Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje účel využitia výnosov z predaja kvót v dražbách 10/2013 účinný od 15.01.2013 do 31.12.2014

Platnosť od: 11.01.2013
Účinnosť od: 15.01.2013
Účinnosť do: 31.12.2014
Autor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Oblasť: Obchod a podnikanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje účel využitia výnosov z predaja kvót v dražbách 10/2013 účinný od 15.01.2013 do 31.12.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 10/2013 s účinnosťou od 15.01.2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovuje účel využitia výnosov z predaja kvót v dražbách

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom financií Slovenskej ...

§ 1
(1)

Výnosy z predaja kvót v dražbách podľa osobitného predpisu1) sa môžu využiť na

a)

inštaláciu nových zariadení, ktoré využívajú ako zdroj energie obnoviteľné zdroje energie, ...

b)

rekonštrukciu alebo modernizáciu2) existujúcich zariadení, ktoré využívajú ako zdroj energie ...

c)

výmenu alebo rekonštrukciu existujúcich zariadení, ktoré pri príprave tepla, teplej úžitkovej ...

d)

inštaláciu nových zariadení, ktoré pri príprave tepla, teplej úžitkovej vody a pri chladení ...

e)

zníženie tepelných strát v rozvodoch tepelných médií v systémoch centralizovaného zásobovania ...

f)

modernizáciu zariadení s cieľom úspory energie,

g)

modernizáciu existujúcich zariadení alebo inštaláciu nových zariadení na zachytávanie metánu, ...

h)

podporu prechodu na formy dopravy s nízkymi emisiami a prechodu z individuálnej dopravy na verejnú ...

i)

financovanie výskumu a vývoja v oblasti energetickej účinnosti, čistých technológií a vývoja ...

j)

zvyšovanie energetickej účinnosti technologických celkov a jednotlivých zariadení,

k)

zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov vrátane ich zatepľovania,

l)

kompenzáciu podnikom v odvetviach, v ktorých sa predpokladá značné riziko úniku uhlíka v súvislosti ...

m)

investičnú pomoc na výstavbu vysoko účinných elektrární3) alebo na výstavbu nových elektrární, ...

n)

podporu investícií do nízkouhlíkových technológií,

o)

pokrytie nákladov spojených s odborným a administratívnym zabezpečením plnenia záväzkov Slovenskej ...

(2)

Druhotným energetickým zdrojom sa na účely tejto vyhlášky rozumie zdroj energie, ktorého energetický ...

§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. januára 2013.

Peter Žiga v. r.

Poznámky

  • 1)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1031/2010 z 12. novembra 2010 o harmonograme, správe a iných aspektoch ...
  • 2)  § 29 ods. 4 a 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
  • 3)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) č. 2011/877/EÚ z 19. decembra 2011, ktorým sa ustanovujú ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore