Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70791
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
04.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o námornej plavbe 435/2000 účinný od 16.02.2020


Platnosť od: 13.12.2000
Účinnosť od: 16.02.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Vodná doprava

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST15 JUD1 DS11 EU PP6 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o námornej plavbe 435/2000 účinný od 16.02.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 435/2000 s účinnosťou od 16.02.2020 na základe 236/2019

Legislatívny proces k zákonu 236/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o námornej plavbe

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet zákona
(1)

Tento zákon ustanovuje

a)
práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb súvisiace s prevádzkou námorných lodí a námorných ...
b)
pôsobnosť orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti námornej plavby.
(2)

Zákon sa primerane vzťahuje aj na plávajúce zariadenia zapísané v námornom registri, plávajúce pod štátnou ...

(3)

Zákon sa nevzťahuje na námorné rybárske lode a vojnové lode.

(4)

Pri postupe podľa tohto zákona sa nepoužijú vo vzťahu k členským štátom Európskej únie, Islandu, Lichtenštajnsku ...

a)
kapitola XI-2 prílohy k Medzinárodnému dohovoru o bezpečnosti ľudského života na mori z 1. novembra ...
b)
odseky 16.1, 18.1 a 19 časti 2 kódexu na vykonávanie nástrojov IMO a oddielov 1.1, 1.3, 3.9.3.1, 3.9.3.2 ...
(5)

Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 2
Vymedzenie niektorých pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)

námornou plavbou prevádzkovanie námorných lodí a rekreačných plavidiel na mori a ostatných vodných cestách, ...

b)

námornou loďou plavidlo určené na prepravu nákladu alebo cestujúcich, alebo nákladu a cestujúcich plávajúce ...

c)

námornou prievoznou loďou námorná loď určená na pravidelnú prepravu cestujúcich, cestných a železničných ...

d)

námornou osobnou loďou námorná loď určená na prepravu viac ako 12 cestujúcich,

e)

námornou jachtou námorná loď určená na rekreačné účely s počtom cestujúcich nie vyšším ako 12, s dĺžkou ...

f)

námornou loďou s ochrannou palubou námorná loď vybavená palubou, po ktorú siahajú priečne vodotesné ...

g)

námorným rekreačným plavidlom plavidlo určené na rekreačné účely, plávajúce pod štátnou vlajkou Slovenskej ...

h)

klasifikačnou spoločnosťou právnická osoba alebo jej organizačná zložka alebo iné ňou riadené subjekty ...

i)

uznanou klasifikačnou spoločnosťou klasifikačná spoločnosť uznaná podľa osobitného predpisu,1ba)

j)

vlastníkom námornej lode alebo rekreačného plavidla zapísaného v námornom registri Slovenskej republiky ...

k)

prevádzkovateľom námornej lode alebo rekreačného plavidla právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená ...

l)

medzinárodnou zmluvou medzinárodný dohovor spolu s jeho povinne uplatňovaným protokolom a kódexom prijatým ...

DRUHÁ ČASŤ

ŠTÁTNA SPRÁVA A ŠTÁTNY DOZOR

§ 3
Ústredný orgán štátnej správy

Ústredným orgánom štátnej správy a orgánom štátneho dozoru pre námornú plavbu je ministerstvo.

§ 4
Ministerstvo
(1)

Ministerstvo

a)
vykonáva štátnu správu v námornej plavbe vrátane štátneho dozoru,
b)
poveruje uznanú klasifikačnú spoločnosť
1.
schvaľovaním technickej dokumentácie rekreačných plavidiel, ak nebola schválená podľa osobitného predpisu,1a) ...
2.
technickým dozorom počas stavby rekreačných plavidiel, ak nebol realizovaný podľa osobitného predpisu1a), ...
3.
vykonávaním pravidelných technických kontrol námorných lodí v súlade s rezolúciou Medzinárodnej námornej ...
4.
vydávaním a schvaľovaním postupov, opatrení, osvedčení podľa medzinárodnej zmluvy1b) a osvedčení o výnimke ...
c)
môže predložiť Európskej komisii žiadosť o uznanie klasifikačnej spoločnosti, ktorá doteraz nebola uznaná, ...
d)
spolupracuje s Európskou komisiou pri posudzovaní klasifikačnej spoločnosti, o uznanie, ktorej žiadalo ...
e)
upraví poverenie uznanej klasifikačnej spoločnosti podľa písmena b), ak Európska komisia upravila uznanie ...
f)
môže predložiť Európskej komisii žiadosť o odňatie uznania klasifikačnej spoločnosti,
g)
nesmie odmietnuť poveriť uznanú klasifikačnú spoločnosť, iba v odôvodnených prípadoch, môže obmedziť ...
h)
kontroluje činnosť poverenej uznanej klasifikačnej spoločnosti, a ak pri kontrole zistí, že poverená ...
i)
informuje bezodkladne Európsku komisiu a ostatné členské štáty o poverených uznaných klasifikačných ...
j)
každé dva roky vyhodnocuje činnosť poverenej uznanej klasifikačnej spoločnosti a zasiela hodnotenie ...
k)
spolupracuje s poverenou uznanou klasifikačnou spoločnosťou pri vypracúvaní pravidiel a postupov na ...
l)
zastupuje Slovenskú republiku v medzinárodných organizáciách pre námornú plavbu,
m)
uzatvára medzinárodné zmluvy týkajúce sa námornej plavby,
n)
predkladá Európskej komisii správu o dôvodoch zadržania námorných lodí zapísaných v námornom registri ...
o)
oznámi Európskej komisii oprávnené orgány, ktoré budú mať prístup k údajom o námorných nehodách a námorných ...
p)
oznámi bez zbytočného odkladu predsedovi stálej komisie na vyšetrovanie námornej nehody a námornej mimoriadnej ...
q)
môže delegovať po vzájomnej dohode na príslušný orgán iného členského štátu úlohu viesť vyšetrovanie ...
r)
spolupracuje s príslušnými orgánmi členských štátov a Medzinárodnou námornou organizáciou pri prijímaní ...
s)
spolupracuje s príslušným orgánom členského štátu, ktorý oznámil ministerstvu začatie konania vo veci ...
(2)

Ministerstvo plní funkciu námorného úradu, v ktorej rámci

a)
vedie námorný register Slovenskej republiky; prijíma podania týkajúce sa zápisu námornej lode alebo ...
b)
vykonáva kontrolu spôsobilosti námorných lodí a rekreačných plavidiel na plavbu,
c)
vydáva vlastníkovi námornej lode alebo rekreačného plavidla registračný list oprávňujúci plávať pod ...
d)
určuje minimálne obsadenie námornej lode lodnou posádkou z hľadiska zaistenia jej bezpečnej prevádzky, ...
e)
vydáva lodné listiny podľa tohto zákona a medzinárodných zmlúv a usmernenia týkajúce sa bezpečnosti ...
f)
schvaľuje prvé vydanie osvedčenia o výnimke z technickej spôsobilosti námornej lode,
g)
vydáva osvedčenie o poistení zodpovednosti dopravcu1bb) podľa vzoru uvedeného v osobitnom predpise,1bc) ...
h)
schvaľuje a potvrdzuje denníky a iné lodné doklady,
i)
vydáva povolenie na prepravu cestujúcich,
j)
vykonáva kontrolu odbornej spôsobilosti členov lodných posádok a veliteľov rekreačných plavidiel,
k)
vydáva námornícke knižky členom lodných posádok,
l)
vydáva preukazy odbornej spôsobilosti a preukazy spôsobilosti členov lodných posádok, potvrdenia preukazov ...
m)
v odôvodnených prípadoch povoľuje výnimky z požadovanej odbornej praxe a z preukazovania odbornej spôsobilosti, ...
n)
vydáva preukazy odbornej spôsobilosti veliteľov rekreačných plavidiel; môže uznať odbornú spôsobilosť ...
o)
schvaľuje spôsobilosť rekreačného plavidla na plavbu a vydáva medzinárodné osvedčenie rekreačného plavidla ...
p)
vedie evidenciu držiteľov preukazov odbornej spôsobilosti, potvrdení preukazov odbornej spôsobilosti, ...
q)
vedie evidenciu držiteľov preukazov odbornej spôsobilosti člena posádky námornej jachty, vydaných námorníckych ...
r)
poveruje právnické osoby alebo fyzické osoby vykonávaním kvalifikačných kurzov a kurzov na vedenie rekreačných ...
s)
schvaľuje učebné osnovy kvalifikačných kurzov a kurzov na vedenie rekreačných plavidiel a školiteľov, ...
t)
zabezpečuje najmenej raz za päť rokov vykonanie nezávislého hodnotenia vedomostí, schopností ich aplikovať ...
u)
môže na základe žiadosti iného členského štátu vykonať nezávislé hodnotenie podľa písmena t) na účely ...
v)
zabezpečuje dostupnosť najnovších zmien vnútroštátnych predpisov a medzinárodných predpisov týkajúcich ...
w)
poskytuje Európskej komisii každoročne informácie podľa prílohy č. 2 zaznamenané do 31. decembra predchádzajúceho ...
x)
schvaľuje a uznáva knihu výcviku podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,1bdb) ...
y)
vydáva osvedčenie o námornej práci spolu s vyhlásením o splnení požiadaviek na námornú prácu alebo dočasné ...
(3)

Ministerstvo pred udelením poverenia na výkon činností súvisiacich so zabezpečovaním technickej spôsobilosti ...

(4)

Poverením podľa odseku 1 písm. b) je písomná zmluva uzatvorená medzi ministerstvom a uznanou klasifikačnou ...

a)
ustanovenia podľa dodatku II rezolúcie Medzinárodnej námornej organizácie A.739(18),
b)
ustanovenia o finančnej zodpovednosti, a to
1.
právo ministerstva na finančnú náhradu od uznanej klasifikačnej spoločnosti v rozsahu súdneho rozhodnutia ...
2.
právo ministerstva na finančnú náhradu od uznanej klasifikačnej spoločnosti v rozsahu súdneho rozhodnutia ...
3.
právo ministerstva na finančnú náhradu od uznanej klasifikačnej spoločnosti v rozsahu súdneho rozhodnutia ...
c)
ustanovenie o pravidelnej kontrolnej činnosti podľa odseku 1 písm. h) a j),
d)
ustanovenia o možnosti vykonávania náhodných a podrobných kontrol námorných lodí,
e)
ustanovenia o povinnosti uznanej klasifikačnej spoločnosti predkladať informácie o klasifikovaných námorných ...
(5)

V poverení podľa odseku 4 ministerstvo môže ustanoviť povinnosť pre uznanú klasifikačnú spoločnosť zriadiť ...

(6)

Ministerstvo predkladá Medzinárodnej námornej organizácii žiadosť o vykonanie auditu.

(7)

Ministerstvo zabezpečí, aby sa audit vykonaný na ministerstve Medzinárodnou námornou organizáciou uskutočnil ...

(8)

Výsledky auditu sa zverejnia v súlade s osobitným predpisom.1be)

(9)

Ministerstvo vydá osvedčenie1bb) o poistení zodpovednosti dopravcu1bb) pre prípad smrti alebo úrazu ...

(10)

Ministerstvo zriadi a prevádzkuje národný systém na prijímanie, ukladanie, vyhľadávanie a výmenu námorných ...

(11)

Ministerstvo zavedie a udržiava systém riadenia kvality pre operačné činnosti, ktoré súvisia s plnením ...

(12)

Ministerstvo poverí najviac na päť rokov na základe písomnej žiadosti vykonávaním kvalifikačného kurzu ...

a)
má zavedený systém riadenia kvality v súlade medzinárodnými normami kvality pre kvalifikačný kurz,
b)
organizačne a materiálne zabezpečí kvalifikačný kurz vrátane limitov počtu účastníkov kvalifikačného ...
c)
zabezpečí lektorov odborne spôsobilých podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,1bh) ...
d)
vypracuje písomný program kvalifikačného kurzu, učebné osnovy, vzor osvedčenia o absolvovaní kvalifikačného ...
(13)

Prílohami k písomnej žiadosti podľa odseku 12 sú

a)
výpis z obdobného registra, akým je obchodný register alebo živnostenský register vedený v členskom ...
b)
názov a detailný písomný program kvalifikačného kurzu obsahujúci metódy, postupy a materiálne zabezpečenie ...
c)
zoznam vnútroštátnych predpisov a medzinárodných predpisov, z ktorých program kvalifikačného kurzu vychádza, ...
d)
popis organizačného zabezpečenia kvalifikačného kurzu vrátane limitov počtu účastníkov kvalifikačného ...
e)
zoznam lektorov odborne spôsobilých podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,1bi) ...
f)
evidencia dokumentácie kvalifikačného kurzu,
g)
popis a forma záverečného hodnotenia jednotlivých účastníkov kvalifikačného kurzu,
h)
vzor osvedčenia o absolvovaní kvalifikačného kurzu,
i)
doklad o zavedení systému riadenia kvality v súlade s medzinárodnými normami kvality pre kvalifikačný ...
j)
učebné osnovy,
k)
doklad lektora o úspešnom absolvovaní kurzu inštruktorov pre školenia a hodnotenia na simulátoroch podľa ...
(14)

Poverená osoba, ktorá vykonáva kvalifikačný kurz, je povinná bezodkladne oznámiť ministerstvu všetky ...

(15)

Ministerstvo odoberie poverenie na vykonávanie kvalifikačného kurzu poverenej osobe, ak poverená osoba ...

a)
prestane spĺňať požiadavky podľa odseku 12,
b)
požiada o odobratie poverenia,
c)
závažne alebo opakovane poruší povinnosti pri vykonávaní kvalifikačného kurzu alebo vykoná kvalifikačný ...
d)
neumožní alebo odoprie výkon dohľadu alebo štátneho dozoru nad priebehom kvalifikačného kurzu.
§ 5
Štátny dozor
(1)

Orgánom štátneho dozoru nad dodržiavaním tohto zákona právnickými osobami a fyzickými osobami (ďalej ...

(2)

Ministerstvo vykonáva štátny dozor podľa odseku 1 ministrom dopravy a výstavby Slovenskej republiky ...

(3)

Poverený zamestnanec má právo pri výkone štátneho dozoru vstupovať na námornú loď alebo na rekreačné ...

(4)

Povinná osoba je povinná umožniť poverenému zamestnancovi vstup na námornú loď alebo na rekreačné plavidlo, ...

(5)

Ak poverený zamestnanec pri výkone štátneho dozoru zistí porušenie tohto zákona alebo nedostatky, ktoré ...

(6)

Ak poverený zamestnanec pri výkone štátneho dozoru zistí závažné alebo opakované porušenie tohto zákona ...

a)
odobrať veliteľovi námornej lode alebo členovi lodnej posádky preukaz odbornej spôsobilosti, preukaz ...
b)
zadržať registračný list alebo dočasný registračný list (§ 14), alebo registračný list rekreačného plavidla ...
(7)

Preukaz alebo potvrdenie o uznaní preukazu odbornej spôsobilosti odobraté podľa odseku 6 písm. a) alebo ...

(8)

Ministerstvo môže rozhodnutím

a)
odňať preukaz odbornej spôsobilosti alebo preukaz spôsobilosti odobratý podľa odseku 6 písm. a) na určitý ...
b)
odňať registračný list zadržaný podľa odseku 6 písm. b) a vymazať námornú loď z registra, ak neboli ...
c)
odňať dočasný registračný list zadržaný podľa odseku 6 písm. b), ak neboli odstránené nedostatky v určenej ...
d)
pozastaviť platnosť registračného listu rekreačného plavidla alebo medzinárodného osvedčenia rekreačného ...
(9)

Podaný opravný prostriedok proti rozhodnutiu podľa odseku 8 nemá odkladný účinok.

§ 5a
Dohľad nad vybavením námornej lode
(1)

Ministerstvo vykonáva dohľad nad vybavením námornej lode podľa osobitných predpisov1bj) umiestneným ...

(2)

Ministerstvo a jeho poverení zamestnanci pri výkone dohľadu podľa odseku 1 postupujú a ukladajú pokuty ...

§ 5b
Kontrola pracovných a životných podmienok na námornej lodi
(1)

Kontrolu dodržiavania povinností v oblasti pracovných a životných podmienok členov lodnej posádky na ...

(2)

Kontrolné orgány uvedené v odseku 1 postupujú pri kontrole okrem osobitných predpisov1bm) aj podľa medzinárodnej ...

(3)

Ak sa zistia závažné nedostatky v dodržiavaní povinností v oblasti pracovných a životných podmienok ...

TRETIA ČASŤ

NÁMORNÁ LOĎ

Registrácia námornej lode a rekreačného plavidla

§ 6
Označenie námornej lode

Námorná loď musí byť označená

a)

menom námornej lode,

b)

názvom sídla registračného prístavu,

c)

medzinárodným registračným číslom,

d)

tonážnou značkou, ak ide o námornú loď s ochrannou palubou.

§ 7
Používanie vlajok a štandardy prezidenta
(1)

Námorná loď, ktorej bol vydaný registračný list alebo dočasný registračný list, má právo plávať pod ...

(2)

Na námornej lodi sa vztyčuje štátna vlajka na najlepšie viditeľnom mieste na zadnej časti námornej lode. ...

(3)

Vlastník námornej lode má právo vztýčiť štátnu vlajku dňom vydania registračného listu alebo dočasného ...

(4)

Právo plávať pod štátnou vlajkou zaniká rozhodnutím ministerstva o pozastavení platnosti registračného ...

(5)

Štátnou vlajkou možno pozdraviť inú námornú loď, vzdávať poctu pri oficiálnej návšteve prezidenta Slovenskej ...

(6)

Používanie štátnej vlajky a štandardy prezidenta republiky podľa odsekov 1 až 5 nie je dotknutý osobitný ...

(7)

Na rekreačné plavidlá sa primerane vzťahujú odseky 1 až 4.

(8)

Podrobnosti o používaní štátnej vlajky Slovenskej republiky a iných vlajok na námornej lodi ustanoví ...

§ 8
Meno námornej lode a názov registračného prístavu
(1)

Meno námornej lode musí byť zreteľne odlíšené od mien ostatných námorných lodí zapísaných v námornom ...

(2)

Meno námornej lode musí byť umiestnené po oboch stranách jej prednej časti a na jej zadnej časti.

(3)

Názov registračného prístavu musí byť umiestnený v zadnej časti námornej lode pod menom námornej lode. ...

(4)

Námorná loď s ochrannou palubou musí byť označená tonážnou značkou; toto označenie vykoná poverená uznaná ...

§ 9
Námorný register Slovenskej republiky
(1)

Námorný register Slovenskej republiky (ďalej len „námorný register“) je neverejný zoznam obsahujúci ...

(2)

Námorný register tvoria štyri zložky:

a)
národný námorný register,
b)
medzinárodný námorný register,
c)
register námorných jácht,
d)
register rekreačných plavidiel.
(3)

Všetky zložky námorného registra sa vedú oddelene. Každá zložka námorného registra je neverejným zoznamom ...

(4)

Národný námorný register a medzinárodný námorný register sa skladajú z registrovej knihy, registrových ...

(5)

Register námorných jácht a register rekreačných plavidiel sa skladá z registrovej knihy a registrových ...

(6)

Ministerstvo na požiadanie poskytuje na účely zvýšenia bezpečnosti a zabránenia znečisťovania životného ...

a)
údaje o lodi (napríklad názov, číslo IMO),
b)
dátumy technických prehliadok a auditov námorných lodí,
c)
identifikáciu uznaných klasifikačných spoločností,
d)
identifikáciu príslušného orgánu, ktorý vykonal technickú kontrolu námornej lode a dátumy vykonania ...
e)
výsledky technických kontrol vykonaných prístavným orgánom,
f)
informáciu o námorných nehodách,
g)
identifikáciu námorných lodí, ktoré boli vymazané z námorného registra počas predchádzajúcich 12 mesiacov. ...
§ 10
Národný námorný register
(1)

V národnom námornom registri sa registrujú námorné lode, ktorých vlastníkom je

a)
právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike,
b)
fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je občanom Slovenskej republiky a má trvalý pobyt na území ...
(2)

Posádku námornej lode registrovanej v národnom námornom registri tvoria spravidla občania Slovenskej ...

§ 11
Medzinárodný námorný register

V medzinárodnom námornom registri sa registrujú námorné lode, ktorých vlastníkom je

a)

právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike,

b)

právnická osoba registrovaná v zahraničí, ktorá preukáže riadnu registráciu v krajine svojho pôvodu,

c)

fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je občanom Slovenskej republiky a má trvalý pobyt na území ...

d)

fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá nie je občanom Slovenskej republiky alebo ktorá je bez štátnej ...

§ 12
Zápisy v námornom registri
(1)

Do národného námorného registra sa zapisujú tieto údaje:

a)
poradové číslo zápisu,
b)
dátum a čas prvého zápisu námornej lode,
c)
meno námornej lode,
d)
identifikačné číslo námornej lode pridelené Medzinárodnou námornou organizáciou (IMO),
e)
volacia značka námornej lode,
f)
rok a miesto stavby námornej lode,
g)
základné rozmery námornej lode,
h)
hrubá priestornosť námornej lode v registrovaných tonách a kubických metroch,
i)
spôsob pohonu námornej lode,
j)
klasifikačná trieda a plavebná oblasť námornej lode,
k)
účel, ktorému námorná loď slúži,
l)
vlastník, prípadne spoluvlastníci námornej lode; meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt, ak ...
m)
predchádzajúci vlastník námornej lode; meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt, ak ide o fyzickú ...
n)
predchádzajúci námorný register, v ktorom bola námorná loď registrovaná,
o)
záložné právo a pohľadávky na námornú loď zabezpečované záložným právom,
p)
súbežná registrácia námornej lode,
r)
prevádzkovateľ, meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt, ak ide o fyzickú osobu, názov a sídlo, ...
s)
stav rozostavanosti námornej lode,
t)
rozhodnutie o pozastavení registrácie námornej lode,
u)
dôvod a dátum výmazu námornej lode,
v)
dátum vykonania zmien v zápise a podpis toho, kto zápis vykonal.
(2)

Každá námorná loď je v národnom námornom registri a v medzinárodnom námornom registri a každá námorná ...

(3)

Každá vložka pozostáva z troch listov:

a)
v liste I sú údaje týkajúce sa námornej lode,
b)
v liste II sú údaje týkajúce sa vlastníka a prevádzkovateľa námornej lode v prípade jej súbežnej registrácie, ...
c)
v liste III sú právne skutočnosti, ktoré sa vzťahujú na záložné právo, dôvod výmazu námornej lode z ...
(4)

Predmetom zápisu sú aj zmeny údajov uvedených v odseku 1; chyby v zápisoch sa opravujú z úradnej povinnosti. ...

(5)

Údaje zapísané v námornom registri sú pre tretie osoby účinné od vykonania zápisu v ňom.

(6)

Za prvý zápis námornej lode do námorného registra, za každý rok registrácie námornej lode, za zápis ...

(7)

Ustanovenia predchádzajúcich odsekov sa primerane vzťahujú aj na medzinárodný námorný register a register ...

(8)

Podrobnosti o vedení námorného registra ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo. ...

§ 13
Zápis námornej lode do námorného registra
(1)

Do námorného registra možno zapísať len na návrh námornú loď, ak jej vek nie je viac ako desať rokov ...

(2)

Návrh na zápis do národného námorného registra môže podať

a)
právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike,
b)
fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je občanom Slovenskej republiky a má trvalý pobyt na území ...
(3)

Návrh na zápis do medzinárodného námorného registra môže podať aj

a)
právnická osoba registrovaná v zahraničí, ktorá preukáže riadnu registráciu v krajine svojho pôvodu,
b)
fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá nie je občanom Slovenskej republiky alebo ktorá je bez štátnej ...
(4)

Návrh na zápis do registra námorných jácht môže podať

a)
právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike,
b)
fyzická osoba staršia ako 18 rokov,
c)
právnická osoba registrovaná v zahraničí, ktorá preukáže registráciu v krajine svojho pôvodu.
(5)

Návrh na zápis do námorného registra podáva vlastník námornej lode pre každú námornú loď samostatne.

(6)

Návrh na zápis námornej lode do námorného registra musí byť doložený listinami preukazujúcimi údaje, ...

(7)

Námornú loď možno zapísať do námorného registra len vtedy, ak osoby uvedené v odsekoch 2 až 4 predložia ...

a)
námorná loď je technicky spôsobilá na plavbu,
b)
námorná loď bola vymazaná z námorného registra iného štátu, alebo doklad o pozastavení registrácie námornej ...
(8)

Rozostavanú námornú loď možno zapísať do námorného registra len vtedy, ak osoby uvedené v odsekoch 2 ...

(9)

Technická spôsobilosť námornej lode sa preukazuje

a)
osvedčením o klasifikačnej triede námornej lode vydaným ministerstvom poverenou uznanou klasifikačnou ...
b)
osvedčením o bezpečnosti konštrukcie námornej lode, osvedčením o jej vybavení a výstroji a ďalšími osvedčeniami, ...
c)
ak ide o novostavbu námornej lode, okrem osvedčení uvedených v písmenách a) a b) aj dokladom o technickej ...
(10)

Technická spôsobilosť námornej jachty sa preukazuje

a)
dokladom o technickej spôsobilosti námornej jachty vydaným ministerstvom poverenou uznanou klasifikačnou ...
b)
medzinárodným osvedčením o vymeriavaní námorných lodí,
c)
vyhlásením o antivegetatívnych systémoch; ak ide o námorné jachty s hrubou priestornosťou 400 registrovaných ...
d)
medzinárodným osvedčením o zabránení znečisťovaniu ropou, ak ide o námornú jachtu s hrubou priestornosťou ...
e)
medzinárodným osvedčením o prevencii znečisťovania ovzdušia, ak ide o námornú jachtu s hrubou priestornosťou ...
f)
medzinárodným osvedčením o prevencii znečisťovania splaškami, ak ide o námornú jachtu s hrubou priestornosťou ...
g)
povolením na zriadenie a prevádzkovanie lodnej rádiostanice.2b)
(11)

Námornú loď, ktorá bola zapísaná v námornom registri iného štátu, možno zapísať do námorného registra ...

a)
osvedčenia podľa odseku 9 alebo doklady podľa odseku 10 a platné osvedčenie vydané príslušným orgánom ...
b)
doklady o tom, že zariadenie a vybavenie námornej lode je schválené v súlade s osobitným predpisom2a) ...
(12)

Ministerstvo z dôvodu získania informácií o existujúcich nedostatkoch alebo iných skutočnostiach súvisiacich ...

(13)

Ak námorná loď nespĺňa náležitosti uvedené v odseku 7, ministerstvo nemôže jej technickú spôsobilosť ...

(14)

O zápise námornej lode do námorného registra rozhoduje ministerstvo na základe návrhu podaného podľa ...

(15)

Ministerstvo môže námornú loď zapísať do námorného registra najdlhšie na obdobie piatich rokov. Pol ...

(16)

Ak príslušný orgán iného štátu požiada ministerstvo o informácie o námornej lodi zapísanej v námornom ...

(17)

Podrobnosti o technickej spôsobilosti námornej jachty a odbornej spôsobilosti členov posádky námornej ...

§ 14
Registračný list a dočasný registračný list
(1)

Ministerstvo osvedčí zápis námornej lode do námorného registra vydaním registračného listu (ďalej len ...

(2)

Ak vlastník námornej lode nemôže včas splniť podmienky na získanie registračného listu, môže požiadať ...

(3)

Ministerstvo môže povoliť dočasnú prevádzku námornej lode, ak možno odôvodnene predpokladať, že vlastník ...

(4)

Čas platnosti dočasného registračného listu môže byť najviac šesť mesiacov.

(5)

Námornú plavbu môže vykonávať len námorná loď, ktorej bol vydaný registračný list alebo dočasný registračný ...

§ 15
Súbežná registrácia a pozastavenie registrácie
(1)

Námorná loď registrovaná v námornom registri v Slovenskej republike môže byť súbežne registrovaná v ...

(2)

Námorná loď registrovaná v námornom registri iného štátu môže byť súbežne registrovaná v námornom registri ...

(3)

Ak je námorná loď súbežne registrovaná v námornom registri iného štátu, môže vlastník námornej lode ...

(4)

Ak ministerstvo rozhodne o pozastavení registrácie námornej lode v námornom registri v Slovenskej republike ...

§ 16
Pozastavenie platnosti registračného listu
(1)

Ministerstvo pozastaví platnosť registračného listu,

a)
ak sa zmenili údaje, ktoré sa zapisujú do námorného registra,
b)
ak vlastník námornej lode porušil ustanovenia tohto zákona,
c)
ak vlastník námornej lode požiada o pozastavenie platnosti registračného listu z dôvodu súbežnej registrácie ...
(2)

Pred rozhodnutím o pozastavení platnosti registračného listu podľa odseku 1 písm. a) a b) ministerstvo ...

(3)

Po odstránení nedostatku ministerstvo vráti registračný list vlastníkovi námornej lode.

(4)

Pozastavením platnosti registračného listu nie sú dotknuté práva tretích osôb, ktoré vznikli pred pozastavením ...

§ 17
Výmaz námornej lode z námorného registra
(1)

O výmaze námornej lode z námorného registra rozhodne ministerstvo

a)
na návrh vlastníka námornej lode,
b)
bez návrhu.
(2)

Ministerstvo vykoná výmaz námornej lode z námorného registra na návrh, ak sa

a)
stratila námorná loď alebo ak sa námorná loď stala trvalo nespôsobilou na plavbu,
b)
zmenila štátna vlajka námornej lode pri zmene jej registrácie.
(3)

Ministerstvo vykoná výmaz námornej lode z námorného registra bez návrhu, ak

a)
sa vykonala prestavba námornej lode alebo jej úprava takým spôsobom, že nezodpovedá pôvodným podmienkam ...
b)
sa v dôsledku námornej nehody alebo námornej mimoriadnej udalosti stala námorná loď trvalo nespôsobilou ...
c)
nebola predĺžená platnosť registračného listu,
d)
sa neodstránil v určenej lehote nedostatok podľa § 16 ods. 2,
e)
bola námorná loď zadržaná orgánmi štátneho prístavného dozoru v priebehu dvoch rokov od posledného zistenia ...
(4)

Výmazom námornej lode z námorného registra sa končí platnosť registračného listu.

(5)

Zápisy v námornom registri sa uchovávajú počas desiatich rokov od výmazu námornej lode z námorného registra. ...

§ 18
Zánik práva plávať pod štátnou vlajkou

Ak ministerstvo pozastaví platnosť registračného listu námornej lode z dôvodu súbežnej registrácie podľa ...

§ 19
Vlastnícke právo a záložné právo na námornú loď
(1)

Vlastnícke právo na námornú loď a záložné právo na námornú loď sú predmetom zápisu do námorného registra. ...

(2)

Zmluvy o prevode vlastníckeho práva na námornú loď musia mať písomnú formu.

(3)

Na prevod vlastníctva k založenej námornej lodi je potrebný súhlas záložného veriteľa. Právne skutočnosti ...

(4)

Ak tento zákon neustanovuje inak, platia o vlastníckom práve a záložnom práve na hnuteľné veci na námornú ...

(5)

Na rekreačné plavidlá sa primerane vzťahujú odseky 1 až 4.

§ 20
Lodné listiny, denníky a iné lodné doklady
(1)

Na námornej lodi okrem námornej jachty musia byť v origináli uložené tieto lodné listiny, denníky a ...

a)
registračný list alebo dočasný registračný list,
b)
osvedčenie o novostavbe námornej lode,
c)
povolenie na zriadenie a prevádzkovanie lodnej rádiostanice,2b)
d)
osvedčenie o klasifikačnej triede námornej lode,
e)
medzinárodné osvedčenie o vymeriavaní námorných lodí,
f)
osvedčenie o bezpečnosti námornej osobnej lode,
g)
osvedčenie o bezpečnosti konštrukcie námornej lode,
h)
osvedčenie o bezpečnostnom vybavení námornej lode,
i)
osvedčenie o bezpečnostnom rádiovom vybavení námornej lode,
j)
osvedčenie o výnimke vrátane prípadného zoznamu nákladu,
k)
osvedčenie o bezpečnosti námornej lode,
l)
medzinárodné osvedčenie o bezpečnosti námornej lode (ISSC),
m)
osvedčenie o spôsobilosti na hromadnú prepravu skvapalnených plynov,
n)
osvedčenie o spôsobilosti na hromadnú prepravu nebezpečných chemikálií,
o)
medzinárodné osvedčenie o zabránení znečisťovaniu ropou,
p)
medzinárodné osvedčenie o zabránení znečisťovaniu pri hromadnej preprave škodlivých skvapalnených látok, ...
q)
medzinárodné osvedčenie o nákladovej značke,
r)
medzinárodné osvedčenie o výnimke z nákladovej značky,
s)
osvedčenie o bezpečnom obsadení námornej lode lodnou posádkou,
t)
osvedčenia alebo akékoľvek iné dokumenty požadované v súlade s osobitným predpisom,1bdb)
u)
lekárske potvrdenia podľa § 41,
v)
osvedčenie o pevnosti trupu námornej lode a strojových zariadeniach,
x)
osvedčenie o bezpečnosti vysokorýchlostných osobných plavidiel4b) a povolenie na ich prevádzku,
y)
osvedčenie o bezpečnosti pre námorné lode určené na špeciálne účely,
z)
osvedčenie o bezpečnosti pre mobilné pobrežné vŕtacie jednotky,
aa)
osvedčenie o poistení alebo akýkoľvek iný dokument o finančnej záruke týkajúci sa občianskoprávnej zodpovednosti ...
ab)
osvedčenie o poistení zodpovednosti vlastníka námornej lode podľa § 40a,
ac)
osvedčenie o poistení zodpovednosti dopravcu v prípade smrti alebo úrazu cestujúcich,
ad)
medzinárodné osvedčenie o prevencii znečisťovania ovzdušia,
ae)
medzinárodné osvedčenie o prevencii znečisťovania splaškami,
af)
dokument zhody a osvedčenie o riadení bezpečnej prevádzky vydané v súlade s osobitným predpisom,4c)
ag)
dokument zhody so špecifickými požiadavkami na námorné lode prepravujúce nebezpečný tovar,
ah)
špeciálny súpis alebo zoznam nebezpečného tovaru alebo podrobný plán uloženia,
ai)
záznam o monitorovaní vypúšťania ropy a kontrolnom systéme pre poslednú plavbu s vodným balastom, ak ...
aj)
inventárny zoznam, protipožiarny plán a pri námorných osobných lodiach bezpečnostný plán v prípade poškodenia, ...
ak)
núdzový plán v prípade ropnej nehody,
al)
zložky so záznamami o prehliadke, ak ide o námorné lode na hromadný náklad a ropné tankery,
am)
správy o predchádzajúcich inšpekciách štátnej prístavnej kontroly,
an)
informácie o pomere A/A-max., ak ide o osobné lode ro-ro,
ao)
dokument oprávňujúci na prepravu obilia,
ap)
návod na zabezpečenie nákladu,
aq)
plán spracovania odpadu a kniha záznamov o odpade,
ar)
pomocný rozhodovací systém pre veliteľov námorných osobných lodí,
as)
kooperačný plán SAR pre námorné osobné lode plaviace sa na určených trasách,
at)
zoznam prevádzkových obmedzení pre námorné osobné lode,
au)
príručka pre stabilitu námorných lodí na hromadný náklad,
av)
plány nakládky a vykládky námorných lodí na hromadný náklad,
ax)
plán organizácie práce členov lodnej posádky,
ay)
záznamy o pracovnom čase a čase odpočinku členov lodnej posádky,
az)
informácie o stabilite námornej lode,
ba)
kniha manipulácie s ropnými látkami,
bb)
kniha záznamov o náklade,
bc)
súvislý prehľad histórie námornej lode,
bd)
povolenie na prepravu cestujúcich, ak je námorná loď určená na prepravu cestujúcich,
be)
zoznam cestujúcich, ak je námorná loď určená na prepravu viac ako dvanástich cestujúcich,
bf)
lodný denník,
bg)
denník, v ktorom sú zaznamenávané školenia a výcvik vrátane bezpečnostného výcviku členov lodnej posádky, ...
bh)
denník, v ktorom sú zaznamenávané kontroly a údržby záchranných zariadení s príslušenstvom a protipožiarnych ...
bi)
strojný denník,
bj)
zdravotný denník,
bk)
denník rádiokomunikačnej služby,
bl)
zoznam členov lodnej posádky,
bm)
ďalšie osvedčenia a listiny predpísané medzinárodnými zmluvami.4d)
(2)

Na námornej lodi okrem námornej jachty musia byť v origináli alebo v kópii uložené tieto lodné dokumenty: ...

a)
pracovné zmluvy členov lodnej posádky,
b)
kolektívna zmluva, ak je uzatvorená,
c)
medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná,1bea) a vnútroštátne predpisy upravujúce ...
(3)

Na námornej jachte musia byť v origináli uložené lodné listiny, denníky a iné lodné doklady podľa odseku ...

(4)

Lodné listiny, denníky a iné lodné doklady uvedené v odseku 1 písm. a) až t), v) až z), ad) až ag), ...

(5)

Podrobnosti o vedení lodných listín, denníkov a iných lodných dokladov ustanoví všeobecne záväzný právny ...

§ 21
Námornícka knižka
(1)

Námornícka knižka je dokladom o totožnosti člena lodnej posádky, o jeho funkčnom zaradení na námornej ...

(2)

Každý člen lodnej posádky, ktorý je občanom Slovenskej republiky, musí mať námornícku knižku vydanú ...

(3)

O vydanie námorníckej knižky môže požiadať občan Slovenskej republiky, ktorý predloží doklad o tom, ...

(4)

O vydanie námorníckej knižky môže požiadať fyzická osoba, ktorá nie je občanom Slovenskej republiky, ...

(5)

Žiadosť o vydanie námorníckej knižky obsahuje:

a)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu žiadateľa,
b)
dátum a miesto narodenia, štátnu príslušnosť, číslo občianskeho preukazu alebo obdobného dokladu, meno, ...
c)
krvnú skupinu, výšku postavy, farbu vlasov, vzhľad tváre, farbu očí, tvar nosa, zvláštne znamenie.
(6)

Osobné údaje podľa odseku 5 sa môžu poskytnúť na základe žiadosti prístavným orgánom, vlastníkovi námornej ...

(7)

Do námorníckej knižky sa zapisujú tieto údaje:

a)
meno a priezvisko člena lodnej posádky,
b)
dátum a miesto narodenia, štátna príslušnosť, meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu rodinného príslušníka, ...
c)
meno námornej lode,
d)
volacia značka námornej lode,
e)
hrubá priestornosť námornej lode v registrovaných tonách,
f)
výkon hlavných motorov námornej lode,
g)
štátna vlajka krajiny, v ktorej je námorná loď registrovaná,
h)
registračný prístav námornej lode,
i)
vlastník námornej lode, meno a priezvisko, ak ide o fyzickú osobu, názov, ak ide o právnickú osobu,
j)
funkčné zaradenie člena lodnej posádky,
k)
prístav a dátum nalodenia,
l)
prístav a dátum vylodenia,
m)
čas nalodenia.
(8)

Pri nalodení a vylodení podpíše členovi lodnej posádky námornícku knižku veliteľ námornej lode a potvrdí ...

(9)

Člen lodnej posádky, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky, musí mať námornícku knižku vydanú podľa ...

(10)

Za vydanie námorníckej knižky sa vyberá správny poplatok podľa osobitného predpisu.2)

§ 22
Zoznam členov lodnej posádky
(1)

Každý člen lodnej posádky musí byť zapísaný do zoznamu členov lodnej posádky.

(2)

Do zoznamu členov lodnej posádky sa člen lodnej posádky zapisuje pri nalodení a zo zoznamu členov lodnej ...

(3)

Zápis o nalodení člena lodnej posádky vykoná veliteľ námornej lode ihneď po jeho nalodení. Vyčiarknutie ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

VYKONÁVANIE NÁMORNEJ PLAVBY

§ 23
Zloženie lodnej posádky
(1)

Lodnú posádku námornej lode okrem námornej jachty tvorí veliteľ námornej lode, dôstojníci, asistent ...

(2)

Veliteľa námornej lode vymenúva a odvoláva vlastník námornej lode.

(3)

Dôstojníci sú tí členovia lodnej posádky, ktorí vlastnia preukaz odbornej spôsobilosti a boli ustanovení ...

(4)

Lodné mužstvo tvoria ostatní členovia lodnej posádky okrem veliteľa námornej lode a dôstojníckeho zboru. ...

(5)

Každý člen lodnej posádky musí byť na výkon pracovnej činnosti na námornej lodi odborne a zdravotne ...

(6)

Počet členov lodnej posádky a jej zloženie musia zodpovedať požiadavkám medzinárodných zmlúv vzťahujúcich ...

(7)

Na zamestnávanie štátnych príslušníkov tretieho štátu alebo osôb bez štátnej príslušnosti ako členov ...

(8)

O najmenšom počte členov lodnej posádky a jej zložení pre každú námornú loď rozhodne ministerstvo. Prihliadne ...

§ 24
Povinnosti veliteľa námornej lode

Veliteľ námornej lode je povinný najmä

a)

plniť pokyny vlastníka námornej lode,

b)

zabezpečiť bezpečnú prevádzku námornej lode; na to je oprávnený použiť všetky opatrenia potrebné na ...

c)

vytvoriť podmienky na bezpečnú prepravu osôb, bezpečnosť členov lodnej posádky a nákladu; a určiť vhodný ...

d)

vykonať všetky opatrenia nevyhnutné na odvrátenie škody, ktorá hrozí námornej lodi, prepravovaným osobám, ...

e)

poskytnúť pomoc osobe v mori, na námornej lodi, na rekreačnom plavidle alebo lietadle v núdzi, ak to ...

f)

pri vzniku námornej nehody uvedenej v uvedenej v § 28 ods. 1 písm. c) až f) vykonať všetky opatrenia ...

g)

pri zrážke s inou námornou loďou oznámiť veliteľovi námornej lode, s ktorou sa loď zrazila, meno námornej ...

h)

bez zbytočného odkladu informovať vlastníka námornej lode a ministerstvo o námornej nehode alebo námornej ...

i)

bez zbytočného odkladu podať správu vlastníkovi námornej lode a ministerstvu o prípade nezvestnosti ...

j)

bez zbytočného odkladu oznámiť vlastníkovi námornej lode a ministerstvu akúkoľvek účasť námornej lode ...

k)

zabezpečiť, aby všetky zariadenia na námornej lodi, pracovné postupy a podmienky vyhovovali predpisom ...

l)

zabezpečiť riadnu starostlivosť o

1.

zverený náklad pri jeho nakladaní, počas plavby a pri jeho vykladaní,

2.

bezpečnú nakládku a vykládku lode na hromadný náklad,

3.

lodný odpad a zvyšky nákladu,

4.

lodné listiny, lodný denník a ďalšie doklady ustanovené týmto zákonom a medzinárodnými zmluvami,

5.

doklady ustanovené týmto zákonom pre členov lodnej posádky,

6.

doklady vzťahujúce sa na náklad,

m)

zabezpečiť, aby sa pri prevádzke námornej lode neznečisťovalo more a aby sa dodržiavali právne predpisy ...

n)

zabezpečiť, aby sa z námornej lode nevypúšťali znečisťujúce látky v oblastiach uvedených v § 28a ods. ...

o)

zabezpečiť dodržiavanie Medzinárodného kódexu pre bezpečnosť lodí a prístavov (ISPS Code) (ďalej len ...

p)

dodržiavať medzinárodné zásady o zákaze prepravy otrokov, potláčaní pirátstva a protiprávnych činov ...

r)

zabezpečiť, aby členovia lodnej posádky nevykonávali v žiadnej forme nedovolený obchod s omamnými a ...

s)

zabezpečiť, aby námorná loď nevykonávala neoprávnené vysielanie zo šíreho mora,

t)

bez zbytočného odkladu informovať vlastníka námornej lode a ministerstvo o jej zadržaní alebo o akomkoľvek ...

u)

pri spáchaní trestného činu na námornej lodi postupovať podľa § 30,

v)

vybavovať v rozsahu svojej právomoci sťažnosti členov lodnej posádky a prepravovaných osôb na nedostatky ...

z)

spolupracovať so zastupiteľským úradom Slovenskej republiky (ďalej len „zastupiteľský úrad“), ktorý ...

aa)

plniť ohlasovacie povinnosti vo vzťahu k prístavným orgánom a predložiť lodné listiny na nahliadnutie ...

ab)

zabezpečiť zrozumiteľnú formu komunikácie medzi námornou loďou a pobrežnými orgánmi a námornými loďami ...

ac)

zabezpečiť člena lodnej posádky určeného na pomoc cestujúcim v núdzových situáciách, ktorý komunikuje ...

ad)

zabezpečiť, aby bol na palube námornej lode na všeobecne prístupnom mieste umiestnený rovnopis protokolu ...

ae)

zabezpečiť, aby vnútroštátne predpisy upravujúce námornú plavbu vrátane pracovnoprávnych vzťahov členov ...

af)

poskytovať vlastníkovi námornej lode štatistické údaje z námornej lode podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou ...

§ 25
Vzťah veliteľa námornej lode k osobám prítomným na námornej lodi
(1)

Veliteľ námornej lode je povinný na námornej lodi vykonávať veliteľskú právomoc.

(2)

Všetci členovia lodnej posádky a prepravované osoby sú povinné riadiť sa príkazmi veliteľa námornej ...

(3)

Veliteľ námornej lode vykoná nevyhnutné opatrenia proti osobe na námornej lodi, ktorá nesplnila jeho ...

§ 26
Oprávnenie veliteľa námornej lode
(1)

Veliteľ námornej lode je oprávnený vykonávať v mene vlastníka námornej lode a na jeho zodpovednosť právne ...

(2)

Veliteľ námornej lode je oprávnený predať alebo dať námornú loď a náklad do zálohu, ako aj vymáhať pohľadávky ...

(3)

Ak to vyžaduje naliehavý záujem vlastníka námornej lode, člena lodnej posádky alebo inej osoby prítomnej ...

§ 26a
Vstup námornej lode do prístavu alebo na kotvisko
(1)

Prevádzkovateľ, agent6c) alebo veliteľ námornej lode, ktorá sa musí podrobiť rozšírenej inšpekcii a ...

a)
identifikácia námornej lode (názov, volací znak, identifikačné číslo IMO alebo číslo MMSI),
b)
plánovaný čas postoja,
c)
konfigurácia trupu tankera, stav nákladných nádrží a nádrží na vodný balast, objem a druh nákladu,
d)
plánované činnosti v prístave alebo na kotvisku určenia (napríklad nakládka, vykládka),
e)
plánované pravidelné technické kontroly a dôležité údržbárske a opravné práce, ktoré sa vykonajú, kým ...
f)
dátum poslednej rozšírenej inšpekcie na území, v ktorom štáty, ktoré sú signatármi Parížskeho memoranda ...
(2)

Údaje podľa odseku 1 sa poskytujú v elektronickej forme a v súlade s osobitným predpisom.6d)

(3)

Prevádzkovateľ námornej lode alebo veliteľ námornej lode zabezpečí, aby bol v prevádzkovom pláne dostatočný ...

§ 26b
Zamietnutie vstupu námornej lode do prístavu alebo na kotvisko
(1)

Vlastník námornej lode alebo prevádzkovateľ námornej lode môže požiadať prístavný orgán, ktorý vydal ...

(2)

Zamietnutie vstupu sa zruší, ak vlastník alebo prevádzkovateľ predloží prístavnému orgánu, v ktorom ...

(3)

Ak nedostatky námornej lode nemôžu byť odstránené v prístave zadržania a prístavný orgán povolí námornej ...

(4)

Pri neoprávnenom zadržaní námornej lode alebo neoprávnenom omeškaní námornej lode je vlastník námornej ...

(5)

Vlastník námornej lode alebo prevádzkovateľ námornej lode má právo odvolať sa proti zadržaniu námornej ...

(6)

Náklady na novú inšpekciu námornej lode, ktorej sa námorná loď podrobí pred zrušením príkazu na zamietnutie ...

(7)

Vlastník námornej lode alebo prevádzkovateľ námornej lode hradia náklady spojené

a)
s úvodnou, podrobnejšou a rozšírenou inšpekciou námornej lode,
b)
so zadržaním námornej lode; zadržanie sa nezruší, pokiaľ nie je uhradená celá suma alebo sa nezloží ...
(8)

Náklady súvisiace s inšpekciami hradia vlastník námornej lode, prevádzkovateľ námornej lode alebo zástupca ...

(9)

Fyzická osoba alebo právnická osoba s oprávneným záujmom o bezpečnosť námornej lode, bezpečnosť alebo ...

(10)

Ustanovenia odsekov 1 až 9 a § 26a sa nevzťahujú na námorné jachty.

§ 27
Námorný protest
(1)

Námorný protest je právny úkon, ktorý smeruje k zachovaniu práv, ak

a)
bola spôsobená smrť alebo vážne ublíženie na zdraví,
b)
vznikla alebo mohla vzniknúť škoda na námornej lodi a náklade.
(2)

Námorný protest musí obsahovať úplný a presný opis všetkých závažných okolností, za ktorých došlo alebo ...

(3)

Námorný protest podáva veliteľ námornej lode zastupiteľskému úradu v najbližšom prístave, do ktorého ...

a)
súdu alebo námornému úradu, alebo
b)
notárovi.
(4)

Veliteľ námornej lode je podľa odseku 1 povinný podať námorný protest do 24 hodín po priplávaní námornej ...

§ 28
Námorná nehoda a námorná mimoriadna udalosť
(1)

Námorná nehoda je udalosť, v dôsledku ktorej došlo k

a)
smrti alebo vážnemu ublíženiu na zdraví v súvislosti s prevádzkou námornej lode,
b)
nezvestnosti osoby z námornej lode v súvislosti s prevádzkou námornej lode,
c)
neodvratnej skaze, pravdepodobnej neodvratnej skaze alebo opusteniu námornej lode,
d)
poškodeniu námornej lode,
e)
stroskotaniu alebo obmedzeniu spôsobilosti námornej lode alebo účasti námornej lode v kolízii,
f)
poškodeniu námornej lode súvisiacemu s prevádzkou námornej lode alebo
g)
znečisteniu životného prostredia spôsobeného poškodením námornej lode súvisiacim s jej prevádzkou.
(2)

Za vážnu námornú nehodu sa považuje námorná nehoda, pri ktorej došlo k požiaru, výbuchu, kolízii s iným ...

a)
nefunkčnosť hlavných motorov, rozsiahle poškodenia obytných priestorov, vážne poškodenie konštrukcie ...
b)
znečistenie životného prostredia a poruchu námornej lode, ktorá si vyžaduje jej vlečenie alebo pomoc ...
(3)

Za veľmi vážnu námornú nehodu sa považuje námorná nehoda, v dôsledku ktorej došlo k smrti, neodvratnej ...

(4)

Námorná mimoriadna udalosť je udalosť, v dôsledku ktorej je ohrozená námorná loď, fyzická osoba na námornej ...

(5)

Minister vymenúva a odvoláva členov stálej komisie na vyšetrovanie námornej nehody a námornej mimoriadnej ...

(6)

Ak pri námornej nehode alebo námornej mimoriadnej udalosti došlo k spáchaniu trestného činu, ministerstvo ...

(7)

Vyšetrovanie námornej nehody alebo námornej mimoriadnej udalosti sa musí začať najneskôr do dvoch mesiacov ...

§ 28a
Opatrenia proti vypúšťaniu znečisťujúcich látok do mora
(1)

Znečisťujúcimi látkami sú ropné látky7a) a škodlivé kvapalné látky.7b)

(2)

Vypúšťanie znamená vypustenie znečisťujúcich látok z námornej lode do mora podľa medzinárodnej zmluvy.7c) ...

(3)

Je zakázané vypúšťať znečisťujúce látky z námornej lode v týchto oblastiach:

a)
vo vnútorných vodách členského štátu vrátane prístavov v rozsahu uplatňovania medzinárodnej zmluvy,7d) ...
b)
v pobrežnom mori členského štátu,
c)
v morských úžinách využívaných na medzinárodnú plavbu podliehajúcu režimu tranzitného prechodu podľa ...
d)
vo vyhradenej hospodárskej zóne alebo ekvivalentnej oblasti členského štátu zriadenej v súlade s medzinárodným ...
e)
na šírom mori.
(4)

Odsek 3 sa nevzťahuje na vojnové lode, vojnové pomocné lode a lode, ktoré vlastní alebo prevádzkuje ...

(5)

Vypúšťanie znečisťujúcich látok z námornej lode sa nepovažuje za porušenie odseku 3, ak sú splnené požiadavky ...

(6)

Veliteľ námornej lode, vlastník námornej lode alebo prevádzkovateľ námornej lode nie je zodpovedný za ...

(7)

Pravidlá vypúšťania znečisťujúcich látok z námorných lodí do mora ustanoví všeobecne záväzný právny ...

§ 29
Opatrenia pri neodvratnej skaze námornej lode
(1)

Neodvratnou skazou námornej lode sa rozumie skaza námornej lode, ktorú nemožno pri použití všetkých ...

(2)

Ak námornej lodi hrozí neodvratná skaza, veliteľ námornej lode musí zabezpečiť, aby boli vykonané všetky ...

(3)

Veliteľ námornej lode je v prípade neodvratnej skazy námornej lode povinný námornú loď opustiť ako posledný. ...

§ 30
Opatrenia pri spáchaní skutku so znakmi trestného činu
(1)

Ak skutočnosti nasvedčujú, že na námornej lodi bol spáchaný skutok, ktorý má znaky trestného činu (ďalej ...

a)
bez zbytočného odkladu vykonať také opatrenia, ktoré by zabránili páchateľovi pokračovať v páchaní skutku ...
b)
vyžiadať si nevyhnutné vysvetlenia od osoby podozrivej zo spáchania skutku, ako aj od osôb, ktoré boli ...
c)
spísať o spáchaní skutku podrobný zápis, ktorý podpíše veliteľ námornej lode alebo jeho zástupca.
(2)

Veliteľ námornej lode odovzdá zápis podľa odseku 1 písm. c) a dôkazy majúce vzťah k spáchanému skutku ...

(3)

Veliteľ námornej lode pri spisovaní zápisu a zabezpečovaní potrebných dôkazov postupuje podľa osobitného ...

§ 31
Opatrenia pri narodení a úmrtí na námornej lodi a pri chorobe alebo zranení člena lodnej posádky
(1)

O každom narodení alebo úmrtí na námornej lodi, pri nezvestnosti a pri spadnutí osoby cez palubu je ...

(2)

Ak došlo na námornej lodi k úmrtiu, veliteľ námornej lode rozhodne o spôsobe dopravy mŕtveho do najbližšieho ...

(3)

Veliteľ námornej lode v prítomnosti dvoch svedkov vykoná súpis všetkého majetku mŕtveho, ktorý mal na ...

(4)

Zápis o narodení alebo zápis o úmrtí na námornej lodi je iná listina o matričnej udalosti podľa osobitného ...

(5)

Ak si choroba alebo zranenie člena lodnej posádky vyžiada liečbu na pevnine, veliteľ námornej lode v ...

(6)

Podrobnosti o opatreniach, ktoré sa majú vykonať pri narodení dieťaťa, úmrtí, nezvestnosti a spadnutí ...

§ 32
Služby lodivoda
(1)

Veliteľ námornej lode je povinný použiť služby lodivoda, ktorý pozná plavebné podmienky v miestach, ...

(2)

Veliteľ námornej lode je oprávnený použiť služby lodivoda aj v miestach, v ktorých to nie je povinné, ...

(3)

Veliteľ námornej lode je povinný poskytnúť lodivodovi všetky informácie o námornej lodi, ktoré súvisia ...

(4)

Zodpovednosť veliteľa námornej lode za riadenie námornej lode v prípade použitia služieb lodivoda zostáva ...

PIATA ČASŤ

SPOLOČNÁ HAVÁRIA A ZÁCHRANA MAJETKU

§ 33
Spoločná havária
(1)

Ak je námorná loď a náklad v spoločnom námornom ohrození, veliteľ námornej lode, ak je to možné, so ...

(2)

Škoda vzniknutá pri spoločnej havárii sa rozdeľuje medzi námornú loď, prepravné a náklad pomerne podľa ...

(3)

Pri náhrade škody, ktorá vznikne na námornej lodi alebo na náklade a ktorá nie je spoločnou haváriou, ...

(4)

Na zaistenie nároku zo spoločnej havárie má vlastník námornej lode záložné právo na náklad, ktorý sa ...

(5)

Veliteľ námornej lode môže zadržať náklad, na ktorom viazne pomerná časť škody zo spoločnej havárie, ...

(6)

Vlastník námornej lode je povinný na žiadosť ostatných účastníkov spoločnej havárie poskytnúť zodpovedajúcu ...

§ 34
Konanie o spoločnej havárii
(1)

Výška náhrad, spôsob a rozdelenie príspevkov sa určia v registračnom prístave námornej lode alebo v ...

(2)

Vlastník námornej lode je povinný po vyhlásení spoločnej havárie bez zbytočného odkladu urobiť úkony ...

(3)

Dispašér vypracuje dispaš písomne, podpíše ju a označí svojou pečiatkou.

§ 35
Záchrana majetku
(1)

Za dobrovoľne vykonanú záchranu námornej lode a ďalších hodnôt na námornej lodi patrí záchrancovi odmena ...

(2)

Záchrancovi vzniká nárok na odmenu, ak sa zachránili aspoň nepatrné majetkové hodnoty.

(3)

Za záchranu námornej lode alebo majetkových hodnôt patrí odmena vlastníkovi námornej lode, ktorá túto ...

(4)

Nárok na odmenu za záchranu nevzniká, ak si záchranu veliteľ zachraňovanej námornej lode výslovne a ...

(5)

Odmena za záchranu patrí členom lodnej posádky, ktorí poskytli pomoc, a to aj vtedy, keď zachránená ...

(6)

Nárok na odmenu za záchranu sa premlčuje po troch rokoch od vzniku udalosti.

(7)

Vykonávanie záchrany, spôsob vysporiadania medzi záchrancom a zachraňovaným a podmienky ochrany životného ...

ŠIESTA ČASŤ

VLASTNÍK NÁMORNEJ LODE

§ 36
Zodpovednosť vlastníka námornej lode za škodu
(1)

Vlastník námornej lode zodpovedá za škodu spôsobenú veliteľom námornej lode a členmi lodnej posádky ...

(2)

Vlastník námornej lode zodpovedá za škodu spôsobenú lodivodom s výnimkou uvedenou v § 32 ods. 4.

(3)

Vlastník námornej lode zodpovedá za škodu spôsobenú veliteľovi námornej lode a členom lodnej posádky, ...

§ 37
Obmedzenie rozsahu náhrady škody
(1)

Vlastník námornej lode a záchranca môžu v prípadoch ustanovených medzinárodnou zmluvou uplatniť právo ...

(2)

Obmedzenie rozsahu náhrady škody podľa odseku 1 sa vzťahuje aj na osoby uvedené v § 36 ods. 1 a 2, ak ...

(3)

Zodpovednosťou vlastníka námornej lode za škodu sa rozumie zodpovednosť za škodu súvisiacu s prevádzkou ...

(4)

Uplatnenie práva na obmedzenie zodpovednosti za rozsah náhrady škody neznamená priznanie zodpovednosti ...

(5)

Právo na obmedzenie rozsahu náhrady škody nemôže uplatniť osoba, ktorá spôsobila škodu úmyselným konaním. ...

(6)

Obmedzenie rozsahu náhrady škody a započítanie protinárokov sa spravuje medzinárodnými zmluvami.

§ 38
Námorné záložné právo
(1)

Námorné záložné právo vzniká súčasne so vznikom nároku

a)
veliteľa námornej lode a členov lodnej posádky na mzdu vrátane repatriačných nákladov a na poistné na ...
b)
veliteľa námornej lode a členov lodnej posádky na náklady poskytované v súvislosti s pracovným úrazom ...
c)
veliteľa námornej lode a členov lodnej posádky na odmenu za záchranu námornej lode alebo iného majetku, ...
d)
oprávnených subjektov na náhradu prístavných, prejazdových, lodivodských a iných úhrad,
e)
oprávnených subjektov na náhradu škody z vykonávania námornej plavby s výnimkou škôd na náklade, kontajneroch ...
(2)

Pri zabezpečovaní námorného záložného práva sa postupuje podľa osobitného predpisu,13) ak tento zákon ...

(3)

Na zabezpečenie nárokov podľa odseku 1 vzniká námorné záložné právo k námornej lodi a k inému majetku ...

(4)

Uspokojenie nárokov podľa odseku 1 má prednosť pred uspokojením iných pohľadávok zabezpečených inými ...

(5)

Premlčacia lehota na uplatnenie nárokov podľa odseku 1 je jeden rok od vzniku týchto nárokov.

§ 39
Zodpovednosť vlastníka námornej lode pri preprave nákladu
(1)

Vlastník námornej lode zodpovedá za dodržanie dohodnutých podmienok na prepravu nákladu.

(2)

Podmienky zodpovednosti vlastníka námornej lode pri preprave nákladu sa spravujú medzinárodnými zmluvami. ...

§ 40
Povinnosti vlastníka námornej lode
(1)

Vlastník námornej lode je povinný najmä

a)
vykonávať námornú plavbu v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky,
b)
zabezpečiť, aby veliteľ námornej lode dodržiaval všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa vztyčovania ...
c)
udržiavať námornú loď v stave spôsobilom na plavbu podľa tohto zákona, medzinárodných zmlúv a v súlade ...
d)
vymenovať za veliteľa námornej lode osobu, ktorá zaručuje bezpečné riadenie námornej lode,
e)
obsadiť námornú loď lodnou posádkou v počte a zložení zodpovedajúcom účelu plavby a požiadavkám medzinárodných ...
f)
vybaviť námornú loď výstrojom vyhovujúcim predpisom o bezpečnosti a ochrane zdravia,6e) starať sa o ...
g)
oznámiť bez zbytočného odkladu ministerstvu prípady úmrtia a vážneho ublíženia na zdraví, ku ktorým ...
h)
oznámiť bez zbytočného odkladu ministerstvu účasť námornej lode na námornej nehode alebo námornej mimoriadnej ...
i)
oznámiť bez zbytočného odkladu ministerstvu zadržanie námornej lode a okolnosti, z ktorých vyplýva zodpovednosť ...
j)
zabrániť, aby námorná loď neporušovala zákaz prepravy otrokov, spolupracovať pri potláčaní pirátstva ...
k)
zabrániť, aby sa na námornej lodi v žiadnej forme nevykonával nedovolený obchod s omamnými a psychotropnými ...
l)
zabrániť, aby námorná loď nevykonávala neoprávnené vysielanie zo šíreho mora,
m)
zabrániť, aby námorná loď neznečisťovala životné prostredie a najmä, aby sa dodržiavali právne predpisy ...
n)
zabezpečiť, aby sa z námornej lode nevypúšťali znečisťujúce látky v oblastiach uvedených v § 28a ods. ...
o)
zabezpečiť dodržiavanie kódexu pre bezpečnosť lodí a prístavov,
p)
oznámiť bez zbytočného odkladu ministerstvu akékoľvek zmeny údajov, ktoré sú predmetom zápisu do námorného ...
r)
spolupracovať so zastupiteľskými úradmi v krajinách, do ktorých námorná loď pripláva,
s)
uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti vlastníka námornej lode za škody spôsobené prevádzkou námornej ...
t)
uschovávať lodné listiny počas najmenej troch rokov od uplynutia posledného zápisu; po uplynutí tohto ...
u)
uzatvoriť zmluvu o poistení vlastníka námornej lode na účely krytia nákladov podľa § 50 ods. 1 písm. ...
v)
oznámiť skončenie platnosti zmluvy podľa písmena u) členovi lodnej posádky najmenej 30 dní vopred,
w)
uzatvoriť zmluvu o poistení vlastníka námornej lode na účely krytia nákladov spojených s repatriáciou ...
x)
poskytovať ministerstvu štatistické údaje z námornej lode podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská ...
(2)

Poistenie vyplývajúce zo zmlúv podľa odseku 1 písm. u) alebo w) nezaniká skôr ako uplynutím platnosti ...

(3)

Ak poskytovateľ poistenia podľa odseku 1 písm. w) zabezpečuje repatriáciu člena lodnej posádky, postupuje ...

(4)

Vlastník námornej lode, okrem námornej jachty, je povinný viesť dokumentáciu a mať k dispozícii údaje ...

(5)

Vlastník námornej lode zabezpečí,

a)
aby členovia lodnej posádky boli po pridelení na námornú loď oboznámení so svojimi konkrétnymi službami ...
b)
oboznámenie každého člena lodnej posádky s jeho činnosťou v núdzovej situácii a jeho povinnosťami pri ...
c)
aby členovia lodnej posádky pridelení na jeho námornú loď absolvovali kvalifikačné kurzy pravidelne ...
d)
účinnú ústnu komunikáciu na palube námornej lode podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika ...
e)
aby k pracovným zmluvám členov lodnej posádky alebo ku kolektívnej zmluve, ak je uzatvorená, bol vyhotovený ...
f)
aby každý člen lodnej posádky mal k dispozícii kópiu postupu vybavovania sťažností v pracovnoprávnych ...
(6)

Vlastník námornej lode je povinný poskytnúť veliteľovi námornej lode písomné inštrukcie ustanovujúce ...

a)
určenie dostatočného časového obdobia pre novo nastúpeného člena lodnej posádky, aby sa oboznámil s ...
b)
poverenie kvalifikovaného člena lodnej posádky, zodpovedného za oboznámenie novo nastúpeného člena lodnej ...
(7)

Vlastník námornej lode zabezpečí, aby veliteľ, dôstojník a iný člen lodnej posádky námornej prievoznej ...

§ 40a
Poistenie zodpovednosti vlastníka námornej lode
(1)

(2)

Osvedčenie o poistení zodpovednosti vlastníka námornej lode obsahuje

a)
meno námornej lode, jej IMO číslo a registračný prístav,
b)
meno a priezvisko vlastníka námornej lode alebo obchodné meno alebo názov a miesto podnikania alebo ...
c)
druh a dobu trvania poistenia,
d)
obchodné meno alebo názov poskytovateľa poistenia a sídlo alebo miesto podnikania poskytovateľa poistenia ...
(3)

Výška poistenia pre každú námornú loď v prípade poistnej udalosti sa musí rovnať maximálnej výške obmedzenia ...

(4)

Ak je osvedčenie o poistení zodpovednosti vlastníka námornej lode vydané v inom jazyku ako anglickom, ...

(5)

Ustanoveniami odsekov 1 až 4 nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.1bf)

SIEDMA ČASŤ

ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ A ZDRAVOTNÁ SPÔSOBILOSŤ ČLENA LODNEJ POSÁDKY

§ 41
(1)

Veliteľ námornej lode, dôstojníci a lodné mužstvo musia mať na výkon pracovnej činnosti na námornej ...

(2)

Preukaz odbornej spôsobilosti alebo preukaz spôsobilosti vydá ministerstvo žiadateľovi po preukázaní ...

a)
dosiahol vek najmenej 18 rokov, okrem veliteľa námornej lode, u ktorého sa vyžaduje dosiahnuť vek najmenej ...
b)
spĺňa kvalifikačné predpoklady na danú funkciu,
c)
má zdravotnú spôsobilosť,14)
d)
úspešne absolvoval kvalifikačné kurzy podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,1bdb) ...
e)
vykonal odbornú skúšku pred komisiou určenou ministerstvom alebo uznanou ministerstvom.
(3)

Kvalifikačné predpoklady na účely tohto zákona sú

a)
vzdelanie na danú funkciu,
b)
odborná prax vykonaná na námornej lodi.
(4)

Veliteľovi námornej lode a dôstojníkom, u ktorých sa na výkon pracovnej činnosti na námornej lodi vyžaduje ...

(5)

Člen lodnej posádky podľa odseku 1 preukazuje odbornú spôsobilosť pred každým nalodením predložením ...

(6)

Ministerstvo uzná preukaz odbornej spôsobilosti vydaný iným členským štátom, v rozsahu spôsobilosti, ...

(7)

Ministerstvo môže uznať preukaz odbornej spôsobilosti alebo preukaz spôsobilosti14a) vydaný tretím štátom ...

(8)

Ak Európska komisia prijala rozhodnutie o odobratí uznania tretieho štátu podľa odseku 7, ministerstvo ...

(9)

Ministerstvo na žiadosť členského štátu, tretieho štátu, vlastníka námornej lode alebo prevádzkovateľa ...

Ministerstvo sprístupňuje informácie podľa prvej vety v elektronickej forme.

(10)

Ak platnosť potvrdenia preukazu odbornej spôsobilosti skončila pred 1. januárom 2017, ministerstvo určí, ...

(11)

Ministerstvo môže v odôvodnených prípadoch povoliť výnimku na obsadenie člena lodnej posádky, okrem ...

(12)

Výnimku z preukazovania odbornej spôsobilosti povoľuje ministerstvo menovite pre určenú osobu, na určenú ...

(13)

Ak sa povoľuje výnimka na obsadenie funkcie člena lodnej posádky, pričom táto funkcia sa obsadzuje členom ...

(14)

Pred konaním odbornej skúšky pred komisiou určenou ministerstvom uchádzač preukazuje zdravotnú spôsobilosť ...

(15)

Ministerstvo poverí na výkon činnosti podľa odseku 14 lekára, ktorý získal vysokoškolské vzdelanie druhého ...

(16)

Člen lodnej posádky musí preukázať zdravotnú spôsobilosť pred nalodením platným lekárskym potvrdením ...

(17)

Ministerstvo môže v naliehavých prípadoch, najviac na tri mesiace, povoliť výnimku členovi lodnej posádky ...

(18)

Člen lodnej posádky je povinný absolvovať školenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.6)

(19)

Podrobnosti o získaní odbornej spôsobilosti a podrobnosti o požadovanej zdravotnej spôsobilosti člena ...

ÔSMA ČASŤ

PRACOVNÝ POMER ČLENA LODNEJ POSÁDKY, SLUŽBA NA NÁMORNEJ LODI A ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ O ČLENA LODNEJ <span class="shorten">...</span>

§ 42
Pracovný pomer člena lodnej posádky
(1)

Člen lodnej posádky je v pracovnom pomere k vlastníkovi námornej lode alebo k prevádzkovateľovi námornej ...

(2)

Člen lodnej posádky môže vykonávať službu na námornej lodi iba v pracovnom pomere. Pracovný pomer veliteľa ...

(3)

Ak sa pracovný pomer člena lodnej posádky dohodne na neurčitý čas, vlastník námornej lode uzatvorí s ...

(4)

Členom lodnej posádky námornej lode môže byť iba osoba, ktorá dosiahla vek najmenej 18 rokov.

(5)

V pracovnej zmluve nemožno dohodnúť skúšobnú dobu. Pracovná zmluva člena lodnej posádky musí okrem náležitostí ...

a)
miesto narodenia člena lodnej posádky,
b)
údaje o vlastníkovi námornej lode, a to
1.
meno a priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu, ak je vlastníkom námornej lode fyzická ...
2.
obchodné meno, adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta podnikania, ak je miesto podnikania odlišné ...
3.
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je pridelené, ak je vlastníkom námornej lode právnická ...
c)
podmienky o dávkach zdravotného a sociálneho zabezpečenia,
d)
podmienky nároku na repatriáciu.
(6)

S členom lodnej posádky nemožno dohodnúť pracovný pomer podľa osobitného predpisu.14f)

(7)

Člena lodnej posádky nemožno preradiť na inú prácu okrem prípadov uvedených v osobitnom predpise,15) ...

(8)

Vlastník námornej lode ani člen lodnej posádky počas služby na námornej lodi nemôžu pracovný pomer okamžite ...

(9)

Ak pracovný pomer člena lodnej posádky dojednaný na určitý čas sa má skončiť vtedy, keď je člen lodnej ...

(10)

Člen lodnej posádky sa môže s vlastníkom námornej lode dohodnúť na predĺžení času služby a pracovného ...

(11)

Člen lodnej posádky má nárok na dovolenku za kalendárny rok, za ktorú mu patrí náhrada mzdy. Základná ...

(12)

Cesta do prístavu nalodenia a repatriácia sa posudzujú ako zahraničná pracovná cesta.16)

(13)

Pri vzniku pracovného pomeru člena lodnej posádky sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu.17) ...

§ 43
Služba na námornej lodi
(1)

Službu na námornej lodi vykonáva člen lodnej posádky odo dňa nalodenia do dňa vylodenia, ak nie je výkonu ...

(2)

Služba na námornej lodi, počas ktorej člen lodnej posádky nevykonáva prácu, sa s výnimkou vychádzky ...

(3)

Vychádzkou na pevninu sa rozumie čas od vstupu na pevnú zem do opustenia pevnej zeme. Pobyt na pevnine ...

§ 44
Pracovný čas a čas odpočinku člena lodnej posádky
(1)

Dĺžka pracovného času člena lodnej posádky je 40 hodín týždenne s jedným dňom odpočinku v priebehu týždňa, ...

(2)

Ak pracovný čas člena lodnej posádky nemôže byť rozvrhnutý rovnomerne na jednotlivé týždne, môže byť ...

(3)

Nepretržitá dĺžka jednej zmeny nemôže presiahnuť 12 hodín vrátane nariadenej práce nadčas. Čas na odpočinok ...

(4)

Celkový čas odpočinku člena lodnej posádky, ktorý vykonáva strážnu službu, nemôže byť v priebehu 24 ...

(5)

Doba odpočinku ustanovená v odseku 4 sa nemusí dodržať v stave núdze alebo počas iných mimoriadnych ...

(6)

Ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody, veliteľ námornej lode je povinný počas pobytu námornej lode ...

(7)

Na námornej lodi musí byť na všeobecne prístupnom mieste umiestnený plán organizácie práce členov lodnej ...

(8)

Veliteľ námornej lode, dôstojník a iní členovia lodnej posádky nesmú vykonávať pridelené povinnosti ...

§ 45
Odstupné

Ak námorná loď stroskotá, dôjde k jej strate alebo sa stane úplne nespôsobilou na námornú plavbu, pracovný ...

a)

odstupné vo výške dvojnásobku priemerného mesačného zárobku priznané z dôvodu predčasného ukončenia ...

b)

mimoriadne odstupné vo výške dvojnásobku priemerného mesačného zárobku.

§ 46
Pracovné povinnosti člena lodnej posádky
(1)

Člen lodnej posádky je počas služby na námornej lodi povinný

a)
plniť príkazy veliteľa námornej lode a služobne nadriadených členov lodnej posádky,
b)
zachovávať voči veliteľovi námornej lode a služobne nadriadeným členom lodnej posádky úctu a zdvorilosť, ...
c)
podrobiť sa osobitnej právomoci veliteľa námornej lode, ak ide o vynútené predčasné vylodenie,
d)
dodržiavať zásady občianskeho spolužitia vo vzťahu k ostatným členom lodnej posádky a k prepravovaným ...
e)
zachovávať námorné zvyklosti a zásady dobrej námorníckej praxe,
f)
poskytnúť pomoc pri hroziacom nebezpečenstve potrebnú pri záchrane osôb, námornej lode alebo nákladu, ...
g)
vykonávať strážnu službu, ak má na jej výkon odbornú spôsobilosť,
h)
podrobiť sa kontrole na účely zistenia, či nie je alebo nebol pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných ...
1.
v čase voľna člena lodnej posádky, ak je potrebné zistiť, či nie je pod vplyvom týchto látok pri nástupe ...
2.
ak došlo k pracovnému úrazu člena lodnej posádky,
3.
ak je dôvodné podozrenie, že člen lodnej posádky je alebo bol v službe pod vplyvom alkoholu alebo iných ...
i)
dodržiavať podmienky bezpečnej prevádzky námornej lode.
(2)

V priebehu služby na námornej lodi nemôže člen lodnej posádky prechovávať na námornej lodi omamné alebo ...

§ 47
Osobitná právomoc veliteľa námornej lode
(1)

Pri závažnom alebo opätovnom porušení pracovnej disciplíny je veliteľ námornej lode oprávnený zbaviť ...

(2)

Opatrenie uvedené v odseku 1 môže veliteľ námornej lode uložiť len vtedy, ak člen lodnej posádky porušil ...

(3)

Ak je člen lodnej posádky zbavený výkonu služby, nepatrí mu po tento čas mzda ani náhrada mzdy. Ak bol ...

(4)

Opatrenie podľa odseku 1 možno uložiť do piatich dní odo dňa, keď sa veliteľ námornej lode dozvedel ...

(5)

Veliteľ námornej lode musí umožniť členovi lodnej posádky, ktorému ukladá opatrenie, vyjadriť sa o veci. ...

(6)

Ak člen lodnej posádky nesúhlasí s uložením opatrenia, môže sa v lehote 30 dní od svojej repatriácie ...

(7)

Ministerstvo prerokuje odvolanie proti rozhodnutiu o uložení opatrenia do 30 dní od jeho doručenia a ...

(8)

Veliteľ námornej lode môže v čase do vylodenia člena lodnej posádky svoje rozhodnutie o uložení opatrenia ...

(9)

Veliteľovi námornej lode za závažné porušenie pracovnej disciplíny uloží opatrenie vlastník námornej ...

§ 48
Repatriácia člena lodnej posádky
(1)

Člen lodnej posádky má právo na repatriáciu

a)
v súvislosti so zánikom práva námornej lode plávať pod štátnou vlajkou,
b)
v prípade stroskotania námornej lode,
c)
ak bol na vlastníka námornej lode vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie,20)
d)
po uplynutí dohodnutého času služby na námornej lodi,
e)
po skončení pracovného pomeru,
f)
ak na výkon práce na námornej lodi trvalo alebo dočasne stratil zdravotnú spôsobilosť a podľa posúdenia ...
g)
ak vlastník námornej lode nie je schopný plniť povinnosti voči členovi lodnej posádky pri strate námornej ...
h)
pri zbavení výkonu služby, alebo ak je podozrivý zo spáchania trestného činu,
i)
ak vlastník námornej lode neposkytuje členovi lodnej posádky potrebnú starostlivosť podľa medzinárodnej ...
j)
ak vlastník námornej lode nevyplatil mzdu uvedenú v pracovnej zmluve členovi lodnej posádky za obdobie ...
(2)

Náklady na repatriáciu hradí vlastník námornej lode s výnimkou repatriácie podľa odseku 1 písm. h), ...

(3)

Ak vlastník námornej lode zapísanej v námornom registri alebo poskytovateľ poistenia podľa § 40 ods. ...

(4)

Ministerstvo členovi lodnej posádky bezodkladne poskytne finančné prostriedky potrebné na jeho repatriáciu ...

a)
identifikačné údaje člena lodnej posádky v rozsahu meno a priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého ...
b)
identifikačné údaje vlastníka námornej lode v rozsahu
1.
meno a priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu, ak je vlastníkom fyzická osoba,
2.
obchodné meno, adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta podnikania, ak je miesto podnikania odlišné ...
3.
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je pridelené, ak je vlastníkom námornej lode právnická ...
c)
identifikačné údaje námornej lode, a to meno, volacia značka, identifikačné číslo námornej lode IMO, ...
d)
kontaktné údaje osoby, ktorá bola poverená vybavovaním sťažností, a osoby, ktorá môže člena lodnej posádky ...
e)
názov a adresa poskytovateľa poistenia na účely krytia nákladov spojených s repatriáciou, jeho potvrdenie, ...
(5)

Na účely poskytovania cestovných náhrad a zdravotnej starostlivosti sa za čas repatriácie považuje čas ...

§ 49
Zabezpečenie sociálnych podmienok členov lodnej posádky
(1)

Vlastník námornej lode je povinný

a)
poskytovať členom lodnej posádky počas služby na námornej lodi bezplatne stravovanie, ubytovanie a zabezpečiť ...
b)
zabezpečiť, aby námorná loď bola vybavená vhodnými ubytovacími, prevádzkovými, kancelárskymi a stravovacími ...
c)
zabezpečiť, aby námorná loď bola zásobená vodou a potravinami v množstve, ktoré zodpovedá počtu osôb ...
d)
zabezpečiť, aby bol počet osôb spoločne ubytovaných primeraný určeniu námornej lode a umožnil im dostatočný ...
e)
zabezpečiť úschovu peňazí a cenností cestujúcich a členov lodnej posádky,
f)
platiť mzdu uvedenú v pracovnej zmluve členom lodnej posádky, ktorí sa v dôsledku choroby alebo úrazu ...
(2)

Veliteľ námornej lode alebo ním poverený dôstojník je povinný pravidelne vykonávať kontrolu priestorov, ...

(3)

Vlastník námornej lode a veliteľ námornej lode sú povinní zabezpečiť pre členov lodnej posádky bezplatne ...

§ 50
Zdravotná starostlivosť o členov lodnej posádky
(1)

Vlastník námornej lode

a)
zabezpečí, aby námorná loď zodpovedala medzinárodne uznávaným zdravotníckym a hygienickým normám,
b)
umožní členovi lodnej posádky návštevu lekára v prípade nevyhnutného ošetrenia alebo očkovania v prístavoch, ...
c)
zabezpečí vybavenie námornej lode lodnou lekárničkou, potrebným zdravotníckym materiálom a lekárskou ...
d)
zabezpečí, aby každý člen lodnej posádky absolvoval odborné zdravotnícke kurzy podľa medzinárodných ...
e)
v prípade potreby členovi lodnej posádky umožní lekárske konzultácie počas plavby prostredníctvom rádiového ...
f)
hradí náklady zdravotnej starostlivosti poskytovanej členom lodnej posádky počas služby na námornej ...
(2)

Ak vlastník námornej lode neuhradí náklady podľa odseku 1 písm. f), hradí tieto náklady poskytovateľ ...

(3)

Zdravotná starostlivosť o členov lodnej posádky, zdravotnícke vybavenie námornej lode, obsah lodnej ...

DEVIATA ČASŤ

REKREAČNÉ PLAVIDLÁ

§ 51
Základné ustanovenia pre rekreačné plavidlá
(1)

Rekreačné plavidlo [§ 2 písm. e)] je poháňané

a)
plachtami,
b)
motorom alebo
c)
plachtami a motorom súčasne.
(2)

Rekreačné plavidlo má

a)
celkovú dĺžku väčšiu ako 2,5 m a menšiu ako 24 m,
b)
výkon hlavného motora vyšší ako 4 kW,
c)
plochu základného oplachtenia väčšiu ako 12 m2,
d)
počet osôb na palube nie vyšší ako 12.
(3)

Rekreačné plavidlo musí byť označené

a)
menom rekreačného plavidla,
b)
názvom sídla registračného prístavu,
c)
evidenčným znakom.
(4)

Údaje podľa odseku 3 písm. a) a b) musia byť umiestnené spravidla v zadnej časti rekreačného plavidla; ...

§ 52
Register rekreačných plavidiel
(1)

Ministerstvo vedie register rekreačných plavidiel v námornom registri oddelene od ďalších registrov ...

(2)

Podrobnosti o vedení registra rekreačných plavidiel ustanoví všeobecne záväzný právny predpis o vedení ...

§ 53
Zápis rekreačného plavidla do registra rekreačných plavidiel
(1)

Rekreačné plavidlo možno zapísať do registra rekreačných plavidiel len na návrh.

(2)

Návrh na zápis do registra rekreačných plavidiel môže podať

a)
právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike,
b)
fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je občanom Slovenskej republiky a má trvalý pobyt na území ...
c)
právnická osoba registrovaná v zahraničí, ktorá preukáže registráciu v krajine svojho pôvodu,
d)
fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá nie je občanom Slovenskej republiky alebo ktorá je bez štátnej ...
(3)

Návrh na zápis rekreačného plavidla do registra rekreačných plavidiel musí byť doložený listinami preukazujúcimi ...

(4)

Rekreačné plavidlo možno zapísať do registra rekreačných plavidiel len vtedy, ak žiadateľ uvedený v ...

a)
rekreačné plavidlo je technicky spôsobilé na plavbu,
b)
rekreačné plavidlo bolo vymazané z registra rekreačných plavidiel iného štátu, ak v takom registri bolo ...
(5)

Do registra rekreačných plavidiel sa zapisujú tieto údaje:

a)
poradové číslo zápisu,
b)
deň zápisu rekreačného plavidla,
c)
meno rekreačného plavidla,
d)
spôsob nadobudnutia rekreačného plavidla,
e)
číslo klasifikačného certifikátu rekreačného plavidla,
f)
číslo protokolu o technickej spôsobilosti rekreačného plavidla,
g)
evidenčný znak rekreačného plavidla,
h)
registračný prístav rekreačného plavidla,
i)
plavebná oblasť rekreačného plavidla,
j)
rok a miesto stavby rekreačného plavidla,
k)
typ a výrobné číslo rekreačného plavidla,
l)
povolený počet osôb prítomných na rekreačnom plavidle,
m)
najväčšia dĺžka rekreačného plavidla,
n)
najväčšia šírka rekreačného plavidla,
o)
najväčší ponor rekreačného plavidla,
p)
najväčšia výška rekreačného plavidla,
r)
výtlak rekreačného plavidla,
s)
typ a výrobné číslo hlavného motora rekreačného plavidla,
t)
výkon hlavného motora rekreačného plavidla,
u)
plocha základného oplachtenia (pri plachetnici),
v)
vlastník rekreačného plavidla; meno, priezvisko a trvalý pobyt, ak ide o fyzickú osobu, názov a sídlo, ...
x)
prevádzkovateľ rekreačného plavidla; meno, priezvisko a trvalý pobyt, ak ide o fyzickú osobu, názov ...
y)
číslo medzinárodného osvedčenia rekreačného plavidla, dátum jeho vydania a doba platnosti,
z)
záložné právo na rekreačné plavidlo a pohľadávky na rekreačné plavidlo zabezpečované záložným právom. ...
(6)

Predmetom zápisu do registra rekreačných plavidiel sú aj zmeny údajov uvedených v odseku 5. Vlastník ...

(7)

Podmienkou zápisu rekreačného plavidla do registra rekreačných plavidiel je preukázanie platného medzinárodného ...

§ 54
Technická spôsobilosť rekreačného plavidla a medzinárodné osvedčenie rekreačného plavidla
(1)

Ministerstvo podľa § 4 ods. 1 písm. b) poveruje schvaľovaním technickej spôsobilosti rekreačného plavidla ...

(2)

Technická spôsobilosť a vybavenie rekreačného plavidla sa potvrdzujú protokolom o technickej spôsobilosti ...

(3)

Ministerstvo na základe protokolu o technickej spôsobilosti rekreačného plavidla a dokladov preukazujúcich ...

§ 55
Registračný list

Ak rekreačné plavidlo a jeho vlastník spĺňajú podmienky uvedené v § 52 až 54, ministerstvo vykoná zápis ...

§ 56
Odborná spôsobilosť na vedenie rekreačného plavidla
(1)

Rekreačné plavidlo môže viesť len fyzická osoba, ktorá je držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa ...

(2)

Preukaz odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla vydáva ministerstvo žiadateľovi, ktorý

a)
dosiahol vek najmenej 18 rokov,
b)
preukáže plavebnú prax pre danú oblasť plavby,
c)
má zdravotnú spôsobilosť,
d)
vykonal teoretickú a praktickú skúšku odbornej spôsobilosti pre danú oblasť plavby pred komisiou určenou ...
e)
je držiteľom osvedčenia rádiotelefonistu pre danú oblasť plavby.
(3)

Platnosť preukazu spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla nie je obmedzená.

(4)

Na rekreačnom plavidle môžu byť okrem veliteľa rekreačného plavidla prítomní členovia posádky rekreačného ...

(5)

Inou osobou sa rozumie fyzická osoba, ktorá nie je veliteľom rekreačného plavidla ani členom posádky ...

(6)

Počas plavby na mori sa všetky osoby prítomné na rekreačnom plavidle zapisujú do lodného denníka.

(7)

Všetky osoby prítomné na rekreačnom plavidle sú povinné riadiť sa príkazmi veliteľa rekreačného plavidla. ...

(8)

Podrobnosti o technickej spôsobilosti rekreačného plavidla a odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného ...

§ 57
Základné povinnosti veliteľa rekreačného plavidla
(1)

Veliteľ rekreačného plavidla je povinný najmä

a)
riadiť rekreačné plavidlo a zaistiť jeho bezpečné vedenie v súlade s medzinárodnými zmluvami, zvyklosťami ...
b)
zaistiť bezpečnosť osôb prítomných na rekreačnom plavidle a vykonať všetky opatrenia potrebné na odvrátenie ...
c)
poskytnúť pomoc osobe v núdzi, ak tak môže urobiť bez vážneho nebezpečenstva pre seba, pre osoby prítomné ...
d)
zabrániť znečisteniu životného prostredia zo strany rekreačného plavidla,
e)
v prípade námornej nehody alebo námornej mimoriadnej udalosti primerane postupovať podľa § 29 ods. 2 ...
(2)

Na veliteľa rekreačného plavidla sa primerane vzťahuje § 24 písm. a) až z).

§ 58
Listiny a iné doklady rekreačného plavidla
(1)

Na rekreačnom plavidle musia byť uložené:

a)
registračný list,
b)
medzinárodné osvedčenie na plavbu na mori,
c)
lodný denník, ak konštrukcia rekreačného plavidla umožňuje jeho bezpečné uloženie.
(2)

Podrobnosti o vedení listín a o iných dokladoch rekreačného plavidla podľa odseku 1 ustanoví všeobecne ...

§ 59
Poistenie

Vlastník rekreačného plavidla je povinný na obdobie prevádzky rekreačného plavidla uzatvoriť zmluvu ...

DESIATA ČASŤ

POKUTY

§ 60
(1)

Ministerstvo môže uložiť pokutu do 166 000 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ak

a)
vykonáva námornú plavbu pod štátnou vlajkou bez registračného listu alebo dočasného registračného listu, ...
b)
nezabezpečuje udržiavanie námornej lode v stave spôsobilom na plavbu,
c)
neplní povinnosti zriadiť a využívať monitorovací a informačný systém pre námornú plavbu podľa osobitných ...
d)
nezabezpečila, aby sa z námornej lode nevypúšťali znečisťujúce látky v oblastiach uvedených v § 28a ...
(2)

Ministerstvo uloží pokutu od 5 000 eur do 16 600 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ak

a)
vykonáva kvalifikačný kurz bez poverenia,
b)
neoznámila zmenu podľa § 4 ods. 14 v dokladoch predložených podľa § 4 ods. 13,
c)
nezabezpečila, aby osvedčenie o absolvovaní kvalifikačného kurzu bolo vydané len osobe, ktorá úspešne ...
d)
získala preukaz odbornej spôsobilosti, preukaz spôsobilosti, potvrdenie preukazu odbornej spôsobilosti, ...
e)
posúdi zdravotnú spôsobilosť člena lodnej posádky alebo vydá členovi lodnej posádky lekárske potvrdenie ...
f)
neoznámila zmeny údajov uvedených v žiadosti a jej prílohe podľa § 41 ods. 15.
(3)

Ministerstvo môže uložiť pokutu do 16 600 eur vlastníkovi námornej lode, ak

a)
nemá na námornej lodi pri plavbe na mori lodné listiny, denníky a iné lodné doklady podľa § 20,
b)
nezabezpečil pravidelné technické prehliadky námornej lode podľa medzinárodných zmlúv,
c)
nepodal ministerstvu okamžité hlásenie prípadu úmrtia a vážneho ublíženia na zdraví, ku ktorým došlo ...
d)
nezabezpečil okamžité hlásenie udalostí ovplyvňujúcich spôsobilosť námornej lode na plavbu alebo účasť ...
e)
neplní povinnosti v rámci povinných kontrol námorných prievozných lodí a námorných osobných lodí,
f)
nezabezpečil, aby sa z námornej lode nevypúšťali znečisťujúce látky v oblastiach uvedených v § 28a ods. ...
g)
neplní povinnosti vyplývajúce z kódexu pre bezpečnosť lodí a prístavov,
h)
nezabezpečil dostupnosť najnovších zmien vnútroštátnych predpisov a medzinárodných predpisov týkajúcich ...
i)
neplní povinnosti podľa § 40 ods. 1 písm. a), f), j) až m), ods. 5 a 6 a § 48 ods. 3.
(4)

Ministerstvo môže uložiť pokutu do 6 650 eur vlastníkovi námornej lode, ak

a)
nezabezpečil riadne označenie námornej lode,
b)
nezabezpečil riadne obsadenie námornej lode,
c)
nezabezpečil, aby výkon služby vykonávali iba osoby odborne a zdravotne spôsobilé podľa § 41,
d)
neoznámil ministerstvu zmeny týkajúce sa zápisu námornej lode do námorného registra podľa § 12,
e)
neuzatvoril zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou námornej lode ani za škody ...
f)
neplní povinnosti podľa § 40 ods. 1 písm. b), d), i), t) až y), ods. 4 a 7, § 49 ods. 1 a 3 a § 50 ods. ...
(5)

Ministerstvo môže uložiť pokutu do 6 650 eur veliteľovi námornej lode, ak

a)
narušil svojím konaním spôsobilosť námornej lode na plavbu,
b)
nezabezpečil, aby všetky zariadenia zodpovedali predpisom o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
c)
nezabezpečil požiadavky podľa § 24 písm. b) až j), l), p) až v), aa) až ag) a § 49 ods. 3,
d)
nezabezpečil, aby na námornej lodi boli uložené predpísané lodné listiny, denníky a iné lodné doklady ...
e)
nezabezpečil, aby osoba, ktorá vykonáva službu, mala zodpovedajúcu kvalifikáciu,
f)
pripustil, aby osoba, ktorá vykonáva službu, bola pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok a ...
g)
nezabezpečil, aby sa z námornej lode nevypúšťali znečisťujúce látky v oblastiach uvedených v § 28a ods. ...
h)
neplní povinnosti vyplývajúce z kódexu pre bezpečnosť lodí a prístavov,
i)
spôsobil znečistenie životného prostredia,
j)
neplní povinnosti súvisiace s vyložením lodného odpadu a zvyškov nákladu z námornej lode a povinnosti ...
k)
nezabezpečil rozvrhnutie pracovného času, organizáciu práce, strážnej služby a doby odpočinku na námornej ...
l)
nezabezpečil dostupnosť najnovších zmien vnútroštátnych predpisov a medzinárodných predpisov týkajúcich ...
m)
nezabezpečil komunikáciu lode s pobrežnými orgánmi podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika ...
(6)

Ministerstvo môže uložiť pokutu do 1 660 eur vlastníkovi rekreačného plavidla, ak

a)
nemal na rekreačnom plavidle pri plavbe na mori listiny podľa § 58 ods. 1 písm. a) a b),
b)
nezabezpečil, aby rekreačné plavidlo viedla fyzická osoba odborne spôsobilá podľa § 56 ods. 1,
c)
neoznámil ministerstvu všetky zmeny údajov zapísaných v námornom registri,
d)
spôsobil znečistenie životného prostredia.
(7)

Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa zistenia porušenia povinnosti, najneskôr ...

(8)

Pokuty uložené podľa tohto zákona sú príjmom štátneho rozpočtu.

(9)

Uložením pokuty nie je dotknutá zodpovednosť za náhradu škody.

JEDENÁSTA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 61
Vzťah k predpisom o podnikaní

Na podnikanie o námornej plavbe sa vzťahuje všeobecný predpis o podnikaní.21)

§ 62
Vzťah k Zákonníku práce

Ak tento zákon neustanovuje inak, pracovný pomer sa spravuje Zákonníkom práce. U cudzích štátnych príslušníkov ...

§ 63
Vzťah k správnemu poriadku
(1)

Ak tento zákon neustanovuje inak, na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje správny poriadok.

(2)

Ak sa žiadateľovi o vydanie námorníckej knižky, preukazu odbornej spôsobilosti, preukazu spôsobilosti ...

(3)

V konaní podľa tohto zákona ministerstvo vydáva alebo udeľuje a doručuje výlučne v listinnej podobe22) ...

a)
námornícka knižka podľa § 4 ods. 2 písm. k),
b)
preukaz odbornej spôsobilosti, preukaz spôsobilosti členov lodných posádok, potvrdenie preukazu odbornej ...
c)
preukaz odbornej spôsobilosti veliteľov rekreačných plavidiel podľa § 4 ods. 2 písm. n),
d)
medzinárodné osvedčenie rekreačného plavidla podľa § 4 ods. 2 písm. o),
e)
registračný list, dočasný registračný list podľa § 4 ods. 2 písm. c),
f)
osvedčenie o bezpečnom obsadení námornej lode lodnou posádkou a súvislý prehľad histórie námornej lode ...
g)
osvedčenie o poistení zodpovednosti dopravcu podľa vzoru uvedeného v osobitnom predpise,1bc) podľa § ...
h)
povolenie na prepravu cestujúcich podľa § 4 ods. 2 písm. i),
i)
osvedčenie o námornej práci alebo dočasné osvedčenie o námornej práci podľa § 4 ods. 2 písm. y).
§ 65
Platnosť lodných listín, lodných dokladov a preukazov odbornej spôsobilosti

Lodné listiny, lodné doklady a preukazy odbornej spôsobilosti vydané ministerstvom podľa predpisov platných ...

§ 65a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2014
(1)

Ministerstvo môže vydať preukaz odbornej spôsobilosti, potvrdenie preukazu odbornej spôsobilosti a potvrdenie ...

(2)

Konania začaté a právoplatne neukončené pred 1. júlom 2014 sa dokončia podľa doterajších predpisov.

§ 66
Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 61/1952 Zb. o námornej plavbe v znení zákona č. 42/1980 Zb.,

2.

nariadenie ministra dopravy č. 75/1953 Zb., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o námornej ...

3.

nariadenie ministra dopravy č. 39/1955 Zb. o obmedzení zodpovednosti prevádzkovateľa námornej lode,

4.

vyhláška Ministerstva dopravy č. 160/1956 Ú. v. o podmienkach prepravy nákladu po mori,

5.

vyhláška Ministerstva dopravy č. 65/1967 Zb. o plaveckých a námorníckych knižkách,

6.

vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 89/1985 Zb. o úprave niektorých práv a povinností vyplývajúcich ...

7.

výnos Federálneho ministerstva dopravy č. 7210/75-25 o poplachovej činnosti na československých námorných ...

8.

úprava Federálneho ministerstva dopravy č. 22 690/1983-025 o vybavení rekreačných plavidiel plávajúcich ...

9.

výnos Federálneho ministerstva dopravy č. 18 381/1990-040 o odbornej spôsobilosti a oprávnení na výkon ...

10.

výnos Federálneho ministerstva dopravy a spojov č. 19 404/1988-0320 o odmeňovaní členov posádok československých ...

11.

výnos Federálneho ministerstva dopravy č. 18 850/1990-0320, ktorým sa mení výnos Federálneho ministerstva ...

12.

výnos Federálneho ministerstva dopravy č. 17 384/1989-050 o tonážnej značke na česko-slovenských námorných ...

§ 67
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2001.

Rudolf Schuster v. r.Jozef Migaš v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 435/2000 Z. z.

  Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/15/ES z 23. apríla 2009 o spoločných pravidlách a normách ...

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/16/ES z 23. apríla 2009 o štátnej prístavnej kontrole (prepracované ...

  3.

  Smernica Rady 96/98/ES z 20. decembra 1996 o vybavení námorných lodí (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. ...

  4.

  Smernica Rady 1999/35/ES z 29. apríla 1999 o systéme povinných kontrol pre bezpečnú prevádzku prevozných ...

  5.

  Smernica Rady 1999/63/ES z 21. júna 1999 týkajúca sa Dohody o organizácii pracovného času námorníkov ...

  6.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/59/ES z 27. novembra 2000 o prístavných zberných zariadeniach ...

  7.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/25/ES zo 4. apríla 2001 o minimálnej úrovni prípravy námorníkov ...

  8.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/96/ES zo 4. decembra 2001 stanovujúca harmonizované požiadavky ...

  9.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/45/ES zo 7. septembra 2005 o vzájomnom uznávaní osvedčení ...

  10.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/35/ES zo 7. septembra 2005 o znečisťovaní mora z lodí a o ...

  11.

  Smernica Rady 2009/13/ES zo 16. februára 2009, ktorou sa vykonáva Dohoda uzavretá Združením vlastníkov ...

  12.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/17/ES z 23. apríla 2009 o zmene a doplnení smernice 2002/59/ES, ...

  13.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/18/ES z 23. apríla 2009, ktorou sa ustanovujú základné zásady ...

  14.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/20/ES z 23. apríla 2009 o poistení vlastníkov lodí, ktoré ...

  15.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady =OJ:L:2009:131:0132:01:SK:HTML href="http://Smernica Európskeho ...

  16.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/35/EÚ z 21. novembra 2012, ktorou sa mení a dopĺňa smernica ...

  17.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/38/EÚ z 12. augusta 2013 , ktorou sa mení smernica 2009/16/ES ...

  18.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/54/EÚ z 20. novembra 2013 o určitých zodpovednostiach vlajkového ...

  19.

  Smernica Komisie 2014/100/EÚ z 28. októbra 2014, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady ...

  20.

  Vykonávacia smernica Komisie 2014/111/EÚ zo 17. novembra 2014, ktorou sa mení smernica 2009/15/ES, pokiaľ ...

  21.

  Smernica Rady (EÚ) 2018/131 z 23. januára 2018, ktorou sa vykonáva Dohoda uzavretá Združením vlastníkov ...

  Príloha č. 2 k zákonu č. 435/2000 Z. z.

  INFORMÁCIE ZASIELANÉ EURÓPSKEJ KOMISII NA ŠTATISTICKÉ ÚČELY

  Ministerstvo poskytne podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,23) informácie ...

  1.

  preukaze odbornej spôsobilosti alebo potvrdení preukazu odbornej spôsobilosti, ktorými sú

  a)

  dátum narodenia člena lodnej posádky,

  b)

  štátna príslušnosť člena lodnej posádky,

  c)

  pohlavie člena lodnej posádky,

  d)

  číslo potvrdeného preukazu odbornej spôsobilosti (*),

  e)

  číslo potvrdenia preukazu odbornej spôsobilosti (*),

  f)

  funkcia/funkcie,

  g)

  dátum vydania alebo dátum posledného predĺženia platnosti preukazu odbornej spôsobilosti alebo potvrdenia ...

  h)

  dátum uplynutia platnosti preukazu odbornej spôsobilosti alebo potvrdenia preukazu odbornej spôsobilosti, ...

  i)

  stav preukazu odbornej spôsobilosti (platný, zadržaný, zrušený, vyhlásený za stratený, zničený), ...

  j)

  obmedzenia,

  k)

  jedinečný identifikátor člena lodnej posádky, ak je dostupný (*),

  l)

  meno člena lodnej posádky (*),

  2.

  potvrdení o uznaní preukazu odbornej spôsobilosti vydaného iným štátom, ktorými sú

  a)

  jedinečný identifikátor člena lodnej posádky, ak je dostupný (*),

  b)

  meno člena lodnej posádky (*),

  c)

  dátum narodenia člena lodnej posádky,

  d)

  štátna príslušnosť člena lodnej posádky,

  e)

  pohlavie člena lodnej posádky,

  f)

  štát vydávajúci originál preukazu odbornej spôsobilosti,

  g)

  číslo originálu preukazu odbornej spôsobilosti (*),

  h)

  číslo potvrdenia o uznaní preukazu odbornej spôsobilosti (*),

  i)

  funkcia/funkcie,

  j)

  dátum vydania alebo dátum posledného predĺženia platnosti potvrdenia o uznaní preukazu odbornej spôsobilosti, ...

  k)

  dátum uplynutia platnosti,

  l)

  stav potvrdenia o uznaní preukazu odbornej spôsobilosti (platný, zadržaný, zrušený, vyhlásený za stratený, ...

  m)

  obmedzenia.

  Poznámka: Informácie označené symbolom (*) sa poskytujú v anonymizovanej podobe.

Poznámky

 • 1a)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 180/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických ...
 • 1c)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky ...
 • 1b)  Napríklad Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovania z lodí (MARPOL 1973) v znení neskorších predpisov, ...
 • 1ba)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 391/2009 z 23. apríla 2009 o spoločných pravidlách a ...
 • 1bb)  Príloha I čl. 1 bod 1 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 392/2009 z 23. apríla ...
 • 1bc)  Príloha II dodatok B časť II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 392/2009.
 • 1bca)  Kapitola V časť A-V/2 Medzinárodného dohovoru o normách výcviku, kvalifikácie a strážnej služby námorníkov ...
 • 1bd)  Kapitola II až IV Medzinárodného dohovoru o normách výcviku, kvalifikácie a strážnej služby námorníkov ...
 • 1bda)  Kapitola I časť A-I/7 Medzinárodného dohovoru o normách výcviku, kvalifikácie a strážnej služby námorníkov ...
 • 1bdaa)  § 8 až 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení ...
 • 1bdb)  Medzinárodný dohovor o normách výcviku, kvalifikácie a strážnej služby námorníkov (STCW) 1978 (oznámenie ...
 • 1be)  Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon ...
 • 1bea)  Dohovor o práci v námornej doprave, 2006 (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí ...
 • 1bf)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 392/2009.
 • 1bg)  § 8a ods. 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 67/2007 Z. z. o monitorovacom a informačnom systéme ...
 • 1bh)  Kapitola I časti A-I/6, A-I/8, A-I/12 Medzinárodného dohovoru o normách výcviku, kvalifikácie a strážnej ...
 • 1bi)  Kapitola I časť A-I/6 Medzinárodného dohovoru o normách výcviku, kvalifikácie a strážnej služby námorníkov ...
 • 1bj)  § 26 písm. h) zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na ...
 • 1bk)  § 27 až 29 zákona č. 56/2018 Z. z.
 • 1bl)  § 3 ods. 1 písm. f) a ods. 2 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného ...
 • 1bm)  Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej ...
 • 2)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších ...
 • 2a)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 243/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických ...
 • 2b)  Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
 • 3)  § 123 až 142 a § 151a až 151g Občianskeho zákonníka.Obchodný zákonník.
 • 4b)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 582/2006 Z. z. o bezpečnostných požiadavkách na osobné lode ...
 • 4c)  Kapitola IX Medzinárodného dohovoru o bezpečnosti ľudského života na mori (SOLAS 1974) v znení neskorších ...
 • 4d)  Napríklad Dohovor o práci v námornej doprave, 2006 (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych ...
 • 5)  § 13 ods. 3 písm. b) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 6)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení ...
 • 6a)  Kapitola XI Medzinárodného dohovoru o bezpečnosti ľudského života na mori (SOLAS 1974) v znení neskorších ...
 • 6b)  Medzinárodný dohovor o bezpečnosti ľudského života na mori (SOLAS 1974) v znení neskorších predpisov ...
 • 6c)  § 2 písm. b) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 67/2007 Z. z.
 • 6d)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 67/2007 Z. z.
 • 6e)  Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej ...
 • 7)  § 18 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 7a)  Príloha I Medzinárodného dohovoru o zabránení znečisťovania z lodí (MARPOL 1973) v znení neskorších ...
 • 7b)  Príloha II Medzinárodného dohovoru o zabránení znečisťovania z lodí (MARPOL 1973) v znení neskorších ...
 • 7c)  Čl. 2 Medzinárodného dohovoru o zabránení znečisťovania z lodí (MARPOL 1973) v znení neskorších predpisov ...
 • 7d)  Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovania z lodí (MARPOL 1973) v znení neskorších predpisov (oznámenie ...
 • 7e)  Časť III oddiel 2 Dohovoru Organizácie spojených národov o morskom práve (oznámenie Ministerstva zahraničných ...
 • 8)  Trestný poriadok.
 • 9)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 10)  § 23 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách.
 • 11)  Napríklad § 420 až 450 Občianskeho zákonníka, § 373 až 386 Obchodného zákonníka.
 • 12)  § 187 až 205c Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.
 • 13)  § 151a až 151m Občianskeho zákonníka.
 • 13a)  Kapitola V pravidlo 14 ods. 3 a 4 Medzinárodného dohovoru o bezpečnosti ľudského života na mori (SOLAS ...
 • 13b)  Kapitola I časť A-I/14 a kapitola I časť B-I/14 Medzinárodného dohovoru o normách výcviku, kvalifikácie ...
 • 14)  Napríklad Dohovor o ochrane zdravia a lekárskej starostlivosti pre námorníkov (č. 164) (oznámenie č. ...
 • 14a)  Kapitola V pravidlo V/1-1 a V/1-2 Medzinárodného dohovoru o normách výcviku, kvalifikácie a strážnej ...
 • 14aa)  § 15 ods. 2 písm. c) a § 16 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 136/2010 Z. z.
 • 14b)  § 4 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, ...
 • 14c)  Kapitola I časť A-I/9 Medzinárodného dohovoru o normách výcviku, kvalifikácie a strážnej služby námorníkov ...
 • 14d)  Napríklad Medzinárodný dohovor o normách výcviku, kvalifikácie a strážnej služby námorníkov (STCW) 1978 ...
 • 14e)  § 43 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.
 • 14f)  § 50 Zákonníka práce v znení zákona č. 210/2003 Z. z.
 • 15)  § 37 ods. 3 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.
 • 16)  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
 • 17)  § 27 Zákonníka práce.
 • 18)  § 76 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.
 • 19)  § 63 ods. 1 písm. e) Zákonníka práce.
 • 20)  Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
 • 20a)  Zákon č. 56/2018 Z. z.
 • 20c)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 579/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky bezpečnej nakládky ...
 • 21)  Napríklad Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ...
 • 22)  § 17 ods. 1 a § 31 ods. 2 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti ...
 • 23)  Kapitola I časť A-I/2 ods. 9 Medzinárodného dohovoru o normách výcviku, kvalifikácie a strážnej služby ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore