Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70993
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
28.05.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov 572/2004 účinný od 15.03.2013


Platnosť od: 30.10.2004
Účinnosť od: 15.03.2013
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Ochrana životného prostredia, Územná samospráva, Štátna hospodárska politika, Obchod a podnikanie, Metrológia a skúšobníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST13 JUD4 DS13 EU PP7 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov 572/2004 účinný od 15.03.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 572/2004 s účinnosťou od 15.03.2013 na základe 39/2013

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. IV

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej ...

V sadzobníku správnych poplatkov v X. časti ŽIVOTNÉ PROSTREDIE sa za položku 171j vkladá položka 171k, ...

„Položka 171k Podanie žiadosti o vydanie alebo zmenu oprávnenia na overovanie správ podľa zákona č. ...

Čl. V

V zákone č. 535/2004 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o ...

„Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť pätnástym dňom po jeho vyhlásení.“.

Čl. VI - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2004 okrem § 25 a ustanovení čl. II bodov 1, 2 a 5, ktoré ...

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Hrušovský v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 572/2004 Z. z.

  ZOZNAM ČINNOSTÍ

  Činnosti Skleníkové plyny Činnosti v energetike   Spaľovacie zariadenia s menovitým tepelným príkonom ...

  1. Tento zákon sa nevzťahuje na prevádzky alebo ich časti používané na výskum, vývoj a testovanie nových ...

  2. Uvádzané prahové hodnoty sa vo všeobecnosti vzťahujú na projektované výrobné kapacity alebo na iné ...

  Tabuľka A

  Tabuľka B

  Tabuľka C

  Tabuľka D

  3. Od 1. januára 2012 sa do kategórie činností uvedených v tabuľke A zahŕňajú všetky lety s príletom ...

  Príloha č. 2 k zákonu č. 572/2004 Z. z.

  Tabuľka A

  ZOZNAM SKLENÍKOVÝCH PLYNOV

  Oxid uhličitý (CO2) Metán (CH4) Oxid dusný (N2O) Fluórované uhľovodíky (HFC) Plnofluórované ...

  Tabuľka B

  ZNEČISŤUJÚCE LÁTKY

  Oxid siričitý (SO2) Oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý (NO2) ...

  Príloha č. 3 k zákonu č. 572/2004 Z. z.

  KRITÉRIÁ PRE NÁRODNÉ PLÁNY PRIDEĽOVANIA KVÓT SKLENÍKOVÝCH PLYNOV

  1. Celkové množstvo kvót, ktoré sa majú prideliť na príslušné obdobie, musí byť v súlade so záväzkom ...

  2. Celkové množstvo kvót, ktoré sa má prideliť, musí byť v súlade s hodnoteniami skutočného a plánovaného ...

  3. Množstvo kvót, ktoré sa má prideliť, musí byť v súlade s potenciálom vrátane technologického potenciálu ...

  4. Plán musí byť v súlade s inými právnymi a strategickými nástrojmi Európskej únie. Mala by sa venovať ...

  5. Plán nesmie rozlišovať medzi spoločnosťami alebo odvetviami tak, aby neoprávnene zvýhodňoval určité ...

  6. Plán musí obsahovať informácie o spôsobe, akým sa môžu noví účastníci začať podieľať na schéme obchodovania ...

  7. Plán môže umožňovať zohľadnenie včasnej akcie a musí obsahovať informácie o spôsobe, akým sa bude ...

  8. Plán musí obsahovať informácie o spôsobe, akým sa budú zohľadňovať čisté technológie vrátane energeticky ...

  9. Plán musí obsahovať ustanovenia na pripomienkovanie verejnosťou a musí obsahovať informácie o mechanizmoch, ...

  10. Plán musí obsahovať zoznam prevádzok, ktoré pokrýva tento zákon, s množstvami kvót, ktoré sa im ...

  11. Plán môže obsahovať informácie o spôsobe, akým sa bude zohľadňovať konkurencia z krajín alebo zo ...

  Príloha č. 4 k zákonu č. 572/2004 Z. z.

  ZÁSADY MONITOROVANIA A PODÁVANIA SPRÁV

  Monitorovanie emisií oxidu uhličitého

  Monitorovanie emisií oxidu uhličitého

  Emisie sa musia monitorovať výpočtom alebo na základe merania.

  Výpočet

  Emisie sa vypočítajú podľa vzorca:

  Údaje o činnosti x emisný faktor x oxidačný faktor.

  Údaje o činnosti (spotrebované palivo, stupeň výroby atď.) a tonokilometroch sa vypočítajú na základe ...

  Použijú sa akceptované emisné faktory. Emisné faktory špecifické pre jednotlivé činnosti sú prijateľné ...

  Ak emisný faktor nezohľadňuje fakt, že časť uhlíka sa neoxidovala, potom sa zohľadní dodatočný oxidačný ...

  Použijú sa štandardné oxidačné faktory vytvorené podľa osobitného predpisu,1) ak prevádzkovateľ nepreukáže, ...

  Pre každú činnosť, prevádzku, palivo a tonokilometre sa vykoná výpočet zvlášť.

  Meranie

  Na meranie emisií sa použijú normatívne alebo schválené metódy a musia byť doložené podporným výpočtom ...

  Monitorovanie emisií iných skleníkových plynov

  Použijú sa normatívne alebo schválené metódy, vytvorené Komisiou v spolupráci so všetkými relevantnými ...

  Podávanie správ o emisiách

  Každý prevádzkovateľ musí do správy o prevádzke zahrnúť nasledujúce informácie:

  A. Údaje na identifikáciu každej prevádzky vrátane

  B. Pre každú činnosť z prílohy č. 1 vykonávanú v prevádzke, pre ktorú sa emisie počítajú,

  C. Pre každú činnosť z prílohy č. 1 vykonávanú v prevádzke, pre ktorú sa emisie merajú,

  D. Pre emisie zo spaľovania musí správa obsahovať aj oxidačný faktor, ak oxidácia už nebola zohľadnená ...

  E. Monitorovanie emisií z činností leteckej dopravy a podávanie správ o týchto emisiách

  A. Údaje na identifikáciu prevádzkovateľa lietadla vrátane

  a) mena prevádzkovateľa lietadla,

  b) jeho riadiaceho členského štátu,

  c) jeho adresy vrátane PSČ a krajiny, a ak sú odlišné, jeho kontaktnej adresy v riadiacom členskom štáte, ...

  d) registračných čísel lietadiel a typov lietadiel používaných v období, na ktoré sa vzťahuje správa, ...

  e) čísla osvedčenia prevádzkovateľa lietadla a prevádzkovej licencie, na základe ktorých sa vykonávali ...

  f) adresy, telefónneho a faxového čísla a e-mailu kontaktnej osoby a mena majiteľa lietadla.

  B. Pre každý typ paliva, pre ktorý sa vypočítavajú emisie,

  a) spotrebu paliva,

  b) emisný faktor,

  c) celkové súhrnné emisie zo všetkých letov uskutočnených počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje správa, ...

  d) súhrnné emisie zo

  e) súhrnné emisie zo všetkých letov uskutočnených počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje správa, ktoré ...

  f) neistotu.

  a) počet cestujúcich je počet osôb na palube okrem posádky,

  b) prevádzkovateľ lietadla sa môže rozhodnúť, či uplatní skutočnú alebo normalizovanú hmotnosť cestujúcich ...

  A. Údaje na identifikáciu prevádzkovateľa lietadla vrátane

  a) mena prevádzkovateľa lietadla,

  b) jeho riadiaceho členského štátu,

  c) jeho adresy vrátane PSČ a krajiny, a ak sú odlišné, jeho kontaktnej adresy v riadiacom členskom štáte, ...

  d) registračných čísel lietadiel a typov lietadiel používaných v období, na ktoré sa vzťahuje žiadosť, ...

  e) čísla osvedčenia prevádzkovateľa lietadla a prevádzkovej licencie, na základe ktorých sa vykonávali ...

  f) adresy, telefónneho a faxového čísla a e-mailu kontaktnej osoby a

  g) mena majiteľa lietadla.

  B. Údaje o tonokilometroch:

  a) počet letov podľa dvojíc letísk,

  b) počet osobokilometrov podľa dvojíc letísk,

  c) počet tonokilometrov podľa dvojíc letísk,

  d) zvolená metóda výpočtu hmotnosti cestujúcich a zapísanej batožiny,

  e) celkový počet tonokilometrov na všetky lety uskutočnené počas roka, na ktorý sa vzťahuje správa, ...

  Príloha č. 5 k zákonu č. 572/2004 Z. z.

  KRITÉRIÁ NA OVEROVANIE SPRÁV

  Metodika

  1. Predmetom overovania sú emisie z každej činnosti uvedenej v prílohe č. 1 tabuľkách A a B.

  2. Proces overovania musí obsahovať posúdenie správy a monitorovania počas predchádzajúceho roku podľa ...

  a) údajov o činnosti, ktorej sa správa týka, a súvisiace merania a výpočty,

  b) výberu a použitia emisných faktorov,

  c) výpočtov, ktoré viedli k určeniu celkových emisií, a

  d) ak sa používa meranie, vhodnosťou výberu a použitia meracích metód.

  3. Platnosť emisií môže byť potvrdená, len ak spoľahlivosť a dôveryhodnosť údajov a informácií umožňuje ...

  a) oznamované údaje sú bez nezrovnalostí,

  b) zber údajov sa vykonal v súlade s aplikovateľnými vedeckými normami a

  c) relevantné záznamy o prevádzke sú úplné a konzistentné.

  4. Overovateľovi sa musí poskytnúť prístup do všetkých prevádzok a ku všetkým informáciám, ktoré sa ...

  5. Overovateľ musí zohľadniť, či je prevádzka registrovaná v schéme environmentálneho manažérstva a ...

  6. Overovanie musí byť založené na strategickej analýze všetkých činností vykonávaných v prevádzke. ...

  7. Overovanie podaných informácií sa bude uskutočňovať, kde je to vhodné, v prevádzke. Overovateľ použije ...

  8. Overovateľ musí zaslať všetky zdroje emisií v prevádzke na ohodnotenie týkajúce sa spoľahlivosti ...

  9. Na základe analýzy určí overovateľ explicitne zdroje s vysokým rizikom chyby a ďalšie aspekty monitorovania ...

  10. Overovateľ vezme do úvahy každú účinnú metódu kontroly rizika, ktorú používa prevádzkovateľ, s cieľom ...

  11. Overovateľ pripraví správu o procese potvrdzovania platnosti, v ktorej uvedie, či je správa (podľa ...

  12. Overovateľ musí byť nezávislý od prevádzkovateľa, vykonávať svoje činnosti správnym a objektívne ...

  a) ustanoveniam tohto zákona, ako aj relevantným normám a usmerneniam prijatým Komisiou podľa článku ...

  b) legislatívnym, regulačným a administratívnym opatreniam, ktoré sú relevantné pre overované činnosti ...

  c) vzniku všetkých informácií týkajúcich sa každého zdroja emisií v prevádzke, najmä čo sa týka zberu, ...

  a) v odseku 3 sa odkaz na prevádzkovateľa považuje za odkaz na prevádzkovateľa lietadla a v písmene ...

  b) v odseku 5 sa odkaz na prevádzku považuje za odkaz na prevádzkovateľa lietadla;

  c) v odseku 6 sa odkaz na činnosti vykonávané v prevádzke považuje za odkaz na činnosti leteckej dopravy ...

  d) v odseku 7 sa odkaz na prevádzku považuje za odkaz na miesto, ktoré používa prevádzkovateľ lietadla ...

  e) v odsekoch 8 a 9 sa odkazy na zdroje emisií skleníkových plynov v prevádzke považujú za odkaz na ...

  f) v odsekoch 10 a 12 sa odkazy na prevádzkovateľov považujú za odkazy na prevádzkovateľov lietadiel. ...

  a) sa zohľadnili všetky lety spadajúce pod činnosť leteckej dopravy uvedenej v prílohe č. 1 tabuľke ...

  b) existuje celková zhoda medzi údajmi o súhrnnej spotrebe paliva a údajmi o palive, ktoré bolo zakúpené ...

  Príloha č. 6 k zákonu č. 572/2004 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania ...

  2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/31/ES z 23. apríla 2009 o geologickom ukladaní oxidu uhličitého ...

Poznámky

 • 1)  § 41 ods.1 písm. j) zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 ...
 • 2)  § 41 ods.1 písm. a) zákona č. 478/2002 Z. z.
 • 2a)  § 76 až 82 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších ...
 • 3)  § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 527/2003 Z. z. ...
 • 4)  Príloha č. 1 k zákonu č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného ...
 • 4a)  Príloha III a IV nariadenia Komisie (ES) č. 2216/2004 z 21. decembra 2004 o normalizovaných a zabezpečených ...
 • 4b)  Nariadenie Komisie (ES) č. 2216/2004.
 • 4c)  § 51b zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 548/2010 Z. z.
 • 5)  Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 ...
 • 5a)  Napríklad zákon č. 478/2002 Z. z., zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, ...
 • 6)  § 19 ods.1 písm. n) zákona č. 478/2002 Z. z. v znení zákona č. 525/2003 Z. z.
 • 7)  § 11 zákona č. 478/2002 Z. z. v znení zákona č. 525/2003 Z. z.
 • 8)  § 9 ods. 2 zákona č. 478/2002 Z. z.
 • 9)  Príloha XVI nariadenia Komisie (ES) č. 2216/2004.
 • 10)  Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov.
 • 10a)  § 59 Obchodného zákonníka.
 • 10b)  Zákon č. 258/2011 Z. z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene a doplnení ...
 • 11)  Zákon č. 478/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.Zákon č. 401/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 12)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších ...
 • 12a)  Príloha č. VIII nariadenia Komisie (ES) č. 2216/2004.
 • 12b)  Čl. 27 nariadenia Komisie (ES) č. 2216/2004.
 • 12c)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších ...
 • 13)  § 4 ods. 5 zákona č. 478/2002 Z. z.
 • 14)  Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 14a)  § 3 až 8 a § 10 až 16 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 15)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 z 24. septembra 2008 o spoločných pravidlách ...
 • 16)  Čl. 355 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
 • 1)  Rozhodnutie Rady 2002/358/EHS z 25. apríla 2002, ktoré sa týka schválenia Kjótskeho protokolu k Rámcovému ...
 • 2)  Rozhodnutie Rady 93/389/EHS z 24. júna 1993 o monitorovacom mechanizme v spoločenstve pre CO2 a iné ...
 • 3)  Najmä články 87, 88 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (úplné znenie Ú. v. ES C 325, 24. 12. ...
 • 1)  Smernica Rady 96/91/ES z 24. septembra 1996 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného ...
 • 1)  Rozhodnutie Komisie z 29. januára 2004, ktorým sa zavádzajú usmernenia pre monitorovanie a podávanie ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore