Zákon o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 544/2010 účinný od 01.09.2023

Platnosť od: 30.12.2010
Účinnosť od: 01.09.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna hospodárska politika, Štátne fondy
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST16JUD1DS11EUPP2ČL1

Zákon o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 544/2010 účinný od 01.09.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 544/2010 s účinnosťou od 01.09.2023 na základe 280/2023


§ 4
Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa a dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

(1)
Dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa možno poskytnúť na úhradu školských potrieb potrebných na prípravu na vzdelávanie a vzdelávanie v materskej škole alebo na prípravu na vyučovanie a na vyučovanie v základnej škole na
a)
každé dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník vzdelávacieho programu odboru vzdelávania (ďalej len „posledný ročník“) materskej školy alebo základnú školu a v poslednom ročníku materskej školy alebo v základnej škole je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,31)
b)
dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej priemerný mesačný príjem za posledných šesť mesiacov predchádzajúcich dňu podania žiadosti o poskytnutie dotácie (ďalej len „príjem“) je najviac vo výške životného minima.32)
(2)
Školské potreby podľa tohto zákona sú najmä zošity, písacie potreby, učebnice, nevyhnutné individuálne pomôcky.
(3)
Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla (ďalej len „strava“) v materskej škole,33) základnej škole33a) a v strednej škole34) na dieťa, ktoré navštevuje
a)
posledný ročník materskej školy, základnú školu, prvý ročník až štvrtý ročník osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole alebo prvý ročník päťročného vzdelávacieho programu v strednej škole po prijatí na vzdelávanie v strednej škole z ôsmeho ročníka základnej školy, ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiada žiadateľa podľa odseku 4 prostredníctvom zariadenia školského stravovania, aby podal žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa na toto dieťa,
b)
materskú školu, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník materskej školy, a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,
c)
materskú školu, ak v materskej škole, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník materskej školy, je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.
(4)
Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je
a)
zriaďovateľ materskej školy, zriaďovateľ základnej školy alebo zriaďovateľ strednej školy okrem zriaďovateľa, ktorým je regionálny úrad školskej správy,34a)
b)
obec podľa sídla školy, ak zriaďovateľom materskej školy, zriaďovateľom základnej školy alebo zriaďovateľom strednej školy je regionálny úrad školskej správy,
c)
občianske združenie, ktorého členmi sú rodičia alebo iní zástupcovia detí a priatelia školy, ak zriaďovateľom materskej školy, zriaďovateľom základnej školy alebo zriaďovateľom strednej školy je regionálny úrad školskej správy, alebo
d)
v odôvodnených prípadoch materská škola, základná škola alebo stredná škola na základe písomnej dohody so zriaďovateľom podľa písmena a) alebo s obcou podľa písmena b).
(5)
Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa sa poskytuje v príslušnom rozpočtovom roku v dvoch častiach, a to do 25. februára a do 25. septembra.
(6)
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v sume
a)
1,40 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole a odobralo stravu; za výchovno-vzdelávaciu činnosť v poslednom ročníku materskej školy sa považuje aj individuálne vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti na predprimárnom vzdelávaní v materskej škole,34aaa)
b)
2,10 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v základnej škole na prvom stupni a odobralo stravu; za vyučovanie v základnej škole sa považuje aj individuálne vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v základnej škole,34aa) alebo
c)
2,30 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v základnej škole na druhom stupni, vyučovania v prvom ročníku až štvrtom ročníku osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole alebo vyučovania v prvom ročníku päťročného vzdelávacieho programu v strednej škole po prijatí na vzdelávanie v strednej škole z ôsmeho ročníka základnej školy a odobralo stravu; časť vety za bodkočiarkou v písmene b) sa vzťahuje rovnako.
(7)
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje preddavkovo do 25. januára na obdobie od 1. januára do 31. augusta a do 25. augusta na obdobie od 1. septembra do 31. decembra, ak bola žiadosť o poskytnutie dotácie podaná do 10. januára príslušného rozpočtového roka. Ak bola dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa poskytnutá podľa odseku 3 písm. b) a žiadateľ oznámi zmenu podľa odseku 10 písm. a), na základe ktorej má byť dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa poskytnutá podľa odseku 3 písm. c), doplatok dotácie sa poskytne do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola zmena oznámená, na obdobie odo dňa zmeny do 31. augusta alebo do 31. decembra, ak zmena nastala po 31. auguste. Ak žiadosť o poskytnutie dotácie nebola podaná podľa prvej vety a bola podaná
a)
do 10. dňa kalendárneho mesiaca, dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje preddavkovo do 25. dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola podaná žiadosť o poskytnutie dotácie, na obdobie od 1. dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola podaná žiadosť o poskytnutie dotácie, do 31. augusta alebo do 31. decembra, ak žiadosť o poskytnutie dotácie bola podaná po 31. júli,
b)
po 10. dni kalendárneho mesiaca, dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje preddavkovo do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola podaná žiadosť o poskytnutie dotácie, na obdobie od 1. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola podaná žiadosť o poskytnutie dotácie, do 31. augusta alebo do 31. decembra, ak žiadosť o poskytnutie dotácie bola podaná po 31. júli.
(8)
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje na dieťa
a)
uvedené v zozname detí podľa § 10 ods. 4 písm. b),
b)
neuvedené v zozname detí podľa § 10 ods. 4 písm. b), ak žiadateľ takéto dieťa nahlási úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) podľa odseku 10 písm. a).
(9)
Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa možno poskytnúť na dieťa počas školského polroka, a to aj vtedy, ak sa počas tohto školského polroka zníži počet detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, pod 50 % celkového počtu detí v materskej škole alebo sa zmenia príjmové pomery domácnosti uvedené v odseku 3 písm. b).
(10)
Žiadateľ je povinný úradu
a)
oznámiť zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich pre výpočet sumy dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom zmena nastala,
b)
doručiť do 10. augusta príslušného rozpočtového roka aktualizovaný zoznam detí podľa § 10 ods. 4 písm. b), na ktoré žiada poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, na obdobie od 1. septembra do 31. decembra príslušného rozpočtového roka.
(11)
Ak dieťa neodobralo stravu z dôvodu, že zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo podľa osobitného predpisu34b) dieťaťu, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, poskytnutú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa zriaďovateľ vyplatí rodičovi dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu.
(12)
Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa sa poskytuje v príslušnom rozpočtovom roku najviac v sume 33,20 eura na dieťa.
zobraziť paragraf
§ 10
Žiadosť o poskytnutie dotácie

(1)
Dotáciu podľa § 2 možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti. Súčasťou žiadosti o
a)
dotáciu na podporu rozvoja sociálnych služieb, dotáciu na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a o dotáciu na podporu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí sú údaje podľa osobitného predpisu42c) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva alebo údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z listu vlastníctva, ak v odseku 3 písm. c) a odseku 8 písm. c) nie je ustanovené inak,
b)
dotáciu na podporu humanitárnej pomoci podľa § 9 ods. 1 a 2 je meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, kontaktné údaje žiadateľa, kód banky a číslo účtu, na ktorý žiada žiadateľ zaslať dotáciu.
(2)
Vzory žiadostí podľa odseku 1 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(3)
Prílohou k žiadosti o dotáciu na podporu rozvoja sociálnych služieb a o dotáciu na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately je
a)
doklad preukazujúci splnenie podmienok podľa osobitného predpisu,1)
b)
doklad preukazujúci zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb, ak sa žiada o dotáciu na podporu rozvoja sociálnych služieb,
c)
nájomná zmluva alebo zmluva o výpožičke uzatvorená najmenej na päť rokov od podania žiadosti, ak ide o nehnuteľnosť, ku ktorej žiadateľ nemá vlastnícke právo a ktorej rekonštrukcia alebo stavebná úprava je predmetom financovania,
d)
písomný súhlas všetkých vlastníkov nehnuteľností so stavebnými úpravami, ak ide o zmluvu o nájme nehnuteľnosti alebo o zmluvu o výpožičke nehnuteľnosti a predmetom financovania je stavebná úprava nehnuteľnosti,
e)
právoplatné stavebné povolenie alebo doklad o ohlásení stavby príslušnému stavebnému úradu alebo ich úradne osvedčené kópie, ak predmetom financovania je výstavba alebo stavebná úprava nehnuteľnosti,
f)
doklad preukazujúci havarijný stav vykurovacích zariadení a inej techniky v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
g)
doklad preukazujúci zabezpečenie najmenej 10 % z celkových výdavkov na uskutočnenie aktivít a činností z vlastných zdrojov alebo z iných zdrojov,
h)
cenová ponuka so špecifikáciou rozpočtu, ak ide o materiálno-technické vybavenie, o nákup strojov, prístrojov, techniky, náradia, inventára, materiálu a dopravných prostriedkov,
i)
rozpočet, ak predmetom financovania je rekonštrukcia, stavebná úprava, kúpa alebo výstavba podľa § 3 ods. 1 písm. g) a k).
(4)
Prílohou k žiadosti o dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa a o dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa je
a)
doklad preukazujúci splnenie podmienok podľa osobitného predpisu,1)
b)
zoznam detí, na ktoré možno poskytnúť tieto dotácie, s uvedením ich mena, priezviska, rodného čísla a adresy pobytu,
c)
dohoda podľa § 4 ods. 4 písm. d) s uvedením dôvodu, pre ktorý je materská škola, základná škola alebo stredná škola žiadateľom o dotáciu.
(5)
Prílohou k žiadosti o dotáciu na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu je doklad preukazujúci splnenie podmienok podľa osobitného predpisu.1)
(6)
Prílohou k žiadosti o dotáciu na podporu rekondičných aktivít, o dotáciu na podporu členstva v medzinárodnej organizácii v sociálnej oblasti a o dotáciu na podporu edičnej činnosti je
a)
doklad preukazujúci splnenie podmienok podľa osobitného predpisu,1)
b)
doklad preukazujúci registráciu na vydávanie časopisov alebo periodík v sociálnej oblasti, ak sa žiada o poskytnutie dotácie na podporu edičnej činnosti podľa § 8 ods. 3 prvej vety,
c)
doklad preukazujúci, že predmet činnosti žiadateľa je v sociálnej oblasti; to neplatí pre žiadateľa uvedeného v § 6 ods. 6,
d)
doklad preukazujúci výdavky uvedené v § 7 ods. 1 písm. f) a g) vynaložené za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, v ktorom sa podala žiadosť, ak sa žiada o dotáciu na podporu členstva v medzinárodnej organizácii v sociálnej oblasti,
e)
čestné vyhlásenie žiadateľa uvedeného v § 7 ods. 3 o splnení podmienky podľa § 7 ods. 3, ak sa žiada o dotáciu na podporu členstva v medzinárodnej organizácii v sociálnej oblasti,
f)
jeden kus časopisu alebo periodika, ak boli vydané v tlačenom alebo zvukovom formáte v kalendárnom roku, v ktorom žiadateľ podáva žiadosť, ak na jeho tvorbu a vydávanie žiada o dotáciu na podporu edičnej činnosti podľa § 8.
(7)
Prílohou k žiadosti o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci a o dotáciu na podporu dobrovoľníckej činnosti je doklad preukazujúci splnenie podmienok podľa osobitného predpisu.1)
(8)
Prílohou k žiadosti o dotáciu na podporu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí a o dotáciu na podporu plnenia funkcií rodiny je
a)
doklad preukazujúci splnenie podmienok podľa osobitného predpisu,1)
b)
štatút neziskovej organizácie alebo stanovy občianskeho združenia preukazujúce predmet činnosti žiadateľa,
c)
nájomná zmluva alebo zmluva o výpožičke uzatvorená najmenej na päť rokov od podania žiadosti, ak ide o nehnuteľnosť, ku ktorej žiadateľ nemá vlastnícke právo a ktorej rekonštrukcia alebo stavebná úprava je predmetom financovania podľa § 9a ods. 2 písm. h) alebo § 9b ods. 2 písm. g),
d)
písomný súhlas všetkých vlastníkov nehnuteľností so stavebnými úpravami, ak ide o zmluvu o nájme nehnuteľnosti alebo o zmluvu o výpožičke nehnuteľnosti, ak predmetom financovania je stavebná úprava podľa § 9a ods. 2 písm. h) alebo § 9b ods. 2 písm. g),
e)
právoplatné stavebné povolenie alebo doklad o ohlásení stavby príslušnému stavebnému úradu alebo ich úradne osvedčené kópie, ak predmetom financovania je stavebná úprava podľa § 9a ods. 2 písm. h),
f)
rozpočet, ak predmetom financovania je rekonštrukcia alebo stavebná úprava podľa § 9a ods. 2 písm. h) alebo utváranie priestoru podľa § 9b ods. 1 písm. e),
g)
doklad preukazujúci zabezpečenie najmenej 10 % z celkových výdavkov na uskutočnenie aktivít alebo činností z vlastných zdrojov alebo z iných zdrojov.
(9)
Prílohou k žiadosti o dotáciu podľa odsekov 3, 6 až 8 je čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa, že všetky údaje uvedené v žiadosti a v prílohách sú pravdivé, presné a úplné, finančné prostriedky sa použijú na účel, na ktorý sa poskytnú, a aktivity alebo činnosti, na ktoré žiadateľ žiada dotáciu, nevykonáva na účel dosiahnutia zisku. Čestné vyhlásenie podľa prvej vety sa nevyžaduje od žiadateľa o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci podľa § 9 ods. 1 a 2.
(10)
Ak právnická osoba podala žiadosť o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci na riešenie krízovej situácie, pre ktorú ministerstvo aktivizovalo činnosť Centra sústredeného sociálneho zabezpečenia podľa osobitného predpisu,42c) prílohy k žiadosti o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci podľa odseku 7 môže právnická osoba dočasne nahradiť čestným vyhlásením štatutárneho orgánu žiadateľa, že žiadateľ splnil všetky podmienky podľa osobitného predpisu.1) Doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa osobitného predpisu1) dočasne nahradené čestným vyhlásením štatutárneho orgánu žiadateľa žiadateľ doloží najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí dotácie. Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa podľa prvej vety sa na účely hodnotenia, posudzovania a schvaľovania žiadosti podľa § 12 ods. 7 a na účely posúdenia žiadosti podľa § 12 ods. 8 považuje za prílohu k žiadosti o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci podľa odseku 7. Ak žiadateľ v lehote podľa druhej vety nedoloží doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa osobitného predpisu,1) je povinný vrátiť poskytnutú dotáciu v plnej výške pre nedodržanie podmienok poskytnutia dotácie podľa tohto zákona.
zobraziť paragraf
Poznámka
1)
§ 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 317/2009 Z. z.
3)
Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4)
§ 19 ods. 3 zákona č. 448/2008 Z. z.
5)
§ 21 zákona č. 448/2008 Z. z.
6)
§ 31 zákona č. 448/2008 Z. z.
7)
§ 16 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8)
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
9)
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
10)
§ 24b až 29 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
11)
§ 32 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení zákona č. 40/2017 Z. z.
12)
§ 33 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
13)
§ 56, § 58 až 60 zákona č. 448/2008 Z. z.
14)
§ 56 zákona č. 305/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
15)
§ 57 zákona č. 305/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
16)
§ 13 ods. 4 zákona č. 448/2008 Z. z.
17)
§ 41 zákona č. 448/2008 Z. z.
18)
§ 4 ods. 2 až 4 zákona č. 305/2005 Z. z.
19)
§ 38 zákona č. 448/2008 Z. z.
20)
§ 39 zákona č. 448/2008 Z. z.
21)
§ 42 zákona č. 448/2008 Z. z.
22)
§ 46 zákona č. 305/2005 Z. z. v znení zákona č. 61/2018 Z. z.
23)
§ 18 ods. 4 zákona č. 448/2008 Z. z.
24)
§ 3 ods. 3 zákona č. 448/2008 Z. z.
25)
§ 71 ods. 1 písm. d) zákona č. 305/2005 Z. z.
27)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
28)
§ 20b až 20e zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
29)
Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov.
30)
Napríklad § 89 zákona č. 305/2005 Z. z. v znení zákona č. 466/2008 Z. z.
31)
Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
32)
Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
33)
§ 27 ods. 2 písm. a) a § 95 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
33a)
§ 27 ods. 2 písm. b) a § 95 ods. 1 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z.
34)
§ 32 písm. a) a e) a § 95 ods. 1 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
34a)
§ 10 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
34aa)
§ 23 písm. a) a § 24 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
34aaa)
§ 23 písm. a) a § 28b zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
34b)
§ 140 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z.
35)
Zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov. Zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 417/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
36)
Zákon č. 235/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 600/2003 Z. z. znení neskorších predpisov. Zákon č. 571/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
37)
§ 2 ods. 3 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
38)
§ 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
39)
§ 6 ods. 1, 2 a 5 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
40)
§ 4 ods. 1 písm. a) až c) zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
41)
§ 14 ods.10 zákona č. 447/2008 Z. z.
42)
Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
42a)
§ 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 283/2002 Z. z.
42b)
§ 4 a § 19 ods. 1 zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov.
42ba)
Zákon č. 371/2019 Z. z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
42bb)
§ 10 zákona č. 305/2005 Z. z. v znení zákona č. 175/2015 Z. z.
42bc)
Zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
42c)
§ 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
43)
§ 116 Občianskeho zákonníka.
44)
§ 51 Občianskeho zákonníka.
44a)
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
45)
Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
46)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 502/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore