Zákon o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 564/2004 účinný od 01.05.2024

Platnosť od: 26.10.2004
Účinnosť od: 01.05.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo, Štátna správa, Územná samospráva, Dane z príjmu
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST13JUD2DS10EUPP16ČL0

Zákon o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 564/2004 účinný od 01.05.2024
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 564/2004 s účinnosťou od 01.05.2024 na základe 85/2024
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1

Tento zákon upravuje rozpočtové určenie, termíny poukazovania, spôsob rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov1) fyzických osôb s výnimkou dane z príjmov, ktorá sa vyberá zrážkou (ďalej len „daň“), do rozpočtov obcí a rozpočtov vyšších územných celkov.

§ 2

Výnos dane v príslušnom rozpočtovom roku je príjmom rozpočtov obcí vo výške 70,0 %, ak § 7c neustanovuje inak.

§ 3

Výnos dane v príslušnom rozpočtovom roku je príjmom rozpočtov vyšších územných celkov vo výške 30,0 %.

§ 4
(1)

Výnos dane podľa § 2 a 3 rozdeľuje a poukazuje obciam a vyšším územným celkom daňový úrad podľa kritérií, ktoré ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením; vláda Slovenskej republiky nariadením ustanoví aj spôsob rozdeľovania a poukazovania tohto výnosu dane. Návrhy zmien kritérií a spôsobu rozdeľovania a poukazovania výnosu dane podľa § 2 a 3 sa dohodnú s republikovými združeniami obcí a so zástupcami vyšších územných celkov.

(2)

Výnos dane podľa § 2 rozdeľuje a poukazuje daňový úrad obciam vo svojej územnej pôsobnosti.

(3)

Daňový úrad rozdeľuje a poukazuje výnos dane podľa § 3 vyššiemu územnému celku, na území ktorého má daňový úrad sídlo.

(4)

Štatistický úrad Slovenskej republiky poskytne Ministerstvu financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), daňovým úradom prostredníctvom Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky, republikovým združeniam obcí a vyšším územným celkom údaje potrebné na rozdeľovanie a poukazovanie výnosu dane podľa § 2 a 3 do 31. októbra príslušného kalendárneho roka v štruktúre určenej ministerstvom, ak § 7a neustanovuje inak; opravy chýb v poskytnutých údajoch ministerstvo akceptuje v termíne do 31.marca nasledujúceho kalendárneho roka.

(5)

Subjekty verejnej správy2) poskytujú Štatistickému úradu Slovenskej republiky súčinnosť na účely odseku 4 vrátane poskytovania údajov potrebných na rozdeľovanie a poukazovanie výnosu dane podľa § 2 a 3.

(6)

Podiel na výnose dane podľa § 2 a 3 sa poukazuje obciam a vyšším územným celkom najneskôr do 20. dňa bežného mesiaca za predchádzajúci mesiac.

(7)

Preplatky a nedoplatky zistené k 31. decembru príslušného kalendárneho roka vzniknuté pri rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane podľa § 2 a 3 vyrovnajú daňové úrady s obcami a vyššími územnými celkami do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.

§ 5
(1)

Daňové úrady vyrovnajú preplatky a nedoplatky, ktoré vznikli v roku 2004 pri uplatňovaní osobitného predpisu,3) s jednotlivými obcami do 31. marca 2005.

(2)

Daňové úrady do 15. januára 2005 poukážu v súlade s § 4

a)

obciam preddavok na výnos dane podľa § 2 vo výške jednej dvanástiny rozpočtovaného výnosu dane na rok 2005,

b)

vyšším územným celkom preddavok na výnos dane podľa § 3 vo výške jednej dvanástiny rozpočtovaného výnosu na rok 2005.

(3)

Sumu rozpočtovaného výnosu podľa odseku 2 oznámi ministerstvo Daňovému riaditeľstvu Slovenskej republiky do 5. januára 2005.

(4)

Poskytnuté preddavky podľa odseku 2 daňové úrady vyporiadajú s obcami a vyššími územnými celkami do 31. marca 2005.

§ 6

Pri zmene sadzby dane, ktorej dôsledkom je úbytok príjmov územnej samosprávy, vláda Slovenskej republiky v súlade s osobitným predpisom4) prijme opatrenia na zabezpečenie úhrady úbytku týchto príjmov.

§ 7

Na účely určenia výnosu dane podľa § 2 a 3 sa v roku 2005 považuje za výnos dane najmenej suma 33 418 078 000 Sk.

§ 7a

Štatistický úrad Slovenskej republiky poskytne ministerstvu, daňovým úradom, prostredníctvom Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky, republikovým združeniam obcí a vyšším územným celkom údaje potrebné na rozdeľovanie a poukazovanie výnosu dane podľa § 2 a 3 na rok 2011 do 10. marca 2011 v štruktúre určenej ministerstvom.

§ 7b

Daňové úrady rozdelia a poukážu výnos dane obciam a vyšším územným celkom podľa § 2 a 3 v znení účinnom od 1. januára 2012 prvýkrát v januári 2012.

§ 7c
(1)

V roku 2014 je výnos dane príjmom rozpočtov obcí vo výške 67 %.

(2)

Daňové úrady rozdelia a poukážu výnos dane obciam podľa odseku 1 prvýkrát v januári 2014.

§ 7d

Daňové úrady rozdelia a poukážu výnos dane obciam podľa § 2 v znení účinnom od 1. januára 2015 prvýkrát v januári 2015.

§ 7e

Daňové úrady rozdelia a poukážu výnos dane vyšším územným celkom podľa § 3 v znení účinnom od 1. januára 2015 prvýkrát v januári 2015.

§ 7f

Daňové úrady rozdelia a poukážu výnos dane obciam a vyšším územným celkom podľa § 2 a 3 v znení účinnom od 1. januára 2016 prvýkrát v januári 2016.

§ 7g

Ministerstvo na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane obciam na rok 2021 akceptuje zmeny v údajoch potrebných na rozdeľovanie a poukazovanie výnosu dane obciam poskytnutých Štatistickým úradom Slovenskej republiky do 31. októbra 2020 za oblasť zberu podľa osobitného predpisu5) do 1. februára 2021.

§ 7h

Ministerstvo na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane obciam na rok 2023 akceptuje zmeny v údajoch potrebných na rozdeľovanie a poukazovanie výnosu dane obciam poskytnutých Štatistickým úradom Slovenskej republiky do 31. októbra 2022 za oblasť zberu podľa osobitného predpisu6) do 1. februára 2023.

§ 7i
(1)

Podiel výnosu dane podľa § 2 poukazovaný obciam sa v roku 2023 zvyšuje o sumu 228 059 000 eur zo zdrojov z príjmov z dane z príjmov právnických osôb. Podiel výnosu dane podľa § 2 poukazovaný obciam sa v roku 2024 zvyšuje o sumu 236 546 000 eur zo zdrojov z príjmov z dane z príjmov právnických osôb.

(2)

Podiel výnosu dane podľa § 3 poukazovaný vyšším územným celkom sa v roku 2023 zvyšuje o sumu 97 739 000 eur zo zdrojov z príjmov z dane z príjmov právnických osôb. Podiel výnosu dane podľa § 3 poukazovaný vyšším územným celkom sa v roku 2024 zvyšuje o sumu 101 377 000 eur zo zdrojov z príjmov z dane z príjmov právnických osôb.

(3)

Suma zvýšenia uvedená v odsekoch 1 a 2 sa považuje za podiel výnosu dane podľa § 2 a 3 a v príslušnom roku sa poukazuje obciam a vyšším územným celkom mesačne jednou dvanástinou zo súm zvýšenia uvedených v odsekoch 1 a 2.

(4)

Na rozdeľovanie a poukazovanie súm zvýšenia uvedených v odsekoch 1 a 2 sa primerane použije § 4.

§ 7j

Suma zvýšenia uvedená v § 7i ods. 1 a 2 sa považuje za podiel výnosu dane podľa § 2 a 3 a v roku 2023 sa poukáže obciam a vyšším územným celkom do 28. apríla 2023 a v roku 2024 sa poukazuje obciam a vyšším územným celkom mesačne jednou dvanástinou zo súm zvýšenia uvedených v § 7i ods. 1 a 2. Ustanovenie § 7i ods. 3 sa od nadobudnutia účinnosti tohto zákona nepoužije.

§ 7k

Suma zvýšenia uvedená v § 7i ods. 1 a 2 sa považuje za podiel výnosu dane podľa § 2 a 3 a v roku 2024 sa poukáže obciam a vyšším územným celkom do 31. mája 2024. Ustanovenie § 7j sa od nadobudnutia účinnosti tohto zákona nepoužije.

Čl. II

Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:

1.
V § 10 ods. 5 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až n) sa označujú ako písmená a) až m).

2.
V § 10 sa vypúšťa odsek 6.

Doterajšie odseky 7 až 16 sa označujú ako odseky 6 až 15.

3.
V § 10 ods. 6 sa slová „písm. b)“ nahrádzajú slovami „písm. a)“.
4.
V § 10 ods. 7 sa slová „písm. c)“ nahrádzajú slovami „písm. b)“.

Čl. III

Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení sa mení a dopĺňa takto:

1.
§ 1 vrátane nadpisu znie:

㤠1
Úvodné ustanovenia
(1)
Tento zákon upravuje financovanie škôl, ktoré tvoria sústavu základných a stredných škôl,1) financovanie stredísk praktického vyučovania2) základných umeleckých škôl3) podľa odseku 4 a financovanie školských zariadení4) podľa odseku 5, ktoré sú zaradené do siete podľa osobitného predpisu5) (ďalej len „regionálne školstvo").

(2)
Právo na bezplatné vzdelanie zaručuje Slovenská republika občanom v školách zriaďovaných podľa osobitných predpisov6) (ďalej len „štátna škola"), pre ktoré sa zo štátneho rozpočtu podľa tohto zákona
a)
zabezpečuje financovanie výchovno-vzdelávacieho procesu, prevádzky, riešenia havarijných situácií, rekonštrukcií a modernizácií školských objektov a ich vybavenia,

b)
prispieva na financovanie rozvoja.

(3)
Štát zabezpečuje financovanie súkromných škôl a cirkevných škôl7) okrem súkromných základných umeleckých škôl a cirkevných základných umeleckých škôl (ďalej len „neštátna škola") zo štátneho rozpočtu rovnako ako pri štátnych školách (§ 4), ak tento zákon neustanovuje inak.

(4)
Štát zabezpečuje zo štátneho rozpočtu financovanie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky súkromných základných umeleckých škôl a cirkevných základných umeleckých škôl7) (ďalej len „neštátna základná umelecká škola").

(5)
Štát prispieva zo štátneho rozpočtu na financovanie
a)
školských zariadení podľa osobitného predpisu10) v zriaďovateľskej pôsobnosti krajských školských úradov (ďalej len „štátne školské zariadenie"),

b)
súkromných školských zariadení a cirkevných školských zariadení11) vrátane (ďalej len „neštátne školské zariadenie").

(6)
V základných umeleckých školách, v neštátnych školách a v neštátnych školských zariadeniach sa vzdelávanie a ďalšie služby môžu poskytovať za úhradu.12)

(7)
Tento zákon sa nevzťahuje na školy v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, školy v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a školy v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Tento zákon sa tiež nevzťahuje na základné umelecké školy zriaďované podľa osobitných predpisov8) (ďalej len „verejná základná umelecká škola") a školské zariadenia9) v pôsobnosti obcí a vyšších územných celkov (ďalej len „verejné školské zariadenie").“.

2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 6 sa citácia „§ 10 ods. 5 písm. a), b), c), e) až h) zákona č. 596/2003 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 10 ods. 5 písm. a), b), d) až g) a i) zákona č. 596/2003 Z. z. v znení zákona č. 564/2004 Z. z.“.
3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:

„10)
§ 10 ods. 5 písm. c), h), j) až m) zákona č. 596/2003 Z. z. v znení zákona č. 564/2004 Z. z.“.

4.
V § 2 ods. 1 úvodná veta znie: „Zdroje financovania štátnych škôl a štátnych školských zariadení sú“.
5.
V § 2 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) až i) sa označujú ako písmená b) až h).

6.
V § 2 ods. 1 písm. f) sa vypúšťajú slová „vo verejných základných umeleckých školách a“.
7.
V § 3 odsek 1 znie:

„(1)
Financovanie regionálneho školstva zo štátneho rozpočtu sa uskutočňuje prostredníctvom kapitoly ministerstva. V kapitole ministerstva sú samostatne rozpočtované finančné prostriedky určené na financovanie školstva v podmienkach obcí podľa štruktúry týchto prostriedkov definovanej v odseku 2.“.

8.
V § 3 ods. 2 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b)
kapitálové výdavky na rekonštrukciu školských objektov a na modernizáciu škôl a školských zariadení podľa osobitného predpisu,20a)“.

„20a)
§ 10 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z.“.

Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g).

9.
V § 3 odsek 3 znie:

„(3)
Finančné prostriedky na účely podľa odseku 2 písm. a), d) a e) prideľuje ministerstvo zriaďovateľom štátnych škôl a štátnych školských zariadení podľa § 4 a 5. Finančné prostriedky na účely podľa odseku 2 písm. c) až e) prideľuje ministerstvo zriaďovateľom neštátnych škôl, neštátnych základných umeleckých škôl a neštátnych školských zariadení podľa § 6.“.

10.
V § 3 ods. 5 sa slová „e) a f)“ nahrádzajú slovami „f) a g)“.
11.
V § 3 sa vypúšťa odsek 7.
12.
V § 4 odsek 15 znie:

„(15)
Ministerstvo pridelí v rámci možností kapitoly ministerstva v priebehu roka na základe skutočnej potreby zriaďovateľovi štátnej školy, ktorý o to požiada, účelovo finančné prostriedky z kapitoly ministerstva na bežné výdavky na riešenie vzniknutých havarijných situácií a na kapitálové výdavky na riešenie vzniknutých havarijných situácií.“.

13.
V § 4 sa vypúšťajú odseky 18 až 21.

Doterajší odsek 22 sa označuje ako odsek 18.

14.
§ 4 sa dopĺňa odsekom 19, ktorý znie:

„(19)
Zriaďovateľovi základnej školy spojenej s materskou školou, ktorým je obec, pridelí ministerstvo normatívny príspevok zodpovedajúci len žiakom základnej školy.“.

15.
§ 5 vrátane nadpisu znie:

㤠5
Financovanie štátnych školských zariadení
(1)
Rozpis finančných prostriedkov zriaďovateľom štátnych školských zariadení vychádza z objemov finančných prostriedkov určených pre jednotlivé školské zariadenia.

(2)
Objemy finančných prostriedkov podľa odseku 1 pre štátne školské zariadenia podľa osobitného predpisu23) sa určujú ako pre štátne školy podľa § 4 ods. 2 až 6.

(3)
Pri určovaní objemu finančných prostriedkov podľa odseku 1 pre štátne školské zariadenia okrem zariadení podľa osobitného predpisu23) sa vychádza z počtu detí, žiakov alebo chovancov, ktorým príslušné zariadenie poskytuje služby, a náročnosti na personálne a prevádzkové zabezpečenie činnosti zariadenia alebo z rozsahu poskytovaných služieb.“.

16.
V poznámke pod čiarou k odkazu 23 sa vypúšťajú slová „§ 6 ods. 2 písm. a) a § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z.,“.
17.
V § 6 ods. 1 sa vypúšťa posledná veta.
18.
V § 6 odsek 2 znie:

„(2)
Pri financovaní neštátnych základných umeleckých škôl a neštátnych školských zariadení podľa osobitného predpisu23) z prostriedkov kapitoly ministerstva sa postupuje podľa § 5 ods. 1 a 2. Pri financovaní neštátnych školských zariadení okrem zariadení podľa osobitného predpisu23) z prostriedkov kapitoly ministerstva sa postupuje podľa § 5 ods. 1 a 3. Krajský školský úrad postupuje vo vzťahu k zriaďovateľom neštátnych základných umeleckých škôl a neštátnych školských zariadení podľa § 4 ods. 7 a 8.“.

19.
V § 7 odseku 10 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmená e) až h) sa označujú ako písmená d) až g).

20.
V § 8 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a verejných školských zariadení“ a za slová „neštátnych škôl“ sa vkladajú slová „neštátnych základných umeleckých škôl“.
21.
V § 9 odseky 1 až 3 znejú:

„(1)
V období troch rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona dostane každý zo zriaďovateľov štátnych škôl pri prideľovaní finančných prostriedkov podľa § 4 ods. 1 finančné prostriedky najmenej vo výške garantovaného minima. Garantované minimum vychádza z objemu finančných prostriedkov na bežné výdavky prideleného štátnym školám zo štátneho rozpočtu v predchádzajúcom kalendárnom roku a z počtu žiakov v predchádzajúcom kalendárnom roku a v bežnom kalendárnom roku. Garantované minimum sa určí tak, aby objem finančných prostriedkov na bežné výdavky pripadajúci na jedného žiaka bol najmenej 95 % objemu pripadajúceho na jedného žiaka v predchádzajúcom kalendárnom roku.

(2)
V rozpočte na roky 2004, 2005 a 2006 sa každoročne vyčleňuje v kapitole ministerstva rezerva, ktorá je určená na prechodné zmierňovanie rozdielov vyplývajúcich z uplatňovania tohto zákona. Ministerstvo môže v rámci dohodovacieho konania so zriaďovateľom na základe jeho žiadosti v odôvodnených prípadoch upraviť v rámci rezervy objem zriaďovateľovi pridelených finančných prostriedkov.

(3)
Ministerstvo poskytne obciam zálohu na financovanie škôl do 10. januára kalendárneho roka najmenej vo výške očakávaného januárového rozpočtu bežných výdavkov škôl a školských zariadení.“.

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2005.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Hrušovský v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

 • 1)

  Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov znení neskorších predpisov.

 • 2)

  § 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 3)

  Zákon č. 598/2003 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2004.

 • 4)

  § 33 zákona č. 523/2004 Z. z.

 • 5)

  § 9j zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení zákona č. 371/2020 Z. z.

 • 6)

  § 9o zákona č. 597/2003 Z. z. v znení zákona č. 394/2022 Z. z.

Načítavam znenie...
MENU
Hore