Zákon o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov 305/2018 účinný od 01.01.2024

Platnosť od: 13.11.2018
Účinnosť od: 01.01.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, Ochrana životného prostredia, Vodné zdroje a podzemné vody, Poľovníctvo a rybárstvo
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5JUDDS1EUPPČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 305/2018 s účinnosťou od 01.01.2024 na základe 525/2023

Legislatívny proces k zákonu 305/2018

MENÍ:
216/2018 Z. z. Zákon o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 216/2018 účinný od 01.01.2022
364/2004 Z. z. Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) 364/2004 účinný od 01.04.2025
136/2000 Z. z. Zákon o hnojivách 136/2000 účinný od 01.04.2025
MENENÝ:
525/2023 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 525/2023 účinný od 01.01.2024
517/2022 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 517/2022 účinný od 12.01.2023
VYKONÁVACIE PREDPISY:
527/2023 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú hranice chránených oblastí prirodzenej akumulácie vôd 527/2023 účinný od 01.01.2024
Načítavam znenie...
MENU
Hore