Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70791
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
04.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o námornej plavbe 435/2000 účinný od 16.02.2020


Platnosť od: 13.12.2000
Účinnosť od: 16.02.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Vodná doprava

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST15 JUD1 DS11 EU PP6 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o námornej plavbe 435/2000 účinný od 16.02.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 435/2000 s účinnosťou od 16.02.2020 na základe 236/2019

Legislatívny proces k zákonu 236/2019§ 2
Vymedzenie niektorých pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
námornou plavbou prevádzkovanie námorných lodí a rekreačných plavidiel na mori a ostatných vodných cestách, pre ktoré platí právny režim mora alebo ktoré sú s morom spojené, ako aj na ich pobyt v prístave alebo na miestach kotvenia a uviazania,
b)
námornou loďou plavidlo určené na prepravu nákladu alebo cestujúcich, alebo nákladu a cestujúcich plávajúce pod štátnou vlajkou Slovenskej republiky,
c)
námornou prievoznou loďou námorná loď určená na pravidelnú prepravu cestujúcich, cestných a železničných vozidiel,
d)
námornou osobnou loďou námorná loď určená na prepravu viac ako 12 cestujúcich,
e)
námornou jachtou námorná loď určená na rekreačné účely s počtom cestujúcich nie vyšším ako 12, s dĺžkou väčšou ako 24 m a s hrubou priestornosťou menšou ako 500 registrovaných ton, plávajúca pod štátnou vlajkou Slovenskej republiky a nevyužívaná na komerčné účely,
f)
námornou loďou s ochrannou palubou námorná loď vybavená palubou, po ktorú siahajú priečne vodotesné priedely,
g)
námorným rekreačným plavidlom plavidlo určené na rekreačné účely, plávajúce pod štátnou vlajkou Slovenskej republiky (ďalej len „rekreačné plavidlo“), zapísané v registri námorných rekreačných plavidiel,
h)
klasifikačnou spoločnosťou právnická osoba alebo jej organizačná zložka alebo iné ňou riadené subjekty vykonávajúce pre Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) činnosti súvisiace so zabezpečovaním technickej spôsobilosti námorných lodí a rekreačných plavidiel,
i)
uznanou klasifikačnou spoločnosťou klasifikačná spoločnosť uznaná podľa osobitného predpisu,1ba)
j)
vlastníkom námornej lode alebo rekreačného plavidla zapísaného v námornom registri Slovenskej republiky právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na prevádzkovanie námornej lode alebo rekreačného plavidla pod vlastným menom a na vlastnú zodpovednosť,
k)
prevádzkovateľom námornej lode alebo rekreačného plavidla právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na prevádzkovanie námornej lode alebo rekreačného plavidla pod vlastným menom a na vlastnú zodpovednosť, ak je na to splnomocnená vlastníkom námornej lode alebo rekreačného plavidla,
l)
medzinárodnou zmluvou medzinárodný dohovor spolu s jeho povinne uplatňovaným protokolom a kódexom prijatým Medzinárodnou námornou organizáciou, ktorý nadobudol platnosť, rezolúcia alebo obežník Medzinárodnej námornej organizácie, ktorým sa tento dohovor v aktuálnej verzii uvádza do platnosti, a medzinárodný dohovor prijatý Medzinárodnou organizáciou práce v oblasti námornej plavby, ktorým je Slovenská republika viazaná.
zobraziť paragraf
§ 4
Ministerstvo

(1)
Ministerstvo
a)
vykonáva štátnu správu v námornej plavbe vrátane štátneho dozoru,
b)
poveruje uznanú klasifikačnú spoločnosť
1.
schvaľovaním technickej dokumentácie rekreačných plavidiel, ak nebola schválená podľa osobitného predpisu,1a) a schvaľovaním technickej dokumentácie námorných lodí,
2.
technickým dozorom počas stavby rekreačných plavidiel, ak nebol realizovaný podľa osobitného predpisu1a), a technickým dozorom počas stavby námorných lodí,
3.
vykonávaním pravidelných technických kontrol námorných lodí v súlade s rezolúciou Medzinárodnej námornej organizácie A.1070 (28) a rekreačných plavidiel a vydávaním dokladov o technickej spôsobilosti námorných lodí v súlade s rezolúciou Medzinárodnej námornej organizácie A.1070 (28) a rekreačných plavidiel,
4.
vydávaním a schvaľovaním postupov, opatrení, osvedčení podľa medzinárodnej zmluvy1b) a osvedčení o výnimke z medzinárodnej zmluvy,1b) v súlade s rezolúciou Medzinárodnej námornej organizácie A.1070 (28),
c)
môže predložiť Európskej komisii žiadosť o uznanie klasifikačnej spoločnosti, ktorá doteraz nebola uznaná, spolu so všetkými informáciami a dôkazmi, ktoré preukazujú, že táto klasifikačná spoločnosť spĺňa kritériá vzťahujúce sa na uznané klasifikačné spoločnosti ustanovené v osobitnom predpise,1ba)
d)
spolupracuje s Európskou komisiou pri posudzovaní klasifikačnej spoločnosti, o uznanie, ktorej žiadalo podľa písmena c),
e)
upraví poverenie uznanej klasifikačnej spoločnosti podľa písmena b), ak Európska komisia upravila uznanie klasifikačnej spoločnosti, ktoré udelila,
f)
môže predložiť Európskej komisii žiadosť o odňatie uznania klasifikačnej spoločnosti,
g)
nesmie odmietnuť poveriť uznanú klasifikačnú spoločnosť, iba v odôvodnených prípadoch, môže obmedziť počet poverených uznaných klasifikačných spoločností,
h)
kontroluje činnosť poverenej uznanej klasifikačnej spoločnosti, a ak pri kontrole zistí, že poverená uznaná klasifikačná spoločnosť nevykonáva svoju činnosť v súlade s poverením podľa písmena b), platnosť poverenia pozastaví alebo zruší,
i)
informuje bezodkladne Európsku komisiu a ostatné členské štáty o poverených uznaných klasifikačných spoločnostiach a o pozastavení platnosti poverenia alebo o zrušení poverenia uznanej klasifikačnej spoločnosti podľa písmena h) s uvedením závažných dôvodov pozastavenia poverenia alebo zrušenia poverenia,
j)
každé dva roky vyhodnocuje činnosť poverenej uznanej klasifikačnej spoločnosti a zasiela hodnotenie jej činnosti Európskej komisii a ostatným členským štátom do 31. marca roku, ktorý nasleduje po rokoch, v ktorých bola činnosť hodnotená,
k)
spolupracuje s poverenou uznanou klasifikačnou spoločnosťou pri vypracúvaní pravidiel a postupov na vykonávanie činností tejto spoločnosti podľa písmena b) a na dosiahnutie jednotného výkladu medzinárodných zmlúv,
l)
zastupuje Slovenskú republiku v medzinárodných organizáciách pre námornú plavbu,
m)
uzatvára medzinárodné zmluvy týkajúce sa námornej plavby,
n)
predkladá Európskej komisii správu o dôvodoch zadržania námorných lodí zapísaných v námornom registri a zaradenia Slovenskej republiky do čierneho zoznamu alebo sivého zoznamu podľa Parížskeho memoranda o porozumení o štátnej prístavnej kontrole najneskôr štyri mesiace odo dňa zverejnenia výročnej správy Parížskeho memoranda o porozumení o štátnej prístavnej kontrole,
o)
oznámi Európskej komisii oprávnené orgány, ktoré budú mať prístup k údajom o námorných nehodách a námorných mimoriadnych udalostiach z Európskej informačnej platformy o námorných nehodách,
p)
oznámi bez zbytočného odkladu predsedovi stálej komisie na vyšetrovanie námornej nehody a námornej mimoriadnej udalosti účasť námornej lode na námornej nehode alebo na námornej mimoriadnej udalosti,
q)
môže delegovať po vzájomnej dohode na príslušný orgán iného členského štátu úlohu viesť vyšetrovanie námornej nehody alebo námornej mimoriadnej udalosti alebo určité úlohy na vykonanie takého vyšetrovania,
r)
spolupracuje s príslušnými orgánmi členských štátov a Medzinárodnou námornou organizáciou pri prijímaní postupov a pravidiel, zriaďovaní a vývoji systémov na účely zvyšovania bezpečnosti námornej plavby a ochrany životného prostredia a poskytuje im potrebné informácie,
s)
spolupracuje s príslušným orgánom členského štátu, ktorý oznámil ministerstvu začatie konania vo veci porušenia povinností podľa § 24 písm. b) alebo § 40 ods. 1 písm. e) alebo vo veci falšovania dokladov vydaných podľa odseku 2 písm. l) a výnimiek podľa odseku 2 písm. m) alebo vo veci získania dokladov vydaných podľa odseku 2 písm. l) a výnimiek podľa odseku 2 písm. m) v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
(2)
Ministerstvo plní funkciu námorného úradu, v ktorej rámci
a)
vedie námorný register Slovenskej republiky; prijíma podania týkajúce sa zápisu námornej lode alebo rekreačného plavidla do námorného registra a podania týkajúce sa všetkých zmien vzťahujúcich sa na námornú loď, alebo rekreačné plavidlo, ktoré sú už zapísané v námornom registri,
b)
vykonáva kontrolu spôsobilosti námorných lodí a rekreačných plavidiel na plavbu,
c)
vydáva vlastníkovi námornej lode alebo rekreačného plavidla registračný list oprávňujúci plávať pod štátnou vlajkou Slovenskej republiky; vlastníkovi námornej lode alebo rekreačného plavidla vydáva aj dočasný registračný list,
d)
určuje minimálne obsadenie námornej lode lodnou posádkou z hľadiska zaistenia jej bezpečnej prevádzky,
e)
vydáva lodné listiny podľa tohto zákona a medzinárodných zmlúv a usmernenia týkajúce sa bezpečnosti plavby a bezpečnosti námorných lodí,
f)
schvaľuje prvé vydanie osvedčenia o výnimke z technickej spôsobilosti námornej lode,
g)
vydáva osvedčenie o poistení zodpovednosti dopravcu1bb) podľa vzoru uvedeného v osobitnom predpise,1bc)
h)
schvaľuje a potvrdzuje denníky a iné lodné doklady,
i)
vydáva povolenie na prepravu cestujúcich,
j)
vykonáva kontrolu odbornej spôsobilosti členov lodných posádok a veliteľov rekreačných plavidiel,
k)
vydáva námornícke knižky členom lodných posádok,
l)
vydáva preukazy odbornej spôsobilosti a preukazy spôsobilosti členov lodných posádok, potvrdenia preukazov odbornej spôsobilosti, potvrdenia o uznaní preukazov odbornej spôsobilosti, preukazy spôsobilosti po absolvovaní kvalifikačných kurzov, osvedčenia o splnení požiadaviek podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,1bca) a preukaz odbornej spôsobilosti člena posádky námornej jachty,
m)
v odôvodnených prípadoch povoľuje výnimky z požadovanej odbornej praxe a z preukazovania odbornej spôsobilosti,
n)
vydáva preukazy odbornej spôsobilosti veliteľov rekreačných plavidiel; môže uznať odbornú spôsobilosť na vedenie rekreačného plavidla získanú v zahraničí, vydanú príslušným úradom cudzieho štátu v rozsahu platnom pre danú oblasť plavby,
o)
schvaľuje spôsobilosť rekreačného plavidla na plavbu a vydáva medzinárodné osvedčenie rekreačného plavidla podľa § 54,
p)
vedie evidenciu držiteľov preukazov odbornej spôsobilosti, potvrdení preukazov odbornej spôsobilosti, preukazov spôsobilosti, potvrdení o uznaní preukazu odbornej spôsobilosti, preukazov spôsobilosti po absolvovaní kvalifikačných kurzov, ktoré boli vydané, ktorých platnosť sa skončila, bola pozastavená, zrušená alebo obnovená alebo ktoré boli nahlásené ako stratené alebo zničené a vydaných výnimiek podľa písmena m) a osvedčení o splnení požiadaviek podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná;1bca) do týchto evidencií sa zapisujú osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, pohlavie, jedinečný identifikátor, ak je dostupný, adresa trvalého pobytu, štátna príslušnosť a číslo občianskeho preukazu alebo obdobného dokladu a poskytujú sa na základe žiadosti prístavným orgánom, vlastníkovi námornej lode, prevádzkovateľovi námornej lode a osobe sprostredkujúcej zamestnanie člena lodnej posádky,
q)
vedie evidenciu držiteľov preukazov odbornej spôsobilosti člena posádky námornej jachty, vydaných námorníckych knižiek a osvedčení o absolvovaní kvalifikačných kurzov na výkon funkcie podľa osobitného predpisu,1bd) odborných kurzov bezpečnostného výcviku a doplnkových odborných kurzov členov lodných posádok (ďalej len „kvalifikačné kurzy“) a kurzov na vedenie rekreačných plavidiel,
r)
poveruje právnické osoby alebo fyzické osoby vykonávaním kvalifikačných kurzov a kurzov na vedenie rekreačných plavidiel a vykonáva dohľad a štátny dozor nad ich priebehom a v prípade zistenia závažných nedostatkov môže odňať poverenie na ich vykonávanie; ak nie je ustanovené inak, štátny dozor sa vykonáva podľa základných pravidiel kontrolnej činnosti,1bdaa)
s)
schvaľuje učebné osnovy kvalifikačných kurzov a kurzov na vedenie rekreačných plavidiel a školiteľov,
t)
zabezpečuje najmenej raz za päť rokov vykonanie nezávislého hodnotenia vedomostí, schopností ich aplikovať a činností súvisiacich so získaním a hodnotením spôsobilosti a systému, ktorým sa uskutočňuje preukazovanie spôsobilosti člena lodnej posádky nezávislými kvalifikovanými osobami a správu o každom nezávislom hodnotení zasiela Európskej komisii a Medzinárodnej námornej organizácii do šiestich mesiacov odo dňa vykonania hodnotenia podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,1bda)
u)
môže na základe žiadosti iného členského štátu vykonať nezávislé hodnotenie podľa písmena t) na účely preverenia riadiacich a monitorovacích opatrení, činností zodpovedajúcich plánovaným opatreniam a zdokumentovaným postupom, ich účinnosti, opatrení na odstránenie nedostatkov a súladu obsahu systému riadenia kvality s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná;1bdb) výsledky každého hodnotenia sa zasielajú osobe zodpovednej za hodnotenú oblasť,
v)
zabezpečuje dostupnosť najnovších zmien vnútroštátnych predpisov a medzinárodných predpisov týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany morského životného prostredia na námorných lodiach oprávnených plávať pod štátnou vlajkou Slovenskej republiky v určenom pracovnom dorozumievacom jazyku,
w)
poskytuje Európskej komisii každoročne informácie podľa prílohy č. 2 zaznamenané do 31. decembra predchádzajúceho roka na účely štatistickej analýzy v elektronickej podobe umožňujúcej uchovávanie údajov na štatistické účely; na poskytovanie týchto informácií sa nevzťahuje osobitný predpis1be) a osobné údaje musia byť anonymizované,
x)
schvaľuje a uznáva knihu výcviku podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,1bdb)
y)
vydáva osvedčenie o námornej práci spolu s vyhlásením o splnení požiadaviek na námornú prácu alebo dočasné osvedčenie o námornej práci podľa vzoru a za podmienok ustanovených medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná;1bea) podkladom na vydanie osvedčenia je protokol o výsledku kontroly podľa § 5b ods. 2, ktorým sa preukazuje splnenie podmienok podľa tohto zákona a medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.1bea)
(3)
Ministerstvo pred udelením poverenia na výkon činností súvisiacich so zabezpečovaním technickej spôsobilosti námorných lodí uznanej klasifikačnej spoločnosti so sídlom v inom ako členskom štáte (ďalej len „tretí štát“), môže požiadať tento tretí štát, aby poveril uznané klasifikačné spoločnosti, ktoré majú sídlo v členskom štáte na základe reciprocity.
(4)
Poverením podľa odseku 1 písm. b) je písomná zmluva uzatvorená medzi ministerstvom a uznanou klasifikačnou spoločnosťou, ktorá musí obsahovať najmä
a)
ustanovenia podľa dodatku II rezolúcie Medzinárodnej námornej organizácie A.739(18),
b)
ustanovenia o finančnej zodpovednosti, a to
1.
právo ministerstva na finančnú náhradu od uznanej klasifikačnej spoločnosti v rozsahu súdneho rozhodnutia alebo rozhodcovského rozhodnutia, podľa ktorého uznaná klasifikačná spoločnosť úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti spôsobila škodu na majetku, stratu majetku, zranenie alebo smrť osôb,
2.
právo ministerstva na finančnú náhradu od uznanej klasifikačnej spoločnosti v rozsahu súdneho rozhodnutia alebo rozhodcovského rozhodnutia, podľa ktorého uznaná klasifikačná spoločnosť z nedbanlivosti spôsobila zranenie alebo smrť osôb; finančná náhrada musí byť najmenej 4 milióny eur,
3.
právo ministerstva na finančnú náhradu od uznanej klasifikačnej spoločnosti v rozsahu súdneho rozhodnutia alebo rozhodcovského rozhodnutia, podľa ktorého uznaná klasifikačná spoločnosť z nedbanlivosti spôsobila stratu majetku alebo škodu na majetku; finančná náhrada musí byť najmenej 2 milióny eur,
c)
ustanovenie o pravidelnej kontrolnej činnosti podľa odseku 1 písm. h) a j),
d)
ustanovenia o možnosti vykonávania náhodných a podrobných kontrol námorných lodí,
e)
ustanovenia o povinnosti uznanej klasifikačnej spoločnosti predkladať informácie o klasifikovaných námorných lodiach, o zmenách, odňatí alebo pozastavení platnosti klasifikačnej triedy námornej lode.
(5)
V poverení podľa odseku 4 ministerstvo môže ustanoviť povinnosť pre uznanú klasifikačnú spoločnosť zriadiť organizačnú zložku so sídlom na území Slovenskej republiky.
(6)
Ministerstvo predkladá Medzinárodnej námornej organizácii žiadosť o vykonanie auditu.
(7)
Ministerstvo zabezpečí, aby sa audit vykonaný na ministerstve Medzinárodnou námornou organizáciou uskutočnil najmenej raz za sedem rokov.
(8)
Výsledky auditu sa zverejnia v súlade s osobitným predpisom.1be)
(9)
Ministerstvo vydá osvedčenie1bb) o poistení zodpovednosti dopravcu1bb) pre prípad smrti alebo úrazu cestujúcich, ak dopravca uzavrel zmluvu o poistení zodpovednosti dopravcu pre prípad námornej nehody námornej osobnej lode v súlade s osobitným predpisom1bf) na jeden rok.
(10)
Ministerstvo zriadi a prevádzkuje národný systém na prijímanie, ukladanie, vyhľadávanie a výmenu námorných informácií SafeSeaNet na účely námornej bezpečnosti v prístavoch a na mori, ochrany životného prostredia a efektívnosti námornej plavby. Námorné informácie, ktoré obsahuje národný systém SafeSeaNet, sú dôverného charakteru. Ministerstvo oprávňuje osoby1bg) na prístup do tohto systému a poskytuje informácie z tohto systému súdom a orgánom činným v trestnom konaní.
(11)
Ministerstvo zavedie a udržiava systém riadenia kvality pre operačné činnosti, ktoré súvisia s plnením povinností vlajkového štátu. Takýto systém riadenia kvality sa považuje za osvedčený v súlade s príslušnými medzinárodnými normami kvality.
(12)
Ministerstvo poverí najviac na päť rokov na základe písomnej žiadosti vykonávaním kvalifikačného kurzu právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ak táto
a)
má zavedený systém riadenia kvality v súlade medzinárodnými normami kvality pre kvalifikačný kurz,
b)
organizačne a materiálne zabezpečí kvalifikačný kurz vrátane limitov počtu účastníkov kvalifikačného kurzu,
c)
zabezpečí lektorov odborne spôsobilých podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,1bh)
d)
vypracuje písomný program kvalifikačného kurzu, učebné osnovy, vzor osvedčenia o absolvovaní kvalifikačného kurzu, vzor záverečného hodnotenia jednotlivých účastníkov kvalifikačného kurzu a vzor evidencie dokumentácie kvalifikačného kurzu.
(13)
Prílohami k písomnej žiadosti podľa odseku 12 sú
a)
výpis z obdobného registra, akým je obchodný register alebo živnostenský register vedený v členskom štáte alebo v treťom štáte, nie starší ako tri mesiace, ak je žiadateľ cudzinec,
b)
názov a detailný písomný program kvalifikačného kurzu obsahujúci metódy, postupy a materiálne zabezpečenie kvalifikačného kurzu,
c)
zoznam vnútroštátnych predpisov a medzinárodných predpisov, z ktorých program kvalifikačného kurzu vychádza,
d)
popis organizačného zabezpečenia kvalifikačného kurzu vrátane limitov počtu účastníkov kvalifikačného kurzu,
e)
zoznam lektorov odborne spôsobilých podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,1bi)
f)
evidencia dokumentácie kvalifikačného kurzu,
g)
popis a forma záverečného hodnotenia jednotlivých účastníkov kvalifikačného kurzu,
h)
vzor osvedčenia o absolvovaní kvalifikačného kurzu,
i)
doklad o zavedení systému riadenia kvality v súlade s medzinárodnými normami kvality pre kvalifikačný kurz,
j)
učebné osnovy,
k)
doklad lektora o úspešnom absolvovaní kurzu inštruktorov pre školenia a hodnotenia na simulátoroch podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,1bh) a o praxi lektora na danom simulátore, ak právnická osoba alebo fyzická osoba žiada o vykonávanie kvalifikačného kurzu na simulátore.
(14)
Poverená osoba, ktorá vykonáva kvalifikačný kurz, je povinná bezodkladne oznámiť ministerstvu všetky zmeny týkajúce sa údajov podľa odsekov 12 a 13. V rámci zabezpečenia výkonu dohľadu alebo štátneho dozoru nad priebehom kvalifikačného kurzu je poverená osoba, ktorá vykonáva kvalifikačný kurz, povinná oznámiť ministerstvu najneskôr sedem dní predo dňom konania kvalifikačného kurzu termín konania tohto kvalifikačného kurzu a najneskôr tri dni predo dňom konania oznámeného kvalifikačného kurzu zmenu alebo zrušenie termínu konania tohto kvalifikačného kurzu.
(15)
Ministerstvo odoberie poverenie na vykonávanie kvalifikačného kurzu poverenej osobe, ak poverená osoba
a)
prestane spĺňať požiadavky podľa odseku 12,
b)
požiada o odobratie poverenia,
c)
závažne alebo opakovane poruší povinnosti pri vykonávaní kvalifikačného kurzu alebo vykoná kvalifikačný kurz v rozpore s týmto zákonom alebo súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo
d)
neumožní alebo odoprie výkon dohľadu alebo štátneho dozoru nad priebehom kvalifikačného kurzu.
zobraziť paragraf
§ 5
Štátny dozor

(1)
Orgánom štátneho dozoru nad dodržiavaním tohto zákona právnickými osobami a fyzickými osobami (ďalej len „povinná osoba“) je ministerstvo.
(2)
Ministerstvo vykonáva štátny dozor podľa odseku 1 ministrom dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) poverenými zamestnancami ministerstva (ďalej len „poverený zamestnanec“).
(3)
Poverený zamestnanec má právo pri výkone štátneho dozoru vstupovať na námornú loď alebo na rekreačné plavidlo, ako aj právo vstupovať do objektov a zariadení vlastníka námornej lode alebo rekreačného plavidla, ktoré súvisia s prevádzkou námornej lode alebo rekreačného plavidla.
(4)
Povinná osoba je povinná umožniť poverenému zamestnancovi vstup na námornú loď alebo na rekreačné plavidlo, do všetkých objektov, ktoré súvisia s prevádzkou námornej lode alebo rekreačného plavidla, a umožniť mu nahliadnuť do dokladov súvisiacich s prevádzkou námornej lode alebo rekreačného plavidla, ako aj styk s osobami, s ktorými poverený zamestnanec považuje za nevyhnutné komunikovať. Vlastník námornej lode je povinný poverenému zamestnancovi umožniť pobyt na námornej lodi vrátane pobytu počas plavby a musí mu umožniť používať lodné telekomunikačné zariadenie.
(5)
Ak poverený zamestnanec pri výkone štátneho dozoru zistí porušenie tohto zákona alebo nedostatky, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť plavby, posádky, osôb alebo prepravovaného nákladu, nariadi spôsob a lehotu na odstránenie zistených nedostatkov.
(6)
Ak poverený zamestnanec pri výkone štátneho dozoru zistí závažné alebo opakované porušenie tohto zákona alebo medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, môže
a)
odobrať veliteľovi námornej lode alebo členovi lodnej posádky preukaz odbornej spôsobilosti, preukaz spôsobilosti alebo potvrdenie o uznaní preukazu odbornej spôsobilosti (§ 41) alebo veliteľovi rekreačného plavidla preukaz odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla (§ 56),
b)
zadržať registračný list alebo dočasný registračný list (§ 14), alebo registračný list rekreačného plavidla (§ 55), alebo medzinárodné osvedčenie rekreačného plavidla (§ 54 ods. 3).
(7)
Preukaz alebo potvrdenie o uznaní preukazu odbornej spôsobilosti odobraté podľa odseku 6 písm. a) alebo listiny zadržané podľa odseku 6 písm. b) postúpi poverený zamestnanec ministerstvu na ďalšie konanie.
(8)
Ministerstvo môže rozhodnutím
a)
odňať preukaz odbornej spôsobilosti alebo preukaz spôsobilosti odobratý podľa odseku 6 písm. a) na určitý čas, najviac na tri roky, a pri strate zdravotnej spôsobilosti držiteľa natrvalo; vrátenie odňatého preukazu je podmienené preskúšaním jeho držiteľa,
b)
odňať registračný list zadržaný podľa odseku 6 písm. b) a vymazať námornú loď z registra, ak neboli odstránené nedostatky v určenej lehote [§ 17 ods. 3 písm. d)],
c)
odňať dočasný registračný list zadržaný podľa odseku 6 písm. b), ak neboli odstránené nedostatky v určenej lehote,
d)
pozastaviť platnosť registračného listu rekreačného plavidla alebo medzinárodného osvedčenia rekreačného plavidla zadržané podľa odseku 6 písm. b) a vymazať rekreačné plavidlo z registra rekreačných plavidiel (§ 52), ak neboli odstránené nedostatky v určenej lehote podľa odseku 5.
(9)
Podaný opravný prostriedok proti rozhodnutiu podľa odseku 8 nemá odkladný účinok.
zobraziť paragraf
§ 5b
Kontrola pracovných a životných podmienok na námornej lodi

(1)
Kontrolu dodržiavania povinností v oblasti pracovných a životných podmienok členov lodnej posádky na námornej lodi podľa tohto zákona a medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,1bea) vykonávajú poverení zamestnanci ako orgán verejného zdravotníctva1bl) v súčinnosti s inšpektorátmi práce.6e)
(2)
Kontrolné orgány uvedené v odseku 1 postupujú pri kontrole okrem osobitných predpisov1bm) aj podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.1bea) Výsledkom kontroly je protokol o výsledku kontroly.
(3)
Ak sa zistia závažné nedostatky v dodržiavaní povinností v oblasti pracovných a životných podmienok na námornej lodi podľa odseku 1, ministerstvo môže odňať osvedčenie o námornej práci alebo dočasné osvedčenie o námornej práci.
zobraziť paragraf
§ 13
Zápis námornej lode do námorného registra

(1)
Do námorného registra možno zapísať len na návrh námornú loď, ak jej vek nie je viac ako desať rokov od dátumu položenia jej kýlu.
(2)
Návrh na zápis do národného námorného registra môže podať
a)
právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike,
b)
fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je občanom Slovenskej republiky a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
(3)
Návrh na zápis do medzinárodného námorného registra môže podať aj
a)
právnická osoba registrovaná v zahraničí, ktorá preukáže riadnu registráciu v krajine svojho pôvodu,
b)
fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá nie je občanom Slovenskej republiky alebo ktorá je bez štátnej príslušnosti.
(4)
Návrh na zápis do registra námorných jácht môže podať
a)
právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike,
b)
fyzická osoba staršia ako 18 rokov,
c)
právnická osoba registrovaná v zahraničí, ktorá preukáže registráciu v krajine svojho pôvodu.
(5)
Návrh na zápis do námorného registra podáva vlastník námornej lode pre každú námornú loď samostatne.
(6)
Návrh na zápis námornej lode do námorného registra musí byť doložený listinami preukazujúcimi údaje, ktoré sú predmetom zápisu podľa § 12.
(7)
Námornú loď možno zapísať do námorného registra len vtedy, ak osoby uvedené v odsekoch 2 až 4 predložia doklady o tom, že
a)
námorná loď je technicky spôsobilá na plavbu,
b)
námorná loď bola vymazaná z námorného registra iného štátu, alebo doklad o pozastavení registrácie námornej lode v námornom registri iného štátu, ak bola námorná loď súbežne registrovaná podľa § 15; ak ide o novostavbu námornej lode, predložia čestné vyhlásenie o tom, že námorná loď nie je zapísaná v námornom registri iného štátu.
(8)
Rozostavanú námornú loď možno zapísať do námorného registra len vtedy, ak osoby uvedené v odsekoch 2 a 3 predložia doklad o stave rozostavanosti námornej lode a doklad o vlastníctve rozostavanej námornej lode.
(9)
Technická spôsobilosť námornej lode sa preukazuje
a)
osvedčením o klasifikačnej triede námornej lode vydaným ministerstvom poverenou uznanou klasifikačnou spoločnosťou,
b)
osvedčením o bezpečnosti konštrukcie námornej lode, osvedčením o jej vybavení a výstroji a ďalšími osvedčeniami, ktoré boli vydané ministerstvom poverenou uznanou klasifikačnou spoločnosťou v súlade s medzinárodnými zmluvami,
c)
ak ide o novostavbu námornej lode, okrem osvedčení uvedených v písmenách a) a b) aj dokladom o technickej spôsobilosti novostavby námornej lode.
(10)
Technická spôsobilosť námornej jachty sa preukazuje
a)
dokladom o technickej spôsobilosti námornej jachty vydaným ministerstvom poverenou uznanou klasifikačnou spoločnosťou,
b)
medzinárodným osvedčením o vymeriavaní námorných lodí,
c)
vyhlásením o antivegetatívnych systémoch; ak ide o námorné jachty s hrubou priestornosťou 400 registrovaných ton a viac, medzinárodným osvedčením o antivegetatívnych systémoch,
d)
medzinárodným osvedčením o zabránení znečisťovaniu ropou, ak ide o námornú jachtu s hrubou priestornosťou 400 registrovaných ton a viac,
e)
medzinárodným osvedčením o prevencii znečisťovania ovzdušia, ak ide o námornú jachtu s hrubou priestornosťou 400 registrovaných ton a viac,
f)
medzinárodným osvedčením o prevencii znečisťovania splaškami, ak ide o námornú jachtu s hrubou priestornosťou 400 registrovaných ton a viac alebo s počtom osôb na palube vyšším ako 15,
g)
povolením na zriadenie a prevádzkovanie lodnej rádiostanice.2b)
(11)
Námornú loď, ktorá bola zapísaná v námornom registri iného štátu, možno zapísať do námorného registra len vtedy, ak bola z námorného registra iného štátu vymazaná alebo ak jej registrácia bola pri súbežnej registrácii pozastavená a ak osoby uvedené v odsekoch 2 až 4 predložia
a)
osvedčenia podľa odseku 9 alebo doklady podľa odseku 10 a platné osvedčenie vydané príslušným orgánom iného štátu potvrdzujúce, že námorná loď je spôsobilá na plavbu,
b)
doklady o tom, že zariadenie a vybavenie námornej lode je schválené v súlade s osobitným predpisom2a) alebo štátom jej pôvodu.
(12)
Ministerstvo z dôvodu získania informácií o existujúcich nedostatkoch alebo iných skutočnostiach súvisiacich s bezpečnosťou a technickou spôsobilosťou námornej lode môže požiadať o súčinnosť príslušný orgán štátu, v ktorého námornom registri bola námorná loď naposledy zapísaná. Ak sa vyskytnú pochybnosti o tom, či je námorná loď podľa odseku 11 spôsobilá na plavbu, môže byť pred jej zápisom do námorného registra vykonaná kontrola spôsobilosti námornej lode na plavbu.
(13)
Ak námorná loď nespĺňa náležitosti uvedené v odseku 7, ministerstvo nemôže jej technickú spôsobilosť uznať.
(14)
O zápise námornej lode do námorného registra rozhoduje ministerstvo na základe návrhu podaného podľa odseku 7. Ak ministerstvo zistí nedostatky alebo neúplnosť predložených dokladov, vyzve navrhovateľa, aby nedostatky odstránil alebo doklady doplnil v lehote do 30 dní. Ak navrhovateľ v určenej lehote nedostatky v dokladoch neodstráni alebo doklady nedoplní, ministerstvo rozhodnutím odmietne zápis námornej lode do námorného registra.
(15)
Ministerstvo môže námornú loď zapísať do námorného registra najdlhšie na obdobie piatich rokov. Pol roka pred uplynutím tejto lehoty môže vlastník námornej lode podať návrh na predĺženie registrácie námornej lode. Predĺženie zápisu námornej lode do námorného registra môže ministerstvo vykonať opakovane vždy na obdobie ďalších piatich rokov.
(16)
Ak príslušný orgán iného štátu požiada ministerstvo o informácie o námornej lodi zapísanej v námornom registri, ministerstvo bezodkladne poskytne informácie o nedostatkoch alebo iných skutočnostiach súvisiacich s bezpečnosťou a technickou spôsobilosťou námornej lode.
(17)
Podrobnosti o technickej spôsobilosti námornej jachty a odbornej spôsobilosti členov posádky námornej jachty ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
zobraziť paragraf
§ 20
Lodné listiny, denníky a iné lodné doklady

(1)
Na námornej lodi okrem námornej jachty musia byť v origináli uložené tieto lodné listiny, denníky a iné lodné doklady:
a)
registračný list alebo dočasný registračný list,
b)
osvedčenie o novostavbe námornej lode,
c)
povolenie na zriadenie a prevádzkovanie lodnej rádiostanice,2b)
d)
osvedčenie o klasifikačnej triede námornej lode,
e)
medzinárodné osvedčenie o vymeriavaní námorných lodí,
f)
osvedčenie o bezpečnosti námornej osobnej lode,
g)
osvedčenie o bezpečnosti konštrukcie námornej lode,
h)
osvedčenie o bezpečnostnom vybavení námornej lode,
i)
osvedčenie o bezpečnostnom rádiovom vybavení námornej lode,
j)
osvedčenie o výnimke vrátane prípadného zoznamu nákladu,
k)
osvedčenie o bezpečnosti námornej lode,
l)
medzinárodné osvedčenie o bezpečnosti námornej lode (ISSC),
m)
osvedčenie o spôsobilosti na hromadnú prepravu skvapalnených plynov,
n)
osvedčenie o spôsobilosti na hromadnú prepravu nebezpečných chemikálií,
o)
medzinárodné osvedčenie o zabránení znečisťovaniu ropou,
p)
medzinárodné osvedčenie o zabránení znečisťovaniu pri hromadnej preprave škodlivých skvapalnených látok,
q)
medzinárodné osvedčenie o nákladovej značke,
r)
medzinárodné osvedčenie o výnimke z nákladovej značky,
s)
osvedčenie o bezpečnom obsadení námornej lode lodnou posádkou,
t)
osvedčenia alebo akékoľvek iné dokumenty požadované v súlade s osobitným predpisom,1bdb)
u)
lekárske potvrdenia podľa § 41,
v)
osvedčenie o pevnosti trupu námornej lode a strojových zariadeniach,
x)
osvedčenie o bezpečnosti vysokorýchlostných osobných plavidiel4b) a povolenie na ich prevádzku,
y)
osvedčenie o bezpečnosti pre námorné lode určené na špeciálne účely,
z)
osvedčenie o bezpečnosti pre mobilné pobrežné vŕtacie jednotky,
aa)
osvedčenie o poistení alebo akýkoľvek iný dokument o finančnej záruke týkajúci sa občianskoprávnej zodpovednosti za škody spôsobené ropným znečistením (Medzinárodný dohovor o občianskej zodpovednosti za škody spôsobené ropným znečistením, 1992),
ab)
osvedčenie o poistení zodpovednosti vlastníka námornej lode podľa § 40a,
ac)
osvedčenie o poistení zodpovednosti dopravcu v prípade smrti alebo úrazu cestujúcich,
ad)
medzinárodné osvedčenie o prevencii znečisťovania ovzdušia,
ae)
medzinárodné osvedčenie o prevencii znečisťovania splaškami,
af)
dokument zhody a osvedčenie o riadení bezpečnej prevádzky vydané v súlade s osobitným predpisom,4c)
ag)
dokument zhody so špecifickými požiadavkami na námorné lode prepravujúce nebezpečný tovar,
ah)
špeciálny súpis alebo zoznam nebezpečného tovaru alebo podrobný plán uloženia,
ai)
záznam o monitorovaní vypúšťania ropy a kontrolnom systéme pre poslednú plavbu s vodným balastom, ak ide o ropný tanker,
aj)
inventárny zoznam, protipožiarny plán a pri námorných osobných lodiach bezpečnostný plán v prípade poškodenia,
ak)
núdzový plán v prípade ropnej nehody,
al)
zložky so záznamami o prehliadke, ak ide o námorné lode na hromadný náklad a ropné tankery,
am)
správy o predchádzajúcich inšpekciách štátnej prístavnej kontroly,
an)
informácie o pomere A/A-max., ak ide o osobné lode ro-ro,
ao)
dokument oprávňujúci na prepravu obilia,
ap)
návod na zabezpečenie nákladu,
aq)
plán spracovania odpadu a kniha záznamov o odpade,
ar)
pomocný rozhodovací systém pre veliteľov námorných osobných lodí,
as)
kooperačný plán SAR pre námorné osobné lode plaviace sa na určených trasách,
at)
zoznam prevádzkových obmedzení pre námorné osobné lode,
au)
príručka pre stabilitu námorných lodí na hromadný náklad,
av)
plány nakládky a vykládky námorných lodí na hromadný náklad,
ax)
plán organizácie práce členov lodnej posádky,
ay)
záznamy o pracovnom čase a čase odpočinku členov lodnej posádky,
az)
informácie o stabilite námornej lode,
ba)
kniha manipulácie s ropnými látkami,
bb)
kniha záznamov o náklade,
bc)
súvislý prehľad histórie námornej lode,
bd)
povolenie na prepravu cestujúcich, ak je námorná loď určená na prepravu cestujúcich,
be)
zoznam cestujúcich, ak je námorná loď určená na prepravu viac ako dvanástich cestujúcich,
bf)
lodný denník,
bg)
denník, v ktorom sú zaznamenávané školenia a výcvik vrátane bezpečnostného výcviku členov lodnej posádky,
bh)
denník, v ktorom sú zaznamenávané kontroly a údržby záchranných zariadení s príslušenstvom a protipožiarnych zariadení s príslušenstvom,
bi)
strojný denník,
bj)
zdravotný denník,
bk)
denník rádiokomunikačnej služby,
bl)
zoznam členov lodnej posádky,
bm)
ďalšie osvedčenia a listiny predpísané medzinárodnými zmluvami.4d)
(2)
Na námornej lodi okrem námornej jachty musia byť v origináli alebo v kópii uložené tieto lodné dokumenty:
a)
pracovné zmluvy členov lodnej posádky,
b)
kolektívna zmluva, ak je uzatvorená,
c)
medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná,1bea) a vnútroštátne predpisy upravujúce námornú plavbu vrátane pracovnoprávnych vzťahov členov lodnej posádky.
(3)
Na námornej jachte musia byť v origináli uložené lodné listiny, denníky a iné lodné doklady podľa odseku 1 písm. a), c), e), s), ab), ad), ae), ak), aq), ax), ay), ba), bf), bi) až bm).
(4)
Lodné listiny, denníky a iné lodné doklady uvedené v odseku 1 písm. a) až t), v) až z), ad) až ag), al) až au), bb) až bd), bf), bi) až bk), bm) majú povahu verejnej listiny.
(5)
Podrobnosti o vedení lodných listín, denníkov a iných lodných dokladov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
zobraziť paragraf
§ 21
Námornícka knižka

(1)
Námornícka knižka je dokladom o totožnosti člena lodnej posádky, o jeho funkčnom zaradení na námornej lodi a o čase služby na námornej lodi.
(2)
Každý člen lodnej posádky, ktorý je občanom Slovenskej republiky, musí mať námornícku knižku vydanú ministerstvom; čas platnosti námorníckej knižky je najviac desať rokov.
(3)
O vydanie námorníckej knižky môže požiadať občan Slovenskej republiky, ktorý predloží doklad o tom, že bol členom lodnej posádky, alebo na základe prísľubu o zamestnaní na námornej lodi.
(4)
O vydanie námorníckej knižky môže požiadať fyzická osoba, ktorá nie je občanom Slovenskej republiky, alebo fyzická osoba bez štátnej príslušnosti na základe prísľubu o zamestnaní na námornej lodi.
(5)
Žiadosť o vydanie námorníckej knižky obsahuje:
a)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu žiadateľa,
b)
dátum a miesto narodenia, štátnu príslušnosť, číslo občianskeho preukazu alebo obdobného dokladu, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu rodinného príslušníka,
c)
krvnú skupinu, výšku postavy, farbu vlasov, vzhľad tváre, farbu očí, tvar nosa, zvláštne znamenie.
(6)
Osobné údaje podľa odseku 5 sa môžu poskytnúť na základe žiadosti prístavným orgánom, vlastníkovi námornej lode, prevádzkovateľovi námornej lode a osobe sprostredkujúcej zamestnanie člena lodnej posádky.
(7)
Do námorníckej knižky sa zapisujú tieto údaje:
a)
meno a priezvisko člena lodnej posádky,
b)
dátum a miesto narodenia, štátna príslušnosť, meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu rodinného príslušníka, krvná skupina, výška postavy, farba vlasov, vzhľad tváre, farba očí, tvar nosa, zvláštne znamenie člena lodnej posádky,
c)
meno námornej lode,
d)
volacia značka námornej lode,
e)
hrubá priestornosť námornej lode v registrovaných tonách,
f)
výkon hlavných motorov námornej lode,
g)
štátna vlajka krajiny, v ktorej je námorná loď registrovaná,
h)
registračný prístav námornej lode,
i)
vlastník námornej lode, meno a priezvisko, ak ide o fyzickú osobu, názov, ak ide o právnickú osobu,
j)
funkčné zaradenie člena lodnej posádky,
k)
prístav a dátum nalodenia,
l)
prístav a dátum vylodenia,
m)
čas nalodenia.
(8)
Pri nalodení a vylodení podpíše členovi lodnej posádky námornícku knižku veliteľ námornej lode a potvrdí odtlačkom lodnej pečiatky.
(9)
Člen lodnej posádky, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky, musí mať námornícku knižku vydanú podľa medzinárodných zmlúv.
(10)
Za vydanie námorníckej knižky sa vyberá správny poplatok podľa osobitného predpisu.2)
zobraziť paragraf
§ 23
Zloženie lodnej posádky

(1)
Lodnú posádku námornej lode okrem námornej jachty tvorí veliteľ námornej lode, dôstojníci, asistent a lodné mužstvo. Lodnú posádku námornej jachty tvorí veliteľ námornej jachty, dôstojníci a lodné mužstvo.
(2)
Veliteľa námornej lode vymenúva a odvoláva vlastník námornej lode.
(3)
Dôstojníci sú tí členovia lodnej posádky, ktorí vlastnia preukaz odbornej spôsobilosti a boli ustanovení do dôstojníckej funkcie.
(4)
Lodné mužstvo tvoria ostatní členovia lodnej posádky okrem veliteľa námornej lode a dôstojníckeho zboru.
(5)
Každý člen lodnej posádky musí byť na výkon pracovnej činnosti na námornej lodi odborne a zdravotne spôsobilý (§ 41).
(6)
Počet členov lodnej posádky a jej zloženie musia zodpovedať požiadavkám medzinárodných zmlúv vzťahujúcich sa na bezpečnosť plavby.
(7)
Na zamestnávanie štátnych príslušníkov tretieho štátu alebo osôb bez štátnej príslušnosti ako členov lodnej posádky sa nevyžaduje povolenie na pobyt na území Slovenskej republiky a povolenie na zamestnanie podľa osobitných predpisov.5)
(8)
O najmenšom počte členov lodnej posádky a jej zložení pre každú námornú loď rozhodne ministerstvo. Prihliadne pritom na druh, typ, vybavenie a veľkosť námornej lode a na oblasť plavby, na ktorú je námorná loď určená. Údaj o najmenšom počte členov lodnej posádky a o jej zložení uvedie do osvedčenia o bezpečnom obsadení námornej lode lodnou posádkou.
zobraziť paragraf
§ 24
Povinnosti veliteľa námornej lode

Veliteľ námornej lode je povinný najmä
a)
plniť pokyny vlastníka námornej lode,
b)
zabezpečiť bezpečnú prevádzku námornej lode; na to je oprávnený použiť všetky opatrenia potrebné na bezpečnú plavbu, udržanie poriadku na námornej lodi a na zaistenie spôsobilosti námornej lode v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, s ustanoveniami medzinárodných zmlúv, odporučeniami Medzinárodnej námornej organizácie, so zvyklosťami všeobecne prijatými a uznávanými v námornej plavbe a s právnymi predpismi pobrežného štátu,
c)
vytvoriť podmienky na bezpečnú prepravu osôb, bezpečnosť členov lodnej posádky a nákladu; a určiť vhodný pracovný dorozumievací jazyk pre všetkých členov lodnej posádky, ktorý sa zaznamená do lodného denníka; ak určený pracovný dorozumievací jazyk nie je slovenským jazykom, všetky plány a zoznamy musia byť preložené do tohto pracovného dorozumievacieho jazyka,
d)
vykonať všetky opatrenia nevyhnutné na odvrátenie škody, ktorá hrozí námornej lodi, prepravovaným osobám, členom lodnej posádky a nákladu,
e)
poskytnúť pomoc osobe v mori, na námornej lodi, na rekreačnom plavidle alebo lietadle v núdzi, ak to môže urobiť bez ohrozenia námornej lode, prepravovaných osôb a členov lodnej posádky,
f)
pri vzniku námornej nehody uvedenej v uvedenej v § 28 ods. 1 písm. c) až f) vykonať všetky opatrenia podľa písmen c) a d), ako aj registráciu námornej nehody alebo námornej mimoriadnej udalosti,
g)
pri zrážke s inou námornou loďou oznámiť veliteľovi námornej lode, s ktorou sa loď zrazila, meno námornej lode, ktorej velí, názov registračného prístavu, miesto vyplávania a miesto určenia,
h)
bez zbytočného odkladu informovať vlastníka námornej lode a ministerstvo o námornej nehode alebo námornej mimoriadnej udalosti, ktorá spôsobila smrť alebo vážne ublíženie na zdraví osobe na námornej lodi alebo inej osobe v súvislosti s prevádzkou námornej lode alebo ktorá by mohla ovplyvniť spôsobilosť námornej lode na plavbu alebo spôsobiť škodu na náklade,
i)
bez zbytočného odkladu podať správu vlastníkovi námornej lode a ministerstvu o prípade nezvestnosti alebo spadnutí osoby cez palubu a urobiť o tom podrobný zápis do lodného denníka,
j)
bez zbytočného odkladu oznámiť vlastníkovi námornej lode a ministerstvu akúkoľvek účasť námornej lode pri zrážke alebo škodu, ktorú námorná loď spôsobila na majetku tretích osôb,
k)
zabezpečiť, aby všetky zariadenia na námornej lodi, pracovné postupy a podmienky vyhovovali predpisom o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,6)
l)
zabezpečiť riadnu starostlivosť o
1.
zverený náklad pri jeho nakladaní, počas plavby a pri jeho vykladaní,
2.
bezpečnú nakládku a vykládku lode na hromadný náklad,
3.
lodný odpad a zvyšky nákladu,
4.
lodné listiny, lodný denník a ďalšie doklady ustanovené týmto zákonom a medzinárodnými zmluvami,
5.
doklady ustanovené týmto zákonom pre členov lodnej posádky,
6.
doklady vzťahujúce sa na náklad,
m)
zabezpečiť, aby sa pri prevádzke námornej lode neznečisťovalo more a aby sa dodržiavali právne predpisy vzťahujúce sa na zhadzovanie alebo vypúšťanie odpadu alebo iných škodlivých látok do mora,
n)
zabezpečiť, aby sa z námornej lode nevypúšťali znečisťujúce látky v oblastiach uvedených v § 28a ods. 3,
o)
zabezpečiť dodržiavanie Medzinárodného kódexu pre bezpečnosť lodí a prístavov (ISPS Code) (ďalej len „kódex pre bezpečnosť lodí a prístavov“),6a)
p)
dodržiavať medzinárodné zásady o zákaze prepravy otrokov, potláčaní pirátstva a protiprávnych činov proti bezpečnosti námornej plavby,
r)
zabezpečiť, aby členovia lodnej posádky nevykonávali v žiadnej forme nedovolený obchod s omamnými a psychotropnými látkami,
s)
zabezpečiť, aby námorná loď nevykonávala neoprávnené vysielanie zo šíreho mora,
t)
bez zbytočného odkladu informovať vlastníka námornej lode a ministerstvo o jej zadržaní alebo o akomkoľvek obmedzení práv námornej lode, ako aj členov lodnej posádky,
u)
pri spáchaní trestného činu na námornej lodi postupovať podľa § 30,
v)
vybavovať v rozsahu svojej právomoci sťažnosti členov lodnej posádky a prepravovaných osôb na nedostatky týkajúce sa ubytovania, stravovania, zdravotnej starostlivosti, pracovných podmienok a vzťahov medzi osobami na námornej lodi,
z)
spolupracovať so zastupiteľským úradom Slovenskej republiky (ďalej len „zastupiteľský úrad“), ktorý je najbližšie k miestu, kde sa námorná loď nachádza, alebo k prístavu, do ktorého námorná loď pláva, a prípadne s ďalšími orgánmi, ak to okolnosti vyžadujú,
aa)
plniť ohlasovacie povinnosti vo vzťahu k prístavným orgánom a predložiť lodné listiny na nahliadnutie prístavným orgánom, povereným pracovníkom ministerstva a zastupiteľskému úradu,
ab)
zabezpečiť zrozumiteľnú formu komunikácie medzi námornou loďou a pobrežnými orgánmi a námornými loďami navzájom v súlade s medzinárodnou zmluvou,6b)
ac)
zabezpečiť člena lodnej posádky určeného na pomoc cestujúcim v núdzových situáciách, ktorý komunikuje v anglickom jazyku, jazykoch štátnej príslušnosti cestujúcich, ako aj ručnou signalizáciou, názornou ukážkou, upútaním pozornosti alebo ďalším iným ako verbálnym spôsobom,
ad)
zabezpečiť, aby bol na palube námornej lode na všeobecne prístupnom mieste umiestnený rovnopis protokolu o kontrole a jeho preklad do anglického jazyka; veliteľ námornej lode na požiadanie poskytne členovi lodnej posádky jeho kópiu,
ae)
zabezpečiť, aby vnútroštátne predpisy upravujúce námornú plavbu vrátane pracovnoprávnych vzťahov členov lodnej posádky alebo kolektívna zmluva, ak je uzatvorená, boli na palube námornej lode umiestnené na všeobecne prístupnom mieste všetkým členom lodnej posádky,
af)
poskytovať vlastníkovi námornej lode štatistické údaje z námornej lode podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.1bea)
zobraziť paragraf
§ 26b
Zamietnutie vstupu námornej lode do prístavu alebo na kotvisko

(1)
Vlastník námornej lode alebo prevádzkovateľ námornej lode môže požiadať prístavný orgán, ktorý vydal príkaz na zamietnutie vstupu námornej lode do prístavu alebo na kotvisko (ďalej len „zamietnutie vstupu“), o zrušenie tohto príkazu. Žiadosť sa podáva prístavnému orgánu, ktorý vydal príkaz na zamietnutie vstupu. Prílohou k žiadosti musí byť znalecký posudok znalca povereného ministerstvom, ktorý vykonal obhliadku námornej lode, potvrdzujúci dodržiavanie medzinárodných zmlúv a dokument vydaný klasifikačnou spoločnosťou, ktorá námornú loď klasifikovala, potvrdzujúci, že táto loď zodpovedá normám klasifikačnej triedy určeným klasifikačnou spoločnosťou. Ministerstvo potvrdí prístavnému orgánu vykonanie obhliadky námornej lode znalcom.
(2)
Zamietnutie vstupu sa zruší, ak vlastník alebo prevádzkovateľ predloží prístavnému orgánu, v ktorom boli zistené nedostatky na námornej lodi, dôkaz o tom, že námorná loď spĺňa požiadavky ustanovené v medzinárodných zmluvách.
(3)
Ak nedostatky námornej lode nemôžu byť odstránené v prístave zadržania a prístavný orgán povolí námornej lodi preplávať do iného prístavu vybraného veliteľom námornej lode a prístavným orgánom, v ktorom je možné nedostatky odstrániť, veliteľ námornej lode požiada ministerstvo o určenie podmienok plavby do vybraného prístavu. Podmienky plavby určené ministerstvom a schválené prístavným orgánom sa vzťahujú na bezpečnosť a zdravie cestujúcich a členov lodnej posádky, bezpečnosť iných námorných lodí a ochranu morského prostredia.
(4)
Pri neoprávnenom zadržaní námornej lode alebo neoprávnenom omeškaní námornej lode je vlastník námornej lode alebo prevádzkovateľ námornej lode oprávnený na náhradu finančnej straty alebo škody, pričom dôkazné bremeno nesie vlastník námornej lode alebo prevádzkovateľ námornej lode.
(5)
Vlastník námornej lode alebo prevádzkovateľ námornej lode má právo odvolať sa proti zadržaniu námornej lode alebo zamietnutiu vstupu prístavným orgánom. Odvolanie nemá odkladný účinok.
(6)
Náklady na novú inšpekciu námornej lode, ktorej sa námorná loď podrobí pred zrušením príkazu na zamietnutie vstupu, znáša vlastník námornej lode alebo prevádzkovateľ námornej lode.
(7)
Vlastník námornej lode alebo prevádzkovateľ námornej lode hradia náklady spojené
a)
s úvodnou, podrobnejšou a rozšírenou inšpekciou námornej lode,
b)
so zadržaním námornej lode; zadržanie sa nezruší, pokiaľ nie je uhradená celá suma alebo sa nezloží dostatočná záruka náhrady týchto nákladov.
(8)
Náklady súvisiace s inšpekciami hradia vlastník námornej lode, prevádzkovateľ námornej lode alebo zástupca vlastníka alebo prevádzkovateľa námornej lode.
(9)
Fyzická osoba alebo právnická osoba s oprávneným záujmom o bezpečnosť námornej lode, bezpečnosť alebo zdravie posádky, životné alebo pracovné podmienky na námornej lodi a prevenciu znečisťovania životného prostredia môže predložiť prístavnému orgánu sťažnosť; ak ide o sťažnosť na bezpečnosť alebo zdravie posádky alebo životné alebo pracovné podmienky na námornej lodi, môže predložiť sťažnosť aj na Národný inšpektorát práce.6e)
(10)
Ustanovenia odsekov 1 až 9 a § 26a sa nevzťahujú na námorné jachty.
zobraziť paragraf
§ 28
Námorná nehoda a námorná mimoriadna udalosť

(1)
Námorná nehoda je udalosť, v dôsledku ktorej došlo k
a)
smrti alebo vážnemu ublíženiu na zdraví v súvislosti s prevádzkou námornej lode,
b)
nezvestnosti osoby z námornej lode v súvislosti s prevádzkou námornej lode,
c)
neodvratnej skaze, pravdepodobnej neodvratnej skaze alebo opusteniu námornej lode,
d)
poškodeniu námornej lode,
e)
stroskotaniu alebo obmedzeniu spôsobilosti námornej lode alebo účasti námornej lode v kolízii,
f)
poškodeniu námornej lode súvisiacemu s prevádzkou námornej lode alebo
g)
znečisteniu životného prostredia spôsobeného poškodením námornej lode súvisiacim s jej prevádzkou.
(2)
Za vážnu námornú nehodu sa považuje námorná nehoda, pri ktorej došlo k požiaru, výbuchu, kolízii s iným objektom, nasadnutiu na plytčinu, zrážke s inou loďou, poškodeniu námornej lode ľadom alebo vplyvom nepriaznivého počasia, praskline trupu námornej lode alebo ak v ich dôsledku sa predpokladá poškodenie trupu námornej lode a spôsobujú
a)
nefunkčnosť hlavných motorov, rozsiahle poškodenia obytných priestorov, vážne poškodenie konštrukcie námornej lode, ktoré sú príčinou nespôsobilosti námornej lode pokračovať v plavbe alebo
b)
znečistenie životného prostredia a poruchu námornej lode, ktorá si vyžaduje jej vlečenie alebo pomoc z brehu.
(3)
Za veľmi vážnu námornú nehodu sa považuje námorná nehoda, v dôsledku ktorej došlo k smrti, neodvratnej skaze námornej lode alebo vážnemu znečisteniu životného prostredia.
(4)
Námorná mimoriadna udalosť je udalosť, v dôsledku ktorej je ohrozená námorná loď, fyzická osoba na námornej lodi alebo v dôsledku ktorej dôjde k vážnemu poškodeniu námornej lode alebo k znečisteniu životného prostredia.
(5)
Minister vymenúva a odvoláva členov stálej komisie na vyšetrovanie námornej nehody a námornej mimoriadnej udalosti (ďalej len „stála vyšetrovacia komisia“). Námornú nehodu alebo námornú mimoriadnu udalosť vyšetruje vyšetrovateľ námornej nehody a námornej mimoriadnej udalosti (ďalej len „vyšetrovateľ“) alebo odborná komisia na vyšetrovanie námornej nehody a námornej mimoriadnej udalosti (ďalej len „odborná vyšetrovacia komisia“). Vyšetrovateľa vymenúva a odbornú vyšetrovaciu komisiu zriaďuje predseda stálej vyšetrovacej komisie z členov stálej vyšetrovacej komisie. Predseda stálej vyšetrovacej komisie vykonáva funkciu vedúceho špecializovaného útvaru ministerstva.7) Členmi stálej vyšetrovacej komisie nemôžu byť osoby, ktorých záujmy sú v rozpore s cieľom objektívneho vyšetrenia námornej nehody alebo námornej mimoriadnej udalosti. Stála vyšetrovacia komisia je pri výkone vyšetrovania nezávislá od ministerstva. Člen stálej vyšetrovacej komisie musí mať ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, odbor námorná navigácia, strojný odbor alebo iný odbor technického zamerania.
(6)
Ak pri námornej nehode alebo námornej mimoriadnej udalosti došlo k spáchaniu trestného činu, ministerstvo postúpi vec orgánom činným v trestnom konaní.
(7)
Vyšetrovanie námornej nehody alebo námornej mimoriadnej udalosti sa musí začať najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa, keď sa námorná nehoda alebo námorná mimoriadna udalosť stala.
zobraziť paragraf
§ 31
Opatrenia pri narodení a úmrtí na námornej lodi a pri chorobe alebo zranení člena lodnej posádky

(1)
O každom narodení alebo úmrtí na námornej lodi, pri nezvestnosti a pri spadnutí osoby cez palubu je veliteľ námornej lode povinný spísať do 24 hodín zápis v prítomnosti dvoch členov lodnej posádky, zaznamenať udalosť v lodnom denníku a informovať o tejto skutočnosti vlastníka námornej lode a zastupiteľský úrad, ktorý je najbližšie k prístavu, do ktorého námorná loď pripláva.
(2)
Ak došlo na námornej lodi k úmrtiu, veliteľ námornej lode rozhodne o spôsobe dopravy mŕtveho do najbližšieho prístavu alebo o jeho pochovaní do mora. Ak je to možné, veliteľ námornej lode prijme rozhodnutie na základe konzultácie s lekárom.
(3)
Veliteľ námornej lode v prítomnosti dvoch svedkov vykoná súpis všetkého majetku mŕtveho, ktorý mal na námornej lodi, a vykoná opatrenia na úschovu tohto majetku až do jeho odovzdania vlastníkovi námornej lode alebo blízkym osobám mŕtveho.9) Súpis majetku sú povinní podpísať okrem veliteľa aj obidvaja svedkovia. Veliteľ námornej lode vykoná príslušný zápis do lodného denníka.
(4)
Zápis o narodení alebo zápis o úmrtí na námornej lodi je iná listina o matričnej udalosti podľa osobitného predpisu;10) spolu s majetkom mŕtveho a prípadným závetom mŕtveho ju veliteľ námornej lode odovzdá zastupiteľskému úradu, ktorý je najbližšie k prístavu, do ktorého námorná loď pripláva. Iný postup je veliteľ námornej lode povinný dohodnúť so zastupiteľským úradom a s vlastníkom námornej lode.
(5)
Ak si choroba alebo zranenie člena lodnej posádky vyžiada liečbu na pevnine, veliteľ námornej lode v prítomnosti dvoch svedkov vykoná súpis všetkého majetku chorého alebo zraneného člena lodnej posádky, ktorý zanechal na námornej lodi, a vykoná opatrenia na úschovu tohto majetku až do jeho vrátenia tomuto členovi lodnej posádky alebo až do jeho odovzdania vlastníkovi námornej lode alebo blízkym osobám chorého alebo zraneného člena lodnej posádky. Súpis majetku sú povinní podpísať okrem veliteľa námornej lode aj obidvaja svedkovia. Veliteľ námornej lode vykoná zápis o vykonaní súpisu podľa prvej vety do lodného denníka.
(6)
Podrobnosti o opatreniach, ktoré sa majú vykonať pri narodení dieťaťa, úmrtí, nezvestnosti a spadnutí osoby cez palubu na námornej lodi, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
zobraziť paragraf
§ 35
Záchrana majetku

(1)
Za dobrovoľne vykonanú záchranu námornej lode a ďalších hodnôt na námornej lodi patrí záchrancovi odmena primeraná stupňu ohrozenia zachraňovaných hodnôt, ohrozenia záchrancu, jeho úsiliu a úspešnosti záchrany.
(2)
Záchrancovi vzniká nárok na odmenu, ak sa zachránili aspoň nepatrné majetkové hodnoty.
(3)
Za záchranu námornej lode alebo majetkových hodnôt patrí odmena vlastníkovi námornej lode, ktorá túto pomoc poskytla. Vlastník tejto námornej lode má nárok na poskytnutie úmerného podielu náhrady aj od vlastníkov ďalších hodnôt na námornej lodi, ktorí mali prospech z úspešnej záchrany.
(4)
Nárok na odmenu za záchranu nevzniká, ak si záchranu veliteľ zachraňovanej námornej lode výslovne a odôvodnene nepraje.
(5)
Odmena za záchranu patrí členom lodnej posádky, ktorí poskytli pomoc, a to aj vtedy, keď zachránená námorná loď patrí tomu istému vlastníkovi ako námorná loď, ktorá bola v nebezpečenstve.
(6)
Nárok na odmenu za záchranu sa premlčuje po troch rokoch od vzniku udalosti.
(7)
Vykonávanie záchrany, spôsob vysporiadania medzi záchrancom a zachraňovaným a podmienky ochrany životného prostredia pri vykonávaní záchrany sa spravujú medzinárodnými zmluvami.
zobraziť paragraf
§ 37
Obmedzenie rozsahu náhrady škody

(1)
Vlastník námornej lode a záchranca môžu v prípadoch ustanovených medzinárodnou zmluvou uplatniť právo na obmedzenie rozsahu náhrady škody spôsobenej pri vykonávaní námornej plavby alebo činnosťou námornej lode.
(2)
Obmedzenie rozsahu náhrady škody podľa odseku 1 sa vzťahuje aj na osoby uvedené v § 36 ods. 1 a 2, ak proti nim boli vznesené nároky na náhradu škody spôsobenej pri vykonávaní námornej plavby.
(3)
Zodpovednosťou vlastníka námornej lode za škodu sa rozumie zodpovednosť za škodu súvisiacu s prevádzkou námornej lode v prípadoch, keď sa zodpovednosť za škodu uplatňuje proti námornej lodi.
(4)
Uplatnenie práva na obmedzenie zodpovednosti za rozsah náhrady škody neznamená priznanie zodpovednosti za škodu.
(5)
Právo na obmedzenie rozsahu náhrady škody nemôže uplatniť osoba, ktorá spôsobila škodu úmyselným konaním.
(6)
Obmedzenie rozsahu náhrady škody a započítanie protinárokov sa spravuje medzinárodnými zmluvami.
zobraziť paragraf
§ 39
Zodpovednosť vlastníka námornej lode pri preprave nákladu

(1)
Vlastník námornej lode zodpovedá za dodržanie dohodnutých podmienok na prepravu nákladu.
(2)
Podmienky zodpovednosti vlastníka námornej lode pri preprave nákladu sa spravujú medzinárodnými zmluvami.
zobraziť paragraf
§ 40
Povinnosti vlastníka námornej lode

(1)
Vlastník námornej lode je povinný najmä
a)
vykonávať námornú plavbu v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky,
b)
zabezpečiť, aby veliteľ námornej lode dodržiaval všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa vztyčovania štátnej vlajky, štandardy prezidenta Slovenskej republiky a iných vlajok,
c)
udržiavať námornú loď v stave spôsobilom na plavbu podľa tohto zákona, medzinárodných zmlúv a v súlade s medzinárodnými pravidlami a zvyklosťami,
d)
vymenovať za veliteľa námornej lode osobu, ktorá zaručuje bezpečné riadenie námornej lode,
e)
obsadiť námornú loď lodnou posádkou v počte a zložení zodpovedajúcom účelu plavby a požiadavkám medzinárodných zmlúv a zabezpečiť, aby každý člen lodnej posádky bol na výkon pracovnej činnosti na námornej lodi odborne a zdravotne spôsobilý (§ 41); náklady spojené s lekárskou prehliadkou zdravotnej spôsobilosti člena lodnej posádky uhrádza vlastník námornej lode,
f)
vybaviť námornú loď výstrojom vyhovujúcim predpisom o bezpečnosti a ochrane zdravia,6e) starať sa o námornú loď a zásobovať ju potravinami,
g)
oznámiť bez zbytočného odkladu ministerstvu prípady úmrtia a vážneho ublíženia na zdraví, ku ktorým došlo na námornej lodi alebo v súvislosti s prevádzkou námornej lode,
h)
oznámiť bez zbytočného odkladu ministerstvu účasť námornej lode na námornej nehode alebo námornej mimoriadnej udalosti, ako aj okolnosti nepriaznivo ovplyvňujúce spôsobilosť námornej lode na plavbu alebo jej technický stav,
i)
oznámiť bez zbytočného odkladu ministerstvu zadržanie námornej lode a okolnosti, z ktorých vyplýva zodpovednosť veliteľa námornej lode alebo prevádzkovateľa námornej lode voči tretím osobám,
j)
zabrániť, aby námorná loď neporušovala zákaz prepravy otrokov, spolupracovať pri potláčaní pirátstva a protiprávnych činov proti bezpečnosti námornej plavby,
k)
zabrániť, aby sa na námornej lodi v žiadnej forme nevykonával nedovolený obchod s omamnými a psychotropnými látkami,
l)
zabrániť, aby námorná loď nevykonávala neoprávnené vysielanie zo šíreho mora,
m)
zabrániť, aby námorná loď neznečisťovala životné prostredie a najmä, aby sa dodržiavali právne predpisy týkajúce sa zhadzovania odpadu alebo iných škodlivých látok do mora,
n)
zabezpečiť, aby sa z námornej lode nevypúšťali znečisťujúce látky v oblastiach uvedených v § 28a ods. 3,
o)
zabezpečiť dodržiavanie kódexu pre bezpečnosť lodí a prístavov,
p)
oznámiť bez zbytočného odkladu ministerstvu akékoľvek zmeny údajov, ktoré sú predmetom zápisu do námorného registra,
r)
spolupracovať so zastupiteľskými úradmi v krajinách, do ktorých námorná loď pripláva,
s)
uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti vlastníka námornej lode za škody spôsobené prevádzkou námornej lode tretím osobám, ako aj za škody spôsobené na životnom prostredí pri začatí prevádzky námornej lode a udržiavať tieto poistenia po celý čas jej prevádzky,
t)
uschovávať lodné listiny počas najmenej troch rokov od uplynutia posledného zápisu; po uplynutí tohto času sa lodné listiny odovzdajú do archívu,
u)
uzatvoriť zmluvu o poistení vlastníka námornej lode na účely krytia nákladov podľa § 50 ods. 1 písm. f) pri začatí prevádzky námornej lode a udržiavať toto poistenie po celý čas jej prevádzky podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná;1bea) kópia tejto zmluvy uzatvorenej s každým poskytovateľom poistenia na účely krytia nákladov podľa § 50 ods. 1 písm. f) a jej preklad do anglického jazyka musia byť umiestnené na palube námornej lode na všeobecne prístupnom mieste,
v)
oznámiť skončenie platnosti zmluvy podľa písmena u) členovi lodnej posádky najmenej 30 dní vopred,
w)
uzatvoriť zmluvu o poistení vlastníka námornej lode na účely krytia nákladov spojených s repatriáciou podľa § 48 pri začatí prevádzky námornej lode a udržiavať toto poistenie po celý čas jej prevádzky podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná;1bea) kópia tejto zmluvy uzatvorenej s každým poskytovateľom poistenia na účely krytia nákladov spojených s repatriáciou podľa § 48 a jej preklad do anglického jazyka musia byť umiestnené na palube námornej lode na všeobecne prístupnom mieste,
x)
poskytovať ministerstvu štatistické údaje z námornej lode podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.1bea)
(2)
Poistenie vyplývajúce zo zmlúv podľa odseku 1 písm. u) alebo w) nezaniká skôr ako uplynutím platnosti týchto zmlúv; to neplatí, ak poskytovateľ poistenia podľa odseku 1 písm. u) alebo w) neoznámi najmenej 30 dní vopred ministerstvu deň skončenia platnosti zmluvy o poistení vlastníka námornej lode na účely krytia nákladov podľa § 50 ods. 1 písm. f) alebo deň skončenia platnosti zmluvy o poistení vlastníka námornej lode na účely krytia nákladov spojených s repatriáciou podľa § 48.
(3)
Ak poskytovateľ poistenia podľa odseku 1 písm. w) zabezpečuje repatriáciu člena lodnej posádky, postupuje podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.1bea)
(4)
Vlastník námornej lode, okrem námornej jachty, je povinný viesť dokumentáciu a mať k dispozícii údaje o praxi, príprave, zdravotnej spôsobilosti a spôsobilosti na pridelené služby všetkých členov lodnej posádky, ktorí sú k nemu v pracovnom pomere.
(5)
Vlastník námornej lode zabezpečí,
a)
aby členovia lodnej posádky boli po pridelení na námornú loď oboznámení so svojimi konkrétnymi službami a so všetkými zariadeniami, vybavením, opatreniami a postupmi na námornej lodi a charakteristikami námornej lode, ktoré sú dôležité na výkon služby alebo v stave núdze,
b)
oboznámenie každého člena lodnej posádky s jeho činnosťou v núdzovej situácii a jeho povinnosťami pri situáciách dôležitých z hľadiska bezpečnosti, ochrany životného prostredia alebo zmiernenia následkov znečistenia životného prostredia,
c)
aby členovia lodnej posádky pridelení na jeho námornú loď absolvovali kvalifikačné kurzy pravidelne podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,1bdb)
d)
účinnú ústnu komunikáciu na palube námornej lode podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,13a) ak tak neurčí veliteľ podľa § 24,
e)
aby k pracovným zmluvám členov lodnej posádky alebo ku kolektívnej zmluve, ak je uzatvorená, bol vyhotovený preklad do anglického jazyka, ak nie sú spísané v anglickom jazyku,
f)
aby každý člen lodnej posádky mal k dispozícii kópiu postupu vybavovania sťažností v pracovnoprávnych vzťahoch na námornej lodi vrátane kontaktných údajov osoby, ktorá bola poverená vybavovaním sťažností, osoby, ktorá môže člena lodnej posádky sprevádzať alebo zastupovať počas konania o sťažnosti, ako aj kontaktné údaje ministerstva.
(6)
Vlastník námornej lode je povinný poskytnúť veliteľovi námornej lode písomné inštrukcie ustanovujúce zásady a postupy, na základe ktorých sú novo nastúpení členovia lodnej posádky oboznámení s vybavením lode, prevádzkovými predpismi a inými opatreniami, ktoré sú potrebné na výkon ich služby pred začatím takejto služby, a ktoré obsahujú
a)
určenie dostatočného časového obdobia pre novo nastúpeného člena lodnej posádky, aby sa oboznámil s vybavením, ktoré bude používať alebo prevádzkovať, a postupmi a opatreniami pri výkone strážnej služby, týkajúcimi sa bezpečnosti, ochrany životného prostredia a činnosti v núdzových situáciách, ktoré sú špecifické pre danú námornú loď a ktoré sú nevyhnutné pre správny výkon služby,
b)
poverenie kvalifikovaného člena lodnej posádky, zodpovedného za oboznámenie novo nastúpeného člena lodnej posádky s informáciami podľa písmena a) v jazyku, ktorému rozumie.
(7)
Vlastník námornej lode zabezpečí, aby veliteľ, dôstojník a iný člen lodnej posádky námornej prievoznej lode, ktorým boli pridelené osobitné povinnosti, absolvovali oboznamovací výcvik na zabezpečenie výkonu týchto povinností podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.13b)
zobraziť paragraf
§ 41

(1)
Veliteľ námornej lode, dôstojníci a lodné mužstvo musia mať na výkon pracovnej činnosti na námornej lodi, okrem námornej jachty, platný preukaz odbornej spôsobilosti alebo preukaz spôsobilosti zodpovedajúci medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná.1bdb) Preukaz odbornej spôsobilosti a preukaz spôsobilosti sa vydáva na neurčitý čas. Veliteľ námornej jachty, dôstojníci a lodné mužstvo musia mať na výkon pracovnej činnosti na námornej jachte platný preukaz odbornej spôsobilosti člena posádky námornej jachty. Preukaz odbornej spôsobilosti člena posádky námornej jachty sa vydáva najviac na päť rokov na základe žiadosti, ktorá obsahuje meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu, štátnu príslušnosť a číslo občianskeho preukazu alebo obdobného dokladu. Osobné údaje uvedené v tejto žiadosti možno poskytnúť prístavným orgánom, vlastníkovi námornej jachty, prevádzkovateľovi námornej jachty alebo osobe sprostredkujúcej zamestnanie člena lodnej posádky na základe písomnej žiadosti.
(2)
Preukaz odbornej spôsobilosti alebo preukaz spôsobilosti vydá ministerstvo žiadateľovi po preukázaní jeho totožnosti, ak
a)
dosiahol vek najmenej 18 rokov, okrem veliteľa námornej lode, u ktorého sa vyžaduje dosiahnuť vek najmenej 30 rokov,
b)
spĺňa kvalifikačné predpoklady na danú funkciu,
c)
má zdravotnú spôsobilosť,14)
d)
úspešne absolvoval kvalifikačné kurzy podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,1bdb)
e)
vykonal odbornú skúšku pred komisiou určenou ministerstvom alebo uznanou ministerstvom.
(3)
Kvalifikačné predpoklady na účely tohto zákona sú
a)
vzdelanie na danú funkciu,
b)
odborná prax vykonaná na námornej lodi.
(4)
Veliteľovi námornej lode a dôstojníkom, u ktorých sa na výkon pracovnej činnosti na námornej lodi vyžaduje preukaz odbornej spôsobilosti, vydá ministerstvo okrem preukazu odbornej spôsobilosti aj potvrdenie preukazu odbornej spôsobilosti, ktorým potvrdzuje, že žiadateľ spĺňa odborné predpoklady na vykonávanie funkcie podľa tohto zákona a medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.1bdb) Platnosť potvrdenia preukazu odbornej spôsobilosti je najviac päť rokov odo dňa jeho vydania alebo do uplynutia doby platnosti preukazu odbornej spôsobilosti alebo preukazu spôsobilosti po absolvovaní doplnkových odborných kurzov podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,14a) alebo do jeho zrušenia, pozastavenia jeho platnosti alebo jeho vyhlásením za neplatný príslušným orgánom členského štátu alebo tretieho štátu. Po skončení platnosti potvrdenia preukazu odbornej spôsobilosti možno potvrdenie preukazu odbornej spôsobilosti predĺžiť najviac na päť rokov, ak žiadateľ preukáže, že jeho odborná spôsobilosť trvá a sú splnené podmienky podľa tohto zákona a medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.1bdb)
(5)
Člen lodnej posádky podľa odseku 1 preukazuje odbornú spôsobilosť pred každým nalodením predložením platného preukazu odbornej spôsobilosti, preukazu spôsobilosti podľa § 4 ods. 2 písm. p) a platnej námorníckej knižky vlastníkovi námornej lode. Veliteľ námornej lode a dôstojníci súčasne predkladajú aj potvrdenie preukazu odbornej spôsobilosti.
(6)
Ministerstvo uzná preukaz odbornej spôsobilosti vydaný iným členským štátom, v rozsahu spôsobilosti, funkcie a úrovne zodpovednosti v ňom uvedenom vydaním potvrdenia o uznaní preukazu odbornej spôsobilosti a to po overení pravosti a platnosti požadovaných dokladov. Žiadateľ o uznanie preukazu odbornej spôsobilosti má právo podať opravný prostriedok, ak je jeho žiadosť o uznanie preukazu odbornej spôsobilosti zamietnutá. Potvrdenie o uznaní preukazu odbornej spôsobilosti je platné najviac do uplynutia doby platnosti preukazu odbornej spôsobilosti alebo potvrdenia preukazu odbornej spôsobilosti, ale nie viac ako päť rokov odo dňa vydania preukazu odbornej spôsobilosti alebo potvrdenia preukazu odbornej spôsobilosti, do jeho zrušenia, pozastavenia platnosti alebo do vyhlásenia preukazu odbornej spôsobilosti alebo potvrdenia preukazu odbornej spôsobilosti vydaného príslušným orgánom členského štátu alebo tretieho štátu za neplatný.
(7)
Ministerstvo môže uznať preukaz odbornej spôsobilosti alebo preukaz spôsobilosti14a) vydaný tretím štátom vydaním potvrdenia o uznaní preukazu odbornej spôsobilosti, ak bol Európskou komisiou uznaný tretí štát za štát, ktorý spĺňa požiadavky podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.1bdb) Ak tretí štát nie je Európskou komisiou uznaný, ministerstvo môže predložiť Európskej komisii odôvodnenú žiadosť o jeho uznanie, pričom súčasne musí rokovať s príslušným orgánom tretieho štátu o zmluve, ktorou sa tretí štát zaväzuje bezodkladne oznámiť každú zmenu systému prípravy a preukazovania spôsobilosti vykonávanú podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,1bdb) pričom sa presvedčí, že veliteľ a dôstojník v riadiacej úrovni majú vedomosti z právnych predpisov Slovenskej republiky v oblasti námornej plavby zodpovedajúce funkcii, ktorú môžu vykonávať. Ak predmetom žiadosti o uznanie tretieho štátu je aj uznanie osoby, ktorá vykonáva kvalifikačné kurzy v treťom štáte, ministerstvo musí preveriť, či tretí štát spĺňa podmienky podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.1bh) Ak ministerstvo usúdi, že tretí štát neplní požiadavky podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,1bdb) oznámi to bez zbytočného odkladu s uvedením dôvodov Európskej komisii. Ministerstvo musí bez zbytočného odkladu s uvedením dôvodov informovať Európsku komisiu a ostatné členské štáty o úmysle odobrať potvrdenie o uznaní preukazu odbornej spôsobilosti vydané tretím štátom.
(8)
Ak Európska komisia prijala rozhodnutie o odobratí uznania tretieho štátu podľa odseku 7, ministerstvo je povinné podľa odôvodnenia rozhodnutia Európskej komisie prijať opatrenia na vykonanie tohto rozhodnutia. Preukaz odbornej spôsobilosti vydaný pred prijatím rozhodnutia Európskej komisie o odobratí uznania tretieho štátu zostáva v platnosti a môže byť vydané potvrdenie preukazu odbornej spôsobilosti na vyššiu funkciu, ak na túto funkciu je vyžadovaná iba dodatočná prax, ktorú člen lodnej posádky spĺňa.
(9)
Ministerstvo na žiadosť členského štátu, tretieho štátu, vlastníka námornej lode alebo prevádzkovateľa námornej lode poskytne písomnú informáciu o pravosti a platnosti ním vydaného preukazu odbornej spôsobilosti, preukazu spôsobilosti podľa § 4 ods. 2 písm. p), potvrdenia preukazu odbornej spôsobilosti, potvrdenia o uznaní preukazu odbornej spôsobilosti, námorníckej knižky a výnimky podľa § 4 ods. 2 písm. m).

Ministerstvo sprístupňuje informácie podľa prvej vety v elektronickej forme.
(10)
Ak platnosť potvrdenia preukazu odbornej spôsobilosti skončila pred 1. januárom 2017, ministerstvo určí, či žiadateľ o vydanie potvrdenia preukazu odbornej spôsobilosti je povinný preukázať, že spĺňa podmienky ustanovené v medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná.1bdb)
(11)
Ministerstvo môže v odôvodnených prípadoch povoliť výnimku na obsadenie člena lodnej posádky, okrem člena lodnej posádky, ktorý zabezpečuje na námornej lodi rádiokomunikáciu, osobou, ktorá nevlastní preukaz odbornej spôsobilosti zodpovedajúci danej funkcii, ale je držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti bezprostredne nižšieho stupňa. Na námornej lodi, kde je predpísaný počet členov lodnej posádky menej ako desať a ministerstvo nemôže vzhľadom na počet členov lodnej posádky alebo prevádzkové určenie námornej lode vyžadovať, aby na palube námornej lode bol plne kvalifikovaný kuchár, každý, kto v kuchyni pripravuje stravu, musí byť vyškolený alebo poučený v oblasti potravinovej a osobnej hygieny, ako aj manipulácie s potravinami a ich skladovania na palube námornej lode.14aa)
(12)
Výnimku z preukazovania odbornej spôsobilosti povoľuje ministerstvo menovite pre určenú osobu, na určenú námornú loď a na čas neprekračujúci šesť mesiacov; na funkciu veliteľa námornej lode a prvého strojného dôstojníka možno výnimku povoliť, len ak ide o vyššiu moc, a to len na najkratší nevyhnutný čas. Na funkciu lodný kuchár možno povoliť výnimku na čas neprekračujúci jeden mesiac alebo do najbližšieho prístavu, v ktorom námorná loď zastaví, za podmienok ustanovených medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná.1bea)
(13)
Ak sa povoľuje výnimka na obsadenie funkcie člena lodnej posádky, pričom táto funkcia sa obsadzuje členom lodnej posádky podľa odseku 11, na ktorú sa nepožaduje preukaz odbornej spôsobilosti, môže byť takáto výnimka povolená členovi lodnej posádky, ktorého kvalifikácia a prax sú v súlade s požiadavkami na funkciu, na ktorú sa povoľuje výnimka, a úspešne absolvoval skúšku, ktorou preukazuje splnenie požiadaviek na povolenie výnimky.
(14)
Pred konaním odbornej skúšky pred komisiou určenou ministerstvom uchádzač preukazuje zdravotnú spôsobilosť lekárskym potvrdením, ktoré nemôže byť staršie ako tri mesiace. Preukázanie zdravotnej spôsobilosti je podmienkou povolenia na vykonanie odbornej skúšky. Zdravotnú spôsobilosť člena lodnej posádky vrátane vydávania lekárskeho potvrdenia posudzuje ministerstvom poverený lekár poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.14b)
(15)
Ministerstvo poverí na výkon činnosti podľa odseku 14 lekára, ktorý získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore všeobecné lekárstvo a špecializáciu v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, absolvoval školenia o životných, pracovných a zdravotných podmienkach na námorných lodiach alebo prax lodného lekára na námornej lodi, má k dispozícii zdravotnícke zariadenia na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti v rozsahu podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,14c) a je nezávislý od vlastníka námornej lode, prevádzkovateľa námornej lode, člena lodnej posádky a osoby sprostredkujúcej zamestnanie člena lodnej posádky. Žiadosť o vydanie poverenia na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti člena lodnej posádky obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu lekára a miesto prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia, v ktorom lekár vykonáva činnosť podľa odseku 14. Prílohou k žiadosti sú doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa prvej vety. Osobné údaje uvedené v tejto žiadosti možno poskytnúť príslušným orgánom iného štátu, vlastníkovi námornej lode, prevádzkovateľovi námornej lode a členovi lodnej posádky. Poverený lekár je povinný bezodkladne oznámiť ministerstvu všetky zmeny údajov uvedené v žiadosti a jej prílohe. Ministerstvo odoberie poverenému lekárovi poverenie na výkon činnosti podľa odseku 14, ak prestane spĺňať podmienky podľa prvej vety alebo požiada o zrušenie poverenia.
(16)
Člen lodnej posádky musí preukázať zdravotnú spôsobilosť pred nalodením platným lekárskym potvrdením vydaným podľa odseku 14. Lekárske potvrdenie vydá poverený lekár členovi lodnej posádky, ak spĺňa normy zdravotnej spôsobilosti podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.14d) Člen lodnej posádky, ktorý žiada o lekárske potvrdenie, musí preukázať, že dosiahol vek najmenej 18 rokov, a svoju totožnosť. Ak v lekárskom potvrdení člena lodnej posádky nie je uvedené inak, jeho platnosť je najviac 24 mesiacov, ak ide o člena lodnej posádky, ktorý je starší ako 55 rokov, platnosť lekárskeho potvrdenia je 12 mesiacov. Platnosť lekárskeho potvrdenia člena lodnej posádky, ktorý má pracovnú zmluvu uzavretú na dobu určitú, zodpovedá dohodnutej dĺžke pracovného pomeru, najviac je však 24 mesiacov.
(17)
Ministerstvo môže v naliehavých prípadoch, najviac na tri mesiace, povoliť výnimku členovi lodnej posádky na výkon pracovnej činnosti na námornej lodi bez lekárskeho potvrdenia do najbližšieho prístavu, v ktorom námorná loď zastaví a v ktorom môže člen lodnej posádky získať lekárske potvrdenie, ak platnosť lekárskeho potvrdenia uplynula počas plavby alebo pred nalodením a z časového hľadiska nie je možné získať lekárske potvrdenie.
(18)
Člen lodnej posádky je povinný absolvovať školenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.6)
(19)
Podrobnosti o získaní odbornej spôsobilosti a podrobnosti o požadovanej zdravotnej spôsobilosti člena lodnej posádky ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
zobraziť paragraf
§ 42
Pracovný pomer člena lodnej posádky

(1)
Člen lodnej posádky je v pracovnom pomere k vlastníkovi námornej lode alebo k prevádzkovateľovi námornej lode. Ak je člen lodnej posádky v pracovnom pomere k prevádzkovateľovi námornej lode, na prevádzkovateľa námornej lode sa primerane vzťahujú § 23, 24, 26, 31, 36, 39 až 42, 44, 47 až 50 a 60.
(2)
Člen lodnej posádky môže vykonávať službu na námornej lodi iba v pracovnom pomere. Pracovný pomer veliteľa námornej lode vzniká jeho vymenovaním.
(3)
Ak sa pracovný pomer člena lodnej posádky dohodne na neurčitý čas, vlastník námornej lode uzatvorí s členom lodnej posádky pri každom nalodení dodatok k pracovnej zmluve, ktorý upravuje účel nalodenia. Ak sa pracovný pomer dohodne na určitý čas, musí byť v pracovnej zmluve dohodnutý čas a miesto nalodenia člena lodnej posádky, meno námornej lode a miesto, kam má člen lodnej posádky právo byť dopravený na náklady vlastníka námornej lode po vylodení (ďalej len „repatriácia“).
(4)
Členom lodnej posádky námornej lode môže byť iba osoba, ktorá dosiahla vek najmenej 18 rokov.
(5)
V pracovnej zmluve nemožno dohodnúť skúšobnú dobu. Pracovná zmluva člena lodnej posádky musí okrem náležitostí podľa osobitného predpisu14e)obsahovať aj
a)
miesto narodenia člena lodnej posádky,
b)
údaje o vlastníkovi námornej lode, a to
1.
meno a priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu, ak je vlastníkom námornej lode fyzická osoba,
2.
obchodné meno, adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta podnikania, ak je miesto podnikania odlišné od trvalého pobytu, a identifikačné číslo, ak je pridelené, ak je vlastníkom námornej lode fyzická osoba - podnikateľ, alebo
3.
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je pridelené, ak je vlastníkom námornej lode právnická osoba,
c)
podmienky o dávkach zdravotného a sociálneho zabezpečenia,
d)
podmienky nároku na repatriáciu.
(6)
S členom lodnej posádky nemožno dohodnúť pracovný pomer podľa osobitného predpisu.14f)
(7)
Člena lodnej posádky nemožno preradiť na inú prácu okrem prípadov uvedených v osobitnom predpise,15) ako aj v prípade, ak veliteľ námornej lode rozhodol, že je ohrozená bezpečnosť osôb, námornej lode alebo nákladu.
(8)
Vlastník námornej lode ani člen lodnej posádky počas služby na námornej lodi nemôžu pracovný pomer okamžite zrušiť.
(9)
Ak pracovný pomer člena lodnej posádky dojednaný na určitý čas sa má skončiť vtedy, keď je člen lodnej posádky nalodený alebo v priebehu jeho repatriácie, pracovný pomer sa skončí až dňom ukončenia repatriácie, ak medzi vlastníkom námornej lode a členom lodnej posádky sa nedohodlo inak.
(10)
Člen lodnej posádky sa môže s vlastníkom námornej lode dohodnúť na predĺžení času služby a pracovného pomeru a na jeho vylodení z ekonomických dôvodov v niektorom z prístavov, do ktorých námorná loď pripláva.
(11)
Člen lodnej posádky má nárok na dovolenku za kalendárny rok, za ktorú mu patrí náhrada mzdy. Základná výmera dovolenky je dva a pol kalendárnych dní za každý celý kalendárny mesiac nepretržitého trvania toho istého pracovného pomeru a pomerná časť za časť kalendárneho mesiaca nepretržitého trvania toho istého pracovného pomeru. Za základnú výmeru dovolenky za kalendárny rok nemožno poskytnúť peňažnú náhradu s výnimkou skončenia pracovného pomeru.
(12)
Cesta do prístavu nalodenia a repatriácia sa posudzujú ako zahraničná pracovná cesta.16)
(13)
Pri vzniku pracovného pomeru člena lodnej posádky sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu.17)
zobraziť paragraf
§ 43
Služba na námornej lodi

(1)
Službu na námornej lodi vykonáva člen lodnej posádky odo dňa nalodenia do dňa vylodenia, ak nie je výkonu služby na námornej lodi zbavený. Dĺžka trvania služby na námornej lodi nesmie presiahnuť 12 po sebe nasledujúcich mesiacov.
(2)
Služba na námornej lodi, počas ktorej člen lodnej posádky nevykonáva prácu, sa s výnimkou vychádzky na pevninu považuje na účely náhrady škody za činnosť vykonávanú v priamej súvislosti s plnením pracovných úloh.
(3)
Vychádzkou na pevninu sa rozumie čas od vstupu na pevnú zem do opustenia pevnej zeme. Pobyt na pevnine na účely plnenia služobných povinností alebo návštevy zdravotníckeho zariadenia sa nepokladá za vychádzku na pevnine.
zobraziť paragraf
§ 44
Pracovný čas a čas odpočinku člena lodnej posádky

(1)
Dĺžka pracovného času člena lodnej posádky je 40 hodín týždenne s jedným dňom odpočinku v priebehu týždňa, ak nie je vnútorným predpisom vlastníka námornej lode upravená. Aj pri upravenom pracovnom čase zostáva výška mzdy člena lodnej posádky rovnaká ako pri 40-hodinovom týždennom pracovnom čase. Dĺžka pracovného času člena lodnej posádky nesmie presiahnuť 14 hodín v priebehu 24 hodín a 72 hodín v priebehu siedmich po sebe nasledujúcich dní.
(2)
Ak pracovný čas člena lodnej posádky nemôže byť rozvrhnutý rovnomerne na jednotlivé týždne, môže byť pracovný čas rozvrhnutý na jednotlivé týždne nerovnomerne. O rozvrhnutí pracovného času rozhoduje veliteľ námornej lode.
(3)
Nepretržitá dĺžka jednej zmeny nemôže presiahnuť 12 hodín vrátane nariadenej práce nadčas. Čas na odpočinok medzi dvoma zmenami nemôže byť kratší ako osem hodín. Tieto obmedzenia neplatia pri mimoriadnych udalostiach, pri ktorých veliteľ námornej lode rozhodol, že došlo k ohrozeniu bezpečnosti osôb, námornej lode alebo nákladu.
(4)
Celkový čas odpočinku člena lodnej posádky, ktorý vykonáva strážnu službu, nemôže byť v priebehu 24 hodín kratší ako desať hodín a 77 hodín v priebehu siedmich po sebe nasledujúcich dní a nemôže sa deliť na viac ako dve časti, z ktorých jedna trvá aspoň šesť hodín. Celkový čas odpočinku člena lodnej posádky nesmie byť kratší ako 10 hodín v priebehu 24 hodín a 77 hodín v priebehu siedmich po sebe nasledujúcich dní pričom interval medzi za sebou nasledujúcimi dobami odpočinku nemôže prekročiť 14 hodín.
(5)
Doba odpočinku ustanovená v odseku 4 sa nemusí dodržať v stave núdze alebo počas iných mimoriadnych prevádzkových podmienok. Poplachové cvičenia sa vykonávajú spôsobom, ktorý minimálne narúša dobu odpočinku a nespôsobuje dodatočnú únavu. Veliteľ námornej lode je oprávnený nariadiť pracovnú pohotovosť v prípadoch naliehavej prevádzkovej potreby alebo ak je ohrozená bezpečnosť osôb, námornej lode alebo nákladu.
(6)
Ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody, veliteľ námornej lode je povinný počas pobytu námornej lode v prístave umožniť členovi lodnej posádky primerane dlhší odpočinok úpravou rozvrhnutia pracovného času a na žiadosť jednotlivých členov lodnej posádky im poskytnúť náhradné voľno za prácu nadčas a vo sviatok. Ak je člen lodnej posádky v pracovnej pohotovosti povolaný do služby, má nárok na zodpovedajúcu náhradnú dobu odpočinku, ak je jeho doba odpočinku narušená výkonom služby.
(7)
Na námornej lodi musí byť na všeobecne prístupnom mieste umiestnený plán organizácie práce členov lodnej posádky vrátane rozvrhu strážnej služby, dĺžky pracovného času a času odpočinku každého člena lodnej posádky. Tento plán je vypracovaný v štandardizovanom formáte v určenom pracovnom dorozumievacom jazyku alebo určených pracovných dorozumievacích jazykoch a v anglickom jazyku. Každý člen lodnej posádky podpíše záznam o svojom dennom čase odpočinku a dostane kópiu tohto záznamu potvrdenú veliteľom námornej lode alebo ním poverenou osobou.
(8)
Veliteľ námornej lode, dôstojník a iní členovia lodnej posádky nesmú vykonávať pridelené povinnosti súvisiace s bezpečnosťou a ochranou morského životného prostredia pod vplyvom alkoholu alebo inej omamnej alebo psychotropnej látky.
zobraziť paragraf
§ 48
Repatriácia člena lodnej posádky

(1)
Člen lodnej posádky má právo na repatriáciu
a)
v súvislosti so zánikom práva námornej lode plávať pod štátnou vlajkou,
b)
v prípade stroskotania námornej lode,
c)
ak bol na vlastníka námornej lode vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie,20)
d)
po uplynutí dohodnutého času služby na námornej lodi,
e)
po skončení pracovného pomeru,
f)
ak na výkon práce na námornej lodi trvalo alebo dočasne stratil zdravotnú spôsobilosť a podľa posúdenia lekára ju počas predpokladaného času nalodenia nenadobudne,
g)
ak vlastník námornej lode nie je schopný plniť povinnosti voči členovi lodnej posádky pri strate námornej lode, pri jej exekučnom predaji alebo v prípade nespôsobilosti námornej lode na plavbu v dôsledku jej vážneho poškodenia,
h)
pri zbavení výkonu služby, alebo ak je podozrivý zo spáchania trestného činu,
i)
ak vlastník námornej lode neposkytuje členovi lodnej posádky potrebnú starostlivosť podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,1bea) na námornej lodi,
j)
ak vlastník námornej lode nevyplatil mzdu uvedenú v pracovnej zmluve členovi lodnej posádky za obdobie minimálne dvoch mesiacov alebo porušil iný svoj záväzok podľa pracovnej zmluvy voči členovi lodnej posádky.
(2)
Náklady na repatriáciu hradí vlastník námornej lode s výnimkou repatriácie podľa odseku 1 písm. h), keď náklady na repatriáciu hradí vylodený člen lodnej posádky. Nákladmi na repatriáciu sa rozumejú najmä náklady na prepravu člena lodnej posádky a jeho osobnej batožiny, náklady na jeho stravu a ubytovanie počas repatriácie a ďalšie náklady podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.1bea) Prepravu člena lodnej posádky zabezpečuje vlastník námornej lode letecky. Iný spôsob prepravy môže vlastník námornej lode zvoliť, ak čas prepravy nie je neprimerane dlhý alebo ak sa na inom spôsobe prepravy dohodne s členom lodnej posádky.
(3)
Ak vlastník námornej lode zapísanej v námornom registri alebo poskytovateľ poistenia podľa § 40 ods. 1 písm. w) nesplní povinnosť repatriácie člena lodnej posádky, zabezpečí repatriáciu člena lodnej posádky ministerstvo podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná;1bea) vlastník námornej lode je povinný uhradiť náklady, ktoré ministerstvo vynaložilo na repatriáciu člena lodnej posádky.
(4)
Ministerstvo členovi lodnej posádky bezodkladne poskytne finančné prostriedky potrebné na jeho repatriáciu prostredníctvom prístavného orgánu pobrežného štátu, v ktorom sa člen lodnej posádky vylodí, a to na základe odôvodnenej písomnej žiadosti alebo elektronicky podanej žiadosti s kvalifikovaným elektronickým podpisom člena lodnej posádky alebo jeho splnomocneného zástupcu. Žiadosť musí obsahovať
a)
identifikačné údaje člena lodnej posádky v rozsahu meno a priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu,
b)
identifikačné údaje vlastníka námornej lode v rozsahu
1.
meno a priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu, ak je vlastníkom fyzická osoba,
2.
obchodné meno, adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta podnikania, ak je miesto podnikania odlišné od trvalého pobytu, a identifikačné číslo, ak je pridelené, ak je vlastníkom námornej lode fyzická osoba – podnikateľ, alebo
3.
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je pridelené, ak je vlastníkom námornej lode právnická osoba,
c)
identifikačné údaje námornej lode, a to meno, volacia značka, identifikačné číslo námornej lode IMO, názov registračného prístavu,
d)
kontaktné údaje osoby, ktorá bola poverená vybavovaním sťažností, a osoby, ktorá môže člena lodnej posádky sprevádzať alebo zastupovať počas konania o sťažnosti,
e)
názov a adresa poskytovateľa poistenia na účely krytia nákladov spojených s repatriáciou, jeho potvrdenie, že krytie nákladov spojených s repatriáciou je v súlade s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná,1bea) a obdobie platnosti zmluvy o poistení vlastníka námornej lode na účely krytia nákladov spojených s repatriáciou.
(5)
Na účely poskytovania cestovných náhrad a zdravotnej starostlivosti sa za čas repatriácie považuje čas od vylodenia člena lodnej posádky do jeho príchodu do miesta určeného v pracovnej zmluve alebo inak dohodnutého s výnimkou času, v ktorom člen lodnej posádky repatriáciu bez vážneho dôvodu prerušil, ak sa s vlastníkom námornej lode nedohodol inak.
zobraziť paragraf
§ 49
Zabezpečenie sociálnych podmienok členov lodnej posádky

(1)
Vlastník námornej lode je povinný
a)
poskytovať členom lodnej posádky počas služby na námornej lodi bezplatne stravovanie, ubytovanie a zabezpečiť zariadenia na odpočinok a voľný čas podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,1bea) zásobovať ich pitnou vodou a základnými predmetmi osobnej hygieny,
b)
zabezpečiť, aby námorná loď bola vybavená vhodnými ubytovacími, prevádzkovými, kancelárskymi a stravovacími priestormi, priestormi a zariadením na skladovanie a chladenie potravín a na prípravu jedál a nápojov, priestormi s vybavením na odpočinok a voľný čas, hygienickým a sanitárnym zariadením alebo osobitnými priestormi pre chorých, a tieto priestory musia byť v dostatočnom počte a veľkosti, vhodne vybavené s ohľadom na ich účel, musia sa dostatočne vetrať, vykurovať, osvetľovať a musí v nich byť udržiavaná čistota podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná;1bea) sociálne zariadenia a poskytované služby na námornej lodi musia byť prístupné všetkým členom lodnej posádky, ak nie sú určené výhradne pre prepravované osoby,
c)
zabezpečiť, aby námorná loď bola zásobená vodou a potravinami v množstve, ktoré zodpovedá počtu osôb prítomných na námornej lodi, dĺžke a povahe plavby a v dostatočnej kvalite, výživovej hodnote a pestrosti; pri zásobovaní potravinami sa musia zohľadniť náboženské a kultúrne zvyklosti členov lodnej posádky na stravovanie,
d)
zabezpečiť, aby bol počet osôb spoločne ubytovaných primeraný určeniu námornej lode a umožnil im dostatočný odpočinok,
e)
zabezpečiť úschovu peňazí a cenností cestujúcich a členov lodnej posádky,
f)
platiť mzdu uvedenú v pracovnej zmluve členom lodnej posádky, ktorí sa v dôsledku choroby alebo úrazu stali práceneschopnými v súlade s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná,1bea) počas služby na námornej lodi; túto povinnosť nemá, ak úraz vznikol inak ako v službe na námornej lodi, úraz alebo choroba boli spôsobené úmyselným konaním, nedodržaním bezpečnostných a iných prevádzkových predpisov alebo nevhodným správaním sa chorého, zraneného alebo zosnulého člena lodnej posádky alebo člen lodnej posádky chorobu alebo zdravotné problémy zámerne utajil v čase, keď uzatváral pracovnú zmluvu.
(2)
Veliteľ námornej lode alebo ním poverený dôstojník je povinný pravidelne vykonávať kontrolu priestorov, zariadení a služieb uvedených v odseku 1. O priebehu a výsledku kontrol a o prijatých opatreniach je povinný vykonať zápis do lodného denníka.
(3)
Vlastník námornej lode a veliteľ námornej lode sú povinní zabezpečiť pre členov lodnej posádky bezplatne poštové služby, umožniť im a ich rodinným príslušníkom v odôvodnených prípadoch a za primeraný poplatok využitie komunikačných prostriedkov, a ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody, umožniť členom lodnej posádky stretnutie s ich rodinnými príslušníkmi v prístavoch, prípadne návštevu rodinných príslušníkov na námornej lodi.
zobraziť paragraf
§ 50
Zdravotná starostlivosť o členov lodnej posádky

(1)
Vlastník námornej lode
a)
zabezpečí, aby námorná loď zodpovedala medzinárodne uznávaným zdravotníckym a hygienickým normám,
b)
umožní členovi lodnej posádky návštevu lekára v prípade nevyhnutného ošetrenia alebo očkovania v prístavoch, do ktorých námorná loď pripláva,
c)
zabezpečí vybavenie námornej lode lodnou lekárničkou, potrebným zdravotníckym materiálom a lekárskou príručkou,
d)
zabezpečí, aby každý člen lodnej posádky absolvoval odborné zdravotnícke kurzy podľa medzinárodných zmlúv,
e)
v prípade potreby členovi lodnej posádky umožní lekárske konzultácie počas plavby prostredníctvom rádiového alebo družicového spojenia vrátane konzultácií so špecialistami,
f)
hradí náklady zdravotnej starostlivosti poskytovanej členom lodnej posádky počas služby na námornej lodi pri chorobe alebo úraze, náklady na pohreb pri smrti člena lodnej posádky a odškodnenie pri smrti alebo dlhodobej zdravotnej nespôsobilosti člena lodnej posádky spôsobenej pracovným úrazom, chorobou z povolania alebo ohrozením touto chorobou v súlade s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná.1bea)
(2)
Ak vlastník námornej lode neuhradí náklady podľa odseku 1 písm. f), hradí tieto náklady poskytovateľ poistenia podľa § 40 ods. 1 písm. u) v súlade s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná.1bea)
(3)
Zdravotná starostlivosť o členov lodnej posádky, zdravotnícke vybavenie námornej lode, obsah lodnej lekárničky a odborné kurzy zdravotnej starostlivosti sa spravujú medzinárodnými zmluvami.
zobraziť paragraf
§ 57
Základné povinnosti veliteľa rekreačného plavidla

(1)
Veliteľ rekreačného plavidla je povinný najmä
a)
riadiť rekreačné plavidlo a zaistiť jeho bezpečné vedenie v súlade s medzinárodnými zmluvami, zvyklosťami všeobecne prijatými v námornej plavbe a právnymi predpismi pobrežného štátu,
b)
zaistiť bezpečnosť osôb prítomných na rekreačnom plavidle a vykonať všetky opatrenia potrebné na odvrátenie škôd ohrozujúcich rekreačné plavidlo alebo ohrozujúcich osoby na ňom prítomné,
c)
poskytnúť pomoc osobe v núdzi, ak tak môže urobiť bez vážneho nebezpečenstva pre seba, pre osoby prítomné na rekreačnom plavidle alebo pre rekreačné plavidlo,
d)
zabrániť znečisteniu životného prostredia zo strany rekreačného plavidla,
e)
v prípade námornej nehody alebo námornej mimoriadnej udalosti primerane postupovať podľa § 29 ods. 2 a 3.
(2)
Na veliteľa rekreačného plavidla sa primerane vzťahuje § 24 písm. a) až z).
zobraziť paragraf
§ 60

(1)
Ministerstvo môže uložiť pokutu do 166 000 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ak
a)
vykonáva námornú plavbu pod štátnou vlajkou bez registračného listu alebo dočasného registračného listu,
b)
nezabezpečuje udržiavanie námornej lode v stave spôsobilom na plavbu,
c)
neplní povinnosti zriadiť a využívať monitorovací a informačný systém pre námornú plavbu podľa osobitných predpisov,
d)
nezabezpečila, aby sa z námornej lode nevypúšťali znečisťujúce látky v oblastiach uvedených v § 28a ods. 3.
(2)
Ministerstvo uloží pokutu od 5 000 eur do 16 600 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ak
a)
vykonáva kvalifikačný kurz bez poverenia,
b)
neoznámila zmenu podľa § 4 ods. 14 v dokladoch predložených podľa § 4 ods. 13,
c)
nezabezpečila, aby osvedčenie o absolvovaní kvalifikačného kurzu bolo vydané len osobe, ktorá úspešne absolvovala kvalifikačný kurz,
d)
získala preukaz odbornej spôsobilosti, preukaz spôsobilosti, potvrdenie preukazu odbornej spôsobilosti, potvrdenie o uznaní preukazu odbornej spôsobilosti, preukaz zdravotnej spôsobilosti, výnimku podľa § 41 ods. 13 alebo lodné doklady podľa § 20 v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
e)
posúdi zdravotnú spôsobilosť člena lodnej posádky alebo vydá členovi lodnej posádky lekárske potvrdenie bez toho, aby bola na takú činnosť poverená ministerstvom,
f)
neoznámila zmeny údajov uvedených v žiadosti a jej prílohe podľa § 41 ods. 15.
(3)
Ministerstvo môže uložiť pokutu do 16 600 eur vlastníkovi námornej lode, ak
a)
nemá na námornej lodi pri plavbe na mori lodné listiny, denníky a iné lodné doklady podľa § 20,
b)
nezabezpečil pravidelné technické prehliadky námornej lode podľa medzinárodných zmlúv,
c)
nepodal ministerstvu okamžité hlásenie prípadu úmrtia a vážneho ublíženia na zdraví, ku ktorým došlo na námornej lodi alebo v súvislosti s jej prevádzkou,
d)
nezabezpečil okamžité hlásenie udalostí ovplyvňujúcich spôsobilosť námornej lode na plavbu alebo účasť námornej lode na námornej nehode alebo námornej mimoriadnej udalosti ministerstvu,
e)
neplní povinnosti v rámci povinných kontrol námorných prievozných lodí a námorných osobných lodí,
f)
nezabezpečil, aby sa z námornej lode nevypúšťali znečisťujúce látky v oblastiach uvedených v § 28a ods. 3,
g)
neplní povinnosti vyplývajúce z kódexu pre bezpečnosť lodí a prístavov,
h)
nezabezpečil dostupnosť najnovších zmien vnútroštátnych predpisov a medzinárodných predpisov týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany morského životného prostredia na námornej lodi,
i)
neplní povinnosti podľa § 40 ods. 1 písm. a), f), j) až m), ods. 5 a 6 a § 48 ods. 3.
(4)
Ministerstvo môže uložiť pokutu do 6 650 eur vlastníkovi námornej lode, ak
a)
nezabezpečil riadne označenie námornej lode,
b)
nezabezpečil riadne obsadenie námornej lode,
c)
nezabezpečil, aby výkon služby vykonávali iba osoby odborne a zdravotne spôsobilé podľa § 41,
d)
neoznámil ministerstvu zmeny týkajúce sa zápisu námornej lode do námorného registra podľa § 12,
e)
neuzatvoril zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou námornej lode ani za škody spôsobené na životnom prostredí pri začatí prevádzky námornej lode a neudržiaval toto poistenie po celý čas jej prevádzky podľa § 40 ods. 1 písm. s) a § 40a,
f)
neplní povinnosti podľa § 40 ods. 1 písm. b), d), i), t) až y), ods. 4 a 7, § 49 ods. 1 a 3 a § 50 ods. 1.
(5)
Ministerstvo môže uložiť pokutu do 6 650 eur veliteľovi námornej lode, ak
a)
narušil svojím konaním spôsobilosť námornej lode na plavbu,
b)
nezabezpečil, aby všetky zariadenia zodpovedali predpisom o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
c)
nezabezpečil požiadavky podľa § 24 písm. b) až j), l), p) až v), aa) až ag) a § 49 ods. 3,
d)
nezabezpečil, aby na námornej lodi boli uložené predpísané lodné listiny, denníky a iné lodné doklady podľa § 20,
e)
nezabezpečil, aby osoba, ktorá vykonáva službu, mala zodpovedajúcu kvalifikáciu,
f)
pripustil, aby osoba, ktorá vykonáva službu, bola pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok a psychotropných látok,
g)
nezabezpečil, aby sa z námornej lode nevypúšťali znečisťujúce látky v oblastiach uvedených v § 28a ods. 3,
h)
neplní povinnosti vyplývajúce z kódexu pre bezpečnosť lodí a prístavov,
i)
spôsobil znečistenie životného prostredia,
j)
neplní povinnosti súvisiace s vyložením lodného odpadu a zvyškov nákladu z námornej lode a povinnosti súvisiace s bezpečnou nakládkou a vykládkou námornej lode ustanovené osobitnými predpismi,20c)
k)
nezabezpečil rozvrhnutie pracovného času, organizáciu práce, strážnej služby a doby odpočinku na námornej lodi podľa § 44,
l)
nezabezpečil dostupnosť najnovších zmien vnútroštátnych predpisov a medzinárodných predpisov týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany morského životného prostredia na námornej lodi,
m)
nezabezpečil komunikáciu lode s pobrežnými orgánmi podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.13a)
(6)
Ministerstvo môže uložiť pokutu do 1 660 eur vlastníkovi rekreačného plavidla, ak
a)
nemal na rekreačnom plavidle pri plavbe na mori listiny podľa § 58 ods. 1 písm. a) a b),
b)
nezabezpečil, aby rekreačné plavidlo viedla fyzická osoba odborne spôsobilá podľa § 56 ods. 1,
c)
neoznámil ministerstvu všetky zmeny údajov zapísaných v námornom registri,
d)
spôsobil znečistenie životného prostredia.
(7)
Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa zistenia porušenia povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo. Pri určení výšky pokuty sa prihliada na závažnosť a čas trvania protiprávneho konania a na rozsah jeho následkov.
(8)
Pokuty uložené podľa tohto zákona sú príjmom štátneho rozpočtu.
(9)
Uložením pokuty nie je dotknutá zodpovednosť za náhradu škody.
zobraziť paragraf
§ 63
Vzťah k správnemu poriadku

(1)
Ak tento zákon neustanovuje inak, na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje správny poriadok.
(2)
Ak sa žiadateľovi o vydanie námorníckej knižky, preukazu odbornej spôsobilosti, preukazu spôsobilosti členov lodných posádok, potvrdenia preukazu odbornej spôsobilosti, potvrdenia o uznaní preukazu odbornej spôsobilosti, preukazu spôsobilosti po absolvovaní kvalifikačných kurzov, osvedčenia o splnení požiadaviek podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,1bca) preukazu odbornej spôsobilosti člena posádky námornej jachty, preukazu odbornej spôsobilosti veliteľov rekreačných plavidiel, osvedčenia o námornej práci, dočasného osvedčenia o námornej práci, medzinárodného osvedčenia rekreačného plavidla, registračného listu, dočasného registračného listu, osvedčenia o bezpečnom obsadení námornej lode lodnou posádkou, súvislého prehľadu histórie námornej lode, osvedčenia o poistení zodpovednosti dopravcu podľa vzoru uvedeného v osobitnom predpise1bc) a povolenia na prepravu cestujúcich, o sprístupnenie informácie alebo o poskytnutie výpisu alebo odpisu z námorného registra Slovenskej republiky v plnom rozsahu vyhovie, namiesto rozhodnutia sa žiadateľovi vydá príslušný doklad, predĺži jeho platnosť, sprístupní informácia alebo poskytne výpis alebo odpis z námorného registra.
(3)
V konaní podľa tohto zákona ministerstvo vydáva alebo udeľuje a doručuje výlučne v listinnej podobe22) tieto dokumenty:
a)
námornícka knižka podľa § 4 ods. 2 písm. k),
b)
preukaz odbornej spôsobilosti, preukaz spôsobilosti členov lodných posádok, potvrdenie preukazu odbornej spôsobilosti, potvrdenie o uznaní preukazu odbornej spôsobilosti, preukaz spôsobilosti po absolvovaní kvalifikačných kurzov, osvedčenie o splnení požiadaviek podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,1bca) preukaz odbornej spôsobilosti člena posádky námornej jachty podľa § 4 ods. 2 písm. l),
c)
preukaz odbornej spôsobilosti veliteľov rekreačných plavidiel podľa § 4 ods. 2 písm. n),
d)
medzinárodné osvedčenie rekreačného plavidla podľa § 4 ods. 2 písm. o),
e)
registračný list, dočasný registračný list podľa § 4 ods. 2 písm. c),
f)
osvedčenie o bezpečnom obsadení námornej lode lodnou posádkou a súvislý prehľad histórie námornej lode podľa § 4 ods. 2 písm. e),
g)
osvedčenie o poistení zodpovednosti dopravcu podľa vzoru uvedeného v osobitnom predpise,1bc) podľa § 4 ods. 2 písm. g),
h)
povolenie na prepravu cestujúcich podľa § 4 ods. 2 písm. i),
i)
osvedčenie o námornej práci alebo dočasné osvedčenie o námornej práci podľa § 4 ods. 2 písm. y).
zobraziť paragraf
zobraziť paragraf
Poznámka
[]4b)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 582/2006 Z. z. o bezpečnostných požiadavkách na osobné lode v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]16)  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]18)  § 76 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]19)  § 63 ods. 1 písm. e) Zákonníka práce.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]20a)  Zákon č. 56/2018 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]21)  Napríklad Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]22)  § 17 ods. 1 a § 31 ods. 2 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 1 k zákonu č. 435/2000 Z. z.


Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie


1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/15/ES z 23. apríla 2009 o spoločných pravidlách a normách pre organizácie vykonávajúce inšpekcie a prehliadky lodí a pre príslušné činnosti námorných úradov (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 131, 28. 5. 2009).

2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/16/ES z 23. apríla 2009 o štátnej prístavnej kontrole (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 131, 28. 5. 2009).

3.
Smernica Rady 96/98/ES z 20. decembra 1996 o vybavení námorných lodí (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 3; Ú. v. ES L 46, 17. 2. 1997) v znení smernice Komisie 98/85/ES z 11. novembra 1998 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 4; Ú. v. ES L 315, 25. 11. 1998), smernice Komisie 2001/53/ES z 10. júla 2001 (Ú. v. ES L 204, 28. 7. 2001), smernice Komisie 2002/75/ES z 2. septembra 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 7; Ú. v. ES L 254, 23. 9. 2002) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/84/ES z 5. novembra 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 7; Ú. v. ES L 324, 29. 11. 2002).

4.
Smernica Rady 1999/35/ES z 29. apríla 1999 o systéme povinných kontrol pre bezpečnú prevádzku prevozných lodí ro-ro a osobných vysokorýchlostných plavidiel v pravidelnej preprave (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 4; Ú. v. ES L 138, 1. 6. 1999) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/84/ES z 5. novembra 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 7; Ú. v. ES L 324, 29. 11. 2002).

5.
Smernica Rady 1999/63/ES z 21. júna 1999 týkajúca sa Dohody o organizácii pracovného času námorníkov uzavretej Združením majiteľov lodí Európskeho spoločenstva (ECSA) a Odborovou federáciou pracovníkov dopravy v Európskej únii (FST) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 3; Ú. v. ES L 167, 2. 7. 1999).

6.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/59/ES z 27. novembra 2000 o prístavných zberných zariadeniach na lodný odpad a zvyšky nákladu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 5; Ú. v. ES L 332, 28. 12. 2000) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/84/ES z 5. novembra 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 7; Ú. v. ES L 324, 29. 11. 2002).

7.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/25/ES zo 4. apríla 2001 o minimálnej úrovni prípravy námorníkov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 4; Ú. v. ES L 136, 18. 5. 2001) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/84/ES z 5. novembra 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 7; Ú. v. ES L 324, 29. 11. 2002), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/103/ES zo 17. novembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 4; Ú. v. EÚ L 326, 13. 12. 2003), smernice Komisie 2005/23/ES z 8. marca 2005 (Ú. v. EÚ L 62, 9. 3. 2005) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/45/ES zo 7. septembra 2005 (Ú. v. EÚ L 255, 30. 9. 2005).

8.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/96/ES zo 4. decembra 2001 stanovujúca harmonizované požiadavky a postupy pri bezpečnej nakládke a vykládke lode na hromadný náklad (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 6; Ú. v. ES L 13, 16. 1. 2002) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/84/ES z 5. novembra 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 7; Ú. v. ES L 324, 29. 11. 2002).

9.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/45/ES zo 7. septembra 2005 o vzájomnom uznávaní osvedčení námorníkov vydávaných v členských štátoch a o zmene a doplnení smernice 2001/25/ES (Ú. v. EÚ L 255, 30. 9. 2005).

10.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/35/ES zo 7. septembra 2005 o znečisťovaní mora z lodí a o zavedení sankcií vrátane trestných sankcií za trestné činy v oblasti znečistenia (Ú. v. EÚ L 255, 30. 9. 2005) v znení korigend (Ú. v. EÚ L 33, 4. 2. 2006 a Ú. v. EÚ L 105, 13. 4. 2006) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/123/ES z 21. októbra 2009 (Ú. v. EÚ L 280, 27. 10. 2009).

11.
Smernica Rady 2009/13/ES zo 16. februára 2009, ktorou sa vykonáva Dohoda uzavretá Združením vlastníkov lodí Európskeho spoločenstva (ECSA) a Európskou federáciou pracovníkov v doprave (ETF) o Dohovore o pracovných normách v námornej doprave z roku 2006 a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 1999/63/ES (Ú. v. EÚ L 124, 20. 5. 2009).

12.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/17/ES z 23. apríla 2009 o zmene a doplnení smernice 2002/59/ES, ktorou sa zriaďuje monitorovací a informačný systém Spoločenstva pre lodnú dopravu (Ú. v. EÚ L 131, 28. 5. 2009).

13.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/18/ES z 23. apríla 2009, ktorou sa ustanovujú základné zásady upravujúce vyšetrovanie nehôd v sektore námornej dopravy a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 1999/35/ES a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/59/ES (Ú. v. EÚ L 131, 28. 5. 2009).

14.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/20/ES z 23. apríla 2009 o poistení vlastníkov lodí, ktoré sa vzťahuje na námorné pohľadávky (Ú. v. EÚ L 131, 28. 5. 2009).

15.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady =OJ:L:2009:131:0132:01:SK:HTML href="http://Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/21/ES z 23. apríla 2009 o plnení povinností vlajkového štátu (Text s významom pre EHP)" target=_blank>2009/21/ES z 23. apríla 2009 o plnení povinností vlajkového štátu (Ú. v. EÚ L 131, 28. 5. 2009).

16.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/35/EÚ z 21. novembra 2012, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2008/106/ES o minimálnej úrovni prípravy námorníkov (Ú. v. EÚ L 343, 14. 12. 2012).

17.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/38/EÚ z 12. augusta 2013 , ktorou sa mení smernica 2009/16/ES o štátnej prístavnej kontrole (Ú. v. EÚ L 218, 14. 8. 2013).

18.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/54/EÚ z 20. novembra 2013 o určitých zodpovednostiach vlajkového štátu za plnenie Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave z roku 2006 a jeho presadzovanie (Ú. v. EÚ L 329, 10. 12. 2013).

19.
Smernica Komisie 2014/100/EÚ z 28. októbra 2014, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/59/ES, ktorou sa zriaďuje monitorovací a informačný systém Spoločenstva pre lodnú dopravu (Ú. v. EÚ L 308, 29. 10. 2014).

20.
Vykonávacia smernica Komisie 2014/111/EÚ zo 17. novembra 2014, ktorou sa mení smernica 2009/15/ES, pokiaľ ide o prijatie určitých kódexov a s tým súvisiacich zmien určitých dohovorov a protokolov Medzinárodnou námornou organizáciou (IMO) (Ú. v. EÚ L 366, 20. 12. 2014).

21.
Smernica Rady (EÚ) 2018/131 z 23. januára 2018, ktorou sa vykonáva Dohoda uzavretá Združením vlastníkov lodí Európskeho spoločenstva (ECSA) a Európskou federáciou pracovníkov v doprave (ETF) na účely zmeny smernice 2009/13/ES v súlade s dodatkami k Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave z roku 2006 prijatými v roku 2014 a schválenými Medzinárodnou konferenciou práce 11. júna 2014 (Ú. v. EÚ L 22, 26. 1. 2018).
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore