Všetky konsolidované znenia predpisu 305/2018

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.01.2024 525/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 525/2023 účinný od 01.01.2024
2 30.12.2022 517/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 517/2022 účinný od 30.12.2022 do 31.12.2023
3 01.01.2021 účinný od 01.01.2021 do 29.12.2022
4 01.01.2020 účinný od 01.01.2020 do 31.12.2020
5 01.01.2019 účinný od 01.01.2019 do 31.12.2019
MENU
Hore