Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69445
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
17.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 544/2010 účinný od 01.01.2019 do 31.08.2019


Platnosť od: 30.12.2010
Účinnosť od: 01.01.2019
Účinnosť do: 31.08.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna hospodárska politika, Štátne fondy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST6 JUD3 DS5 EU PP2 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 544/2010 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 375/2018


§ 2
Druhy dotácií

Za podmienok ustanovených týmto zákonom a osobitným predpisom1) možno poskytnúť
a)
dotáciu na podporu rozvoja sociálnych služieb,
b)
dotáciu na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
c)
dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením,
d)
dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa,
e)
dotáciu na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu,
f)
dotáciu na podporu rekondičných aktivít,
g)
dotáciu na podporu členstva v medzinárodnej organizácii v sociálnej oblasti,
h)
dotáciu na podporu edičnej činnosti,
i)
dotáciu na podporu humanitárnej pomoci,
j)
dotáciu na podporu rodovej rovnosti.
zobraziť paragraf
§ 4
Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

(1)
Dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením možno poskytnúť na úhradu školských potrieb potrebných na prípravu na vzdelávanie a vzdelávanie v materskej škole alebo na prípravu na vyučovanie a na vyučovanie v základnej škole na
a)
každé dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník vzdelávacieho programu odboru vzdelávania (ďalej len „posledný ročník“) materskej školy alebo základnú školu a v poslednom ročníku materskej školy alebo v základnej škole je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,31)
b)
dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej priemerný mesačný príjem za posledných šesť mesiacov predchádzajúcich dňu podania žiadosti o poskytnutie dotácie (ďalej len „príjem“) je najviac vo výške životného minima.32)
(2)
Školské potreby podľa tohto zákona sú najmä zošity, písacie potreby, učebnice, nevyhnutné individuálne pomôcky.
(3)
Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla (ďalej len „strava“) v materskej škole33) a v základnej škole34) na každé dieťa, ktoré navštevuje
a)
posledný ročník materskej školy,
b)
materskú školu, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník materskej školy, a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,
c)
materskú školu, ak v materskej škole, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník materskej školy, je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
d)
základnú školu, ak
1.
žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,
2.
v základnej škole je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.
(4)
Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je
a)
zriaďovateľ materskej školy alebo zriaďovateľ základnej školy okrem zriaďovateľa, ktorým je okresný úrad v sídle kraja,34a)
b)
obec podľa sídla školy, ak zriaďovateľom materskej školy alebo zriaďovateľom základnej školy je okresný úrad v sídle kraja,34a)
c)
občianske združenie, ktorého členmi sú rodičia alebo iní zástupcovia detí a priatelia školy, ak zriaďovateľom materskej školy alebo zriaďovateľom základnej školy je okresný úrad v sídle kraja,34a) alebo
d)
v odôvodnených prípadoch materská škola alebo základná škola na základe písomnej dohody so zriaďovateľom podľa písmena a) alebo s obcou podľa písmena b).
(5)
Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením sa poskytuje v príslušnom rozpočtovom roku v dvoch častiach, a to do 25. februára a do 25. septembra.
(6)
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v sume 1,20 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu. Ak dieťa neodobralo stravu z dôvodu, že zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo podľa osobitného predpisu34b) dieťaťu, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, poskytnutú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, zriaďovateľ vyplatí rodičovi dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu.
(7)
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje preddavkovo do 25. januára na obdobie od 1. januára do 31. augusta a do 25. augusta na obdobie od 1. septembra do 31. decembra, ak bola žiadosť o poskytnutie dotácie podaná do 10. januára príslušného rozpočtového roka. Ak bola dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa poskytnutá podľa odseku 3 písm. b) alebo písm. d) prvého bodu a žiadateľ oznámi zmenu podľa odseku 10 písm. a) druhého bodu, na základe ktorej má byť dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa poskytnutá podľa odseku 3 písm. c) alebo písm. d) druhého bodu, doplatok dotácie sa poskytne do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola zmena oznámená, na obdobie odo dňa zmeny do 31. augusta alebo do 31. decembra, ak zmena nastala po 31. auguste. Ak žiadosť o poskytnutie dotácie nebola podaná podľa prvej vety a bola podaná
a)
do 10. dňa kalendárneho mesiaca, dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje preddavkovo do 25. dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola podaná žiadosť o poskytnutie dotácie, na obdobie od 1. dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola podaná žiadosť o poskytnutie dotácie, do 31. augusta alebo do 31. decembra, ak žiadosť o poskytnutie dotácie bola podaná po 31. júli,
b)
po 10. dni kalendárneho mesiaca, dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje preddavkovo do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola podaná žiadosť o poskytnutie dotácie, na obdobie od 1. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola podaná žiadosť o poskytnutie dotácie, do 31. augusta alebo do 31. decembra, ak žiadosť o poskytnutie dotácie bola podaná po 31. júli.
(8)
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa odseku 3 písm. b) až d) sa poskytuje na dieťa
a)
uvedené v zozname detí podľa § 10 ods. 4 písm. b),
b)
neuvedené v zozname detí podľa § 10 ods. 4 písm. b), ak žiadateľ takéto dieťa nahlási úradu podľa odseku 10 písm. a) druhého bodu.
(9)
Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa odseku 3 písm. b) až d) možno poskytnúť na dieťa počas školského polroka, a to aj vtedy, ak sa počas tohto školského polroka zníži počet detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, pod 50 % celkového počtu detí v materskej škole alebo v základnej škole alebo sa zmenia príjmové pomery domácnosti uvedené v odseku 3 písm. b) alebo písm. d) prvom bode.
(10)
Žiadateľ je povinný úradu
a)
oznámiť zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich pre výpočet sumy dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa
1.
odseku 3 písm. a) do 10. augusta príslušného rozpočtového roka na obdobie od 1. septembra do 31. decembra príslušného rozpočtového roka,
2.
odseku 3 písm. b) až d) do konca kalendárneho mesiaca v ktorom zmena nastala,
b)
doručiť do 10. augusta príslušného rozpočtového roka aktualizovaný zoznam detí podľa § 10 ods. 4 písm. b), na ktoré žiada poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa odseku 3 písm. b) a c), na obdobie od 1. septembra do 31. decembra príslušného rozpočtového roka.
(11)
Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením sa poskytuje v príslušnom rozpočtovom roku najviac v sume 33,20 eura na dieťa.
zobraziť paragraf
§ 5
Dotácia na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu

(1)
Dotáciu na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu podľa osobitných predpisov35) možno poskytnúť na
a)
mzdu alebo plat zamestnanca, ktorý sa podieľa na výkone osobitného príjemcu, a na poistné na sociálne poistenie,8) príspevky na starobné dôchodkové sporenie9) a na preddavok na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie7) platené zamestnávateľom,
b)
odmenu zamestnanca, ktorý sa podieľa na výkone osobitného príjemcu, dohodnutú v dohode o vykonaní práce alebo v dohode o pracovnej činnosti,
c)
materiálové výdavky bezprostredne súvisiace s výkonom osobitného príjemcu.
(2)
Dotáciu na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je obec, ktorá je osobitným príjemcom
a)
pomoci v hmotnej núdzi, alebo
b)
štátnej sociálnej dávky podľa osobitného predpisu.36)
(3)
Na najvyššiu výšku úhrady výdavkov uvedených v odseku 1 písm. a) a b) platí § 3 ods. 11 rovnako.
(4)
Dotáciu na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu možno poskytnúť obci uvedenej v odseku 2 na každého člena domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo na poberateľa štátnej sociálnej dávky, ak sa viac ako polovica pomoci v hmotnej núdzi alebo polovica štátnej sociálnej dávky poskytujú
a)
vo vecnej forme, najviac v sume 1,66 eura na mesiac,
b)
v peňažnej forme, najviac v sume 0,83 eura na mesiac.
(5)
Dotácia na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu sa poskytuje žiadateľovi mesačne do 25. dňa kalendárneho mesiaca na každého člena domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo na poberateľa štátnej sociálnej dávky.
zobraziť paragraf
§ 10
Žiadosť o poskytnutie dotácie

(1)
Dotáciu na podporu rozvoja sociálnych služieb, dotáciu na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením, dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, dotáciu na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu, dotáciu na podporu rekondičných aktivít, dotáciu na podporu členstva v medzinárodnej organizácii v sociálnej oblasti, dotáciu na podporu edičnej činnosti, dotáciu na podporu humanitárnej pomoci a dotáciu na podporu rodovej rovnosti možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti. Súčasťou žiadosti o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci podľa § 9 ods. 1 a 2 je meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, kontaktné údaje žiadateľa, kód banky a číslo účtu, na ktorý žiada žiadateľ zaslať dotáciu, ak bude schválená.
(2)
Vzory žiadostí podľa odseku 1 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(3)
Prílohou k žiadosti o dotáciu na podporu rozvoja sociálnych služieb a o dotáciu na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately je
a)
doklad preukazujúci splnenie podmienok podľa osobitného predpisu,1)
b)
doklad preukazujúci zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb, ak sa žiada o dotáciu na podporu rozvoja sociálnych služieb,
c)
údaje podľa osobitného predpisu42c) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, zmluva o nájme nehnuteľnosti alebo zmluva o výpožičke nehnuteľnosti uzatvorená najmenej na päť rokov od podania žiadosti, ktorých predmetom je nájom alebo výpožička priestorov, ktorých stavebná úprava je predmetom financovania, ak žiadateľ nie je vlastníkom týchto priestorov, alebo údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z listu vlastníctva k priestorom, ktorých stavebná úprava je predmetom financovania, ak žiadateľ je vlastníkom týchto priestorov,
d)
písomný súhlas všetkých vlastníkov nehnuteľností so stavebnými úpravami, ak ide o zmluvu o nájme nehnuteľnosti alebo o zmluvu o výpožičke nehnuteľnosti a predmetom financovania je stavebná úprava nehnuteľnosti,
e)
právoplatné stavebné povolenie alebo doklad o ohlásení stavby príslušnému stavebnému úradu alebo ich úradne osvedčené kópie, ak predmetom financovania je stavebná úprava nehnuteľnosti,
f)
doklad preukazujúci havarijný stav vykurovacích zariadení a inej techniky v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
g)
doklad preukazujúci zabezpečenie najmenej 10 % z celkových výdavkov na uskutočnenie aktivít a činností z vlastných zdrojov alebo z iných zdrojov,
h)
cenová ponuka so špecifikáciou rozpočtu, ak ide o materiálno-technické vybavenie, o nákup strojov, prístrojov, techniky, náradia, inventára, materiálu a dopravných prostriedkov,
i)
rozpočet, ak ide o rekonštrukciu a stavebnú úpravu zariadenia sociálnych služieb alebo zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
(4)
Prílohou k žiadosti o dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a o dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa je
a)
doklad preukazujúci splnenie podmienok podľa osobitného predpisu,1)
b)
zoznam detí, na ktoré žiadateľ žiada poskytnutie týchto dotácií, s uvedením ich mena, priezviska, rodného čísla a adresy pobytu; zoznam detí sa nevyžaduje, ak sa dotácia poskytuje podľa § 4 ods. 3 písm. a),
c)
dohoda podľa § 4 ods. 4 písm. d) s uvedením dôvodu, pre ktorý je materská škola alebo základná škola žiadateľom o dotáciu.
(5)
Prílohou k žiadosti o dotáciu na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu je doklad preukazujúci splnenie podmienok podľa osobitného predpisu.1)
(6)
Prílohou k žiadosti o dotáciu na podporu rekondičných aktivít, o dotáciu na podporu členstva v medzinárodnej organizácii v sociálnej oblasti a o dotáciu na podporu edičnej činnosti je
a)
doklad preukazujúci splnenie podmienok podľa osobitného predpisu,1)
b)
doklad preukazujúci registráciu na vydávanie časopisov alebo periodík v sociálnej oblasti, ak sa žiada o poskytnutie dotácie na podporu edičnej činnosti podľa § 8 ods. 3 prvej vety,
c)
doklad preukazujúci, že predmet činnosti žiadateľa je v sociálnej oblasti; to neplatí pre žiadateľa uvedeného v § 6 ods. 6,
d)
doklad preukazujúci výdavky uvedené v § 7 ods. 1 písm. f) a g) vynaložené za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, v ktorom sa podala žiadosť, ak sa žiada o dotáciu na podporu členstva v medzinárodnej organizácii v sociálnej oblasti,
e)
čestné vyhlásenie žiadateľa uvedeného v § 7 ods. 3 o splnení podmienky podľa § 7 ods. 3, ak sa žiada o dotáciu na podporu členstva v medzinárodnej organizácii v sociálnej oblasti,
f)
jeden kus časopisu alebo periodika, ak boli vydané v tlačenom alebo zvukovom formáte v kalendárnom roku, v ktorom žiadateľ podáva žiadosť, ak na jeho tvorbu a vydávanie žiada o dotáciu na podporu edičnej činnosti podľa § 8.
(7)
Prílohou k žiadosti o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci je doklad preukazujúci splnenie podmienok podľa osobitného predpisu.1)
(8)
Prílohou k žiadosti o dotáciu na podporu rodovej rovnosti je
a)
doklad preukazujúci splnenie podmienok podľa osobitného predpisu,1)
b)
štatút neziskovej organizácie alebo stanovy občianskeho združenia preukazujúce predmet činnosti žiadateľa,
c)
doklad preukazujúci zabezpečenie najmenej 10 % z celkových výdavkov na uskutočnenie aktivít alebo činností z vlastných zdrojov alebo z iných zdrojov.
(9)
Prílohou k žiadosti o dotáciu podľa odsekov 3, 6 až 8 je čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa, že všetky údaje uvedené v žiadosti a v prílohách sú pravdivé, presné a úplné, finančné prostriedky sa použijú na účel, na ktorý sa poskytnú, a aktivity alebo činnosti, na ktoré žiadateľ žiada dotáciu, nevykonáva na účel dosiahnutia zisku. Čestné vyhlásenie podľa prvej vety sa nevyžaduje od žiadateľa o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci podľa § 9 ods. 1 a 2.
(10)
Ak právnická osoba podala žiadosť o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci na riešenie krízovej situácie, pre ktorú ministerstvo aktivizovalo činnosť Centra sústredeného sociálneho zabezpečenia podľa osobitného predpisu,42c) prílohy k žiadosti o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci podľa odseku 7 môže právnická osoba dočasne nahradiť čestným vyhlásením štatutárneho orgánu žiadateľa, že žiadateľ splnil všetky podmienky podľa osobitného predpisu.1) Doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa osobitného predpisu1) dočasne nahradené čestným vyhlásením štatutárneho orgánu žiadateľa žiadateľ doloží najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí dotácie. Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa podľa prvej vety sa na účely hodnotenia, posudzovania a schvaľovania žiadosti podľa § 12 ods. 7 a na účely posúdenia žiadosti podľa § 12 ods. 8 považuje za prílohu k žiadosti o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci podľa odseku 7. Ak žiadateľ v lehote podľa druhej vety nedoloží doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa osobitného predpisu,1) je povinný vrátiť poskytnutú dotáciu v plnej výške pre nedodržanie podmienok poskytnutia dotácie podľa tohto zákona.
zobraziť paragraf
§ 11
Lehoty na podávanie žiadostí

(1)
Žiadosť o dotáciu na podporu rozvoja sociálnych služieb, žiadosť o dotáciu na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, žiadosť o dotáciu na podporu rekondičných aktivít, žiadosť o dotáciu na podporu členstva v medzinárodnej organizácii v sociálnej oblasti, žiadosť o dotáciu na podporu edičnej činnosti a žiadosť o dotáciu na podporu rodovej rovnosti na príslušný rozpočtový rok sa predkladá ministerstvu v dvoch vyhotoveniach v termíne od 1. novembra do 31. decembra predchádzajúceho rozpočtového roka.
(2)
Žiadosť o dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a žiadosť o dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa na príslušný rozpočtový rok sa predkladá úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode má sídlo žiadateľ (ďalej len „úrad“) okrem občianskeho združenia; v takom prípade sa žiadosť predkladá úradu, v ktorého územnom obvode má sídlo škola. Žiadosť o dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením sa predkladá v termíne od 1. januára do 10. januára príslušného rozpočtového roka; nové žiadosti o túto dotáciu možno predložiť od 1. septembra do 10. septembra príslušného rozpočtového roka. Žiadosť o dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa na príslušný rozpočtový rok sa predkladá úradu do 10. dňa kalendárneho mesiaca.
(3)
Žiadosť o dotáciu na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu na príslušný rozpočtový rok sa predkladá úradu, v ktorého územnom obvode sa nachádza obec, do 10. dňa kalendárneho mesiaca.
zobraziť paragraf
§ 12
Pôsobnosť ministerstva a úradu na poskytovanie dotácie

(1)
Ministerstvo posudzuje žiadosť o dotáciu na podporu rozvoja sociálnych služieb, žiadosť o dotáciu na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, žiadosť o dotáciu na podporu rekondičných aktivít, žiadosť o dotáciu na podporu členstva v medzinárodnej organizácii v sociálnej oblasti, žiadosť o dotáciu na podporu edičnej činnosti a žiadosť o dotáciu na podporu rodovej rovnosti, schvaľuje poskytovanie týchto dotácií a ich sumu. Na účely posudzovania žiadosti o dotáciu zriaďuje ministerstvo komisiu, ktorá má najmenej troch členov. Členovia komisie posudzujú žiadosti nezávisle. Členovia komisie a im blízke osoby43) nesmú byť žiadateľmi ani zaujatí voči žiadateľovi, štatutárnym orgánom alebo členmi štatutárneho orgánu žiadateľa, spoločníkmi právnickej osoby, ktorá je žiadateľom, a osobami, ktoré sú zamestnancami žiadateľa.
(2)
Neschválenie dotácie uvedenej v odseku 1, schválenie tejto dotácie a jej sumu ministerstvo neoznamuje žiadateľovi písomne. Ministerstvo na svojom webovom sídle zverejňuje zoznam
a)
schválených dotácií uvedených v odseku 1 a ich sumu,
b)
neschválených dotácií uvedených v odseku 1 a dôvod ich neschválenia.
(3)
Dotáciu na podporu rozvoja sociálnych služieb, dotáciu na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, dotáciu na podporu rekondičných aktivít, dotáciu na podporu členstva v medzinárodnej organizácii v sociálnej oblasti, dotáciu na podporu edičnej činnosti a dotáciu na podporu rodovej rovnosti poskytuje ministerstvo na základe zmluvy o poskytnutí dotácie.44)
(4)
Spôsob hodnotenia žiadosti o dotáciu podľa odseku 1, postup posudzovania a schvaľovania žiadosti, postup pri výkone činnosti komisie a spôsob výberu členov komisie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(5)
Úrad posudzuje žiadosť o dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením, žiadosť o dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a žiadosť o dotáciu na zabezpečenie osobitného príjemcu, schvaľuje poskytovanie tejto dotácie a jej sumu. Úrad písomne oznamuje žiadateľovi schválenie poskytnutia dotácie podľa prvej vety a jej sumu alebo neschválenie poskytnutia tejto dotácie.
(6)
Úrad posudzuje príjem domácnosti na účely poskytnutia dotácie podľa § 4. Na konanie o posúdení príjmu domácnosti sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem § 18 ods. 3, § 33 ods. 2, § 53 až 68 všeobecného predpisu o správnom konaní, ak tretia veta až šiesta veta neustanovujú inak. Konanie sa začína na návrh člena domácnosti, ktorej príjem má byť na účely poskytnutia dotácie podľa § 4 posúdený. Úrad namiesto písomného vyhotovenia rozhodnutia vydá potvrdenie o príjme domácnosti. Proti potvrdeniu o príjme domácnosti, z ktorého vyplýva, že príjem domácnosti je vyšší ako suma životného minima, možno do ôsmich dní od jeho doručenia podať námietku, o čom úrad účastníka konania v potvrdení o príjme domácnosti poučí. Ak úrad námietke nevyhovie v plnom rozsahu, o námietke rozhodne Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.
(7)
Ministerstvo posudzuje žiadosť o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci, schvaľuje poskytnutie tejto dotácie, účel dotácie a jej sumu. S cieľom overiť dôvody, ktoré uviedla fyzická osoba v žiadosti o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci, môže ministerstvo požiadať úrad, v ktorého územnom obvode má fyzická osoba pobyt, o prešetrenie sociálnych pomerov a o stanovisko k žiadosti. Opodstatnenosť a účel žiadosti o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci podľa § 9 ods. 3 a 4 posúdi komisia zriadená ministerstvom. Ministerstvo písomne oznamuje žiadateľovi schválenie poskytnutia dotácie podľa prvej vety a jej sumu alebo neschválenie poskytnutia tejto dotácie. Spôsob hodnotenia, postup posudzovania a schvaľovania žiadosti o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci podľa § 9 ods. 3 a 4 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo. Na dotáciu podľa § 9 ods. 3 a 4 platia odseky 2 a 3 a § 13 rovnako.
(8)
Ak je žiadosť neúplná alebo žiadosť neobsahuje prílohy podľa tohto zákona, ministerstvo alebo úrad vyzve žiadateľa o doplnenie žiadosti s určením lehoty na jej doplnenie. Ak žiadateľ v určenej lehote nedoplní žiadosť, ministerstvo alebo úrad žiadosť neposudzuje.
zobraziť paragraf
§ 14
Spoločné ustanovenie

(1)
Na poskytnutie dotácie podľa § 2 nie je právny nárok.
(2)
Dotáciu podľa tohto zákona nemožno poskytnúť žiadateľovi, ktorý vykonáva aktivity a činnosti, na ktoré žiada dotáciu, na účel dosiahnutia zisku.
(3)
Ministerstvo na svojom webovom sídle zverejňuje
a)
úplné znenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich poskytovanie dotácií podľa tohto zákona,
b)
často kladené otázky,
c)
okruh žiadateľov o dotácie podľa § 12 ods.1,
d)
do 31. októbra predchádzajúceho rozpočtového roka
1.
kritériá na hodnotenie a posudzovanie žiadostí podľa § 12 ods. 1 a ich váhu,
2.
časový harmonogram hodnotiaceho, posudzovacieho a schvaľovacieho procesu žiadostí podľa § 12 ods. 1,
3.
zloženie komisie podľa § 12 ods. 1, a to meno, priezvisko, pracovné zaradenie členov komisie a adresu ich pracoviska,
e)
do 31. januára príslušného rozpočtového roku schválený rozpočet na dotácie v pôsobnosti ministerstva a predpoklad na nasledujúce dva roky,
f)
formulár žiadosti v elektronickej podobe,
g)
informácie o výstupoch z uskutočnenia aktivít a činností, na ktoré bola poskytnutá dotácia podľa § 12 ods. 1, ak ich má ministerstvo k dispozícii.
(4)
Dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa za predchádzajúci rozpočtový rok je žiadateľ povinný zúčtovať najneskôr do 31. marca nasledujúceho roka. Do zúčtovania žiadateľ zahrnie aj dotáciu na dieťa neuvedené v zozname detí podľa § 10 ods. 4 písm. b), ak žiadateľ takéto dieťa uviedol v oznámení o zmenách v skutočnostiach rozhodujúcich pre výpočet sumy dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa.
zobraziť paragraf
§ 14a

(1)
Ministerstvo a úrad na účely posúdenia a schvaľovania žiadosti o dotáciu podľa § 4, 5 a § 9 ods. 1 a 2, na účely kontroly dodržiavania podmienok poskytnutia dotácie podľa § 4, 5 a § 9 ods. 1 a 2, na účely posúdenia príjmu podľa § 12 ods. 6 a na analytické a štatistické účely spracúvajú osobné údaje uvedené v § 10 ods. 1, 4 a 5 a ďalšie údaje, ktoré sú nevyhnutné na účel posúdenia a schvaľovania týchto žiadostí o dotáciu v súlade s osobitným predpisom.44a)
(2)
Ministerstvo a úrad poskytujú osobné údaje, ktoré spracovávajú podľa odseku 1, orgánu verejnej moci, inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ak je to nevyhnutné na dosiahnutie účelu podľa tohto zákona alebo na plnenie ich úloh podľa osobitného predpisu.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]31)  Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]35)  Zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov. Zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 417/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore