Zákon o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov 414/2012 účinný od 01.01.2024 do 31.12.2024

Platnosť od: 20.12.2012
Účinnosť od: 01.01.2024
Účinnosť do: 31.12.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Obchod a podnikanie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST16JUD4DS9EUPP2ČL0

Zákon o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov 414/2012 účinný od 01.01.2024 do 31.12.2024
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 414/2012 s účinnosťou od 01.01.2024 na základe 186/2023

Legislatívny proces k zákonu 186/2023

RUŠÍ PREDPIS:
10/2013 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje účel využitia výnosov z predaja kvót v dražbách 10/2013 účinný od 15.01.2013 do 31.12.2014
177/2011 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje spôsob vykázania a výpočtu úspory emisií skleníkových plynov 177/2011 účinný od 20.06.2011 do 31.12.2012
178/2011 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vedení a rozsahu evidencie na účely dane z emisných kvót 178/2011 účinný od 20.06.2011 do 31.12.2012
131/2006 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú národné emisné stropy a celkové množstvo kvót znečisťujúcich látok 131/2006 účinný od 01.03.2012 do 31.12.2012
711/2004 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov 711/2004 účinný od 01.01.2005 do 31.12.2012
MENÍ:
572/2004 Z. z. Zákon o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov 572/2004 účinný od 15.03.2013
587/2004 Z. z. Zákon o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov 587/2004 účinný od 01.01.2024
80/1997 Z. z. Zákon o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky 80/1997 účinný od 01.10.2019
MENENÝ:
186/2023 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 186/2023 účinný od 01.01.2025
535/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 535/2021 účinný od 01.01.2022
296/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 296/2019 účinný od 01.07.2021
177/2018 Z. z. Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) 177/2018 účinný od 01.01.2024
332/2017 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 332/2017 účinný od 01.05.2018
262/2015 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 262/2015 účinný od 01.01.2016
399/2014 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: 399/2014 účinný od 01.09.2016
VYKONÁVACIE PREDPISY:
85/2014 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje celkové množstvo kvót znečisťujúcich látok 85/2014 účinný od 15.04.2014
10/2013 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje účel využitia výnosov z predaja kvót v dražbách 10/2013 účinný od 15.01.2013 do 31.12.2014
Načítavam znenie...
MENU
Hore