Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 262/2015 účinný od 01.01.2016

Platnosť od: 20.10.2015
Účinnosť od: 01.01.2016
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Finančné právo, Správne právo, Obchodné právo, Poplatkové právo, Životné prostredie, Živnostenské podnikanie, Správne poplatky
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUDDS2EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 262/2015 účinný od 01.01.2016
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 262/2015 s účinnosťou od 01.01.2016

Legislatívny proces k zákonu 262/2015
Legislatívny proces k zákonu 262/2015

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 484/2013 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z. a zákona č. 79/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 2 písm. j) druhom bode sa slovo „výnimky“ nahrádza slovami „odchylné hodnoty“.
2.
V § 3 ods. 2 druhej vete sa za slovom „poľnohospodárstva“ vypúšťa čiarka a slová „v oblasti veterinárnej ochrany územia“.
3.
V § 3 odseky 3 a 4 znejú:

„(3)
Súčasťou integrovaného povoľovania je
a)
v oblasti ochrany ovzdušia11)
1.
súhlas na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania, stredných zdrojov znečisťovania a malých zdrojov znečisťovania ovzdušia vrátane ich zmien,

2.
súhlas na inštaláciu automatizovaných meracích systémov emisií a automatizovaných meracích systémov kvality ovzdušia a na ich zmeny; ak si schvaľovaná inštalácia meracích systémov a ich zmeny nevyžadujú kolaudáciu podľa osobitného predpisu,12) je súčasťou integrovaného povoľovania aj súhlas na prevádzku meracích systémov a ich zmien,

3.
súhlas na zmeny používaných palív a surovín a na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia; ak si schvaľované zmeny nevyžadujú kolaudáciu podľa osobitného predpisu,12) je súčasťou integrovaného povoľovania aj súhlas na zmenu užívania stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a súhlas na prevádzku týchto zdrojov po vykonaných zmenách,

4.
súhlas na vydanie a zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení,

5.
súhlas na inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie veľkých zdrojov, stredných zdrojov a malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, na ich zmeny a na ich prevádzku, ak inštalácia týchto technologických celkov nepodlieha stavebnému konaniu,

6.
súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení stavby spaľovne odpadov alebo stavby zariadenia na spoluspaľovanie odpadov vrátane ich zmien,

7.
rozhodnutie o povolení ďalšej prevádzky spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov,

8.
súhlas alebo schválenie technického výpočtu údajov o dodržaní emisných limitov alebo technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania,

9.
určenie výnimiek alebo osobitných podmienok a osobitných lehôt zisťovania množstiev vypúšťaných znečisťujúcich látok a údajov o dodržaní určených emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania stacionárnych zdrojov a monitorovania úrovne znečistenia ovzdušia,

10.
určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania,

11.
určenie výnimiek z emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania a z monitorovania údajov o ich dodržaní a čas ich trvania,

12.
určenie rozsahu a požiadaviek vedenia prevádzkovej evidencie veľkých zdrojov, stredných zdrojov a malých zdrojov znečisťovania ovzdušia,

13.
určenie vykonania overovacieho oprávneného merania alebo mimoriadneho oprávneného merania a lehoty ich vykonania,

14.
určenie podmienky vykonávania oprávnených meraní13) pri záložných systémoch a v miestach merania technologických zdrojov znečisťovania ovzdušia, v ktorých to nie je ustanovené,

15.
predĺženie lehôt alebo skrátenie lehôt vykonávania oprávnených meraní alebo upustenie od oprávneného merania v osobitných prípadoch,

16.
konkretizácia podmienok uplatňovania technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania pre veľký stacionárny zdroj alebo stredný stacionárny zdroj znečisťovania ovzdušia,

b)
v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd14)
1.
povolenie, zmena alebo zrušenie povolenia na

1.1.
odber povrchových vôd a podzemných vôd,

1.2.
vypúšťanie odpadových vôd, osobitných vôd a geotermálnych vôd do povrchových vôd alebo do podzemných vôd,

1.3.
vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd alebo do podzemných vôd,

1.4.
vypúšťanie priemyselných odpadových vôd a osobitných vôd do verejnej kanalizácie,

1.5.
iné osobitné užívanie povrchových vôd alebo podzemných vôd,

2.
povolenie použiť znečisťujúcu látku na odstránenie znečistenia z pôdy a podzemných vôd v nevyhnutnej miere a na obmedzený čas,

3.
povolenie na uskutočnenie vodnej stavby, jej zmenu alebo na odstránenie vodnej stavby a na jej uvedenie do prevádzky,

4.
súhlas na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd,

5.
určenie alebo zmenu ochranného pásma vodárenského zdroja,

6.
určenie alebo zrušenie pásma ochrany vodnej stavby,

7.
schválenie manipulačného poriadku vodnej stavby,

8.
vyjadrenie k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov; toto vyjadrenie sa nevyžaduje, ak bolo vydané v územnom konaní,14a)

c)
v oblasti odpadov15)
1.
súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov,15a)

2.
súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov okrem spaľovní odpadov, zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zhodnocujú osobitné druhy kvapalných odpadov,15a)

3.
súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, ak ide o zariadenia, na ktorých prevádzku nebol daný súhlas podľa predchádzajúcich konaní,

4.
súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov a zariadenia na zhodnocovanie odpadov,

5.
súhlas na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie,

6.
súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy, na ktoré nebol daný súhlas podľa predchádzajúcich konaní, ak pôvodca odpadu alebo držiteľ odpadu ročne nakladá v súhrne s väčším množstvom ako 1 tona alebo ak prepravca prepravuje ročne väčšie množstvo ako 1 tona nebezpečných odpadov; okrem súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územný obvod okresného úradu a súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územie kraja,

7.
prevádzkovanie úložiska dočasného uskladnenia ortuti; ustanovenie bodu 1 sa nepoužije pre tento typ úložiska,

8.
uzavretie úložiska dočasného uskladnenia ortuti alebo jeho časti a jeho následné monitorovanie,

9.
vyjadrenie k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, a to k projektovej dokumentácii v stavebnom konaní,15b) ak sa neuskutočnilo územné konanie k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva,

10.
vyjadrenie k pripravovaným zmenám výroby súvisiacej so zmenou nakladania s odpadmi,

d)
v oblasti ochrany poľnohospodárskej pôdy uloženie opatrení na ochranu poľnohospodárskej pôdy pred poškodením rizikovými látkami alebo na odstránenie takéhoto poškodenia,16)

e)
v oblasti ochrany zdravia ľudí18) posudzovanie návrhov na
1.
využívanie vodných zdrojov na zásobovanie pitnou vodou,

2.
zavedenie nových technologických postupov alebo pracovných postupov pri výrobe potravín,

f)
v oblasti geológie rozhodnutie o povolení na ukladanie oxidu uhličitého do geologického prostredia,21)

g)
v oblasti ochrany prírody a krajiny vyjadrenie21a) k vydaniu stavebného povolenia na stavbu, na zmenu stavby alebo na udržiavacie práce.

(4)
Ak ide o integrované povoľovanie prevádzky, ktoré vyžaduje povolenie stavby alebo zmenu stavby, je súčasťou konania aj stavebné konanie, konanie o zmene stavby pred dokončením a konanie o povolení terénnych úprav.22) Slovenská inšpekcia životného prostredia (ďalej len „inšpekcia“) má v integrovanom povoľovaní podľa prvej vety pôsobnosť stavebného úradu podľa osobitného predpisu23) okrem pôsobnosti vo veciach územného rozhodovania a vyvlastnenia.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 11, 12, 14a, 15, 15a, 15b, 21a a 22 znejú:

„11)
§ 17 ods. 1, 18 ods. 1 a 9, 26 ods. 3 zákona č. 137/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.

12)
§ 76 až 85 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

14a)
§ 32 až 42 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

15)
Zákon č. 79/ 2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

15a)
§ 36 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

15b)
§ 60 až 65 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

21a)
§ 9 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

22)
§ 60 až 74 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 17, 19 a 20 sa vypúšťajú.

4.
Nadpis § 4 znie: „Konzultácia“.
5.
V § 4 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo o predbežné prerokovanie“.
6.
V § 4 sa vypúšťajú odseky 4 a 5.

Poznámka pod čiarou k odkazu 27 sa vypúšťa.

7.
V § 5 ods. 1 sa vypúšťajú slová „v predbežnom prerokovaní a“.
8.
V § 5 ods. 5 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).

9.
V § 6 odsek 2 znie:

„(2)
Ak inšpekcia v priebehu konania zistí, že nie je možné v konaní pokračovať, vyzve prevádzkovateľa na doplnenie podkladov, pričom inšpekcia určí po konzultácii s prevádzkovateľom primeranú lehotu na doplnenie podkladov.“.

10.
V § 7 ods. 1 písm. o) sa vypúšťajú slová „a 5“.
11.
V § 7 ods. 2 písm. a) sa za slovo „správa“ vkladajú slová „alebo záznam o preukázaní existencie skutočností uvedených v § 8 ods. 6 (ďalej len „záznam“)“.
12.
V § 7 ods. 2 písmená e) a f) znejú:

„e)
výpis zásad a regulatívov z územného plánu obce alebo výpis zásad a regulatívov zóny, ak je prevádzka v časti obce, na ktorú bol spracovaný územný plán zóny,

f)
územné rozhodnutie a záväzné stanovisko, ak tak ustanovuje osobitný predpis,35)“.

13.
§ 8 vrátane nadpisu znie:

㤠8
Východisková správa
(1)
Ak pri vykonávaní činnosti v prevádzke s prihliadnutím k možnosti kontaminácie pôdy alebo podzemných vôd38) v mieste prevádzky dochádza k používaniu, výrobe alebo vypúšťaniu nebezpečných látok,39) je prevádzkovateľ povinný vypracovať východiskovú správu pred začatím prevádzkovania prevádzky alebo pred prvou aktualizáciou povolenia prevádzky.

(2)
Prevádzkovateľ prevádzky, pre ktorú nebolo potrebné pred zmenou činnosti vypracovať východiskovú správu, prehodnotí potrebu vypracovania východiskovej správy, ak sa zmenia činnosti v takejto prevádzke spôsobom podľa odseku 1. Prevádzkovateľ bezodkladne písomne informuje inšpekciu o výsledku prehodnotenia potreby vypracovať východiskovú správu.

(3)
Východisková správa musí obsahovať informácie
a)
o súčasnom využívaní lokality,

b)
o stave kontaminácie pôdy a podzemných vôd nebezpečnými látkami,

c)
potrebné na určenie stavu kontaminácie pôdy a podzemných vôd v rozsahu, ktorý prevádzkovateľovi umožní vykonať kvantifikované porovnanie so stavom po ukončení činnosti v prevádzke podľa § 28 ods. 1 a

d)
predchádzajúcom využívaní lokality a vykonaných meraniach, ak sú dostupné.

(4)
Prevádzkovateľ vypracuje východiskovú správu na základe podkladov odborne spôsobilej osoby podľa osobitného predpisu.40)

(5)
Východiskovú správu schvaľuje inšpekcia v rámci integrovaného povoľovania.

(6)
Prevádzkovateľ východiskovú správu nevypracúva, ak
a)
je preukázateľné, že vzhľadom na množstvo nebezpečných látok, ktoré prevádzka používa, vyrába alebo vypúšťa, alebo vzhľadom na vlastnosti pôdy a podzemných vôd v danej lokalite neexistuje významná možnosť kontaminácie pôdy alebo podzemných vôd, alebo

b)
existujúca prevádzka prijala opatrenia, ktorými sa znemožňuje kontaminácia pôdy alebo podzemných vôd.

(7)
Prevádzkovateľ je povinný vypracovať záznam a uviesť v zázname celý proces preukazovania týchto skutočností vrátane dôvodov, pre ktoré východiskovú správu podľa odseku 1 nie je potrebné vypracovať. Záznam posudzuje inšpekcia v rámci integrovaného povoľovania.

(8)
Ak je viacero prevádzok na tom istom mieste riadených tým istým prevádzkovateľom, východisková správa môže byť pre tieto prevádzky spoločná.“.

14.
V § 9 ods. 3 sa slová „podľa § 3 ods. 3“ nahrádzajú slovami „podľa § 3 ods. 3 a 4“.
15.
V § 9 ods. 4 písm. b) sa slová „je aj stavebné konanie“ nahrádzajú slovami „sú aj konania uvedené v § 3 ods. 4“.
16.
V § 9 sa odsek 4 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f)
obec, ak nie je stavebným úradom podľa písmena b); dotknutá obec dáva záväzné stanovisko z hľadiska súladu navrhovanej prevádzky s územnoplánovacou dokumentáciou obce a s územným rozhodnutím.“.

17.
§ 11 vrátane nadpisu znie:

㤠11
Začatie konania
(1)
Konanie sa začína na návrh prevádzkovateľa dňom doručenia žiadosti prevádzkovateľa inšpekcii alebo z vlastného podnetu inšpekcie dňom doručenia výzvy inšpekcie prevádzkovateľovi na predloženie žiadosti.

(2)
Inšpekcia začne konanie z vlastného podnetu, ak
a)
je potrebné zmeniť emisné limity, technické požiadavky a podmienky prevádzkovania určené na prevádzku a monitorovanie zariadenia vo vydanom povolení, ak po vydaní povolenia došlo k zmene právnych predpisov alebo k zmene najlepšej dostupnej techniky, ktorá umožňuje významné zníženie emisií z prevádzky a jej zavedenie je pre prevádzkovateľa technicky a ekonomicky únosné,

b)
znečisťovanie z prevádzky spôsobuje prekračovanie normy kvality životného prostredia alebo povolená prevádzka môže spôsobiť prekročenie normy kvality životného prostredia a toto prekročenie nemožno odstrániť alebo ak nie sú splnené ostatné podmienky podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania,

c)
sa zistí činnosť v prevádzke, pre ktorú nebolo vydané povolenie a jej činnosť je uvedená v prílohe č. 1.

(3)
Ak inšpekcia začne konanie z vlastného podnetu, vyzve prevádzkovateľa na predloženie žiadosti v lehote do 30 dní odo dňa doručenia výzvy prevádzkovateľovi. Na základe odôvodnenej písomnej žiadosti prevádzkovateľa môže inšpekcia lehotu podľa prvej vety predĺžiť najviac o 30 dní.

(4)
Ak je žiadosť úplná a je zistený okruh účastníkov konania, dotknutých orgánov a cudzích dotknutých orgánov, inšpekcia bezodkladne
a)
písomne upovedomí účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania a určí účastníkom konania a dotknutým orgánom primeranú lehotu na vyjadrenie, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní; ak je počet účastníkov konania podľa § 9 ods. 2 vyšší ako 20, upovedomí ich o začatí konania verejnou vyhláškou, ktorú zverejní na svojom webovom sídle,

b)
účastníkom konania okrem prevádzkovateľa a dotknutým orgánom doručí stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom podľa § 7 ods. 1 písm. l) spolu s informáciou, kde je možné nahliadnuť do žiadosti, príloh a robiť z nej kópie, odpisy alebo výpisy,

c)
zverejní žiadosť na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania okrem príloh k žiadosti, ktoré nie sú dostupné v elektronickej podobe, a najmenej na 15 dní zverejní stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom podľa § 7 ods. 1 písm. l), o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli; prílohy k žiadosti, ktoré neboli zverejnené na webovom sídle, musia byť na vyžiadanie prístupné všetkým účastníkom konania,

d)
zverejní na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a najmenej na 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvu dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu dotknutej verejnosti a výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania s lehotou najmenej 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy na webovom sídle spolu s informáciami,
1.
na ktorom mieste možno nahliadnuť do žiadosti spolu s prílohami,

2.
či sa pre prevádzku vyžadovalo posudzovanie jej vplyvu na životné prostredie alebo cezhraničné posudzovanie jej vplyvu na životné prostredie a či bolo vykonané,8)

3.
ktoré orgány majú v konaní postavenie dotknutých orgánov,

4.
o podrobnostiach týkajúcich sa konania pri aktualizácii podmienok pri podstatnej zmene povolenia,

5.
o možnosti účastníka konania požiadať o nariadenie ústneho pojednávania a o skutočnosti, že ak o nariadenie ústneho pojednávania účastník konania nepožiada, inšpekcia ústne pojednávanie nemusí nariadiť, ak § 15 ods. 1 neustanovuje inak,

e)
požiada obec, ktorá je účastníkom konania, aby do troch pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti zverejnila žiadosť okrem príloh k žiadosti, ktoré nie sú dostupné v elektronickej podobe, na svojom webovom sídle a zároveň na úradnej tabuli obce alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom, a to
1.
žiadosť a údaje v rozsahu podľa písmena c),

2.
výzvu a informácie v rozsahu podľa písmena d),

f)
písomne upovedomí o začatí konania cudzí dotknutý orgán a doručí mu jedno vyhotovenie žiadosti spolu s informáciami podľa písmena d) v čase ich zverejnenia, ak ide o povoľovanie novej prevádzky alebo podstatnej zmeny v činnosti prevádzky a ak nová prevádzka alebo podstatná zmena v činnosti prevádzky má pravdepodobne významné nepriaznivé účinky na životné prostredie iného členského štátu Európskej únie alebo ak o to cudzí dotknutý orgán požiada v prípade, že je pravdepodobne významne dotknutý prevádzkovaním prevádzky.

(5)
Inšpekcia na základe odôvodnenej žiadosti účastníka konania alebo dotknutého orgánu predĺži lehotu na vyjadrenie k žiadosti, ak účastník konania alebo dotknutá osoba nemohli bez vlastného zavinenia náležite preskúmať žiadosť a vyjadriť sa k nej. O predĺžení lehoty inšpekcia bezodkladne upovedomí ostatných účastníkov konania a ostatné dotknuté orgány. Predĺžením lehoty jednému účastníkovi konania alebo jednému dotknutému orgánu sa predlžuje lehota všetkým účastníkom konania a všetkým dotknutým orgánom.

(6)
Postup podľa odsekov 4 a 5 sa uplatní vždy, ak ide o konanie o
a)
vydanie povolenia pre nové prevádzky,

b)
vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu,

c)
vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovať § 21 ods. 7,

d)
zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa § 33 ods. 1 písm. a) až e).

(7)
Ak ide o konanie o vydanie zmeny povolenia neuvedenej v odseku 6, zrušenie povolenia podľa § 29 alebo o konanie podľa § 33 ods. 5, inšpekcia môže upustiť od
a)
náležitosti žiadosti a príloh žiadosti podľa § 7,

b)
zverejnenia žiadosti podľa odseku 4 písm. c),

c)
zverejnenia výzvy a informácií podľa odseku 4 písm. d),

d)
požiadania obce podľa odseku 4 písm. e),

e)
ústneho pojednávania.“.

18.
V § 13 ods. 3 a § 15 ods. 1 písm. c) sa slovo „námietky“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovom „pripomienky“ v príslušnom gramatickom tvare.
19.
V § 15 ods. 3 prvá veta znie: „Osoby prizvané na ústne pojednávanie môžu svoje pripomienky uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní; na neskôr uplatnené pripomienky sa neprihliada.“.
20.
§ 16 vrátane nadpisu znie:

㤠16
Zastavenie konania
Inšpekcia zastaví konanie, okrem dôvodov uvedených v osobitných predpisoch,47a) ak
a)
prevádzkovateľ vzal žiadosť späť, pričom na jej späťvzatie sa nevyžaduje súhlas ostatných účastníkov konania,

b)
prevádzkovateľ sa bezdôvodne odmietol zúčastniť na zhromaždení obyvateľov obce alebo na ústnom pojednávaní, hoci bol riadne prizvaný,

c)
prevádzkovateľ nepredloží východiskovú správu vypracovanú na základe podkladov odborne spôsobilej osoby,40)

d)
zistí na základe zisťovania podkladu povolenia podľa § 18 nesplnenie požiadaviek podľa tohto zákona alebo podľa osobitných predpisov upravujúcich konania,47b) ktoré sú súčasťou integrovaného povoľovania.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 47a a 47b znejú:

„47a)
§ 30 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
§ 38 zákona č. 24/2006 Z. z.

47b)
Napríklad zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 8 ods. 6 zákona č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 137/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 258/2011 Z. z.“.

21.
V § 18 ods. 1 sa slová „z verejného“ nahrádzajú slovom „zo“.
22.
§ 19 vrátane nadpisu znie:

㤠19
Vydanie povolenia
(1)
Inšpekcia vydá povolenie, ktorým sa povoľuje činnosť v prevádzke, ak znečisťovanie z nej nespôsobí prekročenie normy kvality životného prostredia a ak sú súčasne splnené aj ostatné podmienky podľa tohto zákona a osobitných predpisov upravujúcich konania,47b) ktoré sú súčasťou integrovaného povoľovania.

(2)
Ak znečisťovanie z prevádzky spôsobuje prekračovanie normy kvality životného prostredia a prekročenie normy kvality životného prostredia nemožno odstrániť, inšpekcia vydá rozhodnutie, v ktorom určí opatrenia na dosiahnutie noriem kvality životného prostredia a termín, dokedy má prevádzkovateľ tieto opatrenia vykonať. Ak prekročenie normy kvality životného prostredia nemožno odstrániť alebo ak prevádzkovateľ nevykonal opatrenia uložené rozhodnutím inšpekcie v určenom termíne, vydá inšpekcia rozhodnutie, ktorým nariadi činnosť v prevádzke obmedziť, alebo vydá rozhodnutie o zastavení činnosti v prevádzke.

(3)
Inšpekcia rozhodne do 60 dní odo dňa ústneho pojednávania, najneskôr však do piatich mesiacov odo dňa začatia konania. Ak sa v konaní nevyžaduje ústne pojednávanie, inšpekcia rozhodne najneskôr do štyroch mesiacov od začatia konania. Ak je konanie prerušené, tieto lehoty neplynú.

(4)
Ak nemožno vzhľadom na povahu veci rozhodnúť v lehotách podľa odseku 3, ministerstvo môže lehotu primerane predĺžiť.

(5)
Prevádzkovateľ je povinný ohlásiť inšpekcii vopred každú zmenu činnosti v prevádzke, ktorá sa nevzťahuje na podstatnú zmenu. Zmenu činnosti v prevádzke, ktorá sa nevzťahuje na podstatnú zmenu, môže prevádzkovateľ uskutočniť len na základe písomného oznámenia inšpekcie, že proti jej uskutočneniu nemá pripomienky; toto oznámenie inšpekcia zašle prevádzkovateľovi do 60 dní odo dňa doručenia ohlásenia zmeny činnosti v prevádzke inšpekcii, inak platí, že inšpekcia nemá pripomienky.“.

23.
V § 20 ods. 1 prvá veta znie: „Prevádzkovateľ oznámi plánovanú podstatnú zmenu a podá žiadosť o vydanie povolenia pri zmene činnosti v prevádzke.“.
24.
V § 22 ods. 6 sa slová „určujú výnimky“ nahrádzajú slovami „určujú odchylné hodnoty“, slová „udelenie výnimky“ nahrádzajú slovami „určenie odchylnej hodnoty z emisných limitov“, slová „na základe udelenej výnimky“ sa nahrádzajú slovami „na základe udelenej odchylnej hodnoty z emisných limitov“ a slovo „Výnimky“ sa nahrádza slovami „Odchylné hodnoty“.
25.
V § 26 odsek 1 znie:

„(1)
Prevádzkovateľ je povinný
a)
vykonávať činnosť v prevádzke v súlade s vydaným povolením a udržiavať prevádzku pod nepretržitým dohľadom,

b)
udržiavať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení,

c)
ohlásiť inšpekcii akékoľvek plánované zmeny v činnosti prevádzky alebo zariadenia, ktoré môžu mať vplyv na životné prostredie,

d)
oznamovať údaje do národného registra znečisťovania,53)

e)
ohlásiť inšpekcii vopred každú zmenu činnosti v prevádzke, ktorá sa nevzťahuje na podstatnú zmenu.“.

26.
V § 26 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto vety: Ak prevádzkovateľ nie je povinný vypracovať východiskovú správu, po definitívnom ukončení činnosti prijme opatrenia zamerané na odstránenie, kontrolu, izoláciu alebo zníženie množstva nebezpečných látok tak, aby miesto prevádzky po zohľadnení jeho súčasného využívania alebo schváleného budúceho využívania nepredstavovalo žiadne významné riziko pre ľudské zdravie alebo životné prostredie v dôsledku kontaminácie pôdy a podzemnej vody vykonávaním povolených činností, pričom je povinný zohľadniť aj opis miesta prevádzky podľa § 7 ods. 1 písm. c).“.
27.
V § 28 ods. 2 sa slová „§ 26 ods. 3 a 4“ nahrádzajú slovami „§ 26 ods. 3 až 5“.
28.
Nadpis § 29 znie: „Zrušenie povolenia“.
29.
V § 29 sa odsek 1 vypúšťa.

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 1 až 3.

30.
V § 31 ods. 3 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a obsahu záznamu“.
31.
V § 31 sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
spôsobe určenia podmienok kritérií na určenie odchylných hodnôt emisných limitov z dôvodu geografickej polohy alebo miestnych podmienok životného prostredia príslušnej prevádzky alebo technických charakteristík príslušnej prevádzky a ich vyhodnotenia s prihliadnutím na neúmerné zvýšenie nákladov v porovnaní s environmentálnym prínosom.“.

32.
V § 32 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „a záväzné stanovisko o predbežnom prerokúvaní žiadosti“.
33.
V § 32 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c)
vydáva potvrdenie o uzatvorení skládky odpadov a potvrdenie na čerpanie finančnej rezervy,“.

Doterajšie písmená c) až g) sa označujú ako písmená d) až h).

34.
V § 32 sa odsek 1 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i)
rozhoduje o obmedzení činnosti prevádzky alebo o zastavení činnosti v prevádzke alebo v jej časti.“.

35.
V § 34 ods. 1 druhej vete sa nad slovom „povolenia“ vypúšťa odkaz 61. Poznámka pod čiarou k odkazu 61 sa vypúšťa.
36.
V § 34 ods. 3 písm. e) sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 9“.
37.
V § 34 odsek 11 znie:

„(11)
Inšpekcia doručí prevádzkovateľovi správu o kontrole do dvoch mesiacov od vykonania prvého miestneho zisťovania v prevádzke, v ktorej sa uskutočnila kontrola. Inšpekcia prerokuje s prevádzkovateľom výsledky vykonanej kontroly prevádzky, len ak boli kontrolou zistené nedostatky, a to v lehote do 15 dní odo dňa doručenia správy o kontrole. Prevádzkovateľ je povinný na výzvu inšpekcie prerokovať výsledky vykonanej kontroly.“.

38.
V § 35 ods. 2 písm. a) sa nad slovo „nápravu,“ umiestňuje odkaz 63a.

Poznámka pod čiarou k odkazu 63a znie:

„63a)
Napríklad § 66 ods. 5 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 137/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

39.
V § 35 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.

Poznámky pod čiarou k odkazom 64 až 67 sa vypúšťajú.

40.
V § 36 ods. 1 sa za slovo „dokladov“ vkladajú slová „používať technické prostriedky na zhotovenie fotodokumentácie a videodokumentácie potrebnej na zdokumentovanie stavu veci na mieste“.
41.
§ 36 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5)
Na výkon štátneho dozoru sa primerane vzťahuje osobitný predpis.67a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 67a znie:

„67a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.“.

42.
Nadpis nad § 37 sa vypúšťa.
43.
V § 37 odseky 1 až 3 znejú:

„(1)
Inšpekcia uloží pokutu prevádzkovateľovi, ktorý
a)
neoznámil údaje a informácie podľa § 33 ods. 4 písm. i),

b)
nevedie evidenciu a neuchováva údaje po určený čas podľa § 33 ods. 4 písm. h),

c)
nepodal žiadosť na základe výzvy inšpekcie podľa § 11 ods. 3,

d)
nepodal v určenej lehote na výzvu inšpekcie žiadosť o zmenu povolenia podľa § 20 ods. 2,

e)
nevykonal dodatočné nápravné opatrenie uložené inšpekciou podľa § 33 ods. 4 písm. f),

f)
nesplnil povinnosť vypracovať východiskovú správu podľa § 8,

g)
nesplnil povinnosti podľa § 26 ods. 1 písm. d), § 26 ods. 5 alebo podľa § 33 ods. 4 písm. g),

h)
neposkytol osobe vykonávajúcej štátny dozor pravdivé alebo úplné informácie a vysvetlenia podľa § 33 ods. 4 písm. a),

i)
neoznámil zmenu činnosti v prevádzke podľa § 26 ods. 1 písm. c) alebo neohlásil zmenu činnosti v prevádzke podľa § 26 ods. 1 písm. e),

j)
uviedol v žiadosti podľa § 7 alebo v konaní podľa § 3 ods. 1 nepravdivé alebo neúplné údaje, ktoré môžu mať vplyv na integrované povoľovanie,

k)
neoznámil bez zbytočného odkladu vzniknutú haváriu alebo inú mimoriadnu udalosť, alebo nadmerný okamžitý únik emisií alebo látok do okolitého prostredia podľa § 33 ods. 4 písm. d),

l)
nevykonal opatrenia podľa § 21 ods. 2 písm. m) po definitívnom ukončení činností,

m)
vykonáva činnosť v prevádzke bez povolenia alebo neplní povinnosti podľa § 26 ods. 1 písm. a) a b),

n)
neobmedzil činnosť v prevádzke alebo nezastavil činnosť v prevádzke alebo v jej časti na základe rozhodnutia inšpekcie podľa § 19 ods. 2 alebo podľa § 20 ods. 3,

o)
nesplnil povinnosti podľa § 26 ods. 2,

p)
nesplnil informačnú povinnosť podľa § 33 ods. 4 písm. c),

q)
nevykonal opatrenie uložené inšpekciou podľa § 33 ods. 4 písm. e).

(2)
Za porušenie povinností podľa odseku 1 písm. a) až d), g) až i) a p) inšpekcia uloží prevádzkovateľovi pokutu od 100 eur do 33 000 eur.

(3)
Za porušenie povinností podľa odseku 1 písm. e), f), j) až o) a q) inšpekcia uloží prevádzkovateľovi pokutu od 1000 eur do 333 000 eur.“.

44.
Slová „zainteresovaná verejnosť“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „dotknutá verejnosť“ v príslušnom gramatickom tvare.“
45.
Za § 40b sa vkladá § 40c, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠40c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016
(1)
Začaté a neskončené konania sa skončia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2015.

(2)
Začaté a neskončené konania o uložení pokuty sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2015.“.

46.
V prílohe č. 1 v bode 6.4 sa vypúšťa označenie písmen c) a d) a označenie písmena e) sa nahrádza označením písmena c).
47.
V prílohe č. 1 bode 6.11 sa poznámka pod čiarou k odkazu 14 nahrádza poznámkou pod čiarou k odkazu 75a, ktorá znie:

„75a)
§ 36 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 336/2012 Z. z., zákona č. 339/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 439/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 40/2013 Z. z., zákona č. 72/2013 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 144/2013 Z. z., zákona č. 154/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 319/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 387/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 84/2014 Z. z., zákona č. 152/2014 Z. z., zákona č. 162/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 262/2014 Z. z., zákona č. 293/2014 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 40/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 120/2015 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z. a zákona č. 129/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 14 sa za slovom „konanie“ bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak správnym orgánom je okresný úrad, splatný poplatok alebo splatný doplatok vymáha Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.“.
2.
V sadzobníku správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie položka 171a znie:

„Položka 171a

a)
Vydanie integrovaného povolenia
pre novú prevádzku39cb) .................................1 400 eur

b)
Vydanie integrovaného povolenia
pre podstatnú zmenu v prevádzke 39cc) ............500 eur

Splnomocnenie

Správny orgán môže znížiť poplatok podľa písmena b) tejto položky až o 50 % v závislosti od rozsahu a náročnosti posudzovania prevádzky alebo zmeny v nej.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 39ca sa vypúšťa.

Čl. IV

Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 230/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 532/2005 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 384/2009 Z. z., zákona č. 134/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 306/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z. a zákona č. 409/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 51 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2)
Rozhodnutím podľa odseku 1 možno správu drobného vodného toku alebo jeho uceleného úseku previesť na správcu lesného majetku vo vlastníctve štátu,60a) ak pozemkami, ktoré spravuje, preteká viac ako jedna polovica celkovej dĺžky drobného vodného toku alebo jeho uceleného úseku.“.

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

Poznámka pod čiarou k odkazu 60a znie:

„60a)
§ 2 písm. q) zákona č. 326/2005 Z. z.“.

2.
§ 53a vrátane nadpisu znie:

㤠53a
Povinnosti vlastníka pozemku, na ktorom je hydromelioračná stavba umiestnená, a povinnosti a oprávnenia vlastníka hydromelioračnej stavby
(1)
Vlastník pozemku, jeho správca alebo užívateľ, na ktorom je hydromelioračná stavba umiestnená, je povinný
a)
strpieť hydromelioračnú stavbu alebo jej časť na svojom pozemku,

b)
strpieť, aby vlastník, správca alebo užívateľ hydromelioračnej stavby alebo jej časti v nevyhnutnej miere vstupoval na pozemky, na ktorých je hydromelioračná stavba alebo jej časť umiestnená, v súvislosti s jej prevádzkou, údržbou, opravou alebo stavebnou úpravou,

c)
pri užívaní pozemku počínať si tak, aby svojou činnosťou nepoškodzoval hydromelioračnú stavbu alebo jej časť a neporušoval a ani inak negatívne neovplyvňoval funkčnosť, bezpečnosť, spoľahlivosť a prevádzku hydromelioračnej stavby alebo jej časti, inak zodpovedá za škodu, ktorú svojou činnosťou spôsobil,

d)
ohlásiť vlastníkovi, správcovi alebo užívateľovi hydromelioračnej stavby alebo jej časti vzniknuté závady alebo nutnosť vykonať opravy na hydromelioračnej stavbe alebo jej časti.

(2)
Vlastník, správca alebo užívateľ hydromelioračnej stavby alebo osoby, s ktorými má vlastník, správca alebo užívateľ hydromelioračnej stavby upravený právny vzťah, sú v súvislosti s prevádzkou, údržbou, opravou alebo stavebnou úpravou hydromelioračnej stavby alebo jej časti oprávnení vstupovať na pozemky, na ktorých je hydromelioračná stavba alebo jej časť umiestnená a v nevyhnutnej miere vstupovať na pozemky do vzdialenosti 5 m na obidve strany od líniovej časti hydromelioračnej stavby. Vlastník, správca alebo užívateľ hydromelioračnej stavby činnosti vykonávané osobami, s ktorými má upravený právny vzťah, riadi, kontroluje a za vykonané činnosti zodpovedá.

(3)
Pri povoľovaní uskutočnenia, stavebnej úpravy alebo zmeny časti hydromelioračnej stavby mimo zastavaného územia obce, orgán štátnej vodnej správy rozhodne o podmienkach, za akých ich možno vykonať na cudzom pozemku. Oprávnenia vlastníka, správcu alebo užívateľa hydromelioračnej stavby na uskutočnenie, stavebnú úpravu alebo zmenu časti hydromelioračnej stavby vznikajú nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia orgánu štátnej vodnej správy.

(4)
Vlastník, správca alebo užívateľ hydromelioračnej stavby alebo kanála, ktorý je súčasťou hydromelioračnej stavby, nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou.60)

(5)
Na kanál, ktorý je súčasťou hydromelioračnej stavby, sa v primeranej miere vzťahujú ustanovenia § 43 ods. 2 a 4 až 7, § 47 a § 49 ods. 1 písm. b) a c).“.

Čl. V

Zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 399/2014 Z. z. sa mení takto:

1.
V § 18 ods. 6 sa na konci písmen a) a b) vypúšťajú slová „administrovanej ministerstvom“.
2.
V § 26 ods. 4 sa vypúšťajú slová „a zašle Komisii na notifikáciu“.

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2015 okrem čl. I a II, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2016, čl. III stráca účinnosť 31. decembra 2015.

Andrej Kiska v. r.Peter Pellegrini v. r.Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore