Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69259
Dôvodové správy: 2115
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
20.07.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky 80/1997 účinný od 01.01.2019


Platnosť od: 20.03.1997
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo, Štátna hospodárska politika, Zahraničný obchod

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST15 JUD81 DS16 EU PP2 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 80/1997 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 373/2018

Legislatívny proces k zákonu 373/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Úvodné ustanovenia
§ 1
(1)

Zriaďuje sa Exportno-importná banka Slovenskej republiky (ďalej len „Eximbanka“).

(2)

Eximbanka je právnická osoba so sídlom v Bratislave; zapisuje sa do obchodného registra a môže ...

(3)

Eximbanka v súlade so štátnou zahraničnou, zahraničnoobchodnou, finančnou, hospodárskou a menovou ...

(4)

Eximbanka pri plnení úloh podľa odseku 3 prihliada na podporu zamestnanosti, regionálneho rozvoja, ...

(5)

Eximbanka nie je bankou, poisťovňou ani zaisťovňou podľa osobitných predpisov.1)

(6)

Eximbanka nie je zriadená na účel podnikania.1aa)

(7)

Eximbanka je subjektom verejnej správy len na účely vykazovania podľa osobitného predpisu.1aaa)

§ 2
Eximbanka na účely plnenia úloh podľa § 1 ods. 3 vykonáva tieto činnosti:
a)

financovanie vývozných úverov (§ 20),

b)

financovanie dovozných úverov (§ 21),

c)

poisťovanie vývozných úverov (§ 22),

d)

zaisťovanie vývozných úverov (§ 23),

e)

poskytovanie záruk (§ 27),

f)

ďalšie činnosti (§ 24).

§ 3
(1)

Eximbanka na základe poverenia vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) môže zastupovať ...

(2)

Eximbanka môže vystupovať vo svojom mene na svetových finančných trhoch pri zabezpečovaní finančných ...

§ 4
Vymedzenie niektorých pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)

vývozcom podnikateľ so sídlom alebo bydliskom a miestom podnikania na území Slovenskej republiky ...

b)

dovozcom podnikateľ so sídlom alebo bydliskom a miestom podnikania na území Slovenskej republiky, ...

c)

vývozným úverom finančné prostriedky, ktoré poskytne Eximbanka, banka, zahraničná banka, pobočka ...

d)

dovozným úverom finančné prostriedky, ktoré poskytne Eximbanka dovozcovi alebo banke dovozcu, zahraničnému ...

e)

priamym financovaním priame poskytovanie vývozného úveru alebo dovozného úveru,

f)

spolufinancovaním spoločné financovanie vývozného úveru alebo dovozného úveru Eximbankou a bankami ...

g)

refinancovaním sprostredkované financovanie vývozných a dovozných úverov,

h)

politickým rizikom riziko nezaplatenia pohľadávky vývozcu vzniknuté v krajine zahraničného odberateľa ...

i)

komerčným rizikom riziko nezaplatenia pohľadávky vývozcu súvisiace s výrobnou alebo obchodnou ...

j)

obchodovateľným rizikom komerčné riziko alebo politické riziko, ktoré netrvá dlhšie ako dva ...

k)

neobchodovateľným rizikom iné komerčné riziko alebo politické riziko, ako je uvedené v písmene ...

l)

základným imaním Eximbanky vlastný zdroj financovania Eximbanky vytvorený z prostriedkov štátneho ...

m)

zaisťovaním činnosť, pri ktorej vstupuje Eximbanka do zmluvných vzťahov s právnickou osobou vykonávajúcou ...

n)

úhradou úrokových rozdielov poskytnutie príspevku z výdavkov štátneho rozpočtu na krytie úrokových ...

o)

klientským účtom účet v eurách alebo v inej mene vedený Eximbankou pre vývozcu, dovozcu, zahraničného ...

§ 5
Orgány Eximbanky

Orgány Eximbanky sú

a)

Rada banky,

b)

Dozorná rada,

c)

generálny riaditeľ.

Rada banky
§ 6
(1)

Rada banky je štatutárnym orgánom Eximbanky.

(2)

Rada banky

a)
schvaľuje organizačný poriadok Eximbanky a jeho zmeny,
b)
schvaľuje rokovací poriadok Rady banky,
c)
udeľuje súhlas na vysielanie zamestnancov Eximbanky do riadiacich, dozorných a kontrolných orgánov ...
d)
zodpovedá za riadne vedenie účtovníctva a hospodárenie Eximbanky,
e)
schvaľuje úverové podmienky Eximbanky,
f)
schvaľuje pravidlá tvorby a použitia rezerv,
g)
schvaľuje podmienky poskytovania záruk Eximbanky,
h)
schvaľuje prevody nehnuteľného majetku vo vlastníctve Eximbanky a jeho prenájom a zaťaženie nehnuteľností ...
(3)

Rada banky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ďalej len “ministerstvo„) ...

(4)

Rada banky predkladá ministerstvu na schválenie návrh

a)
účtovnej závierky,
b)
výročnej správy,
c)
na výber audítora2) na overenie účtovnej závierky,
d)
rozdelenia výsledku hospodárenia.
(5)

Rada banky po prerokovaní s ministerstvom predkladá vláde na zaujatie stanoviska návrh rozpočtu ...

(6)

Rada banky predkladá Národnej rade Slovenskej republiky na schválenie návrh rozpočtu Eximbanky ...

§ 7
(1)

Rada banky má päť členov. Členmi Rady banky sú generálny riaditeľ, traja námestníci generálneho ...

(2)

Za Radu banky je oprávnený podpisovať vždy generálny riaditeľ a člen Rady banky, pričom v neprítomnosti ...

(3)

Generálneho riaditeľa, námestníkov generálneho riaditeľa a ďalšieho člena Rady banky vymenúva ...

(4)

Funkčné obdobie generálneho riaditeľa a námestníkov generálneho riaditeľa v Rade banky je šesť ...

(5)

Uvoľnením funkcie generálneho riaditeľa, námestníkov generálneho riaditeľa a ďalšieho člena ...

(6)

S členstvom v Rade banky je nezlučiteľná funkcia člena v riadiacich, dozorných a kontrolných ...

(7)

Člen Rady banky nesmie vo vlastnom mene ani na vlastný účet uzatvárať obchody, ktoré súvisia ...

(8)

Vláda odvolá z funkcie člena Rady banky, ak

a)
porušil tento zákon alebo iný súvisiaci všeobecne záväzný právny predpis,
b)
bol právoplatne odsúdený za trestný čin,
c)
stratil schopnosť vykonávať funkciu zo zdravotných dôvodov,
d)
vykonáva funkciu nezlučiteľnú s členstvom v Rade banky.
(9)

Člen Rady banky sa môže vzdať funkcie člena na základe písomnej žiadosti doručenej Rade banky. ...

(10)

Vláda môže odvolať z funkcie člena Rady banky na návrh ministra podľa odseku 3 aj z iných dôvodov, ...

(11)

Členovi Rady banky, ktorý nie je zamestnancom Eximbanky, patrí za výkon funkcie finančná odmena; ...

(12)

Ak členovi Rady banky patrí aj plat poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, počas poberania ...

Dozorná rada
§ 9
(1)

Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom Eximbanky, ktorý dohliada na výkon jej činnosti. ...

(2)

Dozorná rada je oprávnená kedykoľvek nahliadnuť do účtovných dokladov, do všetkých písomností ...

(3)

Dozorná rada na návrh Rady banky schvaľuje

a)
zásady hospodárenia s majetkom a so zdrojmi financovania Eximbanky,
b)
pravidlá tvorby a použitia fondov Eximbanky a vytvorenie ďalších fondov podľa § 29 ods. 1 písm. ...
c)
podmienky vedenia klientských účtov,
d)
rokovací poriadok Dozornej rady.
(4)

Dozorná rada sa vyjadruje najmä k návrhu

a)
na zvýšenie alebo zníženie základného imania Eximbanky,
b)
úverových podmienok Eximbanky,
c)
podmienok úverového poistenia Eximbanky,
d)
podmienok poskytovania záruk Eximbanky,
e)
výročnej správy Eximbanky,
f)
rozpočtu Eximbanky na nasledujúci rozpočtový rok,
g)
na prevody nehnuteľného majetku vo vlastníctve Eximbanky a jeho prenájom a k návrhu na zaťaženie ...
h)
na získanie cudzích zdrojov financovania Eximbanky,
i)
na prijímanie úverov Eximbankou,
j)
ktorý by mohol materiálne zvýhodňovať členov Rady banky a ich blízkych osôb, s ktorými má ...
(5)

Dozorná rada preskúmava účtovnú závierku a návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia a je povinná ...

(6)

Dozorná rada zaujíma stanovisko k návrhu na výber audítora2) na overenie účtovnej závierky na ...

§ 10
(1)

Dozorná rada má sedem členov vrátane jej predsedu. Členov Dozornej rady vymenúva a odvoláva vláda ...

(2)

Funkčné obdobie členov Dozornej rady je šesť rokov.

(3)

Člen Dozornej rady nemôže byť členom iného orgánu Eximbanky.

(4)

S členstvom v Dozornej rade je nezlučiteľné členstvo v riadiacich, dozorných a kontrolných orgánoch ...

(5)

Člen Dozornej rady nesmie vo vlastnom mene ani na vlastný účet uzatvárať obchody, ktoré súvisia ...

(6)

Vláda odvolá z funkcie člena Dozornej rady, ak

a)
porušil tento zákon alebo iné súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy,
b)
bol právoplatne odsúdený za trestný čin,
c)
stratil schopnosť vykonávať funkciu zo zdravotných dôvodov,
d)
vykonáva funkciu nezlučiteľnú s členstvom v Dozornej rade.
(7)

Vláda môže odvolať z funkcie členov Dozornej rady na návrh ministra podľa odseku 1 aj z iných ...

(8)

Člen Dozornej rady sa môže vzdať funkcie člena na základe písomnej žiadosti doručenej Dozornej ...

(9)

Výkon funkcie člena Dozornej rady je nezastupiteľný.

(10)

Členom Dozornej rady patrí za výkon funkcie finančná odmena; jej výšku určí ministerstvo.

§ 14
Generálny riaditeľ
(1)

Generálny riaditeľ je predsedom Rady banky. Funkcia generálneho riaditeľa je nezlučiteľná s členstvom ...

(2)

Generálny riaditeľ zastupuje Eximbanku navonok.

(3)

O neodkladných veciach, ktoré inak podliehajú schváleniu Rady banky, môže rozhodnúť generálny ...

(4)

Generálny riaditeľ je oprávnený zriadiť zbor poradcov zložený z odborníkov príslušných oblastí, ...

§ 15
(1)

Zamestnanci Eximbanky sú povinní

a)
zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone svojej ...
b)
v súvislosti s výkonom svojej činnosti v Eximbanke neprijímať dary ani iné výhody s výnimkou ...
c)
zdržať sa konania, ktoré by mohlo viesť k stretu záujmov Eximbanky s osobnými záujmami, najmä ...
(2)

Zamestnanci Eximbanky s výnimkou členov Rady banky nesmú byť členmi riadiacich, dozorných a kontrolných ...

(3)

Zamestnanci Eximbanky nemôžu vykonávať podnikateľskú činnosť bez predchádzajúceho súhlasu ...

(4)

Obmedzenie ustanovené v odseku 3 sa nevzťahuje na vedeckú, pedagogickú, publicistickú, literárnu ...

(5)

Na pracovnoprávne vzťahy zamestnancov Eximbanky sa vzťahuje Zákonník práce, ak tento zákon v ...

§ 16

Podrobnosti o vykonávaní právomocí orgánov Eximbanky, námestníkov generálneho riaditeľa, ostatných ...

§ 17
Vzťah k vláde
(1)

Eximbanka plní voči vláde úlohy v rozsahu tohto zákona v súlade s § 1 ods. 3.

(2)

Na základe rozhodnutia vlády môže ministerstvo na účely reštrukturalizácie aktív Eximbanky ...

§ 18
Vzťah k Národnej banke Slovenska
(1)

Národná banka Slovenska môže viesť účty Eximbanky v eurách alebo v inej mene.

(2)

Eximbanka predkladá Národnej banke Slovenska informácie a podklady o svojej činnosti; ich rozsah, ...

(3)

Eximbanka je povinná aj bez súhlasu klienta alebo inej dotknutej osoby podľa osobitných predpisov4a) ...

(4)

Pri poskytovaní údajov podľa odseku 3 a pri ochrane údajov získaných z registra bankových úverov ...

(5)

Poskytovanie a ochrana údajov uvedených v odsekoch 3 a 4 Eximbankou podlieha dohľadu vykonávanému ...

(6)

Ak Národná banka Slovenska zistí nedostatky v poskytovaní alebo ochrane údajov Eximbankou podľa ...

(7)

Pokutu podľa odseku 6 možno uložiť aj opakovane.

(8)

Uložením pokuty podľa odseku 6 nie je dotknutá zodpovednosť podľa osobitných predpisov.

(9)

Pokuta je príjmom štátneho rozpočtu a je splatná do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia ...

(10)

Pokutu podľa odseku 6 možno uložiť do jedného roka od zistenia nedostatkov, najneskôr však do ...

(11)

Na konanie a rozhodovanie o uložení pokuty podľa odseku 6 sa vzťahuje osobitný zákon.6)

§ 19
Vzťah k ministerstvu
(1)

Ministerstvo schvaľuje

a)
zmenu stanov,
b)
účtovnú závierku,
c)
výročnú správu,
d)
rozdelenie výsledku hospodárenia,
e)
výber audítora2) na overenie účtovnej závierky.
(2)

Ministerstvo určuje mzdové podmienky a iné požitky generálneho riaditeľa a námestníkov generálneho ...

(3)

Eximbanka je povinná vypracúvať a predkladať ministerstvu údaje z účtovnej evidencie a štatistickej ...

(4)

Eximbanka je povinná do 60 dní po schválení účtovnej závierky uložiť výročnú správu do ...

§ 20
Financovanie vývozných úverov
(1)

Financovanie vývozných úverov Eximbankou je

a)
priame financovanie, refinancovanie alebo spolufinancovanie vývozných úverov krátkodobého, strednodobého ...
b)
priame financovanie, refinancovanie alebo spolufinancovanie krátkodobých, strednodobých a dlhodobých ...
(2)

Pri financovaní vývozných úverov Eximbankou pre vývozcov sa Eximbanka riadi úverovými podmienkami ...

§ 21
Financovanie dovozných úverov
(1)

Financovanie dovozných úverov Eximbankou je priame financovanie, refinancovanie alebo spolufinancovanie ...

(2)

Pri financovaní dovozných úverov Eximbankou pre dovozcov sa Eximbanka riadi úverovými podmienkami ...

§ 22
Poisťovanie vývozných úverov
(1)

Eximbanka môže poisťovať

a)
strednodobé a dlhodobé vývozné úvery proti politickým a komerčným rizikám, ktoré môžu vzniknúť ...
b)
krátkodobé vývozné úvery proti politickým rizikám, ktoré môžu vzniknúť v štáte odberateľa ...
c)
strednodobé a dlhodobé vývozné úvery určené na podporu investovania vývozcov v zahraničí proti ...
d)
krátkodobé vývozné úvery proti komerčnému riziku spôsobenému zahraničným odberateľom,
e)
zvýhodnené vývozné úvery6b) proti politickým a komerčným rizikám, ktoré môžu vzniknúť ...
(2)

Pri poisťovaní vývozných úverov podľa odseku 1 sa Eximbanka riadi podmienkami úverového poistenia ...

§ 23
Zaisťovanie vývozných úverov
(1)

Eximbanka môže v súlade so zaisťovateľskými metódami

a)
dať sa pri poisťovaní zaistiť zaisťovateľmi na tuzemskom a medzinárodnom zaisťovateľskom trhu, ...
b)
zaisťovať obchodné aktivity vývozcov súvisiace s vývozom.
(2)

Pri činnostiach podľa odseku 1 písm. a) vstupuje Eximbanka do zmluvných vzťahov s právnickou osobou ...

(3)

Pri zaisťovaní vývozných úverov Eximbankou pre vývozcu sa Eximbanka riadi podmienkami úverového ...

§ 24
Ďalšie činnosti Eximbanky
(1)

Eximbanka je povinná v súčinnosti s vývozcami vymáhať pohľadávky, ktoré vznikli následkom ...

(2)

Eximbanka je oprávnená odoberať a využívať informácie o klientoch Eximbanky len v rozsahu potrebnom ...

(3)

Eximbanka je oprávnená poskytnúť informácie získané podľa odseku 2 aj právnickej osobe založenej ...

(4)

Eximbanka pri svojej činnosti podľa tohto zákona

a)
využíva informácie spracované zastupiteľskými úradmi Slovenskej republiky v zahraničí, obchodno-ekonomickými ...
b)
poskytuje poradenstvo vo veciach úverovania a poisťovania a v problematike zahraničného obchodu.
(5)

Eximbanka ďalej môže

a)
eskontovať a reeskontovať zmenky,
b)
na účely tohto zákona vydávať dlhopisy podľa osobitného predpisu,8)
c)
investovať dočasne voľné finančné prostriedky na tuzemskom finančnom trhu alebo na zahraničnom ...
d)
prijať finančný úver v eurách alebo v inej mene od banky alebo od finančnej inštitúcie,
e)
priamo financovať, refinancovať alebo spolufinancovať krátkodobý úver, strednodobý úver a dlhodobý ...
f)
poskytovať na základe rozhodnutia vlády krátkodobý úver zo zdrojov Eximbanky s výnimkou zdrojov ...
g)
podľa poverenia ministra vymáhať pohľadávky štátu,
h)
investovať do finančných nástrojov11) z vlastných zdrojov financovania,
i)
poisťovať a zaisťovať pohľadávky vývozcov proti komerčným rizikám,
j)
viesť klientské účty a účty pre holdingové fondy slúžiace na implementáciu nástrojov finančného ...
k)
poskytovať platobné služby a zúčtovanie,
l)
obchodovať na vlastný účet s peňažnými prostriedkami v cudzej mene,
m)
vykonávať funkciu aukcionára podľa osobitného predpisu,11a)
n)
vykonávať ďalšie činnosti súvisiace s jej úlohami podľa tohto zákona.
(6)

Eximbanka môže zakladať právnické osoby a nadobúdať majetkové účasti v iných právnických ...

§ 25

Eximbanka je povinná dodržiavať pravidlá obozretného podnikania Eximbanky, ktoré určí ministerstvo. ...

§ 26
Ručenie štátu

Štát ručí za záväzky Eximbanky vzniknuté podľa tohto zákona bezpodmienečne a neodvolateľne ...

§ 27
Záruky Eximbanky

Eximbanka môže poskytovať záruky za vývoz alebo záruky za dovoz podľa podmienok poskytovania ...

§ 28
Zdroje financovania
(1)

Zdroje financovania Eximbanky sú

a)
vlastné zdroje financovania tvorené
1.
základným imaním,
2.
fondmi uvedenými v § 29 ods. 1,
3.
výsledkom hospodárenia bežného účtovného obdobia,
4.
výsledkom hospodárenia minulých rokov,
b)
cudzie zdroje financovania tvorené dočasne použiteľnými cudzími prostriedkami.
(2)

Výška základného imania sa zapisuje do obchodného registra. O zvýšení a znížení základného ...

(3)

Exekúcii podľa osobitného predpisu12) nepodliehajú:

a)
nehnuteľný majetok Eximbanky,
b)
finančné nástroje vo vlastníctve Eximbanky a majetkové účasti Eximbanky v iných právnických ...
c)
prostriedky určené na financovanie vývozných úverov, financovanie dovozných úverov, poisťovanie ...
d)
pohľadávky Eximbanky voči bankám, finančným inštitúciám, vývozcom, dovozcom, zahraničným ...
§ 29
Fondy
(1)

Eximbanka tvorí v rámci vlastných zdrojov financovania

a)
rezervný fond,
b)
fond na financovanie vývozných úverov,
c)
fond na financovanie dovozných úverov,
d)
fond na záruky,
e)
fond na krytie obchodovateľných rizík,
f)
fond na krytie neobchodovateľných rizík,
g)
ďalšie účelové finančné fondy.
(2)

Spôsob tvorby fondov uvedených v odseku 1, ich výšku a spôsob ich použitia určujú pravidlá ...

(3)

Fondy uvedené v odseku 1 písm. b), d) a f) možno doplniť dotáciami z výdavkov štátneho rozpočtu, ...

(4)

Eximbanka tvorí sociálny fond podľa osobitného predpisu.12a) Sociálny fond nie je súčasťou vlastných ...

§ 30
Úhrada úrokových rozdielov
(1)

Výška úhrady úrokových rozdielov za príslušný kalendárny rok predstavuje sumu rovnajúcu sa ...

(2)

Žiadosť o úhradu úrokových rozdielov za príslušný kalendárny rok predkladá Eximbanka ministerstvu ...

Rezervy
§ 30a
(1)

Eximbanka tvorí

a)
rezervy z poisťovacích činností
1.
technickú rezervu na poistné budúcich období,
2.
technickú rezervu na poistné plnenie,
3.
technickú rezervu na vyrovnávanie mimoriadnych rizík v poisťovaní vývozných úverov.
4.
ďalšie technické rezervy,
b)
ostatné rezervy.
(2)

Technické rezervy podľa odseku 1 písm. a) sa používajú na úhradu záväzkov Eximbanky voči poisteným, ...

(3)

Ďalšie technické rezervy podľa odseku 1 písm. a) štvrtého bodu môže Eximbanka vytvárať, ak ...

§ 30b
(1)

Technická rezerva na poistné budúcich období sa tvorí z tej časti predpísaného poistného, ktorá ...

(2)

Technická rezerva na poistné plnenie je určená na poistné plnenie z poistných udalostí

a)
nahlásených do konca bežného účtovného obdobia, ktoré neboli v tomto účtovnom období vybavené, ...
b)
vzniknutých a nenahlásených v bežnom účtovnom období.
(3)

Výška technickej rezervy na poistné plnenie sa určuje ako súhrn technických rezerv na poistné ...

(4)

Technická rezerva na vyrovnávanie mimoriadnych rizík v poisťovaní vývozných úverov sa tvorí ...

(5)

Podrobnosti tvorby a použitia rezerv určujú pravidlá tvorby a použitia rezerv Eximbanky schválené ...

§ 31
Rozpočet
(1)

Eximbanka vypracúva návrh svojho rozpočtu na každý rozpočtový rok, ktorý po dohode s ministerstvom ...

(2)

Ak 1. januára rozpočtového roka nemá Eximbanka schválený rozpočet, hospodári podľa predbežného ...

(3)

Rozpočtové výnosy a náklady Eximbanky realizované v rámci predbežného rozpočtu sa považujú ...

(4)

Ak Eximbanka prekročí svoje rozpočtované prevádzkové výnosy po zohľadnení rezerv a opravných ...

(5)

Eximbanka je povinná predkladať požiadavky na prostriedky štátneho rozpočtu alebo štátnych finančných ...

§ 32
Hospodárenie
(1)

Eximbanka hospodári podľa rozpočtu schváleného Národnou radou Slovenskej republiky.

(2)

Eximbanka z výnosov zo svojej činnosti uhrádza náklady na svoju činnosť. Výsledok hospodárenia ...

§ 33
Účtovníctvo

Eximbanka je povinná

a)

viesť účtovníctvo v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanovuje osobitný predpis,13)

b)

účtovať v sústave podvojného účtovníctva o stave a pohybe majetku a záväzkov, rozdiele majetku ...

c)

viesť v účtovníctve finančné prostriedky vo fondoch uvedených v § 29 ods. 1 písm. b), d) a ...

§ 34
Účtovná závierka a výročná správa
(1)

Eximbanka zostavuje účtovnú závierku a vyhotovuje výročnú správu podľa osobitného predpisu.13) ...

(2)

Eximbanka zverejňuje údaje z účtovnej závierky a z výročnej správy v rozsahu podľa osobitného ...

(3)

V prílohe účtovnej závierky sa uvedú údaje osobitne za oblasť financovania vývozných úverov ...

§ 35
Audít účtovnej závierky a výročnej správy
(1)

Eximbanka musí mať účtovnú závierku overenú audítorom,2) ktorý overuje aj súlad údajov vo ...

(2)

Náklady spojené s výkonom audítora hradí Eximbanka.

§ 35a
Výbor pre audit
(1)

Výbor pre audit vykonáva činnosti podľa osobitného predpisu.13) Štatút výboru pre audit schvaľuje ...

(2)

Výbor pre audit má troch členov vrátane jeho predsedu. Členov výboru pre audit vymenúva a odvoláva ...

(3)

Člen výboru pre audit nemôže byť členom Rady banky. Na člena výboru pre audit, ktorý nie je ...

(4)

Funkčné obdobie členov výboru pre audit je šesť rokov. Členstvo vo výbore pre audit môže trvať ...

(5)

Člen výboru pre audit sa môže vzdať funkcie člena na základe písomnej žiadosti doručenej ministerstvu. ...

(6)

Výkon funkcie člena výboru pre audit je nezastupiteľný.

(7)

Členom výboru pre audit patrí za výkon funkcie finančná odmena; jej výšku určí ministerstvo. ...

§ 36
Štátny dozor a vládny audit
(1)

Štátny dozor nad činnosťou Eximbanky vykonáva ministerstvo kontrolovaním dodržiavania

a)
tohto zákona a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov,
b)
pravidiel určených podľa § 25.
(2)

Ministerstvo vykonáva vládny audit hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení ...

(3)

Pri výkone štátneho dozoru postupuje ministerstvo primerane podľa osobitného predpisu, ak tento ...

(4)

Ak ministerstvo pri výkone štátneho dozoru zistí nedostatky, je oprávnené uložiť

a)
niektoré z týchto opatrení:
1.
obmedziť alebo pozastaviť niektorú činnosť,
2.
limitovať prevádzkové náklady,
3.
zastaviť vyplácanie odmien,
4.
navrhnúť odvolanie vedúcich pracovníkov;
b)
pokutu podľa závažnosti zistených nedostatkov až do výšky 300 000 eur.
(5)

Opatrenia a pokuty podľa odseku 4 možno uložiť aj súbežne.

(6)

Uložením opatrenia alebo pokuty podľa odseku 4 nie je dotknutá zodpovednosť podľa iných predpisov. ...

(7)

Pokuta je príjmom štátneho rozpočtu a je splatná do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia ...

(8)

Opatrenie alebo pokutu podľa odseku 4 možno uložiť do jedného roka od zistenia nedostatkov, najneskôr ...

(9)

Na konanie o uložení pokuty podľa odseku 4 písm. b) sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom ...

(10)

Ak je predmetom štátneho dozoru kontrola dodržiavania tohto zákona pri vykonávaní činností podľa ...

(11)

Ministerstvo je oprávnené zúčastniť sa na rokovaniach orgánov Eximbanky, na ktorých sa prerokúvajú ...

(12)

Ministerstvo informuje o výsledkoch výkonu štátneho dozoru Národnú banku Slovenska na účely ...

(13)

Kontrola hospodárenia s prostriedkami štátneho rozpočtu a rozpočtu Eximbanky podľa osobitného ...

Ochrana údajov a informácií
§ 37
(1)

Na všetky informácie o záležitostiach, ktoré sa týkajú klientov Eximbanky, ktoré nie sú verejne ...

(2)

Na účely tejto časti zákona sa za klienta Eximbanky považuje aj právny nástupca pôvodného klienta ...

(3)

Za porušenie povinnosti mlčanlivosti sa nepovažuje poskytovanie informácií v súhrnnej podobe, ...

(4)

Pri ochrane informácií a údajov podľa odseku 1 postupuje Eximbanka rovnako ako pri ochrane informácií ...

(5)

Člen Rady banky, ktorý nie je zamestnancom Eximbanky, a členovia Dozornej rady sú povinní dodržiavať ...

(6)

Zamestnancov Eximbanky môže v nevyhnutných prípadoch zbaviť povinnosti mlčanlivosti generálny ...

(7)

Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, s ktorými sa oboznámia pri výkone svojej ...

(8)

Eximbanka je povinná archivovať doklady o uskutočňovaných obchodoch podľa osobitného predpisu.18) ...

(9)

Za porušenie povinnosti mlčanlivosti sa nepovažuje plnenie oznamovacej povinnosti príslušnému ...

§ 38
(1)

Eximbanka je povinná zabezpečiť ochranu údajov a spracovaných informácií pred zneužitím, zničením, ...

(2)

Eximbanka je povinná raz ročne zabezpečiť overenie bezpečnosti informačného systému.

§ 39
(1)

Eximbanka nesmie vykonávať s osobami, ktoré k nej majú osobitný vzťah (§ 40) s výnimkou odseku ...

(2)

Eximbanka poskytuje osobám podľa odseku 1 úvery, len ak o tom rozhodne Rada banky na základe rozboru ...

§ 40
Za osoby, ktoré majú osobitný vzťah k Eximbanke, sa považujú
a)

členovia Rady banky,

b)

členovia Dozornej rady,

c)

osoby blízke19) osobám uvedeným v písmenách a) a b),

d)

členovia zboru poradcov,

e)

členovia riadiacich a kontrolných orgánov právnickej osoby založenej podľa § 24 ods. 6.

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 41
(1)

Eximbanka môže financovať vývozné úvery len tým klientom, ktorí majú s bankou3) alebo s pobočkou ...

(2)

Eximbanka je oprávnená overovať

a)
účelovosť využitia prostriedkov, ktoré poskytla Eximbanka na financovanie vývozných úverov klientov ...
b)
použitie prostriedkov, ktoré poskytla Eximbanka na financovanie vývozných úverov klientov prostredníctvom ...
(3)

Na účely podľa odseku 2 sú banky3) alebo pobočky zahraničných bánk4) povinné poskytovať Eximbanke ...

(4)

Týmto zákonom nie sú dotknuté ustanovenia právnych predpisov v oblasti štátnej pomoci.

§ 41a

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 42
(1)

Rozpočet Eximbanky na rok 1997 schváli vláda najneskôr do 1. augusta 1997.

(2)

Príjmy a výdavky Eximbanky uskutočnené do schválenia rozpočtu Eximbanky podľa odseku 1 sa zúčtujú ...

§ 42a
(1)

Funkčné obdobie predsedu Dozornej rady vymenovaného vládou pred 1. júlom 2000 sa končí 1. júla ...

(2)

Zostatky dovozného fondu na financovanie dovozných úverov a záručného fondu k 30. júnu 2000 sú ...

(3)

Zostatky fondu na vyrovnávanie ekonomických rozdielov zo vzťahov devízových operácií na kapitálových ...

§ 42b
(1)

Osoby, ktoré podľa doterajších predpisov vykonávajú funkciu generálneho riaditeľa, námestníka ...

(2)

Podmienky úverového poistenia Eximbanky vydané podľa doterajších predpisov sa považujú za podmienky ...

(3)

Pri tvorbe a použití rezerv v roku 2004 sa postupuje v súlade s § 30a.

§ 42c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2009
(1)

Eximbanka je povinná do 30. júna 2009 zosúladiť svoje právne vzťahy s ustanoveniami tohto zákona ...

(2)

Počet členov Rady banky a počet členov Dozornej rady sa musí zosúladiť s ustanoveniami§ 7 a ...

(3)

Zostatky zverených zdrojov financovania Eximbanky k 31. decembru 2008 sú vlastnými zdrojmi financovania ...

(4)

Zostatok fondu na financovanie vývozných úverov k 31. decembru 2008 je zdrojom fondu na financovanie ...

(5)

Zostatok fondu na krytie neobchodovateľných rizík k 31. decembru 2008 je zdrojom fondu na krytie ...

(6)

Úhrada úrokových rozdielov podľa § 30 v znení účinnom od 1. januára 2009 sa prvýkrát vykoná ...

(7)

Ustanovenie § 31 ods. 1 v znení účinnom od 1. januára 2009 sa prvýkrát použije pri vypracovaní ...

(8)

Ustanovenie§ 32 ods. 2 druhej vety v znení účinnom od 1. januára 2009 sa prvýkrát použije na ...

§ 43

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 1997.

Michal Kováč v. r.Ivan Gašparovič v. r.Vladimír Mečiar v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 80/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Rady 84/568/EHS z 27. novembra 1984, ktorá sa týka vzájomných povinností exportných úverových ...

  2.

  Smernica Rady 98/29/ES zo 7. mája 1998 o harmonizácii základných ustanovení, ktoré sa týkajú ...

  3.

  Smernica Komisie 2006/111/ES zo 16. novembra 2006 o transparentnosti finančných vzťahov členských ...

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 1a)  Zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 1aa)  § 2 ods. 1 Obchodného zákonníka.
 • 1aaa)  § 3 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 2)  Zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení ...
 • 3)  § 2 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z.
 • 4)  § 2 ods. 5 zákona č. 483/2001 Z. z.
 • 4a)  Napríklad nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2016/867 z 18. mája 2016 o zbere podrobných ...
 • 4b)  Napríklad § 38 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, nariadenie (EÚ) 2016/867. ...
 • 5)  § 91 a 92 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 8 zákona č. 211/2000 Z. z. ...
 • 6)  Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 6a)  § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 6b)  § 12 zákona č. 392/2015 Z. z. o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 7)  § 3 ods. 1 písm. b) prvý bod zákona č. 240/2001 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve. ...
 • 8)  Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov.Zákon č. 600/1992 Zb. o cenných ...
 • 10)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa ...
 • 11)  § 5 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení ...
 • 11a)  § 18 ods. 5 zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 11aa)  Čl. 44 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia ...
 • 12)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti ...
 • 12a)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení ...
 • 12b)  § 20 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
 • 12c)  § 8a ods. 8 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení ...
 • 13)  Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • 13a)  § 21 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 14)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.
 • 14a)  § 35a až 35g a § 36 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene ...
 • 15)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
 • 16)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej ...
 • 17)  § 91 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z.
 • 18)  Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 18a)  Zákon č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy ...
 • 19)  § 116 a 117 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore