Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69445
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
18.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 216/2018 účinný od 01.01.2019


Platnosť od: 18.07.2018
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Životné prostredie, Štátna správa, Ochrana životného prostredia, Živnostenské podnikanie, Príroda a krajina, Poľovníctvo a rybárstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 216/2018 účinný od 01.01.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 216/2018 s účinnosťou od 01.01.2019

Legislatívny proces k zákonu 216/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Základné ustanovenia
§ 1
Predmet úpravy
(1)

Tento zákon ustanovuje podmienky ochrany rýb, chovu rýb a lovu rýb, tak aby nedochádzalo k narušeniu ...

(2)

Tento zákon sa nevzťahuje na

a)
ochranu rýb, chov rýb a lov rýb vo vodných plochách s výmerou do 100 m2, ktoré nie sú priamo ...
b)
ochranu rýb, chov rýb a lov rýb vo vodách, ktoré nie sú predmetom evidencie o vodách,4)
c)
ochranu rýb, chov rýb a lov rýb vo vodách, ktoré nie sú určené za rybárske revíry okrem ostatných ...
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
(1)

Rybárstvo je súhrn činností zameraných na zachovanie, zveľaďovanie, ochranu genofondu najmä ...

(2)

Na účely tohto zákona

a)
ryby sú vodné stavovce dýchajúce žiabrami a kruhoústnice vo všetkých vývojových štádiách ...
b)
užívateľ rybárskeho revíru je právnická osoba s prideleným výkonom rybárskeho práva v rybárskom ...
c)
vodný tok je vodný útvar trvalo alebo občasne tečúcich povrchových vôd po zemskom povrchu v ...
d)
vodná nádrž je priestor vytvorený vzdúvacou stavbou na vodnom toku využitím prírodnej priehlbne ...
e)
bočná vodná nádrž je priestor vytvorený vzdúvacou stavbou mimo vodného toku využitím prírodnej ...
f)
rybník je vodná nádrž vybudovaná na chov rýb s možnosťou manipulácie s vodnou hladinou a vykonávania ...
g)
rybochovné zariadenie je technologické zariadenie určené výhradne na chov rýb, najmä liaheň, ...
h)
malá vodná nádrž osobitne vhodná na chov rýb je vodná nádrž s možnosťou manipulácie s vodnou ...
i)
vodárenská nádrž je vodná nádrž slúžiaca na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou s režimom ...
j)
ostatná vodná plocha je najmä štrkovisko, prepadlina, pieskovňa, hlinisko, rašelinisko a bočná ...
k)
lov je vedomá ľudská činnosť smerujúca k uloveniu ryby prostriedkami určenými na lovenie rýb, ...
l)
loviaci je fyzická osoba oprávnená na lov, ktorý vykonáva v čase medzi začiatkom lovu a ukončením ...
m)
začiatok lovu je prvé použitie prostriedku určeného na lovenie rýb po zapísaní zámeru loviť ...
n)
prerušenie lovu je časový úsek medzi začiatkom lovu a ukončením lovu, v ktorom loviaci vyberie ...
o)
ukončenie lovu je vybratie z vody a znefunkčnenie posledného prostriedku použitého na lov a následné ...
p)
pribrežný pozemok je časť pozemku na hranici brehu a vodnej plochy rybárskeho revíru, ktorý je ...
r)
rybársky čln je plavidlo ovládané manuálnym pohonom alebo motorovým pohonom slúžiace na výkon ...
s)
zavážacia loďka je diaľkovo ovládané zariadenie umožňujúce pri love zavážanie návnad a nástrah, ...
t)
miesto lovu je miesto v rybárskom revíri alebo mimo rybárskeho revíru, z ktorého loviaci bezprostredne ...
u)
osvetlenie miesta lovu je osvetlenie, ktoré umožní toto miesto lovu identifikovať; osvetlenie miesta ...
v)
obsádka rýb je spoločenstvo rýb a iných vodných organizmov tvorené súborom jedincov alebo populácií, ...
w)
násada rýb sú ryby vo všetkých vývojových štádiách určené na vysádzanie do rybárskych ...
x)
zarybnenie je cielené vysadenie násady rýb do rybárskeho revíru na účel využitia jeho prirodzenej ...
y)
chov rýb je cieľavedomá odborná činnosť vykonávaná užívateľom na systematické zarybňovanie ...
z)
mimoriadnou udalosťou je najmä povodeň, ľadochod, extrémne sucho, mimoriadne zníženie hladiny ...
aa)
rybovod je stavba náhradného vodného prostredia spravidla v koryte vodného toku; rybovodom je aj ...
ab)
ichtyologický prieskum je odborná činnosť zameraná na zistenie aktuálneho stavu ichtyofauny vo ...
ac)
lov pod ľadom je lov vykonávaný z ľadu zamrznutej vodnej hladiny cez otvor vytvorený v ľadovej ...
Rybársky revír a rybárske právo
§ 3
Rybársky revír
(1)

Rybársky revír je Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo ...

(2)

Ministerstvo životného prostredia vytvára rybárske revíry z vodných tokov, vodných nádrží, ...

(3)

Rybárske revíry sa podľa zastúpenia jednotlivých druhov rýb členia na

a)
lososové vody,
b)
kaprové vody.
(4)

Lososové vody sa členia na

a)
pstruhové vody,
b)
lipňové vody.
(5)

Počas mimoriadnej udalosti alebo z dôvodu verejného záujmu môže ministerstvo životného prostredia ...

(6)

Hranicu rybárskeho revíru na vodných tokoch tvorí pomyselná čiara vedená naprieč vodným tokom, ...

(7)

Súvislosť rybárskeho revíru sa prerušuje, ak na vodnom toku leží vodná nádrž, rybník alebo ...

(8)

Do rybárskych revírov sa zahŕňajú prítoky vodných tokov, ak nie sú vyhlásené za samostatné ...

(9)

Do rybárskych revírov sa nezahŕňajú prítoky, odtoky a obvodové stoky rybníkov do vzdialenosti ...

§ 4
Výkon rybárskeho práva
(1)

Rybárske právo je oprávnenie chrániť, chovať a loviť ryby vo vodách určených ako rybárske ...

(2)

Rybárske právo patrí štátu.

(3)

Ministerstvo životného prostredia prideľuje Slovenskému rybárskemu zväzu výkon rybárskeho práva ...

(4)

Výkon rybárskeho práva vo vodárenských nádržiach a v ich prítokoch prideľuje ministerstvo životného ...

(5)

Ministerstvo životného prostredia prideľuje na zabezpečenie starostlivosti o chránené územie ...

(6)

Ministerstvo životného prostredia môže prideliť výkon rybárskeho práva školám so študijným ...

(7)

Právnickým osobám podľa odsekov 3 až 6 prideľuje ministerstvo životného prostredia výkon rybárskeho ...

a)
názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie,
b)
doklad preukazujúci výkon správy vodného toku, vodnej nádrže alebo vodárenskej nádrže, ak je ...
c)
stanovisko správcu vodného toku alebo správcu vodnej nádrže,
d)
geometrický plán alebo mapový podklad vzťahujúci sa k pozemkom, na ktorých sa nachádza vodný ...
e)
dohodu o finančnom vyrovnaní s doterajším užívateľom rybárskeho revíru (ďalej len „užívateľ“), ...
(8)

Ministerstvo životného prostredia prideľuje výkon rybárskeho práva v ostatných vodných plochách ...

a)
väčšinový podiel vlastníctva k pozemkom, na ktorých sa nachádza vodná plocha, alebo právo užívania ...
b)
dohodu o finančnom vyrovnaní s doterajším užívateľom, ak sa žiadosť vzťahuje na ostatnú vodnú ...
(9)

Žiadosť podľa odseku 8 musí obsahovať

a)
názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie,
b)
číslo listu vlastníctva, pozemok, na ktorom sa nachádza vodná plocha označená parcelným číslom ...
c)
príslušný geometrický plán alebo kópiu z katastrálnej mapy,
d)
informáciu okresného úradu o tom, či sa vodná plocha nenachádza v chránenom území alebo či ...
e)
dohodu o finančnom vyrovnaní s doterajším užívateľom, ak sa žiadosť vzťahuje na ostatnú vodnú ...
(10)

Dohodou o finančnom vyrovnaní sa rozumie finančné vyrovnanie medzi doterajším užívateľom a ...

(11)

Žiadosť podľa odsekov 7 a 9 je možné podať do 30. septembra bez ohľadu na to, či na vodnom toku, ...

(12)

Výkon rybárskeho práva podľa odsekov 7 a 8 pridelí ministerstvo životného prostredia k 1. januáru ...

(13)

Ministerstvo životného prostredia môže výkon rybárskeho práva vo vodných tokoch dočasne obmedziť, ...

(14)

Pridelenie výkonu rybárskeho práva v rybárskom revíri je možné len jednému užívateľovi. Pridelenie ...

(15)

Prevod prideleného výkonu rybárskeho práva alebo jeho častí sa zakazuje. Za prevod rybárskeho ...

§ 5
Práva a povinnosti vlastníkov pribrežných pozemkov a nájomcov pribrežných pozemkov a práva a ...
(1)

Užívateľ má právo vstupovať na pribrežné pozemky. Vlastník alebo nájomca pribrežného pozemku ...

(2)

Užívateľ je povinný označiť rybársky revír tabuľou tak, aby z označenia boli zrejmé najmä ...

(3)

Vlastník pribrežného pozemku, nájomca pribrežného pozemku alebo správca vodného toku je povinný ...

§ 6
Hospodárenie v rybárskych revíroch
(1)

Hospodárenie v rybárskych revíroch je cieľavedomá odborná činnosť užívateľa smerujúca k ...

(2)

Užívateľ je povinný zarybňovať rybársky revír podľa zarybňovacieho plánu, ktorý schvaľuje ...

(3)

Zarybňovacie plány pre rybárske revíry nachádzajúce sa v chránených územiach so štvrtým a ...

(4)

Užívateľ je povinný zabezpečiť, aby v súvislosti s vysadením rýb do rybárskych revírov nedošlo ...

(5)

Užívateľ je povinný viesť evidenciu, v ktorej uvádza

a)
druh, veľkostnú kategóriu, pôvod a množstvo násady rýb,
b)
počet vydaných povolení na rybolov a návštevnosť rybárskeho revíru za kalendárny rok,
c)
množstvo a druh privlastnených rýb za kalendárny rok,
d)
množstvo registrovaných a ulovených inváznych nepôvodných druhov rýb,
e)
prehľad o vykonávanom veterinárnom dohľade.
(6)

Užívateľ je na zabezpečenie hospodárenia v rybárskych revíroch povinný navrhnúť okresnému ...

(7)

Rybársky hospodár zabezpečuje vo vymedzenom rozsahu systematickú starostlivosť užívateľa o rybárske ...

(8)

Za rybárskeho hospodára je možné vymenovať fyzickú osobu, ktorá

a)
dosiahla vek najmenej 21 rokov,
b)
je plne spôsobilá na právne úkony,
c)
je bezúhonná,
d)
je odborne spôsobilá v oblasti rybárstva.
(9)

Odborná spôsobilosť podľa odseku 8 písm. d) je

a)
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ak absolvent v rámci vysokoškolského vzdelávania úspešne ...
b)
úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore rybárstvo,
c)
stredné odborné vzdelanie v učebnom odbore rybár,
d)
nižšie stredné odborné vzdelanie, ak žiak v rámci vzdelávacieho programu absolvoval predmet, ...
e)
úspešné absolvovanie skúšky rybárskeho hospodára a najmenej tri roky praxe v oblasti rybárstva. ...
(10)

Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol odsúdený za úmyselný trestný ...

(11)

Školenie a skúšky rybárskeho hospodára zabezpečuje a náklady uhrádza užívateľ.

§ 7
Chránená rybia oblasť
(1)

V záujme ochrany najmä pôvodného genofondu rýb a skvalitňovania stavu pôvodných druhov rýb ...

(2)

Na zabezpečenie starostlivosti o chránené územie so štvrtým stupňom ochrany19) môže odborná ...

(3)

Užívateľ je povinný označiť hranice chránenej rybej oblasti tabuľou s nápisom „Chránená ...

(4)

V chránenej rybej oblasti sa zakazuje

a)
loviť ryby,
b)
rušiť neres rýb, vývoj plôdika a násady alebo zimovanie rýb,
c)
vykonávať ťažbu riečnych materiálov,
d)
vysádzať nepôvodné druhy rýb.
(5)

Užívateľ je povinný v chránenej rybej oblasti požiadať ministerstvo životného prostredia o ...

(6)

Ministerstvo životného prostredia môže na základe žiadosti užívateľovi povoliť na posúdenie ...

(7)

Ak ide o verejný záujem, ministerstvo životného prostredia môže na základe vlastného zistenia ...

§ 8
Lovný rybársky revír
(1)

V lovných rybárskych revíroch užívateľ alebo loviaci môže loviť a privlastňovať si ryby.

(2)

Užívateľ je povinný lovný rybársky revír označiť tabuľou s nápisom „Lovný rybársky revír“. ...

(3)

Ak výsledok monitoringu rýb vykonávaný Štátnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej ...

(4)

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky o výsledku monitoringu rýb podľa ...

§ 9
Rybársky revír s režimom chyť a pusť
(1)

Ministerstvo životného prostredia na návrh užívateľa môže v záujme skvalitnenia genofondu alebo ...

(2)

Užívateľ je povinný označiť hranice rybárskeho revíru podľa odseku 1 tabuľou s nápisom „Chyť ...

(3)

V rybárskom revíri s režimom chyť a pusť sa zakazuje

a)
privlastniť si ulovenú rybu okrem inváznych nepôvodných druhov rýb,
b)
loviť ryby háčikmi s protihrotom okrem lovu v kaprových vodách,
c)
používať ako nástrahu živú rybku, mŕtvu rybku alebo jej časti.
§ 10
Chovný rybársky revír
(1)

Užívateľ môže rybársky revír určiť na chov rýb. Taký revír slúži na odchov generačných ...

(3)

Na zarybňovanie chovných rybárskych revírov musí užívateľ používať násady rýb s veterinárnym ...

(4)

Užívateľ je povinný chovný rybársky revír označiť tabuľou s nápisom „Chovný rybársky ...

(5)

V chovnom rybárskom revíri sa zakazuje lov okrem odlovu rýb najmä na chovný účel, pri mimoriadnej ...

§ 11
Rybársky revír s režimom účelového rybárskeho hospodárenia
(1)

Účelové rybárske hospodárenie je spôsob užívania rybárskeho revíru zameraný na ovplyvnenie ...

(2)

Z vodárenských nádrží a ich prítokov ministerstvo životného prostredia vytvára rybárske revíry ...

(3)

Kŕmenie rýb a používanie liečiv vo vodárenských nádržiach a ich prítokoch sa zakazuje.

(4)

Lov rýb v rybárskych revíroch s režimom účelového rybárskeho hospodárenia sa zakazuje, ak odsek ...

(5)

Užívateľ je povinný hranice rybárskeho revíru s režimom účelového rybárskeho hospodárenia ...

(6)

Rybárske revíry s režimom účelového rybárskeho hospodárenia sa môžu vytvoriť aj zo závlahových ...

(7)

V rybárskom revíri s režimom účelového rybárskeho hospodárenia môže užívateľ vykonávať ...

Podmienky lovu rýb
§ 12
Lov rýb v rybárskych revíroch
(1)

Loviť a privlastňovať si ryby v rybárskych revíroch môžu len osoby, ktoré sú držiteľmi rybárskeho ...

(2)

Rybársky lístok vydáva obec, mesto a v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košiciach ...

(3)

Rybársky lístok sa vydáva

a)
týždenný,
b)
mesačný,
c)
ročný,
d)
trojročný.
(4)

Pri deťoch mladších ako 15 rokov sa rybársky lístok vydáva na meno a priezvisko dieťaťa jeho ...

(5)

Vydanie rybárskeho lístka podlieha správnemu poplatku podľa osobitného predpisu.24)

(6)

Povolenie na rybolov vydáva užívateľ v limitovanom počte s prihliadnutím na výmeru, stav zarybnenia, ...

(7)

Užívateľ je v rybárskom poriadku, ktorý tvorí súčasť povolenia na rybolov, povinný uviesť ...

a)
udelení výnimiek zo zákazov vydaných podľa § 13, § 14 písm. a) a b), § 15 ods. 1 písm. b) ...
b)
udelení výnimiek zo zákazu lovu podľa § 15 ods. 1 písm. f) povoľujúcich lov rýb z rybárskeho ...
c)
vydaní súhlasu na zvýšenie najmenšej lovnej miery a zavedenie najväčšej lovnej miery podľa§ ...
(8)

Loviť ryby a privlastňovať si ryby v rybárskych revíroch môžu aj osoby, ktoré sú držiteľmi ...

(9)

Súčasťou povolenia na rybolov je aj záznam o dochádzke k vode a úlovkoch (ďalej len „záznam“). ...

(10)

Počas lovu rýb je osoba povinná mať rybársky lístok, povolenie na rybolov alebo osobitné povolenie ...

(11)

Rybársky lístok, povolenie na rybolov a osobitné povolenie na rybolov sú verejné listiny a sú ...

(12)

Ak sa rybársky revír alebo jeho časť nachádza v chránenom území s piatym stupňom ochrany,26) ...

§ 13
Ochrana rýb
(1)

V pstruhových vodách sa zakazuje lov všetkých rýb od 1. októbra do 15. apríla.

(2)

V lipňových vodách sa zakazuje lov všetkých rýb od 1. januára do 31. mája.

(3)

V kaprových vodách sa zakazuje lov všetkých rýb od 15. marca do 31 mája; to neplatí od 1. mája ...

(4)

Zákaz lovu všetkých rýb podľa odsekov 1 a 2 neplatí od 1. novembra do 31. decembra na pstruhových ...

(5)

Zákaz lovu všetkých rýb podľa odseku 3 sa nevzťahuje na

a)
kaprové vody, ktoré sú vodným tokom, okrem vodných nádrží, slepých ramien, mŕtvych ramien, ...
b)
kaprové vody, ktoré sú ostatnými vodnými plochami.
§ 14
Individuálna ochrana rýb

Zakazuje sa

a)
loviť jednotlivé druhy rýb v čase ich individuálnej druhovej ochrany okrem lovu generačných rýb ...
b)
loviť ryby mimo určeného denného času lovu rýb,
c)
privlastniť si ulovené ryby nedosahujúce najmenšiu lovnú mieru a presahujúce najväčšiu lovnú ...
d)
začať lov bez zapísania dátumu a čísla revíru alebo skončiť lov bez zapísania počtu a hmotnosti ...
e)
loviť a privlastniť si hlavátku podunajskú bez povolenia na lov hlavátky.
Zakázané spôsoby lovu rýb
§ 15
Všeobecné ustanovenia
(1)

Zakazuje sa

a)
používať na lov rýb výbušniny, chemikálie, jedy, návnady s jedom alebo s umŕtvujúcim prostriedkom, ...
b)
zbierať a poškodzovať ikry, používať na lov rýb elektrický prúd, omamné látky, loviť ryby ...
c)
loviť ryby na miestach, kde sa nahromadili pri mimoriadnych situáciách, ako aj ryby zhromaždené ...
d)
loviť ryby vypustením, odrazením alebo odčerpaním vody,
e)
loviť ryby pri vodných stavbách,28) vrátane hydromelioračných stavieb na zavlažovanie a odvodňovanie ...
f)
loviť ryby z rybárskeho člna vrátane zavážania a zanášania návnad a nástrah a používať ...
g)
loviť ryby na zaplavených pozemkoch pri povodni a zabraňovať rybám vrátiť sa do rybárskeho revíru, ...
h)
vyhradzovať si akýmkoľvek spôsobom miesto lovu a na tento účel zriaďovať na pozemkoch, ktoré ...
i)
loviť ryby spôsobom zakázaným podľa osobitného predpisu.31)
(2)

Zákazy podľa § 9 ods. 3 písm. a), § 10 ods. 5, § 13 ods. 1 až 3, § 14 písm. a) až e) a § ...

a)
osobu, ktorá na základe osobitného povolenia na rybolov plní vedeckovýskumné úlohy a prieskumné ...
b)
osobu, ktorej bolo vydané povolenie podľa osobitného predpisu25) na odchyt nepôvodných druhov živočíchov ...
c)
užívateľa, ktorý vykonáva záchranu rýb počas mimoriadnej udalosti, odlov rýb a zber ikier v ...
(3)

Výnimka so zákazu lovu podľa § 7 ods. 4 písm. a) na základe predchádzajúceho súhlasu ministerstva ...

§ 16
Zakázané spôsoby lovu rýb v pstruhových vodách

V pstruhových vodách sa zakazuje

a)
loviť viac než jednou udicou,
b)
loviť inak ako muškárením alebo prívlačou,
c)
používať ako nástrahu živú rybku, mŕtvu rybku alebo jej časti,
d)
používať pri love muškárením iné ako umelé mušky v počte väčšom než tri a iné ako muškárske ...
e)
používať pri love prívlačou viac ako jednu nástrahu,
f)
používať pri love sbirolino, bublinu, bavorské drievko a ich napodobeniny s rovnakou funkciou okrem ...
g)
používať ako nástrahu akékoľvek cestá, pasty, granule, pelety, syr, červy a hmyz v živom alebo ...
h)
akékoľvek vnadenie a zakrmovanie rýb,
i)
loviť bez osvetlenia miesta lovu po uplynutí jednej hodiny od západu slnka do času osvetlenia miesta ...
j)
loviť viac ako tri dni v týždni,
k)
loviť ryby pod ľadom.
§ 17
Zakázané spôsoby lovu rýb v lipňových vodách

V lipňových vodách sa zakazuje

a)
loviť viac než jednou udicou,
b)
loviť inak ako muškárením alebo na plávanú,
c)
používať pri love muškárením iné ako umelé mušky v počte väčšom ako tri a iné ako muškárske ...
d)
používať pri love muškárením iné ako umelé muškárske nástrahy s veľkosťou viac ako 10 cm, ...
e)
používať ako nástrahu živú rybku, mŕtvu rybku alebo jej časti,
f)
používať pri love na plávanú iné nástrahy ako rastlinného pôvodu,
g)
používať ako nástrahu akékoľvek cestá, pasty, granule, pelety, syr, červy a hmyz v živom alebo ...
h)
používať pri love sbirolino, bublinu, bavorské drievko a ich napodobeniny s rovnakou funkciou,
i)
vnadenie a zakrmovanie rýb inými kŕmnymi zmesami ako rastlinného pôvodu,
j)
loviť bez osvetlenia miesta lovu po uplynutí jednej hodiny od západu slnka do času osvetlenia miesta ...
k)
loviť viac ako päť dní v týždni,
l)
loviť ryby pod ľadom.
§ 18
Zakázané spôsoby lovu rýb v kaprových vodách

V kaprových vodách sa zakazuje

a)
loviť na viac ako dve udice,
b)
loviť na viac ako dva háčiky na jednej udici pri love na položenú a pri love na plávanú,
c)
loviť na umelé nástrahy s väčším počtom háčikov ako tri pri love na prívlač,
d)
loviť na háčiky s väčším počtom hrotov ako tri,
e)
pri love muškárením používať iné ako umelé mušky v počte väčšom než tri a iné ako muškárske ...
f)
loviť na živú rybku, mŕtvu rybku alebo jej časti od 15. marca do 31. mája,
g)
loviť na živú rybku, mŕtvu rybku alebo jej časti s celkovou dĺžkou menšou ako 10 cm,
h)
loviť prívlačou a muškárením s použitím strímra alebo inej napodobeniny rybky od 15. marca ...
i)
pri love prívlačou loviť na viac ako jednu udicu s viac ako jednou nástrahou,
j)
loviť bez osvetlenia miesta lovu po uplynutí jednej hodiny od západu slnka do času osvetlenia miesta ...
k)
loviť na invázne nepôvodné druhy rýb alebo ich časti,
l)
loviť ryby z rybárskeho člna na vodných nádržiach od 1. januára do 31. mája,
m)
loviť ryby pod ľadom, ak ide o vodné toky, vodné nádrže, slepé ramená, mŕtve ramená alebo ...
§ 19
Zakázané spôsoby lovu pri love hlavátky

Pri love hlavátky sa zakazuje

a)
používať ako nástrahu živú rybku, mŕtvu rybku alebo jej časti,
b)
loviť hlavátku inak než prívlačou alebo muškárením na umelé nástrahy menšie ako 15 cm,
c)
privlastniť si v jednom kalendárnom roku viac ako jednu hlavátku, aj keď sa lov uskutočňuje vo ...
d)
loviť bez osvetlenia miesta lovu po uplynutí jednej hodiny od západu slnka do času osvetlenia miesta ...
e)
loviť hlavátku na pstruhových vodách alebo lipňových vodách od 1. novembra do 31. decembra bez ...
§ 20
Rybársky pretek a športový rybársky pretek
(1)

Rybársky pretek alebo športový rybársky pretek je súťažou v love rýb udicou, ktorý organizuje ...

(2)

Na podmienky lovu počas rybárskych pretekov alebo športových rybárskych pretekov sa vzťahujú ...

(3)

Užívateľ môže loviacim, ktorí nie sú účastníkmi pretekov, počas rybárskych pretekov alebo ...

§ 21
Ochrana rybárstva
(1)

Ochranou rybárstva sa rozumie ochrana rýb pred nepriaznivými vplyvmi prírody, prírodných živlov ...

(2)

Každý je povinný pri projektovaní, výstavbe, prevádzke a udržiavaní vodných stavieb alebo zariadení ...

(3)

Vlastník vodnej stavby a prevádzkovateľ vodnej stavby sú povinní zabezpečiť pravidelný monitoring ...

(4)

Vlastník vodnej stavby alebo zariadenia a prevádzkovateľ vodnej stavby alebo zariadenia sú povinní ...

(5)

Správca vodného toku je povinný vykonávanie udržiavacích prác alebo stavebných prác v rybárskom ...

(6)

Užívateľ je povinný

a)
zabezpečiť ochranu vôd, s ktorými nakladá, zabrániť zhoršeniu stavu útvarov povrchovej vody ...
b)
dbať na ochranu vodných pomerov a ochranu vodných stavieb podľa osobitného predpisu,32)
c)
strpieť v nevyhnutnej miere činnosti vykonávané správcom vodného toku podľa osobitného predpisu36) ...
d)
oznámiť správcovi vodného toku plánovaný termín zarybňovania rybárskeho revíru 30 dní vopred ...
§ 22
Opatrenia na záchranu rýb počas mimoriadnej udalosti
(1)

Počas mimoriadnych udalostí sa zakazuje loviť a privlastňovať si ryby. Pri povodniach sa zakazuje ...

(2)

Opatrenia na záchranu rýb pri mimoriadnych udalostiach je povinný zabezpečiť užívateľ a o ich ...

(3)

Ryby, na ktoré užívateľ preukázateľne vynaložil finančné prostriedky v súvislosti s plnením ...

(4)

Ak počas mimoriadnej udalosti dôjde k úhynu rýb, ich likvidáciu je povinný zabezpečiť užívateľ. ...

(5)

Ak dôjde k mimoriadnemu zhoršeniu kvality vôd alebo k mimoriadnemu ohrozeniu kvality vôd, za vzniknuté ...

Ochrana výkonu rybárskeho práva
§ 23
Rybárska stráž
(1)

Ochranu výkonu rybárskeho práva v rybárskych revíroch je povinný zabezpečiť užívateľ. Užívateľ ...

(2)

Rybársku stráž vymenúva a odvoláva na návrh užívateľa okresný úrad, v ktorého územnom obvode ...

(3)

Za člena rybárskej stráže okresný úrad vymenuje fyzickú osobu, ktorá

a)
dosiahla vek najmenej 21 rokov,
b)
je bezúhonná; za bezúhonnú sa považuje fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za ...
c)
má ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou,
d)
je zdravotne, fyzicky a psychicky spôsobilá na výkon činnosti rybárskej stráže,
e)
je plne spôsobilá na právne úkony,
f)
preukázala odbornú spôsobilosť vykonaním skúšky rybárskej stráže,
g)
zložila sľub podľa odseku 9,
h)
písomne o to požiada užívateľa.
(4)

Za zdravotne spôsobilú sa považuje osoba, ktorej zdravotný stav nevylučuje pobyt v prírode a nevylučuje ...

(5)

Zdravotnú spôsobilosť rybárskej stráže zisťuje a posudok o zdravotnej spôsobilosti vydáva lekár ...

(6)

Okresný úrad vydá členovi rybárskej stráže odznak a preukaz rybárskej stráže a vedie evidenciu ...

(7)

Okresný úrad člena rybárskej stráže odvolá, ak

a)
člen rybárskej stráže o to písomne požiada,
b)
člen rybárskej stráže prestane spĺňať podmienky podľa odseku 3 písm. d) a e),
c)
člen rybárskej stráže porušil sľub,
d)
užívateľ o to požiada z dôvodu, že člen rybárskej stráže najmenej počas troch mesiacov bezdôvodne ...
e)
užívateľ zistí, že člen rybárskej stráže bol vymenovaný na základe nepravdivých údajov.
(8)

Člen rybárskej stráže, ktorého okresný úrad odvolal, je povinný bezodkladne odovzdať odznak ...

(9)

Ten, kto je navrhovaný za člena rybárskej stráže, skladá do rúk prednostu okresného úradu sľub ...

§ 24
Povinnosti člena rybárskej stráže

Člen rybárskej stráže je povinný

a)
nosiť pri výkone svojej činnosti na viditeľnom mieste odznak a na požiadanie sa preukázať preukazom ...
b)
spolupracovať s Policajným zborom, najmä oznamovať mu všetky skutočnosti odôvodňujúce podozrenie ...
c)
spisovať písomné záznamy o zistených podozreniach zo spáchania priestupkov a ich odpis odovzdať ...
d)
oznámiť bezodkladne zistené nedostatky, príznaky ochorenia a úhyn rýb užívateľovi a orgánom ...
e)
sledovať z hľadiska ochrany rybárstva spôsob užívania vôd, čistotu vôd, zisťovať zdroje znečistenia ...
f)
poskytnúť zranenej osobe pomoc, ak v súvislosti s použitím donucovacích prostriedkov došlo k ...
g)
spísať o okolnostiach použitia donucovacích prostriedkov úradný záznam a oznámiť bezodkladne ...
h)
zachovávať pri výkone svojej činnosti dôstojnosť a vážnosť svoju vlastnú, ako aj osôb, proti ...
§ 25
Oprávnenia člena rybárskej stráže
(1)

Člen rybárskej stráže je v rybárskom revíri pred začiatkom lovu, počas lovu, počas prerušenia ...

a)
kontrolovať, či osoba, ktorá loví ryby v rybárskom revíri, je na lov oprávnená, prezerať jej ...
b)
použiť donucovacie prostriedky,
c)
požadovať súčinnosť Policajného zboru alebo obecnej polície, ak nemôže splnenie svojich úloh ...
d)
požiadať každého o pomoc pri bezprostrednom ohrození života, zdravia alebo majetku; kto bol o ...
e)
vstupovať pri výkone funkcie rybárskej stráže na pozemky, stavby a iné zariadenia v nevyhnutnom ...
(2)

Kontrola podľa odseku 1 písm. a) nesmie sledovať iný záujem ako zistenie neoprávnene privlastnených ...

(3)

Každý, kto loví v rybárskom revíri, je povinný uposlúchnuť výzvu, pokyn, príkaz a požiadavku ...

§ 26
Donucovacie prostriedky
(1)

Donucovacími prostriedkami sú

a)
hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany,
b)
slzotvorné prostriedky,
c)
obušok,
d)
putá,
e)
služobný pes.
(2)

Pred použitím donucovacích prostriedkov člen rybárskej stráže je povinný vyzvať osobu, proti ...

(3)

O tom, ktorý z donucovacích prostriedkov použije, rozhoduje člen rybárskej stráže podľa konkrétnej ...

§ 27
Použitie hmatov, chvatov, úderov a kopov sebaobrany, slzotvorných prostriedkov a obuška

Člen rybárskej stráže je oprávnený použiť hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany, slzotvorné ...

a)
zabrániť úmyselnému poškodzovaniu majetku užívateľa,
b)
zaistiť bezpečnosť inej osoby alebo vlastnej osoby pred útokom, ak sa po výzve od útoku neupustí, ...
c)
obmedziť osobnú slobodu osoby, ktorá kladie aktívny odpor.
§ 28
Použitie pút

Člen rybárskej stráže je oprávnený použiť putá

a)
na spútanie osoby, ktorá kladie aktívny odpor alebo fyzicky napáda člena rybárskej stráže, alebo ...
b)
na vzájomné pripútanie osôb za podmienok podľa písmena a).
§ 29
Použitie služobného psa
(1)

Člen rybárskej stráže je oprávnený použiť služobného psa s cieľom

a)
zaistiť bezpečnosť inej osoby alebo vlastnej osoby pred útokom, ak sa po výzve od útoku neupustí, ...
b)
zabrániť úteku osoby, ak má byť takej osobe obmedzená osobná sloboda.
(2)

Člen rybárskej stráže používa služobného psa s náhubkom. Ak to povaha a intenzita útoku alebo ...

§ 30
Osobitné obmedzenia

Člen rybárskej stráže je pri zákroku proti tehotnej žene, osobe vysokého veku, osobe so zjavným ...

§ 31
Vybavenie člena rybárskej stráže
(1)

Okresný úrad po dohode s užívateľom ustanoví rozsah vybavenia člena rybárskej stráže donucovacími ...

(2)

Užívateľ je povinný zabezpečiť prípravu na vykonanie skúšky a skúšku rybárskej stráže, ...

§ 32
Zodpovednosť za škodu

Užívateľ je povinný člena rybárskej stráže poistiť pre prípad

a)
škody, poškodenia zdravia alebo smrti spôsobenej členovi rybárskej stráže pri plnení úloh podľa ...
b)
škody spôsobenej členom rybárskej stráže iným osobám pri plnení povinností súvisiacich s ...
§ 33
Podnikanie na ostatných vodných plochách v osobitnom režime
(1)

Podnikaním na ostatných vodných plochách v osobitnom režime sa rozumie poskytovanie možnosti iným ...

(2)

Ministerstvo životného prostredia môže na podnikanie na ostatných vodných plochách v osobitnom ...

a)
odobrať rybárske právo doterajšiemu užívateľovi ostatnej vodnej plochy vedenej ako rybársky ...
b)
odobrať doterajšiemu podnikateľovi ostatnú vodnú plochu a prideliť ju do užívania inému podnikateľovi. ...
(3)

Žiadosť podľa odseku 2 musí obsahovať

a)
meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu a identifikačné číslo organizácie, ak je žiadateľom ...
b)
číslo listu vlastníctva, označenie pozemkov parcelnými číslami, na ktorých sa nachádza vodná ...
c)
geometrický plán alebo kópiu z katastrálnej mapy,
d)
potvrdenie regionálnej veterinárnej a potravinovej správy o zabezpečení veterinárneho dohľadu, ...
e)
informáciu okresného úradu o tom, či sa vodná plocha nenachádza v chránenom území alebo či ...
f)
informáciu okresného úradu o tom, či pri ostatnej vodnej ploche nejde o odkrytú podzemnú vodu, ...
g)
vyjadrenie okresného úradu o tom, či je možné ostatnú vodnú plochu využívať na podnikanie, ...
h)
rybolovný poriadok,
i)
dohodu o finančnom vyrovnaní s doterajším užívateľom alebo s doterajším podnikateľom, ak sa ...
(4)

Dohodou o finančnom vyrovnaní sa rozumie finančné vyrovnanie medzi doterajším užívateľom a ...

(5)

Žiadosť podľa odseku 2 je možné podať najneskôr do 30. septembra bez ohľadu na to, či je na ...

(6)

Odobratie rybárskeho práva doterajšiemu užívateľovi ostatnej vodnej plochy a jej pridelenie do ...

(7)

Ostatnú vodnú plochu na podnikanie v osobitnom režime pridelí ministerstvo životného prostredia ...

(8)

Každý, kto chce podnikať na ostatných vodných plochách, je povinný podľa odseku 3 požiadať ...

(9)

Podnikanie na ostatných vodných plochách v osobitnom režime, ktoré neboli pridelené ministerstvom ...

(10)

Postúpenie prideleného práva užívania ostatnej vodnej plochy na podnikanie v osobitnom režime ...

(11)

Na zarybňovanie ostatných vodných plôch, ktoré sú určené na podnikanie v osobitnom režime, ...

(12)

Ak ide o ostatnú vodnú plochu podľa odseku 3 písm. f), ministerstvo životného prostredia z dôvodu ...

(13)

Na podnikanie v osobitnom režime podnikateľ alebo ním poverená osoba musí podmienku odbornej spôsobilosti ...

(14)

Podnikateľ je povinný viesť evidenciu, v ktorej sa uvádza

a)
druh, pôvod a množstvo vysadených rýb,
b)
zoznam vydaných povolení na rybolov,
c)
množstvo a druh privlastnených rýb za kalendárny rok,
d)
prehľad o vykonávanom veterinárnom dohľade.
(15)

Podnikateľ je povinný predložiť na požiadanie poverenému zamestnancovi ministerstva životného ...

(16)

V ostatných vodných plochách v osobitnom režime môžu podnikať podľa ustanovených podmienok ...

§ 34
Hospodárenie na malých vodných nádržiach osobitne vhodných na chov rýb
(1)

Ministerstvo životného prostredia môže na základe žiadosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby ...

(2)

Žiadosť podľa odseku 1 musí obsahovať

a)
meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu a identifikačné číslo organizácie, ak je žiadateľom ...
b)
číslo listu vlastníctva, označenie pozemkov parcelnými číslami, na ktorých sa nachádza vodná ...
c)
príslušný geometrický plán alebo kópiu z katastrálnej mapy,
d)
vyjadrenie správcu malej vodnej nádrže osobitne vhodnej na chov rýb o možnosti jej využívania ...
e)
preukázanie odbornej spôsobilosti žiadateľa podľa § 6 ods. 9,
f)
potvrdenie príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správy o zabezpečení veterinárneho ...
g)
dohodu o finančnom vyrovnaní s doterajším užívateľom, ak sa žiadosť vzťahuje na malú vodnú ...
(3)

Žiadosť podľa odseku 1 je možné podať najneskôr do 30. septembra.

(4)

Ministerstvo životného prostredia môže rozhodnúť o vyradení malej vodnej nádrže osobitne vhodnej ...

(5)

Na základe rozhodnutia podľa odseku 1 správca malej vodnej nádrže osobitne vhodnej na chov rýb ...

(6)

Ak predmetom nájomnej zmluvy podľa odseku 5 je majetok vo vlastníctve štátu v správe správcu ...

(7)

Ak malá vodná nádrž osobitne vhodná na chov rýb začne slúžiť svojmu pôvodnému účelu alebo ...

Štátna správa na úseku rybárstva
§ 35
Orgány štátnej správy na úseku rybárstva

Orgány štátnej správy na úseku rybárstva sú

a)
ministerstvo životného prostredia,
b)
okresný úrad,
c)
obec.
§ 36
Ministerstvo životného prostredia

Ministerstvo životného prostredia ako ústredný orgán štátnej správy na úseku rybárstva

a)
riadi a kontroluje výkon štátnej správy na úseku rybárstva, činnosť jednotlivých užívateľov ...
b)
rozhoduje o pridelení a odobratí výkonu rybárskeho práva vo vodných tokoch a vodných nádržiach, ...
c)
rozhoduje o pridelení a odobratí výkonu rybárskeho práva v ostatných vodných plochách,
d)
rozhoduje o pridelení výkonu rybárskeho práva vo vodárenských nádržiach a v ich prítokoch,
e)
rozhoduje o vytvorení rybárskych revírov z vodných tokov, vodných nádrží, vodárenských nádrží ...
f)
vedie evidenciu ostatných vodných plôch užívaných na podnikanie v osobitnom režime,
g)
vedie evidenciu rybníkov, rybochovných zariadení a malých vodných nádrží osobitne vhodných ...
h)
môže zmeniť členenie vôd alebo zmeniť hranice revíru pri mimoriadnej udalosti alebo z dôvodu ...
i)
môže dočasne obmedziť, zrušiť alebo previesť výkon rybárskeho práva na správcu vodného toku ...
j)
schvaľuje zarybňovací plán,
k)
vyhlasuje v záujme ochrany genofondu a skvalitňovania stavu pôvodných druhov rýb po prerokovaní ...
l)
povoľuje na žiadosť užívateľa v chránenej rybej oblasti užívateľovi lov generačných rýb ...
m)
povoľuje užívateľovi na účely posúdenia stavu ichtyofauny v chránenej rybej oblasti vykonanie ...
n)
zrušuje chránenú rybiu oblasť na návrh užívateľa alebo na návrh správcu vodného toku, ak ...
o)
povoľuje na základe žiadosti užívateľa výnimky zo zákazov podľa § 13, § 14 písm. a) a b), ...
p)
povoľuje v odôvodnených prípadoch vzhľadom na charakter rybárskeho revíru na základe žiadosti ...
r)
vydáva užívateľovi súhlas na zvýšenie najmenšej lovnej miery rýb a zavedenie najväčšej lovnej ...
s)
vydáva osobitné povolenie na rybolov,
t)
poveruje Slovenský rybársky zväz alebo iného užívateľa úlohami súvisiacimi s riešením problematiky ...
u)
povoľuje vykonanie ichtyologického prieskumu a určuje podmienky lovu rýb v rybárskych revíroch ...
v)
určuje podmienky lovu rýb podnikateľovi v osobitnom režime na ostatných vodných plochách vtedy, ...
§ 37
Okresný úrad

Okresný úrad na úseku rybárstva

a)
vydáva informáciu o tom, či sa vodná plocha nenachádza v chránenom území alebo či do neho nezasahuje ...
b)
zasiela údaje podľa § 6 ods. 10 prvej vety bezodkladne v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej ...
c)
vymenúva a odvoláva rybárskeho hospodára a vedie evidenciu rybárskych hospodárov podľa § 6 ods. ...
d)
vymenúva a odvoláva rybársku stráž podľa § 23 ods. 2 a vedie evidenciu členov rybárskej stráže ...
e)
vydáva informáciu o tom, či pri ostatnej vodnej ploche nejde o odkrytú podzemnú vodu, ktorá je ...
f)
vydáva informáciu o tom, či je možné ostatnú vodnú plochu využívať na podnikanie, alebo iba ...
g)
vedie evidenciu podľa § 33 ods.14,
h)
prejednáva priestupky a iné správne delikty a ukladá za ne pokuty podľa § 39.
§ 38
Obec

Obec vo veciach preneseného výkonu štátnej správy na úseku rybárstva vydáva rybárske lístky ...

Zodpovednosť za porušenie povinností
§ 39
Priestupky
(1)

Priestupku na úseku rybárstva sa dopustí ten, kto

a)
nestrpí vstup na pribrežné pozemky v nevyhnutnej miere podľa § 5 ods. 1,
b)
nestrpí na pribrežnom pozemku označenie rybárskeho revíru alebo ho poškodzuje podľa § 5 ods. ...
c)
nemá počas lovu rýb pri sebe doklady podľa § 12 ods. 1 až 9 alebo ich pri kontrole odmietne predložiť, ...
d)
začne lov bez zapísania dátumu a čísla revíru alebo skončí lov bez zapísania počtu a hmotnosti ...
e)
po odvolaní z funkcie člena rybárskej stráže bezdôvodne odmieta okresnému úradu odovzdať odznak ...
(2)

Za priestupok podľa odseku 1 okresný úrad uloží pokutu od 100 eur do 1 000 eur.

(3)

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.45)

§ 40
Iné správne delikty
(1)

Okresný úrad uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi pokutu od 500 do 3 ...

(2)

Okresný úrad uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi pokutu od 1 000 do ...

(3)

Okresný úrad uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi pokutu od 3 000 do ...

(4)

Ak do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opätovnému ...

(5)

Pokutu je možné uložiť do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo. Pokuty sú ...

Spoločné, prechodné a zrušovacie ustanovenia
Spoločné ustanovenia
§ 41
(1)

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje správny poriadok, ak odsek 2 neustanovuje inak.

(2)

Správny poriadok sa nevzťahuje na

a)
vydanie rybárskeho lístka podľa § 12 ods. 2,
b)
vydanie povolenia na rybolov podľa § 12 ods. 6,
c)
vydanie osobitného povolenia na rybolov podľa § 12 ods. 8,
d)
zmenu rybárskeho revíru okrem zmeny hraníc rybárskeho revíru podľa § 3 ods. 5.
(3)

Správny orgán doručí predvolanie na ústne pojednávanie, ktoré môže byť spojené s miestnou ...

(4)

Správny orgán od ústneho pojednávania môže upustiť, ak to dovoľuje povaha veci a žiadosť poskytuje ...

(5)

Na pridelenie výkonu rybárskeho práva sa nevzťahuje osobitný predpis.43)

(6)

Zákazy lovu rýb vymedzené časovým úsekom platia od 00,00 hodiny prvého dňa a končia o 24,00 ...

§ 42
(1)

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo životného prostredia, ustanoví podrobnosti ...

a)
členení vôd,
b)
rozsahu prenesených úloh na organizačnú zložku užívateľa,
c)
obsahu údajov, ktoré sa vedú v evidencii rybárskych revírov,
d)
označovaní rybárskych revírov,
e)
zarybňovacích plánoch rybárskych revírov,
f)
rozsahu činnosti rybárskeho hospodára a skúške rybárskeho hospodára,
g)
vydávaní povolení na rybolov a vydávaní osobitných povolení na rybolov,
h)
čase individuálnej ochrany a dennom čase lovu rýb, lovných mierach rýb, počte a hmotnosti rýb, ...
i)
rybárskych pretekoch a športových rybárskych pretekoch,
j)
opatreniach na záchranu rýb pri mimoriadnych situáciách,
k)
rozsahu skúšky, odznaku, preukaze rybárskej stráže a evidencii rybárskej stráže,
l)
spôsoboch lovu rýb,
m)
osvetlení miesta lovu,
n)
oznamovaní realizácie udržiavacích prác a stavebných prác v rybárskom revíri,
o)
oznamovaní plánovaných termínov zarybňovania rybárskeho revíru a poskytovania informácií o ...
(2)

Zoznam pôvodných druhov rýb a mihúľ, inváznych nepôvodných druhov rýb a rýb s dokázateľne ...

(3)

Technické podmienky návrhu rybovodov a monitoringu migračnej priechodnosti rybovodov ustanoví všeobecne ...

§ 43
Prechodné ustanovenia
(1)

Rybárske revíry vyhlásené podľa predpisov účinných do 31. decembra 2018 sa považujú za rybárske ...

(2)

Pridelenie rybárskeho práva na ostatných vodných plochách, pridelenie rybárskeho práva na ostatných ...

(3)

Konania začaté a právoplatne neukončené do 1. januára 2019 sa dokončia podľa predpisov účinných ...

(4)

Osoby, ktoré podnikajú v osobitnom režime na ostatných vodných plochách bez ich predchádzajúceho ...

(5)

Chránené rybárske oblasti vyhlásené podľa predpisov účinných do 31. decembra 2018 sa považujú ...

(6)

Členovia rybárskej stráže a rybárski hospodári ustanovení podľa predpisov účinných do 31. ...

§ 44

Do dňa nadobudnutia platnosti medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, ustanovujúcej ...

Záverečné ustanovenia
§ 45

Zrušujú sa:

1.

Zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení zákona č. 246/2003 Z. z., zákona č. 525/2003 Z. ...

2.

vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva ...

Čl. II

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 ...

V prílohe č. 2 Viazané živnosti v skupine 214 Ostatné sa za poradové číslo 56 vkladá poradové ...

„56a Podnikanie na ostatných vodných plochách v osobitnom režime a) vysokoškolské vzdelanie ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019.

Andrej Kiska v. r. Andrej Danko v. r. Peter Pellegrini v. r.

Poznámky

 • 1)  § 3 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí.
 • 2)  § 2 ods. 2 písm. n) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
 • 3)  Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch ...
 • 4)  § 29 zákona č. 364/2004 Z. z.
 • 5)  § 41 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 6)  Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
 • 7)  § 50 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.
 • 8)  § 5 ods. 4 zákona č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej ...
 • 9)  § 16 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 10)  § 65a zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 11)  § 5 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 12)  Napríklad zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. v znení ...
 • 13)  Napríklad zákon č. 281/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 Z. z. v znení ...
 • 14)  § 65a zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 15)  Čl. 3 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 z 22. októbra 2014 o prevencii ...
 • 16)  Čl. 3 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1143/2014.
 • 17)  § 7, § 7a ods. 1 a § 14 ods. 1 písm. g) zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 18)  § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 19)  § 15 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 20)  § 40 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 21)  § 56 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 22)  § 27 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.
 • 23)  § 3 ods. 4 zákona č. 364/2004 Z. z.
 • 24)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších ...
 • 25)  § 7a ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení zákona č. 506/2013 Z. z.
 • 26)  § 16 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 27)  § 30 ods. 6 a § 67 písm. h) zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 28)  § 52 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 29)  § 52 ods. 1 písm. f) zákona č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. 134/2010 Z. z.
 • 30)  § 2 písm. j) zákona č. 338/2000 Z. z.
 • 31)  § 4, 16 a 26 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 32)  Čl. 2 Dohovoru o biologickej diverzite (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky ...
 • 33)  § 2 ods. 2 písm. zh) zákona č. 543/2002 Z. z. v znení zákona č. 506/2013 Z. z.
 • 34)  Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 35)  § 17 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z.
 • 36)  § 48 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 37)  § 4 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení zákona č. 71/2015 Z. z.
 • 38)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení ...
 • 39)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 40)  Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. ...
 • 41)  § 9 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe ...
 • 42)  Zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov.
 • 43)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších ...
 • 44)  Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej ...
 • 45)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore