Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Alžírskou demokratickou a ľudovou republikou o právnej pomoci v občianskych, rodinných a trestných veciach 17/1984 účinný od 23.11.1983

Platnosť od: 28.02.1984
Účinnosť od: 23.11.1983
Autor: Minister zahraničných vecí
Oblasť: Rodinné právo, Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Občianske právo, Medzinárodné trestné právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Alžírskou demokratickou a ľudovou republikou o právnej pomoci v občianskych, rodinných a trestných veciach 17/1984 účinný od 23.11.1983
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 17/1984 s účinnosťou od 23.11.1983
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ministra zahraničných vecí

o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Alžírskou demokratickou a ľudovou republikou ...

Prílohy

  KAPITOLA I

  VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

  Článok 1

  (1)

  Štátni občania každej zmluvnej strany požívajú na území druhej zmluvnej strany rovnakú právnu ...

  (2)

  Štátni občania každej zmluvnej strany majú voľný prístup na súdy a iné orgány príslušné ...

  Článok 2

  Od štátnych občanov jednej zo zmluvných strán, ktorí vystupujú pred justičnými orgánmi druhej ...

  Článok 3

  Ustanovenia článkov 1 a 2 tejto Zmluvy sa vzťahujú na právnické osoby, zriadené podľa právneho ...

  Článok 4

  (1)

  Pri vzájomnom styku orgány zmluvných strán používajú niektorý z jazykov zmluvných strán alebo ...

  (2)

  Preklad overuje úradný prekladateľ orgánu, ktorý písomnosť vydáva, alebo diplomatická misia ...

  Článok 5 - Právna pomoc

  (1)

  Justičné orgány zmluvných strán si navzájom poskytujú právnu pomoc v občianskych, rodinných ...

  (2)

  Iné orgány činné v občianskych, rodinných a trestných veciach si poskytujú právnu pomoc prostredníctvom ...

  (3)

  Zmluvné strany si navzájom poskytujú právnu pomoc výkonom jednotlivých procesných úkonov, najmä ...

  Článok 6 - Spôsob styku

  (1)

  Justičné orgány sa pri poskytovaní právnej pomoci stýkajú medzi sebou prostredníctvom svojich ...

  (2)

  Ústrednými orgánmi v zmysle tejto Zmluvy sú:

  a)

  na strane Československej socialistickej republiky Ministerstvo spravodlivosti Českej socialistickej ...

  b)

  na strane Alžírskej demokratickej a ľudovej republiky ministerstvo spravodlivosti.

  Článok 7

  (1)

  Zmluvné strany si navzájom podávajú správy o právoplatných rozsudkoch v trestných veciach vynesených ...

  (2)

  Na žiadosť jednej zo zmluvných strán ju druhá zmluvná strana upovedomí o rozsudkoch, ktoré nenadobudli ...

  (3)

  Výpis z trestného registra vedeného jednou zmluvnou stranou môže byť zaslaný na želanie druhej ...

  Článok 8

  Ústredné orgány oboch zmluvných strán si poskytujú navzájom a na žiadosť informácie o zákonoch ...

  Článok 9

  Poskytnutie právnej pomoci v občianskych, rodinných a trestných veciach môže dožiadaná zmluvná ...

  KAPITOLA II

  DOŽIADANIE O PRÁVNU POMOC A ZASIELANIE SÚDNYCH A MIMOSÚDNYCH PÍSOMNOSTÍI. Dožiadanie o právnu ...

  Článok 10

  (1)

  Dožiadanie o právnu pomoc musí obsahovať označenie dožadujúceho orgánu, dožiadaného orgánu, ...

  (2)

  Dožiadanie o právnu pomoc v trestných veciach musí obsahovať aj označenie a popis trestného činu, ...

  (3)

  Dožiadanie o právnu pomoc bude podpísané a opatrené odtlačkom úradnej pečiatky.

  Článok 11

  (1)

  Pri vybavovaní dožiadania o právnu pomoc použije orgán dožiadanej zmluvnej strany vlastné právne ...

  (2)

  Ak orgán, ktorému bolo dožiadanie zaslané, nie je príslušný na jeho vybavenie, postúpi dožiadanie ...

  (3)

  Ak presná adresa osoby uvedenej v dožiadaní nie je známa, orgán dožiadanej zmluvnej strany urobí ...

  (4)

  Orgán dožiadanej zmluvnej strany oznámi orgánu dožadujúcej zmluvnej strany na jeho žiadosť včas ...

  (5)

  Po vybavení dožiadania vráti orgán dožiadanej zmluvnej strany spisy orgánu dožadujúcej zmluvnej ...

  Článok 12

  II. Zasielanie súdnych a mimosúdnych písomností

  Zmluvné strany nebudú požadovať úhradu nákladov za výkon dožiadania o právnu pomoc. Tieto náklady ...

  Článok 13

  (1)

  Dožiadaný orgán doručuje písomnosti podľa ustanovení svojho právneho poriadku, ak sú vyhotovené ...

  (2)

  Písomnosti zasielané podľa tejto Zmluvy musia byť podpísané a opatrené odtlačkom úradnej pečiatky ...

  (3)

  Doručenie sa preukáže potvrdením podpísaným príjemcom a opatreným odtlačkom úradnej pečiatky, ...

  Článok 14

  Zmluvné strany sú oprávnené doručovať písomnosti vlastným štátnym občanom aj prostredníctvom ...

  Článok 15

  (1)

  Zmluvné strany si budú navzájom zasielať výpisy z matrík týkajúce sa ich štátnych občanov. ...

  (2)

  Zmluvné strany si budú pre úradnú potrebu na žiadosť príslušných orgánov zasielať výpisy ...

  (3)

  Žiadosti štátnych občanov zmluvných strán o zaslanie výpisov z matrík alebo iných listín možno ...

  Článok 16

  Ústredné orgány zmluvných strán si navzájom poskytujú na žiadosť pomoc pri zisťovaní adries ...

  Článok 17

  (1)

  Listiny, ktoré vydal alebo overil príslušný orgán jednej zo zmluvných strán a sú podpísané ...

  (2)

  Listiny, ktoré sa na území jednej zo zmluvných strán považujú za verejné, majú na území druhej ...

  KAPITOLA III

  OCHRANA SVEDKOV A ZNALCOV

  Článok 18

  Svedok alebo znalec, ktorý sa zdržiava na území dožiadanej zmluvnej strany a ktorý vystupuje v ...

  Článok 19

  (1)

  Svedok alebo znalec stratí ochranu, ktorá sa mu poskytuje podľa článku 18, ak neopustí, pokiaľ ...

  (2)

  Do lehoty uvedenej v odseku 1 sa nezapočitáva čas, po ktorý nemohol svedok alebo znalec opustiť ...

  KAPITOLA IV

  POSKYTNUTIE PRÁVNEJ POMOCI

  Článok 20

  Štátnym občanom jednej zo zmluvných strán sa pred justičnými orgánmi druhej zmluvnej strany ...

  Článok 21

  (1)

  Ak štátny občan jednej zo zmluvných strán, ktorý má bydlisko alebo pobyt na území druhej zmluvnej ...

  (2)

  Justičný orgán, ktorý vybavuje žiadosť podľa odseku 1, zašle ju s potvrdením uvedeným v článku ...

  Článok 22

  (1)

  Potvrdenie o majetkových pomeroch potrebné na získanie výhod uvedených v článku 20 vydá príslušný ...

  (2)

  Ak žiadateľ má bydlisko alebo pobyt na území tretieho štátu, stačí, ak potvrdenie vydá diplomatická ...

  Článok 23

  Justičný orgán, od ktorého sa žiada bezplatná právna pomoc a výhody uvedené v článku 20, ...

  KAPITOLA V

  UZNANIE A VÝKON ROZHODNUTÍ

  Článok 24

  (1)

  Zmluvné strany za podmienok ustanovených v tejto Zmluve uznávajú a vykonávajú na svojom území ...

  a)

  rozhodnutia súdov v občianskych a rodinných veciach;

  b)

  rozhodnutia súdov v trestných veciach o náhrade škody a vrátení majetku.

  (2)

  Za rozhodnutia súdov v zmysle ustanovenia odseku 1 sa považujú aj rozhodnutia v dedičských veciach ...

  Článok 25

  Rozhodnutia uvedené v článku 24 tejto Zmluvy sa uznávajú a vykonávajú za podmienok, že

  a)

  rozhodnutie je právoplatné a vykonateľné podľa právneho poriadku zmluvnej strany, na území ktorej ...

  b)

  účastník, proti ktorému bolo rozhodnutie vydané a ktorý sa na konaní nezúčastnil, bol podľa ...

  c)

  o tej istej veci, o tom istom predmete a z toho istého dôvodu medzi tými istými účastníkmi už ...

  d)

  uznanie alebo výkon rozhodnutia nie je v rozpore so základnými zásadami právneho poriadku a verejným ...

  Článok 26

  (1)

  Žiadosť o uznanie a výkon rozhodnutia sa môže podať priamo na justičnom orgáne zmluvnej strany, ...

  (2)

  K žiadosti sa pripojí:

  a)

  prvopis alebo overený odpis rozhodnutia spolu s potvrdením o právoplatnosti a vykonateľnosti, pokiaľ ...

  b)

  doklad o tom, že účastník, proti ktorému bolo rozhodnutie vydané a ktorý sa na konaní nezúčastnil, ...

  c)

  overený preklad dokladov uvedených pod písmenami a) a b) do jazyka dožiadanej zmluvnej strany, a ...

  (3)

  Žiadosť o výkon rozhodnutia sa môže podať súčasne so žiadosťou o jeho uznanie.

  Článok 27

  (1)

  Justičný orgán zmluvnej strany, na území ktorej sa má rozhodnutie uznať a vykonať, uskutočňuje ...

  (2)

  Justičný orgán, ktorý rozhoduje o žiadosti o uznanie a výkon rozhodnutia, zistí len, či boli ...

  Článok 28

  Ustanoveniami tejto Zmluvy o výkone rozhodnutia nie sú dotknuté právne predpisy zmluvných strán ...

  Článok 29

  (1)

  Ak účastník oslobodený od zábezpeky podľa článku 2 tejto Zmluvy je odsúdený na náhradu súdnych ...

  (2)

  Justičný orgán, ktorý rozhoduje o výkone rozhodnutia uvedeného v odseku 1, sa obmedzí na zistenie, ...

  (3)

  Ustanovenie článku 26 tejto Zmluvy sa použije na žiadosť o uznanie a výkon rozhodnutia a na pripojené ...

  KAPITOLA VI

  VYDÁVANIE

  Článok 30

  Zmluvné strany sa zaväzujú, že podľa ustanovení tejto Zmluvy si navzájom vydajú osoby, ktoré ...

  Článok 31

  (1)

  Vydanie na trestné stíhanie je prípustné iba pre trestné činy, za ktoré sa môže uložiť podľa ...

  (2)

  Vydanie na výkon trestu je prípustné iba pre činy trestné podľa právnych poriadkov oboch zmluvných ...

  Článok 32

  Nemôžu byť vydané:

  a)

  osoby, ktoré sa k dátumu prijatia žiadosti o vydanie štátnymi občanmi dožiadanej zmluvnej strany; ...

  b)

  osoby bez štátneho občianstva, ktoré majú trvalý pobyt na území dožiadanej zmluvnej strany;

  c)

  osoby, ktoré získali právo azylu na území dožiadanej zmluvnej strany.

  Článok 33

  Vydanie je neprípustné, ak:

  a)

  čin bol spáchaný na území dožiadanej zmluvnej strany;

  b)

  trestný čin, pre ktorý je vydanie žiadané, bol spáchaný mimo územia dožadujúcej zmluvnej strany ...

  c)

  právny poriadok jednej zo zmluvných strán vydanie nepripúšťa;

  d)

  podľa právnych poriadkov oboch zmluvných strán môže sa trestné stíhanie začať len na návrh ...

  e)

  čin, pre ktorý sa o vydanie žiada, je podľa právneho poriadku jednej zo zmluvných strán premlčaný ...

  f)

  bolo pre rovnaký čin proti osobe, o vydanie ktorej sa žiada, vynesené právoplatné rozhodnutie ...

  Článok 34

  (1)

  Žiadosť o vydanie sa zasiela diplomatickou cestou. Musí obsahovať meno osoby, ktorá má byť vydaná, ...

  (2)

  K žiadosti o vydanie na vykonanie trestného stíhania sa pripojí overený odpis zatýkacieho príkazu ...

  (3)

  K žiadosti o vydanie na výkon trestu sa pripojí overený prvopis právoplatného súdneho rozhodnutia, ...

  (4)

  Dožadujúca zmluvná strana nie je povinná pripojiť k žiadosti o vydanie dôkazy o vine vyžadovanej ...

  (5)

  Ak žiadosť o vydanie neobsahuje všetky potrebné údaje, môže dožiadaná zmluvná strana žiadať ...

  Článok 35

  Po prijatí žiadosti o vydanie, pokiaľ sa splnili podmienky vydania, dožiadaná zmluvná strana pristúpi ...

  Článok 36

  Dožadujúca zmluvná strana musí byť bezodkladne upovedomená o zatknutí podľa ustanovenia tohto ...

  Na výslovnú žiadosť sa môže osoba predbežne zatknúť pred prijatím žiadosti o vydanie, ak ...

  Článok 37

  (1)

  Ak požadované dopĺňajúce informácie nie sú zaslané v lehote určenej v ustanovení článku ...

  (2)

  Osobu zatknutú podľa ustanovenia článku 36 tejto Zmluvy možno prepustiť na slobodu, ak žiadosť ...

  Článok 38

  Ak sa proti vyžiadanej osobe viedlo trestné stíhanie alebo ak bola táto osoba odsúdená pre iný ...

  Článok 39

  (1)

  Na odôvodnenú žiadosť dožadujúcej zmluvnej strany možno vyžadovanú osobu dočasne vydať na ...

  (2)

  Dočasne vydaná osoba bude po vykonaní vyšetrovacích úkonov, pre ktoré bola vydaná, bezodkladne ...

  Článok 40

  Ak o vydanie tej istej osoby žiada viac štátov, dožiadaná zmluvná strana rozhodne, ktorej žiadosti ...

  Článok 41

  (1)

  Dožiadaná zmluvná strana oznámi dožadujúcej zmluvnej strane svoje rozhodnutie o vydaní.

  (2)

  Dožiadaná zmluvná strana, ktorá povolí vydanie, oznámi dožadujúcej zmluvnej strane miesto a ...

  (3)

  Osoba, ktorej vydanie bolo povolené, sa prepustí na slobodu, ak ju dožadujúca zmluvná strana neprevezme ...

  Článok 42

  Ak sa vydaná osoba vyhne akýmkoľvek spôsobom trestnému konaniu alebo výkonu trestu na území ...

  Článok 43

  Vydaná osoba môže byť stíhaná alebo súdená pre iný trestný čin, ako pre ktorý bola vydaná, ...

  a)

  s tým vopred súhlasí dožiadaná zmluvná strana;

  b)

  vydaná osoba, ktorá nie je štátnym občanom dožadujúcej zmluvnej strany, neopustila územie dožadujúcej ...

  c)

  vydaná osoba opustila územie dožadujúcej zmluvnej strany a dobrovoľne sa naň vrátila.

  Článok 44

  Zmluvná strana žiadajúca o vydanie oznámi dožiadanej zmluvnej strane výsledok trestného konania ...

  Článok 45

  (1)

  Zmluvné strany povolia na žiadosť jednej z nich cez svoje územie tranzit osôb, ktoré boli vydané ...

  (2)

  Žiadosť o tranzit sa podáva a prerokúva rovnako ako žiadosť o vydanie.

  (3)

  Dožiadaná zmluvná strana povolí tranzit cez svoje územie spôsobom, ktorý považuje za najvýhodnejší. ...

  Článok 46

  Náklady vydania i tranzitu znáša zmluvná strana, na území ktorej vznikli, s výnimkou nákladov ...

  Článok 47

  (1)

  Na žiadosť dožadujúcej zmluvnej strany dožiadaná zmluvná strana odovzdá:Vydanie vecí sa uskutoční ...

  a)

  veci, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v trestnom konaní; tieto veci sa odovzdávajú ...

  b)

  veci, ktoré pochádzajú z trestného činu alebo ktoré slúžili na jeho spáchanie.

  (2)

  Ak dožiadaná zmluvná strana potrebuje požadované veci v trestnom konaní, môžu sa dočasne zadržať ...

  (3)

  Práva dožiadanej zmluvnej strany alebo práva tretích osôb k týmto veciam zostávajú nedotknuté. ...

  (4)

  Prevod peňažitých súm alebo majetku sa vykonáva v súlade s právnym poriadkom dožiadanej zmluvnej ...

  Článok 48

  (1)

  Zmluvné strany sa zaväzujú, že podľa vlastných právnych predpisov zavedú na žiadosť druhej ...

  (2)

  K žiadosti o zavedenie trestného stíhania sa pripojí spis obsahujúci údaje o trestnom čine a ...

  (3)

  Žiadosť začať trestné stíhanie pred podaním obžaloby zasiela generálny prokurátor jednej zo ...

  (4)

  Dožiadaná zmluvná strana upovedomí druhú zmluvnú stranu o výsledku trestného stíhania, a ak ...

  Článok 49

  Okrem dôvodov uvedených v ustanovení článku 9 tejto Zmluvy možno právnu pomoc odmietnuť, ak

  a)

  sa žiada ohľadne činu, ktorý nie je podľa právneho poriadku dožiadanej zmluvnej strany trestný; ...

  b)

  sa žiada ohľadne trestného činu, pre ktorý nie je vydanie podľa tejto Zmluvy prípustné.

  KAPITOLA VII

  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  Článok 50

  (1)

  Táto Zmluva bude ratifikovaná. Ratifikačné listiny budú vymenené v Prahe.

  (2)

  Táto Zmluva nadobudne platnosť 30. dňom po výmene ratifikačných listín.

  (3)

  Táto Zmluva zostane v platnosti bez obmedzenia času trvania. Každá zmluvná strana ju môže vypovedať ...

Poznámky

 • *)  Tu sa uverejňuje slovenský preklad.
Načítavam znenie...
MENU
Hore