Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd 76/2023 účinný od 15.03.2023

Platnosť od: 10.03.2023
Účinnosť od: 15.03.2023
Autor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Oblasť: Životné prostredie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd 76/2023 účinný od 15.03.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 76/2023 s účinnosťou od 15.03.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 81 ods. 2 písm. g) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd sa mení a dopĺňa takto:

1.
Za § 1 sa vkladá § 1a, ktorý znie:

㤠1a
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a)
dvojplášťovou nádržou nádrž, ktorá má dva samostatné plášte,

b)
skladovacou nádržou nádrž so znečisťujúcou látkou určená na skladovanie,

c)
technologickou nádržou nádrž so znečisťujúcou látkou, ktorá je trvalo spojená s technologickým zariadením a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť,

d)
podzemnou nádržou nádrž, ktorá je okrem horných manipulačných otvorov pokrytá vrstvou zeminy alebo súvislou stavebnou konštrukciou,

e)
nadzemnou nádržou nádrž, ktorá nie je pokrytá vrstvou zeminy alebo súvislou stavebnou konštrukciou,

f)
nádržou zvonku vizuálne kontrolovateľnou nádrž, u ktorej je možno kontrolovať všetky vonkajšie steny, patria sem aj nádrže stojaté, postavené na podlahe, nádrže s povrchom obaleným tepelnou izoláciou krytou odnímateľným obalom,

g)
nádržou zvonku vizuálne nekontrolovateľnou nádrž, ktorej povrch je krytý stavebnou konštrukciou alebo vrstvou zeminy bez možnosti kontroly vonkajších stien,

h)
zbernou nádržou stavebná úprava na dne alebo podlahe záchytnej nádrže vyhotovená stavebnou technológiou umožňujúcou vyčerpávanie zachytených znečisťujúcich látok,

i)
manipulačnou plochou plocha určená na stáčanie alebo na plnenie znečisťujúcej látky vrátane technologického zariadenia súvisiaceho s prevádzkou stáčacieho alebo plniaceho priestoru,

j)
záchytnou nádržou nádrž určená na zachytenie znečisťujúcich látok, ktoré uniknú alebo sú vypustené pri havarijných stavoch z nádrže, kontajnera, obalu alebo technologického zariadenia.“.

2.
V § 2 ods. 1 písm. e) sa vypúšťajú slová „alebo sa vyplavila pri hasení požiaru vodou“.
3.
V § 3 odsek 1 znie:

„(1)
Jednoplášťová nadzemná nádrž na skladovanie znečisťujúcich látok, okrem technologickej nádrže, musí byť umiestnená v záchytnej nádrži. Objem záchytnej nádrže nesmie byť menší ako objem nádrže v nej umiestnenej. Ak je v záchytnej nádrži umiestnených viac nádrží, na určenie objemu záchytnej nádrže je rozhodujúci objem najväčšej z nich, ale najmenej 10 % zo súčtu objemov všetkých nádrží umiestnených v záchytnej nádrži. Záchytná nádrž nesmie mať žiadny odtok; to neplatí pre bezpečnostný odtok, ale ten musí byť zaústený do nádrže bez odtoku alebo do zariadenia určeného na zachytenie znečisťujúcich látok na ďalšie využitie alebo na zneškodnenie. Týmto nie sú dotknuté požiadavky na vyhotovenie záchytnej nádrže a havarijnej nádrže z hľadiska ochrany pred požiarmi podľa osobitného predpisu.4)“.

4.
V § 3 ods. 3 sa za slová „pohonných látok“ vkladajú slová „alebo na prepravu hospodárskych hnojív“.
5.
V § 4 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Ak sa správca vodohospodársky významného vodného toku alebo prevádzkovateľ kanalizácie nevyjadrí do 30 dní, potom platí, že k havarijnému plánu nemá pripomienky.“.
6.
§ 4 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7)
Rozhodnutie príslušného inšpektorátu inšpekcie, ktorým je schválený havarijný plán, tvorí prílohu k havarijnému plánu.“.

7.
V § 5 ods. 1 písm. a) sa slovo „týcho“ nahrádza slovom „týchto“.
8.
Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠6a
Prechodné ustanovenie
Jednoplášťová podzemná nádrž a jednoplášťová nadzemná nádrž na skladovanie hnojív,4a) bez ohľadu na ich umiestnenie, vybudované a uvedené do prevádzky do 14. marca 2023 a potrubie na prepravu hnojív vybudované a uvedené do prevádzky do 14. marca 2023, ktoré nie je v súlade s touto vyhláškou účinnou do 14. marca 2023, sa uvedú do súladu do 31. decembra 2029.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

„4a) § 9 a 10b zákona č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov.“.

9.
V prílohe časti B. bode I. podbod 1.4 znie:

„1.4
Spôsob hlásenia mimoriadneho zhoršenia vôd nadriadenému orgánu, funkcia osoby, ktorej sa hlásenie podáva, a spôsob spojenia v pracovnom čase a mimo pracovného času.“.

10.
V prílohe časti C. bode III. podbode 2.2 sa slovo „likvidáciu“ nahrádza slovom „zneškodnenie“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. marca 2023.

Ján Budaj v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore