Zákon o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov 187/2021 účinný od 01.06.2021

Platnosť od: 25.05.2021
Účinnosť od: 01.06.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne právo, Štátna správa, Štátne orgány

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Zákon o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov 187/2021 účinný od 01.06.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 187/2021 s účinnosťou od 01.06.2021
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1 - Predmet úpravy
(1)

Predmetom tohto zákona je ochrana hospodárskej súťaže (ďalej len „súťaž“) pred jej obmedzovaním, vytváranie ...

(2)

Tento zákon upravuje najmä nástroje ochrany a podpory súťaže, formy nedovoleného obmedzovania súťaže, ...

§ 2 - Pôsobnosť zákona
(1)

Tento zákon sa vzťahuje na

a)
podnikateľa podľa § 3 ods. 1,
b)
orgán štátnej správy pri výkone štátnej správy, obec a vyšší územný celok pri výkone samosprávy a pri ...
c)
inú osobu, o ktorej to ustanovuje tento zákon.
(2)

Tento zákon sa vzťahuje na činnosť a konanie podnikateľa, ktoré obmedzuje alebo môže obmedzovať súťaž, ...

(3)

Ustanovenia § 16 až 63 sa vzťahujú aj na postup úradu, pri ktorom úrad posudzuje činnosť a konanie podnikateľa ...

(4)

Tento zákon sa vzťahuje aj na činnosť a konanie, ku ktorému došlo na zahraničnom trhu, ak vedie alebo ...

(5)

Tento zákon sa okrem § 19 až 30 nevzťahuje na obmedzovanie súťaže, ktorého účinky sa prejavujú výlučne ...

§ 3 - Vymedzenie niektorých pojmov
(1)

Na účely tohto zákona sa podnikateľom rozumie entita, ktorá vykonáva hospodársku činnosť alebo ak ide ...

(2)

Na účely tohto zákona sa dohodou medzi podnikateľmi rozumie každý ústny alebo písomný súhlasný prejav ...

(3)

Na účely tohto zákona sa zosúladeným postupom podnikateľov rozumie koordinácia správania podnikateľov, ...

(4)

Na účely tohto zákona sa rozhodnutím združenia podnikateľov rozumie konanie orgánu združenia alebo odporúčanie ...

(5)

Na účely tohto zákona sa zamestnancom podnikateľa rozumie fyzická osoba v pracovnoprávnom vzťahu alebo ...

(6)

Na účely tohto zákona sa zamestnancom úradu rozumie fyzická osoba v štátnozamestnaneckom pomere, pracovnoprávnom ...

(7)

Na účely tohto zákona sa relevantným trhom rozumie priestorový a časový súbeh ponuky a dopytu takých ...

(8)

Na účely tohto zákona sa tovarovým relevantným trhom rozumie relevantný trh, ktorý zahŕňa zhodné alebo ...

(9)

Na účely tohto zákona sa priestorovým relevantným trhom rozumie relevantný trh, ktorý je vymedzený územím, ...

(10)

Na účely tohto zákona sa obratom rozumejú výnosy alebo akýkoľvek účtovný ekvivalent výnosov, dosiahnutých ...

(11)

Na účely tohto zákona sa finančnou pomocou poskytnutou podnikateľovi rozumie každá peňažná pomoc poskytnutá ...

(12)

Na účely tohto zákona sa dôvernou informáciou rozumie

a)
informácia, ktorá nie je obchodným tajomstvom a nie je informáciou chránenou podľa osobitného predpisu,4) ...
b)
vyhlásenie účastníka dohody obmedzujúcej súťaž predložené v rámci programu zhovievavosti a podanie účastníka ...
(13)

Na účely tohto zákona sa úradom iného členského štátu rozumie orgán súťaže, ktorý je určený členským ...

(14)

Na účely tohto zákona sa spotrebiteľom rozumie osoba, ktorá je aktuálnym alebo potenciálnym, priamym ...

Formy nedovoleného obmedzovania súťaže
§ 4 - Dohoda obmedzujúca súťaž
(1)

Dohoda obmedzujúca súťaž je dohoda medzi podnikateľmi, zosúladený postup podnikateľov a rozhodnutie ...

(2)

Dohodou obmedzujúcou súťaž nie je dohoda medzi podnikateľmi, zosúladený postup podnikateľov a rozhodnutie ...

(3)

Zakázaná je najmä dohoda obmedzujúca súťaž, ktorá spočíva

a)
v priamom alebo v nepriamom určení cien tovaru alebo iných obchodných podmienok,
b)
v záväzku obmedzenia alebo kontroly výroby, odbytu, technického rozvoja alebo investícií,
c)
v rozdelení trhu alebo zdrojov zásobovania,
d)
v záväzku účastníkov dohody, že voči jednotlivým podnikateľom budú pri zhodnom alebo porovnateľnom plnení ...
e)
v podmienení uzatvárania zmlúv tak, aby zmluvné strany prijali ďalšie záväzky, ktoré povahou alebo podľa ...
f)
v koordinácii podnikateľov vo verejnom obstarávaní, v obchodnej verejnej súťaži alebo v inej obdobnej ...
(4)

Zákaz podľa odseku 1 sa nevzťahuje na dohodu obmedzujúcu súťaž, ktorá

a)
prispieva k zlepšeniu výroby alebo distribúcie tovaru alebo k podpore technického alebo hospodárskeho ...
b)
neukladá účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž také obmedzenia, ktoré nie sú nevyhnutné na dosiahnutie ...
c)
neumožňuje účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž vylúčiť súťaž vo vzťahu k podstatnej časti dotknutého ...
(5)

Zákaz podľa odseku 1 sa nevzťahuje na skupinu dohôd obmedzujúcich súťaž, ktorá nemôže ovplyvniť obchod ...

(6)

Ak účastník konania tvrdí, že sa na jeho konanie alebo činnosť vzťahuje odsek 2, 4 alebo odsek 5, je ...

(7)

Ak sa dôvod zákazu podľa odseku 1 vzťahuje len na časť dohody podnikateľov alebo na časť rozhodnutia ...

§ 5 - Zneužívanie dominantného postavenia
(1)

Zneužívanie dominantného postavenia na relevantnom trhu je zakázané.

(2)

Dominantné postavenie na relevantnom trhu má podnikateľ alebo niekoľko podnikateľov, ktorí nie sú vystavení ...

(3)

Zneužitím dominantného postavenia na relevantnom trhu je najmä

a)
priame alebo nepriame uplatňovanie neprimeraných cien alebo iných neprimeraných obchodných podmienok, ...
b)
obmedzenie výroby, odbytu alebo technického vývoja tovaru na úkor spotrebiteľov,
c)
uplatňovanie rozdielnych podmienok pri zhodnom alebo pri porovnateľnom plnení voči jednotlivým podnikateľom, ...
d)
viazanie súhlasu s uzavretím zmluvy na podmienku, že druhá zmluvná strana prijme aj ďalšie záväzky, ...
§ 6 - Iné formy nedovoleného obmedzovania súťaže

Orgán štátnej správy pri výkone štátnej správy, obec a vyšší územný celok pri výkone samosprávy a pri ...

Koncentrácia
§ 7
(1)

Koncentrácia je proces ekonomického spájania podnikateľov na trvalom základe, ktorým je

a)
zlúčenie alebo splynutie dvoch alebo viacerých samostatných podnikateľov alebo
b)
získanie kontroly nad podnikateľom; získaním kontroly nad podnikateľom je získanie priamej alebo nepriamej ...
(2)

Koncentrácia podľa odseku 1 písm. a) je zlúčenie alebo splynutie podľa Obchodného zákonníka ako aj zlúčenie ...

(3)

Časťou podnikateľa podľa odseku 1 písm. b) sú aktíva, na ktorých základe možno dosahovať obrat.

(4)

Kontrola podľa odseku 1 písm. b) je možnosť vykonávať rozhodujúci vplyv na činnosť podnikateľa, najmä ...

a)
vlastníckeho práva alebo iných práv,
b)
práv, zmlúv alebo na základe iných skutočností, ktoré umožňujú vykonávať rozhodujúci vplyv na zloženie, ...
(5)

Koncentrácia podľa odseku 1 písm. b) je aj vytvorenie spoločného podniku spoločne kontrolovaného dvoma ...

(6)

Úrad v konaní o koncentrácii, ktorou dochádza k získaniu kontroly viacerými podnikateľmi podľa odseku ...

(7)

Za koncentráciu sa nepovažuje, ak

a)
banka, pobočka zahraničnej banky, poisťovňa alebo iná finančná inštitúcia, ku ktorej bežným činnostiam ...
b)
dočasné získanie kontroly nad podnikateľom vyplýva z osobitných predpisov.7)
§ 8
(1)

Koncentrácia podlieha kontrole úradu, ak

a)
spoločný celkový obrat účastníkov koncentrácie dosiahnutý za účtovné obdobie, ktoré predchádza vzniku ...
b)
celkový obrat dosiahnutý za účtovné obdobie, ktoré predchádza vzniku koncentrácie v Slovenskej republike, ...
1.
§ 7 ods. 1 písm. a) aspoň jedným z účastníkov koncentrácie je najmenej 14 000 000 eur, a zároveň celosvetový ...
2.
§ 7 ods. 1 písm. b) aspoň jedným z účastníkov koncentrácie, nad ktorým alebo nad časťou ktorého sa kontrola ...
(2)

Celkový obrat na účely tohto zákona je súčet obratov

a)
účastníka koncentrácie,
b)
podnikateľa, v ktorom má účastník koncentrácie priamo alebo nepriamo
1.
podiel na základnom imaní vyšší ako polovicu,
2.
právo vykonávať viac ako polovicu hlasovacích práv,
3.
právo vymenovať viac ako polovicu členov orgánov podnikateľa alebo
4.
právo riadiť jeho podnik,
c)
podnikateľa, ktorý má práva uvedené v písmene b) u účastníka koncentrácie,
d)
podnikateľa, v ktorom má podnikateľ uvedený v písmene c) práva uvedené v písmene b),
e)
podnikateľa, v ktorom dvaja alebo viacerí podnikatelia uvedení v písmenách a) až d) majú spoločne práva ...
(3)

Celkový obrat účastníka koncentrácie neobsahuje obrat medzi podnikateľmi podľa odseku 2. Obrat podnikateľa, ...

(4)

Dve alebo viac koncentrácií, ktoré sa uskutočnia do dvoch rokov medzi tými istými podnikateľmi a spoločne ...

(5)

Ak účtovné obdobie, ktoré predchádza vzniku koncentrácie, zahŕňa aj keď len čiastočne obdobie podľa ...

§ 9 - Oznámenie koncentrácie
(1)

Koncentrácia, ktorá podlieha kontrole úradu podľa § 8 ods. 1, sa musí oznámiť úradu predtým, ako sa ...

a)
uzavretí zmluvy,
b)
oznámení prijatia návrhu v obchodnej verejnej súťaži,
c)
doručení rozhodnutia štátneho orgánu podnikateľovi,8)
d)
oznámení ponuky na prevzatie,9)
e)
dni, keď Európska komisia (ďalej len „Komisia“) oznámila podnikateľovi, že vo veci bude konať úrad alebo ...
f)
dni, v ktorom nastala iná skutočnosť, na základe ktorej došlo k vzniku koncentrácie.
(2)

Oznámenie koncentrácie pri zlúčení alebo splynutí dvoch alebo viacerých samostatných podnikateľov podávajú ...

(3)

Úrad môže na odôvodnený návrh podnikateľa zúžiť rozsah náležitostí požadovaných všeobecne záväzným právnym ...

(4)

Oznámenie koncentrácie možno úradu podať vo forme zámeru aj pred uzavretím zmluvy alebo pred tým, ako ...

§ 10 - Zákaz výkonu práv a povinností a výnimka
(1)

Podnikateľ nesmie vykonávať práva a povinnosti, ktoré vyplývajú z koncentrácie až do nadobudnutia právoplatnosti ...

(2)

Zákazom podľa odseku 1 nie je dotknuté právo vybraného účastníka obchodnej verejnej súťaže uskutočniť ...

(3)

Zákazom podľa odseku 1 nie je dotknuté uskutočnenie ponuky na prevzatie alebo uskutočnenie viacerých ...

a)
taká koncentrácia je bezodkladne oznámená úradu podľa § 9 ods. 1 a
b)
podnikateľ, ktorý získa kontrolu, nevykonáva hlasovacie práva spojené s týmito cennými papiermi alebo ...
(4)

Úrad na základe návrhu podnikateľa môže udeliť výnimku zo zákazu podľa odseku 1, ak sú na to vážne dôvody. ...

(5)

Úrad pri rozhodovaní o výnimke zváži účinky pozastavenia koncentrácie na účastníkov koncentrácie a na ...

(6)

Udelenie výnimky môže úrad viazať na podmienky a povinnosti s cieľom zabezpečiť efektívnu súťaž.

§ 11 - Posúdenie koncentrácie
(1)

Úrad rozhodne, že s koncentráciou súhlasí, ak koncentrácia značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom ...

(2)

Úrad rozhodne, že s koncentráciou podľa § 7 ods. 6 súhlasí, ak je koncentrácia v súlade s odsekom 1 ...

(3)

Úrad rozhodne, že s koncentráciou súhlasí, ak podmienka uložená v rozhodnutí zabezpečí, že koncentrácia ...

(4)

Úrad písomne vyzve účastníka konania na predloženie návrhu podmienky a povinnosti súvisiacej s podmienkou ...

(5)

V rozhodnutí podľa odseku 3 môže úrad rozhodnúť, že účastník konania nesmie vykonávať práva a povinnosti, ...

(6)

Úrad zakáže koncentráciu, ktorá by značne narušila účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku ...

(7)

Úrad koncentráciu podľa § 7 ods. 6 zakáže, ak by koncentrácia značne narušila účinnú súťaž na relevantnom ...

(8)

Rozhodnutie podľa odseku 1, 2 alebo odseku 3 sa vzťahuje aj na obmedzenie súťaže, ktoré s koncentráciou ...

Úrad
§ 12
(1)

Úrad pri výkone pôsobnosti podľa tohto zákona postupuje nestranne a nezávisle. Orgány štátnej správy, ...

(2)

Úrad vykonáva právomoc v oblasti ochrany a podpory súťaže zverené orgánom súťaže osobitnými predpismi.11) ...

(3)

Úrad môže zriaďovať stále pracoviská alebo dočasné pracoviská aj mimo svojho sídla.

(4)

Úrad predkladá vláde Slovenskej republiky správu o financovaní a o svojej činnosti

a)
raz do roka,
b)
vždy, keď o to vláda Slovenskej republiky požiada.
§ 13 - Predseda úradu a podpredseda úradu
(1)

Predseda úradu riadi úrad a zastupuje úrad navonok.

(2)

Vláda Slovenskej republiky zverejní výzvu na prihlásenie kandidátov na predsedu úradu najneskôr štyri ...

(3)

Funkčné obdobie predsedu úradu je päť rokov. Tá istá osoba môže byť vymenovaná za predsedu úradu najviac ...

(4)

Za predsedu úradu môže byť vymenovaný občan Slovenskej republiky, ktorý má vysokoškolské vzdelanie druhého ...

(5)

Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný ...

(6)

Výkon funkcie predsedu úradu je nezlučiteľný s výkonom funkcie a činností podľa osobitného predpisu.12) ...

(7)

Výkon funkcie predsedu úradu sa skončí

a)
uplynutím funkčného obdobia,
b)
vzdaním sa funkcie písomným oznámením prezidentovi Slovenskej republiky,
c)
odvolaním z funkcie,
d)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(8)

Po skončení funkcie predsedu úradu podľa odseku 7 písm. a) zostáva predseda úradu vo funkcii do vymenovania ...

(9)

Po vzdaní sa funkcie podľa odseku 7 písm. b) zostáva predseda úradu vo funkcii do vymenovania nového ...

(10)

Prezident Slovenskej republiky odvolá predsedu úradu z funkcie, ak

a)
bol právoplatným rozhodnutím súdu odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti ...
b)
bola právoplatným rozhodnutím súdu obmedzená jeho spôsobilosť na právne úkony,
c)
začal vykonávať funkciu alebo činnosť nezlučiteľnú s funkciou predsedu úradu podľa odseku 6,
d)
vlastným zavinením alebo ak mu to jeho zdravotný stav nedovoľuje, nevykonáva svoju funkciu dlhšie ako ...
e)
prestal spĺňať podmienky na vymenovanie do funkcie.
(11)

Predsedu úradu v jeho neprítomnosti, alebo ak funkcia predsedu úradu nie je obsadená, zastupuje podpredseda ...

(12)

Výzvu na prihlásenie kandidátov na podpredsedu úradu zverejní predseda úradu najneskôr štyri mesiace ...

(13)

Na výkon funkcie podpredsedu úradu sa odseky 3 až 6 vzťahujú rovnako.

(14)

Výkon funkcie podpredsedu úradu sa skončí

a)
uplynutím funkčného obdobia,
b)
vzdaním sa funkcie,
c)
odvolaním z funkcie,
d)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(15)

Po skončení funkcie podpredsedu úradu podľa odseku 14 písm. a) zostáva podpredseda úradu vo funkcii ...

(16)

Podpredseda úradu sa môže podľa odseku 14 písm. b) vzdať funkcie písomným oznámením predsedovi úradu. ...

(17)

Vláda Slovenskej republiky odvolá podpredsedu úradu z funkcie, ak

a)
bol právoplatným rozhodnutím súdu odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti ...
b)
bola právoplatným rozhodnutím súdu obmedzená jeho spôsobilosť na právne úkony,
c)
začal vykonávať funkciu alebo činnosť nezlučiteľnú s funkciou podpredsedu úradu podľa odseku 13,
d)
vlastným zavinením alebo ak mu to jeho zdravotný stav nedovoľuje, nevykonáva svoju funkciu dlhšie ako ...
e)
prestal spĺňať podmienky na vymenovanie do funkcie.
§ 14 - Rada
(1)

Rada je druhostupňovým orgánom úradu, ktorý rozhoduje o rozklade proti rozhodnutiu úradu vydanom v konaní ...

(2)

Členom rady nesmie byť osoba v pracovnom pomere ani v obdobnom pracovnom vzťahu k úradu. Členovi rady ...

(3)

Členov rady na návrh predsedu úradu vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky.

(4)

Funkčné obdobie členov rady je päťročné. Členovia rady sa vymenúvajú tak, aby sa v jednom kalendárnom ...

(5)

Ak sa výkon funkcie člena rady skončí pred uplynutím funkčného obdobia, nového člena rady možno vymenovať ...

(6)

Predseda úradu predkladá vláde Slovenskej republiky návrhy aspoň troch kandidátov na funkciu každého ...

(7)

Za člena rady môže byť vymenovaný občan Slovenskej republiky, ktorý má vysokoškolské vzdelanie druhého ...

(8)

Aspoň dvaja členovia rady musia mať vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa a aspoň dvaja členovia ...

(9)

Výkon funkcie člena rady je nezlučiteľný s výkonom funkcie v politickej strane alebo v politickom hnutí. ...

(10)

Rada zo svojich členov volí a odvoláva podpredsedu rady nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov. ...

(11)

Rokovanie rady zvoláva a vedie predseda rady, v jeho neprítomnosti, alebo ak funkcia predsedu úradu ...

(12)

Výkon funkcie člena rady sa skončí

a)
uplynutím funkčného obdobia,
b)
vzdaním sa funkcie,
c)
odvolaním z funkcie,
d)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(13)

Vzdanie sa funkcie člena rady je účinné doručením písomného oznámenia predsedovi vlády Slovenskej republiky. ...

(14)

Po skončení funkcie člena rady úradu podľa odseku 12 písm. a) plní pôvodný člen rady úradu úlohy až ...

(15)

Vláda Slovenskej republiky odvolá člena rady na návrh predsedu úradu, ak

a)
bol právoplatným rozhodnutím súdu odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti ...
b)
bola právoplatným rozhodnutím súdu obmedzená jeho spôsobilosť na právne úkony,
c)
nevykonáva svoju funkciu dlhšie ako štyri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace, alebo
d)
prestal spĺňať podmienky na vymenovanie do funkcie.
(16)

Ak skončí funkčné obdobie člena rady, ktorý je zároveň jej podpredsedom, rada si zvolí nového podpredsedu ...

§ 15 - Konflikt záujmov po skončení funkcie

Predseda úradu, podpredseda úradu a člen rady nesmie počas obdobia jedného roka po dni skončenia jeho ...

§ 16 - Právomoc úradu
(1)

Úrad

a)
vykonáva prešetrovanie v jednotlivých odvetviach hospodárstva na účel získania informácií o stave súťaže ...
b)
vykonáva prešetrovanie na účel zistenia, či je dôvod na začatie konania podľa tohto zákona,
c)
rozhoduje o tom, že konanie alebo činnosť podnikateľa je zakázaná podľa tohto zákona alebo podľa čl. ...
d)
ukladá
1.
dočasné opatrenie podľa § 31,
2.
opatrenie podľa § 32 alebo § 40,
3.
plnenie záväzkov podľa § 33,
e)
vydáva rozhodnutie o tom, že orgán štátnej správy pri výkone štátnej správy, obec alebo vyšší územný ...
f)
postupuje a rozhoduje vo veciach ochrany súťaže vyplývajúcich z ustanovení tohto zákona alebo z osobitných ...
g)
vydáva rozhodnutie o koncentrácii,
h)
vydáva stanovisko podľa osobitného predpisu,13)
i)
kontroluje dodržiavanie rozhodnutí vydaných v konaní pred úradom,
j)
určuje, zverejňuje a aktualizuje svoju priorizačnú politiku na webovom sídle úradu,
k)
zabezpečuje medzinárodné vzťahy v oblasti ochrany súťaže na úrovni orgánov súťaže,
l)
zabezpečuje výmenu informácií na žiadosť úradu iného členského štátu na základe osobitného predpisu1) ...
m)
sprostredkuje kontakt s úradom iného členského štátu a je kontaktným miestom pre orgány činné v trestnom ...
n)
podáva návrh na súd na vydanie súhlasu s inšpekciou pre Komisiu na výkon jej činností podľa osobitného ...
o)
podáva návrh na súd na vydanie súhlasu s inšpekciou na výkon svojich činností podľa § 17 ods. 8,
p)
poskytuje súdu stanovisko k návrhu na predloženie dôkazov z jeho spisu, k primeranosti takého návrhu, ...
q)
vydáva súhlas s osobou správcu alebo určuje osobu správcu podľa § 32 ods. 5, § 33 ods. 4 alebo § 37 ...
r)
navrhuje ďalšie opatrenia na ochranu a podporu súťaže.
(2)

Úrad môže odmietnuť podnet, ktorý nepredstavuje prioritu pri presadzovaní práva podľa odseku 1 písm. ...

(3)

Úrad má právo na plnenie úloh podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu1) vyžadovať od podnikateľa, ...

(4)

Úrad má právo vyžadovať podanie ústneho vysvetlenia v súvislosti s plnením úloh podľa tohto zákona a ...

(5)

Úrad je oprávnený v rozsahu potrebnom na plnenie svojich úloh podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu1) ...

(6)

Ustanovenia odsekov 3 a 4 sa použijú aj na vyžiadanie informácií od orgánov verejnej moci okrem orgánov ...

(7)

Prevádzkovateľ elektronického prostriedku podľa predpisu o verejnom obstarávaní, prostredníctvom ktorého ...

(8)

Vyšetrovacích úkonov a iných úkonov právnej pomoci podľa odseku 1 písm. l) sú oprávnené sa zúčastniť ...

(9)

Vyšetrovacie úkony a iné úkony právnej pomoci podľa odseku 1 písm. l) úrad vykonáva aj na zistenie, ...

(10)

Úrad poskytuje orgánu súťaže na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, ...

(11)

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov18)sa pri vykonávaní činnosti úradu v rámci ochrany a podpory hospodárskej ...

(12)

Verejní obstarávatelia a obstarávatelia môžu požiadať úrad o konzultáciu, ak nadobudli dôvodné podozrenie, ...

§ 17 - Inšpekcia
(1)

Pri plnení úloh podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu1) majú zamestnanci úradu právo na ...

(2)

Pri vykonávaní prešetrovania a v prvostupňovom konaní poverí zamestnancov úradu na vykonanie inšpekcie ...

a)
meno, priezvisko a funkciu osoby, ktorá vydáva poverenie,
b)
označenie podnikateľa, v ktorého priestoroch a dopravných prostriedkoch sa má inšpekcia vykonať,
c)
časový rozsah vykonávania inšpekcie,
d)
predmet inšpekcie,
e)
meno a priezvisko zamestnanca úradu povereného výkonom inšpekcie,
f)
poučenie o právach a povinnostiach podnikateľa,
g)
podpis osoby, ktorá poverenie vydala,
h)
číslo poverenia a odtlačok pečiatky úradu.
(3)

Zamestnanec úradu sa pri výkone inšpekcie preukazuje poverením podľa odseku 2, ktorého rovnopis predloží ...

(4)

O priebehu inšpekcie vyhotoví zamestnanec úradu zápisnicu. Podpísaním zápisnice je inšpekcia skončená; ...

(5)

Na zabezpečenie získania informácií a podkladov uvedených v § 16 ods. 3 až 6 majú zamestnanci úradu ...

a)
zapečatiť podklady alebo nosiče, na ktorých sú informácie zaznamenané, zapečatiť priestory a ich vybavenie, ...
b)
odňať podklady alebo nosiče, na ktorých sú informácie zaznamenané, na nevyhnutný čas s cieľom vyhotoviť ...
c)
zabezpečiť si vstup do priestorov a dopravných prostriedkov podnikateľa, otvoriť uzatvorené priestory ...
d)
zabezpečiť si prístup ku všetkým informáciám, ktoré boli uložené v akejkoľvek elektronickej podobe na ...
(6)

Zamestnanci úradu sú oprávnení vyhotoviť kópie akýchkoľvek informácií v listinnej podobe, všetkých počítačových ...

(7)

Na vykonanie inšpekcie a v priebehu jej výkonu je podnikateľ povinný

a)
umožniť vstup podľa odseku 5 písm. c),
b)
spolupracovať so zamestnancami úradu a poskytovať potrebnú súčinnosť a umožniť riadne vykonanie inšpekcie, ...
c)
umožniť, aby jeho zamestnanec podal vysvetlenie a predložil informácie a podklady nevyhnutné na činnosť ...
d)
zabezpečiť prístup ku všetkým podkladom, informáciám a dátam v elektronickej podobe,
e)
zabezpečiť neporušenie pečate podľa odseku 5 písm. a).
(8)

Ak je dôvodné podozrenie, že sa v iných priestoroch alebo v iných dopravných prostriedkoch podnikateľa, ...

(9)

Úrad prizve na vykonanie inšpekcie podľa odseku 8 opatrovníka určeného súdom, ktorý rozhodol o vydaní ...

(10)

Na vykonanie inšpekcie podľa odseku 8 sa použijú odseky 4 až 7 okrem zapečatenia priestorov a dopravných ...

(11)

Útvar Policajného zboru je povinný poskytnúť zamestnancom úradu na žiadosť úradu ochranu a súčinnosť ...

§ 18 - Spoločné ustanovenie k právomoci úradu

Na postup úradu podľa § 16 ods. 1 písm. a), b) a l) a § 17 sa nevzťahujú ustanovenia tohto zákona, ktoré ...

Konanie
§ 19
(1)

Konanie sa začína z vlastného podnetu úradu alebo na návrh účastníka konania. Vo veci dohody obmedzujúcej ...

(2)

Úrad môže začať konanie z vlastného podnetu aj na základe písomného oznámenia osoby. Ak o to osoba, ...

§ 20 - Účastníci konania
(1)

Účastníkom konania je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vo veci

a)
dohody obmedzujúcej súťaž je zodpovedná za účasť na dohode obmedzujúcej súťaž,
b)
zneužívania dominantného postavenia je zodpovedná za činnosť alebo konanie, ktoré je zneužívaním dominantného ...
c)
posúdenia koncentrácie podľa § 7 ods. 1 písm. a) sa zlučuje alebo splýva,
d)
posúdenia koncentrácie podľa § 7 ods. 1 písm. b) získava priamu alebo nepriamu kontrolu nad podnikateľom, ...
e)
inej ako je uvedená v písmenách a) až d) je tá, o ktorej právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach ...
(2)

Účastníkom konania je pri porušení § 6 orgán štátnej správy, obec, vyšší územný celok alebo záujmová ...

(3)

Zodpovednosť za porušenie zákazu dohody obmedzujúcej súťaž, zákazu zneužívania dominantného postavenia, ...

(4)

Dohody obmedzujúce súťaž uzatvorené medzi podnikateľmi, ktorí na účely takýchto dohôd podnikajú na inej ...

(5)

V konaní o dohodách obmedzujúcich súťaž, ktoré vytvárajú systém predaja alebo distribúcie tovarov medzi ...

(6)

Účastník konania a jeho zástupca sú v priebehu konania povinní bezodkladne oznámiť úradu akúkoľvek zmenu, ...

(7)

Úrad poučí účastníka konania o jeho procesných právach a povinnostiach, aby pre neznalosť právnych predpisov ...

(8)

Bez toho, aby tým bola dotknutá povinnosť mlčanlivosti podľa § 56 ods. 2, zastupovať právnickú osobu ...

a)
pripravoval ako zamestnanec úradu rozhodnutie vo veci dohody obmedzujúcej súťaž, zneužitia dominantného ...
b)
sa podieľal ako zamestnanec úradu na posudzovaní koncentrácie vo veci, v ktorej bolo začaté konanie ...
c)
rozhodoval z titulu svojej funkcie.
§ 21 - Tretia strana
(1)

Treťou stranou je osoba, ktorá nie je účastníkom konania, najmä spotrebiteľ, dodávateľ, odberateľ alebo ...

(2)

Ak tretia strana písomne požiada o vyjadrenie sa k predmetu konania a preukáže záujem na veci, úrad ...

(3)

Ak tretia strana písomne požiada o účasť na ústnom pojednávaní a preukáže záujem na veci, úrad jej môže ...

§ 22 - Spojenie veci a vylúčenie veci na samostatné konanie
(1)

V záujme hospodárnosti konania môže úrad veci, v ktorých sa začalo konanie a ktoré spolu súvisia alebo ...

(2)

Ak úrad spojil veci na spoločné konanie, vydá rozhodnutie vo veciach, ktoré spojil, v lehote, ktorá ...

(3)

Ak prejednanie vecí v spoločnom konaní nie je vhodné alebo ak odpadnú dôvody, pre ktoré úrad veci spojil, ...

§ 23 - Osobitné ustanovenia o doručovaní
(1)

Účastník konania a jeho zástupca sú povinní bezodkladne oznámiť úradu zmenu bydliska, sídla, zmenu osoby ...

(2)

Pri doručovaní elektronickej úradnej správy úradom podľa zákona o e-Governmente je úložná lehota osem ...

(3)

Ak pri doručovaní písomností nemožno postupovať podľa zákona o e-Governmente, za doručenú sa považuje ...

(4)

Ak by doručovanie účastníkovi konania bolo spojené s ťažkosťami alebo s prieťahmi alebo ak ide o účastníka ...

(5)

Ak niekoľko účastníkov konania podalo spoločný návrh na začatie konania, úrad im môže určiť spoločného ...

(6)

Ak nemožno použiť zákon o e-Governmente, písomnosti úradu možno doručovať aj elektronickými prostriedkami, ...

(7)

Doručovanie podľa odseku 6 je vylúčené pri doručovaní

a)
oznámenia o začatí konania,
b)
predvolania na ústne pojednávanie,
c)
výzvy pred vydaním rozhodnutia,
d)
rozhodnutia.
§ 24 - Prerušenie konania

Úrad môže prerušiť konanie okrem prípadov ustanovených Správnym poriadkom, aj

a)
ak v tej istej veci porušenia čl. 101 alebo čl. 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení ...
b)
vo veci koncentrácie na čas, kým sa na základe osobitného predpisu20) neurčí, kto bude vo veci konať. ...
§ 25 - Zastavenie konania
(1)

Úrad môže zastaviť konanie, ak

a)
jeden z účastníkov konania zomrel alebo ak zanikol bez nástupcu,
b)
navrhovateľ v určenej lehote nevyhovie výzve úradu na odstránenie nedostatkov podania a úrad ho o možnosti ...
c)
v tej istej veci porušenia čl. 101 alebo čl. 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení koná ...
(2)

Úrad zastaví konanie, ak

a)
jediný účastník konania zomrel alebo zanikol bez nástupcu,
b)
účastník konania vzal svoj návrh na začatie konania späť a konanie sa netýka iného účastníka konania ...
c)
dôvod na konanie nebol daný alebo odpadol,
d)
v priebehu konania zistí, že fyzická osoba alebo právnická osoba, s ktorou konal ako s jediným účastníkom ...
e)
v tej istej veci už koná alebo rozhodol úrad,
f)
ide o obmedzovanie súťaže, ktorého účinky sa prejavujú výlučne na zahraničnom trhu, ak medzinárodná ...
g)
v konaní nepreukázal, že účastník konania porušil ustanovenia tohto zákona,
h)
v začatom konaní sa zistilo, že činnosti alebo konania podnikateľov, ku ktorým došlo v cudzine, nevedú ...
i)
v tej istej veci porušenia čl. 101 alebo čl. 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení už ...
j)
o tej istej koncentrácii už koná alebo rozhodla Komisia.
(3)

Úrad môže zastaviť konanie podľa odseku 1 alebo odseku 2 aj v jeho časti.

(4)

Rozhodnutie o zastavení konania podľa odseku 2 písm. a) sa len vyznačí v spise.

§ 26 - Výzva pred vydaním rozhodnutia

Ak § 35 neustanovuje inak, úrad pred vydaním rozhodnutia vo veci vyzve účastníka konania, aby sa písomne ...

§ 27 - Prijímanie rozhodnutia a rozklad
(1)

Rozhodnutie úradu vydané v konaní na prvom stupni podľa tohto zákona alebo v súvislosti s konaním podľa ...

(2)

Rozhodnutie rady podpisuje predseda rady, v jeho neprítomnosti, alebo ak funkcia predsedu úradu nie ...

(3)

Rada je schopná uznášať sa, ak je prítomný predseda rady alebo podpredseda rady a najmenej ďalší štyria ...

(4)

Rada rozhoduje hlasovaním. Rokovania rady sú neverejné. Z hlasovania sa vyhotovuje zápisnica o hlasovaní, ...

(5)

Člen rady a predseda rady je vylúčený z prejednávania a rozhodovania veci, ak so zreteľom na jeho pomer ...

(6)

Na konanie o rozklade sa primerane použijú § 16, § 17, § 20, § 21, § 23 až 26, § 28 až 30 a § 54 až ...

(7)

Rozklad nie je prípustný proti

a)
rozhodnutiu o spojení veci a rozhodnutiu o vylúčení veci na samostatné konanie podľa § 22,
b)
rozhodnutiu o zastavení konania podľa § 25 ods. 2 písm. a), b), i) alebo písm. j),
c)
rozhodnutiu o priznaní odmeny oznamovateľovi podľa § 53 ods. 5.
(8)

Rozklad proti rozhodnutiu o dočasnom opatrení a proti rozhodnutiu o uložení penále nemá odkladný účinok. ...

(9)

Vzdať sa rozkladu možno len voči prvostupňovému rozhodnutiu, a to až po jeho oznámení.

(10)

Rozklad možno vziať späť, kým sa o ňom nerozhodlo. Ak účastník konania vzal rozklad späť, nemôže ho ...

(11)

Ak sa účastník konania vzdá rozkladu alebo vezme svoj rozklad späť, rozhodnutie nadobudne právoplatnosť ...

(12)

Rada preskúmava aj rozhodnutia mimo odvolacieho konania a rozhoduje o obnove konania vo veciach, v ktorých ...

§ 28 - Lehoty
(1)

Úrad vydá rozhodnutie v lehote troch rokov odo dňa začatia konania. Lehota podľa prvej vety sa nevzťahuje ...

(2)

Rada rozhodne o rozklade proti rozhodnutiu o dočasnom opatrení do troch mesiacov odo dňa postúpenia ...

(3)

Výkon rozhodnutia úradu možno nariadiť do piatich rokov po uplynutí lehoty určenej na splnenie uloženej ...

§ 29
(1)

Ak odsek 2, 3, 4 alebo odsek 6 neustanovuje inak, lehota na uloženie pokuty, lehota na uloženie penále ...

a)
ak bolo vydané rozhodnutie úradu, od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu až do doručenia kompletného ...
b)
počas obdobia, v ktorom úrad nedisponoval kompletným spisovým materiálom počas prieskumu postupu úradu ...
c)
počas obdobia, v ktorom úrad nedisponoval kompletným spisovým materiálom z dôvodu postupu orgánov činných ...
d)
počas prerušenia konania.
(2)

Ak úrad nedisponuje počas prešetrovania alebo konania spisovým materiálom alebo jeho časťou, najmä z ...

(3)

Lehoty podľa odseku 1 písm. b) a c) plynú počas obdobia, v ktorom si úrad vypožičal administratívny ...

(4)

Lehota na uloženie pokuty a lehota na uloženie penále sa prerušujú, ak úrad iného členského štátu alebo ...

(5)

Ak sa podala žaloba proti rozhodnutiu úradu podľa Správneho súdneho poriadku, lehota na výkon rozhodnutia ...

(6)

Ak sa podala žaloba proti rozhodnutiu úradu podľa Správneho súdneho poriadku a súd vrátil vec úradu ...

§ 30 - Zverejňovanie
(1)

Úrad zverejní právoplatné rozhodnutie, oznámenie o koncentrácii, a ak to povaha veci nevylučuje, začatie ...

(2)

Úrad pri zverejňovaní oznámenia koncentrácie podľa odseku 1 vždy zverejní účastníkov koncentrácie, povahu ...

(3)

Povinnosť zverejnenia podľa odseku 1 je splnená zverejnením v Obchodnom vestníku a na webovom sídle ...

§ 31 - Dočasné opatrenie
(1)

Úrad môže pred skončením konania v nevyhnutne potrebnom rozsahu uložiť rozhodnutím dočasné opatrenie, ...

a)
dôvodný predpoklad, že došlo k porušeniu zákazu dohody obmedzujúcej súťaž alebo k zneužitiu dominantného ...
b)
to potrebné na zabezpečenie riadneho a nerušeného priebehu konania.
(2)

V rozhodnutí podľa odseku 1 môže úrad

a)
uložiť povinnosť niečo vykonať, niečoho sa zdržať alebo niečo strpieť,
b)
nariadiť zabezpečenie veci, ktorá sa má zničiť alebo urobiť nepotrebnou, alebo ktorá je potrebná na ...
(3)

Rozhodnutím podľa odseku 1 písm. a) môže úrad uložiť povinnosť len podnikateľovi.

(4)

Úrad v rozhodnutí o dočasnom opatrení určí dobu, na ktorú dočasné opatrenie ukladá; inak platí, že dočasné ...

(5)

Úrad dočasné opatrenie zruší, len čo pominie dôvod, pre ktorý bolo uložené.

(6)

Proti rozhodnutiu o dočasnom opatrení možno podať správnu žalobu podľa Správneho súdneho poriadku v ...

§ 32 - Opatrenie
(1)

Ak úrad rozhoduje vo veci porušenia zákazu dohody obmedzujúcej súťaž alebo vo veci zákazu zneužívania ...

(2)

Opatrenie môže úrad uložiť na určité časové obdobie alebo určiť, že sa má vykonať v určitej lehote. ...

(3)

Úrad môže uložené opatrenie z vlastného podnetu zmeniť alebo zrušiť, ak sa po vydaní rozhodnutia podstatne ...

(4)

Opatrením môže úrad uložiť povinnosť týkajúcu sa činnosti podnikateľa, najmä jeho správania, povinnosti ...

(5)

Opatrenie môže zahŕňať aj povinnosť ustanoviť nezávislého správcu na náklady účastníka konania a spôsob ...

§ 33 - Rozhodnutie o záväzkoch
(1)

Úrad môže konanie vo veci porušenia zákazu dohody obmedzujúcej súťaž, zákazu zneužitia dominantného ...

(2)

Účastník konania môže navrhnúť záväzky do uplynutia lehoty na vyjadrenie k výzve pred vydaním rozhodnutia ...

(3)

Úrad môže rozhodnutie podľa odseku 1 z vlastného podnetu zmeniť alebo zrušiť, ak

a)
sa po vydaní rozhodnutia podstatne zmenili podmienky, ktoré boli rozhodujúce na jeho vydanie,
b)
účastník konania neplní uložené záväzky, alebo
c)
účastníkom konania poskytnuté informácie, ktoré boli rozhodujúce na jeho vydanie, boli neúplné alebo ...
(4)

Návrh záväzkov podľa odseku 1 môže zahŕňať aj povinnosť ustanoviť nezávislého správcu na náklady účastníka ...

§ 34

Úrad vydá rozhodnutie, že skupinová výnimka podľa § 4 ods. 5 sa nevzťahuje na dohodu obmedzujúcu súťaž, ...

Osobitné ustanovenia pri procese posudzovania koncentrácie
§ 35
(1)

Úrad vydá rozhodnutie o koncentrácii do 25 pracovných dní odo dňa doručenia úplného oznámenia koncentrácie. ...

(2)

Ak si posúdenie koncentrácie vyžaduje hlbšiu analýzu z dôvodu identifikácie súťažných obáv, úrad túto ...

§ 36
(1)

Ak je oznámenie koncentrácie neúplné, úrad písomne vyzve účastníka konania na jeho doplnenie. Úplnosť ...

(2)

Ak úrad v priebehu konania zistí, že oznámenie koncentrácie obsahuje nepravdivé informácie, je povinný ...

(3)

Ak úrad žiada účastníka konania o predloženie ďalších informácií a podkladov, ktoré môžu mať podstatný ...

(4)

Účastník konania a jeho zástupca sú povinní bezodkladne informovať úrad o zmenách skutočností uvedených ...

(5)

Na základe odôvodnenej žiadosti účastníka konania alebo s jeho súhlasom úrad môže lehotu podľa § 35 ...

(6)

Ak je rozhodnutie úradu o koncentrácii zrušené súdom alebo úradom a pôvodné oznámenie sa stane neúplné ...

§ 37 - Podmienky a povinnosti súvisiace s podmienkou
(1)

Účastník konania je povinný do 30 pracovných dní od doručenia výzvy podať úradu písomný návrh podmienky ...

(2)

V odôvodnených prípadoch môže úrad na návrh účastníka konania podaný pred uplynutím lehoty podľa odseku ...

(3)

Úrad môže na odôvodnenú žiadosť účastníka konania v prípadoch hodných osobitného zreteľa prijať návrh ...

(4)

Počas plynutia lehoty na podanie návrhu podmienky, lehota podľa § 35 neplynie. Ak účastník konania podaný ...

(5)

Úrad môže návrh podmienky testovať priamym oslovením fyzických osôb a právnických osôb, zverejnením ...

(6)

Návrh podmienky podaný podľa odseku 1 môže zahŕňať aj povinnosť ustanoviť nezávislého správcu na náklady ...

§ 38 - Rozhodovanie o výnimke

Úrad rozhodne o udelení výnimky alebo neudelení výnimky zo zákazu podľa § 10 do 20 pracovných dní odo ...

§ 39 - Zmena a zrušenie rozhodnutia
(1)

Úrad rozhodnutie podľa § 11 ods. 3 z vlastného podnetu zruší a vydá rozhodnutie podľa § 11 ods. 1, 2, ...

(2)

Úrad môže rozhodnutie podľa § 11 ods. 1, 2 alebo ods. 3 alebo § 25 ods. 2 písm. c) z vlastného podnetu ...

a)
účastník konania neplní povinnosť súvisiacu s podmienkou uloženou mu v rozhodnutí, alebo
b)
je rozhodnutie založené na neúplných alebo nepravdivých informáciách, ktoré boli poskytnuté účastníkom ...
(3)

Úrad na návrh účastníka konania môže zmeniť rozhodnutie podľa § 11 ods. 3 bez toho, aby bol viazaný ...

a)
sa podstatne zmenil stav na relevantnom trhu, ktorý už neodôvodňuje plnenie podmienky uloženej účastníkovi ...
b)
pred uplynutím lehoty určenej v rozhodnutí na splnenie podmienky alebo povinnosti súvisiacej s podmienkou ...
§ 40 - Opatrenie na obnovenie alebo zachovanie podmienok účinnej súťaže
(1)

Úrad môže uložiť podnikateľovi dočasné opatrenie vhodné na obnovenie alebo zachovanie podmienok účinnej ...

a)
z koncentrácie pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o nej,
b)
z koncentrácie, ktorá sa zakázala, alebo
c)
z koncentrácie v rozpore s podmienkou uloženou v rozhodnutí podľa § 11 ods. 3.
(2)

Úrad dočasné opatrenie zruší, len čo pominie dôvod, pre ktorý bolo nariadené; inak stráca účinnosť dňom, ...

(3)

Postupom podľa odseku 1 nie je dotknutá právomoc úradu uložiť pokutu alebo penále podľa § 41 až 43 a ...

(4)

Proti rozhodnutiu o dočasnom opatrení možno podať správnu žalobu podľa Správneho súdneho poriadku v ...

(5)

Úrad môže uložiť podnikateľovi povinnosť obnoviť úroveň súťaže, aká bola v čase pred vznikom koncentrácie, ...

a)
s rozhodnutím o jej zákaze podľa § 11 ods. 6 alebo ods. 7 alebo
b)
s podmienkou uloženou v rozhodnutí vydanom podľa § 11 ods. 3.
Ukladanie sankcií
§ 41

Úrad ukladá buď pokutu, alebo penále; zákaz účasti vo verejnom obstarávaní môže úrad uložiť podľa § ...

§ 42 - Pokuta
(1)

Úrad uloží podnikateľovi pokutu do 10 % z celosvetového obratu za predchádzajúce účtovné obdobie, za ...

a)
porušenie zákazu dohody obmedzujúcej súťaž,
b)
porušenie zákazu zneužitia dominantného postavenia,
c)
neoznámenie koncentrácie pred tým, ako sa začnú vykonávať práva a povinnosti, ktoré vyplývajú z koncentrácie, ...
d)
porušenie zákazu vykonávať práva a povinnosti, ktoré vyplývajú z koncentrácie, ak úrad neudelil výnimku ...
e)
neplnenie rozhodnutia úradu alebo
f)
porušenie zákazu účasti vo verejnom obstarávaní.
(2)

Úrad uloží za porušenie zákazu podľa § 6 orgánu štátnej správy, obci, vyššiemu územnému celku alebo ...

(3)

Úrad pri ukladaní pokuty podľa odseku 1 alebo odseku 2 posudzuje závažnosť a dĺžku trvania porušovania. ...

(4)

Úrad pri ukladaní pokuty podľa odseku 1 písm. a) žiadateľovi o zníženie pokuty podľa § 51 ods. 2 nevezme ...

§ 43
(1)

Ak sa porušenie zo strany združenia podnikateľov týka činností jeho členov, úrad uloží združeniu podnikateľov ...

(2)

Združenie podnikateľov, ktorému sa uložila pokuta, pri výpočte ktorej úrad zohľadnil obrat jeho členov ...

(3)

Ak príspevky členov združenia podnikateľov podľa odseku 2 sa združeniu podnikateľov nezaplatili v plnej ...

(4)

Ak je to nevyhnutné na zabezpečenie zaplatenia celej pokuty, po tom, ako úrad požiadal podnikateľa podľa ...

(5)

Platbu podľa odseku 3 alebo odseku 4 nemožno požadovať od člena združenia podnikateľov, ktorý preukáže ...

§ 44
(1)

Úrad za porušenie povinnosti predložiť úradu v určenej lehote podklady alebo informácie, za predloženie ...

a)
podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá nie je podnikateľom, pokutu do 1 % z obratu podľa § 3 ods. ...
b)
fyzickej osobe, ktorá nie je podnikateľom, pokutu do 1 650 eur.
(2)

Úrad uloží podnikateľovi, v ktorého priestoroch alebo dopravných prostriedkoch sa mala vykonať alebo ...

a)
v § 17 ods. 7 písm. a) alebo písm. e) pokutu do 5 % z obratu podľa § 3 ods. 10 za predchádzajúce účtovné ...
b)
v § 17 ods. 7 písm. b), c) alebo písm. d) pokutu do 1 % z obratu podľa § 3 ods. 10 za predchádzajúce ...
(3)

Úrad uloží fyzickej osobe, v ktorej súkromných priestoroch alebo súkromných dopravných prostriedkoch ...

a)
v § 17 ods. 7 písm. a) alebo písm. e) pokutu do 80 000 eur,
b)
v § 17 ods. 7 písm. b), c) alebo písm. d) pokutu do 25 000 eur.
§ 45

Úrad môže za nedostavenie sa na ústne pojednávanie bez závažných dôvodov, za nesplnenie povinnosti podľa ...

§ 46 - Penále
(1)

Úrad uloží podnikateľovi penále, ktoré nepresahujú 5 % priemerného denného celosvetového obratu za predchádzajúce ...

a)
plnenie akéhokoľvek rozhodnutia úradu,
b)
plnenie povinností podnikateľa na účely vykonania inšpekcie a v priebehu jej výkonu.
(2)

Úrad uloží podnikateľovi penále, ktoré nepresahujú 3 % priemerného denného celosvetového obratu za predchádzajúce ...

a)
podanie ústneho vysvetlenia podľa § 16 ods. 4 alebo
b)
predloženie pravdivých a úplných informácií a podkladov v lehote určenej úradom na základe žiadosti ...
(3)

Uložením penále podľa odseku 1 písm. a) nie je dotknutá právomoc úradu zmeniť alebo zrušiť rozhodnutie, ...

(4)

Ak podnikateľ neplní povinnosť, na zabezpečenie ktorej mu úrad rozhodnutím uložil penále, úrad môže ...

(5)

Penále podľa odseku 1 písm. a) sa neuplatňuje v prípade oneskoreného zaplatenia pokuty po lehote splatnosti. ...

§ 47 - Spoločné ustanovenia k pokutám a penále
(1)

Predchádzajúcim účtovným obdobím je na účely § 42 až 44 a § 46 účtovné obdobie, za ktoré bola zostavená ...

(2)

Ak podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá nie je podnikateľom, za predchádzajúce účtovné obdobie dosiahla ...

(3)

Úrad môže pri určovaní výšky pokuty podľa § 41 ods. 1 vziať do úvahy obrat za skoršie účtovné obdobie, ...

(4)

Obratom pri ukladaní sankcie podľa § 42 ods. 1 písm. c) až e) a § 46 ods. 1 v konaní alebo prešetrovaní, ...

(5)

Pokutu uloženú podľa § 42 ods. 1 a 2, § 44 ods. 1 až 3, okrem pokuty za porušenie povinnosti podľa § ...

(6)

Pokuty a penále podľa § 41 až 47 môže úrad uložiť do desiatich rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu ...

(7)

Za porušenie tohto zákona alebo čl. 101 alebo čl. 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení ...

(8)

Pokuty a penále uložené podľa § 41 až 47 sú príjmom štátneho rozpočtu.

§ 48 - Zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
(1)

Ak odseky 2 až 4 neustanovujú inak, úrad uloží podnikateľovi zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na ...

(2)

Úrad neuloží podnikateľovi zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, ak sa podnikateľovi znížila pokuta ...

(3)

Úrad uloží podnikateľovi zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na jeden rok, ak tomuto podnikateľovi ...

(4)

Úrad môže vo výnimočných prípadoch upustiť od uloženia zákazu účasti vo verejnom obstarávaní aj vtedy, ...

(5)

Doby podľa odsekov 1 a 3 začínajú plynúť právoplatnosťou konečného rozhodnutia; za konečné rozhodnutie ...

a)
právoplatné rozhodnutie úradu, ktorým bol uložený zákaz podľa odseku 1 alebo odseku 3 a proti ktorému ...
b)
právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola zamietnutá žaloba alebo zastavené konanie vo veci preskúmania ...
c)
právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola kasačná sťažnosť zamietnutá alebo ktorým bolo konanie o kasačnej ...
(6)

Úrad bezodkladne doručí Úradu pre verejné obstarávanie konečné rozhodnutie podľa odseku 5.

§ 49 - Osobitné ustanovenia počas vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu a výnimočného stavu
(1)

Opatrenia podľa odseku 2 sa uplatňujú počas obdobia, kedy vláda vyhlásila mimoriadnu situáciu, núdzový ...

(2)

Konanie môže úrad prerušiť, aj ak mu okolnosti, ktoré súvisia s mimoriadnou situáciou bránia v riadnom ...

(3)

Výrok rozhodnutia o prerušení konania podľa odseku 2, okrem ustanovenia tohto zákona, podľa ktorého ...

(4)

To isté konanie môže byť prerušené podľa odseku 2 aj opakovane. Prerušenie konania nastane dňom vydania ...

(5)

Rozhodnutie o prerušení konania podľa odseku 2 a rozhodnutie o pokračovaní v konaní podľa odseku 4 neobsahujú ...

§ 50
(1)

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje Správny poriadok, ak § 16 až 40, § 45, § 48 ods. 5 a § 54 ...

(2)

Na konanie o obnove konania a pri preskúmavaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania sa primerane použijú ...

(3)

Vo veci správnych poplatkov úrad postupuje podľa osobitného predpisu.22)

Osobitné formy spolupráce s úradom
§ 51 - Program zhovievavosti
(1)

Úrad podnikateľovi na jeho žiadosť neuloží pokutu za porušenie zákazu dohody obmedzujúcej súťaž podľa ...

a)
rozhodujúci dôkaz o takom porušení alebo ako prvý požiada o rezerváciu poradia a predloží takýto dôkaz ...
b)
informáciu a dôkaz, ktorý je rozhodujúci pre vykonanie inšpekcie podľa § 17, ktorou sa má získať rozhodujúci ...
(2)

Úrad môže podnikateľovi na jeho žiadosť za porušenie zákazu dohody obmedzujúcej súťaž podľa § 4 ods. ...

(3)

Podmienkou účasti na programe zhovievavosti je, že žiadateľ

a)
skončil účasť na dohode obmedzujúcej súťaž najneskôr bezprostredne po podaní svojej žiadosti o zhovievavosť, ...
b)
nedonútil iného podnikateľa zúčastniť sa na dohode obmedzujúcej súťaž,
c)
poskytol úradu všetky jemu dostupné dôkazy a riadne, úplne, nepretržite a bezodkladne spolupracoval ...
d)
neprezradil zámer podať žiadosť o zhovievavosť ani podanie svojej žiadosti o zhovievavosť ani jej obsah ...
(4)

Podmienkou účasti na programe zhovievavosti na základe žiadosti podľa odseku 2 je, že žiadateľ

a)
skončil účasť na dohode obmedzujúcej súťaž najneskôr bezprostredne po podaní svojej žiadosti o zhovievavosť, ...
b)
poskytol úradu všetky jemu dostupné dôkazy a riadne, úplne, nepretržite a bezodkladne spolupracoval ...
c)
neprezradil zámer podať žiadosť o zhovievavosť ani podanie svojej žiadosti o zhovievavosť ani jej obsah ...
(5)

Úrad skúma splnenie podmienok účasti na programe zhovievavosti podľa odsekov 3 a 4 od podania žiadosti ...

(6)

Podmienky účasti na programe zhovievavosti podľa odsekov 3 a 4 všetkých žiadateľov, ktorí tvoria jedného ...

§ 52 - Urovnanie

Ak zistené skutočnosti dostatočne odôvodňujú záver, že došlo k porušeniu tohto zákona alebo čl. 101 ...

§ 53 - Odmena za predloženie dôkazov o dohode obmedzujúcej súťaž
(1)

Oznamovateľ je fyzická osoba, ktorá ako prvá úradu doručila informácie o dohode obmedzujúcej súťaž podľa ...

a)
dokument v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, ktorý je rozhodujúcim dôkazom takého porušenia, ...
b)
informáciu a dôkaz, ktorý je rozhodujúci pre vykonanie inšpekcie podľa § 17, ktorou sa získa rozhodujúci ...
(2)

Oznamovateľom podľa odseku 1 nie je fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, zamestnanec žiadateľa o neuloženie ...

(3)

Oznamovateľ má nárok na odmenu, ak o ňu požiada a poskytnutý dôkaz podľa odseku 1 bol rozhodujúci pre ...

(4)

Odmena pre oznamovateľa je 1 % zo súčtu pokút uložených všetkým účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž ...

(5)

Úrad vo veci odmeny oznamovateľovi vydá rozhodnutie.

(6)

Povinnosť úradu zverejňovať rozhodnutia podľa § 30 sa na rozhodnutie vo veci odmeny pre oznamovateľa ...

(7)

Úrad chráni identitu oznamovateľa, ak o to oznamovateľ požiada.

(8)

Oznámenie o porušení podľa odseku 1 sa nepovažuje za porušenie Zákonníkom práce23) alebo zmluvou uznanej ...

(9)

Na oznámenie dohody obmedzujúcej súťaž podľa tohto paragrafu sa osobitný predpis24) neuplatňuje.

Ochrana, sprístupňovanie informácií a zachovanie tajomstva
§ 54
(1)

Účastník konania a jeho zástupca majú právo nazerať do spisov, robiť si z nich výpisy, odpisy a dostať ...

(2)

Úrad je povinný urobiť opatrenie, aby sa postupom podľa odseku 1 nesprístupnila dôverná informácia, ...

(3)

Osoba v prípadoch iných ako podľa § 3 ods. 12 písm. b) označí, ktoré informácie alebo podklady predkladané ...

(4)

Úrad chráni informácie a podklady, ktoré boli označené podľa odseku 3.

(5)

Ak úrad napriek odôvodneniu podľa odseku 3 dospeje k záveru, že predložené informácie a podklady nenapĺňajú ...

(6)

Úrad môže od fyzickej osoby alebo právnickej osoby žiadať, aby úradu predložila iné znenie informácií ...

(7)

V oznámení koncentrácie podľa § 9 ods. 1 alebo ods. 4 je účastník konania povinný označenie informácií ...

(8)

Úrad umožní nazrieť do dôvernej informácie podľa § 3 ods. 12 písm. a) alebo do obchodného tajomstva ...

(9)

Úrad umožní nazretie podľa odseku 8 účastníkovi konania len ak k tomuto postupu dá písomný súhlas osoba, ...

(10)

Ak ide o postup podľa odsekov 8 a 9, úrad účastníka konania alebo jeho zástupcu vopred poučí o povinnosti ...

§ 55
(1)

Z nazerania do spisu sú až do odoslania výzvy pred vydaním rozhodnutia vylúčené tie jeho časti, ktoré ...

(2)

Úrad po odoslaní výzvy pred vydaním rozhodnutia umožní nazretie do dôvernej informácie podľa § 3 ods. ...

(3)

Informácie získané z predložených vyhlásení v rámci žiadostí o zhovievavosť a podaní v rámci rokovania ...

§ 56
(1)

Informácie alebo podklady získané úradom môže úrad použiť len na plnenie úloh podľa tohto zákona alebo ...

(2)

Zamestnanec úradu je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti ...

(3)

Za porušenie odseku 1 alebo povinnosti zachovávať mlčanlivosť zamestnancom úradu sa nepovažuje poskytnutie ...

a)
súdu,
b)
orgánu činnému v trestnom konaní na trestné konanie,
c)
službe kriminálnej polície Policajného zboru a službe finančnej polície Policajného zboru na plnenie ...
d)
prokuratúre na plnenie jej úloh,26)
e)
orgánu súťaže podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, úradu iného členského ...
f)
inému subjektu, s ktorým má úrad uzavretú zmluvu o spolupráci, memorandum o spolupráci alebo obdobnú ...
g)
orgánu podľa osobitného predpisu,27) ak úrad zistí, že je dôvodné podozrenie, že mohlo dôjsť k porušeniu ...
(4)

Úrad poskytne úradu iného členského štátu vyhlásenie predložené žiadateľom o uplatnenie programu zhovievavosti ...

a)
žiadateľ udelil súhlas alebo
b)
úrad iného členského štátu preukáže, že žiadosť o uplatnenie programu zhovievavosti, ktorá sa týka rovnakého ...
§ 57
(1)

Informácie a podklady, ktoré sa týkajú vyhlásenia v rámci programu zhovievavosti a podania v rámci rokovania ...

(2)

Účastník konania alebo iná osoba nesmie pred tým, ako úrad právoplatne ukončí konanie použiť informácie ...

a)
vzal späť ich predkladateľ v rámci rokovania o urovnaní,
b)
získal úrad,
c)
sa predložili úradu alebo
d)
vypracoval úrad.
Vzájomná pomoc a spolupráca
§ 58 - Vzájomná pomoc pri doručovaní dokumentov
(1)

Úrad na základe dožiadania úradu iného členského štátu doručí v mene úradu iného členského štátu adresátovi ...

a)
výzvu pred vydaním rozhodnutia, ktorá sa týka údajného porušenia čl. 101 alebo čl. 102 Zmluvy o fungovaní ...
b)
iný procesný úkon, ktorý bol prijatý v súvislosti s konaním na presadzovanie práva podľa čl. 101 alebo ...
c)
iný relevantný dokument, ktorý sa týka uplatňovania čl. 101 alebo čl. 102 Zmluvy o fungovaní Európskej ...
(2)

Úrad je oprávnený požadovať od úradu iného členského štátu, aby v mene úradu doručil adresátovi dokumenty ...

§ 59 - Vzájomná pomoc pri výkone rozhodnutí ukladajúcich pokutu alebo penále
(1)

Úrad na základe dožiadania úradu iného členského štátu zabezpečí výkon právoplatného rozhodnutia, ktorým ...

(2)

Úrad na základe dožiadania úradu iného členského štátu môže zabezpečiť výkon rozhodnutia podľa odseku ...

(3)

Úrad pri zabezpečení výkonu rozhodnutia podľa odsekov 1 a 2 vykonáva všetky úkony v súvislosti s jeho ...

(4)

Úrad môže požiadať úrad iného členského štátu o zabezpečenie výkonu právoplatného rozhodnutia úradu, ...

(5)

Úrad postupuje podľa odseku 4, najmä ak úrad po vynaložení primeraného úsilia na zabezpečenie výkonu ...

(6)

Úrad požiada úrad iného členského štátu o zabezpečenie výkonu právoplatného rozhodnutia podľa odseku ...

(7)

Plynutie premlčacích lehôt pri zabezpečení výkonu rozhodnutia podľa odsekov 1 a 4 sa spravuje právnym ...

§ 60

Úkony vzájomnej pomoci na základe dožiadania sa vykonávajú na zabezpečenie výkonu rozhodnutia, ktoré ...

a)
zákazu dohôd obmedzujúcich súťaž alebo zneužívania dominantného postavenia podľa čl. 101 alebo čl. 102 ...
b)
povinnosti uloženej rozhodnutím ukončiť porušovanie zákazu dohôd obmedzujúcich súťaž alebo zneužívania ...
c)
povinnosti poskytnúť súčinnosť potrebnú na účely vykonania inšpekcie a jej riadny priebeh,
d)
povinnosti zabezpečiť neporušenie pečatí pripevnených počas inšpekcie,
e)
povinnosti zabezpečiť predloženie pravdivej a úplnej odpovede zamestnancami podnikateľa na žiadosť o ...
f)
povinnosti predložiť pravdivé a úplne informácie a podklady v určenej lehote na základe žiadosti o informácie, ...
g)
povinnosti podať ústne vysvetlenie alebo
h)
povinnosti konať v súlade s uloženými opatreniami, dočasnými opatreniami alebo záväzkami.
§ 61 - Úrad v postavení dožiadaného orgánu
(1)

Žiadosť o vzájomnú pomoc podľa § 58 ods. 1 a § 59 úrad ako dožiadaný orgán vybaví bezodkladne v súlade ...

(2)

Úrad ako dožiadaný orgán doručuje dokumenty podľa § 58 ods. 1 a zabezpečuje výkon právoplatných rozhodnutí ...

(3)

Jednotný exekučný titul, ktorým sa na území Slovenskej republiky povoľuje výkon rozhodnutí, predstavuje ...

(4)

Jednotný exekučný titul dožadujúceho úradu iného členského štátu na doručenie dokumentov podľa § 58 ...

a)
obchodné meno alebo meno a priezvisko, adresu adresáta a ďalšie informácie na určenie totožnosti adresáta, ...
b)
zhrnutie relevantných skutočností a okolností,
c)
zhrnutie pripojenej kópie dokumentu, ktorý sa má adresátovi doručiť, alebo kópie rozhodnutia, ktoré ...
d)
názov, adresu a ďalšie kontaktné údaje úradu,
e)
lehotu, v ktorej sa má dokument podľa § 58 ods. 1 doručiť.
(5)

Jednotný exekučný titul na výkon rozhodnutia, ktorým sa uložila pokuta alebo penále okrem náležitostí ...

a)
informáciu o rozhodnutí povoľujúcom výkon rozhodnutia v štáte dožadujúceho orgánu,
b)
dátum právoplatnosti rozhodnutia, ktoré sa má vykonať,
c)
informáciu o výške pokuty alebo penále,
d)
informácie, ktoré preukazujú primerané úsilie vynaložené dožadujúcim orgánom na výkon rozhodnutia na ...
e)
lehotu vykonateľnosti rozhodnutia.
(6)

Ak platí v členskom štáte dožadujúceho úradu iného členského štátu iná mena ako v Slovenskej republike, ...

(7)

Na vyznačenie dátumu vykonateľnosti rozhodnutia podľa Exekučného poriadku sa za dátum vykonateľnosti ...

(8)

Jednotný exekučný titul, kópia dokumentu, ktorý sa má doručiť a kópia rozhodnutia povoľujúceho výkon ...

(9)

Úrad môže odmietnuť vybavenie žiadosti dožadujúceho úradu iného členského štátu o doručenie dokumentov ...

a)
úrad môže preukázať opodstatnené dôvody, ktoré potvrdzujú, že vybavenie žiadosti by bolo zjavne v rozpore ...
b)
žiadosť dožadujúceho úradu iného členského štátu nespĺňa náležitosti uvedené v odseku 2, 4, 5 alebo ...
(10)

Ak má úrad v úmysle odmietnuť dožiadanie podľa odseku 9, upovedomí o tejto skutočnosti dožadujúci úrad ...

(11)

Ak je to v súvislosti s vybavovaním žiadosti podľa § 58 ods. 1 a § 59 potrebné, úrad môže požiadať úrad ...

(12)

Úrad môže požadovať od dožadujúceho úradu iného členského štátu úhradu všetkých dodatočných nákladov, ...

(13)

Úrad môže požadovať úhradu nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s výkonom rozhodnutia ukladajúceho ...

(14)

Úrad úhradu nákladov podľa odseku 13 od dožadujúceho úradu iného členského štátu požaduje v eurách.

§ 62 - Úrad v postavení dožadujúceho orgánu
(1)

Úrad môže na základe jednotného exekučného titulu požiadať úrad iného členského štátu o doručenie dokumentu ...

(2)

K jednotnému exekučnému titulu, ktorým úrad žiada o doručenie dokumentu podľa § 58 ods. 2, úrad pripojí ...

(3)

Jednotný exekučný titul musí obsahovať

a)
obchodné meno alebo meno a priezvisko, adresu adresáta a všetky ďalšie relevantné informácie na určenie ...
b)
zhrnutie relevantných skutočností a okolností,
c)
zhrnutie pripojenej kópie dokumentu, ktorý sa má adresátovi doručiť, alebo kópie rozhodnutia, ktoré ...
d)
názov, adresu a ďalšie kontaktné údaje dožiadaného úradu iného členského štátu a
e)
lehotu, v ktorej sa má doručenie uskutočniť.
(4)

Úrad môže na základe jednotného exekučného titulu dožiadať príslušný úrad iného členského štátu o výkon ...

(5)

K jednotnému exekučnému titulu, ktorým úrad žiada o výkon rozhodnutia, ktorým sa uložila pokuta alebo ...

(6)

Jednotný exekučný titul, ktorým úrad žiada o výkon rozhodnutia ukladajúceho pokutu alebo penále, obsahuje ...

a)
informáciu o začatí exekúcie,
b)
dátum právoplatnosti rozhodnutia, ktoré sa má vykonať,
c)
uvedenie výšky pokuty alebo penále,
d)
informácie, ktoré preukazujú, že bolo vynaložené primerané úsilie pri výkone rozhodnutia na území Slovenskej ...
e)
informáciu o lehote, v ktorej sa má výkon rozhodnutia uskutočniť.
(7)

Jednotný exekučný titul úrad zašle v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov štátu dožiadaného ...

(8)

Ak právny poriadok dožiadaného úradu iného členského štátu vyžaduje preklad dokumentu, ktorý sa má doručiť, ...

(9)

Úrad poskytne dožiadanému úradu iného členského štátu na základe jeho žiadosti dodatočné potrebné informácie. ...

(10)

Úrad na základe žiadosti uhradí v plnej výške všetky odôvodnené dodatočné náklady, ktoré vznikli dožiadanému ...

(11)

Poverená osoba podľa osobitného predpisu29) poskytne úradu potrebnú súčinnosť v súvislosti so zabezpečením ...

§ 63 - Spory týkajúce sa žiadosti o doručenie dokumentov alebo žiadosti o výkon rozhodnutia ukladajúceho pokutu ...
(1)

Spor týkajúci sa žiadosti o doručenie dokumentov alebo žiadosti o výkon rozhodnutia ukladajúceho pokutu ...

a)
zákonnosti dokumentu, ktorý sa má doručiť podľa § 58 ods. 1,
b)
zákonnosti rozhodnutia, ktorého výkon sa má zabezpečiť podľa § 59 ods. 1, alebo
c)
zákonnosti jednotného exekučného titulu povoľujúceho výkon v Slovenskej republike.
(2)

Spor patrí do právomocí príslušných orgánov Slovenskej republiky a upravuje ich právny poriadok Slovenskej ...

a)
opatrení prijatých v Slovenskej republike v súvislosti s výkonom rozhodnutia, alebo
b)
platnosti doručenia, ktoré uskutočnil úrad.
(3)

Spor patrí do právomoci príslušných orgánov Slovenskej republiky a upravuje ich právny poriadok Slovenskej ...

a)
zákonnosti dokumentu, ktorý sa má doručiť podľa § 58 ods. 2,
b)
zákonnosti rozhodnutia, ktorého výkon sa má zabezpečiť podľa § 59 ods. 4, alebo
c)
zákonnosti jednotného exekučného titulu povoľujúceho výkon v štáte dožiadaného úradu iného členského ...
(4)

Spor patrí do právomocí príslušných orgánov štátu dožiadaného úradu iného členského štátu a upravuje ...

a)
opatrení prijatých v štáte dožiadaného úradu iného členského štátu v súvislosti s výkonom rozhodnutia, ...
b)
platnosti doručenia, ktoré uskutočnil dožiadaný úrad iného členského štátu.
§ 64 - Splnomocňovacie ustanovenia

Úrad vydá všeobecne záväzný právny predpis, v ktorom ustanoví

a)
prahové hodnoty na určenie, či dohoda medzi podnikateľmi, zosúladený postup podnikateľov alebo rozhodnutie ...
b)
náležitosti oznámenia koncentrácie,
c)
odmeňovanie člena rady,
d)
podrobnosti o podávaní žiadostí o uplatnenie programu zhovievavosti, žiadosti o rezerváciu poradia a ...
e)
podrobnosti o podmienkach urovnania, o priebehu rokovania o urovnaní a výšku zníženia pokuty.
§ 65 - Prechodné ustanovenia
(1)

Konanie úradu začaté a právoplatne neskončené podľa zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej ...

(2)

Právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred účinnosťou tohto zákona zostávajú zachované.

(3)

Ak bolo ku dňu účinnosti tohto zákona začaté konanie o koncentrácii podľa zákona č. 136/2001 Z. z., ...

(4)

Predseda úradu vymenovaný do funkcie podľa zákona č. 136/2001 Z. z. je predsedom úradu podľa tohto zákona; ...

(5)

Podpredseda úradu vymenovaný do funkcie podľa zákona č. 136/2001 Z. z. je podpredsedom úradu podľa tohto ...

(6)

Člen rady vymenovaný do funkcie podľa zákona č. 136/2001 Z. z. je členom rady podľa tohto zákona; týmto ...

(7)

Na ukladanie sankcií za porušenie zákona č. 136/2001 Z. z. sa použije tento zákon, ak je priaznivejší. ...

§ 66 - Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej ...

2.

vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 169/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú prahové ...

3.

vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 170/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti ...

4.

vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 171/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti ...

5.

vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 172/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti ...

6.

opatrenie č. 1/2017 Protimonopolného úradu Slovenskej republiky z 13. marca 2017 o odmeňovaní členov ...

§ 67 - Transpozičné ustanovenie

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

Čl. II

Zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení zákona č. 88/2017 Z. z., zákona č. 344/2018 Z. ...

1.

V § 185 sa za slová „Správny súd môže“ vkladá čiarka a slová „ak osobitný predpis neustanovuje inak,“. ...

2.

Za § 193 sa vkladá § 193a, ktorý znie:

„§ 193a Správny súd rozhodne o správnej žalobe proti rozhodnutiu protimonopolného úradu o uložení dočasného ...

3.

§ 458 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) O kasačnej sťažnosti podanej proti rozhodnutiu krajského súdu, ktoré sa týkalo správnej žaloby ...

Čl. III

Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení ...

1.

V § 1b poslednej vete sa vypúšťajú slová „a organizačným“.

2.

V § 22 ods. 1 sa za slová „Na čele Úradu vlády Slovenskej republiky“ vkladá čiarka a slová „v rozsahu ...

3.

V § 22 ods. 2 a 6 sa vypúšťa posledná veta vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 1b.

4.

V § 24 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) V Úrade vlády Slovenskej republiky je zriadený Úrad podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo. ...

Doterajšie odseky 6 až 10 sa označujú ako odseky 7 až 11.

5.

V § 24 ods. 11 sa slová „odsekoch 6 až 9“ nahrádzajú slovami „odsekoch 7 až 10“.

6.

V § 37 sa na konci pripája táto veta: „Druhá veta sa vzťahuje primerane aj na predsedu vlády a podpredsedu ...

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2021.

Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 187/2021 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1 z 11. decembra 2018 o posilnení právomocí orgánov ...

Poznámky

 • 1)  Nariadenie Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže ustanovených ...
 • 2)  Napríklad Zákonník práce, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších ...
 • 3)  Čl. 219 ods. 1 až 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ, C 202, 7. 6. 2016) v platnom znení. ...
 • 4)  Napríklad zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 5)  Čl. 35 nariadenia (ES) č. 1/2003 v platnom znení.
 • 6)  Napríklad nariadenie Komisie (ES) č. 906/2009 z 28. septembra 2009 o uplatňovaní článku 81 ods. 3 zmluvy ...
 • 7)  Napríklad § 70 až 75k Obchodného zákonníka, § 40 až 43 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii ...
 • 8)  § 14 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.
 • 9)  Napríklad § 114 až 119 zákona o cenných papieroch.
 • 10)  Napríklad zákon o cenných papieroch, zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších ...
 • 11)  Napríklad nariadenie (ES) č. 1/2003 v platnom znení, nariadenie (ES) č. 139/2004.
 • 12)  Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov ...
 • 13)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. ...
 • 14)  Zákon č. 350/2016 Z. z. o niektorých pravidlách uplatňovania nárokov na náhradu škody spôsobenej porušením ...
 • 15)  Zákon č. 215/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 16)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov. ...
 • 17)  § 1, 55 ods. 1 a 69 ods. 5 Trestného poriadku.
 • 18)  Čl. 13 až 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických ...
 • 19)  § 430 až 437 Správneho súdneho poriadku.
 • 20)  Nariadenie (ES) č. 139/2004.
 • 21)  Čl. 4 a 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného ...
 • 22)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších ...
 • 23)  Napríklad § 81 písm. f) Zákonníka práce.
 • 24)  Zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 25)  § 2 ods. 1 písm. b), c), e) a l) a 76 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v ...
 • 26)  Zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov.
 • 27)  Napríklad zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 28)  Napríklad zákon č. 153/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, Správny súdny poriadok.
 • 29)  Zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore