Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70719
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
17.02.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 296/2019 účinný od 15.10.2019 do 31.12.2020


Platnosť od: 08.10.2019
Účinnosť od: 15.10.2019
Účinnosť do: 31.12.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel, Obchod a podnikanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 296/2019 účinný od 15.10.2019 do 31.12.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 296/2019 s účinnosťou od 15.10.2019

Legislatívny proces k zákonu 296/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 1 písm. a) sa za slová „Kjótskeho protokolu“ vkladajú slová „k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených ...

3.

V § 2 písm. i) sa za slová „členského štátu Európskej únie“ vkladajú slová „alebo iného štátu, ktorý ...

4.

§ 2 sa dopĺňa písmenami n) až r), ktoré znejú:

„n) povinným účastníkom systému obchodovania prevádzkovateľ prevádzky, v ktorej sa vykonáva jedna alebo ...

5.

V § 3 ods. 2 písm. i) sa slovo „schémy“ nahrádza slovami „systému obchodovania“.

7.

V § 7 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 2 až 7.

8.

V § 7 ods. 4 sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 3“.

9.

V § 7 ods. 6 sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 5“.

10.

V § 9 odsek 1 znie:

„(1) Ministerstvo predloží Európskej komisii (ďalej len „Komisia“) zoznam prevádzok, v ktorých sa počas ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:

„8) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/331 z 19. decembra 2018, ktorým sa ustanovujú prechodné ...

13.

V § 17 ods. 5 sa slová „§ 26 ods. 1 písm. n)“ nahrádzajú slovami „§ 26 ods. 1 písm. m)“ a slová „§ 26 ...

14.

V § 18 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 14 sa označujú ako odseky 2 až 13.

15.

V § 18 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 až 13 sa označujú ako odseky 3 až 12.

16.

V § 18 ods. 4 úvodnej vete a odseku 5 sa slová „až 4“ nahrádzajú slovami „a 2“.

17.

V § 18 ods. 4 písmeno a) znie:

„a) 35 % sa použije na financovanie projektov reálne dosiahnuteľných a merateľných úspor emisií skleníkových ...

18.

V § 18 ods. 4 písm. b) sa slová „30 %“ nahrádzajú slovami „25 %“ a slová „§ 26 ods. 4“ sa nahrádzajú ...

19.

V § 18 ods. 7, 8 a 10 sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 4“.

20.

V § 18 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Výsledok dohody nemôže byť nižší ako 30 % ročného výnosu ...

21.

§ 18 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:

„(13) Ministerstvo oznámi Komisii, že 30 % z celkového množstva kvót určených na dražbu počas desaťročného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 17b znie:

„17b) § 2 písm. b) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov.“.

22.

Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:

„19) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/2067 z 19. decembra 2018 o overovaní údajov a o akreditácii ...

25.

Poznámky pod čiarou k odkazom 23 a 23a znejú:

„23) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky ...

26.

V § 26 ods. 1 sa vypúšťa písmeno e).

Doterajšie písmená f) až t) sa označujú ako písmená e) až s).

27.

V § 26 ods. 1 písm. g) sa za slovami „s kvótami skleníkových plynov“ nahrádza spojka „a“ čiarkou a na ...

28.

V § 26 ods. 1 písm. r) sa slová „§ 18 ods. 13“ nahrádzajú slovami „§ 18 ods. 11“.

29.

V § 26 sa odsek 1 dopĺňa písmenami t) a u), ktoré znejú:

„t) spravuje prostriedky pridelené Slovenskej republike z modernizačného fondu, u) schvaľuje plán metodiky ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 25a znie:

„25a) Delegované nariadenie (EÚ) 2019/331.“.

30.

V § 26 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.

31.

§ 26 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Ministerstvo v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky pripraví a zašle Komisii ...

32.

Poznámka pod čiarou k odkazu 26a znie:

„26a) Čl. 31 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2018/2067.“.

33.

V § 29 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).

35.

§ 32 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) Ministerstvo do troch mesiacov od konca každého kalendárneho roka zverejní na svojom webovom sídle ...

36.

Slová „schéma obchodovania“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „systém obchodovania“ ...

37.

Doterajší text prílohy č. 4 sa označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:

„2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/410 zo 14. marca 2018, ktorou sa mení smernica 2003/87/ES ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodov 1, 3, 5, 7 až 9, 13 až 20, 22, 25, 26, ...

Zuzana Čaputová v. r. Andrej Danko v. r. Peter Pellegrini v. r .

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore