Zbierka 18.200 zákonov od roku 1945 - všetky konsolidované znenia
+ najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné k dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 67506
Dôvodové správy: 1680
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
18.10.2017
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Policajnom zbore 171/1993 účinný od 01.05.2017


Platnosť od: 06.08.1993
Účinnosť od: 01.05.2017
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Polícia, Zväz väzenskej a justičnej stráže

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST43 JUD26113 DS22 EU PP2 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Policajnom zbore 171/1993 účinný od 01.05.2017
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 171/1993 s účinnosťou od 01.05.2017 na základe 82/2017

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

o Policajnom zbore

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Úvodné ustanovenia
§ 1
Úvodné ustanovenie
(1)

Policajný zbor je ozbrojený bezpečnostný zbor, ktorý plní úlohy vo veciach vnútorného poriadku, ...

(2)

Činnosť Policajného zboru kontroluje Národná rada Slovenskej republiky a vláda.

(3)

Policajný zbor sa vo svojej činnosti riadi ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne ...

PRVÁ HLAVA
ÚLOHY, ORGANIZÁCIA A RIADENIE POLICAJNÉHO ZBORU

§ 2
Úlohy Policajného zboru
(1)

Policajný zbor plní tieto úlohy:

a)
spolupôsobí pri ochrane základných práv a slobôd, najmä pri ochrane života, zdravia, osobnej ...
b)
odhaľuje trestné činy a zisťuje ich páchateľov,
c)
spolupôsobí pri odhaľovaní daňových únikov, nezákonných finančných operácií, legalizácie ...
d)
vykonáva vyšetrovanie o trestných činoch1a) a skrátené vyšetrovanie o trestných činoch,1a)
e)
vedie boj proti terorizmu a organizovanému zločinu,
f)
zaisťuje osobnú bezpečnosť prezidenta Slovenskej republiky, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, ...
g)
zaisťuje ochranu diplomatických misií a ďalších objektov určených zákonom1aa) alebo vládou ...
h)
zabezpečuje kontrolu hraníc Slovenskej republiky,1c)
i)
spolupôsobí pri zabezpečovaní verejného poriadku; ak bol porušený, robí opatrenia na jeho obnovenie, ...
j)
dohliada na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a spolupôsobí pri jej riadení,
k)
odhaľuje priestupky a zisťuje ich páchateľov, a ak tak ustanovuje osobitný zákon, priestupky aj ...
l)
vykonáva pátranie po osobách a pátranie po veciach,
m)
poskytuje ochranu a pomoc ohrozenému svedkovi a chránenému svedkovi,2a)
n)
vykonáva kriminalisticko-expertíznu a znaleckú činnosť,
o)
spolupôsobí pri zabezpečovaní ochrany civilného letectva,2b)
p)
oznamuje obci porušenie zákazu požitia alkoholických nápojov a iných návykových látok osobou ...
q)
dohliada na bezpečnosť a plynulosť železničnej dopravy v obvode železničných dráh,
r)
podieľa sa na zisťovaní a objasňovaní príčin ohrozovania bezpečnosti a plynulosti železničnej ...
s)
spolupôsobí pri zabezpečovaní bezpečnosti železničnej prepravy jadrových materiálov, špeciálnych ...
(2)

Policajný zbor plní úlohy štátnej správy3) a iné úlohy,4) ak tak ustanovujú osobitné predpisy. ...

(3)

Policajný zbor plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej zákonom.

(4)

Pri plnení úloh Policajný zbor používa technické prostriedky, dopravné prostriedky vrátane leteckých ...

§ 3
Spolupráca Policajného zboru

Policajný zbor pri plnení svojich úloh spolupracuje s orgánmi verejnej moci, ozbrojenými silami, ...

Organizácia Policajného zboru
§ 4
(1)

Policajný zbor sa člení na službu kriminálnej polície, službu finančnej polície, službu poriadkovej ...

(2)

Služby Policajného zboru pôsobia v rámci útvarov Policajného zboru, ktoré zriaďuje a zrušuje ...

(3)

Minister zriaďuje osobitné útvary s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky na odhaľovanie ...

§ 5

Celkové početné stavy Policajného zboru určuje vláda.

§ 6
Riadenie Policajného zboru
(1)

Policajný zbor je podriadený ministrovi.

(2)

Služby Policajného zboru uvedené v § 4 ods. 1 a útvary Policajného zboru uvedené v § 4 ods. ...

(3)

Prezident Policajného zboru je zodpovedný za výkon svojej funkcie ministrovi. Prezidenta Policajného ...

DRUHÁ HLAVA
VYŠETROVANIE A SKRÁTENÉ VYŠETROVANIE

§ 7
(1)

Príslušník Policajného zboru (ďalej len „policajt“) vo vyšetrovaní a v skrátenom vyšetrovaní6a) ...

(2)

Policajt vo vyšetrovaní a v skrátenom vyšetrovaní je vo veciach, ktoré vyšetruje, oprávnený ...

TRETIA HLAVA
POVINNOSTI, OPRÁVNENIA A PROSTRIEDKY POLICAJTA A POLICAJNÉHO ZBORU

Prvý oddiel
Povinnosti policajta

§ 8
(1)

Pri vykonávaní služobnej činnosti je policajt povinný dbať na česť, vážnosť a dôstojnosť ...

(2)

Policajt je pri vykonávaní služobnej činnosti spojenej so zásahom do práv alebo slobôd osoby ...

(3)

Služobnou činnosťou sa podľa odseku 1 rozumie činnosť policajta spojená s plnením úloh podľa ...

§ 9
(1)

Policajt v službe je povinný v medziach tohto zákona vykonať služobný zákrok, ak je páchaný ...

(2)

Policajt je aj v čase mimo služby povinný v medziach tohto zákona vykonať služobný zákrok, ak ...

(3)

Služobný zákrok je zákonom ustanovená a v jeho medziach vykonávaná činnosť policajta, pri ktorom ...

§ 10
(1)

Policajt nie je povinný vykonať služobný zákrok, ak

a)
jeho zdravotný stav a vplyv liekov alebo iných látok podstatne znižuje jeho schopnosť konať,
b)
na jeho vykonanie nebol odborne vyškolený alebo vycvičený a ak povaha služobného zákroku také ...
c)
tomu bráni dôležitý záujem služby,
d)
vzhľadom na konkrétnu situáciu nie je predpoklad, že zákrok bude úspešne vykonaný.
(2)

Ak policajtovi vo vykonaní služobného zákroku bránia dôvody uvedené v odseku 1, vyrozumie o potrebe ...

§ 11
(1)

Dôležitým záujmom služby podľa § 10 ods. 1 písm. c) sa rozumie, ak policajt vykonáva alebo ...

a)
bezprostredné sledovanie páchateľa trestnej činnosti,
b)
operatívno-pátraciu činnosť alebo používa informačno-technické prostriedky,
c)
služobný zákrok pod jednotným velením,
d)
bezpečnosť určených osôb, ochranu určených objektov alebo ochranu a pomoc ohrozenému svedkovi ...
e)
šifrovú alebo kuriérnu službu, pri ktorej by mohlo dôjsť k ohrozeniu včasného odovzdania šifrovaných ...
f)
leteckú činnosť,
g)
pyrotechnickú činnosť,
h)
služobný zákrok, ktorého nedokončenie by malo vážnejšie dôsledky než nevykonanie nového služobného ...
(2)

Pri plnení úloh podľa odseku 1 je však policajt okrem policajta konajúceho podľa § 39a ods. 2 ...

a)
život alebo hrozí závažná škoda na majetku,
b)
vyšší záujem, ako je ten, ktorý plní.
(3)

Závažnou škodou podľa odseku 2 písm. a) sa rozumie taká škoda, ktorá je zrejme väčšia ako ...

§ 12
(1)

Policajt je pri vykonávaní služobného zákroku povinný, ak to povaha a okolnosti dovoľujú, použiť ...

(2)

Ak to povaha služobného zákroku vyžaduje, pred výzvou použije slová „V mene zákona“.

Preukazovanie príslušnosti k Policajnému zboru
§ 13
(1)

Policajt je povinný pred služobným zákrokom preukázať svoju príslušnosť k Policajnému zboru, ...

(2)

Príslušnosť k Policajnému zboru preukazuje policajt

a)
služobnou rovnošatou s identifikačným číslom a pri výkone služobnej činnosti aj s menovkou ...
b)
služobným preukazom,
c)
odznakom služby kriminálnej polície, alebo finančnej polície, alebo
d)
ústnym vyhlásením „Polícia“ (ďalej len „ústne vyhlásenie“).
(3)

Ústnym vyhlásením preukazuje policajt svoju príslušnosť k Policajnému zboru iba vo výnimočných ...

§ 14
(1)

Policajt v služobnej rovnošate s identifikačným číslom a pri výkone služobnej činnosti aj s ...

a)
pri vstupe do objektov, kde je vstup kontrolovaný oprávnenou osobou,
b)
ak je o to pri služobnom zákroku požiadaný.
(2)

Policajt uvedený v odseku 1 sa nepreukazuje služobným preukazom

a)
ak zakročuje pod jednotným velením,
b)
pri ochrane určených objektov, objektov osobitného významu alebo iných strážených objektov (ďalej ...
c)
pri služobnom zákroku proti osobe, ktorá podľa zistených skutočností môže byť svojím konaním ...
(3)

Policajt uvedený v odseku 1 nepoužíva na služobnej rovnošate s identifikačným číslom pri výkone ...

a)
ak zakročuje pod jednotným velením podľa § 66,
b)
pri služobnom zákroku policajta v službe osobitného určenia podľa § 67 a 68 alebo v osobitných ...
c)
ak je zaradený v pohotovostnom policajnom útvare okrem jeho určenia na výkon hliadkovej alebo obchôdzkovej ...
(4)

Minister môže určiť z dôvodu nebezpečenstva ohrozenia života a zdravia policajta ďalšie služobné ...

(5)

Zbraňou podľa odseku 2 písm. c) sa rozumie čokoľvek, čím možno urobiť útok proti telu dôraznejším. ...

§ 15
(1)

Policajt v občianskom odeve povinne preukazuje príslušnosť k Policajnému zboru pred začatím služobného ...

(2)

V prípadoch uvedených v § 14 ods. 2 policajt v občianskom odeve preukazuje príslušnosť k Policajnému ...

§ 16

Policajt pri preukazovaní príslušnosti k Policajnému zboru nesmie služobný preukaz alebo odznak ...

Druhý oddiel
Oprávnenia policajta

§ 17
Oprávnenie požadovať vysvetlenie
(1)

Policajt je oprávnený požadovať potrebné vysvetlenie od osoby, ktorá môže prispieť k objasneniu ...

(2)

Ak osoba bez dostatočného ospravedlnenia alebo bez závažných dôvodov výzve podľa odseku 1 nevyhovie, ...

(3)

Úradný záznam o predvedení, zápisnica o podaní vysvetlenia a záznam o úkone pri objasňovaní ...

(4)

Vysvetlenie môže odmietnuť iba osoba, ktorá by ním sebe alebo blízkej osobe8) spôsobila nebezpečenstvo ...

(5)

Vysvetlenie sa nesmie požadovať od osoby, ktorá upozornila, že by ním porušila zákonom uloženú ...

(6)

Policajt je povinný poučiť osobu o možnosti odmietnuť vysvetlenie podľa odsekov 4 a 5.

(7)

Policajt je povinný predvedenú osobu odovzdať orgánom činným v trestnom konaní alebo inému príslušnému ...

(8)

Kto sa na výzvu podľa odseku 1 dostaví, má nárok na náhradu nutných výdavkov a na náhradu ušlého ...

(9)

Nárok na náhradu podľa odseku 8 zaniká, ak ho oprávnená osoba neuplatní do ôsmich dní odo dňa, ...

§ 17a
Oprávnenie požadovať informácie

Policajt je oprávnený požadovať potrebné informácie od osoby, ktorá môže prispieť k objasneniu ...

§ 17b
Oprávnenie na predvedenie osoby na základe dožiadania
(1)

Policajt je oprávnený predviesť osobu na základe dožiadania súdu, orgánu činného v trestnom ...

(2)

O predvedení policajt spíše úradný záznam, v ktorom uvedie osobné údaje podľa § 76a ods. 8, ...

§ 18
Oprávnenie požadovať preukázanie totožnosti
(1)

Policajt je oprávnený vyzvať osobu, ak je to potrebné na plnenie úloh podľa tohto zákona, aby ...

(2)

Namiesto dokladu totožnosti podľa odseku 1 môže osoba predložiť

a)
preukaz poslanca Národnej rady Slovenskej republiky,
b)
preukaz člena vlády,
c)
služobný preukaz sudcu,
d)
služobný preukaz prokurátora,
e)
služobný preukaz príslušníka ozbrojeného zboru,
f)
služobný preukaz príslušníka Národného bezpečnostného úradu,
g)
potvrdenie o odovzdaní, strate alebo odcudzení občianskeho preukazu.
(3)

Ak vyzvaná osoba odmietne preukázať svoju totožnosť podľa odseku 1 alebo 2, policajt je oprávnený ...

(4)

Ak vyzvaná osoba nemôže preukázať svoju totožnosť podľa odseku 1 alebo 2 a ani po predchádzajúcom ...

(5)

Policajt je povinný odovzdať predvedenú osobu orgánom činným v trestnom konaní, inému príslušnému ...

(6)

Ak ide o osobu vyhlásenú za nezvestnú, policajt o jej nájdení vyrozumie toho, kto nezvestnosť ...

(7)

Ak policajt nezistí totožnosť osoby do 24 hodín od jej predvedenia, je povinný túto osobu prepustiť. ...

(8)

O predvedení a odovzdaní osoby napíše policajt úradný záznam.

(9)

Ak osoba pri plnení služobných úloh alebo v súvislosti s nimi preukáže podľa osobitného predpisu ...

§ 19
Oprávnenie na zaistenie osoby
(1)

Policajt je oprávnený zaistiť osobu,

a)
ktorá svojím konaním bezprostredne ohrozuje svoj život alebo svoje zdravie alebo život a zdravie ...
b)
pristihnutú pri páchaní priestupku, ak je dôvodná obava, že v ňom bude pokračovať, alebo ak ...
c)
ktorá sa pokúsila o útek pri predvedení podľa § 17 alebo § 18, a dôvodná obava z jej úteku ...
d)
ktorá na útvare Policajného zboru uráža policajta alebo inú osobu alebo sa správa inak agresívne, ...
e)
na ktorú bolo vyhlásené medzinárodné policajné pátranie.
f)
ktorá sa nachádza na mieste trestného činu bezprostredne po jeho spáchaní a je potrebné zistiť ...
g)
pred zistením jej totožnosti podľa § 18, ak sa nachádza na mieste, na ktorom hrozí teroristický ...
h)
pred zistením jej totožnosti podľa § 18, ak sa nachádza v priestore, v ktorom sa zakročuje pod ...
i)
ktorá svojím konaním bezprostredne ohrozuje bezpečnosť a plynulosť železničnej dopravy.
(2)

Útvar Policajného zboru, ktorý prevzal od policajta zaistenú osobu, bezodkladne vydá o zaistení ...

(3)

Na konanie a rozhodovanie o zaistenej osobe sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.10) ...

(4)

Policajt je povinný odovzdať zaistenú osobu orgánom činným v trestnom konaní alebo inému príslušnému ...

(5)

Ak policajt neodovzdá osobu orgánom činným v trestnom konaní, alebo inému príslušnému orgánu, ...

(6)

Osobe zaistenej podľa odseku 1 sa umožní bez zbytočného odkladu na jej požiadanie vyrozumieť ...

(7)

O odovzdaní osoby policajt bezodkladne napíše úradný záznam.

§ 20
Oprávnenie použiť služobného psa na pachové práce
(1)

Policajt je pri plnení úloh vyplývajúcich z tohto zákona oprávnený použiť služobného psa ...

(2)

Odoberanie pachovej stopy z osoby možno vykonať, len ak ide o osobu, ktorá je podozrivá zo spáchania ...

(3)

Policajt je pri používaní služobného psa na pachové práce povinný postupovať tak, aby osobe ...

§ 20a
Oprávnenie na snímanie identifikačných znakov
(1)

Policajt je oprávnený osobe predvedenej podľa § 18 ods. 3 a 4, ak na základe oznámených údajov ...

a)
ktorý neoprávnene prekročil vonkajšiu hranicu Slovenskej republiky,
b)
ktorý má na území Slovenskej republiky neoprávnený pobyt,
c)
proti ktorému sa začalo konanie o administratívnom vyhostení z územia Slovenskej republiky alebo ...
d)
ktorý je nežiaducou osobou,
e)
na účel určenia jeho veku, ak nie je celkom zjavné, že ide o maloletého cudzinca,
f)
staršiemu ako 14 rokov na účel konania o udelenie azylu podľa osobitného predpisu,10aa) alebo
g)
na účely kontroly pobytu cudzincov.
(2)

Policajt je oprávnený odobrať daktyloskopické odtlačky aj osobe, ktorá o to písomne požiadala. ...

(3)

Zisťovanie telesných znakov a meranie tela podľa odseku 1 vykonáva policajt rovnakého pohlavia ...

§ 21
Oprávnenie zaistiť vec
(1)

Policajt je oprávnený zaistiť na vykonanie potrebných úkonov vec, ak má podozrenie, že tá súvisí ...

(2)

Ak sa vykonanými úkonmi potvrdí, že zaistená vec súvisí s trestným činom alebo s priestupkom, ...

(3)

Ak pominuli dôvody na zaistenie veci podľa odseku 1, vec sa vráti osobe, ktorej bola zaistená. Prevzatie ...

(4)

Ak sa vykonanými úkonmi zistí, že zaistená vec patrí inej osobe ako osobe, ktorej bola zaistená, ...

(5)

Ustanovenia odsekov 3 a 4 sa nepoužijú, ak vecou je tovar, ktorý podlieha colnému dohľadu; takýto ...

(6)

Ak si osoba, ktorej právo na zaistenú vec je nepochybné, zaistenú vec neprevezme podľa odseku 3 ...

(7)

Ak vlastník alebo iný oprávnený držiteľ zaistenej veci (ďalej len „oprávnená osoba“) nie ...

(8)

Ak oprávnená osoba, ktorá sa podľa odseku 7 prihlásila o zaistenú vec, túto odmietla prevziať, ...

(9)

Ak vzniknú pochybnosti o tom, či zaistená vec patrí osobe, ktorej bola zaistená, alebo ak si na ...

(10)

Ministerstvo s vecami, ktoré sa stali majetkom štátu podľa tohto zákona, naloží podľa osobitného ...

(11)

Ak ministerstvo alebo útvar Policajného zboru nemôže zabezpečiť úschovu zaistenej veci, zabezpečí ...

(12)

Na konanie a rozhodovanie o zaistenej veci sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.10) ...

§ 22
Oprávnenie odňať zbraň
(1)

Policajt je oprávnený presvedčiť sa, či osoba, proti ktorej vykonáva služobný zákrok, nemá ...

(2)

Policajt vykonávajúci službu pri ochrane strážených objektov má oprávnenia podľa odseku 1 aj ...

(3)

Zbraň odňatú podľa odsekov 1 a 2 je policajt povinný vrátiť po skončení služobného zákroku ...

§ 23
Oprávnenie na zastavovanie a prehliadku dopravného prostriedku
(1)

Pri plnení úloh vyplývajúcich z tohto zákona je policajt oprávnený dávať pokyny na zastavenie ...

(2)

Policajt je oprávnený vykonať prehliadku dopravného prostriedku, vecí, batožiny a nákladu, ktoré ...

a)
ak je podozrenie, že používaním dopravného prostriedku, na dopravnom prostriedku alebo v súvislosti ...
b)
pri pátraní po hľadanej alebo nezvestnej osobe, zbraniach, strelive, výbušninách, omamných latkách, ...
c)
pri odhaľovaní neoprávneného prechodu štátnej hranice alebo neoprávneného pobytu.
§ 24
Oprávnenie pri zaisťovaní bezpečnosti civilnej leteckej dopravy a inej hromadnej dopravy
(1)

Pri zaisťovaní bezpečnosti civilnej leteckej dopravy a inej hromadnej dopravy pred teroristickými ...

(2)

Vecou podľa odseku 1 sa rozumie najmä strelná, bodná, sečná zbraň, výbušnina, výbušný predmet ...

§ 25
Oprávnenie pri zaisťovaní bezpečnosti určených osôb
(1)

V súvislosti so zaisťovaním bezpečnosti určených osôb, ohrozených svedkov a chránených svedkov ...

(2)

Policajt je oprávnený vykonať prehliadku osôb iba vtedy, ak tieto osoby na jeho výzvu uvedený ...

(3)

Prehliadka osôb, batožiny, vecí, dopravných prostriedkov a objektov nesmie sledovať iný záujem ...

§ 25a
Oprávnenie zakázať sprístupňovanie, poskytovanie a zverejňovanie osobných údajov určených ...
(1)

Policajt služby ochrany určených osôb je oprávnený zakázať sprístupňovanie, poskytovanie a ...

(2)

Ak je potrebné na základe osobitného zákona11bd) sprístupniť, poskytnúť alebo zverejniť osobné ...

§ 26
Oprávnenie pri zabezpečovaní kontroly hraníc Slovenskej republiky
(1)

Pri zabezpečovaní kontroly vonkajšej hranice je policajt oprávnený vykonávať kontrolu cestovných ...

(2)

V prípade podozrenia zo spáchania trestného činu osobou prekračujúcou vonkajšiu hranicu je policajt ...

(3)

Oprávnenia podľa odsekov 1 a 2 sa uplatňujú na vnútornej hranici v prípade dočasného obnovenia ...

§ 27
Oprávnenie zakázať vstup na určené miesto alebo prikázať zotrvanie na určenom mieste
a)

v nevyhnutne potrebnom čase nevstupoval na určené miesto, ani sa na ňom nezdržiaval,

b)

na nevyhnutne potrebný čas zotrval na určenom mieste.

§ 27a
Oprávnenie vykázať zo spoločného obydlia
(1)

Policajt je oprávnený vykázať z bytu alebo domu alebo iného priestoru spoločne obývaného s ohrozenou ...

(2)

Počas vykázania zo spoločného obydlia je vykázaná osoba povinná nepribližovať sa k ohrozenej ...

(3)

Vykázanie zo spoločného obydlia oznámi policajt ústne. Vykázanej osobe policajt presne oznámi ...

(4)

Policajt vyhotoví potvrdenie o vykázaní zo spoločného obydlia, ktoré odovzdá vykázanej osobe ...

(5)

Ak je s vykázaním zo spoločného obydlia spojené ohrozenie prevádzky objektu alebo znemožnenie ...

(6)

Policajt vyzve vykázanú osobu na vydanie kľúčov od spoločného obydlia, poučí ju o následkoch ...

(7)

Policajt je povinný poučiť ohrozenú osobu o možnosti podať návrh na nariadenie neodkladného ...

(8)

Na vykonanie úkonov súvisiacich s vykázaním zo spoločného obydlia policajt zabezpečí prítomnosť ...

(9)

Vykázanie zo spoločného obydlia končí uplynutím 10 dní od vykázania zo spoločného obydlia, ...

(10)

Ak sa počas vykázania zo spoločného obydlia zistí, že neboli splnené podmienky vykázania zo ...

(11)

Útvar Policajného zboru preveruje dodržiavanie vykázania zo spoločného obydlia.

(12)

O vykonanom postupe podľa odsekov 1 až 11 policajt spíše neodkladne úradný záznam. Ak je ohrozenou ...

§ 28
Oprávnenie uzatvoriť verejne prístupné miesta
(1)

Pri pátraní po páchateľoch úmyselných trestných činov, hľadaných osobách, zbraniach, strelive, ...

(2)

Policajt je oprávnený presvedčiť sa, či osoba, ktorá sa nachádza na verejne prístupnom mieste ...

(3)

Oprávnenia uvedené v odsekoch 1 a 2 má policajt aj vtedy, ak na verejne prístupnom mieste hrozí ...

§ 29
Oprávnenie otvoriť byt
(1)

Ak je dôvodná obava, že je ohrozený život alebo vážne ohrozené zdravie osoby, alebo ak hrozí ...

(2)

Oprávnenia uvedené v odseku 1 má policajt aj v prípade, ak vznikne dôvodné podozrenie, že sa ...

(3)

Na vykonanie oprávnenia podľa odseku 1 alebo 2 policajt zabezpečí prítomnosť nezúčastnenej osoby; ...

(4)

Po vykonaní opatrení podľa odseku 1 policajt okamžite vyrozumie nájomcu bytu alebo vlastníka užívajúceho ...

(5)

Otvorením bytu sa nesmie sledovať iný účel, než je uvedený v odseku 1 alebo 2.

(6)

O otvorení bytu a vykonaných opatreniach napíše policajt úradný záznam.

§ 29a
Oprávnenie pri odhaľovaní daňových únikov, nezákonných finančných operácií, legalizácie ...
(1)

Policajt služby finančnej polície a služby kriminálnej polície pri odhaľovaní daňových únikov ...

a)
vstupovať do každej prevádzkovej budovy, miestnosti alebo miesta slúžiaceho na podnikanie, ako ...
b)
vstupovať aj do obydlia, ak obydlie slúži na podnikanie,
c)
nazerať do evidencií, účtovných písomností, listín a iných dokladov, spisov a záznamov na ...
(2)

Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije pri trestnom čine spáchanom v súvislosti s používaním colných ...

(3)

Pri vykonávaní úkonov podľa odseku 1 je policajt služby finančnej polície a služby kriminálnej ...

(4)

Pri odhaľovaní daňových únikov alebo nezákonných finančných operácií alebo legalizácie príjmov ...

(5)

Osobitný útvar služby finančnej polície plní úlohy pri predchádzaní a odhaľovaní legalizácie ...

§ 30
Oprávnenie na používanie výbušnín a výbušných predmetov

Určený policajt je oprávnený v súvislosti so zaisťovaním bezpečnosti osôb a ochrany majetku, ...

§ 31
Oprávnenie na držanie nebezpečných látok a zakázaných vecí

Určený policajt je oprávnený najmä na účely výučby, výcviku, skúšok, expertíznej činnosti ...

§ 32
Oprávnenie pri objasňovaní priestupkov
(1)

Policajt je pri objasňovaní priestupkov v prípadoch podľa osobitného predpisu12) oprávnený vyžadovať ...

(2)

Policajt je oprávnený vykonať ohliadku miesta priestupku, ohliadku veci, ktorá môže súvisieť ...

(3)

Odber krvi osoby podozrivej zo spáchania priestupku sa musí vykonať, ak o to táto osoba požiada. ...

§ 33
Oprávnenia pri zaisťovaní bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy
(1)

Pri zaisťovaní bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy je policajt v obvode železničných ...

a)
kontrolovať v miestach, ktoré nie sú verejnosti prístupné, oprávnenosť vstupu a výstupu osôb, ...
b)
prikázať každému, kto sa v obvode železničných dráh zdržiava neoprávnene, aby miesto v obvode ...
c)
presvedčiť sa v súvislosti s pátraním po odcudzených zásielkach, po veciach pochádzajúcich ...
d)
vykonať prehliadky zásielok, kontrolu dokladov, písomností a k nim patriacich dopravných a sprievodných ...
e)
vykonať v obvode železničných dráh po predchádzajúcej márnej výzve na vydanie veci osobnú ...
f)
vylúčiť zo železničnej prepravy osoby a veci, ktorých preprava je prepravným poriadkom na železničnej ...
(2)

Určený policajt je pri plnení úloh podľa tohto zákona oprávnený bezplatne sa prepravovať vlakmi, ...

(3)

Policajt je pri plnení úloh podľa tohto zákona oprávnený vstupovať do vyhradených priestorov ...

(4)

Oprávnenia podľa odsekov 2 a 3 sa rovnako vzťahujú aj na príslušníkov Vojenskej polície a Zboru ...

§ 34
Spoločné ustanovenie

Každý je povinný uposlúchnuť výzvu, pokyn, príkaz a požiadavku policajta alebo strpieť výkon ...

Tretí oddiel
Informačno-technické prostriedky a operatívno-pátracia činnosť

Informačno-technické prostriedky
§ 36

Pri plnení úloh v boji proti terorizmu, v boji proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a ...

Operatívno-pátracia činnosť
§ 38a
(1)

Operatívno-pátracia činnosť je systém spravidla utajených, spravodajských opatrení vykonávaných ...

(2)

Operatívno-pátraciu činnosť vykonávajú na to určené služby Policajného zboru.

§ 39
Prostriedky operatívno-pátracej činnosti
(1)

Prostriedkami operatívno-pátracej činnosti sa na účely tohto zákona rozumejú sledovanie osôb ...

(2)

Policajný zbor je oprávnený používať prostriedky operatívno-pátracej činnosti pri odhaľovaní ...

(3)

Monitorovaním osôb a dopravných prostriedkov na účely tohto zákona sa rozumie spracúvanie informácií ...

§ 39a
Kriminálne spravodajstvo, legalizant a agent
(1)

Kriminálnym spravodajstvom sa na účely tohto zákona rozumie činnosť, ktorou sa utajeným spôsobom ...

(2)

Na plnenie úloh na úseku kriminálneho spravodajstva možno použiť policajta-legalizanta, ktorý ...

(3)

Policajt, ktorý koná pod trvalou legendou alebo dočasnou legendou, môže byť pri plnení úloh ...

(4)

Policajný zbor je pre kriminálne spravodajstvo oprávnený používať informačno-technické prostriedky ...

§ 39b
Ochrana policajta

Ak je to pri plnení úloh kriminálneho spravodajstva a použití agenta na ochranu policajta nevyhnutné, ...

§ 39c
Osobitné nakladanie s finančnými prostriedkami a majetkom štátu
(1)

Osobitné finančné prostriedky sú vyčlenené rozpočtové prostriedky ministerstva, ktoré Policajný ...

(2)

Osobitné finančné prostriedky sa vedú na samostatnom mimorozpočtovom účte ministerstva.

(3)

Pri používaní osobitných finančných prostriedkov Policajný zbor nepostupuje podľa osobitných ...

(4)

Policajný zbor je oprávnený používať osobitné spôsoby vykazovania použitia osobitných finančných ...

(5)

Policajný zbor je oprávnený pri vykonávaní operatívno-pátracej činnosti, vykonávaní kriminálneho ...

(6)

Používanie osobitných finančných prostriedkov a ich kontrolu a osobitné spôsoby nakladania s ...

§ 40
Krycie doklady
(1)

Krycími dokladmi sa na účely tohto zákona rozumejú listiny a predmety slúžiace na utajenie skutočnej ...

(2)

Krycím dokladom nesmie byť

a)
preukaz poslanca Národnej rady Slovenskej republiky,
b)
preukaz člena vlády Slovenskej republiky,
c)
služobný preukaz sudcu,
d)
služobný preukaz prokurátora,
e)
diplomatický pas.
(3)

Krycie doklady vydáva Policajný zbor na základe rozhodnutia ministra alebo ním poverenej osoby. ...

(4)

Policajný zbor vedie evidenciu krycích dokladov.

§ 41
Osoby konajúce v prospech Policajného zboru
(1)

Osobou konajúcou v prospech Policajného zboru sa na účely tohto zákona rozumie fyzická osoba, ...

(2)

Policajný zbor môže viesť evidenciu osôb konajúcich v jeho prospech len počas plnenia jednotlivých ...

(3)

Osobou konajúcou v prospech Policajného zboru nesmie byť príslušník Slovenskej informačnej služby, ...

§ 41a
Predstieraný prevod veci

Predstieraným prevodom veci sa na účely tohto zákona rozumie predstieranie kúpy, predaja alebo ...

Štvrtý oddiel
Cela policajného zaistenia

§ 42
(1)

Policajt je oprávnený osobu zaistenú podľa § 19 umiestniť do cely policajného zaistenia (ďalej ...

(2)

Policajt je ďalej oprávnený umiestniť do cely aj osobu, ak

a)
je zadržaná,
b)
je zatknutá na základe príkazu na zatknutie, medzinárodného zatýkacieho rozkazu alebo európskeho ...
c)
ide o svedka, ktorého osobná sloboda bola obmedzená na základe príkazu súdu,
d)
je prevzatá policajtom na vykonanie procesných úkonov z väzby, z výkonu trestu odňatia slobody ...
e)
má byť dodaná do väzby alebo do výkonu trestu odňatia slobody.
§ 43
(1)

Pred umiestnením osoby do cely odoberie policajt, ktorý vykonáva ochranu cely, tejto osobe veci, ...

(2)

Policajt napíše zoznam odobratých vecí, ktorý podpíše spolu s osobou umiestňovanou do cely. ...

§ 44
(1)

Do cely sa vždy umiestňujú oddelene osoby

a)
rôzneho pohlavia,
b)
mladšie ako 18 rokov a dospelé,
c)
zadržané alebo zatknuté na základe príkazu na zatknutie, u ktorých možno predpokladať, že sa ...
(2)

Ak policajt zistí, že osoba, ktorá má byť umiestnená do cely, je zjavne pod vplyvom alkoholických ...

§ 45
(1)

Cela musí byť hygienicky nezávadná a zodpovedať účelu zaistenia osoby.

(2)

Cela môže byť vybavená prostriedkami zvukovej a obrazovej techniky na zabezpečenie spojenia s policajtom, ...

(3)

V cele nesmú byť také predmety, ktoré by mohli byť zneužité na ohrozenia života a zdravia umiestnenej ...

§ 46

Ak osoba, ktorá má byť umiestnená do cely, nemá dostatočný odev alebo jej odev je hygienicky ...

§ 48
(1)

Ak osoba umiestnená v cele ochorie, ublíži si na zdraví alebo sa pokúsi o samovraždu, urobí policajt, ...

(2)

O skutočnostiach uvedených v odseku 1, ako aj o prípade úmrtia osoby umiestnenej v cele policajt ...

§ 49
(1)

Osoba umiestnená v cele môže podávať návrhy, podnety a sťažnosti. Písomné návrhy, podnety ...

(2)

Dozor prokurátora nad dodržiavaním zákonnosti pri umiestňovaní a pobyte osôb v cele sa riadi ...

Piaty oddiel
Použitie donucovacích prostriedkov policajtom

§ 50
Donucovacie prostriedky
(1)

Donucovacími prostriedkami sú

a)
hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany,
b)
prostriedky na prekonanie odporu a odvrátenie útoku,
c)
putá,
d)
spútavací opasok,
e)
spútavacie popruhy,
f)
služobný pes,
g)
vytláčanie motorovými vozidlami a vytláčanie koňmi,
h)
technické prostriedky na zabránenie odjazdu dopravného prostriedku,
i)
zastavovací pás a iné prostriedky na násilné zastavenie dopravného prostriedku,
j)
špeciálna vodná striekačka,
k)
zásahová výbuška,
l)
úder strelnou zbraňou,
m)
hrozba zbraňou,
n)
varovný výstrel do vzduchu,
o)
použitie špeciálneho streliva,
p)
použitie lietadla,
r)
zbraň.
(2)

Prostriedkami na prekonanie odporu a odvrátenie útoku sú obušky, obranné tyče, obranné štíty, ...

(3)

Pred použitím donucovacích prostriedkov je policajt povinný osobu, proti ktorej zakročuje, vyzvať, ...

(4)

O tom, ktorý z donucovacích prostriedkov policajt použije, rozhoduje podľa konkrétnej situácie ...

§ 51
Použitie hmatov, chvatov, úderov, kopov sebaobrany a prostriedkov na prekonanie odporu a odvrátenie ...
(1)

Policajt je oprávnený použiť hmaty, chvaty, údery, kopy sebaobrany a prostriedky na prekonanie ...

a)
zaistil bezpečnosť inej alebo vlastnej osoby pred útokom, ak sa po výzve od útoku neupustí, útok ...
b)
zabránil výtržnosti, ruvačke, úmyselnému poškodzovaniu majetku alebo inému hrubému správaniu, ...
c)
predviedol, zaistil, zatkol, zadržal alebo dodal do väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody osobu, ...
d)
zabránil násilnému vstupu nepovolaných osôb do strážených objektov alebo na miesta, kde je vstup ...
e)
prekonal aktívny odpor vykázanej osoby podľa § 27a,
f)
zabránil nebezpečnému konaniu, ktorým sa bezprostredne ohrozuje alebo narušuje bezpečnosť alebo ...
(2)

Hmaty a chvaty je policajt oprávnený použiť, aby

a)
predviedol, zaistil, zatkol alebo zadržal osobu, ktorá kladie pasívny odpor alebo ktorá kladie odpor ...
b)
prekonal pasívny odpor vykázanej osoby podľa § 27a.
§ 52
Použitie pút a spútavacieho opasku
(1)

Policajt je oprávnený použiť putá

a)
na spútanie predvádzanej, zaistenej, zadržanej alebo zatknutej osoby alebo osoby, ktorá má byť ...
b)
na vzájomné pripútanie dvoch alebo viacerých predvádzaných, zaistených, zadržaných alebo zatknutých ...
c)
pri vykonávaní služobných zákrokov alebo procesných úkonov s predvedenými, zaistenými, zadržanými, ...
d)
pri vykonávaní policajných prevozov cudzincov cez územie Slovenskej republiky na štátnu hranicu ...
(2)

Osoba uvedená v odseku 1 môže byť, ak to okolnosti vyžadujú, pripútaná aj k vhodnému predmetu, ...

(3)

Policajt je oprávnený použiť spútavací opasok na účely uvedené v odsekoch 1 a 2, ak je podozrenie, ...

§ 52a
Použitie spútavacích popruhov
(1)

Policajt je oprávnený použiť spútavacie popruhy, ak osoba umiestnená v cele neovláda svoje konanie. ...

(2)

Po celý čas použitia spútavacích popruhov musí byť osoba umiestnená v cele pod kontrolou policajta, ...

§ 53
Použitie služobného psa
(1)

Policajt je oprávnený použiť služobného psa

a)
aby zaistil bezpečnosť inej alebo vlastnej osoby, ak sa po výzve neupustí od útoku, útok bezprostredne ...
b)
aby zabránil výtržnosti, ruvačke, úmyselnému poškodzovaniu majetku alebo inému hrubému správaniu, ...
c)
aby zabránil násilnému vstupu nepovolaných osôb do strážených objektov alebo na miesta, kde ...
d)
na prenasledovanie osoby na úteku, ak má byť zaistená, zadržaná, zatknutá alebo dodaná do väzby ...
e)
aby donútil ukrývajúcu sa osobu, ktorá má byť zaistená, zadržaná, zatknutá alebo dodaná do ...
f)
na stráženie predvedenej, zaistenej, zdržanej, zatknutej osoby alebo osoby, ktorá má byť dodaná ...
g)
na prenasledovanie osoby, ktorá sa v blízkosti štátnej hranice na výzvu nezastaví, snaží sa ...
h)
na zaistenie svojej bezpečnosti alebo bezpečnosti inej osoby pri policajných prevozoch cudzincov ...
(2)

Policajt používa služobného psa s náhubkom. Ak to povaha a intenzita útoku, prípadne prekonanie ...

§ 54
Vytláčanie motorovými vozidlami a vytláčanie koňmi

Policajti môžu účastníkov zhromaždenia,20) športových21) a verejných kultúrnych podujatí22) ...

a)

dochádza k narušovaniu pokojného priebehu podujatia a zvolávateľovi, organizátorovi alebo usporiadateľovi ...

b)

sa účastníci po skončení podujatia pokojne nerozídu,

c)

účastníci podujatia páchajú trestné činy a nápravu nemožno zaistiť iným spôsobom, najmä ...

§ 55
Použitie technických prostriedkov na zabránenie odjazdu dopravného prostriedku

Policajt je oprávnený použiť technické prostriedky na zabránenie odjazdu dopravného prostriedku ...

a)

dopravný prostriedok stojí na mieste, kde je to zakázané,23) a vodič sa v blízkosti nezdržuje, ...

b)

sa vodič dopravného prostriedku aj po opakovanej výzve odmieta podrobiť služobným zákrokom vykonávaným ...

c)

ide o dopravný prostriedok, o ktorom sa zistilo, že je odcudzený,

d)

je dôvodné podozrenie, že dopravný prostriedok sa môže použiť na odvoz páchateľa trestného ...

§ 56
Použitie zastavovacieho pásu alebo iných prostriedkov na násilné zastavenie dopravného prostriedku ...
(1)

Policajt je oprávnený použiť zastavovací pás alebo iné prostriedky na násilné zastavenie dopravného ...

a)
bezohľadnou jazdou vážne ohrozený život, zdravie alebo majetok,
b)
dôvodné podozrenie, že sa v dopravnom prostriedku prepravujú páchatelia úmyselných trestných ...
c)
zrejmé, že sa pokúsi o násilné vniknutie do strážených objektov lebo na miesta, kde je vstup ...
d)
dôvodné podozrenie, že sa pokúsi o násilný prechod štátnej hranice.
(2)

Iným prostriedkom podľa odseku 1 sa rozumie najmä služobné vozidlo, povoz alebo stavebné mechanizmy. ...

§ 57
Použitie špeciálnej vodnej striekačky

Špeciálnu vodnú striekačku môžu policajti použiť na rozptýlenie účastníkov podujatia za ...

§ 58
Použitie zásahovej výbušky

Policajt je oprávnený použiť zásahovú výbušku proti nebezpečnému páchateľovi, ktorý sa ...

§ 59
Použitie úderu strelnou zbraňou

Policajt je oprávnený použiť úder strelnou zbraňou v nutnej obrane,25) spravidla pri zápase s ...

§ 60
Použitie hrozby zbraňou a varovného výstrelu do vzduchu
a)

zaistil bezpečnosť inej alebo vlastnej osoby, ak vyzvaná osoba neupustí od útoku, útok bezprostredne ...

b)

predviedol, zaistil, zatkol, zadržal, dodal do väzby alebo do výkonu trestu odňatia slobody osobu, ...

c)

zabránil výtržnosti, ruvačke alebo inému hrubému správaniu, ktorým sa porušuje verejný poriadok, ...

d)

zabránil násilnému vstupu nepovolaných osôb do strážených objektov alebo na miesta, kde je vstup ...

e)

zabránil úteku prenasledovanej alebo stráženej osoby, ak má byť zaistená, zadržaná, zatknutá ...

f)

zabránil násilnému prekročeniu štátnej hranice.

§ 61
Použitie zbrane
(1)

Policajt je oprávnený použiť zbraň iba

a)
v nutnej obrane25) a krajnej núdzi,26)
b)
ak sa nebezpečný páchateľ, proti ktorému zakročuje, na jeho výzvu nevzdá alebo sa zdráha opustiť ...
c)
ak nemožno inak prekonať odpor smerujúci k zmareniu jeho služobného zákroku,
d)
aby zamedzil útek nebezpečného páchateľa, ktorého nemôže iným spôsobom zadržať,
e)
ak osoba, proti ktorej sa použila hrozba zbraňou alebo varovný výstrel do vzduchu, neuposlúchne ...
f)
ak nemožno inak zadržať dopravný prostriedok, ktorého vodič bezohľadnou jazdou vážne ohrozuje ...
g)
aby odvrátil nebezpečný útok, ktorý ohrozuje strážený objekt alebo miesto, kde je vstup zakázaný, ...
h)
aby zneškodnil zviera ohrozujúce život alebo zdravie osôb,
i)
aby v bezprostrednom priestore štátnej hranice prinútil zastaviť dopravný prostriedok, ktorého ...
(2)

Zbraňou podľa odseku 1 a § 50 ods. 1 písm. r) sa rozumie strelná zbraň vrátane doplnkov zbrane ...

(3)

Pred použitím zbrane je policajt povinný vyzvať osobu, proti ktorej zakročuje, aby upustila od ...

(4)

Pri použití zbrane je policajt povinný dbať na potrebnú opatrnosť, najmä aby nebol ohrozený ...

§ 61a
Použitie špeciálneho streliva
(1)

Špeciálnym strelivom sa na účely tohto zákona rozumie strelivo s gumovým projektilom, strelivo ...

(2)

Policajt je pri služobných zákrokoch oprávnený použiť

a)
gumové projektily
1.
v nutnej obrane25) alebo v krajnej núdzi,26) ak nie sú podmienky na použitie zbrane, na zaistenie ...
2.
ak nemožno inak prekonať odpor smerujúci k zmareniu služobného zákroku,
b)
projektily naplnené značkovacím farbivom na označenie iniciátorov útoku alebo iného protiprávneho ...
c)
projektily naplnené slzotvornou látkou na rozptýlenie účastníkov podujatí za podmienok uvedených ...
(3)

Pri použití špeciálneho streliva je policajt povinný dbať na potrebnú opatrnosť a najmä na ...

§ 61b
Použitie lietadiel
(1)

Policajný zbor je oprávnený použiť lietadlo pri služobnej činnosti a služobných zákrokoch ...

a)
vykonávanie služobného zákroku,
b)
využívanie špeciálnych palubných zariadení počas vykonávania služobnej činnosti, pri ktorej ...
c)
vykonávanie leteckej činnosti špeciálnych zásahových jednotiek,
d)
zastavovanie dopravného prostriedku,
e)
vrhanie prostriedkov na obmedzenie alebo zabránenie páchaniu trestných činov.
(2)

Policajný zbor je oprávnený použiť lietadlo aj na špecializovaný výcvik činností uvedených ...

§ 62
Špeciálne donucovacie prostriedky, špeciálne zbrane a ich použitie
(1)

Špeciálne donucovacie prostriedky a špeciálne zbrane sú:

a)
dočasne zneschopňujúce prostriedky,
b)
špeciálne vrhacie a úderné prostriedky, ak nemajú povahu zbrane,
c)
špeciálne upravené strelné zbrane,
d)
špeciálne výbušné predmety a špeciálne nálože.
(2)

Policajt je oprávnený použiť špeciálne donucovacie prostriedky a špeciálne zbrane. Na použitie ...

Šiesty oddiel
Povinnosti policajta po použití donucovacích prostriedkov

§ 63

Ak policajt zistí, že pri použití donucovacích prostriedkov došlo k zraneniu osoby, je povinný, ...

§ 64
(1)

Policajt je povinný neodkladne hlásiť svojmu nadriadenému každý služobný zákrok, pri ktorom ...

(2)

Ak vzniknú pochybnosti o oprávnenosti alebo primeranosti použitia donucovacích prostriedkov alebo ...

(3)

Ak policajt použije donucovacie prostriedky mimo miesta svojho služobného pôsobiska, ohlási ich ...

§ 65
Osobitné obmedzenia

Pri služobnom zákroku proti tehotnej žene, osobe vysokého veku, osobe so zjavnou telesnou chybou ...

§ 66
Služobné zákroky a použitie donucovacích prostriedkov pod jednotným velením
(1)

Ak zakročujú policajti pod jednotným velením, rozhoduje o použití donucovacích prostriedkov za ...

(2)

Na veliteľa zakročujúcej jednotky, ktorý rozhodol o použití donucovacích prostriedkov podľa ...

Služobné zákroky a použitie donucovacích prostriedkov policajtom v službe osobitného určenia
§ 67
(1)

Policajt v službe osobitného určenia vykonáva služobné zákroky proti

a)
teroristom,
b)
únoscom osôb a dopravných prostriedkov,
c)
nebezpečným páchateľom organizovanej trestnej činnosti a páchateľom úmyselných zločinov.18) ...
(2)

Policajta v službe osobitného určenia možno nasadiť aj na záchranné akcie, najmä pri živelných ...

(3)

O nasadení policajtov v službe osobitného určenia rozhoduje prezident Policajného zboru alebo ním ...

§ 68
(1)

Služobné zákroky policajtov v službe osobitného určenia sa vykonávajú pod priamym velením veliteľa ...

(2)

O použití donucovacích prostriedkov, špeciálnych donucovacích prostriedkov alebo špeciálnych ...

(3)

Na veliteľa zákroku, ktorý rozhodol podľa odseku 2, a na jeho nadriadeného sa primerane vzťahujú ...

(4)

Ak je to nutné v záujme osobnej bezpečnosti policajtov v službe osobitného určenia a osôb im ...

§ 68a
Osobitné prípady použitia ochrannej kukly policajtom
(1)

Ak je to nutné v záujme osobnej bezpečnosti policajta a osoby jemu blízkej, policajt je oprávnený ...

(2)

Ak je to nutné v záujme osobnej bezpečnosti policajtov určených útvarov Policajného zboru a osôb ...

ŠTVRTÁ HLAVA
SPRACÚVANIE INFORMÁCIÍ POLICAJNÝM ZBOROM

§ 69
(1)

Policajný zbor spracúva podľa tohto zákona a osobitného predpisu11bc) informácie a osobné údaje ...

(2)

Policajný zbor je oprávnený, ak je to potrebné na plnenie jeho úloh, vyhotovovať zvukové, obrazové ...

(3)

Ak sú na vyhotovovanie záznamov podľa odseku 2 zriadené automatické technické systémy, je Policajný ...

(4)

Informácie a osobné údaje, ktoré vedie Policajný zbor podľa odseku 1, ako aj zvukové, obrazové ...

(5)

Policajný zbor prijíma opatrenia, aby sa neposkytovali a nesprístupňovali osobné údaje, ktoré ...

(6)

Informácie a osobné údaje podľa odseku 4 nie sú verejne prístupné a osoby uvedené v odseku 4 ...

(7)

Ak Policajný zbor preverovaním alebo v priebehu spracúvania osobných údajov zistí, že osobné ...

(8)

Policajný zbor najmenej raz za tri roky preveruje, či sú spracúvané osobné údaje naďalej potrebné ...

(9)

Policajný zbor spracúva v Schengenskom informačnom systéme informácie a osobné údaje zhromaždené ...

(10)

Pri spracúvaní informácií a osobných údajov v Schengenskom informačnom systéme postupuje Policajný ...

(11)

Policajný zbor spracúva v osobitnom informačnom systéme a v automatizovanej databáze Medzinárodnej ...

(12)

Informácie a osobné údaje zo Schengenského informačného systému v rozsahu podľa osobitného ...

a)
ministerstvu,
b)
Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky,
c)
Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky,
d)
súdu,
e)
prokuratúre,
f)
finančnej správe.
(13)

Informácie a osobné údaje zo Schengenského informačného systému v rozsahu podľa osobitného ...

(14)

Prevádzkovateľom informačných systémov Policajného zboru, v ktorých sú spracúvané osobné ...

(15)

Ak Policajný zbor spracúva osobné údaje, ktoré boli poskytnuté alebo sprístupnené s lehotou, ...

(16)

O každom poskytnutí a sprístupnení osobných údajov Policajný zbor vedie dokumentáciu na účely ...

§ 69a
Spracúvanie osobných údajov pri plnení úloh Policajného zboru na účely trestného konania
(1)

Pri predchádzaní a odhaľovaní trestnej činnosti, zisťovaní páchateľov trestných činov, vyšetrovaní ...

a)
písomne určiť účel, na ktorý sa majú osobné údaje spracúvať,
b)
zhromažďovať osobné údaje zodpovedajúce len určenému účelu a v rozsahu nevyhnutnom na určený ...
c)
uchovávať osobné údaje len na čas, ktorý je nevyhnutný na účely ich spracúvania,
d)
spracúvať osobné údaje získané na tieto účely oddelene od osobných údajov spracúvaných pri ...
(2)

Policajný zbor je pri spracúvaní osobných údajov pri plnení úloh Policajného zboru na účely ...

a)
zlučovať osobné údaje, ktoré sa získali na rozdielne účely,
b)
spracúvať nepravdivé osobné údaje; tieto osobné údaje sa musia takto označiť.
(3)

Policajný zbor je oprávnený pri spracúvaní osobných údajov pri plnení úloh Policajného zboru ...

(4)

Policajný zbor je oprávnený spracúvať osobné údaje pri plnení úloh Policajného zboru na účely ...

(5)

Policajný zbor nezlikviduje osobné údaje, ktoré sa uchovávajú v spisovom materiáli a nespracúvajú ...

(6)

Policajný zbor spracúva podľa odsekov 1 až 5 aj osobné údaje získavané pri predchádzaní, odhaľovaní ...

(7)

Policajný zbor je oprávnený osobné údaje spracúvané podľa odsekov 1 a 6 ďalej spracúvať aj ...

§ 69b
Spracúvanie osobných údajov pri pátraní po osobách
(1)

Pri pátraní po osobách je Policajný zbor oprávnený

a)
zlučovať v potrebnom rozsahu osobné údaje, ktoré sa získali na rozdielne účely,
b)
spracúvať osobitné kategórie osobných údajov takých osôb, ak je to nevyhnutné na ich vypátranie. ...
(2)

Po vypátraní nezvestnej osoby alebo hľadanej osoby Policajný zbor bez zbytočného odkladu zlikviduje ...

a)
osoba bola nezvestná alebo sa hľadala opakovane,
b)
možno dôvodne predpokladať, že osoba bude opäť nezvestná alebo hľadaná,
c)
osobné údaje o osobe sa spracúvajú pri plnení úloh Policajného zboru v súvislosti s trestným ...
§ 69c
Informovanie o osobných údajoch, oprava nesprávnych osobných údajov, doplnenie neúplných osobných ...
(1)

Každý, kto hodnoverným spôsobom9) preukáže svoju totožnosť, má právo písomne požiadať Policajný ...

a)
o poskytnutie informácie, aké osobné údaje Policajný zbor spracúva o jeho osobe,
b)
o poskytnutie informácie, aké osobné údaje a komu boli poskytnuté alebo sprístupnené,
c)
o opravu nesprávnych osobných údajov, doplnenie neúplných osobných údajov, likvidáciu nepravdivých ...
d)
ak sa osobné údaje spracúvajú podľa osobitného predpisu,27da) o poskytnutie informácie týkajúcej ...
(2)

Policajný zbor je povinný bezplatne žiadateľovi odpovedať do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti. ...

(3)

Policajný zbor je oprávnený požiadať toho, komu poskytol alebo sprístupnil osobné údaje, aby ...

(4)

Ak je Policajný zbor požiadaný o poskytnutie informácie podľa odseku 1 a osobné údaje boli poskytnuté ...

(5)

Policajný zbor na základe písomnej žiadosti dotknutej osoby bezplatne a bezodkladne opraví nesprávne ...

(6)

Policajný zbor alebo ministerstvo dotknutej osobe pri zistení nesprávnych osobných údajov oznámi, ...

(7)

Policajný zbor neposkytne dotknutej osobe informáciu o spracúvaných osobných údajoch alebo obmedzí ...

a)
môže dôjsť k ovplyvňovaniu alebo mareniu úradného postupu alebo šetrenia,
b)
môže dôjsť k ovplyvňovaniu alebo mareniu pri predchádzaní a odhaľovaní trestných činov, zisťovaní ...
c)
je to nevyhnutné na zabezpečenie ochrany verejného poriadku alebo bezpečnosti štátu,
d)
je to potrebné na ochranu dotknutej osoby alebo práv a slobôd iných osôb,
e)
ak tak ustanovuje osobitný zákon.27db)
(8)

Ak Policajný zbor neposkytne informáciu o spracúvaných osobných údajoch alebo obmedzí informáciu ...

(9)

Ak Policajný zbor odmietne vyhovieť žiadosti o opravu nesprávnych osobných údajov, doplnenie neúplných ...

(10)

Policajný zbor je oprávnený spracúvať kópie dokladov a dokumentov, ktoré žiadateľ poskytol ...

(11)

Na konanie podľa odsekov 1 až 9 sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.10)

§ 69d
Poskytovanie a sprístupňovanie osobných údajov
(1)

Policajný zbor poskytuje a sprístupňuje osobné údaje iným orgánom alebo osobám, ak

a)
to ustanovuje zákon,
b)
je to na prospech osoby, o ktorej sa vedú osobné údaje, a ak táto osoba dala na poskytnutie alebo ...
c)
je poskytnutie alebo sprístupnenie osobných údajov nevyhnutné na odstránenie bezprostredného závažného ...
d)
to ustanovuje osobitný predpis27dd) alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná. ...
(2)

Policajný zbor na základe písomnej žiadosti poskytne členskému štátu Európskej únie osobné ...

(3)

Policajný zbor poskytne alebo sprístupní podľa odseku 1 písm. a), b) a d) osobné údaje na základe ...

(4)

K poskytovaným a sprístupňovaným osobným údajom musia byť pripojené informácie o právoplatných ...

(5)

Príjemca údajov podľa odsekov 1 až 4 je oprávnený spracúvať osobné údaje na iný účel, než ...

(6)

Do zahraničia možno poskytovať a sprístupňovať osobné údaje i bez písomnej žiadosti, ak tak ...

(7)

Policajný zbor môže pri poskytovaní a sprístupnení osobných údajov iným orgánom alebo osobám ...

(8)

Policajný zbor môže osobné údaje prijaté od orgánu členského štátu poskytnúť alebo sprístupniť ...

a)
splnenie úlohy podľa zákona,
b)
predchádzanie a odhaľovanie trestných činov, zisťovanie páchateľov trestných činov, vyšetrovanie ...
c)
predchádzanie bezprostrednému závažnému ohrozeniu verejného poriadku alebo bezpečnosti štátu ...
d)
predchádzanie závažnému porušeniu práv fyzických osôb.
(9)

Policajný zbor poučí iný orgán alebo osobu, ktorým poskytol alebo sprístupnil osobné údaje, ...

(10)

Členským štátom Európskej únie podľa odseku 2 sa rozumie aj iný zmluvný štát Dohody o Európskom ...

§ 69da
Výmena informácií a osobných údajov s orgánmi členských štátov Európskej únie pri plnení ...
(1)

Policajný zbor je oprávnený pri plnení úloh Policajného zboru na účely trestného konania žiadať ...

(2)

Ak boli informácie alebo osobné údaje Policajnému zboru poskytnuté alebo sprístupnené od orgánu ...

(3)

Policajný zbor poskytuje a sprístupňuje na účely predchádzania a odhaľovania trestných činov, ...

a)
na jeho požiadanie alebo
b)
bez jeho požiadania, ak je predpoklad, že poskytnutím alebo sprístupnením informácie alebo osobného ...
(4)

Na žiadosť o informácie alebo osobné údaje Policajný zbor odpovie

a)
najneskôr do ôsmich hodín, ak ide o naliehavú žiadosť o informácie alebo osobné údaje, ktorá ...
b)
najneskôr do siedmich dní, ak ide o nenaliehavú žiadosť o informácie alebo osobné údaje, ktorá ...
c)
najneskôr do 14 dní, ak ide o inú žiadosť než podľa písmen a) a b).
(5)

Ak nie je možné odpovedať v lehotách podľa odseku 4, Policajný zbor poskytne žiadateľovi vysvetlenie, ...

(6)

Ak ide o naliehavú žiadosť podľa odseku 4 písm. a), nesmie predĺženie lehoty na poskytnutie informácií ...

(7)

Ak informácia alebo osobný údaj, ktorý sa má poskytnúť alebo sprístupniť orgánu členského ...

(8)

Ak informáciu alebo osobný údaj, ktorý sa má poskytnúť alebo sprístupniť orgánu členského ...

a)
je to nevyhnutné na predchádzanie a odhaľovanie trestných činov, zisťovanie páchateľov trestných ...
b)
prijímajúci orgán v treťom štáte alebo prijímajúci medzinárodný orgán zodpovedá za predchádzanie ...
c)
dotknutý tretí štát alebo medzinárodný orgán zaručí primeranú úroveň ochrany pri plánovanom ...
d)
orgán členského štátu, od ktorého sa informácie a osobné údaje získali, súhlasil s ich poskytnutím ...
(9)

Policajný zbor môže poskytnúť alebo sprístupniť osobné údaje medzinárodnému orgánu alebo ...

(10)

Policajný zbor môže pri poskytovaní alebo sprístupňovaní informácií a osobných údajov určiť ...

(11)

Policajný zbor môže odmietnuť poskytnutie alebo sprístupnenie informácie alebo osobného údaja ...

a)
ohrozilo bezpečnosť osôb,
b)
poškodilo základné záujmy bezpečnosti Slovenskej republiky,
c)
ohrozilo úspech prebiehajúceho odhaľovania, objasňovania, vyšetrovania trestného činu, stíhania ...
d)
bolo zjavne neprimerané alebo neopodstatnené vzhľadom na účely, na ktoré sa požaduje,
e)
sa týkalo trestného činu, za ktorý možno uložiť trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej ...
(12)

Policajný zbor môže osobné údaje poskytnuté alebo sprístupnené od orgánov členských štátov ...

a)
predchádzanie a odhaľovanie trestných činov, zisťovanie páchateľov trestných činov, vyšetrovanie ...
b)
iné súdne konanie, trestné konanie, správne konanie a konanie o priestupku, ktoré priamo súvisia ...
c)
predchádzanie bezprostrednému závažnému ohrozeniu verejného poriadku alebo bezpečnosti,
d)
akýkoľvek iný účel len s predchádzajúcim súhlasom orgánu členského štátu, ktorý poskytol ...
e)
historické, štatistické alebo vedecké účely, ak ich Policajný zbor anonymizoval.
(13)

Ministerstvo oznámi Rade Európskej únie a Európskej komisii medzinárodné zmluvy týkajúce sa ...

(14)

Podrobnosti o vymieňaní informácií a osobných údajov s orgánmi členských štátov Európskej ...

(15)

Ak sa výmena informácií a osobných údajov podľa odseku 1 týka vykonávania príslušných ustanovení ...

§ 69e
Zverejňovanie osobných údajov

Policajný zbor je oprávnený zverejňovať osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na plnenie úloh Policajného ...

§ 69f
Zriaďovanie informačných systémov Policajného zboru
(1)

Ministerstvo je povinné prerokovať s Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky zriadenie ...

(2)

Ministerstvo je povinné prerokovať s Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky zriadenie ...

§ 69g
Spoločné ustanovenie

Ustanoveniami štvrtej hlavy nie je dotknuté spracúvanie a výmena osobných údajov a informovanie ...

PIATA HLAVA
VYČLENENIE VOJAKOV A PRÍSLUŠNÍKOV OZBROJENÝCH BEZPEČNOSTNÝCH ZBOROV NA PLNENIE ÚLOH POLICAJNÉHO ZBORU

§ 70
(1)

Ak sily a prostriedky Policajného zboru nebudú postačovať na zabezpečenie ochrany štátnej hranice, ...

(2)

Na profesionálnych vojakov, vojakov mimoriadnej služby, colníkov a príslušníkov Zboru väzenskej ...

§ 71

Profesionálni vojaci, vojaci mimoriadnej služby, colníci a príslušníci Zboru väzenskej a justičnej ...

ŠIESTA HLAVA
VZŤAHY POLICAJNÉHO ZBORU K ŠTÁTNYM ORGÁNOM, OBCIAM, PRÁVNICKÝM OSOBÁM A FYZICKÝM OSOBÁM A K ZAHRANIČIU

§ 72

Každý má právo obracať sa na policajtov a útvary Policajného zboru so žiadosťou o pomoc. Policajti ...

§ 72a
(1)

Minister financií Slovenskej republiky a guvernér Národnej banky Slovenska (ďalej len „guvernér“) ...

(2)

Na plnenie úloh podľa odseku 1 poskytne minister financií Slovenskej republiky alebo guvernér službe ...

(3)

Služba finančnej polície poskytne ministrovi financií Slovenskej republiky alebo guvernérovi informácie, ...

§ 73
(1)

Útvary Policajného zboru poskytujú ochranu osobám povereným výkonom rozhodnutia súdu, alebo iného ...

(2)

O poskytnutie ochrany podľa odseku 1 možno požiadať len vtedy, ak

a)
výkon rozhodnutia bol zmarený alebo
b)
z konania alebo charakteru osoby povinného vyplýva odôvodnený záver, že môže dôjsť k ohrozeniu ...
(3)

Na požiadanie osoby ohrozenej osobou vykázanou podľa § 27a útvar Policajného zboru zabezpečuje ...

§ 74
(1)

Ak nie je obec schopná zabezpečiť verejný poriadok v obci vlastnými silami a prostriedkami, môže ...

(2)

Policajný zbor a obecná polícia vo veciach verejného poriadku a v obecných veciach verejného poriadku28) ...

§ 75
(1)

Ak vznikne bezprostredné nebezpečenstvo porušenia verejného poriadku, ktoré nemôže byť odstránené ...

(2)

Ak nevyhnutné opatrenia podľa odseku 1 boli vykonané bez vedomia príslušného orgánu, Policajný ...

§ 76
(1)

Útvary Policajného zboru sú oprávnené pri plnení svojich úloh požadovať od štátnych orgánov, ...

(2)

Štátne orgány, obce, právnické a fyzické osoby sú povinné požadované podklady a informácie ...

(3)

Policajný zbor môže takto získané podklady a informácie použiť len na plnenie svojich úloh ...

(4)

Policajný zbor je oprávnený pri pátraní po hľadanej osobe a nezvestnej osobe zisťovať prevádzkové ...

(5)

Policajný zbor je oprávnený pri pátraní po odcudzenom motorovom vozidle, ktorého súčasťou bolo ...

(6)

Útvary Policajného zboru upozorňujú štátne orgány, obce, právnické a fyzické osoby na skutočnosti, ...

(7)

Železnice Slovenskej republiky, dopravcovia a právnické osoby, ktoré majú objekty a prevádzkujú ...

§ 76a
(1)

Policajný zbor je v rozsahu potrebnom na plnenie svojich úloh oprávnený žiadať poskytovanie informácií ...

(2)

Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ informačného systému užívateľov verejnej telefónnej ...

(3)

Policajný zbor je za podmienok ustanovených osobitným predpisom28h) oprávnený získavať prevádzkové ...

(4)

Policajný zbor je oprávnený využívať informácie a osobné údaje podľa odsekov 1 až 3 len v ...

(5)

Prevádzkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje, a sprostredkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje,11ba) ...

(6)

Policajný zbor poskytuje alebo zverejňuje informácie, ktoré nie sú osobnými údajmi, ak je to ...

(7)

Policajný zbor je povinný zabezpečiť ochranu informácií a osobných údajov pred ich neoprávneným ...

(8)

Osobnými údajmi podľa odsekov 1, 2 a 4 až 7 sú meno, priezvisko, rodné číslo, dátum a miesto ...

§ 77

Policajt je oprávnený v prípade nebezpečenstva bezprostredného ohrozenia života a zdravia alebo ...

§ 77a
(1)

Policajný zbor spolupracuje s políciami iných štátov, s medzinárodnými policajnými organizáciami, ...

(2)

Policajný zbor môže plniť úlohy Policajného zboru aj mimo územia Slovenskej republiky, ak to ...

(3)

Ministerstvo môže na plnenie úloh Policajného zboru aj mimo územia Slovenskej republiky vysielať ...

§ 77b
(1)

Policajt je oprávnený pôsobiť na území iného štátu

a)
podľa podmienok, v rozsahu a spôsobom ustanoveným medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika ...
b)
na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky o účasti na mierových operáciách podľa rozhodnutia ...
c)
ak je vyslaný na plnenie úloh Policajného zboru na základe rozhodnutia ministra alebo prezidenta ...
(2)

Pri vysielaní policajta do zahraničia podľa odseku 1 sa postupuje podľa osobitného zákona.7)

§ 77c
(1)

Príslušník polície iného štátu môže podľa podmienok, v rozsahu a spôsobom ustanoveným medzinárodnou ...

(2)

Ak nie je uzatvorená medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, a ak je to potrebné ...

a)
ako legalizanta a agenta,
b)
na vykonanie predstieraného prevodu veci,
c)
na sledovanie osôb a vecí alebo
d)
na použitie informačno-technických prostriedkov a nástrahovej a zabezpečovacej techniky.
(3)

Činnosť príslušníka polície iného štátu pri vykonávaní úloh podľa odseku 2 riadi policajt. ...

(4)

Pri náhrade škody vzniknutej v súvislosti s vykonávaním úloh podľa odseku 2 sa postupuje podľa ...

SIEDMA HLAVA
DOBROVOĽNÝ STRÁŽCA PORIADKU

§ 77d
(1)

Dobrovoľný strážca poriadku (ďalej len „strážca poriadku“) pomáha pri plnení úloh služby ...

(2)

Osobu na prijatie za strážcu poriadku môže navrhnúť obec, v ktorej má osoba trvalý pobyt. Návrh ...

a)
meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a adresu trvalého pobytu navrhovanej osoby,
b)
písomný súhlas navrhovanej osoby,
c)
výpis registra trestov navrhovanej osoby nie starší ako tri mesiace.
(3)

Osobu za strážcu poriadku prijíma a schvaľuje podľa potrieb Policajného zboru riaditeľ útvaru ...

§ 77e
(1)

Strážca poriadku plní úlohy okrem úloh podľa odseku 4 len v prítomnosti policajta a podľa jeho ...

(2)

Strážca poriadku má pri plnení úloh preukaz strážcu poriadku viditeľne pripnutý na ľavej prednej ...

(3)

Rukávovú pásku tvorí pruh látky zelenej farby široký 120 mm s nápisom DOBROVOĽNÝ STRÁŽCA ...

(4)

Strážca poriadku je oprávnený so súhlasom útvaru Policajného zboru vykonávať na úseku ochrany ...

(5)

Strážca poriadku je pri plnení úloh podľa odseku 1 oprávnený,

a)
ak ide o porušenie všeobecne záväzného právneho predpisu na úseku ochrany verejného poriadku, ...
b)
usmerňovať účastníkov dopravy najmä pri dopravnej nehode, poškodení komunikácie a na tieto ...
(6)

Každý je povinný uposlúchnuť výzvu, pokyn a usmernenie strážcu poriadku alebo strpieť výkon ...

(7)

Čas a miesto plnenia úloh strážcu poriadku určuje útvar Policajného zboru po dohode so strážcom ...

ÔSMA HLAVA
NÁHRADA ŠKODY

§ 78
(1)

Štát zodpovedá za škodu osobe, ktorá poskytla pomoc Policajnému zboru alebo policajtom na ich ...

(2)

Ak došlo k ujme na zdraví alebo k smrti poškodeného, postupuje sa podľa predpisov o odškodňovaní ...

a)
patrí poškodenému popri nárokoch podľa pracovnoprávnych predpisov jednorazové mimoriadne odškodnenie, ...
b)
sa zvyšuje jednorazové odškodnenie patriace podľa pracovnoprávnych predpisov pozostalým po poškodenom ...
(3)

Poškodenému sa uhradí aj škoda na veciach, ktorá mu vznikla v súvislosti s poskytnutím pomoci ...

(4)

Štát uhradí aj škodu, ktorú osoba spôsobila v súvislosti s pomocou poskytnutou Policajnému zboru ...

(5)

Štát zodpovedá aj za škody spôsobené Policajným zborom alebo policajtmi v súvislosti s plnením ...

(6)

Štát zodpovedá za škodu28jd) spôsobenú Policajným zborom alebo ministerstvom, ktorá vznikla ...

(7)

Náhradu škody poskytuje v zastúpení štátu ministerstvo. Ministerstvo požaduje regresnú náhradu ...

DEVIATA HLAVA
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 79

Minister môže povolať na plnenie úloh ministerstva policajtov.

§ 80
Povinnosť mlčanlivosti
(1)

Policajti sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, s ktorými sa oboznámili pri plnení ...

(2)

Ak bola osoba poučená Policajným zborom alebo policajtom o povinnosti zachovávať mlčanlivosť ...

(3)

Od povinnosti mlčanlivosti môže oslobodiť minister alebo prezident Policajného zboru.

(4)

Policajta služby ochrany určených osôb možno zbaviť povinnosti mlčanlivosti o skutočnostiach, ...

(5)

Ustanoveniami odsekov 1 až 4 nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu o ochrane utajovaných ...

§ 81
Zákaz používať označenia „Policajný zbor“ a „Polícia“ a zákaz používať služobnú ...
(1)

Ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovujú inak, zakazuje sa v ústnom vyhlásení, na odeve, ...

(2)

Ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovujú inak, zakazuje sa používať služobnú rovnošatu ...

(3)

Výnimky zo zákazov podľa odsekov 1 a 2 udeľuje Policajný zbor. Na konanie a rozhodovanie o výnimke ...

§ 81a
Stravovanie osoby, ktorej bola obmedzená osobná sloboda
(1)

Stravovanie predvedenej osoby, zaistenej osoby alebo osoby umiestnenej v cele podľa tohto zákona, ...

(2)

Výdavky na stravovanie hradí osoba, ktorej bola strava poskytnutá; ak to jej aktuálne pomery nedovoľujú, ...

(3)

Hornú hranicu výdavkov na stravovanie vrátane použitého materiálu, ktoré znáša štát, a ďalšie ...

§ 81b
(1)

Hľadanou osobou sa na účely tohto zákona rozumie fyzická osoba, u ktorej je daný niektorý zo ...

(2)

Nezvestnou osobou sa na účely tohto zákona rozumie fyzická osoba, ktorej nezvestnosť je oznámená ...

§ 82
Prechodné ustanovenia
(1)

Ak sa v iných zákonoch alebo všeobecne záväzných právnych predpisoch hovorí o Zbore národnej ...

(2)

Ak sa v iných zákonoch alebo všeobecne záväzných právnych predpisoch hovorí o Federálnom policajnom ...

§ 82aa
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2011
(1)

Služobná rovnošata, služobný preukaz a odznak operatívnej služby, ktoré Železničná polícia ...

(2)

Policajný zbor môže do 31. decembra 2015 používať služobné motorové vozidlá s označením ...

§ 82a

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.

§ 83
Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1.

zákon Slovenskej národnej rady č. 204/1991 Zb. o Policajnom zbore Slovenskej republiky v znení zákona ...

2.

zákon č. 384/1990 Zb. o vymedzení pôsobnosti Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky vo veciach ...

3.

zákon č. 333/1991 Zb. o Federálnom policajnom zbore a Zbore hradnej polície;

4.

§ 15 vyhlášky Ministerstva vnútra č. 87/1964 Zb. o vodičských preukazoch.

§ 83a

Zrušuje sa zákon č. 382/1997 Z. z. o pomocníkoch Policajného zboru.

§ 84
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembrom 1993.

Michal Kováč v. r.Ivan Gašparovič v. r.Vladimír Mečiar v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 171/1993 Z. z. v znení zákona č. 490/2001 Z. z.

  VZOR

  Preukaz strážcu poriadku

  Preukaz má rozmery 105 mm x 75 mm.

  Príloha č. 2 k zákonu č. 171/1993 Z. z. v znení zákona č. 490/2001 Z. z.

  VZOR

  Rukávová páska dobrovoľného strážcu poriadku

  Príloha č. 3 k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Rámcové rozhodnutie Rady 2006/960/SVV z 18. decembra 2006 o zjednodušení výmeny informácií a ...

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných ...

  3.

  Rámcové rozhodnutie Rady 2008/977/SVV z 27. novembra 2008 o ochrane osobných údajov spracúvaných ...

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred ...
 • 1a)  Trestný poriadok.
 • 1aa)  Napríklad § 34 ods. 6 a 8 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení ...
 • 1b)  § 13 zákona č. 130/1998 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení ...
 • 1c)  Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa ustanovuje ...
 • 2)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 • 2a)  Zákon č. 256/1998 Z. z. o ochrane svedka a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 2b)  § 34 a 35 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 2c)  Zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení ...
 • 3)  Napr. zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1993 Z. z. o občianskych preukazoch, zákon ...
 • 4)  Napríklad Trestný zákon,Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok, Správny súdny ...
 • 4a)  Napríklad § 141 až 152 Trestného poriadku.
 • 5)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 328/1996 Z. z., ktorým sa ustanovujú nové sídla a ...
 • 6a)  § 10 ods. 8 písm. a) a b) a ods. 10 Trestného poriadku.
 • 7)  Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej ...
 • 7a)  Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 8)  § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
 • 8a)  Napríklad § 101 Civilného sporového poriadku, § 77 Správneho súdneho poriadku, § 120 ods. 3 ...
 • 9)  Napr. zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1993 Z. z. o občianskych preukazoch, zákon ...
 • 10)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
 • 10a)  § 742 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
 • 10aa)  Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ...
 • 10ab)  § 12 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z. z. v znení zákona č. 69/2000 ...
 • 10b)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších ...
 • 11)  § 2 Obchodného zákonníka.
 • 11b)  § 4 ods. 1 písm. f) zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 602/2003 ...
 • 11ba)  § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 428/2002 Z. z. v znení zákona č. 602/2003 Z. z.
 • 11bb)  § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 428/2002 Z. z. v znení zákona č. 602/2003 Z. z.
 • 11bc)  Zákon č. 428/2002 Z. z. v znení zákona č. 602/2003 Z. z.
 • 11bd)  Napríklad Trestný poriadok.
 • 11bda)  Čl. 7 a príloha I nariadenia (ES) č. 562/2006 v platnom znení.
 • 11bdb)  § 13 zákona č. 404/2011 Z. z.
 • 11be)  § 325 ods. 2 písm. e) Civilného sporového poriadku.
 • 11bf)  § 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s ...
 • 11bg)  § 47 ods. 1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov. ...
 • 11bh)  § 328 až 332 Civilného sporového poriadku.
 • 11bi)  Šiesta časť zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele ...
 • 11c)  § 125 Trestného zákona.
 • 11d)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení ...
 • 11e)  Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (Živnostenský zákon) v znení neskorších ...
 • 11f)  § 91 ods. 4 písm. g) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 11g)  Zákon č. 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení ...
 • 12)  § 4 a 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním ...
 • 12a)  § 6 ods. 1 zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach.
 • 12b)  Písmeno g) prílohy k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z. z. o Železniciach ...
 • 13)  Napríklad § 54 zákona č. 48/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 14)  § 49 a 50 zákona č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
 • 15)  § 11 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
 • 16)  Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 41/1984 Zb. o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných ...
 • 17)  Vyhláška č. 145/1956 Ú. v. o premávke na cestách v znení neskorších predpisov.
 • 18)  § 11 ods. 1 Trestného zákona.
 • 18a)  § 111 Trestného poriadku,
 • 18aa)  Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 o postupnom zrušení kontrol na ...
 • 18ab)  Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 18b)  § 117 ods. 3 Trestného poriadku.
 • 18c)  § 136 ods. 5 Trestného poriadku.
 • 18d)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe, ...
 • 19)  Zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení zákona č. 458/2003 Z. z.
 • 20)  Zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve.
 • 21)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 315/1992 Zb. o verejných telovýchovných, športových a turistických ...
 • 22)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach.
 • 23)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách ...
 • 24)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 25)  § 25 Trestného zákona.
 • 26)  § 24 Trestného zákona.
 • 27a)  § 3 písm. c) zákona č. 52/1998 Z. z.
 • 27b)  § 24 zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení zákona č. 319/1999 ...
 • 27ba)  Napríklad § 17 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. v znení zákona ...
 • 27d)  § 22 a 23 Trestného zákona.
 • 27da)  Čl. 31 ods. 1 rozhodnutia Rady 2008/615/SVV z 23. júna 2008 o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, ...
 • 27db)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 27dc)  § 45 zákona č. 428/2002 Z. z. v znení zákona č. 90/2005 Z. z.
 • 27dd)  Napríklad rozhodnutie Rady 2008/615/SVV z 23. júna 2008 o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, ...
 • 27e)  § 4 ods. 8 zákona č. 403/2004 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 27ea)  Napríklad Dohoda medzi Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o pridružení ...
 • 27eb)  Napríklad rozhodnutie Rady 2009/371/SVV zo 6. apríla 2009 o zriadení Európskeho policajného úradu ...
 • 27f)  Čl. 1 ods. 3 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového ...
 • 27g)  Čl. 1 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.
 • 27h)  § 2 ods. 1 písm. e) prvý bod až tretí bod zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene ...
 • 28)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii.
 • 28c)  § 63 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.
 • 28d)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1993 Z. z. o občianskych preukazoch v znení neskorších ...
 • 28e)  § 23 zákona č. 381/1997 Z. z. o cestovných dokladoch.
 • 28f)  Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej ...
 • 28g)  § 85 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných ...
 • 28h)  § 63 ods. 6 až 13 zákona č. 351/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 28j)  Napríklad zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností o zmene a doplnení niektorých ...
 • 28ja)  Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa ustanovuje ...
 • 28jb)  Čl. 17 ods. 1 rozhodnutia Rady 2008/615/SVV z 23. júna 2008 o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, ...
 • 28jc)  Rozhodnutie Rady 2008/615/SVV (Ú. v. EÚ L 210, 6. 8. 2008). Rozhodnutie Rady 2008/617/SVV z 23. júna ...
 • 28jd)  Zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene ...
 • 28je)  § 3 písm. b) a c) zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti ...
 • 28k)  Napríklad Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.