Zákon o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 564/2004 účinný od 01.01.2021

Platnosť od: 26.10.2004
Účinnosť od: 01.01.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Rozpočtové právo, Územná samospráva, Dane z príjmu

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST9JUD3DS9EUPP5ČL0

Zákon o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 564/2004 účinný od 01.01.2021
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 564/2004 s účinnosťou od 01.01.2021 na základe 371/2020

Legislatívny proces k zákonu 371/2020

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1

Tento zákon upravuje rozpočtové určenie, termíny poukazovania, spôsob rozdeľovania a poukazovania výnosu ...

§ 2

Výnos dane v príslušnom rozpočtovom roku je príjmom rozpočtov obcí vo výške 70,0 %, ak § 7c neustanovuje ...

§ 3

Výnos dane v príslušnom rozpočtovom roku je príjmom rozpočtov vyšších územných celkov vo výške 30,0 ...

§ 4
(1)

Výnos dane podľa § 2 a 3 rozdeľuje a poukazuje obciam a vyšším územným celkom daňový úrad podľa kritérií, ...

(2)

Výnos dane podľa § 2 rozdeľuje a poukazuje daňový úrad obciam vo svojej územnej pôsobnosti.

(3)

Daňový úrad rozdeľuje a poukazuje výnos dane podľa § 3 vyššiemu územnému celku, na území ktorého má ...

(4)

Štatistický úrad Slovenskej republiky poskytne Ministerstvu financií Slovenskej republiky (ďalej len ...

(5)

Subjekty verejnej správy2) poskytujú Štatistickému úradu Slovenskej republiky súčinnosť na účely odseku ...

(6)

Podiel na výnose dane podľa § 2 a 3 sa poukazuje obciam a vyšším územným celkom najneskôr do 20. dňa ...

(7)

Preplatky a nedoplatky zistené k 31. decembru príslušného kalendárneho roka vzniknuté pri rozdeľovaní ...

§ 5
(1)

Daňové úrady vyrovnajú preplatky a nedoplatky, ktoré vznikli v roku 2004 pri uplatňovaní osobitného ...

(2)

Daňové úrady do 15. januára 2005 poukážu v súlade s § 4

a)
obciam preddavok na výnos dane podľa § 2 vo výške jednej dvanástiny rozpočtovaného výnosu dane na rok ...
b)
vyšším územným celkom preddavok na výnos dane podľa § 3 vo výške jednej dvanástiny rozpočtovaného výnosu ...
(3)

Sumu rozpočtovaného výnosu podľa odseku 2 oznámi ministerstvo Daňovému riaditeľstvu Slovenskej republiky ...

(4)

Poskytnuté preddavky podľa odseku 2 daňové úrady vyporiadajú s obcami a vyššími územnými celkami do ...

§ 6

Pri zmene sadzby dane, ktorej dôsledkom je úbytok príjmov územnej samosprávy, vláda Slovenskej republiky ...

§ 7

Na účely určenia výnosu dane podľa § 2 a 3 sa v roku 2005 považuje za výnos dane najmenej suma 33 418 ...

§ 7a

Štatistický úrad Slovenskej republiky poskytne ministerstvu, daňovým úradom, prostredníctvom Daňového ...

§ 7b

Daňové úrady rozdelia a poukážu výnos dane obciam a vyšším územným celkom podľa § 2 a 3 v znení účinnom ...

§ 7c
(1)

V roku 2014 je výnos dane príjmom rozpočtov obcí vo výške 67 %.

(2)

Daňové úrady rozdelia a poukážu výnos dane obciam podľa odseku 1 prvýkrát v januári 2014.

§ 7d

Daňové úrady rozdelia a poukážu výnos dane obciam podľa § 2 v znení účinnom od 1. januára 2015 prvýkrát ...

§ 7e

Daňové úrady rozdelia a poukážu výnos dane vyšším územným celkom podľa § 3 v znení účinnom od 1. januára ...

§ 7f

Daňové úrady rozdelia a poukážu výnos dane obciam a vyšším územným celkom podľa § 2 a 3 v znení účinnom ...

§ 7g

Ministerstvo na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane obciam na rok 2021 akceptuje zmeny v údajoch ...

Čl. II

Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 10 ods. 5 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až n) sa označujú ako písmená a) až m).

2.

V § 10 sa vypúšťa odsek 6.

Doterajšie odseky 7 až 16 sa označujú ako odseky 6 až 15.

3.

V § 10 ods. 6 sa slová „písm. b)“ nahrádzajú slovami „písm. a)“.

4.

V § 10 ods. 7 sa slová „písm. c)“ nahrádzajú slovami „písm. b)“.

Čl. III

Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení sa mení ...

1.

§ 1 vrátane nadpisu znie:

„§ 1 Úvodné ustanovenia (1) Tento zákon upravuje financovanie škôl, ktoré tvoria sústavu základných ...

2.

V poznámke pod čiarou k odkazu 6 sa citácia „§ 10 ods. 5 písm. a), b), c), e) až h) zákona č. 596/2003 ...

3.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:

„10) § 10 ods. 5 písm. c), h), j) až m) zákona č. 596/2003 Z. z. v znení zákona č. 564/2004 Z. z.“. ...

4.

V § 2 ods. 1 úvodná veta znie: „Zdroje financovania štátnych škôl a štátnych školských zariadení sú“. ...

5.

V § 2 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) až i) sa označujú ako písmená b) až h).

6.

V § 2 ods. 1 písm. f) sa vypúšťajú slová „vo verejných základných umeleckých školách a“.

7.

V § 3 odsek 1 znie:

„(1) Financovanie regionálneho školstva zo štátneho rozpočtu sa uskutočňuje prostredníctvom kapitoly ...

8.

V § 3 ods. 2 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) kapitálové výdavky na rekonštrukciu školských objektov a na modernizáciu škôl a školských zariadení ...

„20a)
§ 10 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z.“.

Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g).

9.

V § 3 odsek 3 znie:

„(3) Finančné prostriedky na účely podľa odseku 2 písm. a), d) a e) prideľuje ministerstvo zriaďovateľom ...

10.

V § 3 ods. 5 sa slová „e) a f)“ nahrádzajú slovami „f) a g)“.

11.

V § 3 sa vypúšťa odsek 7.

12.

V § 4 odsek 15 znie:

„(15) Ministerstvo pridelí v rámci možností kapitoly ministerstva v priebehu roka na základe skutočnej ...

13.

V § 4 sa vypúšťajú odseky 18 až 21.

Doterajší odsek 22 sa označuje ako odsek 18.

14.

§ 4 sa dopĺňa odsekom 19, ktorý znie:

„(19) Zriaďovateľovi základnej školy spojenej s materskou školou, ktorým je obec, pridelí ministerstvo ...

15.

§ 5 vrátane nadpisu znie:

„§ 5 Financovanie štátnych školských zariadení (1) Rozpis finančných prostriedkov zriaďovateľom štátnych ...

16.

V poznámke pod čiarou k odkazu 23 sa vypúšťajú slová „§ 6 ods. 2 písm. a) a § 9 ods. 2 písm. a) zákona ...

17.

V § 6 ods. 1 sa vypúšťa posledná veta.

18.

V § 6 odsek 2 znie:

„(2) Pri financovaní neštátnych základných umeleckých škôl a neštátnych školských zariadení podľa osobitného ...

19.

V § 7 odseku 10 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmená e) až h) sa označujú ako písmená d) až g).

20.

V § 8 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a verejných školských zariadení“ a za slová „neštátnych škôl“ sa vkladajú ...

21.

V § 9 odseky 1 až 3 znejú:

„(1) V období troch rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona dostane každý zo zriaďovateľov ...

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2005.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Hrušovský v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

  • 1)  Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov znení neskorších predpisov.
  • 2)  § 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...
  • 3)  Zákon č. 598/2003 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2004.
  • 4)  § 33 zákona č. 523/2004 Z. z.
  • 5)  § 9j zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore