Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70791
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
05.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy

Zbierka zákonov 1984

1 1/1984 Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 31 - Košice IV
2 2/1984 Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení vyhláška č. 57/1979 Zb. o náhradách za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách
3 3/1984 Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra o Pomocnej stráži Verejnej bezpečnosti
4 4/1984 Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 40/1965 Zb. o určení podniku „Art Centrum, československé tredisko výtvarných umení" na vykonanie vývozu a dovozu niektorých diel výtvarných umení
5 5/1984 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o právnom postavení, výsadách a imunitách medzištátnych ekonomických organizácií pôsobiacich v určitých oblastiach spolupráce
6 6/1984 Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o výchove a vzdelávaní pracovníkov v socialistických organizáciách
7 7/1984 Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa upravuje splatnosť dodatkového odvodu za rok 1983 niektorými poľnohospodárskymi organizáciami
8 8/1984 Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o základných podmienkach niektorých činností vykonávaných Československými štátnymi dráhami v súvislosti s prepravou
9 9/1984 Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o kontajnerovom prepravnom poriadku
10 10/1984 Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra, ktorou sa vydávajú podrobnejšie predpisy o zbraniach a strelive
11 11/1984 Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o základných podmienkach dodávky stavebných látok a dielcov
12 12/1984 Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacej voľby vo volebnom obvode č. 110 pre voľby do Snemovne národov Federálneho zhromaždenia ČSSR
13 15/1984 Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 151/1978 Zb. o združovaní prostriedkov socialistických organizácií
14 16/1984 Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní strieborných pamätných stokorunákov k 300. výročiu narodenia Mateja Bela
15 17/1984 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Alžírskou demokratickou a ľudovou republikou o právnej pomoci v občianskych, rodinných a trestných veciach
16 18/1984 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Nemecka o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu a z majetku
17 19/1984 Vyhláška Českého úřadu geodetického a kertografického kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 23/1964 Sb., kterou se provádí zákon č. 22/1964 Sb., o evidencii nemovitostí
18 22/1984 Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národního výboru vo volebnom obvode č. 80 - Plešivec
19 23/1984 Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 134/1964 Zb. o prepravnom poriadku vodnej dopravy v znení vyhlášky č. 31/1982 Zb.
20 24/1984 Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakových kotelnách
21 25/1984 Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach
22 26/1984 Vyhláška Slovenského úradu geodézie a kartografie o zmene a doplnení vyhlášky č. 23/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností
23 27/1984 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
24 28/1984 Zákon o štátnom dozore nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení
25 31/1984 Zákon České národní rady kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady o státní správě ve školství a zákon České národní rady o školských zařízeních
26 32/1984 Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady o štátnej správe v školstve a zákon Slovenskej národnej rady o školských zariadeniach
27 33/1984 Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o cestovných náhradách
28 34/1984 Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra č. 145/1956 Ú.l. (Ú.v.) o premávke na cestách v znení neskorších predpisov
29 35/1984 Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
30 36/1984 Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení vyhláška č. 59/1980 Zb. o neobchodných vývozoch a dovozoch vecí v znení vyhlášky č. 108/1981 Zb.
31 37/1984 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Angolskou ľudovou republikou
32 39/1984 Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o sadzbách odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe
33 40/1984 Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 3/1982 Zb. o oslobodení obchodného tovaru dovážaného a pochádzajúceho z rozvojových krajín od dovozného cla
34 41/1984 Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách
35 42/1984 Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa menia vlečkové podmienky
36 46/1984 Uznesenie predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 57 - Jaslovské Bohunice
37 48/1984 Vyhlášené úplné znění zákona České národní rady o státní správě ve školství
38 49/1984 Vyhlášené úplné znení zákona České národní rady o školských zařízeních
39 50/1984 Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej správe v školstve (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnkov)
40 51/1984 Zákon Slovenskej národnej rady o školských zariadeniach (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnkov)
41 52/1984 Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 150. výročiu narodenia Jána Nerudu
42 53/1984 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Senegalskej republiky
43 54/1984 Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 119/1974 Zb., ktorou sa vykonáva colný zákon č. 44/1974 Zb., v znení vyhlášky Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 83/1980 Zb.
44 55/1984 Zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
45 56/1984 Zákon o niektorých zmenách zákona o sociálnom zabezpečení
46 57/1984 Zákon o niektorých zmenách v nemocenskom zabezpečení pracujúcich
47 58/1984 Zákon, ktorým sa mení zákon o pestúnskej starostlivosti
48 59/1984 Nařízení vlády České socialistické republiky kterým se zřizuje čestné uznání Za rozvoj národních výborů
49 60/1984 Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa zriaďuje čestné uznanie Za rozvoj národných výborov
50 61/1984 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o udeľovaní, zmene a odnímaní povolení na poskytovanie zahranično-hospodárskych služieb v oblasti kúpeľnej liečby a o kontrole týchto služieb
51 64/1984 Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o poskytovaní dočasného ubytovania v súkromí so súhlasom národného výboru
52 66/1984 Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 100. výročiu narodenia Antonína Zápotockého
53 67/1984 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci na úseku karantény a ochrany rastlín
54 68/1984 Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť Kysuce
55 69/1984 Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky č. 14/1978 Zb. o kategorizácii lesov, spôsoboch hospodárenia a hospodárskej úprave lesov
56 71/1984 Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 34 - Vráble
57 72/1984 Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o podmienkach spôsobilosti kontejnerov ISO radu 1 na bezpečnú a plynulú prevádzku
58 73/1984 Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o zmenách a doplneniach vyhlášky č. 128/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov
59 74/1984 Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 104/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa v znení neskorších predpisov
60 75/1984 Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o doplnení vyhlášky č. 72/1974 Zb. na vykonanie niektorých ustanovení zákona o materskom príspevku
61 76/1984 Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení vyhláška č. 84/1980 Zb., ktorou sa vydáva colný sadzobník neobchodného tovaru
62 77/1984 Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky o změně vyhlášky ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky č. 52/1973 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pěstounské péči
63 78/1984 Vyhláška Ústrednej rady odborov o zmenách vyhlášky Ústrednej rady odborov č. 95/1968 Zb. o poskytovaní prídavkov na deti v nemocenskom poistení
64 79/1984 Vyhláška Ústrednej rady odborov o zmenách vyhlášky Ústrednej rady odborov č. 165/1979 Zb. o nemocenskom poistení niektorých pracovníkov a o poskytovaní dávok nemocenského poistenia občanom v osobitných prípadoch
65 80/1984 Vyhláška Ústrednej rady odborov o zmenách vyhlášky Ústrednej rady odborov č. 143/1965 Zb. o poskytovaní peňažných dávok v nemocenskom poistení
66 82/1984 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmenách a doplnkoch k Európskej dohode o práci osádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave - AETR (Ženeva, 1970)
67 83/1984 Vyhláška ministerstva školství České socialitické republiky o poskytování stipendií a příspěvků vysokých škol
68 84/1984 Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky a ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky o poskytování stipendií a hmotného zabezpečení žákům středních odborných škol
69 86/1984 Vyhláška Federálneho ministerstva financií o niektorých opatreniach na úseku daní platených obyvateľstvom
70 87/1984 Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o poskytovaní štipendií a príspevkov študentom vysokých škôl
71 88/1984 Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o poskytovaní štipendií a hmotného zabezpečenia žiakom gymnázií a stredných odborných škôl
72 90/1984 Vyhláška Federálneho ministerstva financií o správe národného majetku
73 91/1984 Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o opatřeních proti přenosným nemocem
74 92/1984 Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o zmene a doplnení vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 134/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení
75 93/1984 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o technickej a inej pomoci cestným vozidlám uskutočňujúcim medzinárodnú dopravu
76 94/1984 Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistcké republiky č. 130/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
77 95/1984 Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o příjmání ke studiu ve středních školách
78 96/1984 Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o prijímaní na štúdium na stredných školách
79 97/1984 Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Západoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 12 - Dunajská Streda
80 98/1984 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach
81 99/1984 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o spolupráci na úseku ochrany rastlín
82 100/1984 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Švédska o spolupráci v oblasti zdravotníctva
83 101/1984 Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 125/1979 Zb. o školách v prírode
84 102/1984 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o trestných a niektorých iných činoch spáchaných na palube lietadla
85 103/1984 Vyhláška Ministra zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o opatreniach proti prenosným chorobám
86 104/1984 Vyhláška Úradu pre normalizáciu a meranie o overovaní zbraní a kontrole streliva pre civilnú potrebu
87 106/1984 Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy č. 133/1964 Zb. o cestnom prepravnom poriadku 1)
88 107/1984 Vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj, Federálneho cenového úradu, Federálneho ministerstva financií a Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky, ktorou sa zrušujú dosiaľ platné ustanovenia vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj, Federálneho cenového úradu, Federálneho ministerstva financií a Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 166/1971 Zb. z 20. decembra 1971, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia vyhlášky č. 107/1966 Zb. o dokumentácii stavieb a vyhlášky č. 22/1967 Zb. o fakturovaní a platení dodávok pre investičnú výstavbu a dodávok geologických prác v znení vyhlášky č. 136/1970 Zb., pokiaľ ide o vedľajšie rozpočtové náklady stavieb, v znení vyhlášky č. 104/1973 Zb., vyhlášky č. 163/1973 Zb. a vyhlášky č. 37/1983 Zb.
89 108/1984 Zákon o zvýšení niektorých nízkych dôchodkov a o ďalších zmenách v sociálnom zabezpečení
90 109/1984 Zákon o zmenách v nemocenskom zabezpečení
91 110/1984 Zákon o zmenách zákona o materskom príspevku
92 111/1984 Zákon o predĺžení základnej výmery dovolenky na zotavenie a o doplnení § 5 Zákonníka práce
93 112/1984 Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o zvýšení niektorých sociálnych dávok na deti
94 116/1984 Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o prejednávaní a rozhodovaní hospodárskych sporov rozhodcom
95 117/1984 Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 139/1980 Zb. o vyťažovaní cestných nákladných vozidiel v znení vyhlášky č. 77/1982 Zb.
96 118/1984 Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky o financovaní neinvestičných výdavkov na rozvoj vedy a techniky
97 119/1984 Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra ktorou sa vykonáva zákon o občianskych preukazoch
98 120/1984 Vyhláška o Dohode o vykonávaní článku VII Všeobecnej dohody o clách a obchode a Protokole k nej
99 121/1984 Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 27 - Liptovský Hrádok
100 122/1984 Vyhláška Federálneho ministerstva financií o náhradách pri vyvlastnení stavieb, pozemkov, porastov a práv k nim
101 123/1984 Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o základní škole
102 124/1984 Vyhláška ministerstva školství Česko socialistické republiky o středních školách
103 125/1984 Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského národného výboru vo volebnom obvode č. 30 - Partizánsky Ľupča
104 126/1984 Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 200. výročiu narodenia Jána Hollého
105 127/1984 Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistiké repuliky a ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky o doplnění vyhlášky č. 57/1967 Sb., kterou se provádí vládní nařízení o jedech a jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění vyhlášky č. 146/1980 Sb.
106 128/1984 Vyhláška Českého cenového úřadu o cenách staveb, pozemků, porostů, úhradách za zařízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasně užívání pozemků
107 129/1984 Vyhláška Slovenského cenového úradu o cenách stavieb, pozemkov, porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a o náhradách za dočasné užívanie pozemkov
108 130/1984 Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa vykonáva zákon o materskom príspevku
109 131/1984 Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o ďalších zmenách vyhlášky č. 128/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení, v znení neskorších predpisov
110 132/1984 Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí ktorou sa mení vyhláška č. 182/1968 Zb. o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti uchádzačom o zamestnanie
111 133/1984 Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení vyhláška č. 104/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa, v znení neskorších predpisov
112 134/1984 Vyhláška Ústrednej rady odborov o zmenách vyhlášky Ústrednej rady odborov č. 143/1965 Zb. o poskytovaní peňažných dávok v nemocenskom poistení
113 135/1984 Vyhláška Ústrednej rady odborov o zmenách vyhlášky Ústrednej rady odborov č. 165/1979 Zb. o nemocenskom poistení niektorých pracovníkov a o poskytovaní dávok nemocenského poistenia občanom v osobitných prípadoch
114 136/1984 Zákon o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1985
115 137/1984 Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialisticke republiky o vyhlásení doplňovacej voľby vo volebnom obvode č. 63 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia československej socialistickej republiky
116 138/1984 Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1985
117 139/1984 Zákon Slovenskej národnej rady o notárskych poplatkoch
118 140/1984 Zákon Slovenskej národnej rady o súdnych poplatkoch
119 141/1984 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady o notárskych poplatkoch
120 142/1984 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady o súdnych poplatkoch
121 143/1984 Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o základnej škole
122 144/1984 Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o dodatkovom odvode na odčerpanie dočasne voľných zdrojov zo zisku v roku 1985
123 145/1984 Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1985
124 146/1984 Zákon České národní rady o notářských poplatcích
125 147/1984 Zákon České národní rady o soudních poplatcích
126 148/1984 Vyhláška Federálneho ministerstva spojov o zmenách a doplnkoch vyhlášky Ústrednej správy spojov č. 111/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o telekomunikáciách, v znení vyhlášky č. 92/1974 Zb.
127 149/1984 Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a lesného hospodárstva č. 30/1966 Zb. o odpredaji niektorých poľnohospodárskych výrobkov pracovníkom štátnych majetkov a ostatných štátnych organizácií s poľnohospodárskou výrobou
128 150/1984 Vyhláška ministerstva financií České socialistické republiky kterou se provádí zákon České národní rady o notářských poplatcích
129 151/1984 Vyhláška ministerstva financií České socialistické republiky kterou se provádí zákon České národní rady o soudních poplatcích
130 152/1984 Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o stredných školách
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore