Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 131/2015 účinný od 20.07.2015

Platnosť od: 11.06.2015
Účinnosť od: 20.07.2015
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Cudzinecký režim

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 131/2015 účinný od 20.07.2015
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 131/2015 s účinnosťou od 20.07.2015

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 606/2003 ...

1.

V § 2 písm. l) druhom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo § 13a“.

2.

V § 2 písm. m) druhom bode sa slová „prenasledovaniu, mučeniu, krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu ...

3.

V § 3 ods. 1 druhej vete na konci sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „maloletý ...

4.

V § 3 ods. 6 sa slová „žiadateľ uvedený v odseku 2 písm. d) až g) do 24 hodín od prepustenia ...

5.

§ 3 sa dopĺňa odsekmi 9 až 11, ktoré znejú:

„(9) Cudzinec, ktorý požiada o udelenie azylu alebo o poskytnutie doplnkovej ochrany na policajnom ...

6.

V § 4 ods. 2 druhej vete text za bodkočiarkou znie: „poučenie a informácie sa poskytujú v jazyku, ...

7.

V § 5 ods. 1 sa slová „§ 3 ods. 2 písm. a), c) až g)“ nahrádzajú slovami „§ 3 ods. 2 písm. ...

8.

V § 5 ods. 3 sa za slová „naposledy umiestnený“ vkladajú slová „alebo ktoré vydalo preukaz ...

9.

§ 5 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Ak je žiadateľom cudzinec, ktorý je umiestený v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí ...

10.

V § 6 odsek 4 znie:

„(4) Ministerstvo na žiadosť žiadateľa alebo z dôvodov hodných osobitného zreteľa zabezpečí, ...

11.

§ 6 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Poverený zamestnanec ministerstva, ktorý vykonáva pohovor, umožní pred jeho skončením ...

12.

V § 11 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ak ide o maloletého bez sprievodu ...

13.

V § 11 ods. 1 písmeno d) znie:

„d) žiadateľovi udelil azyl2) alebo poskytol doplnkovú ochranu z dôvodu vážneho bezprávia členský ...

14.

V § 11 ods. 1 písm. e) sa na konci bodka nahrádza slovom „alebo“.

15.

V § 11 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) ide o opakovanú žiadosť o udelenie azylu, v minulosti sa v konaní o azyle už právoplatne ...

16.

V § 11 ods. 2 sa vypúšťa prvá veta.

17.

§ 11 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Ministerstvo nerozhodne podľa odseku 1 písm. f), ak a) žiadateľ bol vrátený na územie ...

18.

V § 12 ods. 1 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza slovom „alebo“.

19.

V § 12 ods. 1 písm. b) sa čiarka na konci nahrádza bodkou a vypúšťa sa slovo „alebo“.

20.

V § 12 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).

21.

V § 12 ods. 2 písmeno d) znie:

„d) zdôvodnil svoju žiadosť o udelenie azylu zjavne nesúvislými, protirečivými, nepravdivými ...

22.

V § 12 ods. 2 písmeno g) znie:

„g) ide o opakovanú žiadosť o udelenie azylu a nemožno rozhodnúť podľa § 11 ods. 1 písm. ...

23.

V § 12 ods. 2 sa vypúšťa písmeno j).

24.

V § 12 ods. 3 sa za slovom „neopodstatnená“ vypúšťa čiarka a slová „okrem rozhodnutia podľa ...

25.

§ 12 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Ministerstvo nerozhodne podľa odseku 2 písm. g), ak a) žiadateľ bol vrátený na územie ...

26.

Za § 17a sa vkladajú § 17aa a 17ab, ktoré znejú:

„§ 17aa (1) Ministerstvo v rámci konania o udelenie azylu v prvom stupni poskytne na požiadanie ...

27.

V § 19 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) sa žiadateľ uvedený v § 3 ods. 2 písm. a) a b) alebo žiadateľ podľa § 4 ods. 6 do troch ...

28.

V § 19 ods. 1 písmeno f) znie:

„f) sa žiadateľ bez priepustky viac ako sedem dní zdržiaval mimo azylového zariadenia alebo sa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8e znie:

„8e) § 56 ods. 7 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele ...

29.

V § 19 ods. 1 písmeno i) znie:

„i) žiadateľ nesplní povinnosť spolupracovať s ministerstvom podľa tohto zákona, najmä ak ...

30.

V § 19 odsek 4 znie:

„(4) Proti rozhodnutiu o zastavení konania možno podať rozklad na ministerstvo do siedmich dní ...

31.

V § 19a sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:

„(8) Ministerstvo zabezpečí preklad dokumentov, ktoré sú potrebné na posúdenie žiadosti o udelenie ...

Doterajšie odseky 8 a 9 sa označujú ako odseky 9 a 10.

32.

Za § 19b sa vkladá § 19c, ktorý znie:

„§ 19c (1) Ministerstvo zabezpečí so súhlasom žiadateľa jeho lekárske vyšetrenie týkajúce ...

33.

V § 20a sa odsek 4 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:

„d) zariadeniu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, v ktorom je maloletý bez sprievodu ...

34.

V § 21 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Proti rozhodnutiu ministerstva o neudelení azylu, o odňatí azylu, o nepredĺžení doplnkovej ...

35.

V § 22 sa odsek 1 dopĺňa druhou a treťou vetou, ktoré znejú: „Žiadateľ nie je oprávnený ...

36.

V § 23 ods. 6 text za bodkočiarkou znie: „vstupovať do pracovnoprávneho vzťahu je však oprávnený, ...

37.

V § 23 ods. 7 prvej vete sa za slovo „ministerstvo“ vkladajú slová „po vyhodnotení všetkých ...

38.

Za § 23c sa vkladá § 23d, ktorý znie:

„§ 23d (1) Na žiadateľa, ktorý je maloletý bez sprievodu a je umiestnený v zariadení sociálnoprávnej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:

„13a)
§ 53 ods. 7 zákona č. 305/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

39.

Nadpis § 31 sa vypúšťa.

40.

V § 31 odseky 5 a 6 znejú:

„(5) Ministerstvo konanie o poskytnutie dočasného útočiska cudzincovi podľa odseku 2 alebo konanie ...

41.

V § 31 ods. 9 sa za slovo „útočiska“ vkladajú slová „a konanie o zrušenie dočasného útočiska“. ...

42.

V § 34 ods. 1 sa slová „siedmich dní“ nahrádzajú slovami „15 dní“.

43.

§ 39 znie:

„§ 39 (1) Ministerstvo vytvára v azylových zariadeniach vhodné podmienky na ubytovanie cudzincov ...

44.

V § 46c ods. 1 sa za slová „ak súd“ vkladajú slová „na návrh“.

45.

Za § 47a sa vkladá § 47b, ktorý znie:

„§ 47b Každý, kto nájde doklad o oprávnení na poskytnutie zdravotnej starostlivosti vydaný ...

46.

V § 52 ods. 1 druhej vete sa za slovo „moci“ vkladá čiarka a slová „fyzickou osobou a právnickou ...

47.

Za § 54c sa vkladá § 54d, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 54d Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 20. júla 2015 Konanie o azyle začaté a ...

48.

V prílohe č. 5 sa vypúšťa druhý a tretí bod.

Doterajší štvrtý bod sa označuje ako druhý bod.

49.

Príloha č. 5 sa dopĺňa tretím a štvrtým bodom, ktoré znejú:

„3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/32/EÚ z 26. júna 2013 o spoločných konaniach o ...

Čl. II

Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 ...

1.

V § 129 ods. 1 sa slová „ak listina nebola všetkým účastníkom“ nahrádzajú slovami „ak ...

2.

V § 246c ods. 2 sa za slová „v jazyku, o ktorom sa“ vkladá slovo „odôvodnene“.

3.

V § 250q sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Pri preskúmavaní zákonnosti rozhodnutia vo veci azylu a doplnkovej ochrany je pre súd rozhodujúci ...

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

4.

V § 250q ods. 3 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Vo veci azylu a doplnkovej ...

5.

Príloha sa dopĺňa tretím a štvrtým bodom, ktoré znejú:

„3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/32/EÚ z 26. júna 2013 o spoločných konaniach o ...

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky ...

§ 15 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Právne úkony vykonávané orgánom verejnej moci, fyzickou osobou a právnickou osobou v konaní ...

Čl. IV

Zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení zákona č. 445/2008 ...

Doterajší text § 33 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Právne úkony vykonávané orgánom verejnej moci, fyzickými osobami a právnickými osobami ...

Čl. V

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení ...

1.

V § 25 ods. 3 sa vypúšťajú slová „alebo v zariadení zriadenom podľa osobitných predpisov,27)“. ...

2.

V § 29 ods. 1 písm. d) sa za slovom „sprievodu“ vypúšťa čiarka a vypúšťajú sa slová „a ...

3.

V § 29 sa odsek 1 dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú:

„e) zabezpečuje umiestnenie maloletého bez sprievodu do zariadenia podľa tohto zákona a plní ...

4.

V § 50 ods. 1 sa slová „§ 49 ods. 4, § 52“ nahrádzajú slovami „§ 49, 51“.

5.

V § 50 ods. 2 sa slová „predbežného opatrenia“ nahrádzajú slovami „rozhodnutia súdu“.

6.

V § 50 ods. 4 sa vypúšťa čiarka a slová „ak je to vhodné a účelné pre rozvoj dieťaťa“ ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 40 znie:

„40) § 146 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene ...

7.

§ 50 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Detský domov pre maloletých bez sprievodu utvára podmienky na vykonanie pohovoru s maloletým ...

8.

§ 56 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

„(12) Detský domov utvára podmienky na stretnutie maloletého bez sprievodu so zástupcami Úradu ...

9.

V § 58 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak je dieťa ...

10.

V § 59 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).

11.

§ 59 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Ak sa výkon rozhodnutia súdu, ktorým bol v detskom domove umiestnený maloletý bez sprievodu, ...

12.

V § 66 ods. 4 sa za slová „písm. f)“ vkladajú slová „a ods. 2 písm. c)“ a vypúšťajú ...

13.

V § 73 ods. 2 písm. e) treťom bode sa za slovo „obchodovania,9a)“ vkladajú slová „alebo pri ...

14.

Za § 97 sa vkladá § 97a, ktorý znie:

„§ 97a Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe ...

15.

Doterajšia príloha sa označuje ako príloha č. 1 a dopĺňa sa príloha č. 2, ktorá vrátane nadpisu ...

„Príloha č. 2 k zákonu č. 305/2005 Z. z. ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ...

Čl. VI

Zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení ...

1.

V § 1 sa za slovo „vyhostení“ vkladá čiarka a slová „v konaní o zaistení štátneho príslušníka ...

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) § 77 až 100 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých ...

3.

V § 3 ods. 1 písm. c) sa za slovo „vyhostení“ vkladá čiarka a slová „v konaní o zaistení ...

4.

V § 3 ods. 2 sa za slovo „vyhostení“ vkladá čiarka a slová „v konaní o zaistení štátneho ...

5.

V § 4 ods. 1 písm. d) sa za slovo „vyhostení“ vkladá čiarka a slová „konaním o zaistení ...

6.

Nadpis § 24c znie: „Právna pomoc v konaní o administratívnom vyhostení, v konaní o zaistení ...

7.

V § 24c ods. 1 úvodnej vete sa za slovo „vyhostení,“ vkladajú slová „v konaní o zaistení ...

8.

V § 24c ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo žiadateľom o udelenie azylu ...

9.

Poznámka pod čiarou k odkazu 19b znie:

„19b)
§ 2 ods. 4 zákona č. 404/2011 Z. z.“.

10.

V § 24c ods. 1 písm. e) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „rozhodnutie ...

11.

V § 24c odsek 2 znie:

„(2) Žiadosť o poskytnutie právnej pomoci v konaní o administratívnom vyhostení, v konaní o ...

12.

Poznámka pod čiarou k odkazu 19c znie:

„19c)
§ 88 ods. 5 zákona č. 404/2011 Z. z.“.

13.

V § 24c ods. 3 sa za slová „v konaní o administratívnom vyhostení“ vkladá čiarka a slová ...

14.

V § 24c ods. 8 sa za slovo „vyhostení“ vkladá čiarka a slová „v konaní o zaistení štátneho ...

15.

V § 24d sa slová „v azylových veciach a v konaní o administratívnom vyhostení“ nahrádzajú ...

16.

V § 26 písm. e) sa vypúšťajú slová „v konaní o administratívnom vyhostení“.

17.

V prílohe sa vypúšťa druhý bod.

Doterajší tretí bod sa označuje ako druhý bod.

18.

Príloha sa dopĺňa tretím a štvrtým bodom, ktoré znejú:

„3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/32/EÚ z 26. júna 2013 o spoločných konaniach o ...

Čl. VII

Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

§ 6 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Na povolenie vstupu štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý nespĺňa niektorú podmienku ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:

„21a)
Čl. 5 ods. 4 písm. c) nariadenia (ES) č. 562/2006.“.

2.

V § 12 sa vypúšťajú odseky 2 a 4.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 29 sa vypúšťa.

3.

Poznámka pod čiarou k odkazu 44 znie:

„44) § 21b zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých ...

4.

V § 23 ods. 4 sa slová „odseku 1“ nahrádzajú slovami „odseku 2“.

5.

Poznámky pod čiarou k odkazom 48 a 49 znejú:

„48) § 23a ods. 1 písm. w) zákona č. 5/2004 Z. z. v znení zákona č. 495/2013 Z. z. 49) § ...

6.

V § 32 odsek 4 znie:

„(4) Doklad o zabezpečení ubytovania štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý zastupuje ...

7.

V § 32 ods. 10 sa na konci pripája táto veta: „Lehotu na predloženie lekárskeho posudku potvrdzujúceho, ...

8.

V § 34 ods. 3 písm. a) sa čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ...

9.

V § 34 ods. 10 sa v prvej vete na konci pripájajú tieto slová: „a 5“ a v druhej vete sa slová ...

10.

V § 34 ods. 11 sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 5“.

11.

V § 34 ods. 12 sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 7“.

12.

V § 34 ods. 15 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ako aj samosprávnemu ...

13.

V § 40 ods. 5 písm. b) sa za slovo „predpisu“ vkladá bodkočiarka a pripájajú sa tieto slová: ...

14.

V § 44 ods. 2 štvrtá veta znie: „Záznam sa vyhotoví v jazyku, v ktorom sa viedol pohovor, a musí ...

15.

V § 46 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo dieťaťom mladším ako 18 ...

16.

V § 46 ods. 2 písm. e) sa za slová „písm. a)“ vkladajú slová „alebo poskytnutú doplnkovú ...

17.

V § 46 ods. 3 písm. c) sa slová „ostatní rodinní príslušníci“ nahrádzajú slovom „súrodenci“. ...

18.

V § 47 sa odsek 3 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
skutočnosť uvedenú v § 46 ods. 1 písm. b).“.

19.

V § 59 ods. 1 piata a šiesta veta znejú: „Za štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý pre ...

20.

V § 59 odsek 2 znie:

„(2) Policajný útvar žiadosť o udelenie tolerovaného pobytu neprijme, ak je štátny príslušník ...

21.

V § 59 ods. 13 sa na konci pripájajú tieto slová: „a c)“.

22.

V § 61 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Ustanovenie odseku 1 písm. c) sa nepoužije, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ...

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

23.

V § 73 ods. 11 tretej vete sa slová „dva roky“ nahrádzajú slovami „jeden rok“.

24.

V § 74 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Cudzinecký pas oprávňujúci cudzinca na vycestovanie zo Slovenskej republiky a na návrat ...

25.

V § 77 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „policajný ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 78a znie:

„78a)
§ 22 ods. 1 zákona č. 480/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

26.

V § 77 odsek 6 znie:

„(6) Ak cudzinec podá žiadosť o udelenie azylu po nadobudnutí vykonateľnosti rozhodnutia o administratívnom ...

27.

V § 79 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a zápisnicu o podaní vysvetlenia podľa osobitného predpisu37)“. ...

28.

V § 79 ods. 3 sa slová „spísaní zápisnice“ nahrádzajú slovami „predvedení cudzinca“.

29.

V § 80 ods. 7 sa vkladá nová prvá veta, ktorá znie: „O úhrade nákladov spojených s administratívnym ...

30.

V § 86 odsek 3 znie:

„(3) Na zrušenie zákazu vstupu podľa odseku 1 a na povolenie vstupu podľa odseku 2 sa nevzťahuje ...

31.

§ 88 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

„(12) Podľa odseku 1 možno zaistiť aj žiadateľa o udelenie azylu, ktorý nie je oprávnený sa ...

32.

V § 88a ods. 1 písm. c) sa slová „s cieľom“ nahrádzajú slovami „výlučne s cieľom“.

33.

V § 89 ods. 3 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to ...

34.

§ 90 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Povinnosti podľa odsekov 1 a 2 sa vzťahujú aj na predĺženie zaistenia a predĺženie lehoty ...

35.

V § 91 ods. 3 sa za slovo „nedovoľujú“ vkladajú slová „alebo ak ide o žiadateľa o udelenie ...

36.

V § 96 ods. 2 sa slová „15 rokov“ nahrádzajú slovami „18 rokov“.

37.

§ 98 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) Žiadateľ o udelenie azylu má právo na a) komunikáciu so zástupcami Úradu Vysokého komisára ...

38.

V § 107 sa doterajší text označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Každý, kto má v úmysle umiestniť na pozemku v blízkosti vonkajšej hranice technické zariadenie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 86a znie:

„86a) § 9 písm. i) zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych ...

39.

V § 111 ods. 1 písm. p) sa za slová „zrušil trvalý pobyt,“ vkladajú slová „zamietla žiadosť ...

40.

V § 112 ods. 2 písm. n) sa slová „písmena c)“ nahrádzajú slovami „písmena d)“.

41.

V § 116 sa odsek 3 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f)
poruší povinnosť podľa § 107 ods. 2.“.

42.

V § 116 ods. 6 písm. d) sa za slová „a) až d)“ vkladajú slová „a f)“.

43.

V § 117 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h) právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ak poruší povinnosť podľa § 107 ods. ...

44.

V § 117 ods. 4 sa písmeno „g)“ nahrádza písmenom „h)“.

45.

V § 120 ods. 4 prvá veta znie: „Ak fyzická osoba alebo právnická osoba v konaní podľa tohto ...

46.

§ 120 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:

„(6) V konaní podľa tohto zákona môže mať cudzinec súčasne len jedného zvoleného zástupcu. (7) Pred ...

47.

V § 121 ods. 3 sa slová „z registra“ nahrádzajú slovom „registra“.

48.

§ 121 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) V odôvodnených prípadoch môže policajný útvar prijať k žiadosti o udelenie pobytu doklad ...

49.

V § 122 písm. a) sa slová „štátneho príslušníka tretej krajiny“ nahrádzajú slovom „cudzinca“. ...

50.

V § 125 ods. 2 druhej vete sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a slová „§ 88 ods. 1 písm. b)“ ...

51.

V § 126 odsek 4 znie:

„(4) Žiadosti a doklady potrebné v konaní podľa tohto zákona vydané v cudzom jazyku je cudzinec ...

52.

§ 126 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Ak okolnosti naznačujú, že cudzinec chce podať žiadosť o udelenie azylu, policajný útvar ...

53.

Za § 131b sa vkladá § 131c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 131c Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 20. júla 2015 (1) Konania podľa tohto ...

54.

Príloha č. 2 sa dopĺňa šestnástym až osemnástym bodom, ktoré znejú:

„16. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/95/EÚ z 13. decembra 2011 o normách pre oprávnenie ...

Čl. VIII

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem č. I, čl. II druhého až piateho bodu ...

Andrej Kiska v. r.

Peter Pellegrini v. r.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore