Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71096
Dôvodové správy: 2416
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
15.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o poskytovaní štipendií a hmotného zabezpečenia žiakom gymnázií a stredných odborných škôl 88/1984 účinný od 01.09.1984 do 31.05.2004


Platnosť od: 16.08.1984
Účinnosť od: 01.09.1984
Účinnosť do: 31.05.2004
Autor: Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky
Oblasť: Štátna správa, Rozpočtové právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o poskytovaní štipendií a hmotného zabezpečenia žiakom gymnázií a stredných odborných škôl 88/1984 účinný od 01.09.1984 do 31.05.2004
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 88/1984 s účinnosťou od 01.09.1984

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej ...

o poskytovaní štipendií a hmotného zabezpečenia žiakom gymnázií a stredných odborných škôl ...

Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej socialistickej ...

§ 1
Rozsah platnosti
a)

na žiakov, ktorí sú československými štátnymi občanmi (ďalej len „žiaci“),

b)

na žiakov, ktorí nie sú československými štátnymi občanmi a ktorým bolo udelené povolenie ...

§ 2
Druhy štipendia a hmotného zabezpečenia
(1)

Z prostriedkov štátneho rozpočtu poskytuje sa štipendium so zreteľom na sociálne pomery a prospech, ...

(2)

Z prostriedkov štátnych hospodárskych, družstevných a spoločenských organizácií poskytuje sa ...

PRVÁ ČASŤ

ŠTIPENDIÁ POSKYTOVANÉ ZO ŠTÁTNYCH ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV

Štipendium so zreteľom na sociálne pomery a prospech

§ 3
Podmienky pre poskytovanie štipendia
(1)

Žiakom sa poskytuje štipendium so zreteľom na sociálne pomery a prospech na ich žiadosť.

(2)

Žiadosť o štipendium podáva žiak riaditeľovi školy, na ktorej študuje. K žiadosti o štipendium ...

(3)

Štipendium sa poskytuje od začiatku školského roka. Ak požiada žiak o štipendium počas školského ...

(4)

Štipendium sa žiakom poskytuje najviac počas desiatich mesiacov od začiatku školského roka; štipendium ...

(5)

Žiak, ak nie je plnoletý, jeho zákonný zástupca, je povinný neodkladne ohlásiť riaditeľovi ...

§ 4
Zisťovanie sociálnych pomerov žiaka
(1)

Pre zisťovanie sociálnych pomerov u bezdetných osamelých žiakov a u bezdetných ženatých žiakov, ...

(2)

V prípade, že rodičia sú rozvedení, vychádza sa z priemerného čistého mesačného príjmu pripadajúceho ...

(3)

V prípade, že žiak nie je v starostlivosti ani jedného z rodičov, vychádza sa z výživného určeného ...

(4)

U žiakov s nezaopatreným dieťaťom, ktorých manžel nie je zárobkovo činný, u osamelých žiakov ...

§ 5
Výpočet priemerného čistého mesačného príjmu
(1)

Priemerným čistým mesačným príjmom na zisťovanie sociálnych pomerov sa rozumie mesačný priemer ...

a)

obaja rodičia a žiak alebo

b)

jeden z rodičov, jeho manžel a žiak alebo

c)

manžel žiaka a žiak.

(2)

Priemerný čistý mesačný príjem sa vypočítava podľa príjmov za predchádzajúci kalendárny ...

(3)

Do príjmov, ktoré sú základom pre zisťovanie priemerného čistého mesačného príjmu, sa zahŕňajú ...

a)

príjmy z pracovného pomeru alebo iné príjmy, ktorými sú

1.

mzda,

2.

stabilizačné odmeny za odpracované roky a stabilizačné náborové odmeny a príspevky,

3.

podiely na hospodárskych výsledkoch,

4.

ročné odmeny vedúcich pracovníkov,

5.

naturálne požitky a iné obdobné plnenia, ktoré pracovníkom patria aj počas neprítomnosti v práci, ...

6.

doplnkové odmeny členov výrobných družstiev,

7.

náhrada mzdy poskytovaná pracovníkom za čas, v ktorom nepracovali, a náhrada mzdy za nevyčerpanú ...

8.

štipendiá vedeckých ašpirantov a štipendiá účastníkov študijného pobytu,3)

9.

príjmy určené pre účely nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia pracovníkov poverených ...

b)

príjmy z pracovnej činnosti člena jednotného roľníckeho družstva, ktorými sú

1.

základná pracovná odmena vrátane príplatku a doplatku,

2.

prémie,

3.

výkonnostné a mimoriadne odmeny vyplácané za výsledky pracovnej činnosti členovi družstva a ...

4.

prémie a odmeny, na ktoré boli družstvu poskytnuté účelové dotácie,

5.

naturálne požitky a iné plnenia, ak uvedené príjmy patria členovi družstva aj v čase pracovnej ...

6.

podiely na hospodárskych výsledkoch,

7.

ročné odmeny vedúcich pracovníkov,

8.

stabilizačné odmeny za odpracované roky a stabilizačné náborové odmeny,

9.

náhrada pracovnej odmeny poskytovaná členom družstva za čas, v ktorom nepracovali, a náhrada pracovnej ...

c)

odmeny za práce vykonávané na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,

d)

príjmy z ďalších činností

1.

odmeny za znalecké a tlmočnícke úkony vyplácané znalcom a tlmočníkom, ktoré určil príslušný ...

2.

odmeny vyplácané osobám v súvislosti s riešením úloh rozvoja vedy a techniky, tématických úloh, ...

3.

mimoriadne jednorazové odmeny vyplatené pracovníkom pri príležitosti udelenia vyznamenania v sume, ...

4.

mimoriadne jednorazové odmeny vyplatené pracovníkom za konkrétne výsledky pri vyhodnotení socialistickej ...

5.

príjmy za hudobnú činnosť v súboroch ľudových hudobníkov,

6.

odmeny za práce vykonávané v súvislosti s členstvom v organizáciách alebo kolektívnych orgánoch, ...

e)

príjmy podliehajúce dani z príjmov obyvateľstva,6)

f)

všetky príjmy z poskytovania služieb na základe povolenia národného výboru po odpočítaní sumy ...

g)

všetky príjmy občanov z poľnohospodárskej výroby,7)

h)

príjmy občanov podliehajúce dani z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti,8)

i)

nemocenské, podpora pri ošetrovaní člena rodiny,9) vyrovnávací príspevok v tehotenstve a materstve, ...

j)

dávky sociálneho zabezpečenia,10) okrem dávok uvedených v odseku 4,

k)

zaopatrovací príspevok,10)

l)

výživné (príspevok na výživu) od iných osôb určené rozhodnutím súdu alebo poskytované na ...

m)

zrážky na úhradu výživného v prospech detí z pracovnej odmeny osôb, ktoré sú vo výkone trestu ...

n)

príjmy žiaka z činností uvedených v písmene a) až h) a dávky sociálneho zabezpečenia, ak v ...

(4)

Do príjmov, ktoré sú základom pre zisťovanie priemerného čistého mesačného príjmu, sa nezahŕňajú ...

a)

prídavky na deti a príplatok k nim,

b)

výchovné a príplatok k výchovnému,

c)

zvýšenie dôchodku a výchovného pre bezvládnosť,

d)

sirotský dôchodok,

e)

zvýšenie dôchodkov podľa príslušných predpisov,12)

f)

peňažné príspevky a vecná pomoc sociálnej starostlivosti,

g)

odmena pestúnovi a príspevok na úhradu potrieb dieťaťa v pestúnskej starostlivosti,13)

h)

podpora pri narodení dieťaťa,

i)

materský príspevok,

j)

pohrebné,

k)

peňažná odmena dobrovoľným pracovníkom opatrovateľskej služby,

l)

peňažná odmena poskytovaná pri životných a pracovných výročiach,14)

m)

peňažné plnenie zo zmluvného poistenia,

n)

odmeny vyplývajúce z pracovného pomeru na základe rámcovej pracovnej zmluvy alebo z dohôd o občianskej ...

o)

štipendiá poskytované študujúcim v riadnom dennom štúdiu na stredných a vysokých školách,

p)

príjmy žiaka z pracovného pomeru z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a dávky ...

(5)

Od zisteného priemerného čistého mesačného príjmu sa odpočíta suma výživného určená súdom ...

(6)

Čistý mesačný príjem pripadajúci na jedného člena domácnosti sa zistí tak, že príjem rodičov ...

(7)

Pri výpočte priemerného čistého mesačného príjmu na jedného člena domácnosti sa za členov ...

a)

rodičia žiaka a ich nezaopatrené dieťa,2) ak sa priemerný čistý mesačný príjem zisťuje u ...

b)

žiak, jeho manžel a ich nezaopatrené dieťa,2) ak sa priemerný čistý mesačný príjem zisťuje ...

(8)

Žiadateľ o štipendium sa započítava za dvoch členov domácnosti, keď

a)

sa stará o rodinu slobodný, ovdovený, rozvedený alebo z iných vážnych dôvodov osamelý rodič, ...

b)

obaja rodičia sú dôchodcovia a okrem dôchodku nemajú pravidelný príjem,15)

c)

je ženatý (žiadateľka vydatá).

(9)

Ak ide o súbeh prípadov uvedených v odseku 8, započítava sa žiadateľ za dvoch členov domácnosti ...

§ 6
Zisťovanie priemerného prospechu žiaka
(1)

Priemerný prospech žiaka sa zisťuje podľa známok uvedených na vysvedčení za predchádzajúci ...

(2)

Žiak nesmie mať z povinných vyučovacích predmetov priemerný prospech horší ako 2,5, pričom ...

(3)

Priemerný prospech žiaka za celé štúdium sa zisťuje podľa výsledných známok v jednotlivých ...

§ 7
Výška štipendia
(1)

Štipendium sa poskytuje vo výške

pri priemernom čistom mesačnom príjme na 1 člena domácnosti pri priemernom prospechu od 1,0 ...

(2)

Štipendium sa žiakom uvedeným v § 4 ods. 4, ktorí nemajú vlastný príjem ani výživné, poskytuje ...

(3)

Štipendium podľa odseku 1 a 2 sa zvyšuje

a)

žiakom 5. a 6. ročníka konzervatória a žiakom 6. a 7. ročníka konzervatória pre mládež s chybami ...

pri priemernom prospechu mesačne do 1,2 o 200 Kčs nad 1,2 do 1,5 o 150 Kčs

b)

žiakom 4. ročníka gymnázií a stredných odborných škôl sústredeným v triedach na prípravu ...

c)

obojstranne osirelým žiakom o 100 Kčs mesačne,

d)

žiakom stredných priemyselných škôl baníckych o 200 Kčs mesačne.

(4)

Štipendium v sume 200 Kčs mesačne poskytuje sa žiakom 4. ročníka gymnázií a stredných odborných ...

(5)

Žiakom stredných priemyselných škôl baníckych, ktorí nespĺňajú podmienky pre priznanie štipendia ...

§ 8
Štipendium poskytované žiačkam-matkám a osamelým žiakom s nezaopatreným dieťaťom
(1)

Žiačkam-matkám a osamelým žiakom s nezaopatreným dieťaťom poskytuje sa štipendium za každý ...

(2)

Štipendium podľa odseku 1 poskytuje sa za 12 mesiacov v školskom roku, po celý čas štúdia, aj ...

(3)

Žiačke, ktorej sa narodí dieťa v čase jej štúdia, poskytuje sa štipendium vo výške určenej ...

(4)

Žiačke, ktorej sa narodí dieťa do štyroch týždňov po skončení jej štúdia, poskytuje sa štipendium ...

(5)

Žiačke, ktorej sa narodí mŕtve dieťa alebo ktorej dieťa zomrie do šiestich týždňov po pôrode, ...

(6)

Žiačke, ktorá sa prestala starať o narodené dieťa, a toto dieťa sa preto opatrením príslušného ...

§ 9
Jednorazové prospechové štipendium
(1)

Jednorazové prospechové štipendium vo výške 500 Kčs sa poskytne ako odmena žiakom, ktorí po ...

(2)

Jednorazové prospechové štipendium podľa odseku 1 poskytne sa ako odmena aj žiakom gymnázií a ...

(3)

Jednorazové prospechové štipendium priznáva riaditeľ školy bez žiadosti žiaka.

§ 10
Výnimočné štipendium
(1)

Výnimočné štipendium do výšky 400 Kčs mesačne sa môže poskytovať žiakom uvedeným v § 1, ...

(2)

Výnimočné štipendium možno poskytovať aj žiakom, ktorým sa poskytuje štipendium podľa § 7 ...

(3)

Výnimočné štipendium zo sociálnych dôvodov sa môže poskytovať aj žiakom, ktorí opakujú ročník ...

(4)

Výnimočné štipendium priznáva riaditeľ školy na žiadosť žiaka alebo na vlastný podnet. Riaditeľ ...

(5)

Výšku prostriedkov na výnimočné štipendiá na príslušný kalendárny rok určuje krajský národný ...

§ 11
Štipendiá žiakov-cudzincov
(1)

Výnimočne sa môže poskytovať štipendium zo štátnych rozpočtových prostriedkov žiakom-cudzincom, ...

a)

uzavretia manželstva s československým štátnym občanom alebo

b)

pracovného pomeru ich rodičov alebo manžela v Československej socialistickej republike18) alebo

c)

československého štátneho občianstva jedného z rodičov alebo

d)

poskytnutia práva azylu v Československej socialistickej republike alebo

e)

poskytnutia práva azylu v Československej socialistickej republike ich rodičom trvale žijúcim v ...

(2)

Štipendiá sa poskytujú v tomto rozsahu:

a)

žiakom-cudzincom z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. a) až c) štipendium podľa § 7 ods. 1 a ...

b)

žiakom-cudzincom z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. d) a e) štipendium podľa § 7, štipendium ...

§ 12
Rozhodovanie o štipendiách
(1)

O priznaní a odobratí štipendia poskytovaného podľa tejto časti rozhoduje riaditeľ školy.19)

(2)

Proti rozhodnutiu riaditeľa školy môže podať žiak, ak nie je plnoletý, jeho zákonný zástupca ...

§ 13
Výplata štipendií
(1)

Štipendiá sa vyplácajú v riadnych alebo náhradných termínoch, ktoré určí riaditeľ školy; ...

(2)

Štipendium sa nevyplatí, ak si ho žiak nevyzdvihne bez vážnych dôvodov ani vo výplatnom termíne ...

DRUHÁ ČASŤ

ŠTIPENDIÁ A HMOTNÉ ZABEZPEČENIE POSKYTOVANÉ Z PROSTRIEDKOV ŠTÁTNYCH HOSPODÁRSKYCH ORGANIZÁCIÍ, <span class="shorten">...</span>

§ 14
Podmienky pre poskytovanie štipendií a hmotného zabezpečenia
(1)

Štátne hospodárske organizácie, družstevné a spoločenské organizácie môžu v záujme získania ...

(2)

Štipendiá a hmotné zabezpečenie podľa odseku 1 sa poskytujú žiakom spravidla v posledných dvoch ...

(3)

Dohoda sa môže uzavrieť iba so žiakom, ktorý skončil povinnú školskú dochádzku. Ak ide o neplnoletého ...

(4)

Žiak je povinný dohodu alebo jej odpis neodkladne predložiť na vedomie riaditeľovi školy, na ktorej ...

(5)

Štipendiá a hmotné zabezpečenie sa poskytuje za čas určený v dohode, avšak najskôr od prvého ...

(6)

Štipendium a hmotné zabezpečenie sa môže poskytovať aj žiakom, ktorí opakujú ročník zo zdravotných ...

(7)

Štipendiá a hmotné zabezpečenie sa poskytujú za 12 mesiacov v školskom roku; žiakom študujúcim ...

§ 15
Výška štipendií a hmotného zabezpečenia
(1)

Štipendium sa poskytuje

a)

žiakom gymnázií a stredných odborných škôl, s výnimkou žiakov stredných priemyselných škôl ...

b)

žiakom stredných priemyselných škôl baníckych vo výške 600 Kčs mesačne.

(2)

Organizácie môžu poskytovať žiakom aj toto hmotné zabezpečenie:

a)

náhradu preukázaného cestovného za prepravu verejným hromadným dopravným prostriedkom pri nástupe ...

b)

príspevok na manžela, ktorý nemôže byť zárobkovo činný, vo výške 500 Kčs mesačne. Ak poberá ...

c)

príspevok na každé nezaopatrené dieťa vo výške 100 Kčs mesačne; ak obaja manželia-žiaci uzavreli ...

d)

jednorazovú sociálnu výpomoc do výšky 1000 Kčs za školský rok v prípadoch hodných osobitného ...

§ 16
Zánik záväzku žiaka vrátiť štipendium a hmotné zabezpečenie alebo ich časť
a)

výpoveďou danou organizáciou podľa § 46 ods. 1 písm. a) až d) Zákonníka práce alebo

b)

výpoveďou danou pracovníkom, ak nemôže podľa lekárskeho posudku alebo rozhodnutia orgánu štátnej ...

c)

okamžitým zrušením pracovného pomeru pracovníkom21) alebo

d)

z iných dôvodov hodných osobitného zreteľa, ak to vyžaduje spoločenský záujem, podľa podmienok ...

TRETIA ČASŤ

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 17
Spoločné ustanovenia
(1)

Štipendium podľa § 3 až 7, štipendium pre žiačky-matky a osamelých žiakov s nezaopatreným ...

(2)

Štipendium podľa § 3 až 7, štipendium pre žiačky-matky a osamelých žiakov s nezaopatreným ...

(3)

Štipendium podľa § 3 až 7, štipendium pre žiačky-matky a osamelých žiakov s nezaopatreným ...

(4)

Žiak je povinný neodkladne ohlásiť riaditeľovi školy, na ktorej študuje, začiatok a skončenie ...

(5)

Ak sa poskytne štipendium podľa tejto vyhlášky v dôsledku nepravdivých alebo neúplných údajov ...

(6)

Štipendium so zreteľom na sociálne pomery a prospech sa neposkytuje pri opakovaní ročníka.

Záverečné ustanovenia
§ 18

Zrušujú sa:

1.

§ 1 až 9 a 14 až 16 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva ...

2.

vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva zdravotníctva ...

§ 19

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1984.

Minister školstva SSR:

Prof. Ing. Buša CSc. v. r.

Prvý námestník ministra zdravotníctva SSR:

Doc. MUDr. Hatiar CSc. v. r.

Prvý námestník ministra práce a sociálnych vecí SSR:

Ing. Kozár v. r.

Poznámky

 • 1)  § 2 zákona č. 68/1965 Zb. o pobyte cudzincov na území Československej socialistickej republiky. ...
 • 2)  Zákon č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na ...
 • 3)  Vyhláška Československej akadémie vied č. 54/1977 Zb., ktorou sa upresňujú niektoré podrobnosti ...
 • 4)  Vyhláška Ústrednej rady odborov č. 165/1979 Zb. o nemocenskom poistení niektorých pracovníkov ...
 • 5)  Napríklad vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 120/1975 Zb. ...
 • 6)  Zákon č. 145/1961 Zb. o dani z príjmov obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
 • 7)  Zákon č. 103/1974 Zb. o poľnohospodárskej dani v znení neskorších predpisov.
 • 8)  Zákon č. 36/1965 Zb. o dani z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti v znení neskorších predpisov. ...
 • 9)  Zákon č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov v znení neskorších predpisov.
 • 10)  Zákon č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.
 • 11)  Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky č. 25/1977 Zb. o zrážkach ...
 • 12)  Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 76/1979 Zb. o zvýšení dôchodkov ...
 • 13)  Zákon č. 50/1973 Zb. o pestúnskej starostlivosti v znení zákona č. 58/1984 Zb.
 • 14)  Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 159/1970 Zb. o poskytovaní odmien ...
 • 15)  Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 142/1983 Zb. o poskytovaní dôchodkov ...
 • 16)  Úprava z 21. januára 1974 č. 13/1974-II/1, ktorou sa vydáva klasifikačný poriadok pre školy poskytujúce ...
 • 17)  Úprava Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky z 15. decembra 1980 č. 17 443/1980-21 ...
 • 18)  § 7 Zákonníka práce.
 • 19)  § 25 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 79/1978 Zb. o štátnej správe v školstve.
 • 20)  Oblasti s nedostatkom kvalifikovaných odborníkov určí ústredný orgán po dohode s príslušným ...
 • 21)  § 54 Zákonníka práce.
 • 22)  § 451, 452 a 458 Občianskeho zákonníka.
 • 23)  § 21 ods. 2 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon).
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore