Najnovšie účinné predpisy

Zoznam najnovších znení predpisov

  Účinný od Predpis Názov Novela
1 01.03.2023 575/2001 Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 575/2001 účinný od 01.03.2023 do 30.06.2023 497/2022
ZMENY1DS
2 01.03.2023 576/2004 Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 576/2004 účinný od 01.03.2023 do 31.05.2023 495/2022
ZMENY7DS1
3 01.03.2023 578/2004 Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 578/2004 účinný od 01.03.2023 do 31.12.2023 495/2022
ZMENY3DS1
4 01.03.2023 7/2005 Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 7/2005 účinný od 01.03.2023 do 31.05.2023 497/2022
ZMENY1DS1
5 01.03.2023 45/2011 Zákon o kritickej infraštruktúre 45/2011 účinný od 01.03.2023 497/2022
ZMENY10DS1
6 01.03.2023 363/2011 Zákon o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 363/2011 účinný od 01.03.2023 266/2022
ZMENY3DS1
7 01.03.2023 71/2013 Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 71/2013 účinný od 01.03.2023 467/2022
ZMENY12DS1
8 01.03.2023 180/2014 Zákon o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov 180/2014 účinný od 01.03.2023 468/2022
ZMENY45DS2
9 01.03.2023 266/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 266/2022 účinný od 01.03.2023
nový predpis
ZMENYDS
10 01.03.2023 318/2022 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení neskorších predpisov 318/2022 účinný od 01.03.2023
nový predpis
ZMENYDS
11 01.03.2023 467/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 467/2022 účinný od 01.03.2023
nový predpis
ZMENYDS
12 01.03.2023 468/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 468/2022 účinný od 01.03.2023
nový predpis
ZMENYDS
13 01.03.2023 495/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 495/2022 účinný od 01.03.2023 do 31.05.2023
nový predpis
ZMENYDS
14 01.03.2023 497/2022 Zákon o preverovaní zahraničných investícií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 497/2022 účinný od 01.03.2023
nový predpis
ZMENYDS
15 15.03.2023 157/2018 Zákon o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 157/2018 účinný od 15.03.2023 do 31.03.2023 58/2022
ZMENY2DS2
16 15.03.2023 58/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z. 58/2022 účinný od 15.03.2023 do 31.03.2023
nový predpis
ZMENYDS1
MENU
Hore