlási úradu podľa odseku ...
(9)

Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa odseku 3 písm. b) a c) možno poskytnúť ...

(10)

Žiadateľ je povinný úradu

a)
oznámiť zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich pre výpočet sumy dotácie na podporu výchovy k stravovacím ...
1.
odseku 3 písm. a) do 10. augusta príslušného rozpočtového roka na obdobie od 1. septembra do 31. decembra ...
2.
odseku 3 písm. b) a c) do konca kalendárneho mesiaca v ktorom zmena nastala,
b)
doručiť do 10. augusta príslušného rozpočtového roka aktualizovaný zoznam detí podľa § 10 ods. 4 písm. ...
(11)

Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením sa ...

§ 5
Dotácia na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu
(1)

Dotáciu na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu podľa osobitných predpisov35) možno poskytnúť na

a)
mzdu alebo plat zamestnanca, ktorý sa podieľa na výkone osobitného príjemcu, a na poistné na sociálne ...
b)
odmenu zamestnanca, ktorý sa podieľa na výkone osobitného príjemcu, dohodnutú v dohode o vykonaní práce ...
c)
materiálové výdavky bezprostredne súvisiace s výkonom osobitného príjemcu.
(2)

Dotáciu na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je obec, ktorá ...

a)
pomoci v hmotnej núdzi, alebo
b)
štátnej sociálnej dávky podľa osobitného predpisu.36)
(3)

Na najvyššiu výšku úhrady výdavkov uvedených v odseku 1 písm. a) a b) platí § 3 ods. 11 rovnako.

(4)

Dotáciu na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu možno poskytnúť obci uvedenej v odseku 2 na každého ...

a)
vo vecnej forme, najviac v sume 1,66 eura na mesiac,
b)
v peňažnej forme, najviac v sume 0,83 eura na mesiac.
(5)

Dotácia na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu sa poskytuje žiadateľovi mesačne do 25. dňa kalendárneho ...

§ 6
Dotácia na podporu rekondičných aktivít
(1)

Dotáciu na podporu rekondičných aktivít možno poskytnúť na podporu rekondičných aktivít zameraných na ...

a)
samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím37) vykonávaných ...
b)
predchádzania sociálnemu vylúčeniu a na podporu obnovovania psychickej kondície a fyzickej kondície ...
(2)

Dotáciu na podporu rekondičných aktivít podľa odseku 1 písm. a) možno poskytnúť na

a)
mzdu alebo plat zamestnanca, ktorý sa podieľa na vykonávaní rekondičných aktivít pre fyzickú osobu s ...
b)
odmenu zamestnanca, ktorý sa podieľa na vykonávaní rekondičných aktivít pre fyzickú osobu s ťažkým zdravotným ...
c)
preddavok na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie7) platený zamestnávateľom,
d)
poistné na sociálne poistenie8) a na príspevky na starobné dôchodkové sporenie9) platené zamestnávateľom, ...
e)
cestovné náhrady podľa osobitného predpisu40) fyzickej osobe uvedenej v odseku 1 písm. a), sprievodcovi ...
f)
materiálové vybavenie.
(3)

Dotáciu na podporu rekondičných aktivít možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je občianske združenie registrované ...

(4)

Na najvyššiu výšku úhrady výdavkov uvedených v odseku 2 písm. a) až d) platí § 3 ods. 11 rovnako.

(5)

Dotáciu na podporu rekondičných aktivít podľa odseku 1 písm. b) možno poskytnúť na čiastočnú úhradu ...

(6)

Dotáciu na podporu rekondičných aktivít podľa odseku 1 písm. b) možno poskytnúť za podmienok ustanovených ...

(7)

Dotáciu na podporu rekondičných aktivít podľa odseku 1 písm. a) možno poskytnúť žiadateľovi v príslušnom ...

§ 7
Dotácia na podporu členstva v medzinárodnej organizácii v sociálnej oblasti
(1)

Dotáciu na podporu členstva v medzinárodnej organizácii v sociálnej oblasti možno poskytnúť na

a)
členský príspevok, ktorý súvisí s členstvom v medzinárodnej organizácii v sociálnej oblasti,
b)
cestovné náhrady podľa osobitného predpisu,40) ktoré súvisia s účasťou na aktivitách organizovaných ...
c)
mzdu alebo plat zamestnanca, ktorý priamo zastupuje práva, právom chránené záujmy a potreby členov občianskeho ...
d)
preddavok na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie7) platený zamestnávateľom,
e)
poistné na sociálne poistenie8) a na príspevky na starobné dôchodkové sporenie9) platené zamestnávateľom, ...
f)
výdavky na energie, vodné a stočné a telekomunikačné služby,
g)
nájomné za prenájom priestorov,
h)
výdavky na prekladateľské služby.
(2)

Dotáciu na podporu členstva v medzinárodnej organizácii v sociálnej oblasti možno poskytnúť na úhradu ...

(3)

Dotáciu na podporu členstva v medzinárodnej organizácii v sociálnej oblasti možno poskytnúť aj na úhradu ...

a)
zastupuje svojich členov alebo členov občianskych združení, ktoré združuje v konzultačných orgánoch ...
b)
má najmenej 50 000 členov alebo zastupuje 50 000 členov občianskych združení, ktoré združuje.
(4)

Na najvyššiu výšku úhrady výdavkov uvedených v odseku 1 písm. c) až e) platí § 3 ods. 11 rovnako.

(5)

Dotáciu na podporu členstva v medzinárodnej organizácii v sociálnej oblasti možno v príslušnom rozpočtovom ...

a)
žiadateľovi uvedenému v odseku 2 najviac v sume 5 000 eur, z toho na úhradu cestovných náhrad podľa ...
b)
žiadateľovi uvedenému v odseku 3 najviac v sume 12 000 eur, z toho na úhradu cestovných náhrad podľa ...
§ 8
Dotácia na podporu edičnej činnosti
(1)

Dotáciu na podporu edičnej činnosti možno poskytnúť na tvorbu a vydávanie

a)
tlačených alebo elektronických časopisov v prístupných formátoch, napríklad v Braillovom písme, vo zväčšenej ...
b)
pravidelných alebo nepravidelných periodík informačno-poradenského charakteru tematicky zameraných na ...
(2)

Dotáciu na podporu edičnej činnosti možno poskytnúť na

a)
mzdu alebo plat zamestnanca, ktorý sa podieľa na tvorbe a vydávaní časopisov a periodík uvedených v ...
b)
odmenu zamestnanca, ktorý sa podieľa na tvorbe a vydávaní časopisov a periodík uvedených v odseku 1, ...
c)
preddavok na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie7) platený zamestnávateľom,
d)
poistné na sociálne poistenie8) a na príspevky na starobné dôchodkové sporenie9) platené zamestnávateľom, ...
e)
kancelársky materiál a tlačiarenské služby,
f)
služby súvisiace s prevádzkou elektronických časopisov a periodík.
(3)

Dotáciu na podporu edičnej činnosti možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je občianske združenie registrované ...

a)
elektronických časopisov alebo periodík,
b)
časopisov a periodík v Braillovom písme, vo zväčšenej tlači alebo vo zvukovom formáte.
(4)

Na najvyššiu výšku úhrady výdavkov uvedených v odseku 2 písm. a) až d) platí § 3 ods. 11 rovnako.

(5)

Dotáciu na podporu edičnej činnosti možno poskytnúť žiadateľovi v príslušnom rozpočtovom roku najviac ...

§ 9
Dotácia na podporu humanitárnej pomoci
(1)

Dotáciu na podporu humanitárnej pomoci možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je fyzická osoba v krízovej ...

(2)

Dotáciu na podporu humanitárnej pomoci možno poskytnúť žiadateľovi podľa odseku 1 v príslušnom rozpočtovom ...

(3)

Dotáciu na podporu humanitárnej pomoci možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je právnická osoba, na podporu ...

(4)

Žiadateľovi podľa odseku 3 možno poskytnúť dotáciu na podporu humanitárnej pomoci v príslušnom rozpočtovom ...

§ 9a
Dotácia na podporu rodovej rovnosti
(1)

Dotáciu na podporu rodovej rovnosti možno poskytnúť na aktivity alebo činnosti zamerané na dosiahnutie ...

a)
vzdelávacie aktivity,
b)
poradenskú činnosť,
c)
osvetovú činnosť,
d)
edičnú činnosť,
e)
analytickú činnosť.
(2)

Dotáciu na podporu rodovej rovnosti možno poskytnúť na

a)
mzdu alebo plat odborného zamestnanca, ktorý priamo vykonáva aktivity alebo činnosti podľa odseku 1,
b)
odmenu zamestnanca, ktorý priamo vykonáva aktivity alebo činnosti podľa odseku 1, dohodnutú v dohode ...
c)
preddavok na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie7) platený zamestnávateľom za zamestnanca ...
d)
poistné na sociálne poistenie8) a na príspevky na starobné dôchodkové sporenie9) platené zamestnávateľom ...
e)
náhradu cestovných výdavkov42b) zamestnanca, ktorý priamo vykonáva aktivity alebo činnosti podľa odseku ...
f)
služby spojené s realizáciou aktivít alebo činností podľa odseku 1,
g)
nájomné za prenájom priestorov potrebných k výkonu aktivít alebo činností podľa odseku 1 písm. a) až ...
h)
materiálové výdavky priamo súvisiace s výkonom aktivít alebo činností podľa odseku 1.
(3)

Dotáciu na podporu rodovej rovnosti možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je nezisková organizácia, alebo ...

(4)

Na najvyššiu výšku úhrady výdavkov uvedených v odseku 2 písm. a) až d) platí § 3 ods. 11 rovnako.

(5)

Dotáciu na podporu rodovej rovnosti možno poskytnúť žiadateľovi v príslušnom rozpočtovom roku najviac ...

(6)

Ministerstvo poskytne dotácie na podporu rodovej rovnosti v príslušnom rozpočtovom roku v úhrne najviac ...

(7)

Dotáciu na podporu rodovej rovnosti možno poskytnúť žiadateľovi, ak má zabezpečené krytie výdavkov z ...

(8)

Ministerstvo môže určiť prioritné oblasti podpory rodovej rovnosti, ktoré zverejní na svojom webovom ...

§ 10
Žiadosť o poskytnutie dotácie
(1)

Dotáciu na podporu rozvoja sociálnych služieb, dotáciu na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ...

(2)

Vzory žiadostí podľa odseku 1 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

(3)

Prílohou k žiadosti o dotáciu na podporu rozvoja sociálnych služieb a o dotáciu na podporu vykonávania ...

a)
doklad preukazujúci splnenie podmienok podľa osobitného predpisu,1)
b)
doklad preukazujúci zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb, ak sa žiada o dotáciu na podporu ...
c)
údaje podľa osobitného predpisu42c) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, zmluva ...
d)
písomný súhlas všetkých vlastníkov nehnuteľností so stavebnými úpravami, ak ide o zmluvu o nájme nehnuteľnosti ...
e)
právoplatné stavebné povolenie alebo doklad o ohlásení stavby príslušnému stavebnému úradu alebo ich ...
f)
doklad preukazujúci havarijný stav vykurovacích zariadení a inej techniky v zariadeniach sociálnych ...
g)
doklad preukazujúci zabezpečenie najmenej 10 % z celkových výdavkov na uskutočnenie aktivít a činností ...
h)
cenová ponuka so špecifikáciou rozpočtu, ak ide o materiálno-technické vybavenie, o nákup strojov, prístrojov, ...
i)
rozpočet, ak ide o rekonštrukciu a stavebnú úpravu zariadenia sociálnych služieb alebo zariadenia sociálnoprávnej ...
(4)

Prílohou k žiadosti o dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym ...

a)
doklad preukazujúci splnenie podmienok podľa osobitného predpisu,1)
b)
zoznam detí, na ktoré žiadateľ žiada poskytnutie týchto dotácií, s uvedením ich mena, priezviska, rodného ...
c)
dohoda podľa § 4 ods. 4 písm. d) s uvedením dôvodu, pre ktorý je materská škola alebo základná škola ...
(5)

Prílohou k žiadosti o dotáciu na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu je doklad preukazujúci splnenie ...

(6)

Prílohou k žiadosti o dotáciu na podporu rekondičných aktivít, o dotáciu na podporu členstva v medzinárodnej ...

a)
doklad preukazujúci splnenie podmienok podľa osobitného predpisu,1)
b)
doklad preukazujúci registráciu na vydávanie časopisov alebo periodík v sociálnej oblasti, ak sa žiada ...
c)
doklad preukazujúci, že predmet činnosti žiadateľa je v sociálnej oblasti; to neplatí pre žiadateľa ...
d)
doklad preukazujúci výdavky uvedené v § 7 ods. 1 písm. f) a g) vynaložené za prvý až tretí štvrťrok ...
e)
čestné vyhlásenie žiadateľa uvedeného v § 7 ods. 3 o splnení podmienky podľa § 7 ods. 3, ak sa žiada ...
f)
jeden kus časopisu alebo periodika, ak boli vydané v tlačenom alebo zvukovom formáte v kalendárnom roku, ...
(7)

Prílohou k žiadosti o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci je doklad preukazujúci splnenie podmienok ...

(8)

Prílohou k žiadosti o dotáciu na podporu rodovej rovnosti je

a)
doklad preukazujúci splnenie podmienok podľa osobitného predpisu,1)
b)
štatút neziskovej organizácie alebo stanovy občianskeho združenia preukazujúce predmet činnosti žiadateľa, ...
c)
doklad preukazujúci zabezpečenie najmenej 10 % z celkových výdavkov na uskutočnenie aktivít alebo činností ...
(9)

Prílohou k žiadosti o dotáciu podľa odsekov 3, 6 až 8 je čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa, ...

(10)

Ak právnická osoba podala žiadosť o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci na riešenie krízovej situácie, ...

§ 11
Lehoty na podávanie žiadostí
(1)

Žiadosť o dotáciu na podporu rozvoja sociálnych služieb, žiadosť o dotáciu na podporu vykonávania opatrení ...

(2)

Žiadosť o dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením ...

(3)

Žiadosť o dotáciu na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu na príslušný rozpočtový rok sa predkladá ...

§ 12
Pôsobnosť ministerstva a úradu na poskytovanie dotácie
(1)

Ministerstvo posudzuje žiadosť o dotáciu na podporu rozvoja sociálnych služieb, žiadosť o dotáciu na ...

(2)

Neschválenie dotácie uvedenej v odseku 1, schválenie tejto dotácie a jej sumu ministerstvo neoznamuje ...

a)
schválených dotácií uvedených v odseku 1 a ich sumu,
b)
neschválených dotácií uvedených v odseku 1 a dôvod ich neschválenia.
(3)

Dotáciu na podporu rozvoja sociálnych služieb, dotáciu na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ...

(4)

Spôsob hodnotenia žiadosti o dotáciu podľa odseku 1, postup posudzovania a schvaľovania žiadosti, postup ...

(5)

Úrad posudzuje žiadosť o dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného ...

(6)

Úrad posudzuje príjem domácnosti na účely poskytnutia dotácie podľa § 4. Na konanie o posúdení príjmu ...

(7)

Ministerstvo posudzuje žiadosť o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci, schvaľuje poskytnutie tejto ...

(8)

Ak je žiadosť neúplná alebo žiadosť neobsahuje prílohy podľa tohto zákona, ministerstvo alebo úrad vyzve ...

§ 13
Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluva o poskytnutí dotácie, ktorú uzatvára ministerstvo so žiadateľom, obsahuje najmä

a)

označenie a údaje o zmluvných stranách,

b)

predmet zmluvy a účel, na ktorý sa poskytuje dotácia,

c)

spôsob poskytnutia dotácie uvedenej v § 12 ods. 3, podmienky jej čerpania a jej sumu,

d)

práva a povinnosti zmluvných strán,

e)

podmienky zúčtovania dotácie a podmienky vrátenia dotácie,

f)

spôsob kontroly hospodárneho použitia dotácie uvedenej v § 12 ods. 3 na účel, na ktorý sa dotácia poskytuje, ...

g)

vymedzenie času, na ktorý sa uzatvára zmluva,

h)

lehotu, v ktorej možno použiť dotáciu uvedenú v § 12 ods. 3 a lehotu na jej zúčtovanie.

§ 14
Spoločné ustanovenie
(1)

Na poskytnutie dotácie podľa § 2 nie je právny nárok.

(2)

Dotáciu podľa tohto zákona nemožno poskytnúť žiadateľovi, ktorý vykonáva aktivity a činnosti, na ktoré ...

(3)

Ministerstvo na svojom webovom sídle zverejňuje

a)
úplné znenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich poskytovanie dotácií podľa tohto zákona, ...
b)
často kladené otázky,
c)
okruh žiadateľov o dotácie podľa § 12 ods.1,
d)
do 31. októbra predchádzajúceho rozpočtového roka
1.
kritériá na hodnotenie a posudzovanie žiadostí podľa § 12 ods. 1 a ich váhu,
2.
časový harmonogram hodnotiaceho, posudzovacieho a schvaľovacieho procesu žiadostí podľa § 12 ods. 1,
3.
zloženie komisie podľa § 12 ods. 1, a to meno, priezvisko, pracovné zaradenie členov komisie a adresu ...
e)
do 31. januára príslušného rozpočtového roku schválený rozpočet na dotácie v pôsobnosti ministerstva ...
f)
formulár žiadosti v elektronickej podobe,
g)
informácie o výstupoch z uskutočnenia aktivít a činností, na ktoré bola poskytnutá dotácia podľa § 12 ...
(4)

Dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a dotáciu ...

§ 14a
(1)

Ministerstvo a úrad na účely posúdenia a schvaľovania žiadosti o dotáciu podľa § 4, 5 a § 9 ods. 1 a ...

(2)

Ministerstvo a úrad poskytujú osobné údaje, ktoré spracovávajú podľa odseku 1, orgánu verejnej moci, ...

§ 15
Kontrola

Kontrolu dodržiavania podmienok poskytnutia dotácie podľa tohto zákona a kontrolu dodržiavania podmienok ...

§ 15a
Osobitné ustanovenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu

Vláda Slovenskej republiky môže v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu ...

§ 16
Prechodné ustanovenie

Žiadosť o dotáciu na podporu rozvoja sociálnych služieb, žiadosť o dotáciu na podporu vykonávania opatrení ...

§ 16a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2013
(1)

Pri hodnotení, posudzovaní a schvaľovaní žiadostí o dotáciu podaných do 31. decembra 2012 sa postupuje ...

(2)

Žiadosť o dotáciu na podporu rodovej rovnosti na rozpočtový rok 2013 sa predkladá ministerstvu najneskôr ...

§ 16b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2019
(1)

Ak žiadateľ, ktorému bola do 31. augusta 2019 poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom ...

(2)

Ak žiadateľ, ktorému nebola do 31. augusta 2019 poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím ...

§ 16c
Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. septembra 2019

Žiadosť o dotáciu na podporu rekondičných aktivít podľa § 6 ods. 1 písm. b) na rozpočtový rok 2019 sa ...

Záverečné ustanovenia
§ 17

Zrušuje sa výnos Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 ...

§ 18

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2011.

Ivan Gašparovič v. r.Richard Sulík v. r.Iveta Radičová v. r.

Poznámky

 • 1)  § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 2)  Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom ...
 • 3)  Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 4)  § 19 ods. 3 zákona č. 448/2008 Z. z.
 • 5)  § 21 zákona č. 448/2008 Z. z.
 • 6)  § 31 zákona č. 448/2008 Z. z.
 • 7)  § 16 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve ...
 • 8)  Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
 • 9)  Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 10)  § 25 až 29 zákona č. 448/2008 Z. z.
 • 11)  § 32 zákona č. 448/2008 Z. z.
 • 12)  § 33 zákona č. 448/2008 Z. z.
 • 13)  § 56 až 60 zákona č. 448/2008 Z. z.
 • 14)  § 62 zákona č. 305/2005 Z. z. v znení zákona č. 466/2008 Z. z.
 • 15)  § 63 zákona č. 305/2005 Z. z. v znení zákona č. 466/2008 Z. z.
 • 16)  § 13 ods. 4 zákona č. 448/2008 Z. z.
 • 17)  § 41 zákona č. 448/2008 Z. z.
 • 18)  § 4 ods. 2 až 4 zákona č. 305/2005 Z. z.
 • 19)  § 38 zákona č. 448/2008 Z. z.
 • 20)  § 39 zákona č. 448/2008 Z. z.
 • 21)  § 42 zákona č. 448/2008 Z. z.
 • 22)  § 53 ods. 4 písm. c) piaty bod zákona č. 305/2005 Z. z. v znení zákona č. 466/2008 Z. z.
 • 23)  § 18 ods. 4 zákona č. 448/2008 Z. z.
 • 23a)  § 51 ods. 3 zákona č. 305/2005 Z. z. v znení zákona č. 466/2008 Z. z.
 • 23b)  § 53a ods. 1 druhá veta zákona č. 305/2005 Z. z. v znení zákona č. 466/2008 Z. z.
 • 24)  § 3 ods. 3 zákona č. 448/2008 Z. z.
 • 25)  § 71 ods. 1 písm. d) zákona č. 305/2005 Z. z.
 • 26)  § 71 ods. 1 písm. e) zákona č. 305/2005 Z. z.
 • 27)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. ...
 • 28)  § 20b až 20e zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 29)  Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení ...
 • 30)  Napríklad § 89 zákona č. 305/2005 Z. z. v znení zákona č. 466/2008 Z. z.
 • 31)  Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 32)  Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 33)  § 27 ods. 2 písm. a) a § 95 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský ...
 • 34)  § 27 ods. 2 písm. b) a § 95 ods. 1 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z.
 • 34a)  § 10 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení ...
 • 34b)  § 140 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z.
 • 35)  Zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili ...
 • 36)  Zákon č. 235/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 600/2003 Z. z. znení neskorších predpisov. ...
 • 37)  § 2 ods. 3 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia ...
 • 38)  § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
 • 39)  § 6 ods. 1, 2 a 5 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 40)  § 4 ods. 1 písm. a) až c) zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. ...
 • 41)  § 14 ods.10 zákona č. 447/2008 Z. z.
 • 42)  Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
 • 42a)  Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou ...
 • 42b)  § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 283/2002 Z. z.
 • 42c)  § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ...
 • 43)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 44)  § 51 Občianskeho zákonníka.
 • 44a)  Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 • 45)  Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 46)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore