Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71096
Dôvodové správy: 2416
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
09.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o základní škole 123/1984 účinný od 01.01.1985


Platnosť od: 29.11.1984
Účinnosť od: 01.01.1985
Autor: Nezadaný
Oblasť:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 123/1984 s účinnosťou od 01.01.1985

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ministerstva školství České socialistické republiky

o základní škole

Ministerstvo školství České socialistické republiky stanoví podle § 14 odst. 2 písm. a), § ...

§ 1
Úvodní ustanovení

Táto vyhláška upravuje plnění povinné školní docházky a organizaci výchovně vzdělávací ...

Plnění povinné školní dhoczázky v základní škole
§ 2
(1)

Zápis do 1. ročníku základní školy (dále jen „škola“) se koná každoročně v období od ...

(2)

Odložení začátku povinné školní docházky2) navrhuje ředitel školy, obvodní dětský (školní) ...

(3)

Žák plní povinnou školní docházku ve škole, v jejímž obvodu má trvalý nebo přechodný pobyt. ...

(4)

Převedení žáka do jiné školy musí být projednáno se zástupcem žáka; při převedení žáka ...

(5)

Přechází-li žák do jiné školy, zašle ředitel dosavadní školy škole, do které žák přechází, ...

(6)

Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování, je zástupce žáka povinen oznámit škole bez zbytečneho ...

(7)

Nepřítomnost žáka omlouvá zástupce žáka; ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech ...

§ 3
(1)

Ze zdravotních a jiných vážných důvodů může být žák zcela nebo zčásti uvolněn z vyučování ...

(2)

Žák, který byl z vyučování některého předmětu uvolněn, musí být vyučování tohoto předmětu ...

(3)

Žákům, kteří byli osvobozeni od povinnosti docházet do školy3) a jsou v domácím ošetření, ...

(4)

Mimořádně nadaný žák může být ředitelem školy přeřazen do vyššího ročníku bez absolvování ...

§ 4
(1)

Do tříd s rozšířeným vyučováním něketerých předmětů nebo skupin předmětů5) zařazuje ...

(2)

Žáka, který neprokáže předpoklady pro plnění povinné školní docházky ve třídách uvedených ...

Organizace výchovně vzdělávací činnosti základní školy
§ 5
(1)

Vyučování začíná v 8.00 hodin; podle místních podmínek může ředitel školy stanovit začátek ...

(2)

Středeční odpoledne a při směnném vyučování středeční dopoledne je určeno především ...

(3)

Vyučovací hodina trvá 45 minut. Prodlužování vyučovacích hodín není dovoleno. Zpravidla po ...

(4)

V 1. ročníku se vyučuje v jednom sledu nejvíce v rozsahu čtyř vyučovacích hodin, ve 2. až 4. ...

(5)

Škola organizuje školní výlety. Jejich program schvaluje ředitel školy, který je zařadí do ...

(6)

Branná výchova jako organická součást výchovy a vzdělávání žáků je uskutečňována všemi ...

(7)

Součástí vyučování branné výchovy a tělesné výchovy je základní plavecký výcvik a v 7. ...

(8)

Součástí výchovy a vzdělávání žáků je výchova k dopravní kázni. Je zajišťována ve spolupráci ...

Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy
§ 6
Stupně hodnocení a klasifikace
(1)

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech se klasifikuje těmito stupni:

1 - výborný

2 - chválitebný

3 - dobrý

4 - dostatečný

5 - nedostatečný.

(2)

Chování žáka se klasifikuje těmito stupni:

1 - velmi dobré

2 - uspokojivé

3 - méně uspokojivé

4 - neuspokojivé.

(3)

Celkový prospěch žáka se hodnotí

a)

v 1. až 4. ročníku školy těmito stupni:

prospěl

neprospěl,

b)

v 5. až 8. ročníku školy těmito stupni:

prospěl s vyznamenáním

prospěl velmi dobře

prospěl

neprospěl.

(4)

Výsledky práce v zájmových útvarech organizovaných školou se hodnotí těmito stupni:

pracoval úspěšně

pracoval.

§ 7
Celkové hodnocení žáka
(1)

Celkové hodnocení žáka na konci prvního a druhého pololetí vyjadřuje výsledky klasifikace v ...

(2)

Není-li možné pro závažné objektivní příčiny klasifikovat žáka na konci prvního pololetí, ...

(3)

Není-li možné pro závažné objektivní příčiny klasifikovat žáka na konci druhého pololetí, ...

§ 8
(1)

Má-li zástupce žáka pochybnosti o správnosti klasifikace v jednotlivých předmětech na konci ...

(2)

Přezkoušení se vykoná neprodleně, nejpozději do deseti dnů; není-li možné pro nepřítomnost ...

§ 9
Opravné zkoušky
(1)

Žákoví 5. až 8. ročníku školy, který je na konci druhého pololetí klasifikován nejvýše ...

(2)

Opravné zkoušky se konají poslední týden hlavních prázdnin. Termín stanoví ředitel školy. ...

(3)

Nedostaví-li se žák k opravným zkouškám ve stanoveném termínu bez zdůvodněné omluvy, klasifikuje ...

(4)

Opravné zkoušky se konají jako zkoušky komisionální.

§ 10

Jestliže žák v kursu (včetne jeho externí formy) k doplnění vzdělání poskytovaného základní ...

§ 11
Pravidla chování (školní řád)
(1)

Žák je povinen se ve škole slušně chovat, dbát pokynů pedagogických pracovníků, podle svých ...

(2)

Žák je povinen chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a účastnit se činností ...

(3)

Žák musí být ve škole vhodně, čistě a bez výstředností upraven a oblečen.

(4)

Žák je povinen zacházet s učebnicemi a školními potřebami šetrne, udržovat své místo, třídu ...

(5)

Před ukončením vyučování nesmějí žáci bez dovolení vycházet ze školní budovy; pobývat ...

(6)

Žák je povinen chránit své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázaný všechny činnosti, ...

(7)

Návšteva podniků veřejného pohostinství bez doprovodu zástupce žáka nebo jím pověřené osoby ...

(8)

Žák může účinkovat opakovaně v divadle, ve filmu, v televizi nebo v jiných obdobných veřejných ...

§ 12
Výchovná opatření
(1)

Pochvaly a jiná ocenění8) se uělují za mimořádný projev aktivity a iniciativy, za záslužný ...

(2)

Nárvh na udělení pochvaly nebo jiného ocenění se projedná v pedagogické radě.

(3)

Ústní nebo písemnou pochvalu uděluje žákovi před kolektivem třídy nebo školy třídní učitel, ...

(4)

Ve zvlášť odůvodněných případech (např. statečný čin, jímž byl zachráněn lidský život ...

(5)

Pochvaly a jiná ocenění se zaznamenávají do třídních výkazů.

(6)

Opatření k posílení kázně žáků se ukládá za závažné nebo opakované provinění proti ...

(7)

Podle závažnosti provinění se ukládá některé z těchto opatěení: napomenutí třídního učitele, ...

(8)

Třídní učitel uděluje důtku po projednání a se souhlasem ředitele školy. Ředitel školy uděluje ...

(9)

O udělení opatření uvědomí ředitel školy prokazatelným způsobem zástupce žáka; opatření ...

Závěrečná ustanovení
§ 13
Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1.

vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky č. 93/1978 Sb., o základní škole, ...

2.

směrnice ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 18. 7. 1974 čj. 19 190/74-201 ...

3.

klasifikační řád pro základní devítileté školy ze dne 10. 4. 1963 čj. 14 311/63-I/1, ve znění ...

4.

organizační směrnice ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 1. 7. 1967 č. ...

5 směrnice ministertva školství České socialistické republiky ze dne 20. 6. 1972 č. j. 16 116/72-200 ...

6.

směrnice ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 20. 6. 1972 č. j. 16 118/72-200 ...

7.

směrnice ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 29. 7. 1970 č. j. 22 607/70-200 ...

8.

směrnice ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 18. 7. 1980 č. j. 21 840/80-200 ...

9.

směrnice ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 14. 7. 1969 č. j. 20 632/69-I/2 ...

10.

směrnice ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 26. 4. 1971 č. j. 11 530/71-200 ...

11 směrnice ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 11. 10. 1971 č. j. 23 ...

12.

směrnice ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 21. 7. 1972 č. j. 19 074/72-200 ...

§ 14
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1985.

Ministr:

Vondruška v. r.

Poznámky

  • 1)  § 7 odst. 3 zákona ČNR č. 77/1978 Sb., o státní správě ve školství (úplné znění č. 48/1984 ...
  • 2)  § 34 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon).
  • 3)  § 37 odst. 1 školského zákona.
  • 4)  § 42 odst. 1 školského zákona.
  • 5)  § 41 školského zákona.
  • 6)  Zákon č. 73/1973 Sb., o branné výchově. Směrnice ze dne 19. listopadu 1984 č. j. 30 402/84-25 ...
  • 7)  § 60 školského zákona.
  • 8)  § 23 odst. 1 a 2 zákona ČNR č. 77/1978 Sb.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore