Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 161/2016 účinný od 22.03.2019

Platnosť od: 26.04.2016
Účinnosť od: 22.03.2019
Autor: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Oblasť: Colné právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST7JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 161/2016 účinný od 22.03.2019
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 161/2016 s účinnosťou od 22.03.2019 na základe 79/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva financií Slovenskej republiky

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení ...

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2, § 18a ods. 2, § 26 ods. 2, § 29 ods. 2, ...

§ 1

Vzor formulára na ohlásenie peňažných prostriedkov v hotovosti je uvedený v prílohe č. 1.

§ 2

Vzor formulára na podávanie žiadosti o pridelenie čísla EORI (číslo registrácie a identifikácie hospodárskych ...

§ 3

Vzor formulára na podávanie žiadosti o vykonanie colnej kontroly tovaru mimo určených úradných hodín ...

§ 6
(1)

Spôsob vypĺňania colného vyhlásenia alebo vyhlásenia o spätnom vývoze (ďalej len „vyhlásenie“) a spôsob ...

(2)

Zoznam kódov používaných pri vypĺňaní vyhlásenia je uvedený v prílohe č. 7.

§ 7

Vzor formulára dovozného, vývozného a tranzitného colného vyhlásenia na tovar, ktorý je alebo bude používaný ...

§ 8

Vzor formulára NATO – cestovný rozkaz je uvedený v prílohe č. 9.

§ 9
(1)

Žiadosť o zriadenie slobodného pásma obsahuje tieto údaje:

a)
názov a sídlo alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a identifikačné číslo žiadateľa o zriadenie ...
b)
vymedzenie časti územia, na ktorom sa má zriadiť slobodné pásmo, s uvedením názvu katastrálneho územia, ...
c)
návrh miesta vstupu do slobodného pásma a miesta výstupu zo slobodného pásma,
d)
účel zriadenia slobodného pásma,
e)
odôvodnenie ekonomickej opodstatnenosti zriadenia slobodného pásma,
f)
druhy činností, ktoré sa majú v slobodnom pásme vykonávať,
g)
návrh technických podmienok prevádzkovania slobodného pásma,
h)
návrh podmienok správy a zabezpečenia slobodného pásma,
i)
navrhovaný dátum zriadenia slobodného pásma,
j)
obdobie, na aké sa navrhuje zriadiť slobodné pásmo.
(2)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 sú tieto doklady a podklady:

a)
podnikateľský plán,
b)
analýza očakávaného ekonomického prínosu zriadenia slobodného pásma,
c)
doklad preukazujúci užívacie právo žiadateľa k stavbám alebo pozemkom, ktoré majú byť súčasťou slobodného ...
d)
výpočet predpokladaných nákladov potrebných na zriadenie slobodného pásma a vyhlásenie o spôsobe a výške ...
e)
harmonogram postupu prác pri zabezpečení prevádzkyschopnosti slobodného pásma.
§ 10

Vzor záruky banky alebo zahraničnej banky so sídlom v členskom štáte, alebo zahraničnej banky, ktorá ...

§ 10a
(1)

Vzor ručiteľského vyhlásenia pri ručení vo forme jednotlivej záruky je uvedený v prílohe č. 11.

(2)

Vzor ručiteľského vyhlásenia pri ručení vo forme celkovej záruky je uvedený v prílohe č. 12.

§ 10b
Obsah skúšky, rozsah skúšky a ďalšie podrobnosti o skúške
(1)

Na webovom sídle Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky (ďalej len „finančné riaditeľstvo“) sa ...

a)
formulár žiadosti o vykonanie skúšky,
b)
termín skúšky,
c)
náklady na skúšku,
d)
skúšobný poriadok.
(2)

Žiadosť o vykonanie skúšky sa predkladá písomne. Žiadosť o vykonanie skúšky, doklad o absolvovaní školenia ...

(3)

Obsahom skúšky je overenie vedomostí z oblasti colných predpisov a predpisov upravujúcich daň z pridanej ...

a)
colného konania a colnej štatistiky,
b)
všeobecných pravidiel na interpretáciu harmonizovaného systému,
c)
kombinovanej nomenklatúry,
d)
pôvodu tovaru,
e)
zákazov a obmedzení súvisiacich s dovozom a vývozom tovaru,
f)
colných režimov,
g)
zjednodušení colných postupov,
h)
elektronickej komunikácie s colnými orgánmi,
i)
colnej hodnoty,
j)
colného dlhu a záruk.
(4)

Skúška sa skladá z písomnej časti a z ústnej časti.

(5)

Každá časť skúšky sa hodnotí samostatne klasifikačným stupňom „vyhovel“ alebo klasifikačným stupňom ...

(6)

V odôvodnených prípadoch, na základe písomnej žiadosti žiadateľa o vykonanie skúšky, sa skúška môže ...

(7)

Ak bola skúška vykonaná neúspešne, novú žiadosť podľa odseku 2 možno podať najskôr 30 dní odo dňa neúspešného ...

(8)

Priebeh skúšky vrátane kritérií jej hodnotenia sa riadi skúšobným poriadkom finančného riaditeľstva.

§ 10c
Skúšobná komisia
(1)

Skúšobná komisia je spôsobilá skúšať, rokovať a rozhodovať o výsledku skúšky, ak sú prítomní predseda ...

(2)

Predseda skúšobnej komisie

a)
navrhuje prezidentovi finančnej správy
1.
vymenovať za člena skúšobnej komisie colníka alebo zamestnanca finančného riaditeľstva,
2.
odvolanie člena skúšobnej komisie, ktorého odvoláva prezident finančnej správy,
b)
navrhuje ministrovi financií Slovenskej republiky
1.
vymenovať za člena skúšobnej komisie zamestnanca Ministerstva financií Slovenskej republiky,
2.
odvolanie člena skúšobnej komisie, ktorého odvoláva minister financií Slovenskej republiky,
c)
zvoláva skúšobnú komisiu,
d)
určuje termín skúšky a miesto vykonania skúšky,
e)
určuje náhradný termín skúšky,
f)
riadi priebeh skúšky,
g)
zabezpečuje vyhotovenie zápisnice o priebehu skúšky a výsledku skúšky,
h)
podpisuje zápisnicu uvedenú v písmene g) spolu s prítomnými členmi skúšobnej komisie,
i)
podpisuje osvedčenie o úspešnom vykonaní skúšky alebo oznámenie o neúspešnom vykonaní skúšky.
(3)

So súhlasom predsedu skúšobnej komisie môže iný člen skúšobnej komisie plniť úlohy podľa odseku 2 písm. ...

(4)

Výkon funkcie v skúšobnej komisii je čestný.

§ 10d
Dokumentácia o skúške

Dokumentáciu o skúške tvorí

a)
žiadosť o vykonanie skúšky,
b)
doklad o absolvovaní školenia v rozsahu tém, ktoré sú obsahom skúšky podľa § 10b ods. 3,
c)
doklad o úhrade nákladov na skúšku,
d)
zápisnica o priebehu skúšky a výsledku skúšky,
e)
osvedčenie o úspešnom vykonaní skúšky alebo oznámenie o neúspešnom vykonaní skúšky.
§ 10e

Vzor osvedčenia o úspešnom vykonaní skúšky je uvedený v prílohe č. 13.

§ 11

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 419/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú ...

§ 12

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2016.

Peter Kažimír v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 161/2016 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 1

  Príloha č. 2k vyhláške č. 161/2016 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 2

  Príloha č. 3k vyhláške č. 161/2016 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 3 k vyhláške č. 161/2016 Z. z.

  Príloha č. 6 k vyhláške č. 161/2016 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 6 k vyhláške č. 161/2016 Z. z.

  Príloha č. 7k vyhláške č. 161/2016 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 7 k vyhláške č. 161/2016 Z. z.

  Príloha č. 8k vyhláške č. 161/2016 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 8

  Príloha č. 9k vyhláške č. 161/2016 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 9

  Príloha č. 10 k vyhláške č. 161/2016 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 10

  Príloha č. 11k vyhláške č. 161/2016 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 11 k vyhláške č. 161/2016 Z. z.

  Príloha č. 12k vyhláške č. 161/2016 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 12 k vyhláške č. 161/2016 Z. z.

  Príloha č. 13k vyhláške č. 161/2016 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 13 k vyhláške č. 161/2016 Z. z.

Poznámky

 • 1)  Čl. 1 bod 18 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2446 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore