Všetky konsolidované znenia predpisu 85/2005

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 08.07.2023 271/2023 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 22/2019 zo 14. júna 2023 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovenia § 6 ods. 5 písm. a) časť vety za bodkočiarkou zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov s čl. 26 ods. 1 a 4 Ústavy Slovenskej republiky 271/2023 účinný od 08.07.2023
2 01.12.2020 314/2020 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 314/2020 účinný od 01.12.2020 do 07.07.2023
3 09.04.2020 73/2020 Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 73/2020 účinný od 09.04.2020 do 30.11.2020
4 01.12.2019 395/2019 Zákon o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 395/2019 účinný od 01.12.2019 do 08.04.2020
5 16.07.2019 208/2019 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov 208/2019 účinný od 16.07.2019 do 30.11.2019
6 01.01.2019 344/2018 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 344/2018 účinný od 01.01.2019 do 15.07.2019
7 01.07.2016 125/2016 Zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 125/2016 účinný od 01.07.2016 do 31.12.2018
91/2016 Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov 91/2016 účinný od 01.07.2016 do 31.12.2018
8 01.01.2016 375/2015 Zákon o zrušení Fondu národného majetku Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov 375/2015 účinný od 01.01.2016 do 30.06.2016
9 15.12.2015 375/2015 Zákon o zrušení Fondu národného majetku Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov 375/2015 účinný od 15.12.2015 do 31.12.2015
10 01.11.2015 272/2015 Zákon o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 272/2015 účinný od 01.11.2015 do 14.12.2015
11 20.07.2015 131/2015 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 131/2015 účinný od 20.07.2015 do 31.10.2015
12 01.07.2015 181/2014 Zákon o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov 181/2014 účinný od 01.07.2015 do 19.07.2015
13 30.03.2015 54/2015 Zákon o občianskoprávnej zodpovednosti za jadrovú škodu a o jej finančnom krytí a o zmene a doplnení niektorých zákonov 54/2015 účinný od 30.03.2015 do 30.06.2015
14 26.06.2014 181/2014 Zákon o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov 181/2014 účinný od 26.06.2014 do 29.03.2015
15 11.06.2010 266/2010 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov 266/2010 účinný od 11.06.2010 do 25.06.2014
16 01.01.2009 445/2008 Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike 445/2008 účinný od 01.01.2009 do 10.06.2010
568/2008 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach 568/2008 účinný od 01.01.2009 do 10.06.2010
17 01.06.2005 účinný od 01.06.2005 do 31.12.2008
MENU
Hore