Zákon o preverovaní zahraničných investícií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 497/2022 účinný od 29.03.2023

Platnosť od: 23.12.2022
Účinnosť od: 29.03.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Finančné právo, Rozpočtové právo
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDS1EUPPČL0

Zákon o preverovaní zahraničných investícií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 497/2022 účinný od 29.03.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 497/2022 s účinnosťou od 29.03.2023 na základe 95/2023

Legislatívny proces k zákonu 497/2022

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o preverovaní zahraničných investícií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Prvá časť

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1 - Predmet zákona

Tento zákon upravuje preverovanie zahraničných investícií z dôvodu ochrany bezpečnosti a verejného poriadku Slovenskej republiky a bezpečnosti a verejného poriadku v Európskej únii, ako aj niektoré aspekty spolupráce Slovenskej republiky s inými členskými štátmi Európskej únie a s Európskou komisiou podľa osobitného predpisu.1)

§ 2 - Zahraničná investícia
(1)

Zahraničnou investíciou je investícia, ktorá je plánovaná alebo uskutočnená zahraničným investorom bez ohľadu na to, či sa použijú právne predpisy Slovenskej republiky, ak zahraničnému investorovi umožní priamo alebo nepriamo

a)

nadobudnúť2) cieľovú osobu alebo časť cieľovej osoby,

b)

vykonávať účinnú účasť v cieľovej osobe,

c)

zvýšiť účinnú účasť v cieľovej osobe,

d)

vykonávať kontrolu3) v cieľovej osobe alebo

e)

nadobudnúť vlastnícke právo alebo iné právo k podstatným aktívam cieľovej osoby a zároveň ide o kritickú zahraničnú investíciu; iným právom sa rozumie právo užívať alebo disponovať podstatnými aktívami cieľovej osoby.

(2)

Zahraničnou investíciou je aj zahraničná investícia plánovaná alebo uskutočnená v súvislosti s povinnosťou zahraničného investora zvrátiť zahraničnú investíciu na základe rozhodnutia o zákaze zahraničnej investície, ako aj zahraničná investícia plánovaná alebo uskutočnená po vstupe cieľovej osoby do likvidácie alebo po začatí konkurzného konania, reštrukturalizačného konania alebo iného obdobného konania, exekúcie alebo iného obdobného vykonávacieho konania, ako aj po začatí výkonu záložného práva alebo iného obdobného zabezpečovacieho práva vo vzťahu k cieľovej osobe, a to bez ohľadu na to, či ide o konanie, na ktoré je daná právomoc orgánov Slovenskej republiky.

(3)

Za zahraničnú investíciu sa nepovažuje

a)

investícia, ktorá spĺňa definíciu zahraničnej investície, ak je plánovaná alebo uskutočnená medzi subjektmi, ktorých spoločníkmi alebo vlastníkmi sú tie isté osoby,

b)

zriadenie alebo vznik záložného práva vo vzťahu k cieľovej osobe, ak takéto právo nedáva záložnému veriteľovi, ktorý je zahraničným investorom, oprávnenia vo vzťahu k obchodným rozhodnutiam cieľovej osoby, alebo

c)

transakcia v rámci bežného obchodného styku na účel predaja alebo nákupu tovaru, výrobkov, zásob alebo služieb.

(4)

Účinnou účasťou je podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach cieľovej osoby najmenej 25 %; ak ide o kritickú zahraničnú investíciu, účinnou účasťou je podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach cieľovej osoby najmenej 10 %.

(5)

Zvýšením účinnej účasti sa rozumie zvýšenie už nadobudnutej účinnej účasti zahraničného investora na základnom imaní alebo na hlasovacích právach cieľovej osoby najmenej na 50 %; ak ide o kritickú zahraničnú investíciu, zvýšením účinnej účasti sa rozumie zvýšenie už nadobudnutej účinnej účasti zahraničného investora na základnom imaní alebo na hlasovacích právach cieľovej osoby najmenej na 20 % a vždy pri dosiahnutí najmenej 33 % alebo 50 %.

(6)

Na účely určenia účinnej účasti alebo zvýšenia účinnej účasti sa zohľadňujú tiež podiely osôb, ktoré sú zahraničným investorom ovládané, osôb, ktoré zahraničného investora ovládajú, a osôb, ktoré konajú v zhode4) so zahraničným investorom; ak ide o zahraničného investora podľa § 4 ods. 1 písm. a) a ods. 2, zohľadňujú sa aj podiely spriaznených osôb.5)

(7)

Podstatnými aktívami sú aktíva cieľovej osoby, ktoré boli alebo sú nevyhnutné na vykonávanie činnosti cieľovej osoby, ktorá je rozhodujúca pre zaradenie zahraničnej investície medzi kritické zahraničné investície.

§ 3 - Kritická zahraničná investícia

Kritickou zahraničnou investíciou je zahraničná investícia, v súvislosti s ktorou vzhľadom na význam cieľovej osoby alebo jej činnosti z pohľadu udržania základných funkcií štátu existuje zvýšené riziko negatívneho vplyvu na bezpečnosť alebo verejný poriadok Slovenskej republiky.

§ 4 - Zahraničný investor
(1)

Zahraničným investorom je každý, kto uskutočnil zahraničnú investíciu alebo plánuje takúto investíciu uskutočniť a

a)

nie je občanom Slovenskej republiky ani iného členského štátu Európskej únie alebo

b)

nemá sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike ani v inom členskom štáte Európskej únie.

(2)

Zahraničným investorom je aj občan Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie, ktorý uskutočnil zahraničnú investíciu alebo plánuje takúto investíciu uskutočniť, ak

a)

financovanie zahraničnej investície je zabezpečené prostredníctvom zdrojov poskytnutých orgánom verejnej moci tretej krajiny alebo subjektom s majetkovou účasťou tretej krajiny alebo

b)

koná vo vzťahu k tejto zahraničnej investícii v zhode4) s osobou podľa odseku 1, s orgánom verejnej moci tretej krajiny alebo so subjektom s majetkovou účasťou tretej krajiny.

(3)

Zahraničným investorom je aj osoba so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike alebo v inom členskom štáte Európskej únie, ktorá uskutočnila zahraničnú investíciu alebo plánuje takúto investíciu uskutočniť, ak

a)

je ovládaná6) osobou podľa odseku 1, orgánom verejnej moci tretej krajiny alebo subjektom s majetkovou účasťou tretej krajiny,

b)

jej konečným užívateľom výhod je osoba podľa odseku 1, orgán verejnej moci tretej krajiny alebo subjekt s majetkovou účasťou tretej krajiny,

c)

financovanie zahraničnej investície je zabezpečené prostredníctvom zdrojov poskytnutých orgánom verejnej moci tretej krajiny alebo subjektom s majetkovou účasťou tretej krajiny alebo

d)

koná vo vzťahu k tejto zahraničnej investícii v zhode4) s osobou podľa odseku 1, s orgánom verejnej moci tretej krajiny alebo so subjektom s majetkovou účasťou tretej krajiny.

(4)

Zahraničným investorom je aj právne usporiadanie majetku s cudzím prvkom, na ktorého účet bola zahraničná investícia uskutočnená alebo je jej uskutočnenie plánované; ak právne usporiadanie majetku s cudzím prvkom nemá právnu subjektivitu, za zahraničného investora sa považuje osoba poverená spravovaním tohto majetku.

(5)

Právnym usporiadaním majetku s cudzím prvkom je právne usporiadanie, v ktorom má osoba podľa odsekov 1 až 3 postavenie správcu, zakladateľa, osoby, v ktorej záujme bolo usporiadanie zriadené, osoby, ktorej sa z usporiadania poskytuje plnenie, osoby, ktorá môže vymenovať alebo odvolať správcu alebo osobu, ktorej sa z usporiadania poskytuje plnenie, alebo osoby, ktorej súhlas podmieňuje vymenovanie alebo odvolanie správcu alebo osoby, ktorej sa z usporiadania poskytuje plnenie, alebo právne usporiadanie, na ktorého činnosť sú využívané aktíva poskytnuté osobou podľa odsekov 1 až 3.

§ 5 - Cieľová osoba

Cieľovou osobou je osoba so sídlom v Slovenskej republike, ktorá existuje alebo vznikne v súvislosti so zahraničnou investíciou, a to bez ohľadu na jej právnu formu, existenciu právnej subjektivity, spôsob financovania a zameranie činnosti vrátane zamerania činnosti na dosahovanie zisku.

§ 6 - Vymedzenie pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)

uskutočnením zahraničnej investície

1.

nadobudnutie účinnosti zmluvy, ktorej predmetom je uskutočnenie zahraničnej investície, alebo

2.

ak nedošlo k uzavretiu zmluvy podľa prvého bodu, nadobudnutie cieľovej osoby alebo časti cieľovej osoby, nadobudnutie účinnej účasti v cieľovej osobe, zvýšenie účinnej účasti v cieľovej osobe, nadobudnutie kontroly v cieľovej osobe, nadobudnutie podstatných aktív cieľovej osoby alebo začatie vykonávania činnosti cieľovej osoby alebo časti činnosti cieľovej osoby podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastala ako prvá,

b)

financovaním zabezpečeným prostredníctvom zdrojov poskytnutých orgánom verejnej moci tretej krajiny alebo subjektom s majetkovou účasťou tretej krajiny plnenie, ktorého predmetom sú finančné prostriedky, majetok alebo iné peniazmi oceniteľné hodnoty poskytnuté zahraničnému investorovi orgánom verejnej moci tretej krajiny alebo subjektom s majetkovou účasťou tretej krajiny, najmä formou daru, úveru, pôžičky, dotácie alebo formou štátnej pomoci,

c)

orgánom verejnej moci tretej krajiny vláda, iný štátny orgán, územný alebo samosprávny orgán, ktorý vykonáva štátnu moc v štáte, ktorý nie je členským štátom Európskej únie,

d)

subjektom s majetkovou účasťou tretej krajiny právnická osoba alebo iný subjekt, v ktorom má účasť na riadení orgán verejnej moci tretej krajiny,

e)

negatívnym vplyvom zahraničnej investície stav, keď zahraničná investícia ohrozuje alebo narúša bezpečnosť alebo verejný poriadok Slovenskej republiky alebo bezpečnosť alebo verejný poriadok v Európskej únii; pri posudzovaní negatívneho vplyvu zahraničnej investície sa zohľadňujú faktory podľa § 10,

f)

rizikom negatívneho vplyvu zahraničnej investície stav, keď existuje dôvodný predpoklad, že zahraničná investícia môže ohroziť alebo narušiť bezpečnosť alebo verejný poriadok Slovenskej republiky alebo bezpečnosť alebo verejný poriadok v Európskej únii; pri posudzovaní rizika negatívneho vplyvu zahraničnej investície sa zohľadňujú faktory podľa § 10,

g)

mitigačným opatrením opatrenie uložené v rozhodnutí o podmienečnom povolení zahraničnej investície, ktorým sa zabezpečuje odstránenie identifikovaného negatívneho vplyvu zahraničnej investície; týka sa zahraničnej investície alebo činnosti zahraničného investora alebo cieľovej osoby, najmä ich konania alebo vlastníckej štruktúry alebo organizačnej štruktúry zahraničného investora alebo cieľovej osoby, a zabezpečuje sa najmä prostredníctvom povinnosti niečo vykonať, povinnosti niečoho sa zdržať, povinnosti vzdať sa niektorých práv alebo časti majetku alebo povinnosti ich zachovať, pričom možno uložiť súčasne viacero opatrení a povinností v jednom rozhodnutí,

h)

konzultujúcimi orgánmi Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a ak sa to ich pôsobnosti týka, aj iné ministerstvá,

i)

konzultáciami spolupráca Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo hospodárstva“) a konzultujúcich orgánov podľa § 15 ods. 2 a 3, § 16 ods. 3 až 5, § 17 ods. 2 a 4, § 54 ods. 2 a 3, § 55 ods. 1, 3 a 4 a § 63 ods. 3,

j)

obchádzaním zákona uskutočnenie zahraničnej investície spôsobom, ktorý má umožniť vyhnúť sa preverovaniu zahraničnej investície; obchádzaním zákona je najmä účelové

1.

rozdelenie zahraničnej investície do viacerých investícií tak, aby samostatne nenaplnili definíciu zahraničnej investície alebo kritickej zahraničnej investície, avšak spoločne túto definíciu napĺňajú, alebo

2.

uskutočnenie zahraničnej investície v prospech zahraničného investora osobou, ktorá nie je zahraničným investorom.

Druhá časť

PÔSOBNOSŤ ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY

§ 7
(1)

Ministerstvo hospodárstva

a)

preveruje zahraničné investície podľa tohto zákona,

b)

vydáva stanovisko k riziku negatívneho vplyvu zahraničnej investície a stanovisko k vplyvu zahraničnej investície na bezpečnosť a verejný poriadok Slovenskej republiky,

c)

kontroluje dodržiavanie povinností ustanovených týmto zákonom a povinností uložených v rozhodnutiach vydaných podľa tohto zákona,

d)

zohľadňuje podnety týkajúce sa zahraničných investícií podané konzultujúcimi orgánmi, podnety podané Policajným zborom alebo spravodajskou službou,7) pripomienky iných členských štátov Európskej únie a stanoviská Európskej komisie a kvalifikované podnety podľa § 63 (ďalej len „kvalifikovaný podnet“),

e)

žiada iné členské štáty Európskej únie o pripomienky a Európsku komisiu o stanovisko podľa osobitného predpisu,8)

f)

žiada iné členské štáty Európskej únie o informácie9) a uplatňuje pripomienky podľa osobitného predpisu,10)

g)

plní úlohy kontaktného miesta podľa osobitného predpisu,11)

h)

zabezpečuje plnenie povinností podľa osobitného predpisu,1)

i)

vedie príslušné evidencie, najmä evidenciu žiadostí o preverenie zahraničnej investície (ďalej len „žiadosť o preverenie“), evidenciu formulárov na preverenie zahraničnej investície (ďalej len „formulár na preverenie“) a evidenciu rozhodnutí vydaných podľa tohto zákona.

(2)

Ministerstvo hospodárstva spolupracuje pri vykonávaní pôsobnosti podľa odseku 1 najmä s

a)

konzultujúcimi orgánmi,

b)

Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“) v súvislosti so záväzkami Slovenskej republiky vyplývajúcimi z medzinárodných zmlúv obsahujúcich ustanovenia o ochrane a podpore investícií alebo o uľahčovaní investícií12) (ďalej len „medzinárodné zmluvy o podpore investícií“),

c)

Policajným zborom a spravodajskými službami,

d)

kontaktnými miestami iných členských štátov Európskej únie a kontaktným miestom Európskej komisie podľa osobitného predpisu.11)

(3)

Konzultujúce orgány spolupracujú s ministerstvom hospodárstva najmä tým, že

a)

podávajú na ministerstvo hospodárstva podnety na preverenie zahraničnej investície z dôvodu ochrany bezpečnosti alebo verejného poriadku Slovenskej republiky,

b)

poskytujú ministerstvu hospodárstva stanoviská k riziku negatívneho vplyvu zahraničnej investície a stanoviská k vplyvu zahraničnej investície na bezpečnosť a verejný poriadok Slovenskej republiky,

c)

posudzujú a konzultujú dôvodnosť kvalifikovaných podnetov a pripomienok iných členských štátov Európskej únie a stanovísk Európskej komisie,

d)

poskytujú ministerstvu hospodárstva inú potrebnú súčinnosť, najmä na požiadanie poskytujú informácie, ktoré ministerstvo hospodárstva označí ako potrebné na konanie podľa tohto zákona alebo na plnenie povinností vyplývajúcich z osobitného predpisu,1) a podieľajú sa na kontrole podľa tohto zákona.

(4)

Policajný zbor a spravodajská služba poskytujú ministerstvu hospodárstva informácie súvisiace s vplyvom zahraničných investícií na bezpečnosť a verejný poriadok Slovenskej republiky a podávajú na ministerstvo hospodárstva podnety na preverenie zahraničnej investície z dôvodu ochrany bezpečnosti a verejného poriadku Slovenskej republiky, ak tým nedôjde k ohrozeniu plnenia úlohy spravodajskej služby, k odhaleniu jej zdrojov, prostriedkov, totožnosti jej príslušníkov alebo osôb konajúcich v prospech Policajného zboru alebo spravodajskej služby, k ohrozeniu plnenia úloh Policajného zboru alebo k ohrozeniu medzinárodnej spravodajskej spolupráce.

(5)

Ministerstvo hospodárstva je oprávnené v rozsahu potrebnom na plnenie svojich úloh podľa tohto zákona a osobitného predpisu1) požiadať o súčinnosť orgány štátnej správy, ktoré nie sú uvedené v odsekoch 2 a 4, subjekty územnej samosprávy a verejnoprávne inštitúcie.13)

(6)

Orgány štátnej správy, subjekty územnej samosprávy a verejnoprávne inštitúcie sú povinné poskytnúť ministerstvu hospodárstva požadovanú súčinnosť v rozsahu potrebnom na plnenie úloh podľa tohto zákona a osobitného predpisu;1) to neplatí, ak by v dôsledku poskytnutia informácií mohlo dôjsť k ohrozeniu účelnosti alebo cieľa prešetrovania, správneho konania alebo súdneho konania alebo porušeniu osobitným predpisom ustanovenej alebo uznanej povinnosti mlčanlivosti alebo podmienok ochrany utajovaných skutočností podľa osobitného predpisu.14)

§ 8 - Oprávnenie na prístup k údajom z informačných systémov verejnej správy
(1)

V rozsahu potrebnom na plnenie úloh ustanovených týmto zákonom a osobitným predpisom1) má ministerstvo hospodárstva právo na prístup k údajom z informačných systémov verejnej správy15) vrátane prípadov, ak je prevádzka informačných systémov zverená iným právnickým osobám alebo fyzickým osobám; to neplatí, ak ide o informačné systémy verejnej správy, ktoré sa týkajú zabezpečenia obrany Slovenskej republiky, bezpečnosti Slovenskej republiky alebo ochrany utajovaných skutočností16) a citlivých informácií.17)

(2)

Orgány verejnej správy sú povinné žiadosti ministerstva hospodárstva o prístup k údajom z informačných systémov verejnej správy vyhovieť; to neplatí, ak osobitný predpis ustanovuje inak18) alebo ak by tým mohlo dôjsť k ohrozeniu účelnosti alebo cieľa prešetrovania, správneho konania alebo súdneho konania alebo porušeniu osobitným predpisom ustanovenej alebo uznanej povinnosti mlčanlivosti alebo podmienok ochrany utajovaných skutočností podľa osobitného predpisu.14)

Tretia časť

KONANIE O ZAHRANIČNEJ INVESTÍCII

§ 9

V konaní o zahraničnej investícii (ďalej len „konanie“) sa

a)

posudzuje riziko negatívneho vplyvu zahraničnej investície podľa § 15,

b)

preveruje zahraničná investícia podľa § 16 až 21.

§ 10 - Faktory
(1)

V konaní sa zohľadňujú faktory podľa osobitného predpisu,19) ako aj iné

a)

skutočnosti týkajúce sa cieľovej osoby,

b)

skutočnosti týkajúce sa zahraničného investora, osôb, ktoré sú zahraničným investorom ovládané, a osôb, ktoré zahraničného investora ovládajú,

c)

širšie súvislosti a okolnosti, za ktorých je zahraničná investícia plánovaná alebo uskutočnená.

(2)

Podľa odseku 1 písm. a) sa zohľadňuje vplyv zahraničnej investície na cieľovú osobu vrátane jej činnosti a s tým spojený možný vplyv najmä na

a)

systémy, zariadenia alebo nehnuteľnosti nevyhnutné pre riadne fungovanie infraštruktúry zabezpečujúcej výkon súdnictva a trestu odňatia slobody,

b)

prístup k informáciám, ktoré sú dôležité z hľadiska ochrany bezpečnosti a verejného poriadku Slovenskej republiky vrátane osobných údajov,

c)

možnosť spracúvať a chrániť informácie podľa písmena b) vrátane možnosti ich získavať, zaznamenávať, prehliadať alebo ich inak využívať či vymazať,

d)

inú infraštruktúru, technológie, zdroje, systémy a dodávky, ktorých narušenie, poškodenie, zničenie, zlyhanie alebo zneužitie by mohlo ohroziť alebo narušiť bezpečnosť alebo verejný poriadok Slovenskej republiky.

(3)

Podľa odseku 1 písm. b) sa zohľadňuje najmä financovanie, vlastnícka štruktúra, koneční užívatelia výhod a predchádzajúca hospodárska činnosť zahraničného investora, osôb, ktoré sú zahraničným investorom ovládané, a osôb, ktoré zahraničného investora ovládajú.

§ 11 - Konanie na základe žiadosti o preverenie
(1)

Ak ide o zahraničnú investíciu, ktorá je kritickou zahraničnou investíciou, zahraničný investor je povinný podať žiadosť o preverenie pred uskutočnením zahraničnej investície. Kritická zahraničná investícia nemôže byť uskutočnená pred vydaním rozhodnutia o povolení zahraničnej investície alebo rozhodnutia o podmienečnom povolení zahraničnej investície.

(2)

Ak ide o zahraničnú investíciu, ktorá nie je kritickou zahraničnou investíciou, zahraničný investor je oprávnený podať žiadosť o preverenie pred uskutočnením zahraničnej investície.

(3)

Žiadosť o preverenie podáva zahraničný investor na ministerstvo hospodárstva.

(4)

Konanie na základe žiadosti o preverenie sa začína dňom doručenia žiadosti na ministerstvo hospodárstva.

§ 12 - Konanie z úradnej moci
(1)

Ministerstvo hospodárstva začne konanie z úradnej moci z vlastnej iniciatívy alebo na základe podnetu niektorého z konzultujúcich orgánov, Policajného zboru alebo spravodajskej služby, ak

a)

možno odôvodnene predpokladať, že riziko negatívneho vplyvu zahraničnej investície existovalo už v čase jej uskutočnenia,

b)

ide o dôvodné pripomienky iného členského štátu Európskej únie alebo stanovisko Európskej komisie k zahraničnej investícii20) alebo

c)

existuje podozrenie, že došlo k obchádzaniu zákona.

(2)

Ministerstvo hospodárstva môže začať konanie z úradnej moci najneskôr do dvoch rokov odo dňa uskutočnenia zahraničnej investície, ak § 36 ods. 4 alebo § 46 ods. 3 neustanovuje inak.

(3)

Konanie z úradnej moci sa začína dňom odoslania oznámenia o začatí preverovania zahraničnému investorovi a cieľovej osobe.

(4)

Ministerstvo hospodárstva môže začať konanie z úradnej moci aj vtedy, ak ide o prevod alebo prechod prvku kritickej infraštruktúry podľa osobitného predpisu,20a) ktorý sa na účely tohto konania považuje za zahraničnú investíciu podľa tohto zákona.

§ 13 - Účastník konania a zúčastnená osoba
(1)

Účastníkom konania je zahraničný investor.

(2)

Ak zahraničný investor vyhlási, že neovláda slovenský jazyk, ministerstvo hospodárstva mu povolí účasť tlmočníka zapísaného v zozname tlmočníkov;21) zahraničný investor si zabezpečuje tlmočníka sám a na vlastné náklady.

(3)

Cieľová osoba má v konaní postavenie zúčastnenej osoby; je oboznamovaná o začatí a o výsledku konania a má aj ďalšie práva a povinnosti ustanovené týmto zákonom.

(4)

Zahraničný investor a cieľová osoba sú povinní poskytovať ministerstvu hospodárstva pravdivé a úplné informácie, podklady a vysvetlenia; podkladom sa rozumie aj žiadosť o preverenie a formulár na preverenie.

(5)

Ak zahraničný investor alebo cieľová osoba neposkytne ministerstvu hospodárstva pravdivé a úplné informácie, podklady alebo vysvetlenia, alebo informácie, podklady alebo vysvetlenia neposkytne včas, ministerstvo hospodárstva vyzve zahraničného investora alebo cieľovú osobu na nápravu. Ak zahraničný investor alebo cieľová osoba nevykoná nápravu v primeranej lehote určenej vo výzve, ktorá je najmenej 15 dní, považuje sa to za neposkytnutie súčinnosti.

§ 14 - Vylúčenie zamestnanca
(1)

Zamestnanec ministerstva hospodárstva a konzultujúceho orgánu je vylúčený z konania, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k zahraničnému investorovi, k cieľovej osobe alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosť o jeho nepredpojatosti.

(2)

Zamestnanec ministerstva hospodárstva a konzultujúceho orgánu oznámi svojmu najbližšie nadriadenému vedúcemu skutočnosti nasvedčujúce jeho vylúčenie bezodkladne, ako sa o nich dozvie, pričom v konaní je oprávnený urobiť len také úkony, ktoré nepripúšťajú odklad.

(3)

Zahraničný investor oznámi skutočnosti nasvedčujúce vylúčenie zamestnanca ministerstva hospodárstva a konzultujúceho orgánu ministerstvu hospodárstva, a to bezodkladne, ako sa o nich dozvie.

(4)

O tom, či je zamestnanec ministerstva hospodárstva a konzultujúceho orgánu z konania vylúčený, rozhoduje najbližšie nadriadený vedúci, ktorému boli dôvody vylúčenia oznámené; ak sa rozhodlo, že zamestnanec je vylúčený, príslušný orgán urobí opatrenie na zabezpečenie riadneho uskutočnenia ďalšieho konania.

Posudzovanie rizika negatívneho vplyvu zahraničnej investície

§ 15
(1)

Ministerstvo hospodárstva na základe žiadosti o preverenie posúdi riziko negatívneho vplyvu zahraničnej investície, ak ide o zahraničnú investíciu, ktorá nie je kritickou zahraničnou investíciou.

(2)

Ministerstvo hospodárstva bezodkladne informuje cieľovú osobu, konzultujúce orgány, Policajný zbor a spravodajské služby o doručení žiadosti o preverenie.

(3)

Konzultujúce orgány poskytnú ministerstvu hospodárstva stanovisko k riziku negatívneho vplyvu zahraničnej investície do 30 dní odo dňa doručenia informácie o doručení žiadosti o preverenie. Ak niektorý z konzultujúcich orgánov neposkytne stanovisko v lehote podľa prvej vety, predpokladá sa, že neidentifikoval riziko negatívneho vplyvu zahraničnej investície, ktoré by odôvodnilo začatie jej preverovania; tým nie je dotknutá povinnosť poskytnúť stanovisko podľa § 16. V lehote podľa prvej vety vydá stanovisko k riziku negatívneho vplyvu zahraničnej investície aj ministerstvo hospodárstva.

(4)

Pri posudzovaní rizika negatívneho vplyvu zahraničnej investície sa zohľadňujú aj údaje z informačných systémov verejnej správy, informácie, ktoré sú ministerstvu hospodárstva doručené Policajným zborom alebo spravodajskou službou do 35 dní odo dňa doručenia informácie o doručení žiadosti o preverenie, a informácie poskytnuté v rámci súčinnosti alebo podľa § 54 a 55.

(5)

Ak konzultáciami bolo identifikované riziko negatívneho vplyvu zahraničnej investície, ministerstvo hospodárstva odošle oznámenie o začatí preverovania zahraničnému investorovi a cieľovej osobe.

(6)

Ak konzultáciami nebolo identifikované riziko negatívneho vplyvu zahraničnej investície, ministerstvo hospodárstva o tom bezodkladne zašle potvrdenie zahraničnému investorovi a cieľovej osobe.

(7)

Ak ministerstvo hospodárstva neodošle zahraničnému investorovi oznámenie o začatí preverovania do 45 dní od doručenia žiadosti o preverenie, predpokladá sa, že riziko negatívneho vplyvu zahraničnej investície nebolo identifikované.

(8)

Ministerstvo hospodárstva o uplatnení odseku 7 bezodkladne zašle potvrdenie zahraničnému investorovi a cieľovej osobe a na vedomie konzultujúcim orgánom, Policajnému zboru a spravodajským službám.

Preverovanie

§ 16
(1)

Ministerstvo hospodárstva preverí zahraničnú investíciu, ak

a)

zahraničný investor podal žiadosť o preverenie kritickej zahraničnej investície,

b)

zahraničný investor alebo cieľová osoba neposkytla súčinnosť počas posudzovania rizika negatívneho vplyvu zahraničnej investície,

c)

konzultáciami podľa § 15 ods. 2 a 3 bolo identifikované riziko negatívneho vplyvu zahraničnej investície alebo

d)

ide o konanie z úradnej moci.

(2)

Preverovanie sa začína dňom odoslania oznámenia o začatí preverovania zahraničnému investorovi a cieľovej osobe. Oznámenie o začatí preverovania obsahuje aj poučenie o povinnosti podľa § 13 ods. 4, neposkytnutí súčinnosti v konaní a správnych deliktoch a iných správnych deliktoch fyzických osôb súvisiacich s neposkytnutím súčinnosti. Ak ide o konanie z úradnej moci, v oznámení o začatí preverovania ministerstvo hospodárstva vyzve zahraničného investora na predloženie formulára na preverenie. Lehota na predloženie formulára na preverenie je 30 dní a plynie odo dňa doručenia oznámenia o začatí preverovania zahraničnému investorovi. V odôvodnených prípadoch môže ministerstvo hospodárstva na žiadosť zahraničného investora lehotu podľa druhej vety primerane predĺžiť.

(3)

Ministerstvo hospodárstva bezodkladne po začatí preverovania zašle

a)

konzultujúcim orgánom, Policajnému zboru a spravodajským službám informáciu o začatí preverovania a informácie, podklady a vysvetlenia, ktoré má k dispozícii a ktoré im je oprávnené poskytnúť,

b)

ministerstvu financií informáciu o začatí preverovania a základné informácie o preverovanej zahraničnej investícii, ktoré mu je oprávnené poskytnúť; základnými informáciami sú najmä pôvod zahraničného investora, typ zahraničnej investície, predmet zahraničnej investície, a informácia o tom, či ide o plánovanú alebo uskutočnenú zahraničnú investíciu.

(4)

Konzultujúce orgány poskytnú ministerstvu hospodárstva stanovisko k vplyvu zahraničnej investície na bezpečnosť a verejný poriadok Slovenskej republiky do 40 dní odo dňa doručenia informácie o začatí preverovania. Na žiadosť príslušného konzultujúceho orgánu môže ministerstvo hospodárstva túto lehotu primerane predĺžiť, najviac o 20 dní. Ak niektorý z konzultujúcich orgánov neposkytne svoje stanovisko v lehote podľa prvej vety alebo druhej vety, predpokladá sa, že poskytol stanovisko, podľa ktorého neidentifikoval, že zahraničná investícia má negatívny vplyv na bezpečnosť a verejný poriadok Slovenskej republiky.

(5)

Ak podľa konzultujúceho orgánu zahraničná investícia má negatívny vplyv na bezpečnosť alebo verejný poriadok Slovenskej republiky, stanovisko k vplyvu zahraničnej investície na bezpečnosť a verejný poriadok Slovenskej republiky obsahuje

a)

popis identifikovaného ohrozenia alebo narušenia spolu s odôvodnením,

b)

návrh mitigačných opatrení, ak ide o ohrozenie alebo narušenie, ktoré je možné odstrániť, a návrh povinností zahraničného investora, ktorými sa zabezpečí plnenie týchto opatrení, a

c)

odôvodnenie primeranosti navrhovaných mitigačných opatrení a povinností zahraničného investora, ktorými sa zabezpečí plnenie týchto opatrení.

(6)

Ministerstvo financií poskytne stanovisko k záväzkom Slovenskej republiky vyplývajúcim z medzinárodných zmlúv o podpore investícií, ktoré by mohli byť dotknuté podmieneným povolením zahraničnej investície alebo zákazom zahraničnej investície. Ak ministerstvo financií neposkytne svoje stanovisko do 40 dní odo dňa doručenia informácie o začatí preverovania, predpokladá sa, že poskytlo stanovisko, podľa ktorého prípadné podmienečné povolenie zahraničnej investície alebo zákaz zahraničnej investície nemá vplyv na záväzky Slovenskej republiky vyplývajúce z medzinárodných zmlúv o podpore investícií. Toto ustanovenie sa použije aj vtedy, ak ministerstvo financií súčasne poskytuje stanovisko v postavení konzultujúceho orgánu.

(7)

Policajný zbor a spravodajská služba poskytnú ministerstvu hospodárstva informácie do 40 dní odo dňa doručenia informácie o začatí preverovania. Ak Policajný zbor alebo spravodajská služba neposkytnú ministerstvu hospodárstva informácie v lehote podľa prvej vety a nedoručia ministerstvu hospodárstva žiadosť o predĺženie lehoty, predpokladá sa, že nedisponujú informáciami, podľa ktorých má zahraničná investícia negatívny vplyv na bezpečnosť a verejný poriadok Slovenskej republiky.

(8)

Ak ministerstvo hospodárstva dodatočne zašle konzultujúcim orgánom, ministerstvu financií, Policajnému zboru a spravodajským službám ďalšie informácie, podklady alebo vysvetlenia, lehotu na poskytnutie stanoviska a informácií k vplyvu zahraničnej investície na bezpečnosť a verejný poriadok Slovenskej republiky a lehotu na poskytnutie stanoviska k záväzkom Slovenskej republiky vyplývajúcim z medzinárodných zmlúv o podpore investícií primerane predĺži.

§ 17
(1)

Na základe stanoviska ministerstva hospodárstva, stanovísk konzultujúcich orgánov, stanoviska ministerstva financií, informácií poskytnutých Policajným zborom a spravodajskou službou, informácií z poskytnutej súčinnosti a z informačných systémov verejnej správy a, ak je zahraničná investícia zároveň priamou zahraničnou investíciou podľa osobitného predpisu,22) aj na základe informácií a dôvodných pripomienok členských štátov Európskej únie a stanoviska Európskej komisie, ministerstvo hospodárstva bezodkladne vypracuje

a)

návrh stanoviska, podľa ktorého zahraničná investícia nemá negatívny vplyv,

b)

návrh stanoviska, podľa ktorého zahraničná investícia má negatívny vplyv, ktorý možno odstrániť prostredníctvom mitigačných opatrení; súčasťou návrhu stanoviska je aj návrh mitigačných opatrení a povinností zahraničného investora, ktorými sa zabezpečí plnenie mitigačných opatrení, alebo

c)

návrh stanoviska, podľa ktorého zahraničná investícia má negatívny vplyv; ak ide o uskutočnenú zahraničnú investíciu, súčasťou návrhu stanoviska je aj návrh povinností zahraničného investora, ktorými sa zabezpečí plnenie zákazu zahraničnej investície.

(2)

Ak z podkladov podľa odseku 1 vyplývajú rôzne závery, ministerstvo hospodárstva iniciuje konzultácie bezodkladne po uplynutí poslednej z lehôt na ich doručenie. V odôvodnených prípadoch sa konzultácií môže zúčastniť Policajný zbor a spravodajská služba. Na základe konzultácií podľa tohto odseku ministerstvo vypracuje stanovisko podľa odseku 1 písm. a) alebo návrh stanoviska podľa odseku 1 písm. b) alebo písm. c).

(3)

Návrh stanoviska podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) ministerstvo hospodárstva bezodkladne zašle zahraničnému investorovi a cieľovej osobe. Zahraničný investor a cieľová osoba sa môžu k návrhu stanoviska vyjadriť do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Vyjadrenie k návrhu stanoviska podľa odseku 1 písm. b) môže obsahovať návrh iných primeraných mitigačných opatrení a iných povinností, ktorými sa má zabezpečiť plnenie mitigačných opatrení. Ak zahraničný investor alebo cieľová osoba nedoručí vyjadrenie v lehote podľa prvej vety, predpokladá sa, že s návrhom stanoviska súhlasí.

(4)

Dôvodnosť informácií, návrhov a výhrad obsiahnutých vo vyjadrení sa vyhodnocuje v rámci konzultácií. Podľa potreby je ministerstvo hospodárstva oprávnené prizvať na časť konzultácií zahraničného investora alebo cieľovú osobu na účel prerokovania nimi podaných vyjadrení alebo ich častí. Informácie, návrhy a výhrady vyhodnotené ako dôvodné ministerstvo hospodárstva zohľadní. Počas doby, kedy ministerstvo hospodárstva prerokováva vyjadrenie so zahraničným investorom, lehoty na vydanie rozhodnutia neplynú.

(5)

Výsledkom postupu podľa odsekov 3 a 4 je

a)

stanovisko, podľa ktorého zahraničná investícia nemá negatívny vplyv, a rozhodnutie o povolení zahraničnej investície,

b)

stanovisko, podľa ktorého zahraničná investícia má negatívny vplyv, ktorý je možné odstrániť prostredníctvom mitigačných opatrení; súčasťou stanoviska sú aj mitigačné opatrenia a povinnosti zahraničného investora, ktorými sa zabezpečí plnenie mitigačných opatrení, alebo

c)

stanovisko, podľa ktorého zahraničná investícia má negatívny vplyv; ak ide o uskutočnenú zahraničnú investíciu, súčasťou stanoviska sú aj povinnosti zahraničného investora, ktorými sa zabezpečí plnenie zákazu zahraničnej investície.

§ 18 - Rozhodnutie o povolení zahraničnej investície
(1)

Ministerstvo hospodárstva vydá rozhodnutie o povolení zahraničnej investície do desiatich dní odo dňa ukončenia konzultácií; rozhodnutie o povolení zahraničnej investície sa doručuje bezodkladne zahraničnému investorovi a cieľovej osobe a na vedomie konzultujúcim orgánom, ministerstvu financií, Policajnému zboru a spravodajským službám.

(2)

Rozhodnutie o povolení zahraničnej investície sa vyhotovuje v elektronickej podobe podľa zákona o e-Governmente a obsahuje najmä

a)

výrok, v ktorom sa uvedie

1.

rozhodnutie vo veci,

2.

označenie zahraničného investora,

3.

označenie cieľovej osoby,

4.

popis preverovanej zahraničnej investície,

b)

odôvodnenie,

c)

poučenie o opravnom prostriedku,

d)

označenie orgánu, ktorý rozhodnutie vydal,

e)

dátum vydania rozhodnutia,

f)

meno, priezvisko a funkciu oprávnenej osoby a

g)

autorizáciu.

§ 19 - Rozhodnutie o podmienečnom povolení zahraničnej investície
(1)

Ministerstvo hospodárstva vydá rozhodnutie o podmienečnom povolení zahraničnej investície do desiatich dní odo dňa ukončenia konzultácií; rozhodnutie o podmienečnom povolení zahraničnej investície sa doručuje zahraničnému investorovi a cieľovej osobe a na vedomie konzultujúcim orgánom, ministerstvu financií, Policajnému zboru a spravodajským službám.

(2)

Rozhodnutie o podmienečnom povolení zahraničnej investície sa vyhotovuje v elektronickej podobe podľa zákona o e-Governmente a obsahuje najmä

a)

výrok, v ktorom sa uvedie

1.

rozhodnutie vo veci,

2.

označenie zahraničného investora,

3.

označenie cieľovej osoby,

4.

popis preverovanej zahraničnej investície,

5.

popis mitigačných opatrení,

6.

povinnosť alebo viaceré povinnosti zahraničného investora, ktorými sa zabezpečí plnenie mitigačných opatrení,

7.

lehota na prijatie mitigačných opatrení,

b)

odôvodnenie,

c)

poučenie o opravnom prostriedku,

d)

označenie orgánu, ktorý rozhodnutie vydal,

e)

dátum vydania rozhodnutia,

f)

meno, priezvisko a funkciu oprávnenej osoby a

g)

autorizáciu.

(3)

V rozhodnutí o podmienečnom povolení zahraničnej investície ministerstvo hospodárstva môže uložiť povinnosť určiť nezávislú tretiu stranu podľa § 65 (ďalej len „správca“).

§ 20 - Rozhodnutie o zákaze zahraničnej investície
(1)

Ministerstvo hospodárstva do desiatich dní odo dňa ukončenia konzultácií predloží vláde Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) stanovisko, podľa ktorého zahraničná investícia má negatívny vplyv.

(2)

Ministerstvo hospodárstva vydá rozhodnutie o zákaze zahraničnej investície do desiatich dní odo dňa, keď vláda súhlasila so stanoviskom, podľa ktorého zahraničná investícia má negatívny vplyv; rozhodnutie o zákaze zahraničnej investície sa doručuje zahraničnému investorovi a cieľovej osobe a na vedomie konzultujúcim orgánom, ministerstvu financií, Policajnému zboru a spravodajským službám.

(3)

Rozhodnutie o zákaze zahraničnej investície sa vyhotovuje v elektronickej podobe podľa zákona o e-Governmente a obsahuje najmä

a)

výrok, v ktorom sa uvedie

1.

rozhodnutie vo veci,

2.

označenie zahraničného investora,

3.

označenie cieľovej osoby,

4.

popis preverovanej zahraničnej investície,

b)

odôvodnenie,

c)

poučenie o opravnom prostriedku,

d)

označenie orgánu, ktorý rozhodnutie vydal,

e)

dátum vydania rozhodnutia,

f)

meno, priezvisko a funkciu oprávnenej osoby a

g)

autorizáciu.

(4)

Ak ide o zákaz uskutočnenej zahraničnej investície, výrok rozhodnutia o zákaze zahraničnej investície obsahuje aj návrh povinností zahraničného investora, ktorými sa zabezpečí plnenie zákazu zahraničnej investície, najmä

a)

povinnosť zahraničného investora zvrátiť uskutočnenú zahraničnú investíciu; zvrátením uskutočnenej zahraničnej investície je obnovenie stavu, ktorý existoval pred uskutočnením zahraničnej investície alebo navodenie stavu, keď investícia ďalej nenapĺňa definíciu zahraničnej investície alebo kritickej zahraničnej investície,

b)

uloženie obmedzenia alebo zákazu výkonu práv nadobudnutých v dôsledku uskutočnenia zahraničnej investície, ak je to nevyhnutné na ochranu bezpečnosti a verejného poriadku Slovenskej republiky alebo bezpečnosti a verejného poriadku v Európskej únii,

c)

povinnosť zahraničného investora určiť správcu, ak je to nevyhnutné na ochranu bezpečnosti a verejného poriadku Slovenskej republiky alebo bezpečnosti a verejného poriadku v Európskej únii,

d)

primeranú lehotu na splnenie povinností uložených rozhodnutím.

§ 21
(1)

Ak vláda nesúhlasí so stanoviskom, podľa ktorého zahraničná investícia má negatívny vplyv, predpokladá sa, že zahraničná investícia nemá negatívny vplyv a ministerstvo hospodárstva vydalo rozhodnutie o povolení zahraničnej investície. Za deň doručenia rozhodnutia o povolení zahraničnej investície sa považuje tretí deň od prijatia uznesenia vlády podľa prvej vety.

(2)

Ak ministerstvo hospodárstva do 130 dní odo dňa začatia preverovania zahraničnej investície nevydá rozhodnutie o povolení zahraničnej investície alebo rozhodnutie o podmienečnom povolení zahraničnej investície alebo nepredloží vláde stanovisko, podľa ktorého zahraničná investícia má negatívny vplyv, predpokladá sa, že zahraničná investícia nemá negatívny vplyv a ministerstvo hospodárstva vydalo rozhodnutie o povolení zahraničnej investície. Za deň doručenia rozhodnutia o povolení zahraničnej investície sa v tomto prípade považuje tretí deň od uplynutia lehoty podľa prvej vety.

(3)

Ministerstvo hospodárstva bezodkladne zašle potvrdenie o uplatnení odseku 1 alebo odseku 2 zahraničnému investorovi a cieľovej osobe a na vedomie konzultujúcim orgánom, ministerstvu financií, Policajnému zboru a spravodajským službám.

§ 22 - Prerušenie konania
(1)

Ministerstvo hospodárstva konanie preruší, ak sa začalo konanie o predbežnej otázke. Predbežnou otázkou je otázka, ktorá sa vyskytne v konaní a na konanie o nej je príslušný iný orgán. Ak sa v konaní vyskytne predbežná otázka, o ktorej už právoplatne rozhodol príslušný orgán, ministerstvo hospodárstva je takým rozhodnutím viazané; inak si ministerstvo hospodárstva môže o predbežnej otázke urobiť úsudok alebo dá príslušnému orgánu podnet na začatie konania. Ministerstvo hospodárstva si nemôže ako o predbežnej otázke urobiť úsudok o tom, či a kto spáchal trestný čin, priestupok alebo iný správny delikt, alebo o osobnom stave fyzickej osoby, alebo o existencii právnickej osoby, ak o tom patrí rozhodovať súdu.

(2)

Ministerstvo hospodárstva môže tiež konanie prerušiť najdlhšie na dobu 30 dní, ak to z dôležitých dôvodov navrhne zahraničný investor.

(3)

Ministerstvo hospodárstva v konaní pokračuje z vlastnej iniciatívy alebo na podnet zahraničného investora, len čo pominula prekážka, pre ktorú sa konanie prerušilo, prípadne len čo uplynula lehota uvedená v odseku 2.

(4)

Ak je konanie prerušené, lehoty podľa tohto zákona neplynú.

§ 23 - Zastavenie konania
(1)

Ministerstvo hospodárstva zastaví konanie, ak

a)

sa zistí, že predmetom konania nie je zahraničná investícia,

b)

ide o zahraničnú investíciu, ktorá je plánovaná, zahraničný investor v rámci preverovania neposkytne súčinnosť a na základe dostupných informácií nie je možné jednoznačne potvrdiť ani vylúčiť, či zahraničná investícia má negatívny vplyv,

c)

zahraničný investor vzal žiadosť o preverenie späť z dôvodu, že sa plánovaná zahraničná investícia neuskutoční,

d)

zahraničný investor zomrel, bol vyhlásený za mŕtveho alebo zanikol bez právneho nástupcu,

e)

odpadol dôvod preverovania z úradnej moci.

(2)

Zastavenie konania ministerstvo hospodárstva vyznačí záznamom v spise vedenom v súvislosti s konkrétnou zahraničnou investíciou (ďalej len „spis“).

(3)

O zastavení konania ministerstvo hospodárstva informuje zahraničného investora, cieľovú osobu, konzultujúce orgány, ministerstvo financií, Policajný zbor a spravodajské služby.

§ 24 - Právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutí
(1)

Rozhodnutie o povolení zahraničnej investície, rozhodnutie o podmienečnom povolení zahraničnej investície a rozhodnutie o zákaze zahraničnej investície, proti ktorému nemožno podať rozklad, je právoplatné.

(2)

Rozhodnutie o povolení zahraničnej investície, rozhodnutie o podmienečnom povolení zahraničnej investície a rozhodnutie o zákaze zahraničnej investície je vykonateľné, ak proti nemu nemožno podať rozklad alebo ak podanie rozkladu nemá odkladný účinok.

§ 25 - Preskúmanie rozhodnutí
(1)

Proti rozhodnutiu o povolení zahraničnej investície, rozhodnutiu o podmienečnom povolení zahraničnej investície a rozhodnutiu o zákaze zahraničnej investície je prípustný rozklad; podanie rozkladu nemá odkladný účinok.

(2)

Rozklad má právo podať zahraničný investor a cieľová osoba na ministerstve hospodárstva do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o povolení zahraničnej investície, rozhodnutia o podmienečnom povolení zahraničnej investície alebo rozhodnutia o zákaze zahraničnej investície. Zmeškanie lehoty na podanie rozkladu nemožno odpustiť okrem prípadu, keď k zmeškaniu lehoty došlo v dôsledku

a)

nesprávneho poučenia alebo chýbajúceho poučenia a k podaniu rozkladu došlo najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa doručenia rozhodnutia,

b)

závažných dôvodov, ak o odpustenie zmeškania lehoty zahraničný investor alebo cieľová osoba požiadala podľa § 62 ods. 3.

(3)

Zahraničný investor alebo cieľová osoba je oprávnená vziať podaný rozklad späť, kým sa o ňom nerozhodlo; v tom prípade ho nemožno podať znova.

(4)

O rozklade rozhoduje minister hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „minister hospodárstva“) na základe návrhu ním ustanovenej osobitnej komisie. Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať rozklad.

(5)

Rozhodnutie o povolení zahraničnej investície, rozhodnutie o podmienečnom povolení zahraničnej investície a rozhodnutie o zákaze zahraničnej investície, ktoré bolo napadnuté rozkladom, sa preskúma v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie sa doplní, prípadne zistené vady sa odstránia.

(6)

Ak sú na to dôvody, minister hospodárstva rozhodnutie o povolení zahraničnej investície, rozhodnutie o podmienečnom povolení zahraničnej investície a rozhodnutie o zákaze zahraničnej investície, ktoré bolo napadnuté rozkladom, zmení alebo zruší, inak rozklad zamietne a rozhodnutie potvrdí.

(7)

Ak je to vhodnejšie najmä z dôvodu rýchlosti alebo hospodárnosti, minister hospodárstva rozhodnutie o povolení zahraničnej investície, rozhodnutie o podmienečnom povolení zahraničnej investície a rozhodnutie o zákaze zahraničnej investície, ktoré bolo napadnuté rozkladom, zruší a vec vráti na nové prejednanie a rozhodnutie; v rámci nového prejednania a rozhodovania je právny názor ministra hospodárstva uvedený v rozhodnutí o rozklade záväzný.

(8)

Správnu žalobu na preskúmanie rozhodnutia o povolení zahraničnej investície, rozhodnutia o podmienečnom povolení zahraničnej investície alebo rozhodnutia o zákaze zahraničnej investície môže podať zahraničný investor a cieľová osoba na Najvyšší správny súd Slovenskej republiky, a to do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

§ 26 - Obnova konania
(1)

Konanie sa obnoví na návrh účastníka konania, ak vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na rozhodnutie a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia účastníka konania.

(2)

Konanie sa obnoví aj vtedy, ak potvrdenie podľa § 15 ods. 6 alebo 8 alebo rozhodnutie o povolení zahraničnej investície alebo rozhodnutie o podmienečnom povolení zahraničnej investície sa dosiahlo správnym deliktom podľa § 35 ods. 1 písm. a) alebo § 37 ods. 1 písm. b) alebo iným správnym deliktom podľa § 45 ods. 1 písm. a) a ministerstvo hospodárstva túto skutočnosť zistilo až po právoplatnom skončení konania.

(3)

Ministerstvo hospodárstva nariadi obnovu konania v lehote troch mesiacov odo dňa, keď sa dozvedelo o skutočnostiach odôvodňujúcich obnovu konania, najneskôr však do troch rokov odo dňa právoplatného skončenia konania.

(4)

Rozhodnutie o nariadení obnovy konania sa doručuje zahraničnému investorovi, cieľovej osobe, konzultujúcim orgánom, ministerstvu financií, Policajnému zboru a spravodajským službám.

(5)

Rozhodnutie o nariadení obnovy konania má odkladný účinok, pokiaľ nedošlo k uskutočneniu zahraničnej investície alebo pôvodné rozhodnutie sa ešte nevykonalo.

(6)

V obnovenom konaní sa zahraničná investícia preverí podľa § 16.

(7)

Rozhodnutím vydaným v obnovenom konaní sa potvrdenie podľa § 15 ods. 6 alebo ods. 8 alebo pôvodné rozhodnutie zrušuje.

(8)

Proti rozhodnutiu vydanému v obnovenom konaní je prípustný rozklad.

§ 27 - Zmena rozhodnutia o podmienečnom povolení zahraničnej investície
(1)

Ministerstvo hospodárstva začne konanie o zmene rozhodnutia z úradnej moci, ak sa z vlastnej činnosti alebo iným spôsobom dozvie o skutočnostiach nasvedčujúcich, že mitigačné opatrenia alebo povinnosti, ktorými sa má zabezpečiť plnenie mitigačných opatrení, sa stali nepostačujúcimi.

(2)

Ministerstvo hospodárstva môže začať konanie o zmene rozhodnutia z úradnej moci, ak sa z vlastnej činnosti alebo iným spôsobom dozvie o skutočnostiach nasvedčujúcich, že mitigačné opatrenia alebo povinnosti, ktorými sa má zabezpečiť plnenie mitigačných opatrení, sa stali neprimerane prísnymi.

(3)

Ministerstvo hospodárstva začne konanie o zmene rozhodnutia na základe odôvodnenej žiadosti zahraničného investora nasvedčujúcej skutočnosti podľa odseku 1 alebo odseku 2. Ak žiadosť o zmenu rozhodnutia neobsahuje informácie a dôkazy nevyhnutné na posúdenie okolností uvedených v odseku 1 alebo odseku 2, ministerstvo hospodárstva vyzve zahraničného investora, aby žiadosť doplnil. Ak zahraničný investor nedoplní žiadosť o zmenu rozhodnutia v primeranej lehote určenej vo výzve, ktorá je najmenej 15 dní, ministerstvo hospodárstva žiadosť zamietne, o čom zahraničného investora bezodkladne informuje.

(4)

Ak ministerstvo hospodárstva začne konanie o zmene rozhodnutia z úradnej moci, poskytne zahraničnému investorovi primeranú lehotu na predloženie vyjadrenia k dôvodom na začatie konania a príslušných dôkazov, ktorá je najmenej 15 dní.

(5)

Ak sa v konaní o zmene rozhodnutia potvrdia skutočnosti odôvodňujúce zmenu rozhodnutia, ministerstvo hospodárstva vydá rozhodnutie o zmene rozhodnutia o podmienečnom povolení zahraničnej investície v časti mitigačných opatrení alebo v časti povinností, ktorými sa má zabezpečiť plnenie mitigačných opatrení.

(6)

Ak sa v konaní o zmene rozhodnutia nepotvrdia skutočnosti odôvodňujúce zmenu rozhodnutia, ministerstvo hospodárstva ukončí konanie o zmene rozhodnutia vyznačením záznamu v spise. O ukončení konania ministerstvo hospodárstva bezodkladne informuje zahraničného investora, cieľovú osobu, konzultujúce orgány, ministerstvo financií, Policajný zbor a spravodajské služby.

(7)

Rozhodnutie o podmienečnom povolení zahraničnej investície možno zmeniť len počas doby, keď je zahraničný investor povinný plniť mitigačné opatrenia určené v rozhodnutí o podmienečnom povolení zahraničnej investície.

(8)

Vo veciach konania o zmene rozhodnutia, ktoré nie sú upravené v odsekoch 1 až 7, sa primerane použijú ustanovenia § 10, § 13, § 14, § 16, § 17, § 19, § 22, § 24 až 26.

§ 28

Začatie konania z úradnej moci o rovnakej zahraničnej investícii nie je prípustné; to neplatí ak ide o

a)

zahraničnú investíciu, ktorá nebola uskutočnená do dvoch rokov odo dňa doručenia potvrdenia podľa § 15 ods. 6 alebo ods. 8 alebo doručenia rozhodnutia o povolení zahraničnej investície, rozhodnutia o podmienečnom povolení zahraničnej investície alebo rozhodnutia o zákaze zahraničnej investície, alebo

b)

obnovu konania.

Štvrtá časť

§ 29 - Podávanie správ
(1)

Ak ide o postup podľa § 15 ods. 6 alebo ods. 7 alebo rozhodnutie o povolení zahraničnej investície alebo rozhodnutie o podmienečnom povolení zahraničnej investície a predmetom konania bola plánovaná zahraničná investícia, zahraničný investor je povinný podať na ministerstvo hospodárstva správu o uskutočnení zahraničnej investície do 60 dní odo dňa jej uskutočnenia.

(2)

Ak ide o rozhodnutie o povolení zahraničnej investície alebo rozhodnutie o podmienečnom povolení zahraničnej investície, zahraničný investor je povinný podať na ministerstvo hospodárstva monitorovaciu správu každoročne počas troch rokov odo dňa uskutočnenia zahraničnej investície, vždy najneskôr do konca júna príslušného roka.

(3)

Ministerstvo hospodárstva môže uložiť zahraničnému investorovi ako jedno z mitigačných opatrení povinnosť predkladať monitorovaciu správu po dobu dlhšiu ako ustanovuje odsek 2.

(4)

Ministerstvo hospodárstva zasiela kópiu správy o uskutočnení zahraničnej investície a monitorovacej správy konzultujúcim orgánom, Policajnému zboru a spravodajským službám do 15 dní odo dňa ich doručenia.

§ 30 - Zápis do registra partnerov verejného sektora
(1)

Ak ide o postup podľa § 15 ods. 6 alebo ods. 7 alebo rozhodnutie o povolení zahraničnej investície alebo rozhodnutie o podmienečnom povolení zahraničnej investície, zahraničný investor sa musí zapísať do registra partnerov verejného sektora23) najneskôr do troch mesiacov odo dňa

a)

uskutočnenia zahraničnej investície, ak bola predmetom konania plánovaná zahraničná investícia,

b)

doručenia potvrdenia podľa § 15 ods. 6 alebo ods. 8 alebo rozhodnutia o povolení zahraničnej investície alebo rozhodnutia o podmienečnom povolení zahraničnej investície, ak bola predmetom konania uskutočnená zahraničná investícia.

(2)

Zahraničný investor musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora najmenej po dobu troch rokov odo dňa, keď nastala skutočnosť podľa odseku 1 písm. a) alebo písm. b).

(3)

Ministerstvo hospodárstva môže uložiť zahraničnému investorovi ako jedno z mitigačných opatrení povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora po dobu dlhšiu ako ustanovuje odsek 2.

Kontrola

§ 31
(1)

Ministerstvo hospodárstva kontroluje dodržiavanie povinností ustanovených týmto zákonom a povinností uložených v rozhodnutiach vydaných podľa tohto zákona.

(2)

Kontrola sa vykonáva ako

a)

administratívna kontrola,

b)

kontrola na mieste.

§ 32 - Administratívna kontrola
(1)

Administratívna kontrola sa začína doručením

a)

správy o uskutočnení zahraničnej investície,

b)

monitorovacej správy alebo

c)

oznámenia o začatí administratívnej kontroly zahraničnému investorovi v prípade odôvodneného podozrenia z porušenia niektorej z povinností ustanovených týmto zákonom alebo povinností uložených v rozhodnutiach vydaných podľa tohto zákona.

(2)

V rámci administratívnej kontroly je ministerstvo hospodárstva oprávnené požadovať od zahraničného investora a cieľovej osoby doplňujúce informácie, písomné alebo ústne vysvetlenia alebo predloženie potrebných dokladov, písomností alebo iných dôkazov. Zahraničný investor a cieľová osoba sú povinní poskytnúť ministerstvu hospodárstva súčinnosť podľa prvej vety v lehote určenej ministerstvom hospodárstva, ktorá je najmenej 15 dní.

(3)

Ak počas administratívnej kontroly neboli zistené nedostatky, ministerstvo hospodárstva ukončí kontrolu vyznačením záznamu v spise. O ukončení administratívnej kontroly ministerstvo hospodárstva informuje zahraničného investora, konzultujúce orgány, ministerstvo financií, Policajný zbor a spravodajské služby.

(4)

Ak počas administratívnej kontroly boli zistené nedostatky, ministerstvo hospodárstva vypracuje návrh správy alebo návrh čiastkovej správy, ktorý zašle zahraničnému investorovi.

(5)

Návrh čiastkovej správy sa môže vypracovať, ak je potrebné skončiť administratívnu kontrolu v jej časti; najmä vtedy, ak to odôvodňuje závažnosť zistených nedostatkov a ich následkov.

(6)

Návrh správy a návrh čiastkovej správy sa vyhotovuje v elektronickej podobe podľa zákona o e-Governmente a obsahuje najmä

a)

označenie ministerstva hospodárstva a označenie zamestnancov ministerstva hospodárstva vykonávajúcich administratívnu kontrolu prostredníctvom mena, priezviska a funkcie,

b)

označenie zahraničného investora,

c)

cieľ kontroly,

d)

opis zistených nedostatkov,

e)

pri porušení tohto zákona, rozhodnutia o podmienečnom povolení zahraničnej investície alebo rozhodnutia o zákaze zahraničnej investície, označenie konkrétnych ustanovení alebo povinností, ktoré boli porušené, spolu s návrhmi odporúčaní na nápravu,

f)

zoznam podkladov preukazujúcich zistené nedostatky,

g)

lehotu na odstránenie zistených nedostatkov, ktorá je najmenej 20 dní,

h)

lehotu na predloženie záznamu o odstránení zistených nedostatkov, ktorá je najmenej 25 dní,

i)

dátum vyhotovenia návrhu správy alebo návrhu čiastkovej správy,

j)

autorizáciu.

(7)

Zahraničný investor má právo podať námietky k zisteným nedostatkom, k lehote na odstránenie zistených nedostatkov a k lehote na predloženie záznamu o odstránení zistených nedostatkov, uvedeným v návrhu správy a čiastkovej správy, do 15 dní odo dňa doručenia návrhu správy alebo návrhu čiastkovej správy. Zahraničný investor má právo, aby ministerstvo hospodárstva vyhodnotilo dôvodnosť podaných námietok. Po uplynutí lehoty podľa predchádzajúcej vety ministerstvo hospodárstva vypracuje správu alebo čiastkovú správu, ktorá obsahuje aj informáciu o vyhodnotení dôvodnosti uplatnených námietok. Ak námietky nie sú podané včas, predpokladá sa, že zahraničný investor zistené nedostatky, lehotu na odstránenie zistených nedostatkov a lehotu na predloženie záznamu o odstránení zistených nedostatkov akceptoval.

(8)

Administratívna kontrola, v rámci ktorej bolo zistené porušenie tohto zákona alebo rozhodnutia vydaného podľa tohto zákona, je ukončená dňom odoslania správy zahraničnému investorovi. Odoslaním čiastkovej správy je skončená tá časť administratívnej kontroly, ktorej sa čiastková správa týka.

(9)

Správu a čiastkovú správu ministerstvo hospodárstva zasiela na vedomie konzultujúcim orgánom, ministerstvu financií, Policajnému zboru a spravodajským službám.

(10)

Zahraničný investor je povinný v lehotách určených v správe a čiastkovej správe odstrániť zistené nedostatky a predložiť ministerstvu hospodárstva záznam o odstránení zistených nedostatkov.

(11)

Ak sú po skončení administratívnej kontroly zistené chyby v písaní, počítaní alebo iné zrejmé nesprávnosti, ministerstvo hospodárstva správu alebo čiastkovú správu opraví a časť správy alebo čiastkovej správy, ktorej sa oprava týka, zašle všetkým, ktorým bola zaslaná pôvodná správa alebo čiastková správa.

(12)

Ak počas administratívnej kontroly nemožno jednoznačne potvrdiť alebo vyvrátiť porušenie tohto zákona alebo rozhodnutia vydaného podľa tohto zákona, ministerstvo hospodárstva vykoná kontrolu na mieste.

§ 33 - Kontrola na mieste
(1)

Kontrolu na mieste ministerstvo hospodárstva vykoná, ak existuje podozrenie z porušenia tohto zákona alebo rozhodnutia vydaného podľa tohto zákona, a to na základe

a)

vlastnej iniciatívy,

b)

podnetu konzultujúceho orgánu alebo

c)

informácií poskytnutých Policajným zborom alebo spravodajskou službou.

(2)

Kontrola na mieste sa začína prvým úkonom ministerstva hospodárstva voči zahraničnému investorovi.

(3)

Kontrolu na mieste ministerstvo hospodárstva vykoná prostredníctvom najmenej dvoch zamestnancov poverených ministrom hospodárstva Slovenskej republiky a v odôvodnených prípadoch prostredníctvom prizvaného zamestnanca konzultujúceho orgánu (ďalej len „kontrolná skupina“). Policajný zbor je povinný poskytnúť kontrolnej skupine na žiadosť ministerstva hospodárstva ochranu a súčinnosť pri kontrole na mieste.

(4)

Kontrolná skupina je pri výkone kontroly na mieste oprávnená

a)

požadovať od zahraničného investora a cieľovej osoby potrebné doklady, písomnosti, informácie, písomné alebo ústne vysvetlenia,

b)

požadovať od zahraničného investora a cieľovej osoby predloženie potrebných dôkazov,

c)

vyhotoviť kópie dokladov, písomností a informácií podľa písmena a) alebo dôkazov podľa písmena b) v listinnej podobe alebo uložených v akejkoľvek elektronickej podobe,

d)

zadržať originály dokladov a písomností alebo nosiče, na ktorých sú zaznamenané doklady, písomnosti alebo informácie podľa písmena a) alebo dôkazy podľa písmena b), na nevyhnutný čas s cieľom vyhotoviť kópie alebo získať prístup k informáciám, ak ministerstvo hospodárstva nemôže počas výkonu kontroly na mieste, najmä z technických dôvodov, získať prístup k informáciám alebo vyhotoviť kópie podkladov alebo dokumentov,

e)

v nevyhnutnom rozsahu vstupovať na pozemky, do dopravných prostriedkov, priestorov prevádzkarní a do iných objektov, ak sa používajú aj na podnikanie alebo na vykonávanie hospodárskej činnosti zahraničného investora alebo cieľovej osoby.

(5)

Kontrolná skupina je pri vykonávaní kontroly na mieste povinná

a)

vopred, najneskôr pri vstupe podľa odseku 4 písm. e), oznámiť začatie a cieľ výkonu kontroly zahraničnému investorovi a oznámenie zaslať na vedomie cieľovej osobe,

b)

preukázať sa písomným poverením na výkon kontroly na mieste,

c)

umožniť na základe požiadavky zahraničného investora alebo cieľovej osoby nahliadnuť do preukazu totožnosti alebo služobného preukazu svojich členov,

d)

vydať zahraničnému investorovi potvrdenie o prevzatí zadržaných originálov dokladov a písomností alebo nosičov podľa odseku 4 písm. d),

e)

zabezpečiť ochranu zadržaných originálov dokladov a písomností alebo nosičov podľa odseku 4 písm. d) pred stratou, zničením, poškodením a zneužitím a vrátiť ich zahraničnému investorovi bezodkladne po tom, ako ich ďalšie zadržanie v rámci kontroly na mieste prestane byť účelné.

(6)

Písomné poverenie na výkon kontroly na mieste obsahuje meno, priezvisko a funkciu osoby, ktorá vydáva poverenie, označenie zahraničného investora, ktorého sa kontrola týka, miesto, v ktorom sa kontrola vykoná, časový rozsah vykonávania kontroly, predmet kontroly, mená a priezviská členov kontrolnej skupiny, číslo poverenia, dátum vydania poverenia, autorizáciu.

(7)

Ak počas výkonu kontroly na mieste nastanú skutočnosti, v dôsledku ktorých je potrebné zmeniť alebo doplniť písomné poverenie na vykonanie kontroly na mieste, vypracuje sa dodatok k písomnému povereniu, ktorý podpisuje minister hospodárstva. Dodatok k písomnému povereniu tvorí neoddeliteľnú súčasť písomného poverenia na vykonanie kontroly na mieste.

(8)

Zahraničný investor je pri výkone kontroly na mieste oprávnený vyžadovať

a)

od kontrolnej skupiny preukázanie sa písomným poverením na výkon kontroly na mieste,

b)

od členov kontrolnej skupiny preukázanie sa preukazmi totožnosti alebo služobnými preukazmi,

c)

od kontrolnej skupiny potvrdenie o prevzatí zadržaných originálov dokladov a písomností alebo nosičov podľa odseku 4 písm. d),

d)

zabezpečenie ochrany originálov dokladov a písomností alebo nosičov podľa odseku 4 písm. d) zo strany kontrolnej skupiny pred stratou, zničením, poškodením a zneužitím a ich vrátenie bezodkladne po tom, ako ich ďalšie zadržanie v rámci kontroly na mieste prestane byť účelné,

e)

od kontrolnej skupiny zaslanie správy alebo čiastkovej správy.

(9)

Zahraničný investor je pri výkone kontroly na mieste povinný

a)

na požiadanie kontrolnej skupiny predložiť potrebné doklady, písomnosti, informácie, písomné alebo ústne vysvetlenia,

b)

na požiadanie kontrolnej skupiny predložiť potrebné dôkazy,

c)

umožniť kontrolnej skupine vyhotovenie kópie dokladov, písomností a informácií podľa písmena a) alebo dôkazov podľa písmena b) v listinnej podobe alebo uložených v akejkoľvek elektronickej podobe,

d)

umožniť kontrolnej skupine zadržanie originálov dokladov a písomností alebo nosičov, na ktorých sú zaznamenané doklady, písomnosti, informácie podľa písmena a) alebo dôkazy podľa písmena b), na nevyhnutný čas s cieľom vyhotoviť kópie alebo získať prístup k informáciám, ak ministerstvo hospodárstva nemôže počas výkonu kontroly na mieste, najmä z technických dôvodov, získať prístup k informáciám alebo vyhotoviť kópie podkladov alebo dokumentov,

e)

umožniť kontrolnej skupine vstup na pozemky, ako aj do dopravných prostriedkov, priestorov, prevádzkarní a do iných objektov, ak sa používajú aj na podnikanie alebo na vykonávanie hospodárskej činnosti zahraničného investora a cieľovej osoby,

f)

oboznámiť kontrolnú skupinu s osobitnými bezpečnostnými predpismi, ktoré sa vzťahujú na pozemky, dopravné prostriedky, priestory, prevádzkarne a iné objekty podľa odseku 4 písm. e), najneskôr v deň kontroly na mieste,

g)

vytvoriť vhodné materiálne a technické podmienky na vykonanie kontroly na mieste a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť jej začatie a riadny priebeh.

(10)

Povinnosti podľa odseku 9 sa primerane vzťahujú aj na cieľovú osobu.

(11)

Ak počas kontroly na mieste neboli zistené nedostatky, ministerstvo hospodárstva ukončí kontrolu vyznačením záznamu v spise. O ukončení kontroly na mieste ministerstvo hospodárstva informuje zahraničného investora, cieľovú osobu, konzultujúce orgány, ministerstvo financií, Policajný zbor a spravodajské služby.

(12)

Ak počas kontroly na mieste boli zistené nedostatky, primerane sa uplatní postup podľa § 32 ods. 4 až 11.

Piata časť

SPRÁVNE DELIKTY, INÉ SPRÁVNE DELIKTY FYZICKÝCH OSÔB A SANKCIE

Správne delikty

§ 34
(1)

Zahraničný investor sa dopustí správneho deliktu, ak

a)

počas preverovania zahraničnej investície neposkytne súčinnosť, a tým sťaží ďalší priebeh konania,

b)

poruší niektorú z povinností podľa § 29 ods. 1 alebo ods. 2 alebo § 30 ods. 1 alebo ods. 2,

c)

poruší niektorú z povinností podľa § 32 ods. 2 alebo § 33 ods. 9, a tým sťaží výkon kontroly, alebo

d)

poruší povinnosť podľa § 54 ods. 5, a tým sťaží spoluprácu podľa osobitného predpisu.1)

(2)

Za správny delikt podľa odseku 1 ministerstvo hospodárstva uloží zahraničnému investorovi pokutu najviac vo výške rovnajúcej sa hodnote zahraničnej investície alebo 1 % súčtu celkového čistého obratu dosiahnutého zahraničným investorom, osobou, ktorá je zahraničným investorom ovládaná, a osobou, ktorá zahraničného investora ovláda, za posledné skončené účtovné obdobie, podľa toho, ktorá hodnota je vyššia.

(3)

Ak nie je možné určiť žiadnu hodnotu podľa odseku 2 alebo ich určenie spôsobuje prieťahy v konaní, ministerstvo hospodárstva uloží zahraničnému investorovi pokutu do 100 000 eur.

(4)

Ak sa zahraničný investor dopustí správneho deliktu podľa odseku 1, v rozhodnutí o spáchaní správneho deliktu ministerstvo hospodárstva spolu s uložením pokuty vyzve zahraničného investora na nápravu, na čo určí primeranú lehotu. Ak zahraničný investor nevykoná nápravu v určenej lehote a protiprávny stav trvá, ministerstvo hospodárstva môže uložiť pokutu opakovane.

(5)

Ak ide o správny delikt podľa odseku 1 písm. a) v konaní o uskutočnenej zahraničnej investícii a zahraničný investor nevykoná nápravu v určenej lehote, v prípade predpokladu negatívneho vplyvu zahraničnej investície ministerstvo hospodárstva vydá podľa § 20 rozhodnutie o zákaze zahraničnej investície do desiatich dní od uplynutia lehoty určenej na nápravu.

§ 35
(1)

Zahraničný investor sa dopustí správneho deliktu, ak poskytne ministerstvu hospodárstva nepravdivé alebo neúplné informácie, podklady alebo vysvetlenia, a tým

a)

ovplyvní výsledok konania,

b)

ovplyvní výsledok kontroly alebo

c)

sťaží spoluprácu podľa osobitného predpisu.1)

(2)

Za správny delikt podľa odseku 1 ministerstvo hospodárstva uloží zahraničnému investorovi pokutu najviac vo výške rovnajúcej sa hodnote zahraničnej investície alebo 1,5 % súčtu celkového čistého obratu dosiahnutého zahraničným investorom, osobou, ktorá je zahraničným investorom ovládaná, a osobou, ktorá zahraničného investora ovláda, za posledné skončené účtovné obdobie, podľa toho, ktorá hodnota je vyššia.

(3)

Ak nemožno určiť žiadnu hodnotu podľa odseku 2 alebo ich určenie spôsobuje prieťahy v konaní, ministerstvo hospodárstva uloží zahraničnému investorovi pokutu do 200 000 eur.

§ 36
(1)

Zahraničný investor sa dopustí správneho deliktu, ak

a)

uskutoční kritickú zahraničnú investíciu v rozpore s § 11 ods. 1,

b)

poruší niektoré z mitigačných opatrení alebo niektorú z povinností, ktorými sa má zabezpečiť plnenie mitigačných opatrení,

c)

poruší povinnosť určiť správcu podľa § 19 ods. 3 alebo § 20 ods. 4 písm. c),

d)

poruší povinnosť obmedzenia práv alebo zákazu výkonu práv podľa § 66 ods. 1 alebo ods. 2 alebo

e)

poruší zákaz zahraničnej investície alebo povinnosť zvrátiť uskutočnenú zahraničnú investíciu.

(2)

Za správny delikt podľa odseku 1 ministerstvo hospodárstva uloží zahraničnému investorovi pokutu najviac vo výške rovnajúcej sa hodnote zahraničnej investície alebo 2 % súčtu celkového čistého obratu dosiahnutého zahraničným investorom, osobou, ktorá je zahraničným investorom ovládaná, a osobou, ktorá zahraničného investora ovláda, za posledné skončené účtovné obdobie, podľa toho, ktorá hodnota je vyššia.

(3)

Ak nemožno určiť žiadnu hodnotu podľa odseku 2 alebo ich určenie spôsobuje prieťahy v konaní, ministerstvo hospodárstva uloží zahraničnému investorovi pokutu do 1 000 000 eur.

(4)

Ak sa zahraničný investor dopustí správneho deliktu podľa odseku 1 písm. a), spolu s vydaním rozhodnutia o spáchaní správneho deliktu ministerstvo hospodárstva začne konanie z úradnej moci bez ohľadu na lehotu podľa § 12 ods. 2.

(5)

Ak sa zahraničný investor dopustí správneho deliktu podľa odseku 1 písm. b), c) alebo písm. d), v rozhodnutí o spáchaní správneho deliktu ministerstvo hospodárstva spolu s uložením pokuty vyzve zahraničného investora na nápravu, na čo určí primeranú lehotu. Ak sa zahraničný investor dopustí správneho deliktu podľa odseku 1 písm. e), v rozhodnutí o spáchaní správneho deliktu ministerstvo hospodárstva spolu s uložením pokuty zahraničnému investorovi uloží povinnosť zvrátiť zahraničnú investíciu, na čo určí primeranú lehotu.

(6)

Ak ide o správny delikt podľa odseku 1 písm. b) a zahraničný investor nevykoná nápravu v lehote určenej v rozhodnutí o spáchaní správneho deliktu, ministerstvo hospodárstva vydá podľa § 20 rozhodnutie o zákaze zahraničnej investície do desiatich dní odo dňa uplynutia lehoty určenej na nápravu.

(7)

Ak ide o správny delikt podľa odseku 1 písm. c) alebo písm. d) a zahraničný investor nevykoná nápravu v lehote určenej v rozhodnutí o spáchaní správneho deliktu a protiprávny stav trvá, ministerstvo hospodárstva uloží pokutu opakovane.

(8)

Ak ide o správny delikt podľa odseku 1 písm. e) a zahraničný investor nezvráti zahraničnú investíciu v lehote určenej v rozhodnutí o spáchaní správneho deliktu, ministerstvo hospodárstva podá návrh na vykonanie exekúcie predajom obchodného podielu, predajom hnuteľných vecí alebo predajom podniku.

§ 37
(1)

Cieľová osoba sa dopustí správneho deliktu, ak

a)

počas preverovania zahraničnej investície neposkytne súčinnosť, a tým sťaží ďalší priebeh konania,

b)

počas preverovania zahraničnej investície poskytne nepravdivé alebo neúplné informácie, podklady alebo vysvetlenia, a tým ovplyvní výsledok konania,

c)

poruší niektorú z povinností podľa § 32 ods. 2 alebo § 33 ods. 9, a tým sťaží výkon kontroly,

d)

poskytne ministerstvu hospodárstva nepravdivé alebo neúplné informácie, podklady alebo vysvetlenia pri výkone kontroly, a tým ovplyvní výsledok kontroly, alebo

e)

neposkytne ministerstvu hospodárstva včas informácie, podklady alebo vysvetlenia podľa § 54 ods. 5 alebo ministerstvu hospodárstva poskytne informácie, podklady alebo vysvetlenia, ktoré sú nepravdivé alebo neúplné, a tým sťaží spoluprácu podľa osobitného predpisu.1)

(2)

Za správny delikt podľa odseku 1 ministerstvo hospodárstva uloží cieľovej osobe pokutu do 50 000 eur, a to aj opakovane, ak predchádzajúce uloženie pokuty neviedlo k náprave a protiprávny stav trvá.

§ 38
(1)

Správca sa dopustí správneho deliktu, ak

a)

ministerstvu hospodárstva úmyselne poskytol nepravdivé alebo neúplné informácie, podklady alebo vysvetlenia, a tým ovplyvní výkon dohľadu nad plnením rozhodnutia o podmienečnom povolení zahraničnej investície, alebo

b)

poruší povinnosť zachovávať mlčanlivosť ustanovenú týmto zákonom.

(2)

Za správny delikt podľa odseku 1 ministerstvo hospodárstva uloží správcovi pokutu do 10 000 eur.

§ 39 - Priebeh konania o správnom delikte
(1)

Ministerstvo hospodárstva začne konanie o správnom delikte do jedného roka odo dňa, keď sa dozvedelo o porušení povinnosti, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

(2)

O začatí konania o správnom delikte ministerstvo hospodárstva informuje toho, kto sa mal správneho deliktu dopustiť, a poskytne mu primeranú lehotu na vyjadrenie a predloženie dôkazov, ktorá je najmenej 15 dní odo dňa doručenia informácie o začatí konania.

(3)

Ministerstvo hospodárstva je povinné zistiť presne a úplne skutočný stav veci a na ten účel si obstarať potrebné podklady pre rozhodnutie. Rozsah zisťovania a spôsob obstarania podkladov pre rozhodnutie určuje ministerstvo hospodárstva; pritom nie je viazané len návrhmi toho, kto sa mal dopustiť správneho deliktu.

(4)

Podkladom pre rozhodnutie sú najmä podania, návrhy a vyjadrenia toho, kto sa mal správneho deliktu dopustiť, dôkazy, čestné vyhlásenia, ako aj skutočnosti všeobecne známe alebo známe ministerstvu hospodárstva z jeho úradnej činnosti. Údaje z informačných systémov verejnej správy a výpisy z nich, okrem údajov a výpisov z registra trestov, sa považujú za všeobecne známe skutočnosti a sú použiteľné na právne účely. Tieto údaje sa nemusia preukazovať dokladmi. Doklady vydané ministerstvom hospodárstva a obsah vlastných evidencií ministerstva hospodárstva sa považujú za skutočnosti známe ministerstvu hospodárstva z úradnej činnosti, ktoré sa nemusia dokladovať.

(5)

Ak v konaní o správnom delikte nebolo preukázané spáchanie správneho deliktu, ministerstvo hospodárstva ukončí konanie vyznačením záznamu v spise. O ukončení konania ministerstvo hospodárstva informuje toho, kto sa mal správneho deliktu dopustiť, konzultujúce orgány, ministerstvo financií, Policajný zbor a spravodajské služby.

(6)

Ak v konaní o správnom delikte bolo preukázané spáchanie správneho deliktu, ministerstvo hospodárstva vydá rozhodnutie o spáchaní správneho deliktu, ktoré zašle tomu, kto sa správneho deliktu dopustil, a na vedomie konzultujúcim orgánom, ministerstvu financií, Policajnému zboru a spravodajským službám.

§ 40 - Pokuta
(1)

Pri určovaní výšky pokuty ministerstvo hospodárstva prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania. Okrem týchto kritérií ministerstvo hospodárstva pri ukladaní pokuty prihliada aj na iné relevantné skutočnosti, najmä na opakovanie protiprávneho konania a neposkytnutie súčinnosti ministerstvu hospodárstva.

(2)

Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o spáchaní správneho deliktu, ak v tomto rozhodnutí nie je určená dlhšia lehota splatnosti. Ministerstvo hospodárstva môže v rozhodnutí o spáchaní správneho deliktu určiť dlhšiu lehotu splatnosti pokuty, ak to odôvodňujú okolnosti prípadu a nemôže tým dôjsť k zvýšeniu negatívneho vplyvu zahraničnej investície.

(3)

Za uhradenie pokuty uloženej za správny delikt zahraničného investora zodpovedajú spoločne a nerozdielne zahraničný investor spolu s osobou, ktorá je zahraničným investorom ovládaná, a osobou, ktorá zahraničného investora ovláda.

(4)

Pokuta je príjmom štátneho rozpočtu.

§ 41 - Rozhodnutie o spáchaní správneho deliktu
(1)

Rozhodnutie o spáchaní správneho deliktu sa vyhotovuje v elektronickej podobe podľa zákona o e-Governmente a obsahuje najmä

a)

výrok, v ktorom sa uvedie

1.

špecifikácia spáchaného správneho deliktu,

2.

označenie páchateľa správneho deliktu,

3.

výška pokuty uloženej za správny delikt spolu s lehotou na úhradu pokuty,

4.

výzva na nápravu podľa § 34 ods. 4 alebo § 36 ods. 5, podľa toho, o aký správny delikt ide, spolu s lehotou na nápravu,

5.

povinnosť zvrátiť zahraničnú investíciu, ak ide o správny delikt podľa § 36 ods. 1 písm. e), spolu s lehotou na zvrátenie zahraničnej investície,

b)

odôvodnenie,

c)

poučenie o opravnom prostriedku,

d)

označenie orgánu, ktorý rozhodnutie vydal,

e)

dátum vydania rozhodnutia,

f)

meno, priezvisko a funkciu oprávnenej osoby a

g)

autorizáciu.

(2)

Rozhodnutie o spáchaní správneho deliktu je exekučným titulom.24)

§ 42 - Právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutia o spáchaní správneho deliktu

Rozhodnutie o spáchaní správneho deliktu, proti ktorému nemožno podať rozklad, je právoplatné a vykonateľné.

§ 43 - Preskúmanie rozhodnutia o spáchaní správneho deliktu
(1)

Proti rozhodnutiu o spáchaní správneho deliktu je prípustný rozklad.

(2)

Rozklad je oprávnený podať ten, kto sa mal správneho deliktu dopustiť, na ministerstve hospodárstva do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o spáchaní správneho deliktu. Zmeškanie lehoty na podanie rozkladu nemožno odpustiť okrem prípadu, keď k zmeškaniu lehoty došlo

a)

v dôsledku nesprávneho poučenia alebo chýbajúceho poučenia a k podaniu rozkladu došlo najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa doručenia rozhodnutia,

b)

zo závažných dôvodov, ak ten, kto sa mal dopustiť správneho deliktu, požiadal o odpustenie zmeškania lehoty podľa § 62 ods. 3.

(3)

Ten, kto sa mal správneho deliktu dopustiť, je oprávnený vziať podaný rozklad späť, kým sa o ňom nerozhodlo; v tom prípade ho nemožno podať znova.

(4)

O rozklade rozhoduje minister hospodárstva na základe návrhu ním ustanovenej osobitnej komisie. Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať rozklad.

(5)

Rozhodnutie o spáchaní správneho deliktu, ktoré bolo napadnuté rozkladom, sa preskúma v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie sa doplní, prípadne zistené vady sa odstránia.

(6)

Ak sú na to dôvody, minister hospodárstva rozhodnutie o spáchaní správneho deliktu, ktoré bolo napadnuté rozkladom, zmení alebo zruší, inak rozklad zamietne a rozhodnutie potvrdí.

(7)

Ak je to vhodnejšie najmä z dôvodov rýchlosti alebo hospodárnosti, minister hospodárstva rozhodnutie o spáchaní správneho deliktu, ktoré bolo napadnuté rozkladom, zruší a vec vráti na nové prejednanie a rozhodnutie; v rámci nového prejednania a rozhodovania je právny názor ministra hospodárstva Slovenskej republiky uvedený v rozhodnutí o rozklade záväzný.

(8)

Správnu žalobu na preskúmanie rozhodnutia o spáchaní správneho deliktu môže podať zahraničný investor na Najvyšší správny súd Slovenskej republiky, a to do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Iné správne delikty fyzických osôb

§ 44
(1)

Zahraničný investor, ktorý je fyzickou osobou, sa dopustí iného správneho deliktu, ak

a)

počas preverovania zahraničnej investície neposkytne súčinnosť, a tým sťaží ďalší priebeh konania,

b)

poruší niektorú z povinností podľa § 29 ods. 1 alebo ods. 2 alebo § 30 ods. 1 alebo ods. 2,

c)

poruší niektorú z povinností podľa § 32 ods. 2 alebo § 33 ods. 9, a tým sťaží výkon kontroly, alebo

d)

poruší povinnosť podľa § 54 ods. 5, a tým sťaží spoluprácu podľa osobitného predpisu.1)

(2)

Za iný správny delikt podľa odseku 1 ministerstvo hospodárstva uloží zahraničnému investorovi pokutu najviac vo výške rovnajúcej sa hodnote zahraničnej investície alebo 100 000 eur, podľa toho, ktorá hodnota je vyššia.

(3)

Ak sa zahraničný investor dopustí iného správneho deliktu podľa odseku 1, v rozhodnutí o spáchaní iného správneho deliktu ministerstvo hospodárstva spolu s uložením pokuty vyzve zahraničného investora na nápravu, na čo určí primeranú lehotu. Ak zahraničný investor nevykoná nápravu v určenej lehote a protiprávny stav trvá, ministerstvo hospodárstva môže uložiť pokutu opakovane.

(4)

Ak ide o iný správny delikt podľa odseku 1 písm. a) v konaní o uskutočnenej zahraničnej investícii a zahraničný investor nevykoná nápravu v určenej lehote, v prípade predpokladu negatívneho vplyvu zahraničnej investície ministerstvo hospodárstva vydá podľa § 20 rozhodnutie o zákaze zahraničnej investície do desiatich dní od uplynutia lehoty určenej na nápravu.

§ 45
(1)

Zahraničný investor, ktorý je fyzickou osobou, sa dopustí iného správneho deliktu, ak poskytne ministerstvu hospodárstva nepravdivé alebo neúplné informácie, podklady alebo vysvetlenia, a tým

a)

ovplyvní výsledok konania,

b)

ovplyvní výsledok kontroly alebo

c)

sťaží spoluprácu podľa osobitného predpisu.1)

(2)

Za iný správny delikt podľa odseku 1 ministerstvo hospodárstva uloží zahraničnému investorovi pokutu najviac vo výške rovnajúcej sa hodnote zahraničnej investície alebo 200 000 eur, podľa toho, ktorá hodnota je vyššia.

§ 46
(1)

Zahraničný investor, ktorý je fyzickou osobou, sa dopustí iného správneho deliktu, ak

a)

uskutoční kritickú zahraničnú investíciu v rozpore s § 11 ods. 1,

b)

poruší niektoré z mitigačných opatrení alebo niektorú z povinností, ktorými sa má zabezpečiť plnenie mitigačných opatrení,

c)

poruší povinnosť určiť správcu podľa § 19 ods. 3 alebo § 20 ods. 4 písm. c),

d)

poruší povinnosť obmedzenia práv alebo zákazu výkonu práv podľa § 66 ods. 1 alebo ods. 2 alebo

e)

poruší zákaz zahraničnej investície alebo povinnosť zvrátiť uskutočnenú zahraničnú investíciu.

(2)

Za iný správny delikt podľa odseku 1 ministerstvo hospodárstva uloží zahraničnému investorovi pokutu najviac vo výške rovnajúcej sa hodnote zahraničnej investície alebo 1 000 000 eur, podľa toho, ktorá hodnota je vyššia.

(3)

Ak sa zahraničný investor dopustí iného správneho deliktu podľa odseku 1 písm. a), spolu s vydaním rozhodnutia o spáchaní iného správneho deliktu ministerstvo hospodárstva začne konanie z úradnej moci bez ohľadu na lehotu podľa § 12 ods. 2.

(4)

Ak sa zahraničný investor dopustí iného správneho deliktu podľa odseku 1 písm. b), c) alebo písm. d), v rozhodnutí o spáchaní iného správneho deliktu ministerstvo hospodárstva spolu s uložením pokuty vyzve zahraničného investora na nápravu, na čo určí primeranú lehotu. Ak sa zahraničný investor dopustí iného správneho deliktu podľa odseku 1 písm. e), v rozhodnutí o spáchaní iného správneho deliktu ministerstvo hospodárstva spolu s uložením pokuty zahraničnému investorovi uloží povinnosť zvrátiť zahraničnú investíciu.

(5)

Ak ide o iný správny delikt podľa odseku 1 písm. b) a zahraničný investor nevykoná nápravu v lehote určenej v rozhodnutí o spáchaní iného správneho deliktu, ministerstvo hospodárstva vydá podľa § 20 rozhodnutie o zákaze zahraničnej investície do desiatich dní odo dňa uplynutia lehoty určenej na nápravu.

(6)

Ak ide o iný správny delikt podľa odseku 1 písm. c) alebo písm. d) a zahraničný investor nevykoná nápravu v lehote určenej v rozhodnutí o spáchaní iného správneho deliktu a protiprávny stav trvá, ministerstvo hospodárstva uloží pokutu opakovane.

(7)

Ak ide o iný správny delikt podľa odseku 1 písm. e) a zahraničný investor nezvráti zahraničnú investíciu v lehote určenej v rozhodnutí o spáchaní iného správneho deliktu, ministerstvo hospodárstva podá návrh na vykonanie exekúcie predajom obchodného podielu, predajom hnuteľných vecí alebo predajom podniku.

§ 47
(1)

Správca, ktorý je fyzickou osobou, sa dopustí iného správneho deliktu, ak

a)

ministerstvu hospodárstva úmyselne poskytol nepravdivé alebo neúplné informácie, podklady alebo vysvetlenia, a tým ovplyvní výkon dohľadu nad plnením rozhodnutia o podmienečnom povolení zahraničnej investície, alebo

b)

poruší povinnosť zachovávať mlčanlivosť ustanovenú týmto zákonom.

(2)

Za iný správny delikt podľa odseku 1 ministerstvo hospodárstva uloží správcovi pokutu do 5 000 eur.

§ 48 - Priebeh konania o inom správnom delikte fyzickej osoby
(1)

Ministerstvo hospodárstva začne konanie o inom správnom delikte fyzickej osoby do jedného roka odo dňa, keď sa dozvedelo o porušení povinnosti, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

(2)

O začatí konania o inom správnom delikte fyzickej osoby ministerstvo hospodárstva informuje toho, kto sa mal iného správneho deliktu dopustiť, a poskytne mu primeranú lehotu na vyjadrenie a predloženie dôkazov, ktorá je najmenej 15 dní odo dňa doručenia informácie o začatí konania.

(3)

Ministerstvo hospodárstva je povinné zistiť presne a úplne skutočný stav veci a na ten účel si obstarať potrebné podklady pre rozhodnutie. Rozsah zisťovania a spôsob obstarania podkladov pre rozhodnutie určuje ministerstvo hospodárstva; pritom nie je viazané návrhmi toho, kto sa mal dopustiť iného správneho deliktu.

(4)

Podkladom pre rozhodnutie sú najmä podania, návrhy a vyjadrenia toho, kto sa mal iného správneho deliktu dopustiť, dôkazy, čestné vyhlásenia, ako aj skutočnosti všeobecne známe alebo známe ministerstvu hospodárstva z jeho úradnej činnosti. Údaje z informačných systémov verejnej správy a výpisy z nich, okrem údajov a výpisov z registra trestov, sa považujú za všeobecne známe skutočnosti a sú použiteľné na právne účely. Tieto údaje sa nemusia preukazovať dokladmi. Doklady vydané ministerstvom hospodárstva a obsah vlastných evidencií ministerstva hospodárstva sa považujú za skutočnosti známe ministerstvu hospodárstva z úradnej činnosti, ktoré sa nemusia dokladovať.

(5)

Ak v konaní o inom správnom delikte fyzickej osoby nebolo preukázané spáchanie iného správneho deliktu, ministerstvo hospodárstva ukončí konanie vyznačením záznamu v spise. O ukončení konania ministerstvo hospodárstva informuje toho, kto sa mal iného správneho deliktu dopustiť, konzultujúce orgány, ministerstvo financií, Policajný zbor a spravodajské služby.

(6)

Ak v konaní o inom správnom delikte fyzickej osoby bolo preukázané spáchanie iného správneho deliktu, ministerstvo hospodárstva vydá rozhodnutie o spáchaní iného správneho deliktu, ktoré zašle tomu, kto sa iného správneho deliktu dopustil, a na vedomie konzultujúcim orgánom, ministerstvu financií, Policajnému zboru a spravodajským službám.

§ 49 - Pokuta
(1)

Pri určovaní výšky pokuty ministerstvo hospodárstva prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania. Okrem týchto kritérií ministerstvo hospodárstva pri ukladaní pokuty prihliada aj na iné relevantné skutočnosti, najmä na opakovanie protiprávneho konania a neposkytnutie súčinnosti ministerstvu hospodárstva.

(2)

Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o spáchaní iného správneho deliktu fyzickej osoby, ak v tomto rozhodnutí nie je určená dlhšia lehota splatnosti. Ministerstvo hospodárstva môže v rozhodnutí o spáchaní iného správneho deliktu fyzickej osoby určiť dlhšiu lehotu splatnosti pokuty, ak to odôvodňujú okolnosti prípadu a nemôže tým dôjsť k zvýšeniu negatívneho vplyvu zahraničnej investície.

(3)

Pokuta je príjmom štátneho rozpočtu.

§ 50 - Rozhodnutie o spáchaní iného správneho deliktu fyzickej osoby
(1)

Rozhodnutie o spáchaní iného správneho deliktu fyzickej osoby sa vyhotovuje v elektronickej podobe podľa zákona o e-Governmente a obsahuje najmä

a)

výrok, v ktorom sa uvedie

1.

špecifikácia spáchaného iného správneho deliktu,

2.

označenie páchateľa iného správneho deliktu,

3.

výška pokuty uloženej za iný správny delikt spolu s lehotou na úhradu pokuty,

4.

výzva na nápravu podľa § 44 ods. 3 alebo § 46 ods. 4, podľa toho, o aký iný správny delikt ide, spolu s lehotou na nápravu,

5.

povinnosť zvrátiť zahraničnú investíciu, ak ide o iný správny delikt podľa § 46 ods. 1 písm. e), spolu s lehotou na zvrátenie zahraničnej investície,

b)

odôvodnenie,

c)

poučenie o opravnom prostriedku,

d)

označenie orgánu, ktorý rozhodnutie vydal,

e)

dátum vydania rozhodnutia,

f)

meno, priezvisko a funkciu oprávnenej osoby a

g)

autorizáciu.

(2)

Rozhodnutie o spáchaní iného správneho deliktu fyzickej osoby je exekučným titulom.24)

§ 51 - Právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutia o spáchaní iného správneho deliktu fyzickej osoby

Rozhodnutie o spáchaní iného správneho deliktu fyzickej osoby, proti ktorému nemožno podať rozklad, je právoplatné a vykonateľné.

§ 52 - Právoplatnosť, vykonateľnosť a preskúmanie rozhodnutia o spáchaní iného správneho deliktu fyzickej osoby
(1)

Proti rozhodnutiu o spáchaní iného správneho deliktu fyzickej osoby je prípustný rozklad.

(2)

Rozklad je oprávnený podať ten, kto sa mal iného správneho deliktu dopustiť, na ministerstve hospodárstva do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Zmeškanie lehoty na podanie rozkladu nemožno odpustiť okrem prípadu, keď k zmeškaniu lehoty došlo

a)

v dôsledku nesprávneho poučenia alebo chýbajúceho poučenia a k podaniu rozkladu došlo najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa doručenia rozhodnutia,

b)

zo závažných dôvodov, ak ten, kto sa mal dopustiť iného správneho deliktu, požiadal o odpustenie zmeškania lehoty podľa § 62 ods. 3.

(3)

Ten, kto sa mal iného správneho deliktu dopustiť, je oprávnený vziať podaný rozklad späť, kým sa o ňom nerozhodlo; v tom prípade ho nemožno podať znova.

(4)

O rozklade rozhoduje minister hospodárstva na základe návrhu ním ustanovenej osobitnej komisie. Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať rozklad.

(5)

Rozhodnutie o spáchaní iného správneho deliktu fyzickej osoby, ktoré bolo napadnuté rozkladom, sa preskúma v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie sa doplní, prípadne zistené vady sa odstránia.

(6)

Ak sú pre to dôvody, minister hospodárstva rozhodnutie napadnuté rozkladom o spáchaní iného správneho deliktu fyzickej osoby zmení alebo zruší, inak rozklad zamietne a rozhodnutie potvrdí.

(7)

Ak je to vhodnejšie najmä z dôvodov rýchlosti alebo hospodárnosti, minister hospodárstva rozhodnutie o spáchaní iného správneho deliktu fyzickej osoby, ktoré bolo napadnuté rozkladom, zruší a vec vráti na nové prejednanie a rozhodnutie; v rámci nového prejednania a rozhodovania je právny názor ministra hospodárstva uvedený v rozhodnutí o rozklade záväzný.

(8)

Správnu žalobu na preskúmanie rozhodnutia o spáchaní iného správneho deliktu fyzickej osoby môže podať zahraničný investor na Najvyšší správny súd Slovenskej republiky, a to do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Spoločné ustanovenia k výkonu rozhodnutia o spáchaní správneho deliktu a rozhodnutia o spáchaní iného správneho deliktu fyzickej osoby

§ 53
(1)

Ak ten, kto sa dopustil správneho deliktu alebo iného správneho deliktu, v určenej lehote nesplní povinnosť mu uloženú rozhodnutím o spáchaní správneho deliktu alebo rozhodnutím o spáchaní iného správneho deliktu fyzickej osoby, ktoré je vykonateľné, ministerstvo hospodárstva podá návrh na vykonanie exekúcie.

(2)

Výkon rozhodnutia uskutočňuje súdny exekútor podľa Exekučného poriadku.

(3)

Ak ide o správny delikt podľa § 34 ods. 1 písm. b) alebo písm. c), ministerstvo hospodárstva môže upustiť od podania návrhu na vykonanie exekúcie, ak zahraničný investor v lehote splatnosti pokuty splní povinnosť, ktorej porušením spáchal správny delikt.

(4)

Ak ide o iný správny delikt podľa § 44 ods. 1 písm. b) alebo písm. c), ministerstvo hospodárstva môže upustiť od podania návrhu na vykonanie exekúcie, ak zahraničný investor v lehote splatnosti pokuty splní povinnosť, ktorej porušením spáchal iný správny delikt.

Šiesta časť

NIEKTORÉ USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA SPOLUPRÁCE S INÝMI ČLENSKÝMI ŠTÁTMI EURÓPSKEJ ÚNIE A EURÓPSKOU KOMISIOU

§ 54
(1)

Ministerstvo hospodárstva bezodkladne po začatí konania oznámi iným členským štátom Európskej únie a Európskej komisii preverovanú zahraničnú investíciu,25) ak zároveň je priamou zahraničnou investíciou podľa osobitného predpisu.22)

(2)

Ministerstvo hospodárstva informuje konzultujúce orgány, Policajný zbor a spravodajské služby o

a)

žiadosti iného členského štátu Európskej únie alebo Európskej komisie o informácie,9)

b)

pripomienkach iného členského štátu Európskej únie a stanovisku Európskej komisie.26)

(3)

Pri posudzovaní dôvodnosti pripomienok iných členských štátov Európskej únie a stanoviska Európskej komisie ministerstvo hospodárstva zohľadňuje stanoviská poskytnuté konzultujúcimi orgánmi a informácie doručené Policajným zborom a spravodajskou službou.

(4)

Dôvodné pripomienky iných členských štátov Európskej únie a stanovisko Európskej komisie sa zohľadňujú v primeranej miere ustanovenej osobitným predpisom.1) Ak stanovisko Európskej komisie, ktoré sa týka možného vplyvu na projekty alebo programy v záujme Európskej únie,27) nie je zohľadnené v miere ustanovenej osobitným predpisom,28) ministerstvo hospodárstva poskytne Európskej komisii vysvetlenie.

(5)

Ministerstvo hospodárstva je oprávnené vyžiadať si od zahraničného investora a cieľovej osoby informácie, podklady a vysvetlenia potrebné pre plnenie povinností podľa osobitného predpisu.29) Zahraničný investor a cieľová osoba majú povinnosť doručiť informácie, podklady a vysvetlenia podľa prvej vety do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti ministerstva hospodárstva.

§ 55
(1)

Ministerstvo hospodárstva informuje konzultujúce orgány, Policajný zbor a spravodajské služby o

a)

oznámení iného členského štátu Európskej únie podľa osobitného predpisu,25)

b)

žiadosti iného členského štátu Európskej únie o poskytnutie pripomienok.8)

(2)

Ak sa ministerstvo hospodárstva domnieva, že priama zahraničná investícia podľa osobitného predpisu22) plánovaná alebo uskutočnená v inom členskom štáte Európskej únie môže mať negatívny vplyv na bezpečnosť alebo verejný poriadok Slovenskej republiky alebo má informácie týkajúce sa takejto priamej zahraničnej investície, uplatní pripomienky.10)

(3)

Pri uplatnení pripomienok podľa odseku 2 ministerstvo hospodárstva zohľadní návrhy pripomienok poskytnuté konzultujúcimi orgánmi a informácie doručené Policajným zborom a spravodajskou službou. Ak návrhy pripomienok alebo informácie nadväzujú na oznámenie podľa odseku 1 písm. a),

a)

konzultujúce orgány do 10 dní odo dňa doručenia informácie ministerstva hospodárstva informujú ministerstvo hospodárstva o úmysle zaslať návrh pripomienok a do 30 dní odo dňa doručenia informácie ministerstva hospodárstva doručia ministerstvu hospodárstva návrh pripomienok,

b)

Policajný zbor a spravodajská služba sú oprávnené oznámiť ministerstvu hospodárstva do 10 dní odo dňa doručenia informácie ministerstva hospodárstva úmysel zaslať informácie odôvodňujúce podanie pripomienok a tieto informácie ministerstvu hospodárstva doručia do 30 dní odo dňa doručenia informácie ministerstva hospodárstva.

(4)

Ak ministerstvo hospodárstva na základe vlastného podnetu alebo podnetu konzultujúceho orgánu, Policajného zboru alebo spravodajskej služby požiada o dodatočné informácie k oznámeniu podľa odseku 1 písm. a), lehoty podľa odseku 3 sa primerane predĺžia.

(5)

Ak ide o žiadosť iného členského štátu Európskej únie o poskytnutie pripomienok,8) odseky 2 až 4 sa použijú primerane.

Siedma časť

OCHRANA INFORMÁCIÍ

§ 56 - Spis
(1)

Informácie, ktoré sú súčasťou spisu, možno použiť len na plnenie úloh podľa tohto zákona a osobitného predpisu.1) Informácie, ktoré sú súčasťou spisu, možno použiť aj na účely ustanovené osobitným predpisom30) okrem informácií poskytnutých Policajným zborom alebo spravodajskou službou a informácií poskytnutých iným členským štátom Európskej únie alebo Európskou komisiou v rámci spolupráce podľa osobitného predpisu.1)

(2)

Informácie a podnety doručené Policajným zborom a spravodajskou službou ministerstvo hospodárstva môže poskytnúť konzultujúcim orgánom a iným členským štátom Európskej únie a Európskej komisii v rámci spolupráce podľa osobitného predpisu1) len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Policajného zboru alebo spravodajskej služby.

(3)

Zahraničný investor a cieľová osoba majú právo nazerať do spisu, robiť si z neho výpisy, odpisy a dostať z neho kópie s výnimkou zápisníc o hlasovaní alebo dostať informáciu zo spisu s výnimkou zápisníc o hlasovaní iným spôsobom. Práva podľa prvej vety sa nevzťahujú na informácie a podnety doručené Policajným zborom alebo spravodajskými službami, ani na informácie a podnety získané v rámci spolupráce podľa osobitného predpisu.1)

(4)

Ministerstvo hospodárstva je povinné umožniť nazerať do spisov verejnému ochrancovi práv v súvislosti s výkonom jeho pôsobnosti.

(5)

Ministerstvo hospodárstva je povinné urobiť opatrenie, aby sa postupom podľa odsekov 3 a 4 neporušila ochrana utajovaných skutočností alebo iných informácií chránených osobitnými predpismi,31) alebo ochrana inej informácie, ktorú zahraničný investor, cieľová osoba alebo podávateľ kvalifikovaného podnetu označí za dôvernú informáciu, ktorá je dostupná len obmedzenému okruhu osôb, a jej sprístupnením by mohlo dôjsť k ujme na právom chránených záujmoch osoby, ktorá ju poskytla, alebo inej osoby alebo aby sa neporušila zákonom uložená alebo uznaná povinnosť mlčanlivosti.

(6)

Ministerstvo hospodárstva poskytuje kópie zo spisu za úhradu materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, zadovážením technických nosičov a s ich odoslaním.

§ 57 - Povinnosť zachovávať mlčanlivosť
(1)

Osoba, ktorá sa podieľa na plnení úloh podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu,1) je povinná zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa v tejto súvislosti dozvedela.

(2)

Povinnosť zachovávať mlčanlivosť trvá aj po skončení štátnozamestnaneckého vzťahu alebo obdobného vzťahu.

(3)

Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa nepovažuje poskytnutie informácie

a)

súdu,

b)

orgánu činnému v trestnom konaní na trestné konanie,

c)

službe kriminálnej polície Policajného zboru a službe finančnej polície Policajného zboru na plnenie ich úloh,32)

d)

prokuratúre na plnenie jej úloh,33)

e)

ústrednému orgánu štátnej správy, ak je to nevyhnutné na plnenie úloh ustanovených zákonom, a to výlučne v rozsahu informácie o začatí konania a informácie o výsledku konania.

(4)

Minister hospodárstva môže zbaviť povinnosti zachovávať mlčanlivosť na žiadosť príslušného súdu, orgánu alebo služby podľa odseku 3; tým nie je vylúčené uplatnenie osobitných predpisov.34)

§ 58 - Osobné údaje
(1)

Súčasťou informácií, ktoré ministerstvo hospodárstva spracúva pri plnení úloh podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu,1) môžu byť aj osobné údaje.

(2)

Ministerstvo hospodárstva spracúva informácie podľa odseku 1 vrátane osobných údajov na účel

a)

posudzovania rizika negatívneho vplyvu zahraničnej investície podľa § 15,

b)

preverovania podľa § 16 až 26,

c)

konania o zmene rozhodnutia o podmienečnom povolení zahraničnej investície podľa § 27,

d)

kontroly podľa § 31 až 33,

e)

konania o správnom delikte podľa § 39,

f)

konania o inom správnom delikte fyzickej osoby podľa § 48,

g)

spolupráce podľa § 54 a 55,

h)

posúdenia kvalifikovaného podnetu podľa § 63,

i)

spolupráce s inými členskými štátmi Európskej únie a Európskou komisiou podľa osobitného predpisu.1)

(3)

Dotknutými osobami, ktorých osobné údaje ministerstvo hospodárstva spracúva, sú:

a)

zahraničný investor, ak ide o fyzickú osobu,

b)

osoba, ktorá koná v mene zahraničného investora a cieľovej osoby,

c)

osoba, ktorá sa podieľa na riadení zahraničného investora alebo cieľovej osoby,

d)

osoba, ktorá má majetkovú účasť v zahraničnom investorovi a v cieľovej osobe,

e)

osoba, ktorá ovláda zahraničného investora a cieľovú osobu,

f)

konečný užívateľ výhod zahraničného investora a cieľovej osoby,

g)

správca, zakladateľ, osoba, v ktorej záujme bolo zriadené právne usporiadanie majetku s cudzím prvokom podľa § 4 ods. 5, osoba, ktorej sa z usporiadania poskytuje plnenie, osoba, ktorá môže vymenovať alebo odvolať správcu alebo osobu, ktorej sa z usporiadania poskytuje plnenie, osoba, ktorej súhlas podmieňuje vymenovanie alebo odvolanie správcu alebo osoby, ktorej sa z usporiadania poskytuje plnenie,

h)

osoba, ktorá sa podieľa na plánovaní alebo uskutočnení zahraničnej investície vrátane osoby, ktorá sa podieľa na financovaní zahraničnej investície,

i)

osoba, ktorá vo vzťahu k zahraničnej investícii koná v zhode so zahraničným investorom,

j)

osoba v postavení podľa písmena a) až i), ak ide o zahraničnú investíciu podľa osobitného predpisu.22)

(4)

Kategóriami osobných údajov, ktoré ministerstvo hospodárstva spracúva, sú meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo alebo iný identifikátor fyzickej osoby, občianstvo, národnosť, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, číslo preukazu totožnosti, číslo pasu, zamestnanie, funkcia, zapojenie dotknutej osoby do riadenia, vlastníckej štruktúry alebo zastupovania zahraničného investora, cieľovej osoby alebo inej osoby podieľajúcej sa na zahraničnej investícii podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu,22) zárobok za predchádzajúce roky a iné údaje nevyhnutné na účel podľa odseku 2.

(5)

Ministerstvo hospodárstva je oprávnené sprístupniť spracúvané osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu na účel podľa odseku 2

a)

konzultujúcim orgánom,

b)

Policajnému zboru,

c)

spravodajským službám,

d)

orgánom štátnej správy, subjektom územnej samosprávy a verejnoprávnym inštitúciám v rámci súčinnosti podľa § 7 ods. 5 a 6, ak je to nevyhnutné pre zabezpečenie súčinnosti,

e)

iným členským štátom Európskej únie,

f)

Európskej komisii.

(6)

Ak ide o plnenie úloh podľa tohto zákona, ministerstvo hospodárstva odloží alebo úplne alebo čiastočne obmedzí poskytnutie informácií podľa osobitného predpisu35) a úplne alebo čiastočne obmedzí právo na prístup podľa osobitného predpisu36) v rozsahu údajov potrebných na riadne a správne posúdenie dôvodov na začatie konania z úradnej moci, dôvodnosti kvalifikovaného podnetu, riadnej a správnej kontroly a vyvodenie zodpovednosti za správny delikt alebo iný správny delikt fyzickej osoby podľa tohto zákona.

(7)

Ak ide o plnenie úloh podľa osobitného predpisu,1) ministerstvo hospodárstva odloží alebo úplne alebo čiastočne obmedzí poskytnutie informácií podľa osobitného predpisu35) a úplne alebo čiastočne obmedzí právo na prístup podľa osobitného predpisu36) v rozsahu údajov potrebných na riadne a správne posúdenie dôvodnosti pripomienok iného členského štátu Európskej únie alebo stanoviska Európskej komisie.26)

(8)

Obmedzenie práv dotknutej osoby podľa odseku 6 trvá počas doby posudzovania dôvodov na začatie konania z úradnej moci, dôvodnosti kvalifikovaného podnetu, kontroly a vyvodzovania zodpovednosti za správny delikt alebo iný správny delikt podľa tohto zákona. Ministerstvo hospodárstva o obmedzení práv dotknutej osoby a o dôvodoch a trvaní tohto obmedzenia informuje dotknutú osobu; to neplatí, ak by sprístupnením takejto informácie mohlo dôjsť k zmareniu alebo podstatnému sťaženiu riadneho a správneho posúdenia dôvodov na začatie konania z úradnej moci, dôvodnosti kvalifikovaného podnetu, riadnej a správnej kontroly a vyvodenia zodpovednosti za správny delikt alebo iný správny delikt podľa tohto zákona. Po skončení obmedzenia podľa prvej vety ministerstvo hospodárstva poskytne dotknutej osobe všetky potrebné informácie a možnosť uplatniť si právo na prístup v plnom rozsahu.

(9)

Obmedzenie práv dotknutej osoby podľa odseku 7 trvá počas doby posudzovania dôvodnosti pripomienok iného členského štátu Európskej únie alebo stanoviska Európskej komisie.26) Ministerstvo hospodárstva o obmedzení práv dotknutej osoby a o dôvodoch a trvaní tohto obmedzenia informuje dotknutú osobu; to neplatí, ak by sprístupnením takejto informácie mohlo dôjsť k zmareniu alebo podstatnému sťaženiu riadneho a správneho posúdenia dôvodnosti pripomienok iného členského štátu Európskej únie alebo stanoviska Európskej komisie.26) Po skončení obmedzenia podľa prvej vety ministerstvo hospodárstva poskytne dotknutej osobe všetky potrebné informácie a možnosť uplatniť si právo na prístup v plnom rozsahu.

(10)

Ak ministerstvo hospodárstva obmedzí práva dotknutej osoby podľa odseku 6 alebo odseku 7, je povinné dotknutú osobu informovať o možnosti podania návrhu na začatie konania podľa osobitného predpisu37) vrátane možnosti uplatnenia práva na preverenie zákonnosti postupu ministerstva hospodárstva podľa odsekov 6 až 9 Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

(11)

Pri uplatnení obmedzenia práv dotknutej osoby podľa odseku 6 alebo odseku 7 je ministerstvo hospodárstva povinné osobné údaje dotknutej osoby bezpečne uchovávať v súlade s osobitnými predpismi38) v záujme zabránenia zneužitia osobných údajov a nezákonného prístupu k osobným údajom a presunu osobných údajov. Ministerstvo hospodárstva zdokumentuje skutkové dôvody alebo právne dôvody, na základe ktorých sa obmedzili práva podľa odseku 6 alebo odseku 7, a pravidelne počas doby tohto obmedzenia preskúmava oprávnenosť dôvodov trvania obmedzenia práv dotknutej osoby.

(12)

Ministerstvo hospodárstva spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú pre plnenie úloh podľa tohto zákona a podľa osobitného predpisu.1)

(13)

Po zistení porušenia ochrany osobných údajov ministerstvo hospodárstva postupuje podľa osobitného predpisu.38)

Ôsma časť

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Spoločné ustanovenia

§ 59
(1)

Na konania podľa tohto zákona sa nevzťahuje správny poriadok.

(2)

Na účel prístupu k informáciám podľa zákona o slobode informácií sa informácie získané alebo vytvorené pri plnení úloh podľa tohto zákona považujú za výkon dohľadu nad zahraničnými investíciami. Ak je podľa zákona o slobode informácií požadovaná informácia súvisiaca s dohľadom nad zahraničnými investíciami, ministerstvo hospodárstva alebo iná povinná osoba ju nesprístupní a neposkytne.39)

(3)

Chyby v písaní, počítaní a iné zrejmé nesprávnosti vo vyhotovení rozhodnutia podľa tohto zákona ministerstvo hospodárstva kedykoľvek, aj bez návrhu, opraví a upovedomí o tom všetkých, ktorým sa rozhodnutie zasiela podľa tohto zákona.

§ 60 - Podanie
(1)

Na podanie v inom ako štátnom jazyku sa neprihliada okrem podania doručeného v rámci spolupráce podľa osobitného predpisu.1)

(2)

Podanie podľa tohto zákona, ktoré neobsahuje utajované skutočnosti, sa podáva na ministerstvo hospodárstva formou elektronického podania podľa zákona o e-Governmente.

(3)

Ak osoba, ktorá robí podanie podľa tohto zákona, nemá zriadenú elektronickú schránku a nemá povinnosť mať ju zriadenú, podanie môže urobiť v listinnej podobe.

(4)

Podanie urobené formou elektronického podania podľa zákona o e-Governmente bez autorizácie treba do piatich dní od jeho odoslania ministerstvu hospodárstva doplniť v elektronickej podobe autorizované podľa zákona o e-Governmente. Ministerstvo hospodárstva na dodatočné doplnenie podania nevyzýva.

(5)

Ak podanie má ustanovenú formu, možno ho urobiť len v tejto forme. Na podanie, ktoré nie je urobené v ustanovenej forme, ministerstvo hospodárstva nemusí prihliadať, o čom podávateľa podnetu bezodkladne informuje.

(6)

Podávateľ podania je oprávnený v podaní označiť informácie, ktoré sú utajovanými skutočnosťami, inými informáciami chránenými osobitnými predpismi31) alebo informáciami, ktoré podávateľ podania označí za dôverné informácie, ktoré sú dostupné len obmedzenému okruhu osôb, a ich sprístupnením by mohlo dôjsť k ujme na právom chránených záujmoch osoby, ktorá ju poskytla, alebo inej osoby alebo aby sa neporušila zákonom uložená alebo uznaná povinnosť mlčanlivosti. V tom prípade podávateľ podania predloží písomné odôvodnenie takéhoto označenia a podanie predloží aj v znení, ktoré označené informácie neobsahuje.

§ 61 - Doručovanie
(1)

Písomnosti, ktoré neobsahujú utajované skutočnosti, ministerstvo hospodárstva doručuje do elektronickej schránky podľa zákona o e-Governmente.

(2)

Ak adresát nemá zriadenú elektronickú schránku a nemá povinnosť mať ju zriadenú, ministerstvo hospodárstva doručuje písomnosti podľa tohto zákona do vlastných rúk adresátovi alebo osobe, ktorá sa preukáže jeho splnomocnením na preberanie zásielok.

(3)

Ak adresát písomnosti, ktorá sa má doručiť do vlastných rúk, neprevezme písomnosť, písomnosť sa považuje za doručenú dňom vrátenia nedoručenej zásielky ministerstvu hospodárstva, aj keď sa adresát o tom nedozvedel.

(4)

Ak adresát bezdôvodne odoprel písomnosť prijať, písomnosť je doručená dňom, keď sa jej prijatie odoprelo; na to musí doručovateľ adresáta upozorniť.

(5)

Ak je doručovanie spojené s ťažkosťami alebo s prieťahmi alebo ak ide o adresáta so sídlom v zahraničí, ktorý nie je zastúpený advokátom alebo iným zvoleným zástupcom, ministerstvo hospodárstva môže adresátovi uložiť, aby si na prijímanie písomností zvolil zástupcu, ktorému možno písomnosti doručovať bez ťažkostí a prieťahov, na čo ministerstvo hospodárstva určí primeranú lehotu, najmenej 15 dní. Ak si adresát zástupcu nezvolí v určenej lehote, ministerstvo hospodárstva mu doručuje písomnosti uložením v spise.

§ 62 - Lehoty
(1)

Do lehoty ustanovenej týmto zákonom alebo určenej ministerstvom hospodárstva sa nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty a ak taký deň v mesiaci nie je, končí sa lehota posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu alebo deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší budúci pracovný deň.

(2)

V pochybnostiach sa považuje lehota za zachovanú, ak sa nepreukáže opak.

(3)

Ministerstvo hospodárstva zo závažných dôvodov odpustí zmeškanie lehoty, ak o to osoba, ktorá lehotu zmeškala, požiada do desiatich dní odo dňa, keď pominula príčina zmeškania, a ak v tej istej lehote urobí zmeškaný úkon. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť, ak odo dňa, keď sa mal úkon urobiť, uplynul jeden mesiac.

(4)

Počas doby, keď zahraničný investor alebo cieľová osoba dopĺňa alebo opravuje informácie, podklady alebo vysvetlenia vyžiadané ministerstvom hospodárstva, lehoty podľa tohto zákona neplynú.

§ 63 - Kvalifikovaný podnet
(1)

Kvalifikovaný podnet je oprávnený podať každý.

(2)

Kvalifikovaný podnet sa podáva na ministerstvo hospodárstva v elektronickej podobe podľa zákona o e-Governmente a musí obsahovať

a)

označenie osoby, ktorá podnet podáva,

b)

opis zahraničnej investície, ktorej sa podnet týka,

c)

opis skutočností vysvetľujúcich dôvodnosť tvrdenia, že zahraničná investícia má negatívny vplyv na bezpečnosť alebo verejný poriadok Slovenskej republiky, alebo dôvodnosť kontroly,

d)

meno, priezvisko a funkciu osoby oprávnenej konať v mene právnickej osoby, ak ide o právnickú osobu, a

e)

autorizáciu.

(3)

Ministerstvo hospodárstva je oprávnené konzultovať dôvodnosť kvalifikovaného podnetu s konzultujúcimi orgánmi.

(4)

Kvalifikovaný podnet ministerstvo hospodárstva zasiela aj Policajnému zboru a spravodajským službám, ktoré sú oprávnené poskytnúť ministerstvu hospodárstva informácie potrebné pre vyhodnotenie jeho dôvodnosti.

(5)

Na dôvodný kvalifikovaný podnet sa prihliada pri posudzovaní rizika negatívneho vplyvu zahraničnej investície, pri posudzovaní začatia preverovania z úradnej moci, pri preverovaní, kontrole, obnove konania a pri zmene rozhodnutia o podmienečnom povolení zahraničnej investície.

(6)

Na nedôvodný kvalifikovaný podnet sa neprihliada; o tom ministerstvo hospodárstva podávateľa kvalifikovaného podnetu upovedomí.

§ 64 - Zápisnica
(1)

Ministerstvo hospodárstva spíše zápisnicu o konzultácii podľa tohto zákona alebo jej časti, ak sa uskutoční ústnou formou.

(2)

Zo zápisnice musí byť najmä zrejmé kde a kedy sa konzultácia uskutočnila, kto sa konzultácie zúčastnil, predmet konzultácie, priebeh konzultácie a jej výsledok. Ak je súčasťou konzultácie hlasovanie, v zápisnici sa uvedie aj výrok a výsledok hlasovania.

(3)

Zápisnicu podpisujú po prečítaní všetky osoby, ktoré sa konzultácie alebo jej časti zúčastnili. Odopretie podpisu, dôvody tohto odopretia a námietky proti obsahu zápisnice sa v nej zaznamenajú.

§ 65 - Správca
(1)

Správca napomáha ministerstvu hospodárstva vykonávať dohľad nad plnením rozhodnutia o podmienečnom povolení zahraničnej investície.

(2)

Správca postupuje pri výkone svojej činnosti v úzkej súčinnosti s ministerstvom hospodárstva. O výsledkoch svojej činnosti správca priebežne informuje ministerstvo hospodárstva. Porušenie rozhodnutia o podmienečnom povolení zahraničnej investície je správca povinný bezodkladne oznámiť ministerstvu hospodárstva.

(3)

Povinnosť určiť správcu, rozsah, v akom správca napomáha vykonávať dohľad, spôsob výkonu dohľadu a osobitné podmienky týkajúce sa odbornej spôsobilosti správcu určuje ministerstvo hospodárstva v rozhodnutí o podmienečnom povolení zahraničnej investície.

(4)

Správcu si vyberá zahraničný investor v súlade s týmto zákonom. Vybraný správca podlieha schváleniu ministerstvom hospodárstva. Ministerstvo hospodárstva schváli vybraného správcu, ak spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom; o schválení vybraného správcu alebo dôvodoch jeho neschválenia ministerstvo hospodárstva informuje zahraničného investora do desiatich dní odo dňa doručenia oznámenia osoby vybraného správcu zahraničným investorom.

(5)

Správcom môže byť fyzická osoba, ktorá je

a)

občanom Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie,

b)

spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu,

c)

bezúhonná,

d)

dôveryhodná a

e)

odborne spôsobilá.

(6)

Bezúhonná na účely tohto zákona nie je fyzická osoba, ktorá bola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin alebo trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním; bezúhonná nie je ani fyzická osoba, ktorá bola právoplatne odsúdená za obzvlášť závažný úmyselný trestný čin, trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa, trestný čin prijímania úplatku a inej nenáležitej výhody, trestný čin podplácania alebo trestný čin nepriamej korupcie. Ak ide o občana Slovenskej republiky, bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne správca ministerstvu hospodárstva údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Údaje podľa predchádzajúcej vety ministerstvo hospodárstva bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov. Ak ide o občana iného členského štátu Európskej únie, bezúhonnosť sa preukazuje a dokladuje obdobným dokladom nie starším ako tri mesiace a vydaným príslušným orgánom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, alebo príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo štátu, kde sa obvykle zdržiava.

(7)

Dôveryhodná na účely tohto zákona nie je fyzická osoba, proti ktorej orgán činný v trestnom konaní vedie trestné stíhanie za trestný čin podľa odseku 6, fyzická osoba, ktorá sa v postavení správcu dopustila správneho deliktu podľa § 38 alebo iného správneho deliktu podľa § 47, alebo fyzická osoba, pri ktorej existuje pochybnosť o jej nestrannosti, nezávislosti vo vzťahu k ministerstvu hospodárstva, zahraničnému investorovi alebo cieľovej osobe alebo existuje podozrenie o tom, že je v konflikte záujmov so zreteľom na zahraničnú investíciu.

(8)

Za odborne spôsobilú na účely tohto zákona sa považuje fyzická osoba, ktorá má ukončené právnické alebo ekonomické vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a má najmenej trojročnú prax v príslušnom odbore, ktorý určí ministerstvo hospodárstva v rozhodnutí o podmienečnom povolení zahraničnej investície podľa povinností, nad ktorými má správca napomáhať vykonávať dohľad.

(9)

Správcom môže byť aj právnická osoba, ktorá napomáha vykonávať dohľad nad plnením rozhodnutia o podmienečnom povolení zahraničnej investície prostredníctvom fyzickej osoby, ktorá spĺňa podmienky podľa odseku 5 a je zamestnancom tejto právnickej osoby.

(10)

Správca je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone svojej činnosti. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť trvá aj po skončení výkonu činnosti správcu. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa rovnako vzťahuje aj na osoby, ktoré správca poverí vykonaním jednotlivých úkonov činnosti správcu.

(11)

Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa nepovažuje poskytnutie informácie

a)

ministerstvu hospodárstva,

b)

súdu,

c)

orgánu činnému v trestnom konaní na trestné konanie,

d)

službe kriminálnej polície Policajného zboru a službe finančnej polície Policajného zboru na plnenie ich úloh,32)

e)

prokuratúre na plnenie jej úloh.33)

(12)

Minister hospodárstva môže zbaviť povinnosti zachovávať mlčanlivosť na žiadosť príslušného súdu, orgánu alebo služby podľa odseku 11 písm. b) až e); tým nie je vylúčené uplatnenie osobitných predpisov.34)

(13)

Zahraničný investor je povinný vybrať si nového správcu, ak

a)

ministerstvo hospodárstva neschváli správcu vybraného zahraničným investorom podľa odseku 4,

b)

správca, ktorý je fyzickou osobou, zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho alebo ak správca, ktorý je právnickou osobou zanikol, bez právneho nástupcu,

c)

správca prestane spĺňať podmienky podľa odseku 5 alebo odseku 9,

d)

správca prestane vykonávať činnosť podľa tohto zákona, najmä na základe dohody alebo na základe jednostranného právneho úkonu správcu alebo zahraničného investora,

e)

správcovi bola právoplatne uložená pokuta za správny delikt podľa § 38 alebo iný správny delikt podľa § 47.

(14)

Odmenu správcu a náklady, ktoré správcovi vzniknú pri vykonávaní dohľadu, hradí zahraničný investor. Výška odmeny správcu podlieha dohode medzi správcom a zahraničným investorom.

(15)

Odseky 1 až 14 sa primerane uplatnia v prípade rozhodnutia o zákaze uskutočnenej zahraničnej investície.

§ 66 - Obmedzenie alebo zákaz výkonu práv
(1)

Výkon práv, ktoré zahraničný investor nadobudol v dôsledku uskutočnenia zahraničnej investície, môže ministerstvo hospodárstva obmedziť alebo zakázať v rozhodnutí o zákaze zahraničnej investície, a to v rozsahu nevyhnutnom na ochranu bezpečnosti a verejného poriadku Slovenskej republiky alebo bezpečnosti a verejného poriadku Európskej únie. Obmedzenie alebo zákaz výkonu práv sa uplatňuje odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zákaze zahraničnej investície do času zvrátenia zahraničnej investície.

(2)

Výkon práv, ktoré zahraničný investor nadobudol v dôsledku uskutočnenia zahraničnej investície v rozpore s § 11 ods. 1, je zakázaný. Zákaz výkonu práv sa uplatňuje od porušenia § 11 ods. 1 do vydania rozhodnutia o povolení zahraničnej investície alebo rozhodnutia o podmienečnom povolení zahraničnej investície.

(3)

Obmedzenie a zákaz výkonu práv podľa odsekov 1 a 2 sa nevzťahuje na práva, ktoré sú nevyhnutné na

a)

zvrátenie zahraničnej investície a plnenie iných povinností uložených v rozhodnutí o zákaze zahraničnej investície alebo povinností ustanovených týmto zákonom,

b)

zabezpečenie riadneho chodu cieľovej osoby,

c)

zabezpečenie dodávok kritických vstupov, ktoré súvisia s energetickou, surovinovou alebo potravinovou bezpečnosťou.

§ 67 - Súhrnná informácia o uplatňovaní zákona
(1)

Ministerstvo hospodárstva na svojom webovom sídle zverejňuje každoročne do konca júna súhrnnú informáciu o uplatňovaní zákona za predchádzajúci kalendárny rok.

(2)

Súhrnná informácia o uplatňovaní zákona obsahuje najmä informácie o

a)

počte podaných žiadostí o preverenie vrátane informácie o počte podaných žiadostí o preverenie kritických zahraničných investícií,

b)

počte konaní o zahraničnej investícii začatých z úradnej moci vrátane informácie o počte kritických zahraničných investícií preverených z úradnej moci,

c)

počte potvrdení podľa § 15 ods. 6 a 8,

d)

počte rozhodnutí o povolení zahraničnej investície,

e)

počte rozhodnutí o podmienečnom povolení zahraničnej investície,

f)

počte rozhodnutí o zákaze zahraničnej investície,

g)

počte dôvodných kvalifikovaných podnetov,

h)

počte konaní o zahraničnej investícii, ktoré boli zastavené bez rozhodnutia vo veci samej,

i)

geografickom pôvode zahraničných investícií podľa písmen a) a b), sektoroch, do ktorých tieto zahraničné investície smerovali, a celkovom hodnotovom objeme týchto zahraničných investícií.

§ 68 - Splnomocňovacie ustanovenia
(1)

Vláda ustanoví nariadením kritické zahraničné investície.

(2)

Ministerstvo hospodárstva všeobecne záväzným právnym predpisom ustanoví formulár

a)

žiadosti o preverenie,

b)

na preverenie,

c)

žiadosti o zmenu rozhodnutia o podmienečnom povolení zahraničnej investície podľa § 27 ods. 3,

d)

správy o uskutočnení zahraničnej investície podľa § 29 ods. 1,

e)

monitorovacej správy podľa § 29 ods. 2.

§ 69 - Prechodné ustanovenie

Tento zákon sa nevzťahuje na zahraničné investície, ktoré sa uskutočnili pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona.

Čl. II

Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 143/2002 Z. z., zákona č. 411/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 139/2003 Z. z., zákona č. 453/2003 Z. z., zákona č. 523/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 351/2004 Z. z., zákona č. 405/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 654/2004 Z. z., zákona č. 78/2005 Z. z., zákona č. 172/2005 Z. z., zákona č. 474/2005 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 103/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 456/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 617/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 583/2008 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 165/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 403/2009 Z. z., zákona č. 505/2009 Z. z., zákona č. 557/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 37/2010 Z. z., zákona č. 372/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 287/2012 Z. z., zákona č. 60/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 313/2013 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 172/2015 Z. z., zákona č. 339/2015 Z. z., zákona č. 358/2015 Z. z., zákona č. 392/2015 Z. z., zákona č. 171/2016 Z. z., zákona č. 272/2016 Z. z., zákona č. 378/2016 Z. z., zákona č. 138/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 313/2018 Z. z., zákona č. 30/2019 Z. z., zákona č. 134/2020 Z. z., zákona č. 72/2021 Z. z., zákona č. 187/2021 Z. z., zákona č. 368/2021 Z. z., zákona č. 395/2021 Z. z., zákona č. 55/2022 Z. z., zákona č. 137/2022 Z. z., zákona č. 172/2022 Z. z., zákona č. 207/2022 Z. z., zákona č. 222/2022 Z. z., zákona č. 334/2022 Z. z., zákona č. 345/2022 Z. z. a zákona č. 429/2022 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 6 sa odsek 1 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:

„o)
preverovanie zahraničných investícií z dôvodu ochrany bezpečnosti a verejného poriadku Slovenskej republiky a bezpečnosti a verejného poriadku v Európskej únii.“.

Čl. III

Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 520/2005 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 8/2008 Z. z., zákona č. 270/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 305/2013 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 117/2015 Z. z., zákona č. 282/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 390/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 291/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 377/2016 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 373/2018 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 343/2020 Z. z., zákona č. 312/2020 Z. z., zákona č. 421/2020 Z. z., zákona č. 72/2021 Z. z., zákona č. 454/2021 Z. z., zákona č. 111/2022 Z. z. a zákona č. 150/2022 Z. z. sa mení takto:

§ 107c sa vypúšťa.

Čl. IV

Zákon č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre v znení zákona č. 69/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 373/2018 Z. z., zákona č. 134/2020 Z. z., zákona č. 9/2021 Z. z. a zákona č. 72/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 8 ods. 7 sa za slová „za prvok kritickej infraštruktúry“ vkladajú slová „v podsektore jadrová energetika“.
2.
V § 9 ods. 2 sa slovo „bezodkladne“ nahrádza slovom „vopred“.
3.
§ 9a znie:

㤠9a
Ak ide o prvky zo sektorov 3. Energetika a 5. Priemysel podľa prílohy č. 3, prevod alebo prechod prvku podľa § 9 ods. 2 písm. b) a prevod alebo prechod prvku v dôsledku § 9 ods. 2 písm. c) sa môže preveriť podľa osobitného predpisu.4aa)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4aa znie:

„4aa) Zákon č. 497/2022 Z. z. o preverovaní zahraničných investícií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

4.
§ 9b až 9e sa vypúšťajú.
5.
Za § 17b sa vkladá § 17c, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠17c
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. marca 2023
Preskúmanie podľa § 9b až 9e, ktoré bolo začaté a právoplatne neskončené pred 1. marcom 2023, sa dokončí podľa predpisov účinných do 28. februára 2023.“.

6.
V prílohe č. 3 treťom bode Energetika stĺpci Podsektor sa na konci pripájajú tieto slová:

„Jadrová energetika

Tepelná energetika“.

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2023.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Poznámky

 • 1)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/452 z 19. marca 2019, ktorým sa ustanovuje rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií do Únie (Ú. v. EÚ L 79I, 21. 3. 2019) v platnom znení.

 • 2)

  § 476 až 488 Obchodného zákonníka.

 • 3)

  § 7 ods. 4 zákona č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 4)

  § 66b Obchodného zákonníka.

 • 5)

  § 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 6)

  § 66a Obchodného zákonníka.

 • 7)

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov.

 • 8)

  Čl. 6 ods. 4 a čl. 7 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2019/452 v platnom znení.

 • 9)

  Čl. 6 ods. 6 a čl. 7 ods. 5 nariadenia (EÚ)2019/452 v platnom znení.

 • 10)

  Čl. 6 ods. 2 a čl. 7 ods. 1 nariadenia (EÚ)2019/452 v platnom znení.

 • 11)

  Čl. 11 nariadenia (EÚ) 2019/452 v platnom znení.

 • 12)

  Napríklad Dohoda medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Spojenými štátmi americkými o vzájomnej podpore a ochrane investícií (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 193/1995 Z. z.) v znení Dodatočného protokolu (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 552/2004 Z. z.), Dohovor energetickej charty (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 175/2000 Z. z.), Komplexná hospodárska a obchodná dohoda (CETA) medzi Kanadou na jednej strane a Európskou úniou a jej členskými štátmi na strane druhej (Ú. v. EÚ L 11, 14. 1. 2017).

 • 13)

  Napríklad zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 187/2021 Z. z.

 • 14)

  Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 15)

  § 2 ods. 4 zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 16)

  § 2 písm. a) zákona č. 215/2004 Z. z.

 • 17)

  Napríklad § 3 ods. 16 a 17 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 96/2017 Z. z., § 2 písm. k) zákona č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre.

 • 18)

  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 19)

  Čl. 4 nariadenia (EÚ) 2019/452 v platnom znení.

 • 20)

  Čl. 7 ods. 1 a 2 a čl. 8 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/452 v platnom znení.

 • 20a)

  § 9a zákona č. 45/2011 Z. z. v znení zákona č. 497/2022 Z. z.

 • 21)

  Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 22)

  Čl. 2 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/452 v platnom znení.

 • 23)

  Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 24)

  § 45 ods. 2 písm. l) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 2/2017 Z. z.

 • 25)

  Čl. 6 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/452 v platnom znení.

 • 26)

  Čl. 6 ods. 2 a 3, čl. 7 ods. 1 a 2 a čl. 8 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/452 v platnom znení.

 • 27)

  Čl. 8 nariadenia (EÚ) 2019/452 v platnom znení.

 • 28)

  Čl. 8 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) 2019/452 v platnom znení.

 • 29)

  Napríklad čl. 9 nariadenia (EÚ) 2019/452 v platnom znení.

 • 30)

  § 19 zákona č. 215/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 31)

  Napríklad § 17 až 20 Obchodného zákonníka, § 91 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 11 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.

 • 32)

  § 2 ods. 1 písm. b), c), e) a l) a § 76 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.

 • 33)

  Zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov.

 • 34)

  Čl. 10 nariadenia (EÚ) 2019/452 v platnom znení. Zákon č. 215/2004 Z. z. v platnom znení.

 • 35)

  Čl. 13 a 14 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016).§ 19 a 20 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 36)

  Čl. 15 nariadenia (EÚ) 2016/679.§ 21 zákona č. 18/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 37)

  § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 38)

  Nariadenie (EÚ) 2016/679. Zákon č. 18/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 39)

  Napríklad čl. 10 nariadenia (EÚ) 2019/452 v platnom znení, § 11 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Načítavam znenie...
MENU
Hore