Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71096
Dôvodové správy: 2416
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
09.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o právnom postavení, výsadách a imunitách medzištátnych ekonomických organizácií pôsobiacich v určitých oblastiach spolupráce 5/1984 účinný od 30.10.1983


Platnosť od: 16.01.1984
Účinnosť od: 30.10.1983
Autor: Minister zahraničných vecí
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Právo EÚ, Diplomatické a konzulárne právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o právnom postavení, výsadách a imunitách medzištátnych ekonomických organizácií pôsobiacich v určitých oblastiach spolupráce 5/1984 účinný od 30.10.1983
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 5/1984 s účinnosťou od 30.10.1983

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ministra zahraničných vecí

o Dohovore o právnom postavení, výsadách a imunitách medzištátnych ekonomických organizácií ...

Prílohy

  Článok I - Používané výrazy

  V tomto Dohovore:

  a)

  „medzištátna ekonomická organizácia pôsobiaca v určitých oblastiach spolupráce“ (ďalej ...

  b)

  „hostiteľský štát“ znamená štát, na území ktorého má sídlo Organizácia, jej orgán ...

  c)

  „miestnosťami Organizácie“ sa rozumie akákoľvek budova alebo časť budovy včítane pozemkov ...

  d)

  „zastupiteľský orgán“ je orgán Organizácie zložený zo zástupcov členských štátov;

  e)

  „zástupcovia štátov“ sú zástupcovia členských štátov v zastupiteľských orgánoch Organizácie, ...

  f)

  „funkcionári“ sú pracovníci Organizácie, ktorí na základe rozhodnutia jej zastupiteľského ...

  g)

  „hlavný funkcionár Organizácie“ je vedúci administratívno-výkonného orgánu Organizácie, ...

  h)

  „pozorovatelia“ sú zástupcovia štátov, ktoré nie sú členmi Organizácie a zúčastňujú ...

  Článok II - Pôsobnosť

  Tento Dohovor sa vzťahuje na organizácie:
  II. ORGANIZÁCIA

  a)

  ktorých všetkými členmi sú zmluvné štáty tohto Dohovoru alebo

  b)

  ktorých všetky členské štáty o tom rozhodnú alebo

  c)

  v zriaďovacích dokumentoch ktorých je ustanovené, že sa bude tento Dohovor na ne vzťahovať.

  Článok III - Medzinárodnoprávna subjektivita

  Pri vykonávaní ustanovenia článku II budú zmluvné štáty brať do úvahy, že podľa tohto Dohovoru ...

  Organizácie

  Článok IV - Vnútroštátna právna subjektivita Organizácie

  1.

  Organizácia je právnickou osobou.

  2.

  Organizácia má právnu spôsobilosť nevyhnutnú na výkon jej uložených funkcií a môže najmä: ...

  a)

  uzavierať zmluvy;

  b)

  nadobúdať, najímať, prenajímať a scudzovať majetok;

  c)

  konať pred súdom.

  Článok V - Nedotknuteľnosť miestností, archívov

  Miestnosti Organizácie, ako aj archívy a dokumenty Organizácie včítane úradnej korešpondencie ...

  a dokumentov

  Článok VI - Vyňatie z jurisdikcie

  Majetok a aktíva Organizácie požívajú imunitu voči akejkoľvek forme správneho alebo súdneho ...

  Článok VII - Oslobodenie od daní a poplatkov

  1.

  Organizácia a miestnosti, ktoré užíva, sa oslobodzujú od priamych daní a iných povinných platieb ...

  2.

  Organizácia je oslobodená od colných poplatkov a obmedzení pri dovoze a vývoze predmetov určených ...

  Článok VIII - Oslobodenie od finančnej kontroly

  Finančná činnosť Organizácie nepodlieha kontrole zo strany ústredných alebo miestnych orgánov ...

  Článok IX - Výhody v oblasti spojov

  Organizácia požíva na území každého členského štátu Organizácie aspoň rovnako priaznivé ...

  Článok X - Tlačoviny

  III. ZÁSTUPCOVIA ŠTÁTOV

  Pri dodržaní právneho poriadku platného v štáte sídla Organizácie má Organizácia právo v ...

  Článok XI - Výsady a imunity

  1.

  Zástupcovia štátov požívajú:

  a)

  imunitu voči zatknutiu alebo zadržaniu, ako aj vyňatie z jurisdikcie súdnych a správnych úradov ...

  b)

  nedotknuteľnosť úradnej korešpondencie a dokumentov;

  c)

  oslobodenie od ciel a colných poplatkov (s výnimkou poplatkov za skladovanie a prevoz) z predmetov ...

  d)

  oslobodenie od colnej kontroly osobných batožín, ak nie sú vážne dôvody predpokladať, že batožiny ...

  e)

  oslobodenie od priamych daní a dávok z platu vyplácaného im štátom, ktorý zastupujú;

  f)

  oslobodenie od osobných povinností.

  2.

  Ustanovenia bodov e) a f) odseku 1 tohto článku sa vzťahujú na členov rodiny zástupcu, ktorí ...

  3.

  Zástupcovia štátov v hlavnom zastupiteľskom orgáne Organizácie požívajú okrem výsad a imunít ...

  4.

  Ustanovenia odsekov 1 a 3 tohto článku sa nepoužijú vo vzťahoch medzi orgánmi štátu a zástupcami ...

  Článok XII - Vzdanie sa imunity

  IV. FUNKCIONÁRI

  Výsady a imunity ustanovené v článku XI tohto Dohovoru sa poskytujú osobám uvedeným v spomínanom ...

  Článok XIII - Výsady a imunity

  1.

  Funkcionári:

  a)

  nepodliehajú súdnej a správnej zodpovednosti za nijaké konania, ktoré môžu urobiť ako funkcionári; ...

  b)

  sú oslobodení od osobných povinností;

  c)

  sú oslobodení od priamych daní a dávok z platu a iných odmien vyplácaných im Organizáciou;

  d)

  sú oslobodení od ciel a colných poplatkov (s výnimkou poplatkov za skladovanie a prevoz) z predmetov, ...

  2.

  Ustanovenia bodov b) a d) odseku 1 tohto článku sa vzťahujú na členov rodiny funkcionára, ktorí ...

  3.

  Hlavný funkcionár Organizácie požíva okrem výsad a imunít uvedených v odseku 1 tohto článku ...

  4.

  Ustanovenia bodov b), c) a d) odseku 1 tohto článku sa nepoužijú vo vzťahoch medzi funkcionármi ...

  Článok XIV - Vzdanie sa imunity

  V. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

  Výsady a imunity ustanovené v článku XIII tohto Dohovoru sa poskytujú funkcionárom výlučne v ...

  Článok XV - Pomoc zástupcom štátov a funkcionárom

  1.

  Zmluvný štát tohto Dohovoru zabezpečuje pre zástupcov štátov v orgánoch Organizácie, pre delegácie ...

  2.

  Ustanovenia odseku 1 tohto článku sa nevzťahujú na zástupcov štátov a funkcionárov, ktorí sú ...

  Článok XVI - Dodržiavanie právneho poriadku štátov

  VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  Organizácia a osoby, ktoré požívajú výsady a imunity ustanovené v tomto Dohovore, sú povinné ...

  Článok XVII - Podpis Dohovoru

  Tento Dohovor je otvorený na podpis do 31. decembra 1981.

  Článok XVIII - Prístup

  Po dni uvedenom v článku XVII bude tento Dohovor otvorený na prístup ktorémukoľvek štátu. Listiny ...

  Článok XIX - Ratifikácia

  Tento Dohovor podlieha ratifikácii. Ratifikačné listiny budú uložené u depozitára.

  Článok XX - Nadobudnutie platnosti

  1.

  Tento Dohovor nadobudne platnosť šesťdesiatym dňom po uložení šiestej ratifikačnej listiny alebo ...

  2.

  Pre každý štát, ktorý uloží svoju ratifikačnú listinu alebo listinu o prístupe po tom, čo ...

  Článok XXI - Zmeny

  1.

  Tento Dohovor sa môže zmeniť len so súhlasom všetkých jeho zmluvných štátov. Návrhy na zmeny ...

  2.

  Zmeny tohto Dohovoru podliehajú ratifikácii a nadobudnú platnosť po uložení poslednej ratifikačnej ...

  Článok XXII - Čas platnosti

  Tento Dohovor sa dojednáva na neurčitý čas.

  Článok XXIII - Výpoveď

  1.

  Každý štát môže tento Dohovor vypovedať zaslaním oznámenia o tom depozitárovi.

  2.

  Výpoveď je účinná o dvanásť mesiacov odo dňa, keď depozitár dostal oznámenie.

  3.

  Ak záväzok poskytnúť Organizácii imunity a výsady ustanovené týmto Dohovorom prijmú členské ...

  Článok XXIV - Depozitár

  Dané v Budapešti 5. decembra 1980 v jednom vyhotovení v ruskom jazyku.

  Originál tohto Dohovoru bude uložený v Sekretariáte Rady vzájomnej hospodárskej pomoci, ktorý ...

Poznámky

 • *)  Tu sa uverejňuje slovenský preklad.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore