Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69445
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
18.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o kritickej infraštruktúre 45/2011 účinný od 01.01.2019


Platnosť od: 26.02.2011
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Cestná doprava, Energetika a priemysel, Zdravotníctvo, Informácie a informačný systém, Vodná doprava, Železničná doprava, Telekomunikácie a telekomunikačné služby, Pošta a poštové služby, Civilná doprava

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3 JUD86 DS4 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 45/2011 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 177/2018 a 373/2018

Legislatívny proces k zákonu 373/2018
Legislatívny proces k zákonu 177/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o kritickej infraštruktúre

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1
Predmet zákona

Tento zákon ustanovuje

a)
organizáciu a pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku kritickej infraštruktúry,
b)
postup pri určovaní prvku kritickej infraštruktúry,
c)
povinnosti prevádzkovateľa pri ochrane prvku kritickej infraštruktúry a zodpovednosť za porušenie ...
§ 2
Vymedzenie základných pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)

prvkom kritickej infraštruktúry (ďalej len „prvok“) najmä inžinierska stavba,2) služba vo ...

b)

sektorom kritickej infraštruktúry (ďalej len „sektor“) časť kritickej infraštruktúry, do ...

c)

kritickou infraštruktúrou systém, ktorý sa člení na sektory a prvky,

d)

sektorovými kritériami súbor technických a funkčných kritérií s prahovými hodnotami, ktoré ...

e)

prierezovými kritériami súbor kritérií s prahovými hodnotami, ktoré sa uplatňujú prierezovo ...

f)

prvkom európskej kritickej infraštruktúry najmä inžinierska stavba,2) služba vo verejnom záujme ...

g)

európskymi sektorovými kritériami súbor technických a funkčných kritérií s prahovými hodnotami, ...

h)

európskymi prierezovými kritériami súbor kritérií s prahovými hodnotami, ktoré sa uplatňujú ...

i)

ochranou prvku zabezpečenie funkčnosti, integrity a kontinuity činnosti prvku s cieľom predísť, ...

j)

analýzou rizík sektora dokument, ktorý obsahuje posúdenie hrozby narušenia alebo zničenia sektora, ...

k)

citlivou informáciou o kritickej infraštruktúre (ďalej len „citlivá informácia“) neverejná ...

l)

prevádzkovateľom právnická osoba, fyzická osoba – podnikateľ alebo fyzická osoba, ktorá je ...

m)

mechanickým zábranným prostriedkom prostriedok

1.

obvodovej ochrany, najmä pevná bariéra, brána, závora a turniket,

2.

plášťovej ochrany, najmä dvere, mreža, bezpečnostné sklo a bezpečnostná zámka,

3.

predmetovej ochrany, najmä komorový trezor a komerčný úschovný objekt,

n)

technickým zabezpečovacím prostriedkom najmä systém na kontrolu vstupu, elektronický zabezpečovací ...

Organizácia a pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku kritickej infraštruktúry
§ 3
Štátnu správu na úseku kritickej infraštruktúry vykonávajú
a)

vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“),

b)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“),

c)

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Úrad ...

§ 4
Vláda na úseku kritickej infraštruktúry
a)

schvaľuje koncepciu kritickej infraštruktúry, v ktorej určuje na príslušné obdobie ciele, priority ...

b)

schvaľuje medzirezortný program kritickej infraštruktúry na finančné zabezpečenie úloh vyplývajúcich ...

c)

určuje sektorové kritériá, európske sektorové kritériá, prierezové kritériá a európske prierezové ...

d)

rozhoduje o určení prvku a jeho zaradení do sektora, ako aj o vyradení prvku zo sektora.

§ 5
Ministerstvo na úseku kritickej infraštruktúry
a)

vypracúva v spolupráci s ústrednými orgánmi návrh koncepcie kritickej infraštruktúry, ktorý ...

b)

koordinuje výkon štátnej správy uskutočňovaný ústrednými orgánmi,

c)

predkladá so svojím stanoviskom vláde návrh sektorových kritérií a európskych sektorových kritérií, ...

d)

vypracúva v spolupráci s ústrednými orgánmi návrh prierezových kritérií a európskych prierezových ...

e)

predkladá so svojím stanoviskom vláde návrh na určenie prvku a jeho zaradenie do sektora, ako aj ...

f)

oznamuje príslušnému ústrednému orgánu rozhodnutie o určení prvku a zaradení prvku do sektora, ...

g)

vypracúva ako gestor v spolupráci s ústrednými orgánmi návrh medzirezortného programu kritickej ...

h)

určuje v rámci svojej pôsobnosti rozsah citlivých informácií,

i)

určuje osobu oprávnenú na oboznamovanie sa s citlivou informáciou (ďalej len „oprávnená osoba“), ...

j)

spravuje v elektronickej forme neverejný centrálny register prvkov v rozsahu

1.

názov ústredného orgánu, sektor, podsektor, obchodné meno alebo názov, sídlo, predmet činnosti, ...

2.

názov ústredného orgánu, sektor, podsektor, obchodné meno, miesto podnikania, predmet činnosti, ...

k)

kontroluje v spolupráci s príslušným ústredným orgánom plnenie povinností prevádzkovateľa ...

l)

je kontaktným miestom na ochranu prvkov európskej kritickej infraštruktúry, ktoré najmä

1.

koordinuje s dotknutým členským štátom a Európskou komisiou (ďalej len „Komisia“) záležitosti ...

2.

zúčastňuje sa spolu s príslušným ústredným orgánom rokovania s príslušným orgánom dotknutého ...

3.

môže požiadať Komisiu o pomoc pri určovaní prvku európskej kritickej infraštruktúry,

4.

informuje dotknutý členský štát o určení prvku európskej kritickej infraštruktúry a o dôvode ...

5.

môže požiadať Komisiu o súčinnosť pri zabezpečení účasti Slovenskej republiky na rokovaní ...

6.

informuje Komisiu o predĺžení lehoty na zavedenie bezpečnostného plánu prevádzkovateľa (ďalej ...

7.

informuje raz za rok Komisiu o počte prvkov európskej kritickej infraštruktúry podľa sektorov a ...

8.

predkladá raz za dva roky Komisii správu o rizikách, hrozbách a zraniteľných miestach v sektoroch, ...

9.

informuje dotknutý členský štát o vyradení prvku európskej kritickej infraštruktúry zo sektora ...

m)

môže spolupracovať v rozsahu svojej pôsobnosti s obdobnou inštitúciou so sídlom v zahraničí. ...

§ 6
Ústredný orgán na úseku kritickej infraštruktúry v sektore vo svojej pôsobnosti
a)

vypracúva návrh sektorových kritérií a európskych sektorových kritérií, ktorý predkladá ministerstvu, ...

b)

uplatňuje postup podľa § 8 a vypracúva návrh na určenie prvku a jeho zaradenie do sektora, ako ...

c)

oznamuje prevádzkovateľovi rozhodnutie o určení prvku a zaradení prvku do sektora, ako aj rozhodnutie ...

d)

prehodnocuje priebežne prvok podľa sektorových kritérií a prierezových kritérií a prvok európskej ...

e)

vypracúva analýzu rizík sektora a jej aktualizáciu, ktorú predkladá ministerstvu,

f)

vyjadruje sa písomne k bezpečnostnému plánu a jeho aktualizácii; oznamuje ministerstvu predĺženie ...

g)

určuje v spolupráci s prevádzkovateľom rozsah citlivých informácií,

h)

určuje oprávnenú osobu,

i)

spravuje v elektronickej forme neverejný register prvkov v rozsahu podľa § 5 písm. j); oznamuje ...

j)

vypracúva zameranie kontrolnej činnosti a kontroluje plnenie povinností prevádzkovateľa,

k)

predkladá ministerstvu súhrnnú správu o kontrole prevádzkovateľov do 31. marca nasledujúceho ...

l)

prejednáva priestupky a iné správne delikty,

m)

môže spolupracovať v rozsahu svojej pôsobnosti s obdobnou inštitúciou so sídlom v zahraničí. ...

§ 7
Sektorové kritériá, európske sektorové kritériá, prierezové kritériá a európske prierezové ...
(1)

Sektorové kritériá a európske sektorové kritériá sa určujú podľa charakteristiky príslušného ...

(2)

Prierezové kritériá a európske prierezové kritériá sa ustanovujú podľa predpokladaného

a)
počtu ohrozených osôb, z toho usmrtených osôb a zranených osôb,
b)
hospodárskeho vplyvu, ktorým je rozsah
1.
hospodárskych strát,
2.
zhoršenie kvality tovaru,
3.
zhoršenie kvality poskytovania služby vo verejnom záujme,
4.
negatívneho vplyvu na životné prostredie,
c)
vplyvu na obyvateľov, ktorým je narušenie kvality života obyvateľov z hľadiska
1.
závažnosti výpadku dodávky tovaru a času jej obnovy,
2.
závažnosti výpadku poskytovania služby vo verejnom záujme a času jeho obnovy,
3.
dostupnosti náhrady dodávky tovaru,
4.
dostupnosti náhrady poskytovania služby vo verejnom záujme.
§ 8
Postup pri určovaní prvku a prvku európskej kritickej infraštruktúry
(1)

Prvok sa určuje podľa sektorových kritérií a prierezových kritérií.

(2)

Na určenie prvku sa vyžaduje splnenie aspoň jedného sektorového kritéria a aspoň jedného prierezového ...

(3)

Prvok európskej kritickej infraštruktúry sa určuje podľa európskych sektorových kritérií a ...

(4)

Na určenie prvku európskej kritickej infraštruktúry sa vyžaduje splnenie aspoň jedného európskeho ...

(5)

Prvok európskej kritickej infraštruktúry možno určiť len po dohode s príslušným orgánom dotknutého ...

(6)

Postup podľa etáp pri určovaní prvku a prvku európskej kritickej infraštruktúry je uvedený v ...

§ 9
Povinnosti prevádzkovateľa
(1)

Prevádzkovateľ je povinný ochraňovať prvok pred narušením alebo zničením. Na ten účel prevádzkovateľ ...

a)
uplatniť pri modernizácii prvku technológiu, ktorá zabezpečuje jeho ochranu,
b)
zaviesť bezpečnostný plán po predchádzajúcom vyjadrení príslušného ústredného orgánu do ...
c)
prehodnocovať priebežne bezpečnostný plán, a ak je to potrebné, zaviesť po predchádzajúcom ...
d)
oboznámiť svojich zamestnancov v nevyhnutnom rozsahu s bezpečnostným plánom,
e)
precvičiť podľa bezpečnostného plánu aspoň raz za tri roky modelovú situáciu hrozby narušenia ...
f)
určiť oprávnenú osobu, ktorá je zároveň kontaktná osoba, ak ide o prvok európskej kritickej ...
g)
poskytnúť príslušnému ústrednému orgánu súčinnosť, najmä údaje, doklady a vysvetlenia potrebné ...
1.
určenie prvku a jeho zaradenie do sektora, ako aj vyradenie prvku zo sektora,
2.
posúdenie ochrany prvku vrátane zabezpečenia ochrany prvku prevádzkovateľom strážnej služby3) ...
3.
vypracovanie analýzy rizík sektora,
4.
správu registra prvkov,
h)
postupovať podľa bezpečnostného plánu v prípade hrozby narušenia alebo zničenia prvku.
(2)

Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne oznámiť príslušnému ústrednému orgánu

a)
zmenu v predmete činnosti, ktorá môže mať vplyv na určenie prvku a jeho zaradenie do sektora,
b)
predaj prvku alebo inú zmenu majetkovoprávneho vzťahu k prvku,
c)
vstup do likvidácie, vyhlásenie konkurzu alebo povolenie reštrukturalizácie.
(3)

Na prevádzkovateľa, ktorý vypracúva havarijný plán alebo obdobný bezpečnostný dokument podľa ...

§ 10
Bezpečnostný plán
(1)

Bezpečnostný plán obsahuje popis možných spôsobov hrozby narušenia alebo zničenia prvku, zraniteľné ...

(2)

Bezpečnostné opatrenia na ochranu prvku sú najmä mechanické zábranné prostriedky, technické ...

(3)

Rozsah bezpečnostných opatrení na ochranu prvku sa určuje na základe posúdenia hrozby narušenia ...

(4)

Minimálny postup pri vypracúvaní bezpečnostného plánu je uvedený v prílohe č. 2.

§ 11
Kontaktná osoba
(1)

Kontaktná osoba zabezpečuje styk medzi prevádzkovateľom prvku európskej kritickej infraštruktúry, ...

(2)

Kontaktná osoba je zamestnancom prevádzkovateľa.

(3)

Kontaktná osoba musí byť bezúhonná. Za bezúhonnú sa na účely tohto zákona považuje fyzická ...

§ 12
Citlivá informácia
(1)

Písomnosť alebo iný hmotný nosič, ktorý obsahuje citlivú informáciu, sa označuje slovami „Kritická ...

(2)

Oprávnená osoba je povinná zachovávať mlčanlivosť o citlivej informácii, a to aj po zániku ...

(3)

Citlivá informácia sa nesprístupňuje podľa osobitného predpisu.5)

§ 13
Vyradenie prvku a prvku európskej kritickej infraštruktúry zo sektora
(1)

Prvok sa vyradí zo sektora, ak nespĺňa aspoň jedno sektorové kritérium a aspoň jedno prierezové ...

(2)

Prvok európskej kritickej infraštruktúry sa vyradí zo sektora, ak nespĺňa aspoň jedno európske ...

§ 14
Priestupky
(1)

Priestupku na úseku kritickej infraštruktúry sa dopustí fyzická osoba, ak poruší povinnosť podľa ...

(2)

Priestupku na úseku kritickej infraštruktúry sa dopustí iná fyzická osoba ako v odseku 1, ak úmyselne ...

(3)

Priestupky podľa tohto zákona prejednáva ústredný orgán, v ktorého pôsobnosti došlo k porušeniu ...

(4)

Za priestupky podľa odsekov 1 a 2 ústredný orgán uloží pokutu od 200 eur do 3 000 eur.

(5)

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch,6) ak tento zákon ...

§ 15
Iné správne delikty
(1)

Prevádzkovateľ sa dopustí správneho deliktu na úseku kritickej infraštruktúry, ak poruší niektorú ...

(2)

Ústredný orgán, v ktorého pôsobnosti došlo k porušeniu povinnosti zakladajúcej správny delikt, ...

a)
od 500 eur do 50 000 eur, ak poruší niektorú z povinností podľa § 9 ods. 2,
b)
od 1 000 eur do 200 000 eur, ak poruší niektorú z povinností podľa § 9 ods. 1.
(3)

Ústredný orgán prihliada pri určení výšky pokuty na závažnosť, okolnosti, spôsob, čas trvania ...

(4)

Pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa ústredný orgán dozvedel o porušení povinnosti, ...

(5)

Pokuta je splatná do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty.

(6)

Na ukladanie pokút sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.7)

(7)

Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 16
(1)

Sektory v pôsobnosti ústredných orgánov sú uvedené v prílohe č. 3.

(2)

Na rozhodovanie o určení prvku a jeho zaradení do sektora, ako aj na rozhodovanie o vyradení prvku ...

(3)

Na určenie utajovanej skutočnosti na úseku kritickej infraštruktúry sa vzťahuje osobitný predpis.8) ...

(4)

Na výkon kontroly plnenia povinností prevádzkovateľa sa vzťahujú základné pravidlá kontrolnej ...

(5)

Ustanovenia § 1 ods. 1 písm. b) a c), § 2 písm. b), c), i), k) a l), § 4 písm. d), § 5 písm. ...

(6)

Ustanoveniami tohto zákona nie sú dotknuté vylúčenia podľa osobitného predpisu o kybernetickej ...

(7)

Ústredný orgán si vyžiada vyjadrenie Národnej banky Slovenska alebo Európskej centrálnej banky, ...

§ 17
(1)

Ústredný orgán predloží ministerstvu návrh sektorových kritérií do 31. marca 2011.

(2)

Ministerstvo predloží vláde návrh sektorových kritérií, európskych sektorových kritérií, ...

(3)

Ústredný orgán predloží ministerstvu návrh na určenie prvku a jeho zaradenie do sektora do 31. ...

(4)

Ministerstvo predloží vláde návrh na určenie prvkov a ich zaradenie do sektorov do 31. októbra ...

(5)

Ústredný orgán predloží ministerstvu analýzu rizík sektora do 31. októbra 2012.

§ 18

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.

§ 19

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2011.

Ivan Gašparovič v. r.Richard Sulík v. r.Iveta Radičová v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 45/2011 Z. z.

  POSTUP PODĽA ETÁP PRI URČOVANÍ PRVKU A PRVKU EURÓPSKEJ KRITICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY

  Pri určovaní prvku a prvku európskej kritickej infraštruktúry sa postupuje takto:

  1.

  Prvá etapa

  Uplatňujú sa sektorové kritériá s cieľom uskutočniť prvý výber predpokladaných prvkov v rámci ...

  2.

  Druhá etapa

  Uplatňujú sa prierezové kritériá na predpokladané prvky vybrané v prvej etape. Ak niektorý z ...

  3.

  Tretia etapa

  Uplatňujú sa európske sektorové kritériá na účel výberu predpokladaných prvkov európskej ...

  4.

  Štvrtá etapa

  Uplatňujú sa európske prierezové kritériá na predpokladané prvky európskej kritickej infraštruktúry ...

  Príloha č. 2 k zákonu č. 45/2011 Z. z.

  MINIMÁLNY POSTUP PRI VYPRACÚVANÍ BEZPEČNOSTNÉHO PLÁNU

  Pri vypracúvaní bezpečnostného plánu sa postupuje takto:

  A.

  Určujú sa dôležité zariadenia prvku.

  B.

  Vyhodnocuje sa riziko hrozby narušenia alebo zničenia jednotlivých zariadení prvku, ich zraniteľné ...

  C.

  Uskutočňuje sa výber hlavných bezpečnostných opatrení na ochranu prvku, ktoré sa členia na ...

  a)

  trvalé bezpečnostné opatrenia, ktorými sú investície a postupy na zabezpečenie ochrany prvku, ...

  1.

  mechanické zábranné prostriedky,

  2.

  technické zabezpečovacie prostriedky,

  3.

  bezpečnostné prvky informačných systémov,

  4.

  organizačné opatrenia s dôrazom na postup pri vyrozumení a varovaní, ako aj na krízové riadenie, ...

  5.

  odborná príprava osôb, ktoré zabezpečujú ochranu prvku,

  6.

  kontrolné opatrenia na dodržiavanie trvalých bezpečnostných opatrení,

  b)

  mimoriadne bezpečnostné opatrenia, ktoré sa uplatňujú v závislosti od intenzity hrozby narušenia ...

  D.

  Určujú sa hlavné bezpečnostné opatrenia na ochranu prvku.

  E.

  Bezpečnostný plán sa počas jeho tvorby konzultuje s orgánmi, ktorých súčinnosť sa predpokladá ...

  Príloha č. 3 k zákonu č. 45/2011 Z. z.

  SEKTORY V PÔSOBNOSTI ÚSTREDNÝCH ORGÁNOV

  Sektor Podsektor Ústredný orgán 1. Doprava Cestná doprava Letecká doprava Vodná doprava Železničná ...

  Príloha č. 4 k zákonu č. 45/2011 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  Smernica Rady 2008/114/ES z 8. decembra 2008 o identifikácii a označení európskych kritických infraštruktúr ...

Poznámky

 • 2)  § 43a ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) ...
 • 3)  § 3 zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene ...
 • 4)  Napríklad zákon č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení ...
 • 4a)  § 20 zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 4b)  § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 5)  Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 6)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. ...
 • 7)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. ...
 • 8)  Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 9)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení ...
 • 10)  § 2 ods. 2 písm. d) zákona č. 69/2018 Z. z.
 • 11)  Napríklad § 28c, § 28d, § 45 ods. 8 a § 64 ods. 4 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách ...
 • 12)  Napríklad čl. 127 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení (Ú. v. EÚ C 202, ...
 • 13)  Napríklad čl. 3 ods. 3.1, čl. 22 Protokolu (č. 4) o Štatúte Európskeho systému centrálnych ...
 • 14)  Napríklad zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore