Najnovšie účinné predpisy

Zoznam najnovších znení predpisov

  Účinný od Predpis Názov Novela
1 01.03.2023 575/2001 Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 575/2001 účinný od 01.03.2023 do 30.06.2023 497/2022
ZMENY1DS1
2 01.03.2023 576/2004 Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 576/2004 účinný od 01.03.2023 do 14.04.2023 495/2022
ZMENY7DS2
3 01.03.2023 578/2004 Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 578/2004 účinný od 01.03.2023 do 14.04.2023 495/2022
ZMENY4DS2
4 01.03.2023 7/2005 Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 7/2005 účinný od 01.03.2023 do 31.05.2023 497/2022
ZMENY1DS2
5 01.03.2023 356/2007 Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy a vzdelávania, vedení predpísanej dokumentácie a overovaní vedomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnosti 356/2007 účinný od 01.03.2023 66/2023
ZMENYDS
6 01.03.2023 45/2011 Zákon o kritickej infraštruktúre 45/2011 účinný od 01.03.2023 497/2022
ZMENY10DS2
7 01.03.2023 363/2011 Zákon o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 363/2011 účinný od 01.03.2023 do 31.07.2023 266/2022
ZMENY3DS2
8 01.03.2023 71/2013 Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 71/2013 účinný od 01.03.2023 467/2022
ZMENY12DS2
9 01.03.2023 180/2014 Zákon o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov 180/2014 účinný od 01.03.2023 do 03.06.2023 468/2022
ZMENY45DS3
10 01.03.2023 67/2018 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie 67/2018 účinný od 01.03.2023 do 09.12.2023 67/2023
ZMENYDS
11 01.03.2023 266/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 266/2022 účinný od 01.03.2023
nový predpis
ZMENYDS1
12 01.03.2023 318/2022 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení neskorších predpisov 318/2022 účinný od 01.03.2023
nový predpis
ZMENYDS
13 01.03.2023 467/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 467/2022 účinný od 01.03.2023
nový predpis
ZMENYDS1
14 01.03.2023 468/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 468/2022 účinný od 01.03.2023
nový predpis
ZMENYDS1
15 01.03.2023 495/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 495/2022 účinný od 01.03.2023 do 31.05.2023
nový predpis
ZMENYDS1
16 01.03.2023 32/2023 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže na rok 2023 32/2023 účinný od 01.03.2023 do 29.02.2024
nový predpis
ZMENYDS
17 01.03.2023 35/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva zoznam obcí, v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej 15 % obyvateľstva 35/2023 účinný od 01.03.2023
nový predpis
ZMENYDS
18 01.03.2023 51/2023 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú dátové rozhrania na zasielanie údajov 51/2023 účinný od 01.03.2023
nový predpis
ZMENYDS
19 01.03.2023 56/2023 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2023 56/2023 účinný od 01.03.2023
nový predpis
ZMENYDS
20 01.03.2023 61/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú kritické zahraničné investície 61/2023 účinný od 01.03.2023
nový predpis
ZMENYDS
21 01.03.2023 62/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o príspevku za poskytnutie ubytovania odídencovi v súvislosti so situáciou na Ukrajine 62/2023 účinný od 01.03.2023 do 31.05.2023
nový predpis
ZMENYDS
22 01.03.2023 63/2023 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín, diagnostických skupín, diagnosticko-nákladových skupín a nákladových skupín zdravotníckych pomôcok na rok 2023 63/2023 účinný od 01.03.2023
nový predpis
ZMENYDS
23 01.03.2023 64/2023 Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje formulár žiadosti o preverenie zahraničnej investície, formulár na preverenie zahraničnej investície, formulár žiadosti o zmenu rozhodnutia o podmienečnom povolení zahraničnej investície, formulár správy o uskutočnení zahraničnej investície a formulár monitorovacej správy 64/2023 účinný od 01.03.2023
nový predpis
ZMENYDS
24 01.03.2023 66/2023 Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 356/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy a vzdelávania, vedení predpísanej dokumentácie a overovaní vedomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnosti 66/2023 účinný od 01.03.2023
nový predpis
ZMENYDS
25 01.03.2023 67/2023 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 67/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie v znení neskorších predpisov 67/2023 účinný od 01.03.2023
nový predpis
ZMENYDS
26 03.03.2023 70/2023 Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre odvetvie lesného hospodárstva Slovenskej republiky na rok 2023 uzatvorenej medzi Združením zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku a Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA, kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre odvetvie drevospracujúceho priemyslu na Slovensku na rok 2023 uzatvorenej medzi Zväzom spracovateľov dreva Slovenskej republiky a Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA, dodatku č. 1 ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2022 – 2025 uzatvoreného medzi Odborovým zväzom KOVO a Zväzom sklárskeho priemyslu Slovenskej republiky a dodatku č. 3 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2020 – 2022 uzatvoreného medzi Energeticko-chemickým odborovým zväzom a Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska 70/2023 účinný od 03.03.2023
nový predpis
ZMENYDS
27 07.03.2023 171/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Policajnom zbore 171/1993 účinný od 07.03.2023 187/2022
ZMENY3DS1
28 07.03.2023 143/1998 Zákon o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 143/1998 účinný od 07.03.2023 do 31.03.2024 187/2022
ZMENY6DS1
29 07.03.2023 338/2000 Zákon o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 338/2000 účinný od 07.03.2023 do 31.12.2023 187/2022
ZMENY4DS1
30 07.03.2023 435/2000 Zákon o námornej plavbe 435/2000 účinný od 07.03.2023 187/2022
ZMENY6DS1
31 07.03.2023 523/2004 Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 523/2004 účinný od 07.03.2023 do 31.03.2023 72/2023
ZMENY1DS3
32 07.03.2023 72/2023 Zákon, ktorým sa mení zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 72/2023 účinný od 07.03.2023 do 31.03.2023
nový predpis
ZMENYDS1
33 07.03.2023 73/2023 Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 475/2022 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí 73/2023 účinný od 07.03.2023
nový predpis
ZMENYDS
34 15.03.2023 595/2003 Zákon o dani z príjmov 595/2003 účinný od 15.03.2023 do 17.04.2023 60/2023
ZMENY2DS
35 15.03.2023 157/2018 Zákon o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 157/2018 účinný od 15.03.2023 do 31.03.2023 58/2022
ZMENY2DS2
36 15.03.2023 200/2018 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd 200/2018 účinný od 15.03.2023 76/2023
ZMENYDS
37 15.03.2023 58/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z. 58/2022 účinný od 15.03.2023 do 31.03.2023
nový predpis
ZMENYDS1
38 15.03.2023 60/2023 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 60/2023 účinný od 15.03.2023
nový predpis
ZMENYDS
39 15.03.2023 75/2023 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež 75/2023 účinný od 15.03.2023 do 31.12.2023
nový predpis
ZMENYDS
40 15.03.2023 76/2023 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd 76/2023 účinný od 15.03.2023
nový predpis
ZMENYDS
41 16.03.2023 79/2023 Oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Slovenskej republiky č. 286/2022 Z. z. o národnom číslovacom pláne 79/2023 účinný od 16.03.2023
nový predpis
ZMENYDS
42 17.03.2023 465/2013 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia 465/2013 účinný od 17.03.2023 do 31.08.2023 80/2023
ZMENYDS
43 17.03.2023 80/2023 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení neskorších predpisov 80/2023 účinný od 17.03.2023 do 31.08.2023
nový predpis
ZMENYDS
44 18.03.2023 83/2023 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o darovaní vojenského materiálu 83/2023 účinný od 18.03.2023
nový predpis
ZMENYDS
45 21.03.2023 86/2023 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 28. februára 2023 č. 2/2023, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 13. februára 2018 č. 5/2018 o odbornej skúške a odbornej skúške s certifikátom na poskytovanie finančného sprostredkovania a finančného poradenstva v znení neskorších predpisov 86/2023 účinný od 21.03.2023
nový predpis
ZMENYDS
46 25.03.2023 256/2014 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o označovaní balení kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľského balenia liehu a o oznamovaní a zverejňovaní údajov o týchto kontrolných známkach 256/2014 účinný od 25.03.2023 94/2023
ZMENYDS
47 25.03.2023 94/2023 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 256/2014 Z. z. o označovaní balení kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľského balenia liehu a o oznamovaní a zverejňovaní údajov o týchto kontrolných známkach v znení vyhlášky č. 270/2015 Z. z. 94/2023 účinný od 25.03.2023
nový predpis
ZMENYDS
48 29.03.2023 497/2022 Zákon o preverovaní zahraničných investícií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 497/2022 účinný od 29.03.2023 95/2023
ZMENY7DS1
49 29.03.2023 95/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 497/2022 Z. z. o preverovaní zahraničných investícií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 95/2023 účinný od 29.03.2023
nový predpis
ZMENYDS
50 29.03.2023 99/2023 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 100. výročia začiatku pravidelného vysielania československého rozhlasu 99/2023 účinný od 29.03.2023
nový predpis
ZMENYDS
51 30.03.2023 161/2016 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 161/2016 účinný od 30.03.2023 101/2023
ZMENYDS
52 30.03.2023 100/2023 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje percento určené pre jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti a minimálna celková suma z celkovej sumy výdavkov určenej na zdravotnú starostlivosť v rozpočte pre jednotlivé zdravotné poisťovne na rok 2023 100/2023 účinný od 30.03.2023
nový predpis
ZMENYDS
53 30.03.2023 101/2023 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 161/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 101/2023 účinný od 30.03.2023
nový predpis
ZMENYDS
54 30.03.2023 102/2023 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Izraelského štátu o zamestnávaní rodinných príslušníkov členov diplomatických misií a konzulárnych úradov 102/2023 účinný od 30.03.2023
nový predpis
ZMENYDS
55 30.03.2023 103/2023 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí dodatkov k Prílohám I a II k Protokolu o perzistentných organických látkach z roku 1998 k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979 103/2023 účinný od 30.03.2023
nový predpis
ZMENYDS
56 30.03.2023 104/2023 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmenách a doplneniach v Zmluve medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku 104/2023 účinný od 30.03.2023
nový predpis
ZMENYDS
57 31.03.2023 640/2008 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti 640/2008 účinný od 31.03.2023 do 30.08.2023 105/2023
ZMENY8DS
58 31.03.2023 84/2016 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení 84/2016 účinný od 31.03.2023 do 30.11.2023 89/2023
ZMENYDS
59 31.03.2023 92/2018 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú indikačné kritériá na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení sociálnych služieb a v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a ktorou sa ustanovuje vzor návrhu zodpovednej osoby na indikáciu poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti osobe umiestnenej v zariadení sociálnych služieb a v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 92/2018 účinný od 31.03.2023 90/2023
ZMENYDS
60 31.03.2023 89/2023 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 84/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov 89/2023 účinný od 31.03.2023
nový predpis
ZMENYDS
61 31.03.2023 90/2023 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 92/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú indikačné kritériá na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení sociálnych služieb a v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a ktorou sa ustanovuje vzor návrhu zodpovednej osoby na indikáciu poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení sociálnych služieb a v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 90/2023 účinný od 31.03.2023
nový predpis
ZMENYDS
62 31.03.2023 105/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov 105/2023 účinný od 31.03.2023
nový predpis
ZMENYDS
63 31.03.2023 108/2023 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 12/2020 z 1. marca 2023 vo veci vyslovenia nesúladu § 3 ods. 2 písm. f) zákona č. 91/2019 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a o zmene a doplnení niektorých zákonov s čl. 35 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky, § 3 ods. 5 písm. ab) zákona č. 91/2019 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a o zmene a doplnení niektorých zákonov s čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, § 13 ods. 4 zákona č. 91/2019 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a o zmene a doplnení niektorých zákonov s čl. 1 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky, § 14 ods. 10 zákona č. 91/2019 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a o zmene a doplnení niektorých zákonov s čl. 1 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky, § 12 ods. 1 písm. q) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1, čl. 7 a čl. 20 ods. 1 a 4 Ústavy Slovenskej republiky, § 28 ods. 12 druhej vety zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky, § 51 ods. 6 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky 108/2023 účinný od 31.03.2023
nový predpis
ZMENYDS
MENU
Hore