Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Policajnom zbore 171/1993 účinný od 01.11.2021

Platnosť od: 06.08.1993
Účinnosť od: 01.11.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Polícia, Zväz väzenskej a justičnej stráže

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST50JUD19831DS29EUPP2ČL23

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Policajnom zbore 171/1993 účinný od 01.11.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 171/1993 s účinnosťou od 01.11.2021 na základe 217/2021

Legislatívny proces k zákonu 217/2021

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

o Policajnom zbore

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Úvodné ustanovenia
§ 1 - Úvodné ustanovenie
(1)

Policajný zbor je ozbrojený bezpečnostný zbor, ktorý plní úlohy vo veciach vnútorného poriadku, bezpečnosti, ...

(2)

Činnosť Policajného zboru kontroluje Národná rada Slovenskej republiky a vláda.

(3)

Policajný zbor sa vo svojej činnosti riadi ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne ...

PRVÁ HLAVA
ÚLOHY, ORGANIZÁCIA A RIADENIE POLICAJNÉHO ZBORU

§ 2 - Úlohy Policajného zboru
(1)

Policajný zbor plní tieto úlohy:

a)
spolupôsobí pri ochrane základných práv a slobôd, najmä pri ochrane života, zdravia, osobnej slobody ...
b)
odhaľuje trestné činy a zisťuje ich páchateľov,
c)
spolupôsobí pri odhaľovaní daňových únikov, nezákonných finančných operácií, legalizácie príjmov z trestnej ...
d)
vykonáva vyšetrovanie o trestných činoch1a) a skrátené vyšetrovanie o trestných činoch,1a)
e)
vedie boj proti terorizmu a organizovanému zločinu,
f)
zaisťuje osobnú bezpečnosť prezidenta Slovenskej republiky, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, ...
g)
zaisťuje ochranu diplomatických misií a ďalších objektov určených zákonom1aa) alebo vládou (ďalej len ...
h)
zabezpečuje kontrolu hraníc Slovenskej republiky,1c)
i)
spolupôsobí pri zabezpečovaní verejného poriadku; ak bol porušený, robí opatrenia na jeho obnovenie,
j)
dohliada na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a spolupôsobí pri jej riadení,
k)
odhaľuje priestupky a zisťuje ich páchateľov, a ak tak ustanovuje osobitný zákon, priestupky aj objasňuje2) ...
l)
vykonáva pátranie po osobách a pátranie po veciach,
m)
poskytuje ochranu a pomoc ohrozenému svedkovi a chránenému svedkovi,2a)
n)
vykonáva kriminalisticko-expertíznu a znaleckú činnosť,
o)
spolupôsobí pri zabezpečovaní ochrany civilného letectva,2b)
p)
oznamuje obci porušenie zákazu požitia alkoholických nápojov a iných návykových látok osobou maloletou ...
q)
dohliada na bezpečnosť a plynulosť železničnej dopravy v obvode železničných dráh,
r)
podieľa sa na zisťovaní a objasňovaní príčin ohrozovania bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy ...
s)
spolupôsobí pri zabezpečovaní bezpečnosti železničnej prepravy jadrových materiálov, špeciálnych materiálov ...
(2)

Policajný zbor plní úlohy štátnej správy3) a iné úlohy,4) ak tak ustanovujú osobitné predpisy.

(3)

Policajný zbor plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej zákonom.

(4)

Pri plnení úloh Policajný zbor používa technické prostriedky, dopravné prostriedky vrátane leteckých ...

§ 3 - Spolupráca Policajného zboru

Policajný zbor pri plnení svojich úloh spolupracuje s orgánmi verejnej moci, ozbrojenými silami, ozbrojenými ...

Organizácia Policajného zboru
§ 4
(1)

Policajný zbor sa člení na službu kriminálnej polície, službu finančnej polície, službu poriadkovej ...

(2)

Ak v § 4a nie je ustanovené inak, služby Policajného zboru pôsobia v rámci útvarov Policajného zboru, ...

(3)

Minister zriaďuje osobitné útvary s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky na odhaľovanie ...

§ 4a
(1)

Zriaďuje sa Úrad inšpekčnej služby, ktorý je osobitnou súčasťou Policajného zboru s pôsobnosťou pre ...

(2)

Úrad inšpekčnej služby plní tiež v rozsahu vymedzenom ministrom úlohy na úseku vnútornej kontroly, finančnej ...

(3)

Úrad inšpekčnej služby riadi riaditeľ. Riaditeľ Úradu inšpekčnej služby je za výkon svojej funkcie zodpovedný ...

(4)

Vnútornú organizáciu Úradu inšpekčnej služby určuje minister na návrh riaditeľa Úradu inšpekčnej služby. ...

§ 5

Celkové početné stavy Policajného zboru určuje vláda.

§ 6 - Riadenie Policajného zboru
(1)

Policajný zbor je podriadený ministrovi.

(2)

Služby Policajného zboru okrem inšpekčnej služby a útvary Policajného zboru uvedené v § 4 ods. 1 a 2 ...

(3)

Prezident Policajného zboru je zodpovedný za výkon svojej funkcie ministrovi.

DRUHÁ HLAVA
VYŠETROVANIE A SKRÁTENÉ VYŠETROVANIE

§ 7
(1)

Príslušník Policajného zboru (ďalej len „policajt“) vo vyšetrovaní a v skrátenom vyšetrovaní6a) je vo ...

(2)

Policajt vo vyšetrovaní a v skrátenom vyšetrovaní je vo veciach, ktoré vyšetruje, oprávnený vyžadovať ...

(3)

Policajt zaradený na Úrade inšpekčnej služby je vo vyšetrovaní a v skrátenom vyšetrovaní vo veciach, ...

TRETIA HLAVA
POVINNOSTI, OPRÁVNENIA A PROSTRIEDKY POLICAJTA A POLICAJNÉHO ZBORU

Prvý oddiel
Povinnosti policajta

§ 8
(1)

Pri vykonávaní služobnej činnosti je policajt povinný dbať na česť, vážnosť a dôstojnosť osoby i svoju ...

(2)

Policajt je pri vykonávaní služobnej činnosti spojenej so zásahom do práv alebo slobôd osoby povinný ...

(3)

Služobnou činnosťou sa podľa odseku 1 rozumie činnosť policajta spojená s plnením úloh podľa tohto zákona ...

§ 9
(1)

Policajt v službe je povinný v medziach tohto zákona vykonať služobný zákrok, ak je páchaný trestný ...

(2)

Policajt je aj v čase mimo služby povinný v medziach tohto zákona vykonať služobný zákrok, ak je páchaný ...

(3)

Služobný zákrok je zákonom ustanovená a v jeho medziach vykonávaná činnosť policajta, pri ktorom sa ...

§ 10
(1)

Policajt nie je povinný vykonať služobný zákrok, ak

a)
jeho zdravotný stav a vplyv liekov alebo iných látok podstatne znižuje jeho schopnosť konať,
b)
na jeho vykonanie nebol odborne vyškolený alebo vycvičený a ak povaha služobného zákroku také odborné ...
c)
tomu bráni dôležitý záujem služby,
d)
vzhľadom na konkrétnu situáciu nie je predpoklad, že zákrok bude úspešne vykonaný.
(2)

Ak policajtovi vo vykonaní služobného zákroku bránia dôvody uvedené v odseku 1, vyrozumie o potrebe ...

§ 11
(1)

Dôležitým záujmom služby podľa § 10 ods. 1 písm. c) sa rozumie, ak policajt vykonáva alebo zabezpečuje ...

a)
bezprostredné sledovanie páchateľa trestnej činnosti,
b)
operatívno-pátraciu činnosť alebo používa informačno-technické prostriedky,
c)
služobný zákrok pod jednotným velením,
d)
bezpečnosť určených osôb, ochranu určených objektov alebo ochranu a pomoc ohrozenému svedkovi alebo ...
e)
šifrovú alebo kuriérnu službu, pri ktorej by mohlo dôjsť k ohrozeniu včasného odovzdania šifrovaných ...
f)
leteckú činnosť,
g)
pyrotechnickú činnosť,
h)
služobný zákrok, ktorého nedokončenie by malo vážnejšie dôsledky než nevykonanie nového služobného zákroku ...
(2)

Pri plnení úloh podľa odseku 1 je však policajt okrem policajta konajúceho podľa § 39a ods. 2 a 3 povinný ...

a)
život alebo hrozí závažná škoda na majetku,
b)
vyšší záujem, ako je ten, ktorý plní.
(3)

Závažnou škodou podľa odseku 2 písm. a) sa rozumie taká škoda, ktorá je zrejme väčšia ako škoda, ktorá ...

§ 12
(1)

Policajt je pri vykonávaní služobného zákroku povinný, ak to povaha a okolnosti dovoľujú, použiť výzvu ...

(2)

Ak to povaha služobného zákroku vyžaduje, pred výzvou použije slová „V mene zákona“.

Preukazovanie príslušnosti k Policajnému zboru
§ 13
(1)

Policajt je povinný pred služobným zákrokom preukázať svoju príslušnosť k Policajnému zboru, ak to povaha ...

(2)

Príslušnosť k Policajnému zboru preukazuje policajt

a)
služobnou rovnošatou s identifikačným číslom a pri výkone služobnej činnosti aj s menovkou policajta, ...
b)
služobným preukazom,
c)
odznakom služby kriminálnej polície, alebo finančnej polície, alebo
d)
ústnym vyhlásením „Polícia“ (ďalej len „ústne vyhlásenie“).
(3)

Ústnym vyhlásením preukazuje policajt svoju príslušnosť k Policajnému zboru iba vo výnimočných prípadoch, ...

§ 14
(1)

Policajt v služobnej rovnošate s identifikačným číslom a pri výkone služobnej činnosti aj s menovkou ...

a)
pri vstupe do objektov, kde je vstup kontrolovaný oprávnenou osobou,
b)
ak je o to pri služobnom zákroku požiadaný.
(2)

Policajt uvedený v odseku 1 sa nepreukazuje služobným preukazom

a)
ak zakročuje pod jednotným velením,
b)
pri ochrane určených objektov, objektov osobitného významu alebo iných strážených objektov (ďalej len ...
c)
pri služobnom zákroku proti osobe, ktorá podľa zistených skutočností môže byť svojím konaním nebezpečná ...
(3)

Policajt uvedený v odseku 1 nepoužíva na služobnej rovnošate s identifikačným číslom pri výkone služobnej ...

a)
ak zakročuje pod jednotným velením podľa § 66,
b)
pri služobnom zákroku policajta v službe osobitného určenia podľa § 67 a 68 alebo v osobitných prípadoch ...
c)
ak je zaradený v pohotovostnom policajnom útvare okrem jeho určenia na výkon hliadkovej alebo obchôdzkovej ...
(4)

Minister môže určiť z dôvodu nebezpečenstva ohrozenia života a zdravia policajta ďalšie služobné činnosti, ...

(5)

Zbraňou podľa odseku 2 písm. c) sa rozumie čokoľvek, čím možno urobiť útok proti telu dôraznejším.

§ 15
(1)

Policajt v občianskom odeve povinne preukazuje príslušnosť k Policajnému zboru pred začatím služobného ...

(2)

V prípadoch uvedených v § 14 ods. 2 policajt v občianskom odeve preukazuje príslušnosť k Policajnému ...

§ 16

Policajt pri preukazovaní príslušnosti k Policajnému zboru nesmie služobný preukaz alebo odznak služby ...

Druhý oddiel
Oprávnenia policajta

§ 17 - Oprávnenie požadovať vysvetlenie
(1)

Policajt je oprávnený požadovať potrebné vysvetlenie od osoby, ktorá môže prispieť k objasneniu skutočností ...

(2)

Ak osoba bez dostatočného ospravedlnenia alebo bez závažných dôvodov výzve podľa odseku 1 nevyhovie, ...

(3)

Úradný záznam o predvedení, zápisnica o podaní vysvetlenia a záznam o úkone pri objasňovaní priestupku ...

(4)

Vysvetlenie môže odmietnuť iba osoba, ktorá by ním sebe alebo blízkej osobe8) spôsobila nebezpečenstvo ...

(5)

Vysvetlenie sa nesmie požadovať od osoby, ktorá upozornila, že by ním porušila zákonom uloženú alebo ...

(6)

Policajt je povinný poučiť osobu o možnosti odmietnuť vysvetlenie podľa odsekov 4 a 5.

(7)

Policajt je povinný predvedenú osobu odovzdať orgánom činným v trestnom konaní alebo inému príslušnému ...

(8)

Kto sa na výzvu podľa odseku 1 dostaví, má nárok na náhradu nutných výdavkov a na náhradu ušlého zárobku ...

(9)

Nárok na náhradu podľa odseku 8 zaniká, ak ho oprávnená osoba neuplatní do ôsmich dní odo dňa, keď sa ...

§ 17a - Oprávnenie požadovať informácie

Policajt je oprávnený požadovať potrebné informácie od osoby, ktorá môže prispieť k objasneniu skutočnosti ...

§ 17b - Oprávnenie na predvedenie osoby na základe dožiadania
(1)

Policajt je oprávnený predviesť osobu na základe dožiadania súdu, orgánu činného v trestnom konaní, ...

(2)

O predvedení policajt spíše úradný záznam, v ktorom uvedie osobné údaje podľa § 76a ods. 8, dôvod predvedenia, ...

§ 18 - Oprávnenie požadovať preukázanie totožnosti
(1)

Policajt je oprávnený vyzvať osobu, ak je to potrebné na plnenie úloh podľa tohto zákona, aby preukázala ...

(2)

Namiesto dokladu totožnosti podľa odseku 1 môže osoba predložiť

a)
preukaz poslanca Národnej rady Slovenskej republiky,
b)
preukaz člena vlády,
c)
služobný preukaz sudcu,
d)
služobný preukaz prokurátora,
e)
služobný preukaz príslušníka ozbrojeného zboru,
f)
služobný preukaz príslušníka Národného bezpečnostného úradu,
g)
potvrdenie o odovzdaní, strate alebo odcudzení občianskeho preukazu.
(3)

Ak vyzvaná osoba odmietne preukázať svoju totožnosť podľa odseku 1 alebo 2, policajt je oprávnený takúto ...

(4)

Ak vyzvaná osoba nemôže preukázať svoju totožnosť podľa odseku 1 alebo 2 a ani po predchádzajúcom poskytnutí ...

(5)

Policajt je povinný odovzdať predvedenú osobu orgánom činným v trestnom konaní, inému príslušnému orgánu ...

(6)

Ak ide o osobu vyhlásenú za nezvestnú, policajt o jej nájdení vyrozumie toho, kto nezvestnosť tejto ...

(7)

Ak policajt nezistí totožnosť osoby do 24 hodín od jej predvedenia, je povinný túto osobu prepustiť.

(8)

O predvedení a odovzdaní osoby napíše policajt úradný záznam.

(9)

Ak osoba pri plnení služobných úloh alebo v súvislosti s nimi preukáže podľa osobitného predpisu svoju ...

§ 19 - Oprávnenie na zaistenie osoby
(1)

Policajt je oprávnený zaistiť osobu,

a)
ktorá svojím konaním bezprostredne ohrozuje svoj život alebo svoje zdravie alebo život a zdravie iných ...
b)
pristihnutú pri páchaní priestupku, ak je dôvodná obava, že v ňom bude pokračovať, alebo ak je to nevyhnutne ...
c)
ktorá sa pokúsila o útek pri predvedení podľa § 17 alebo § 18, a dôvodná obava z jej úteku trvá,
d)
ktorá na útvare Policajného zboru uráža policajta alebo inú osobu alebo sa správa inak agresívne,
e)
na ktorú bolo vyhlásené medzinárodné policajné pátranie,
f)
ktorá sa nachádza na mieste trestného činu bezprostredne po jeho spáchaní a je potrebné zistiť jej súvislosť ...
g)
pred zistením jej totožnosti podľa § 18, ak sa nachádza na mieste, na ktorom hrozí teroristický útok, ...
h)
pred zistením jej totožnosti podľa § 18, ak sa nachádza v priestore, v ktorom sa zakročuje pod jednotným ...
i)
ktorá svojím konaním bezprostredne ohrozuje bezpečnosť a plynulosť železničnej dopravy.
(2)

Útvar Policajného zboru, ktorý prevzal od policajta zaistenú osobu, bezodkladne vydá o zaistení osoby ...

(3)

Na konanie a rozhodovanie o zaistenej osobe sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.10)

(4)

Policajt je povinný odovzdať zaistenú osobu orgánom činným v trestnom konaní alebo inému príslušnému ...

(5)

Ak policajt neodovzdá osobu orgánom činným v trestnom konaní, alebo inému príslušnému orgánu, musí osobu ...

(6)

Osobe zaistenej podľa odseku 1 sa umožní bez zbytočného odkladu na jej požiadanie vyrozumieť o zaistení ...

(7)

O odovzdaní osoby policajt bezodkladne napíše úradný záznam.

§ 20 - Oprávnenie použiť služobného psa na pachové práce
(1)

Policajt je pri plnení úloh vyplývajúcich z tohto zákona oprávnený použiť služobného psa na pachové ...

(2)

Odoberanie pachovej stopy z osoby možno vykonať, len ak ide o osobu, ktorá je podozrivá zo spáchania ...

(3)

Policajt je pri používaní služobného psa na pachové práce povinný postupovať tak, aby osobe nebola spôsobená ...

§ 20a - Oprávnenie na snímanie identifikačných znakov
(1)

Policajt je oprávnený osobe predvedenej podľa § 18 ods. 3 a 4, ak na základe oznámených údajov ani v ...

a)
ktorý neoprávnene prekročil vonkajšiu hranicu Slovenskej republiky,
b)
ktorý má na území Slovenskej republiky neoprávnený pobyt,
c)
proti ktorému sa začalo konanie o administratívnom vyhostení z územia Slovenskej republiky alebo konanie ...
d)
ktorý je nežiaducou osobou,
e)
na účel určenia jeho veku, ak nie je celkom zjavné, že ide o maloletého cudzinca,
f)
staršiemu ako 14 rokov na účel konania o udelenie azylu podľa osobitného predpisu,10aa) alebo
g)
na účely kontroly pobytu cudzincov.
(2)

Policajt je oprávnený odobrať daktyloskopické odtlačky aj osobe, ktorá o to písomne požiadala.

(3)

Zisťovanie telesných znakov a meranie tela podľa odseku 1 vykonáva policajt rovnakého pohlavia alebo ...

§ 21 - Oprávnenie zaistiť vec
(1)

Policajt je oprávnený zaistiť na vykonanie potrebných úkonov vec, ak má podozrenie, že tá súvisí so ...

(2)

Ak sa vykonanými úkonmi potvrdí, že zaistená vec súvisí s trestným činom alebo s priestupkom, policajt ...

(3)

Ak pominuli dôvody na zaistenie veci podľa odseku 1, vec sa vráti osobe, ktorej bola zaistená. Prevzatie ...

(4)

Ak sa vykonanými úkonmi zistí, že zaistená vec patrí inej osobe ako osobe, ktorej bola zaistená, útvar ...

(5)

Ustanovenia odsekov 3 a 4 sa nepoužijú, ak vecou je tovar, ktorý podlieha colnému dohľadu; takýto tovar ...

(6)

Ak si osoba, ktorej právo na zaistenú vec je nepochybné, zaistenú vec neprevezme podľa odseku 3 alebo ...

(7)

Ak vlastník alebo iný oprávnený držiteľ zaistenej veci (ďalej len „oprávnená osoba“) nie je známy, útvar ...

(8)

Ak oprávnená osoba, ktorá sa podľa odseku 7 prihlásila o zaistenú vec, túto odmietla prevziať, útvar ...

(9)

Ak vzniknú pochybnosti o tom, či zaistená vec patrí osobe, ktorej bola zaistená, alebo ak si na zaistenú ...

(10)

Ministerstvo s vecami, ktoré sa stali majetkom štátu podľa tohto zákona, naloží podľa osobitného predpisu.10b) ...

(11)

Ak ministerstvo alebo útvar Policajného zboru nemôže zabezpečiť úschovu zaistenej veci, zabezpečí ju ...

(12)

Na konanie a rozhodovanie o zaistenej veci sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.10)

§ 22 - Oprávnenie odňať zbraň
(1)

Policajt je oprávnený presvedčiť sa, či osoba, proti ktorej vykonáva služobný zákrok, nemá pri sebe ...

(2)

Policajt vykonávajúci službu pri ochrane strážených objektov má oprávnenia podľa odseku 1 aj voči osobe, ...

(3)

Zbraň odňatú podľa odsekov 1 a 2 je policajt povinný vrátiť po skončení služobného zákroku alebo pri ...

§ 23 - Oprávnenie na zastavovanie a prehliadku dopravného prostriedku
(1)

Pri plnení úloh vyplývajúcich z tohto zákona je policajt oprávnený dávať pokyny na zastavenie dopravného ...

(2)

Policajt je oprávnený vykonať prehliadku dopravného prostriedku, vecí, batožiny a nákladu, ktoré sa ...

a)
ak je podozrenie, že používaním dopravného prostriedku, na dopravnom prostriedku alebo v súvislosti ...
b)
pri pátraní po hľadanej alebo nezvestnej osobe, zbraniach, strelive, výbušninách, omamných latkách, ...
c)
pri odhaľovaní neoprávneného prechodu štátnej hranice alebo neoprávneného pobytu.
§ 24 - Oprávnenie pri zaisťovaní bezpečnosti civilnej leteckej dopravy a inej hromadnej dopravy
(1)

Pri zaisťovaní bezpečnosti civilnej leteckej dopravy a inej hromadnej dopravy pred teroristickými útokmi ...

(2)

Vecou podľa odseku 1 sa rozumie najmä strelná, bodná, sečná zbraň, výbušnina, výbušný predmet alebo ...

§ 25 - Oprávnenie pri zaisťovaní bezpečnosti určených osôb
(1)

V súvislosti so zaisťovaním bezpečnosti určených osôb, ohrozených svedkov a chránených svedkov je policajt ...

(2)

Policajt je oprávnený vykonať prehliadku osôb iba vtedy, ak tieto osoby na jeho výzvu uvedený priestor ...

(3)

Prehliadka osôb, batožiny, vecí, dopravných prostriedkov a objektov nesmie sledovať iný záujem než zaistenie ...

§ 25a - Oprávnenie zakázať sprístupňovanie, poskytovanie a zverejňovanie osobných údajov určených osôb
(1)

Policajt služby ochrany určených osôb je oprávnený zakázať sprístupňovanie, poskytovanie a zverejňovanie ...

(2)

Ak je potrebné na základe osobitného zákona11bd) sprístupniť, poskytnúť alebo zverejniť osobné údaje ...

§ 26 - Oprávnenie pri zabezpečovaní kontroly hraníc Slovenskej republiky
(1)

Pri zabezpečovaní kontroly vonkajšej hranice je policajt oprávnený vykonávať kontrolu cestovných dokladov ...

(2)

V prípade podozrenia zo spáchania trestného činu osobou prekračujúcou vonkajšiu hranicu je policajt ...

(3)

Oprávnenia podľa odsekov 1 a 2 sa uplatňujú na vnútornej hranici v prípade dočasného obnovenia kontroly ...

§ 27 - Oprávnenie zakázať vstup na určené miesto alebo prikázať zotrvanie na určenom mieste

Ak je to nevyhnutné pre bezpečnosť štátu, udržanie verejného poriadku, ochranu zdravia alebo ochranu ...

a)

v nevyhnutne potrebnom čase nevstupoval na určené miesto, ani sa na ňom nezdržiaval,

b)

na nevyhnutne potrebný čas zotrval na určenom mieste.

§ 27a - Oprávnenie vykázať zo spoločného obydlia
(1)

Policajt je oprávnený vykázať z bytu alebo domu alebo iného priestoru spoločne obývaného s ohrozenou ...

(2)

Počas vykázania zo spoločného obydlia je vykázaná osoba povinná nepribližovať sa k ohrozenej osobe na ...

(3)

Vykázanie zo spoločného obydlia oznámi policajt ústne. Vykázanej osobe policajt presne oznámi priestor, ...

(4)

Policajt vyhotoví potvrdenie o vykázaní zo spoločného obydlia, ktoré odovzdá vykázanej osobe a ohrozenej ...

(5)

Ak je s vykázaním zo spoločného obydlia spojené ohrozenie prevádzky objektu alebo znemožnenie výkonu ...

(6)

Policajt vyzve vykázanú osobu na vydanie kľúčov od spoločného obydlia, poučí ju o následkoch neuposlúchnutia ...

(7)

Policajt je povinný poučiť ohrozenú osobu o možnosti podať návrh na nariadenie neodkladného opatrenia ...

(8)

Na vykonanie úkonov súvisiacich s vykázaním zo spoločného obydlia policajt zabezpečí prítomnosť nezúčastnenej ...

(9)

Vykázanie zo spoločného obydlia končí uplynutím 14 dní od vykázania zo spoločného obydlia, ak ďalej ...

(10)

Ak sa počas vykázania zo spoločného obydlia zistí, že neboli splnené podmienky vykázania zo spoločného ...

(11)

Útvar Policajného zboru preveruje dodržiavanie vykázania zo spoločného obydlia.

(12)

O vykonanom postupe podľa odsekov 1 až 11 policajt spíše neodkladne úradný záznam, ktorý obsahuje aj ...

§ 28 - Oprávnenie uzatvoriť verejne prístupné miesta
(1)

Pri pátraní po páchateľoch úmyselných trestných činov, hľadaných osobách, zbraniach, strelive, výbušninách, ...

(2)

Policajt je oprávnený presvedčiť sa, či osoba, ktorá sa nachádza na verejne prístupnom mieste uzatvorenom ...

(3)

Oprávnenia uvedené v odsekoch 1 a 2 má policajt aj vtedy, ak na verejne prístupnom mieste hrozí teroristický ...

§ 29 - Oprávnenie otvoriť byt
(1)

Ak je dôvodná obava, že je ohrozený život alebo vážne ohrozené zdravie osoby, alebo ak hrozí závažná ...

(2)

Oprávnenia uvedené v odseku 1 má policajt aj v prípade, ak vznikne dôvodné podozrenie, že sa v byte ...

(3)

Na vykonanie oprávnenia podľa odseku 1 alebo 2 policajt zabezpečí prítomnosť nezúčastnenej osoby; nemusí ...

(4)

Po vykonaní opatrení podľa odseku 1 policajt okamžite vyrozumie nájomcu bytu alebo vlastníka užívajúceho ...

(5)

Otvorením bytu sa nesmie sledovať iný účel, než je uvedený v odseku 1 alebo 2.

(6)

O otvorení bytu a vykonaných opatreniach napíše policajt úradný záznam.

§ 29a - Oprávnenie pri odhaľovaní daňových únikov, nezákonných finančných operácií, legalizácie príjmov z trestnej ...
(1)

Policajt služby finančnej polície a služby kriminálnej polície pri odhaľovaní daňových únikov a nezákonných ...

a)
vstupovať do každej prevádzkovej budovy, miestnosti alebo miesta slúžiaceho na podnikanie, ako aj do ...
b)
vstupovať aj do obydlia, ak obydlie slúži na podnikanie,
c)
nazerať do evidencií, účtovných písomností, listín a iných dokladov, spisov a záznamov na technickom ...
(2)

Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije pri trestnom čine spáchanom v súvislosti s používaním colných predpisov ...

(3)

Pri vykonávaní úkonov podľa odseku 1 je policajt služby finančnej polície a služby kriminálnej polície ...

(4)

Pri odhaľovaní daňových únikov alebo nezákonných finančných operácií alebo legalizácie príjmov z trestnej ...

(5)

Osobitný útvar služby finančnej polície plní úlohy pri predchádzaní a odhaľovaní legalizácie príjmov ...

§ 30 - Oprávnenie na používanie výbušnín a výbušných predmetov

Určený policajt je oprávnený v súvislosti so zaisťovaním bezpečnosti osôb a ochrany majetku, najmä pri ...

§ 31 - Oprávnenie na držanie nebezpečných látok a zakázaných vecí

Určený policajt je oprávnený najmä na účely výučby, výcviku, skúšok, expertíznej činnosti alebo v súvislosti ...

§ 32 - Oprávnenie pri objasňovaní priestupkov
(1)

Policajt je pri objasňovaní priestupkov v prípadoch podľa osobitného predpisu12) oprávnený vyžadovať ...

(2)

Policajt je oprávnený vykonať ohliadku miesta priestupku, ohliadku veci, ktorá môže súvisieť so spáchaním ...

(3)

Odber krvi osoby podozrivej zo spáchania priestupku sa musí vykonať, ak o to táto osoba požiada.

§ 33 - Oprávnenia pri zaisťovaní bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy
(1)

Pri zaisťovaní bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy je policajt v obvode železničných dráh oprávnený ...

a)
kontrolovať v miestach, ktoré nie sú verejnosti prístupné, oprávnenosť vstupu a výstupu osôb, ich batožiny, ...
b)
prikázať každému, kto sa v obvode železničných dráh zdržiava neoprávnene, aby miesto v obvode železničných ...
c)
presvedčiť sa v súvislosti s pátraním po odcudzených zásielkach, po veciach pochádzajúcich z trestnej ...
d)
vykonať prehliadky zásielok, kontrolu dokladov, písomností a k nim patriacich dopravných a sprievodných ...
e)
vykonať v obvode železničných dráh po predchádzajúcej márnej výzve na vydanie veci osobnú prehliadku ...
f)
vylúčiť zo železničnej prepravy osoby a veci, ktorých preprava je prepravným poriadkom na železničnej ...
(2)

Určený policajt je pri plnení úloh podľa tohto zákona oprávnený bezplatne sa prepravovať vlakmi, a to ...

(3)

Policajt je pri plnení úloh podľa tohto zákona oprávnený vstupovať do vyhradených priestorov objektov ...

(4)

Oprávnenia podľa odsekov 2 a 3 sa rovnako vzťahujú aj na príslušníkov Vojenskej polície a Zboru väzenskej ...

§ 34 - Spoločné ustanovenie

Každý je povinný uposlúchnuť výzvu, pokyn, príkaz a požiadavku policajta alebo strpieť výkon jeho oprávnení ...

Tretí oddiel
Informačno-technické prostriedky a operatívno-pátracia činnosť

Informačno-technické prostriedky
§ 36

Pri plnení úloh v boji proti terorizmu, v boji proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu ...

Operatívno-pátracia činnosť
§ 38a
(1)

Operatívno-pátracia činnosť je systém spravidla utajených, spravodajských opatrení vykonávaných Policajným ...

(2)

Operatívno-pátraciu činnosť vykonávajú na to určené služby Policajného zboru.

§ 39 - Prostriedky operatívno-pátracej činnosti
(1)

Prostriedkami operatívno-pátracej činnosti sa na účely tohto zákona rozumejú sledovanie osôb a vecí, ...

(2)

Policajný zbor je oprávnený používať prostriedky operatívno-pátracej činnosti pri odhaľovaní úmyselných ...

(3)

Monitorovaním osôb a dopravných prostriedkov na účely tohto zákona sa rozumie spracúvanie informácií ...

§ 39a - Kriminálne spravodajstvo, legalizant a agent
(1)

Kriminálnym spravodajstvom sa na účely tohto zákona rozumie činnosť, ktorou sa utajeným spôsobom získavajú, ...

(2)

Na plnenie úloh na úseku kriminálneho spravodajstva možno použiť policajta-legalizanta, ktorý koná pod ...

(3)

Policajt, ktorý koná pod trvalou legendou alebo dočasnou legendou, môže byť pri plnení úloh na úseku ...

(4)

Policajný zbor je pre kriminálne spravodajstvo oprávnený používať informačno-technické prostriedky pri ...

§ 39b - Ochrana policajta

Ak je to pri plnení úloh kriminálneho spravodajstva a použití agenta na ochranu policajta nevyhnutné, ...

§ 39c - Osobitné nakladanie s finančnými prostriedkami a majetkom štátu
(1)

Osobitné finančné prostriedky sú vyčlenené rozpočtové prostriedky ministerstva, ktoré Policajný zbor ...

(2)

Osobitné finančné prostriedky sa vedú na samostatnom mimorozpočtovom účte ministerstva.

(3)

Pri používaní osobitných finančných prostriedkov Policajný zbor nepostupuje podľa osobitných predpisov, ...

(4)

Policajný zbor je oprávnený používať osobitné spôsoby vykazovania použitia osobitných finančných prostriedkov ...

(5)

Policajný zbor je oprávnený pri vykonávaní operatívno-pátracej činnosti, vykonávaní kriminálneho spravodajstva, ...

(6)

Používanie osobitných finančných prostriedkov a ich kontrolu a osobitné spôsoby nakladania s majetkom ...

§ 40 - Krycie doklady
(1)

Krycími dokladmi sa na účely tohto zákona rozumejú listiny a predmety slúžiace na utajenie skutočnej ...

(2)

Krycím dokladom nesmie byť

a)
preukaz poslanca Národnej rady Slovenskej republiky,
b)
preukaz člena vlády Slovenskej republiky,
c)
služobný preukaz sudcu,
d)
služobný preukaz prokurátora,
e)
diplomatický pas.
(3)

Krycie doklady vydáva Policajný zbor na základe rozhodnutia ministra alebo ním poverenej osoby. Tieto ...

(4)

Policajný zbor vedie evidenciu krycích dokladov.

§ 41 - Osoby konajúce v prospech Policajného zboru
(1)

Osobou konajúcou v prospech Policajného zboru sa na účely tohto zákona rozumie fyzická osoba, ktorá ...

(2)

Policajný zbor môže viesť evidenciu osôb konajúcich v jeho prospech len počas plnenia jednotlivých úloh. ...

(3)

Osobou konajúcou v prospech Policajného zboru nesmie byť príslušník Slovenskej informačnej služby, príslušník ...

§ 41a - Predstieraný prevod veci

Predstieraným prevodom veci sa na účely tohto zákona rozumie predstieranie kúpy, predaja alebo iného ...

Štvrtý oddiel
Cela policajného zaistenia

§ 42
(1)

Policajt je oprávnený osobu zaistenú podľa § 19 umiestniť do cely policajného zaistenia (ďalej len „cela“) ...

(2)

Policajt je ďalej oprávnený umiestniť do cely aj osobu, ak

a)
je zadržaná,
b)
je zatknutá na základe príkazu na zatknutie, medzinárodného zatýkacieho rozkazu alebo európskeho zatýkacieho ...
c)
ide o svedka, ktorého osobná sloboda bola obmedzená na základe príkazu súdu,
d)
je prevzatá policajtom na vykonanie procesných úkonov z väzby, z výkonu trestu odňatia slobody alebo
e)
má byť dodaná do väzby alebo do výkonu trestu odňatia slobody.
§ 43
(1)

Pred umiestnením osoby do cely odoberie policajt, ktorý vykonáva ochranu cely, tejto osobe veci, ktorými ...

(2)

Policajt napíše zoznam odobratých vecí, ktorý podpíše spolu s osobou umiestňovanou do cely. Pri prepustení ...

§ 44
(1)

Do cely sa vždy umiestňujú oddelene osoby

a)
rôzneho pohlavia,
b)
mladšie ako 18 rokov a dospelé,
c)
zadržané alebo zatknuté na základe príkazu na zatknutie, u ktorých možno predpokladať, že sa proti nim ...
(2)

Ak policajt zistí, že osoba, ktorá má byť umiestnená do cely, je zjavne pod vplyvom alkoholických nápojov, ...

§ 45
(1)

Cela musí byť hygienicky nezávadná a zodpovedať účelu zaistenia osoby.

(2)

Cela môže byť vybavená prostriedkami zvukovej a obrazovej techniky na zabezpečenie spojenia s policajtom, ...

(3)

V cele nesmú byť také predmety, ktoré by mohli byť zneužité na ohrozenia života a zdravia umiestnenej ...

§ 46

Ak osoba, ktorá má byť umiestnená do cely, nemá dostatočný odev alebo jej odev je hygienicky závadný, ...

§ 48
(1)

Ak osoba umiestnená v cele ochorie, ublíži si na zdraví alebo sa pokúsi o samovraždu, urobí policajt, ...

(2)

O skutočnostiach uvedených v odseku 1, ako aj o prípade úmrtia osoby umiestnenej v cele policajt bez ...

§ 49
(1)

Osoba umiestnená v cele môže podávať návrhy, podnety a sťažnosti. Písomné návrhy, podnety a sťažnosti ...

(2)

Dozor prokurátora nad dodržiavaním zákonnosti pri umiestňovaní a pobyte osôb v cele sa riadi osobitnými ...

Piaty oddiel
Použitie donucovacích prostriedkov policajtom

§ 50 - Donucovacie prostriedky
(1)

Donucovacími prostriedkami sú

a)
hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany,
b)
prostriedky na prekonanie odporu a odvrátenie útoku,
c)
putá,
d)
spútavací opasok,
e)
spútavacie popruhy,
f)
služobný pes,
g)
vytláčanie motorovými vozidlami a vytláčanie koňmi,
h)
technické prostriedky na zabránenie odjazdu dopravného prostriedku,
i)
zastavovací pás a iné prostriedky na násilné zastavenie dopravného prostriedku,
j)
špeciálna vodná striekačka,
k)
zásahová výbuška,
l)
úder strelnou zbraňou,
m)
hrozba zbraňou,
n)
varovný výstrel do vzduchu,
o)
použitie špeciálneho streliva,
p)
použitie lietadla,
r)
zbraň.
(2)

Prostriedkami na prekonanie odporu a odvrátenie útoku sú obušky, obranné tyče, obranné štíty, slzotvorné ...

(3)

Pred použitím donucovacích prostriedkov je policajt povinný osobu, proti ktorej zakročuje, vyzvať, aby ...

(4)

O tom, ktorý z donucovacích prostriedkov policajt použije, rozhoduje podľa konkrétnej situácie tak, ...

§ 51 - Použitie hmatov, chvatov, úderov, kopov sebaobrany a prostriedkov na prekonanie odporu a odvrátenie ...
(1)

Policajt je oprávnený použiť hmaty, chvaty, údery, kopy sebaobrany a prostriedky na prekonanie odporu ...

a)
zaistil bezpečnosť inej alebo vlastnej osoby pred útokom, ak sa po výzve od útoku neupustí, útok bezprostredne ...
b)
zabránil výtržnosti, ruvačke, úmyselnému poškodzovaniu majetku alebo inému hrubému správaniu, ktorým ...
c)
predviedol, zaistil, zatkol, zadržal alebo dodal do väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody osobu, ...
d)
zabránil násilnému vstupu nepovolaných osôb do strážených objektov alebo na miesta, kde je vstup zakázaný, ...
e)
prekonal aktívny odpor vykázanej osoby podľa § 27a,
f)
zabránil nebezpečnému konaniu, ktorým sa bezprostredne ohrozuje alebo narušuje bezpečnosť alebo plynulosť ...
(2)

Hmaty a chvaty je policajt oprávnený použiť, aby

a)
predviedol, zaistil, zatkol alebo zadržal osobu, ktorá kladie pasívny odpor alebo ktorá kladie odpor ...
b)
prekonal pasívny odpor vykázanej osoby podľa § 27a.
§ 52 - Použitie pút a spútavacieho opasku
(1)

Policajt je oprávnený použiť putá

a)
na spútanie predvádzanej, zaistenej, zadržanej alebo zatknutej osoby alebo osoby, ktorá má byť dodaná ...
b)
na vzájomné pripútanie dvoch alebo viacerých predvádzaných, zaistených, zadržaných alebo zatknutých ...
c)
pri vykonávaní služobných zákrokov alebo procesných úkonov s predvedenými, zaistenými, zadržanými, zatknutými ...
d)
pri vykonávaní policajných prevozov cudzincov cez územie Slovenskej republiky na štátnu hranicu susedného ...
(2)

Osoba uvedená v odseku 1 môže byť, ak to okolnosti vyžadujú, pripútaná aj k vhodnému predmetu, avšak ...

(3)

Policajt je oprávnený použiť spútavací opasok na účely uvedené v odsekoch 1 a 2, ak je podozrenie, že ...

§ 52a - Použitie spútavacích popruhov
(1)

Policajt je oprávnený použiť spútavacie popruhy, ak osoba umiestnená v cele neovláda svoje konanie.

(2)

Po celý čas použitia spútavacích popruhov musí byť osoba umiestnená v cele pod kontrolou policajta, ...

§ 53 - Použitie služobného psa
(1)

Policajt je oprávnený použiť služobného psa

a)
aby zaistil bezpečnosť inej alebo vlastnej osoby, ak sa po výzve neupustí od útoku, útok bezprostredne ...
b)
aby zabránil výtržnosti, ruvačke, úmyselnému poškodzovaniu majetku alebo inému hrubému správaniu, ktorým ...
c)
aby zabránil násilnému vstupu nepovolaných osôb do strážených objektov alebo na miesta, kde je vstup ...
d)
na prenasledovanie osoby na úteku, ak má byť zaistená, zadržaná, zatknutá alebo dodaná do väzby alebo ...
e)
aby donútil ukrývajúcu sa osobu, ktorá má byť zaistená, zadržaná, zatknutá alebo dodaná do väzby alebo ...
f)
na stráženie predvedenej, zaistenej, zdržanej, zatknutej osoby alebo osoby, ktorá má byť dodaná do väzby ...
g)
na prenasledovanie osoby, ktorá sa v blízkosti štátnej hranice na výzvu nezastaví, snaží sa uniknúť ...
h)
na zaistenie svojej bezpečnosti alebo bezpečnosti inej osoby pri policajných prevozoch cudzincov cez ...
(2)

Policajt používa služobného psa s náhubkom. Ak to povaha a intenzita útoku, prípadne prekonanie odporu ...

§ 54 - Vytláčanie motorovými vozidlami a vytláčanie koňmi

Policajti môžu účastníkov zhromaždenia,20) športových21) a verejných kultúrnych podujatí22) (ďalej len ...

a)

dochádza k narušovaniu pokojného priebehu podujatia a zvolávateľovi, organizátorovi alebo usporiadateľovi ...

b)

sa účastníci po skončení podujatia pokojne nerozídu,

c)

účastníci podujatia páchajú trestné činy a nápravu nemožno zaistiť iným spôsobom, najmä zákrokom proti ...

§ 55 - Použitie technických prostriedkov na zabránenie odjazdu dopravného prostriedku

Policajt je oprávnený použiť technické prostriedky na zabránenie odjazdu dopravného prostriedku v prípade, ...

a)

dopravný prostriedok stojí na mieste, kde je to zakázané,23) a vodič sa v blízkosti nezdržuje,

b)

sa vodič dopravného prostriedku aj po opakovanej výzve odmieta podrobiť služobným zákrokom vykonávaným ...

c)

ide o dopravný prostriedok, o ktorom sa zistilo, že je odcudzený,

d)

je dôvodné podozrenie, že dopravný prostriedok sa môže použiť na odvoz páchateľa trestného činu.

§ 56 - Použitie zastavovacieho pásu alebo iných prostriedkov na násilné zastavenie dopravného prostriedku
(1)

Policajt je oprávnený použiť zastavovací pás alebo iné prostriedky na násilné zastavenie dopravného ...

a)
bezohľadnou jazdou vážne ohrozený život, zdravie alebo majetok,
b)
dôvodné podozrenie, že sa v dopravnom prostriedku prepravujú páchatelia úmyselných trestných činov, ...
c)
zrejmé, že sa pokúsi o násilné vniknutie do strážených objektov lebo na miesta, kde je vstup zakázaný, ...
d)
dôvodné podozrenie, že sa pokúsi o násilný prechod štátnej hranice.
(2)

Iným prostriedkom podľa odseku 1 sa rozumie najmä služobné vozidlo, povoz alebo stavebné mechanizmy.

§ 57 - Použitie špeciálnej vodnej striekačky

Špeciálnu vodnú striekačku môžu policajti použiť na rozptýlenie účastníkov podujatia za podmienok uvedených ...

§ 58 - Použitie zásahovej výbušky

Policajt je oprávnený použiť zásahovú výbušku proti nebezpečnému páchateľovi, ktorý sa na výzvu nevzdá ...

§ 59 - Použitie úderu strelnou zbraňou

Policajt je oprávnený použiť úder strelnou zbraňou v nutnej obrane,25) spravidla pri zápase s útočníkom, ...

§ 60 - Použitie hrozby zbraňou a varovného výstrelu do vzduchu

Policajt je oprávnený použiť hrozbu zbraňou a varovný výstrel do vzduchu, aby

a)

zaistil bezpečnosť inej alebo vlastnej osoby, ak vyzvaná osoba neupustí od útoku, útok bezprostredne ...

b)

predviedol, zaistil, zatkol, zadržal, dodal do väzby alebo do výkonu trestu odňatia slobody osobu, ktorá ...

c)

zabránil výtržnosti, ruvačke alebo inému hrubému správaniu, ktorým sa porušuje verejný poriadok,

d)

zabránil násilnému vstupu nepovolaných osôb do strážených objektov alebo na miesta, kde je vstup zakázaný, ...

e)

zabránil úteku prenasledovanej alebo stráženej osoby, ak má byť zaistená, zadržaná, zatknutá alebo dodaná ...

f)

zabránil násilnému prekročeniu štátnej hranice.

§ 61 - Použitie zbrane
(1)

Policajt je oprávnený použiť zbraň iba

a)
v nutnej obrane25) a krajnej núdzi,26)
b)
ak sa nebezpečný páchateľ, proti ktorému zakročuje, na jeho výzvu nevzdá alebo sa zdráha opustiť úkryt, ...
c)
ak nemožno inak prekonať odpor smerujúci k zmareniu jeho služobného zákroku,
d)
aby zamedzil útek nebezpečného páchateľa, ktorého nemôže iným spôsobom zadržať,
e)
ak osoba, proti ktorej sa použila hrozba zbraňou alebo varovný výstrel do vzduchu, neuposlúchne výzvu ...
f)
ak nemožno inak zadržať dopravný prostriedok, ktorého vodič bezohľadnou jazdou vážne ohrozuje život ...
g)
aby odvrátil nebezpečný útok, ktorý ohrozuje strážený objekt alebo miesto, kde je vstup zakázaný, po ...
h)
aby zneškodnil zviera ohrozujúce život alebo zdravie osôb,
i)
aby v bezprostrednom priestore štátnej hranice prinútil zastaviť dopravný prostriedok, ktorého vodič ...
(2)

Zbraňou podľa odseku 1 a § 50 ods. 1 písm. r) sa rozumie strelná zbraň vrátane doplnkov zbrane a streliva, ...

(3)

Pred použitím zbrane je policajt povinný vyzvať osobu, proti ktorej zakročuje, aby upustila od protiprávneho ...

(4)

Pri použití zbrane je policajt povinný dbať na potrebnú opatrnosť, najmä aby nebol ohrozený život iných ...

§ 61a - Použitie špeciálneho streliva
(1)

Špeciálnym strelivom sa na účely tohto zákona rozumie strelivo s gumovým projektilom, strelivo s projektilom ...

(2)

Policajt je pri služobných zákrokoch oprávnený použiť

a)
gumové projektily
1.
v nutnej obrane25) alebo v krajnej núdzi,26) ak nie sú podmienky na použitie zbrane, na zaistenie bezpečnosti ...
2.
ak nemožno inak prekonať odpor smerujúci k zmareniu služobného zákroku,
b)
projektily naplnené značkovacím farbivom na označenie iniciátorov útoku alebo iného protiprávneho konania, ...
c)
projektily naplnené slzotvornou látkou na rozptýlenie účastníkov podujatí za podmienok uvedených v § ...
(3)

Pri použití špeciálneho streliva je policajt povinný dbať na potrebnú opatrnosť a najmä na to, aby nebol ...

§ 61b - Použitie lietadiel
(1)

Policajný zbor je oprávnený použiť lietadlo pri služobnej činnosti a služobných zákrokoch proti páchateľom ...

a)
vykonávanie služobného zákroku,
b)
využívanie špeciálnych palubných zariadení počas vykonávania služobnej činnosti, pri ktorej je Policajný ...
c)
vykonávanie leteckej činnosti špeciálnych zásahových jednotiek,
d)
zastavovanie dopravného prostriedku,
e)
vrhanie prostriedkov na obmedzenie alebo zabránenie páchaniu trestných činov.
(2)

Policajný zbor je oprávnený použiť lietadlo aj na špecializovaný výcvik činností uvedených v odseku ...

§ 62 - Špeciálne donucovacie prostriedky, špeciálne zbrane a ich použitie
(1)

Špeciálne donucovacie prostriedky a špeciálne zbrane sú:

a)
dočasne zneschopňujúce prostriedky,
b)
špeciálne vrhacie a úderné prostriedky, ak nemajú povahu zbrane,
c)
špeciálne upravené strelné zbrane,
d)
špeciálne výbušné predmety a špeciálne nálože.
(2)

Policajt je oprávnený použiť špeciálne donucovacie prostriedky a špeciálne zbrane. Na použitie špeciálnych ...

Šiesty oddiel
Povinnosti policajta po použití donucovacích prostriedkov

§ 63

Ak policajt zistí, že pri použití donucovacích prostriedkov došlo k zraneniu osoby, je povinný, ak to ...

§ 64
(1)

Policajt je povinný neodkladne hlásiť svojmu nadriadenému každý služobný zákrok, pri ktorom použil donucovacie ...

(2)

Ak vzniknú pochybnosti o oprávnenosti alebo primeranosti použitia donucovacích prostriedkov alebo ak ...

(3)

Ak policajt použije donucovacie prostriedky mimo miesta svojho služobného pôsobiska, ohlási ich použitie ...

§ 65 - Osobitné obmedzenia

Pri služobnom zákroku proti tehotnej žene, osobe vysokého veku, osobe so zjavnou telesnou chybou alebo ...

§ 66 - Služobné zákroky a použitie donucovacích prostriedkov pod jednotným velením
(1)

Ak zakročujú policajti pod jednotným velením, rozhoduje o použití donucovacích prostriedkov za podmienok ...

(2)

Na veliteľa zakročujúcej jednotky, ktorý rozhodol o použití donucovacích prostriedkov podľa odseku 1, ...

Služobné zákroky a použitie donucovacích prostriedkov policajtom v službe osobitného určenia
§ 67
(1)

Policajt v službe osobitného určenia vykonáva služobné zákroky proti

a)
teroristom,
b)
únoscom osôb a dopravných prostriedkov,
c)
nebezpečným páchateľom organizovanej trestnej činnosti a páchateľom úmyselných zločinov.18)
(2)

Policajta v službe osobitného určenia možno nasadiť aj na záchranné akcie, najmä pri živelných pohromách ...

(3)

O nasadení policajtov v službe osobitného určenia rozhoduje prezident Policajného zboru alebo ním poverená ...

§ 68
(1)

Služobné zákroky policajtov v službe osobitného určenia sa vykonávajú pod priamym velením veliteľa zákroku. ...

(2)

O použití donucovacích prostriedkov, špeciálnych donucovacích prostriedkov alebo špeciálnych zbraní ...

(3)

Na veliteľa zákroku, ktorý rozhodol podľa odseku 2, a na jeho nadriadeného sa primerane vzťahujú ustanovenia ...

(4)

Ak je to nutné v záujme osobnej bezpečnosti policajtov v službe osobitného určenia a osôb im blízkych8), ...

§ 68a - Osobitné prípady použitia ochrannej kukly policajtom
(1)

Ak je to nutné v záujme osobnej bezpečnosti policajta a osoby jemu blízkej, policajt je oprávnený použiť ...

(2)

Ak je to nutné v záujme osobnej bezpečnosti policajtov určených útvarov Policajného zboru a osôb im ...

ŠTVRTÁ HLAVA
SPRACÚVANIE INFORMÁCIÍ POLICAJNÝM ZBOROM

§ 69
(1)

Policajný zbor spracúva podľa tohto zákona a osobitného predpisu11bc) informácie a osobné údaje zhromaždené ...

(2)

Policajný zbor je oprávnený, ak je to potrebné na plnenie jeho úloh, vyhotovovať zvukové, obrazové alebo ...

(3)

Ak sú na vyhotovovanie záznamov podľa odseku 2 zriadené automatické technické systémy, je Policajný ...

(4)

Informácie a osobné údaje, ktoré vedie Policajný zbor podľa odseku 1, ako aj zvukové, obrazové alebo ...

(5)

Informácie a osobné údaje podľa odseku 4 nie sú verejne prístupné a osoby uvedené v odseku 4 ich môžu ...

(6)

Policajný zbor spracúva v Schengenskom informačnom systéme informácie a osobné údaje zhromaždené pri ...

(7)

Pri spracúvaní informácií a osobných údajov v Schengenskom informačnom systéme postupuje Policajný zbor ...

(8)

Policajný zbor spracúva v osobitnom informačnom systéme a v automatizovanej databáze Medzinárodnej organizácie ...

(9)

Informácie a osobné údaje zo Schengenského informačného systému v rozsahu podľa osobitného predpisu18aa) ...

a)
ministerstvu,
b)
Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky,
c)
Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky,
d)
súdu,
e)
prokuratúre,
f)
finančnej správe.
(10)

Informácie a osobné údaje zo Schengenského informačného systému v rozsahu podľa osobitného predpisu18aa) ...

(11)

Prevádzkovateľom informačných systémov Policajného zboru, v ktorých sú spracúvané osobné údaje, je ministerstvo. ...

(12)

Ak Policajný zbor spracúva osobné údaje, ktoré boli poskytnuté alebo sprístupnené s lehotou, po uplynutí ...

(13)

O každom poskytnutí a sprístupnení osobných údajov Policajný zbor vedie dokumentáciu na účely overenia ...

§ 69a - Spracúvanie osobných údajov pri plnení úloh Policajného zboru na účely trestného konania
(1)

Pri predchádzaní a odhaľovaní trestnej činnosti, zisťovaní páchateľov trestných činov, vyšetrovaní trestných ...

a)
písomne určiť účel, na ktorý sa majú osobné údaje spracúvať,
b)
zhromažďovať osobné údaje zodpovedajúce len určenému účelu a v rozsahu nevyhnutnom na určený účel,
c)
uchovávať osobné údaje len na čas, ktorý je nevyhnutný na účely ich spracúvania,
d)
spracúvať osobné údaje získané na tieto účely oddelene od osobných údajov spracúvaných pri plnení iných ...
(2)

Policajný zbor je pri spracúvaní osobných údajov pri plnení úloh Policajného zboru na účely trestného ...

a)
zlučovať osobné údaje, ktoré sa získali na rozdielne účely,
b)
spracúvať nepravdivé osobné údaje; tieto osobné údaje sa musia takto označiť.
(3)

Policajný zbor je oprávnený pri spracúvaní osobných údajov pri plnení úloh Policajného zboru v súvislosti ...

(4)

Policajný zbor nezlikviduje osobné údaje, ktoré sa uchovávajú v spisovom materiáli a nespracúvajú sa ...

(5)

Policajný zbor je oprávnený osobné údaje spracúvané podľa odseku 1 ďalej spracúvať aj na iný účel, ak ...

§ 69b - Spracúvanie osobných údajov pri pátraní po osobách
(1)

Pri pátraní po osobách je Policajný zbor oprávnený

a)
zlučovať v potrebnom rozsahu osobné údaje, ktoré sa získali na rozdielne účely,
b)
spracúvať osobitné kategórie osobných údajov takých osôb, ak je to nevyhnutné na ich vypátranie.
(2)

Po vypátraní nezvestnej osoby alebo hľadanej osoby Policajný zbor bez zbytočného odkladu zlikviduje ...

a)
osoba bola nezvestná alebo sa hľadala opakovane,
b)
možno dôvodne predpokladať, že osoba bude opäť nezvestná alebo hľadaná,
c)
osobné údaje o osobe sa spracúvajú pri plnení úloh Policajného zboru v súvislosti s trestným konaním. ...
§ 69c - Informovanie o osobných údajoch
(1)

Policajný zbor je oprávnený požiadať toho, komu poskytol alebo sprístupnil osobné údaje podľa osobitného ...

(2)

Ak je Policajný zbor požiadaný o poskytnutie informácie o osobných údajoch podľa osobitného predpisu ...

(3)

Policajný zbor je oprávnený spracúvať kópie dokladov a dokumentov, ktoré dotknutá osoba poskytla Policajnému ...

§ 69d - Poskytovanie a sprístupňovanie osobných údajov
(1)

Policajný zbor poskytuje a sprístupňuje osobné údaje iným orgánom alebo osobám, ak

a)
to ustanovuje zákon,
b)
je to na prospech osoby, o ktorej sa vedú osobné údaje, a ak táto osoba dala na poskytnutie alebo sprístupnenie ...
c)
je poskytnutie alebo sprístupnenie osobných údajov nevyhnutné na odstránenie bezprostredného závažného ...
d)
to ustanovuje osobitný predpis27dd) alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná. ...
(2)

Policajný zbor na základe písomnej žiadosti poskytne členskému štátu Európskej únie osobné údaje o osobe, ...

(3)

Policajný zbor poskytne alebo sprístupní podľa odseku 1 písm. a), b) a d) osobné údaje na základe písomnej ...

(4)

K poskytovaným a sprístupňovaným osobným údajom musia byť pripojené informácie o právoplatných rozhodnutiach ...

(5)

Príjemca údajov podľa odsekov 1 až 4 je oprávnený spracúvať osobné údaje na iný účel, než na aký sa ...

(6)

Do zahraničia možno poskytovať a sprístupňovať osobné údaje i bez písomnej žiadosti, ak tak ustanovuje ...

(7)

Policajný zbor môže pri poskytovaní a sprístupnení osobných údajov iným orgánom alebo osobám určiť lehotu, ...

(8)

Policajný zbor môže osobné údaje prijaté od orgánu členského štátu poskytnúť alebo sprístupniť osobám, ...

a)
splnenie úlohy podľa zákona,
b)
predchádzanie a odhaľovanie trestných činov, zisťovanie páchateľov trestných činov, vyšetrovanie trestných ...
c)
predchádzanie bezprostrednému závažnému ohrozeniu verejného poriadku alebo bezpečnosti štátu alebo
d)
predchádzanie závažnému porušeniu práv fyzických osôb.
(9)

Policajný zbor poučí iný orgán alebo osobu, ktorým poskytol alebo sprístupnil osobné údaje, o tom, že ...

(10)

Členským štátom Európskej únie podľa odseku 2 sa rozumie aj iný zmluvný štát Dohody o Európskom hospodárskom ...

§ 69da - Výmena informácií a osobných údajov s orgánmi členských štátov Európskej únie pri plnení úloh Policajného ...
(1)

Policajný zbor je oprávnený pri plnení úloh Policajného zboru na účely trestného konania žiadať a prijímať ...

(2)

Ak boli informácie alebo osobné údaje Policajnému zboru poskytnuté alebo sprístupnené od orgánu členského ...

(3)

Policajný zbor poskytuje a sprístupňuje na účely predchádzania a odhaľovania trestných činov, zisťovania ...

a)
na jeho požiadanie alebo
b)
bez jeho požiadania, ak je predpoklad, že poskytnutím alebo sprístupnením informácie alebo osobného ...
(4)

Na žiadosť o informácie alebo osobné údaje Policajný zbor odpovie

a)
najneskôr do ôsmich hodín, ak ide o naliehavú žiadosť o informácie alebo osobné údaje, ktorá sa týka ...
b)
najneskôr do siedmich dní, ak ide o nenaliehavú žiadosť o informácie alebo osobné údaje, ktorá sa týka ...
c)
najneskôr do 14 dní, ak ide o inú žiadosť než podľa písmen a) a b).
(5)

Ak nie je možné odpovedať v lehotách podľa odseku 4, Policajný zbor poskytne žiadateľovi vysvetlenie, ...

(6)

Ak ide o naliehavú žiadosť podľa odseku 4 písm. a), nesmie predĺženie lehoty na poskytnutie informácií ...

(7)

Ak informácia alebo osobný údaj, ktorý sa má poskytnúť alebo sprístupniť orgánu členského štátu, bol ...

(8)

Ak informáciu alebo osobný údaj, ktorý sa má poskytnúť alebo sprístupniť orgánu členského štátu, získal ...

a)
je to nevyhnutné na predchádzanie a odhaľovanie trestných činov, zisťovanie páchateľov trestných činov, ...
b)
prijímajúci orgán v treťom štáte alebo prijímajúci medzinárodný orgán zodpovedá za predchádzanie a odhaľovanie ...
c)
dotknutý tretí štát alebo medzinárodný orgán zaručí primeranú úroveň ochrany pri plánovanom spracúvaní ...
d)
orgán členského štátu, od ktorého sa informácie a osobné údaje získali, súhlasil s ich poskytnutím alebo ...
(9)

Policajný zbor môže poskytnúť alebo sprístupniť osobné údaje medzinárodnému orgánu alebo tretiemu štátu, ...

(10)

Policajný zbor môže pri poskytovaní alebo sprístupňovaní informácií a osobných údajov určiť podmienky ...

(11)

Policajný zbor môže odmietnuť poskytnutie alebo sprístupnenie informácie alebo osobného údaja podľa ...

a)
ohrozilo bezpečnosť osôb,
b)
poškodilo základné záujmy bezpečnosti Slovenskej republiky,
c)
ohrozilo úspech prebiehajúceho odhaľovania, objasňovania, vyšetrovania trestného činu, stíhania trestného ...
d)
bolo zjavne neprimerané alebo neopodstatnené vzhľadom na účely, na ktoré sa požaduje,
e)
sa týkalo trestného činu, za ktorý možno uložiť trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby ...
(12)

Policajný zbor môže osobné údaje poskytnuté alebo sprístupnené od orgánov členských štátov spracúvať ...

a)
predchádzanie a odhaľovanie trestných činov, zisťovanie páchateľov trestných činov, vyšetrovanie trestných ...
b)
iné súdne konanie, trestné konanie, správne konanie a konanie o priestupku, ktoré priamo súvisia s predchádzaním ...
c)
predchádzanie bezprostrednému závažnému ohrozeniu verejného poriadku alebo bezpečnosti,
d)
akýkoľvek iný účel len s predchádzajúcim súhlasom orgánu členského štátu, ktorý poskytol alebo sprístupnil ...
e)
historické, štatistické alebo vedecké účely, ak ich Policajný zbor anonymizoval.
(13)

Ministerstvo oznámi Rade Európskej únie a Európskej komisii medzinárodné zmluvy týkajúce sa výmeny informácií ...

(14)

Podrobnosti o vymieňaní informácií a osobných údajov s orgánmi členských štátov Európskej únie ustanoví ...

(15)

Ak sa výmena informácií a osobných údajov podľa odseku 1 týka vykonávania príslušných ustanovení schengenského ...

§ 69e - Zverejňovanie osobných údajov

Policajný zbor je oprávnený zverejňovať osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na plnenie úloh Policajného ...

§ 69g - Spoločné ustanovenie

Ustanoveniami štvrtej hlavy nie je dotknuté spracúvanie a výmena osobných údajov a informovanie dotknutej ...

PIATA HLAVA
ZÁZNAMY O CESTUJÚCICH LETECKOU DOPRAVOU

§ 69h - Základné ustanovenia
(1)

Záznamy o cestujúcich sa môžu spracúvať len na účely predchádzania, odhaľovania alebo stíhania trestných ...

(2)

Národná ústredňa informácií o pasažieroch (ďalej len „národná ústredňa“) je osobitným útvarom Policajného ...

(3)

Záznamom o cestujúcom sa rozumejú informácie a osobné údaje o cestujúcom,27ec) ktoré letecký dopravca27ed) ...

(4)

Letom mimo Európskej únie sa rozumie let s odletom z krajiny mimo Európskej únie a plánovaným pristátím ...

(5)

Letom v rámci Európskej únie sa rozumie let s odletom z územia Slovenskej republiky a plánovaným pristátím ...

(6)

Príslušným orgánom sa rozumie ministerstvo, Policajný zbor okrem národnej ústredne, Ministerstvo zahraničných ...

(7)

Na postup podľa tejto hlavy sa nevzťahujú osobitné predpisy o medzinárodnej justičnej spolupráci v trestných ...

§ 69i - Povinnosti leteckého dopravcu
(1)

Letecký dopravca je povinný poskytovať národnej ústredni záznam o cestujúcom pri každom lete mimo Európskej ...

(2)

Ak ide o let so spoločnými letovými kódmi jedného alebo viacerých leteckých dopravcov, záznam o cestujúcom ...

(3)

Letecký dopravca je povinný zaslať národnej ústredni záznam o cestujúcom

a)
48 až 24 hodín pred plánovaným časom odletu a
b)
bezodkladne po tom, ako cestujúci nastúpili na palubu lietadla pripraveného na odlet a žiaden cestujúci ...
(4)

Letecký dopravca je povinný bezodkladne zaslať záznam o cestujúcom aj kedykoľvek na základe žiadosti ...

(5)

Letecký dopravca môže pri zasielaní záznamu o cestujúcom zaslať len tie údaje, ktoré boli doplnené alebo ...

(6)

Záznam o cestujúcom sa zasiela v rozsahu údajov, ktoré má letecký dopravca v danom čase k dispozícii; ...

(7)

Záznam o cestujúcom sa zasiela jedným z možných formátov údajov prostredníctvom podporovaného protokolu ...

(8)

Ak nastane technická porucha pri komunikácii s informačným systémom záznamov o cestujúcich, letecký ...

§ 69j - Spracúvanie záznamu o cestujúcom
(1)

Národná ústredňa pri spracúvaní záznamu o cestujúcom

a)
posudzuje cestujúceho automatizovaným spôsobom pred jeho plánovaným príletom na územie Slovenskej republiky ...
b)
poskytuje výsledok spracúvania príslušnému orgánu alebo Europolu na základe jeho žiadosti,
c)
analyzuje záznam o cestujúcom na účely aktualizácie alebo vytvárania nových kritérií, ktoré sa majú ...
(2)

Posudzovanie záznamu o cestujúcom podľa odseku 1 písm. a) sa vykonáva na účel identifikácie osoby na ...

(3)

Posudzovanie cestujúcich podľa odseku 1 písm. a) sa vykonáva nediskriminačným spôsobom na základe kritérií ...

(4)

Žiadosť podľa odseku 1 písm. b) musí byť založená na individuálnom základe a riadne odôvodnená.

(5)

Záznam o cestujúcom a výsledok jeho spracúvania podľa odseku 1 písm. b) môže byť poskytnutý národnou ...

(6)

Pri postupoch podľa odseku 1 písm. a) a b) je národná ústredňa oprávnená porovnávať záznam o cestujúcom ...

§ 69k - Výmena informácií medzi členskými štátmi Európskej únie
(1)

Národná ústredňa môže žiadať útvar informácií o cestujúcich iného členského štátu Európskej únie o záznam ...

(2)

Ak je záznam o cestujúcom alebo výsledok jeho spracúvania pseudonymizovaný, národná ústredňa môže postupovať ...

(3)

Ak národná ústredňa prijme záznam o cestujúcom a výsledok jeho spracúvania od iného členského štátu ...

(4)

Ak národná ústredňa pri spracúvaní a analýze záznamu o cestujúcom identifikuje osobu podľa § 69j ods. ...

(5)

Národná ústredňa bezodkladne poskytne útvaru informácií o cestujúcich iného členského štátu Európskej ...

§ 69l - Prenos informácií do tretieho štátu
(1)

Národná ústredňa môže preniesť záznam o cestujúcom alebo výsledok jeho spracúvania orgánu tretieho štátu, ...

a)
je to potrebné pri predchádzaní, odhaľovaní alebo stíhaní vybraného trestného činu alebo na účely pátrania ...
b)
sú splnené podmienky podľa § 69k ods. 5, § 69m ods. 3 a podmienky o prenose osobných údajov do tretích ...
c)
dotknutý tretí štát súhlasí s tým, že prenesie záznam o cestujúcom a výsledok jeho spracúvania inému ...
(2)

Záznam o cestujúcom a výsledok jeho spracúvania, ktoré národná ústredňa získala z iného členského štátu ...

(3)

Súhlas podľa odseku 2 sa nevyžaduje, ak je to potrebné z dôvodu konkrétnej a skutočnej hrozby súvisiacej ...

(4)

Ak národná ústredňa prenesie záznam o cestujúcom a výsledok jeho spracúvania tretiemu štátu podľa odseku ...

(5)

Národná ústredňa bezodkladne oznámi prenos záznamu o cestujúcom a výsledku jeho spracúvania podľa odsekov ...

(6)

Národná ústredňa dáva súhlas útvaru informácií o cestujúcich iného členského štátu Európskej únie alebo ...

§ 69m - Uchovávanie záznamov o cestujúcom
(1)

Záznam o cestujúcom, ktorý bol národnej ústredni poskytnutý podľa § 69i, sa uchováva v informačnom systéme ...

(2)

Po šiestich mesiacoch od získania záznamu o cestujúcom sa pseudonymizujú tieto dátové prvky alebo väzby ...

a)
meno a priezvisko cestujúceho vrátane mena a priezviska ďalších cestujúcich, ak sú súčasťou jedného ...
b)
štátna príslušnosť, pohlavie, dátum narodenia a kontaktné údaje cestujúceho,
c)
typ, číslo, štát vydania a dátum uplynutia platnosti dokladu totožnosti alebo cestovného dokladu, ktorým ...
d)
informácie o všetkých spôsoboch platby vrátane fakturačnej adresy, ak obsahujú informácie, ktoré by ...
e)
informácie o častých cestujúcich,
f)
všeobecné poznámky, ak obsahujú informácie, ktoré by mohli slúžiť na priamu identifikáciu cestujúceho, ...
g)
názov leteckého dopravcu, číslo letu, dátum, čas a miesto odletu lietadla a dátum, čas a miesto príletu ...
(3)

Pseudonymizovaný záznam o cestujúcom možno použiť v úplnom rozsahu na účely uvedené v § 69j ods. 1 alebo ...

(4)

Výsledky spracúvania záznamu o cestujúcom sa v informačnom systéme záznamov o cestujúcich uchovávajú ...

(5)

V rámci spracúvania záznamu o cestujúcom sa uchovávajú

a)
žiadosti podané útvarom informácií o cestujúcom iného členského štátu Európskej únie alebo orgánom členského ...
b)
žiadosti podané orgánmi tretích štátov o prenos záznamu o cestujúcom a prenosy týchto záznamov a výsledkov ...
(6)

Logy v informačnom systéme záznamov o cestujúcom sa uchovávajú päť rokov.

(7)

Na spracúvanie osobných údajov podľa tejto hlavy sa vzťahuje všeobecný predpis o ochrane osobných údajov, ...

§ 69n - Spracúvanie informácií na účely uľahčenia hraničnej kontroly a boja s nelegálnou migráciou
(1)

Z informačného systému záznamov o cestujúcich sa poskytujú útvaru Policajného zboru na hraničnom priechode, ...

(2)

Útvar Policajného zboru na hraničnom priechode, Slovenská informačná služba a Vojenské spravodajstvo ...

§ 69o - Správne delikty
(1)

Leteckému dopravcovi, ktorý neposkytne záznam o cestujúcom v súlade s § 69i, môže uložiť národná ústredňa ...

(2)

Leteckému dopravcovi, ktorý poruší inú povinnosť podľa tejto hlavy, môže uložiť národná ústredňa pokutu ...

(3)

Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa národná ústredňa o porušení povinnosti dozvedela, ...

(4)

Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jej uložení.

(5)

Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

(6)

Na ukladanie pokút sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.10)

ŠIESTA HLAVA
VYČLENENIE VOJAKOV A PRÍSLUŠNÍKOV OZBROJENÝCH BEZPEČNOSTNÝCH ZBOROV NA PLNENIE ÚLOH POLICAJNÉHO ZBORU

§ 70
(1)

Ak sily a prostriedky Policajného zboru nebudú postačovať na zabezpečenie ochrany štátnej hranice, stráženého ...

(2)

Na profesionálnych vojakov, vojakov mimoriadnej služby, ozbrojených príslušníkov finančnej správy a ...

§ 71

Profesionálni vojaci, vojaci mimoriadnej služby, ozbrojení príslušníci finančnej správy a príslušníci ...

SIEDMA HLAVA
VZŤAHY POLICAJNÉHO ZBORU K ŠTÁTNYM ORGÁNOM, OBCIAM, PRÁVNICKÝM OSOBÁM A FYZICKÝM OSOBÁM A K ZAHRANIČIU

§ 72

Každý má právo obracať sa na policajtov a útvary Policajného zboru so žiadosťou o pomoc. Policajti a ...

§ 72a
(1)

Minister financií Slovenskej republiky a guvernér Národnej banky Slovenska (ďalej len „guvernér“) môžu ...

(2)

Na plnenie úloh podľa odseku 1 poskytne minister financií Slovenskej republiky alebo guvernér službe ...

(3)

Služba finančnej polície poskytne ministrovi financií Slovenskej republiky alebo guvernérovi informácie, ...

§ 73
(1)

Útvary Policajného zboru poskytujú ochranu osobám povereným výkonom rozhodnutia súdu, alebo iného orgánu ...

(2)

O poskytnutie ochrany podľa odseku 1 možno požiadať len vtedy, ak

a)
výkon rozhodnutia bol zmarený alebo
b)
z konania alebo charakteru osoby povinného vyplýva odôvodnený záver, že môže dôjsť k ohrozeniu života ...
(3)

Na požiadanie osoby ohrozenej osobou vykázanou podľa § 27a útvar Policajného zboru zabezpečuje kontrolu ...

§ 74
(1)

Ak nie je obec schopná zabezpečiť verejný poriadok v obci vlastnými silami a prostriedkami, môže požiadať ...

(2)

Policajný zbor a obecná polícia vo veciach verejného poriadku a v obecných veciach verejného poriadku28) ...

§ 75
(1)

Ak vznikne bezprostredné nebezpečenstvo porušenia verejného poriadku, ktoré nemôže byť odstránené silami ...

(2)

Ak nevyhnutné opatrenia podľa odseku 1 boli vykonané bez vedomia príslušného orgánu, Policajný zbor ...

§ 76
(1)

Útvary Policajného zboru sú oprávnené pri plnení svojich úloh požadovať od štátnych orgánov, obcí, právnických ...

(2)

Štátne orgány, obce, právnické a fyzické osoby sú povinné požadované podklady a informácie neodkladne ...

(3)

Policajný zbor môže takto získané podklady a informácie použiť len na plnenie svojich úloh a je povinný ...

(4)

Policajný zbor je oprávnený pri pátraní po hľadanej osobe a nezvestnej osobe zisťovať prevádzkové a ...

(5)

Policajný zbor je oprávnený pri pátraní po odcudzenom motorovom vozidle, ktorého súčasťou bolo alebo ...

(6)

Útvary Policajného zboru upozorňujú štátne orgány, obce, právnické a fyzické osoby na skutočnosti, ktoré ...

(7)

Železnice Slovenskej republiky, dopravcovia a právnické osoby, ktoré majú objekty a prevádzkujú činnosť ...

§ 76a
(1)

Policajný zbor je v rozsahu potrebnom na plnenie svojich úloh oprávnený žiadať poskytovanie informácií ...

(2)

Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ informačného systému občianskych preukazov,28d) informačného systému ...

(3)

Policajný zbor je za podmienok ustanovených osobitným predpisom28h) oprávnený získavať prevádzkové údaje, ...

(4)

Policajný zbor je oprávnený využívať informácie a osobné údaje podľa odsekov 1 až 3 len v nevyhnutnej ...

(5)

Prevádzkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje, a sprostredkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje,11ba) spracúvané ...

(6)

Policajný zbor poskytuje alebo zverejňuje informácie, ktoré nie sú osobnými údajmi, ak je to potrebné ...

(7)

Policajný zbor je povinný zabezpečiť ochranu informácií a osobných údajov pred ich neoprávneným zverejnením ...

(8)

Osobnými údajmi podľa odsekov 1, 2 a 4 až 7 sú meno, priezvisko, rodné číslo, dátum a miesto narodenia ...

§ 77

Policajt je oprávnený v prípade nebezpečenstva bezprostredného ohrozenia života a zdravia alebo majetku ...

§ 77a
(1)

Policajný zbor spolupracuje s políciami iných štátov, s medzinárodnými policajnými organizáciami, medzinárodnými ...

(2)

Policajný zbor môže plniť úlohy Policajného zboru aj mimo územia Slovenskej republiky, ak to vyplýva ...

(3)

Ministerstvo môže na plnenie úloh Policajného zboru aj mimo územia Slovenskej republiky vysielať policajtov ...

§ 77b
(1)

Policajt je oprávnený pôsobiť na území iného štátu

a)
podľa podmienok, v rozsahu a spôsobom ustanoveným medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika ...
b)
na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky o účasti na mierových operáciách podľa rozhodnutia ...
c)
ak je vyslaný na plnenie úloh Policajného zboru na základe rozhodnutia ministra alebo prezidenta Policajného ...
(2)

Pri vysielaní policajta do zahraničia podľa odseku 1 sa postupuje podľa osobitného zákona.7)

§ 77c
(1)

Príslušník polície iného štátu môže podľa podmienok, v rozsahu a spôsobom ustanoveným medzinárodnou ...

(2)

Ak nie je uzatvorená medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, a ak je to potrebné ...

a)
ako legalizanta a agenta,
b)
na vykonanie predstieraného prevodu veci,
c)
na sledovanie osôb a vecí alebo
d)
na použitie informačno-technických prostriedkov a nástrahovej a zabezpečovacej techniky.
(3)

Činnosť príslušníka polície iného štátu pri vykonávaní úloh podľa odseku 2 riadi policajt.

(4)

Pri náhrade škody vzniknutej v súvislosti s vykonávaním úloh podľa odseku 2 sa postupuje podľa § 78 ...

ÔSMA HLAVA
DOBROVOĽNÝ STRÁŽCA PORIADKU

§ 77d
(1)

Dobrovoľný strážca poriadku (ďalej len „strážca poriadku“) pomáha pri plnení úloh služby poriadkovej ...

(2)

Osobu na prijatie za strážcu poriadku môže navrhnúť obec, v ktorej má osoba trvalý pobyt. Návrh na prijatie ...

a)
meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a adresu trvalého pobytu navrhovanej osoby,
b)
písomný súhlas navrhovanej osoby,
c)
údaje navrhovanej osoby potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,28jca) ktoré obec bezodkladne ...
(3)

Osobu za strážcu poriadku prijíma a schvaľuje podľa potrieb Policajného zboru riaditeľ útvaru Policajného ...

§ 77e
(1)

Strážca poriadku plní úlohy okrem úloh podľa odseku 4 len v prítomnosti policajta a podľa jeho pokynov. ...

(2)

Strážca poriadku má pri plnení úloh preukaz strážcu poriadku viditeľne pripnutý na ľavej prednej strane ...

(3)

Rukávovú pásku tvorí pruh látky zelenej farby široký 120 mm s nápisom DOBROVOĽNÝ STRÁŽCA PORIADKU v ...

(4)

Strážca poriadku je oprávnený so súhlasom útvaru Policajného zboru vykonávať na úseku ochrany verejného ...

(5)

Strážca poriadku je pri plnení úloh podľa odseku 1 oprávnený,

a)
ak ide o porušenie všeobecne záväzného právneho predpisu na úseku ochrany verejného poriadku, ochrany ...
b)
usmerňovať účastníkov dopravy najmä pri dopravnej nehode, poškodení komunikácie a na tieto účely dávať ...
(6)

Každý je povinný uposlúchnuť výzvu, pokyn a usmernenie strážcu poriadku alebo strpieť výkon jeho oprávnení ...

(7)

Čas a miesto plnenia úloh strážcu poriadku určuje útvar Policajného zboru po dohode so strážcom poriadku. ...

DEVIATA HLAVA
NÁHRADA ŠKODY

§ 78
(1)

Štát zodpovedá za škodu osobe, ktorá poskytla pomoc Policajnému zboru alebo policajtom na ich žiadosť ...

(2)

Ak došlo k ujme na zdraví alebo k smrti poškodeného, postupuje sa podľa predpisov o odškodňovaní pracovných ...

a)
patrí poškodenému popri nárokoch podľa pracovnoprávnych predpisov jednorazové mimoriadne odškodnenie, ...
b)
sa zvyšuje jednorazové odškodnenie patriace podľa pracovnoprávnych predpisov pozostalým po poškodenom ...
(3)

Poškodenému sa uhradí aj škoda na veciach, ktorá mu vznikla v súvislosti s poskytnutím pomoci podľa ...

(4)

Štát uhradí aj škodu, ktorú osoba spôsobila v súvislosti s pomocou poskytnutou Policajnému zboru alebo ...

(5)

Štát zodpovedá aj za škody spôsobené Policajným zborom alebo policajtmi v súvislosti s plnením ich úloh ...

(6)

Štát zodpovedá za škodu28jd) spôsobenú Policajným zborom alebo ministerstvom, ktorá vznikla v dôsledku ...

(7)

Náhradu škody poskytuje v zastúpení štátu ministerstvo. Ministerstvo požaduje regresnú náhradu od orgánu ...

DESIATA HLAVA
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 79

Minister môže povolať na plnenie úloh ministerstva policajtov.

§ 80 - Povinnosť mlčanlivosti
(1)

Policajti sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, s ktorými sa oboznámili pri plnení úloh ...

(2)

Ak bola osoba poučená Policajným zborom alebo policajtom o povinnosti zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach ...

(3)

Od povinnosti mlčanlivosti môže oslobodiť minister alebo prezident Policajného zboru.

(4)

Policajta služby ochrany určených osôb možno zbaviť povinnosti mlčanlivosti o skutočnostiach, o ktorých ...

(5)

Ustanoveniami odsekov 1 až 4 nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu o ochrane utajovaných skutočností.18ab) ...

§ 81 - Zákaz používať označenia „Policajný zbor“ a „Polícia“ a zákaz používať služobnú rovnošatu Policajného ...
(1)

Ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovujú inak, zakazuje sa v ústnom vyhlásení, na odeve, v ...

(2)

Ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovujú inak, zakazuje sa používať služobnú rovnošatu Policajného ...

(3)

Výnimky zo zákazov podľa odsekov 1 a 2 udeľuje Policajný zbor. Na konanie a rozhodovanie o výnimke sa ...

§ 81a - Stravovanie osoby, ktorej bola obmedzená osobná sloboda
(1)

Stravovanie predvedenej osoby, zaistenej osoby alebo osoby umiestnenej v cele podľa tohto zákona, alebo ...

(2)

Výdavky na stravovanie hradí osoba, ktorej bola strava poskytnutá; ak to jej aktuálne pomery nedovoľujú, ...

(3)

Hornú hranicu výdavkov na stravovanie vrátane použitého materiálu, ktoré znáša štát, a ďalšie podrobnosti ...

§ 81b
(1)

Hľadanou osobou sa na účely tohto zákona rozumie fyzická osoba, u ktorej je daný niektorý zo zákonných ...

(2)

Nezvestnou osobou sa na účely tohto zákona rozumie fyzická osoba, ktorej nezvestnosť je oznámená Policajnému ...

§ 82 - Prechodné ustanovenia
(1)

Ak sa v iných zákonoch alebo všeobecne záväzných právnych predpisoch hovorí o Zbore národnej bezpečnosti, ...

(2)

Ak sa v iných zákonoch alebo všeobecne záväzných právnych predpisoch hovorí o Federálnom policajnom ...

§ 82aa - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2011
(1)

Služobná rovnošata, služobný preukaz a odznak operatívnej služby, ktoré Železničná polícia používala ...

(2)

Policajný zbor môže do 31. decembra 2015 používať služobné motorové vozidlá s označením „Železničná ...

§ 82a

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 5.

§ 83 - Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1.

zákon Slovenskej národnej rady č. 204/1991 Zb. o Policajnom zbore Slovenskej republiky v znení zákona ...

2.

zákon č. 384/1990 Zb. o vymedzení pôsobnosti Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky vo veciach vnútorného ...

3.

zákon č. 333/1991 Zb. o Federálnom policajnom zbore a Zbore hradnej polície;

4.

§ 15 vyhlášky Ministerstva vnútra č. 87/1964 Zb. o vodičských preukazoch.

§ 83a

Zrušuje sa zákon č. 382/1997 Z. z. o pomocníkoch Policajného zboru.

§ 84 - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembrom 1993.

Michal Kováč v. r.Ivan Gašparovič v. r.Vladimír Mečiar v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 171/1993 Z. z. v znení zákona č. 490/2001 Z. z.

  VZOR

  ...

  Preukaz strážcu poriadku

  Preukaz má rozmery 105 mm x 75 mm.

  Príloha č. 2 k zákonu č. 171/1993 Z. z. v znení zákona č. 490/2001 Z. z.

  VZOR

  ...

  Rukávová páska dobrovoľného strážcu poriadku

  Príloha č. 3 k zákonu č. 171/1993 Z. z.

  KATEGÓRIE TRESTNÝCH ČINOV

  (1)

  Kategórie trestných činov podľa § 69h ods. 1 sú:

  a)

  terorizmus a niektoré formy účasti na terorizme,

  b)

  vražda, ublíženie na zdraví,

  c)

  nedovolené odoberanie orgánov, tkanív a buniek,

  d)

  nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie ...

  e)

  nedovolené zaobchádzanie s látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom,

  f)

  obchodovanie s ľuďmi,

  g)

  únos, obmedzovanie osobnej slobody a branie rukojemníka,

  h)

  lúpež,

  i)

  znásilnenie,

  j)

  sexuálne zneužívanie a výroba detskej pornografie,

  k)

  obchodovanie s odcudzenými vozidlami,

  l)

  podvod vrátane podvodu týkajúceho sa finančných záujmov Európskej únie, poškodzovanie finančných záujmov ...

  m)

  legalizácia príjmu z trestnej činnosti a falšovanie, pozmeňovanie a neoprávnená výroba peňazí a cenných ...

  n)

  počítačová kriminalita,

  o)

  poškodzovanie a znehodnocovanie kultúrnej pamiatky, poškodzovanie a znehodnocovanie archeologického ...

  p)

  falšovanie a pozmeňovanie výrobkov vrátane konaní porušujúcich práva duševného vlastníctva alebo ich ...

  q)

  priemyselná špionáž a trestné činy proti priemyselným právam,

  r)

  nezákonné ovládnutie lietadla alebo plavidla,

  s)

  nedovolené obchodovanie so zbraňami, strelivom a výbušninami,

  t)

  účasť na zločinnom spolčení,

  u)

  nedovolená výroba a držanie jadrových materiálov, rádioaktívnych látok, vysoko rizikových chemických ...

  v)

  trestné činy proti životnému prostrediu,

  w)

  sabotáž,

  x)

  korupcia,

  y)

  falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny a obchodovanie s takými listinami,

  z)

  uľahčenie neoprávneného prekročenia štátnej hranice a neoprávneného pobytu, prevádzačstvo,

  aa)

  trestné činy podliehajúce právomoci Medzinárodného trestného súdu.

  (2)

  Na priradenie trestného činu k niektorej z vyššie uvedených kategórií trestných činov sa nevyžaduje, ...

  Príloha č. 4 k zákonu č. 171/1993 Z. z.

  ROZSAH ZÁZNAMU O CESTUJÚCOM

  Záznam o cestujúcom obsahuje

  a)

  celé meno a celé priezvisko, pohlavie, dátum narodenia a štátnu príslušnosť cestujúceho,

  b)

  číslo a druh cestovného dokladu alebo dokladu totožnosti, ktorým sa cestujúci preukázal, názov krajiny, ...

  c)

  dátum, čas a miesto odletu a dátum, čas a miesto príletu vrátane čísla letu a názvu leteckého dopravcu, ...

  d)

  počet a mená ďalších cestujúcich v rámci jedného lokalizačného záznamu o cestujúcom,

  e)

  celú trasu pre konkrétny záznam o cestujúcom vrátane počiatočného letiska nastúpenia až po posledné ...

  f)

  celkový počet cestujúcich,

  g)

  informácie týkajúce sa spoločných letových kódov,

  h)

  lokalizačný údaj záznamu o cestujúcom, oddelené alebo rozdelené informácie o ďalších cestujúcich, ...

  i)

  dátum rezervácie a vystavenia letenky, ďalšie informácie o vystavení letenky vrátane čísla letenky a ...

  j)

  číslo sedadla a iné informácie o sedadle,

  k)

  informácie o batožine,

  l)

  dátum plánovanej cesty,

  m)

  kontaktné údaje v rozsahu adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa,

  n)

  informácie o všetkých spôsoboch platby vrátane fakturačnej adresy, o cestovnej agentúre alebo o zástupcovi ...

  o)

  štádium cesty cestujúceho vrátane potvrdenia odletu, stav vybavenia, informáciu o prípadoch, keď sa ...

  p)

  všeobecné informácie, napríklad informácie o maloletom bez sprievodu vrátane jeho mena, priezviska, ...

  q)

  všetky zmeny údajov uvedených v písmenách a) až p).

  Príloha č. 5 k zákonu č. 171/1993 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných ...

  2.

  Smernica Rady 2004/82/ES z 29. apríla 2004 o povinnosti dopravcov oznamovať údaje o cestujúcich (Mimoriadne ...

  3.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/681 z 27. apríla 2016 o využívaní údajov zo záznamov ...

  4.

  Rámcové rozhodnutie Rady 2006/960/SVV z 18. decembra 2006 o zjednodušení výmeny informácií a spravodajských ...

  5.

  Rámcové rozhodnutie Rady 2008/977/SVV z 27. novembra 2008 o ochrane osobných údajov spracúvaných v rámci ...

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním ...
 • 1a)  Trestný poriadok.
 • 1aa)  Napríklad § 34 ods. 6 a 8 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 1b)  § 13 zákona č. 130/1998 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení zákona č. 174/1968 ...
 • 1c)  Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa ustanovuje ...
 • 2)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 • 2a)  Zákon č. 256/1998 Z. z. o ochrane svedka a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 2b)  § 34 a 35 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 2c)  Zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 3)  Napr. zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1993 Z. z. o občianskych preukazoch, zákon č. ...
 • 4)  Napríklad Trestný zákon, Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok, Správny súdny poriadok, ...
 • 4a)  Napríklad § 141 až 152 Trestného poriadku.
 • 5)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 328/1996 Z. z., ktorým sa ustanovujú nové sídla a obvody ...
 • 5a)  Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických ...
 • 6a)  § 10 ods. 8 písm. a) a b) a ods. 10 Trestného poriadku.
 • 7)  Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, ...
 • 7a)  Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 8)  § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
 • 8a)  Napríklad § 101 Civilného sporového poriadku, § 77 Správneho súdneho poriadku, § 120 ods. 3 a § 128 ...
 • 9)  Napr. zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1993 Z. z. o občianskych preukazoch, zákon č. ...
 • 10)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
 • 10a)  § 742 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
 • 10aa)  Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ...
 • 10ab)  § 12 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z. z. v znení zákona č. 69/2000 Z. ...
 • 10b)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších ...
 • 11)  § 2 Obchodného zákonníka.
 • 11b)  § 4 ods. 1 písm. f) zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 602/2003 Z. ...
 • 11ba)  § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 428/2002 Z. z. v znení zákona č. 602/2003 Z. z.
 • 11bb)  § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 428/2002 Z. z. v znení zákona č. 602/2003 Z. z.
 • 11bc)  Zákon č. 428/2002 Z. z. v znení zákona č. 602/2003 Z. z.
 • 11bd)  Napríklad Trestný poriadok.
 • 11bda)  Čl. 7 a príloha I nariadenia (ES) č. 562/2006 v platnom znení.
 • 11bdb)  § 13 zákona č. 404/2011 Z. z.
 • 11be)  § 325 ods. 2 písm. e) Civilného sporového poriadku.
 • 11bea)  § 28a zákona č. 274/2017 z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
 • 11bf)  § 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom ...
 • 11bg)  § 47 ods. 1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov. ...
 • 11bh)  § 328 až 332 Civilného sporového poriadku.
 • 11bi)  Šiesta časť zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene ...
 • 11c)  § 125 Trestného zákona.
 • 11d)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších ...
 • 11e)  Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (Živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ...
 • 11f)  § 91 ods. 4 písm. g) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 11g)  Zákon č. 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení ...
 • 12)  § 4 a 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických ...
 • 12a)  § 6 ods. 1 zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach.
 • 12b)  Písmeno g) prílohy k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej ...
 • 13)  Napríklad § 54 zákona č. 48/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 14)  § 49 a 50 zákona č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
 • 15)  § 11 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
 • 16)  Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 41/1984 Zb. o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných ...
 • 17)  Vyhláška č. 145/1956 Ú. v. o premávke na cestách v znení neskorších predpisov.
 • 18)  § 11 ods. 1 Trestného zákona.
 • 18a)  § 111 Trestného poriadku,
 • 18aa)  Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 o postupnom zrušení kontrol na spoločných ...
 • 18ab)  Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 18b)  § 117 ods. 3 Trestného poriadku.
 • 18c)  § 136 ods. 5 Trestného poriadku.
 • 18d)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe, ...
 • 19)  Zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení zákona č. 458/2003 Z. z.
 • 20)  Zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve.
 • 21)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 315/1992 Zb. o verejných telovýchovných, športových a turistických ...
 • 22)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach.
 • 23)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení ...
 • 24)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 25)  § 25 Trestného zákona.
 • 26)  § 24 Trestného zákona.
 • 27a)  § 3 písm. c) zákona č. 52/1998 Z. z.
 • 27b)  § 24 zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení zákona č. 319/1999 Z. ...
 • 27ba)  Napríklad § 17 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. v znení zákona č. 256/1999 ...
 • 27d)  § 22 a 23 Trestného zákona.
 • 27db)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 27dc)  § 45 zákona č. 428/2002 Z. z. v znení zákona č. 90/2005 Z. z.
 • 27dd)  Napríklad rozhodnutie Rady 2008/615/SVV z 23. júna 2008 o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä ...
 • 27e)  § 4 ods. 8 zákona č. 403/2004 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 27ea)  Napríklad Dohoda medzi Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o pridružení ...
 • 27eb)  Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/794 z 11. mája 2016 o Agentúre Európskej ...
 • 27ec)  Čl. 3 písm. g) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 785/2004 z 21. apríla 2004 o požiadavkách ...
 • 27ed)  § 2 písm. g) zákona č. 143/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov. Čl. 2 ods. 10 a 11 nariadenia Európskeho ...
 • 27ee)  Nariadenie (ES) č. 1008/2008.
 • 27ef)  Čl. 2 ods. 13 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 923/2012 z 26. septembra 2012, ktorým sa stanovujú ...
 • 27eg)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/759 z 28. apríla 2017 o spoločných protokoloch a formátoch ...
 • 27eh)  § 73 až 77 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 27ei)  § 44 až 46 zákona č. 18/2018 Z. z.
 • 27ej)  Čl. 2 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 z 9. marca 2016, ktorým sa ustanovuje ...
 • 27f)  Čl. 1 ods. 3 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného ...
 • 27g)  Čl. 1 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.
 • 27h)  § 2 ods. 1 písm. e) prvý bod až tretí bod zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a ...
 • 28)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii.
 • 28c)  § 63 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.
 • 28d)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1993 Z. z. o občianskych preukazoch v znení neskorších ...
 • 28e)  § 23 zákona č. 381/1997 Z. z. o cestovných dokladoch.
 • 28f)  Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej ...
 • 28g)  § 85 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách. ...
 • 28h)  § 63 ods. 6 až 13 zákona č. 351/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 28j)  Napríklad zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 28ja)  Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa ustanovuje ...
 • 28jb)  Čl. 17 ods. 1 rozhodnutia Rady 2008/615/SVV z 23. júna 2008 o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, ...
 • 28jc)  Rozhodnutie Rady 2008/615/SVV (Ú. v. EÚ L 210, 6. 8. 2008). Rozhodnutie Rady 2008/617/SVV z 23. júna ...
 • 28jca)  § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 28jd)  Zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých ...
 • 28je)  § 3 písm. b) a c) zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti ...
 • 28k)  Napríklad Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov, ...
 • 28l)  Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Načítavam znenie...
MENU
Hore