Zákon o politických stranách a politických hnutiach 85/2005 účinný od 08.07.2023

Platnosť od: 11.03.2005
Účinnosť od: 08.07.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ústava, ústavné zákony, Združovanie a zhromažďovanie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST17JUD423DS14EUPPČL4

Zákon o politických stranách a politických hnutiach 85/2005 účinný od 08.07.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 85/2005 s účinnosťou od 08.07.2023 na základe 271/2023
RUŠÍ PREDPIS:
239/1994 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o obmedzení výdavkov politických strán a hnutí na propagáciu pred voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky 239/1994 účinný od 01.05.2001 do 31.05.2005
424/1991 Zb. Zákon o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach 424/1991 účinný od 26.09.2001 do 31.05.2005
MENENÝ:
271/2023 Z. z. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 22/2019 zo 14. júna 2023 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovenia § 6 ods. 5 písm. a) časť vety za bodkočiarkou zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov s čl. 26 ods. 1 a 4 Ústavy Slovenskej republiky 271/2023 účinný od 08.07.2023
314/2020 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 314/2020 účinný od 01.01.2021
73/2020 Z. z. Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 73/2020 účinný od 09.04.2020
208/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov 208/2019 účinný od 16.07.2019
395/2019 Z. z. Zákon o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 395/2019 účinný od 30.12.2023
344/2018 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 344/2018 účinný od 01.01.2019
125/2016 Z. z. Zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 125/2016 účinný od 01.01.2017
91/2016 Z. z. Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov 91/2016 účinný od 01.03.2024
131/2015 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 131/2015 účinný od 20.07.2015
272/2015 Z. z. Zákon o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 272/2015 účinný od 01.01.2025
375/2015 Z. z. Zákon o zrušení Fondu národného majetku Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov 375/2015 účinný od 01.01.2016
54/2015 Z. z. Zákon o občianskoprávnej zodpovednosti za jadrovú škodu a o jej finančnom krytí a o zmene a doplnení niektorých zákonov 54/2015 účinný od 12.10.2021
181/2014 Z. z. Zákon o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov 181/2014 účinný od 01.08.2022
266/2010 Z. z. Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov 266/2010 účinný od 01.07.2015
445/2008 Z. z. Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike 445/2008 účinný od 01.07.2015
568/2008 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach 568/2008 účinný od 01.01.2009
Načítavam znenie...
MENU
Hore