Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: 399/2014 účinný od 01.09.2016

Platnosť od: 30.12.2014
Účinnosť od: 01.09.2016
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Daňové právo, Obchod a podnikanie, Živnostenské podnikanie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDS1EUPP1ČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: 399/2014 účinný od 01.09.2016
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 399/2014 s účinnosťou od 01.09.2016
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 1 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).

2.
V § 1 písm. b) sa za slovom "lietadiel" čiarka nahrádza slovom "a" a vypúšťajú sa slová "a ostatných účastníkov systému obchodovania".
3.
V § 2 písm. c) sa vypúšťajú slová "a znečisťujúcich látok".
4.
V § 2 sa vypúšťa písmeno e).

Doterajšie písmená f) až o) sa označujú ako písmená e) až n).

5.
V § 3 ods. 2 písm. f) sa slová "vypúšťaných skleníkových plynov" nahrádzajú slovami "vypúšťaných emisií skleníkových plynov".
6.
V § 3 ods. 2 písm. f) a § 5 ods. 3 písm. b) sa slová "osobitného predpisu1)" nahrádzajú slovami "osobitného predpisu1) a prílohy č. 3a".
7.
§ 4 sa vypúšťa.

Poznámky pod čiarou k odkazom 3 a 4 sa vypúšťajú.

8.
V nadpise § 5 sa vypúšťajú slová "a povolenia na vypúšťanie znečisťujúcich látok do ovzdušia".
9.
V § 5 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 2 až 6.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 sa vypúšťa.

10.
V § 5 odsek 2 znie:

„(2)
Povolenie na vypúšťanie emisií skleníkových plynov sa môže vzťahovať na jednu prevádzku alebo na viac prevádzok na tom istom mieste prevádzkovaných tým istým prevádzkovateľom.“.

11.
V § 5 ods. 3 až 5, § 6 nadpise, § 6 ods. 3 na konci vety, § 6 ods. 5, § 27 a 28 sa slovo "povolenie" vo všetkých tvaroch nahrádza slovami "povolenie na vypúšťanie emisií skleníkových plynov" v príslušnom tvare.
12.
V § 5 ods. 3 písm. b) sa vypúšťajú slová "alebo znečisťujúcich látok, ktorý bol schválený, alebo schválenie návrhu takého postupu".
13.
V § 5 ods. 3 písm. c) sa vypúšťajú slová "alebo znečisťujúcich látok".
14.
V § 6 odsek 1 znie:

„(1)
Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne oznámiť okresnému úradu každú plánovanú zmenu činnosti prevádzky a každú významnú zmenu kapacity prevádzky,8) ktorá môže byť dôvodom na zmenu povolenia na vypúšťanie emisií skleníkových plynov alebo na vyradenie zo schémy obchodovania. Okresný úrad zmení povolenie na vypúšťanie emisií skleníkových plynov, ak je to potrebné, alebo vydá rozhodnutie o vyradení prevádzky zo schémy obchodovania, ak jej prevádzkovateľ nezostane dobrovoľným účastníkom schémy obchodovania. Na konanie o zmene povolenia na vypúšťanie emisií skleníkových plynov sa primerane vzťahujú § 3 ods. 4 a § 5.“.

15.
V § 6 ods. 5 sa vypúšťajú slová "alebo § 4".
16.
V poznámke pod čiarou k odkazu 9 sa citácia "Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1193/2011 zo dňa 18. novembra 2011, ktorým sa zriaďuje register Únie na obdobie obchodovania začínajúce 1. januára 2013 a na nasledujúce obdobia obchodovania v rámci systému Únie na obchodovanie s emisnými kvótami podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES a rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 280/2004/ES a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 2216/2004 a (EÚ) č. 920/2010 (Ú. v. EÚ L 315, 29. 11. 2011)." nahrádza citáciou "Nariadenie Komisie (EÚ) č. 389/2013, ktorým sa zriaďuje register Únie podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES a rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady č. 280/2004/ES a č. 406/2009/ES a ktorým sa zrušujú nariadenia Komisie (EÚ) č. 920/2010 a č. 1193/2011 (Ú. v. EÚ L 122, 3. 5. 2013).".
17.
V § 7 odseky 4 až 6 znejú:

„(4)
Žiadateľ, ktorý chce byť účastníkom schémy obchodovania a nie je povinným účastníkom schémy obchodovania alebo dobrovoľným účastníkom schémy obchodovania, podáva vnútroštátnemu správcovi žiadosť o otvorenie účtu v registri, ktorá obsahuje
a)
identifikačné údaje, ktorými sú obchodné meno, sídlo a miesto podnikania, právna forma právnickej osoby a identifikačné číslo organizácie, ak je pridelené,

b)
meno a priezvisko, bydlisko a rodné číslo, ak ide o fyzickú osobu,

c)
údaje podľa osobitného predpisu.10)

(5)
Vnútroštátny správca zriadi účet kvót žiadateľovi do 20 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti podľa odseku 4. V konaní o žiadosti o účasť v schéme obchodovania sa postupuje podľa osobitného predpisu.9)

(6)
Povinný účastník schémy obchodovania a dobrovoľný účastník schémy obchodovania sú povinní do 20 pracovných dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti povolenia na vypúšťanie skleníkových plynov alebo schválenia monitorovacieho plánu prevádzkovateľa lietadla poskytnúť vnútroštátnemu správcovi informácie podľa osobitného predpisu10a) a predložiť žiadosť o zriadení účtu kvót v registri.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 10 a 10a znejú:

„10)
Prílohy III až VIII nariadenia Komisie (EÚ) č. 389/2013.

10a)
Príloha IV nariadenia Komisie (EÚ) č. 389/2013.“.

18.
V § 7 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

„(7)
Vnútroštátny správca zriadi účet kvót v registri povinnému účastníkovi schémy obchodovania a dobrovoľnému účastníkovi schémy obchodovania do 20 pracovných dní odo dňa prijatia informácií a žiadosti o zriadenie účtu kvót v registri podľa odseku 6. V konaní o zriadení účtu kvót v registri sa postupuje podľa osobitného predpisu.9)“.

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 8.

19.
V § 7 ods. 8 sa za slovom "účtami "vkladá slovo "kvót".
20.
§ 8 sa vypúšťa.
21.
V § 10 ods. 1 sa slová "Bezodplatné kvóty sa nezapíšu prevádzkovateľovi prevádzky" nahrádzajú slovami "Vnútroštátny správca nezapíše bezodplatné kvóty prevádzkovateľovi".
22.
V § 10 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.
23.
V § 10 ods. 6 a 7 sa slovo "zapíše" nahrádza slovom "pridelí".
24.
V § 10 ods. 8 sa slovo "nezapíše" nahrádza slovom "nepridelí".
25.
V § 10 ods. 9 prvej vete, § 11 ods. 1 úvodnej vete a ods. 2 sa vypúšťa slovo "prevádzky".
26.
V § 10 sa vypúšťa odsek 10.
27.
V § 11 ods. 3 písm. c) sa slová "§ 2 písm. f)" nahrádzajú slovami "§ 2 písm. e)".
28.
V § 11 sa odsek 3 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
vo výrobe elektrickej energie z vodných elektrární s výkonom viac ako 20 MW.“.

29.
V § 11 odsek 4 znie:

„(4)
Povinní účastníci schémy obchodovania môžu na pokrytie emisií skleníkových plynov podľa odseku 1 písm. b) použiť jednotky certifikovaného zníženia emisií (CER) a jednotky zníženia emisií (ERU) v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.11a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:

„11a)
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1123/2013 z 8. novembra 2013 o určení práv používať medzinárodné kredity v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES (Ú. v. EÚ L 299/32, 9. 11. 2013).“.

30.
V § 12 odsek 3 znie:

„(3)
Prevádzkovateľom lietadla je osoba, ktorá prevádzkuje lietadlo, ktoré vykonáva leteckú činnosť uvedenú v prílohe č. 1 tabuľke D, alebo vlastník lietadla, ak osoba, ktorá prevádzkuje lietadlo nie je známa alebo nie je určená vlastníkom lietadla.“.

31.
§ 12 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4)
Prevádzkovateľom komerčnej leteckej dopravy je osoba, ktorá za úhradu poskytuje verejnosti služby pravidelnej leteckej dopravy alebo nepravidelnej leteckej dopravy prepravujúcej cestujúcich, náklad alebo poštu.“.

32.
V § 13 ods. 2 prvá veta znie: "Prevádzkovateľ lietadla zisťuje a vykazuje údaje o emisiách skleníkových plynov v rozsahu a postupom podľa osobitného predpisu1) a prílohy č. 3a a v súlade s monitorovacím plánom na zisťovanie a vykazovanie emisií skleníkových plynov podľa osobitného predpisu.1)".
33.
§ 16 sa vypúšťa.

Poznámky pod čiarou k odkazom 13 a 14 sa vypúšťajú.

34.
V § 17 ods. 1 sa za slovo "zapisovania," vkladá slovo "prideľovania,".
35.
V § 18 ods. 1 sa vypúšťa slovo "prevádzok".
36.
V § 18 ods. 6 úvodnej vete sa slová "kapitoly ministerstva" nahrádzajú slovami "Environmentálneho fondu".
37.
V § 18 ods. 6 písm. a) sa slová "50 %" nahrádzajú slovami "30 %".
38.
V § 18 ods. 6 písm. b) sa slová "10 %" nahrádzajú slovami "30 %".
39.
V § 18 ods. 6 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: "a na náklady spojené s odborným a administratívnym zabezpečením plnenia záväzkov Slovenskej republiky v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov.16a)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:

„16a)
§ 4 ods. 1 písm. m) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 414/2012 Z. z.“.

40.
V § 18 sa odsek 6 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
20 % sa použije na podporu činností na účely ustanovené osobitným predpisom.16b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16b znie:

„16b)
§ 4 ods. 1 písm. i) až l) a n) zákona č. 587/2004 Z. z. v znení zákona č. 414/2012 Z. z.“.

41.
V § 18 ods. 7 sa vypúšťajú slová "je do výšky 20 % príjmom Environmentálneho fondu a" a slovo "ho".
42.
V § 18 ods. 9 a 10 sa slová "odsekov 6 a 7" nahrádzajú slovami "odseku 6".
43.
§ 18 sa dopĺňa odsekmi 11 a 12, ktoré znejú:

„(11)
Ministerstvo spravuje priznané jednotky a môže s nimi obchodovať formou priameho predaja, sprostredkovane alebo na dražbe. Ak ministerstvo priznané jednotky predá, pri evidencii prevodu sa primerane použijú ustanovenia § 20. Peňažné prostriedky získané z predaja priznaných jednotiek sú príjmom Environmentálneho fondu a možno ich použiť ako výdavok aj v budúcich rokoch.

(12)
Finančné prostriedky podľa odseku 6 poskytuje Environmentálny fond.“.

44.
§ 19 sa vypúšťa.

Poznámka pod čiarou k odkazu 17 sa vypúšťa.

45.
V § 20 ods. 1 písmeno b) znie:

„b)
účastníkmi schémy obchodovania podľa písmena a) a zahraničnými účastníkmi schémy obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Európskej únii.“.

46.
V § 20 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).
47.
V § 20 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: "podľa osobitného predpisu9)".
48.
V § 20 ods. 4 sa za slová "§ 21 ods. 1 písm. b)" vkladajú slová "a § 21 ods. 2 písm. b)".
49.
V § 20 ods. 5 sa slová "správcu registra" nahrádzajú slovami "vnútroštátneho správcu".
50.
V § 20 ods. 6 sa vypúšťajú slová "alebo kvóty znečisťujúcich látok".
51.
V § 20 odseky 7 a 8 znejú:

„(7)
Prevádzkovateľ lietadla odovzdá do 30. apríla kalendárneho roka množstvo kvót, ktoré sa rovná celkovým emisiám z leteckých činností uvedených v prílohe č. 1 tabuľke D, ktoré uskutočnil za predchádzajúci kalendárny rok, a boli overené v súlade s kritériami podľa osobitného predpisu19) a prílohy č. 3b.

(8)
Prevádzkovateľ odovzdá do 30. apríla kalendárneho roka množstvo iných kvót ako kvót vydaných podľa § 14 a 15 rovnajúce sa celkovým emisiám z prevádzky počas predchádzajúceho kalendárneho roka, ktoré boli overené v súlade s kritériami podľa osobitného predpisu19) a prílohy č. 3b.“.

52.
V § 21 odseky 1 až 3 znejú:

„(1)
Prevádzkovateľ alebo dobrovoľný účastník schémy obchodovania, okrem prevádzkovateľa, ktorý prevádzkuje úložisko na účely trvalého ukladania oxidu uhličitého do geologického prostredia podľa osobitného predpisu,20) je povinný
a)
predložiť okresnému úradu každoročne do 1. marca správu o emisiách skleníkových plynov z prevádzky počas predchádzajúceho kalendárneho roka overenú overovateľom ako správnu v súlade s kritériami podľa osobitného predpisu19) a prílohy č. 3b,

b)
odovzdať kvóty skleníkových plynov podľa § 20 ods. 8, pričom povinní účastníci schémy obchodovania nemôžu na tento účel použiť priznané jednotky,

c)
plniť povinnosti podľa písmen a) a b) aj v roku nasledujúcom po kalendárnom roku vyradenia prevádzky zo schémy obchodovania podľa § 6 ods. 1 a 2,

d)
predložiť ministerstvu správu o emisiách skleníkových plynov z prevádzky a správu o overení správy o emisiách skleníkových plynov z prevádzky v elektronickej podobe do 31. marca.

(2)
Prevádzkovateľ lietadla je povinný
a)
predložiť ministerstvu každoročne do 1. marca správu o emisiách skleníkových plynov z leteckých činností počas predchádzajúceho kalendárneho roka overenú overovateľom ako správnu v súlade s kritériami podľa osobitného predpisu19) a prílohy č. 3b,

b)
odovzdať kvóty skleníkových plynov podľa § 20 ods. 7, pričom povinní účastníci schémy obchodovania nemôžu na tento účel použiť priznané jednotky,

c)
plniť povinnosti podľa písmen a) a b) aj v roku nasledujúcom po kalendárnom roku, v ktorom bola prevádzkovateľovi lietadla odňatá prevádzková licencia.

(3)
Prevádzkovateľ alebo prevádzkovateľ lietadla nemôžu uskutočňovať ďalšie prevody kvót, ak správa o emisiách skleníkových plynov podľa odseku 1 písm. a) nebola overovateľom podľa § 24 overená ako správna v súlade s kritériami podľa osobitného predpisu;19) to neplatí, ak ide o prevádzkovateľa lietadla, na ktorého sa vzťahuje § 38a ods. 2. Vnútroštátny správca pozastaví prístup k účtu9) prevádzkovateľovi alebo prevádzkovateľovi lietadla, ak neodovzdajú množstvo kvót podľa § 20 ods. 7 alebo § 20 ods. 8.“.

53.
V § 21 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.

Poznámky pod čiarou k odkazom 21 a 22 sa vypúšťajú.

54.
V § 21 ods. 4 písm. b) sa za slovo "dňa" vkladá slovo "zistenia".
55.
V § 21 ods. 4 písm. c) sa slová "do 31. decembra príslušného kalendárneho roka" nahrádzajú slovami "do 31. januára kalendárneho roka nasledujúceho po roku, ktorého sa týka zníženie úrovne činnosti časti prevádzky, zníženie a nasledujúce zvýšenie úrovne činnosti časti prevádzky".
56.
V § 23 sa vypúšťa odsek 4.
57.
§ 24 vrátane nadpisu znie:

㤠24
Overovateľ
(1)
Overovateľ je podnikateľ, ktorý je akreditovaný Slovenskou národnou akreditačnou službou alebo akreditačným orgánom iného členského štátu podľa osobitného predpisu19) v čase vydania správy o overení.

(2)
Podmienky udelenia, odnímania a vzájomného uznávania osvedčenia o akreditácií upravujú osobitné predpisy.23)

(3)
Overovateľ nemôže overovať správu o emisiách skleníkových plynov podľa § 21 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. a), množstvo bezodplatne pridelených kvót a správu o úrovni činnosti častí prevádzky, ak je s prevádzkovateľom personálne, ekonomicky alebo inak zmluvne prepojený.19) Ministerstvo každoročne informuje Slovenskú národnú akreditačnú službu alebo akreditačný orgán iného členského štátu o zistených skutočnostiach podľa osobitného predpisu.23a)

(4)
Ak overovateľ overí správu podľa § 21 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. a) ako správnu, vkladá do tabuľky overených emisií v registri ročné overené emisie postupom podľa osobitného predpisu.9) Ak sa vloženie ročných overených emisií za predchádzajúci rok každoročne nevykoná do 31. marca, vnútroštátny správca zablokuje prevod kvót z účtu prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa lietadla spôsobom podľa osobitného predpisu.9)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 23 a 23a znejú:

„23)
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 600/2012 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v EÚ L 218/30, 13. 8. 2008).

23a)
Čl. 72 nariadenia Komisie (EÚ) č. 600/2012.“.

58.
V § 26 ods. 1 sa vypúšťa písmeno f).

Doterajšie písmená g) až s ) sa označujú ako písmená f) až r).

59.
V § 26 ods. 1 písm. f) sa vypúšťa slovo "nepridelené".
60.
V § 26 ods. 1 písmeno g) znie:

„g)
oznamuje každoročne do 28. februára vnútroštátnemu správcovi množstvo kvót, ktoré má byť bezodplatne pridelené, pre prevádzkovateľov na základe údajov podľa § 21 ods. 4 písm. b) až d), okrem prevádzok, ktoré podliehajú oznámeniu Komisii podľa osobitného predpisu,9)“.

61.
V § 26 ods. 1 písmeno j) znie:

„j)
oznamuje vnútroštátnemu správcovi množstvo bezodplatne pridelených kvót pre prevádzkovateľov lietadiel na základe § 14 alebo § 15, ktoré má byť pridelené každoročne do 28. februára.“.

62.
V § 26 ods. 1 písmeno n) znie:

„n)
predkladá každoročne do 31. marca vnútroštátnemu správcovi potvrdenie o správnosti správy podľa § 21 ods. 2 písm. a),“.

63.
V § 26 ods. 1 sa vypúšťa písmeno q).

Doterajšie písmeno r) sa označuje ako písmeno q).

64.
V § 26 odsek 2 znie:

„(2)
Podrobnosti o používaní elektronického systému nahlasovania vybraných údajov podľa § 3, 21 a 27 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 25 sa vypúšťa.

65.
V § 27 ods. 1 písm. a) a b) sa vypúšťajú slová "alebo systému obchodovania".
66.
V § 27 ods. 1 sa vypúšťajú písmená c) a d).

Doterajšie písmená e) až k) sa označujú ako písmená c) až i).

67.
V § 27 ods. 1 písmeno c) znie:

„c)
vydáva prevádzkovateľom a dobrovoľným účastníkom schémy obchodovania potvrdenia o správnosti správy predloženej podľa § 21 ods. 1 písm. a),“.

68.
V § 27 ods. 1 sa vypúšťa písmeno e).

Doterajšie písmená f) až i) sa označujú ako písmená e) až h).

69.
V § 27 ods. 1 písm. f) sa slová "§ 26 ods. 1 písm. o)" nahrádzajú slovami "§ 26 ods. 1 písm. n)".
70.
V § 27 ods. 1 písm. h) sa vypúšťa slovo "prevádzky".
71.
V § 27 sa odsek 1 dopĺňa písmenami i) až k), ktoré znejú:

„i)
schvaľuje žiadosť overovateľa nevykonať návštevu na mieste podľa osobitného predpisu26a) a správu o zlepšení podľa osobitného predpisu,26b)

j)
vykonáva konzervatívny odhad emisií podľa osobitného predpisu,26c)

k)
informuje ministerstvo o zistených skutočnostiach podľa osobitného predpisu.23a)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 26a až 26c znejú:

„26a)
Čl. 31 nariadenia Komisie (EÚ) č. 600/2012.

26b)
Čl. 69 nariadenia Komisie (EÚ) č. 601/2012.

26c)
Čl. 70 nariadenia Komisie (EÚ) č. 601/2012.“.

72.
V § 27 ods. 2 slová "a), c) a h)" sa nahrádzajú slovami "a) a e)".
73.
V § 28 odsek 1 znie:

„(1)
Okresný úrad, a ak ide o prevádzkovateľa lietadla ministerstvo, uloží prevádzkovateľovi, prevádzkovateľovi lietadla alebo dobrovoľnému účastníkovi schémy obchodovania, ktorý každoročne do 30. apríla neodovzdá do registra kvóty potrebné na pokrytie emisií za predchádzajúci rok podľa § 21 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. b), pokutu 100 eur za každú nepokrytú tonu ekvivalentu oxidu uhličitého emitovaného z prevádzky a lietadla. Zaplatenie pokuty za neodovzdanie kvót nezbavuje prevádzkovateľa, dobrovoľného účastníka schémy obchodovania a prevádzkovateľa lietadla povinnosti odovzdať kvóty rovnajúce sa príslušnému prekročeniu emisií najneskôr pri odovzdávaní kvót za nasledujúci kalendárny rok. Pokuty za neodovzdanie kvót vydaných na obdobie podľa § 9 ods. 1 sa zvýšia v súlade s európskym indexom spotrebiteľských cien.“.

74.
V § 28 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová "alebo 4 alebo § 36".
75.
V § 28 ods. 2 písm. d) sa slová "ods. 5" nahrádzajú slovami "ods. 4".
76.
V § 28 sa vypúšťa odsek 5.

Doterajšie odseky 6 až 9 sa označujú ako odseky 5 až 8.

Poznámka pod čiarou k odkazu 27 sa vypúšťa.

77.
V § 28 odsek 5 znie:

„(5)
Ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle zoznam povinných účastníkov schémy obchodovania a dobrovoľných účastníkov schémy obchodovania, ktorí porušia požiadavku na odovzdanie množstva kvót podľa § 21 ods. 1 písm. b).“.

78.
§ 28 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9)
Ministerstvo po schválení žiadosti Komisiou zabezpečí vykonanie zákazu prevádzky a informuje Komisiu o opatreniach prijatých na vykonanie zákazu.“.

79.
V § 29 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová "a f)".
80.
V § 29 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
rozhodnutia a správy týkajúce sa množstva kvót a ich prideľovania, ako aj monitorovania, podávania správ a overovania emisií.“.

81.
V § 29 ods. 2 sa za slovo "správca" vkladajú slová "do 15. mája v príslušnom kalendárnom roku".
82.
§ 29 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5)
Údaje podľa odseku 1 sa zverejňujú bezodkladne spôsobom, ktorý zabezpečuje nediskriminačný prístup.“.

83.
V § 30 ods. 2 sa na konci slová "písm. e)" nahrádzajú slovami "písm. c)".
84.
§ 31 sa vypúšťa.

Poznámka pod čiarou k odkazu 31 sa vypúšťa.

85.
Za § 38 sa vkladá § 38a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠38a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2015
(1)
Požiadavky pre prevádzkovateľa lietadla ustanovené v § 13 ods. 2 a § 20 ods. 7 na obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2016 sa považujú za splnené, ak ide o emisie z letov
a)
na letiská nachádzajúce sa v štátoch mimo Európskeho hospodárskeho priestoru a z týchto letísk,

b)
medzi letiskom nachádzajúcim sa v najvzdialenejšom regióne podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,43a) a letiskom nachádzajúcim sa v inom regióne Európskeho hospodárskeho priestoru.

(2)
Prevádzkovateľ lietadla z letov medzi letiskami nachádzajúcimi sa v štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru v roku 2013 a overenými emisiami z týchto letov je povinný splniť povinnosti podľa § 21 ods. 2 písm. a) do 1. marca 2015 a podľa § 21 ods. 2 písm. b) do 30. apríla 2015.

(3)
Na účely § 11, 13 a 20 sa overené emisie z iných letov ako z letov podľa odseku 1 považujú za overené emisie prevádzkovateľa lietadla.

(4)
Prevádzkovateľ lietadla nemá povinnosť predkladať plány monitorovania určujúce opatrenia na monitorovanie a podávanie správ o emisiách, ak ide o lety, na ktoré sa vzťahuje odsek 1.

(5)
Prevádzkovateľovi lietadla, na ktorého sa vzťahuje odsek 1, sa vydá počet bezodplatných kvót znížený v pomere k zníženiu povinne odovzdaných kvót podľa odseku 1.

(6)
Ak sú celkové ročné emisie prevádzkovateľa lietadla nižšie ako 25 000 ton CO2, jeho emisie sa považujú za overené, ak boli určené prostredníctvom nástroja na odhadovanie spotreby paliva pre leteckých prevádzkovateľov s nízkym množstvom emisií podľa osobitného predpisu.43b)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 43a a 43b znejú:

„43a)
Čl. 349 Zmluvy o fungovaní Európskej Únie.

43b)
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 606/2010 z 9. júla 2010 o schválení zjednodušeného nástroja na odhadovanie spotreby paliva prevádzkovateľov lietadiel s nízkym množstvom emisií, ktorý vytvorila Európska organizácia pre bezpečnosť letovej prevádzky (Eurocontrol) (Ú. v. EÚ L 175/25, 10. 7. 2010).“.

86.
Za § 40 sa vkladá § 41, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠41
Zrušovacie ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2015
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 10/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje účel využitia výnosov z predaja kvót v dražbách.“.

87.
V prílohe č. 1 sa vypúšťa Tabuľka C.
88.
V prílohe č. 1 sa Tabuľka D dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k)
lety, ktoré by inak patrili pod túto činnosť a ktoré vykonáva nekomerčný prevádzkovateľ lietadiel prevádzkujúci lety s celkovými ročnými emisiami nižšími ako 1 000 ton za rok, uskutočňované od 1. januára 2013 do 31. decembra 2020.“.

89.
V prílohe č. 2 sa vypúšťa Tabuľka B.
90.
Za prílohu č. 3 sa vkladajú prílohy č. 3a a 3b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„Príloha č. 3a k zákonu č. 414/2012 Z. z.
ZÁSADY MONITOROVANIA A ZÁSADY PODÁVANIA SPRÁV
ČASŤ A - Monitorovanie emisií z prevádzok a podávanie správ
Monitorovanie emisií oxidu uhličitého
Emisie oxidu uhličitého sa monitorujú výpočtom alebo na základe merania.
Výpočet
Výpočty emisií oxidu uhličitého sa vykonávajú použitím vzorca:
Údaje o činnosti x emisný faktor x oxidačný faktor
Údaje o činnosti, napríklad spotrebované palivo, rýchlosť výroby, sa vypočítajú na základe dodaných údajov alebo meraní.
Použijú sa akceptované emisné faktory. Emisné faktory špecifické pre jednotlivé činnosti sú prijateľné pre všetky palivá. Štandardné faktory sú prijateľné pre všetky palivá okrem nekomerčných palív (odpadové palivá, ako sú pneumatiky alebo plyny z priemyselných procesov). Štandardy špecifické pre jednotlivé sloje uhlia a štandardy špecifické pre Európsku úniu alebo jednotlivé krajiny produkujúce zemný plyn sa ďalej vypracujú. Štandardné hodnoty IPCC (Medzivládny panel pre klimatické zmeny) sú prijateľné pre produkty rafinérií. Emisný faktor pre biomasu je nula.
Ak emisný faktor nezohľadňuje fakt, že časť uhlíka nezoxidovala, potom sa zohľadní dodatočný oxidačný faktor. Ak sa vypočítali emisné faktory špecifické pre určité činnosti a je v nich už zohľadnená oxidácia, oxidačný faktor sa nemusí použiť.
Použijú sa štandardné oxidačné faktory,1) ak prevádzkovateľ nepreukáže, že faktory špecifické pre jednotlivé činnosti sú presnejšie.
Pre každú činnosť, zariadenie a palivo sa vykoná výpočet zvlášť.
Meranie
Na meranie emisií oxidu uhličitého sa použijú normatívne metódy alebo schválené metódy a musia byť doložené podporným výpočtom emisií.
Monitorovanie emisií iných skleníkových plynov
Na monitorovanie emisií iných skleníkových plynov sa použijú normatívne metódy alebo schválené metódy vytvorené Komisiou v spolupráci so všetkými zainteresovanými stranami.
Podávanie správ o emisiách iných skleníkových plynov
Každý prevádzkovateľ zahrnie do správy o prevádzke nasledujúce informácie:
A. Údaje na identifikáciu prevádzky vrátane
1. názvu prevádzky,
2. adresy, PSČ a krajiny,
3. druhu a počtu činností uvedených v prílohe č. 1 vykonávaných v prevádzke,
4. adresy, telefónneho čísla, faxového čísla a e-mailovej adresy kontaktnej osoby a
5. názvu majiteľa prevádzky a akejkoľvek materskej spoločnosti.

B. Pre každú činnosť uvedenú v prílohe č. 1 vykonávanú v prevádzke, pre ktorú sa emisie počítajú,
1. údaje o činnosti,
2. emisné faktory,
3. oxidačné faktory,
4. celkové emisie a
5. neistotu.1)

C. Pre každú činnosť uvedenú v prílohe č. 1 vykonávanú v prevádzke, pre ktorú sa emisie merajú,
1. celkové emisie,
2. informácie o spoľahlivosti meracích metód a
3. neistotu.1)

D. Pre emisie zo spaľovania musí správa obsahovať aj oxidačný faktor, ak už oxidácia nebola zohľadnená pri vypracovaní emisného faktora pre špecifickú činnosť.
Časť B - Monitorovanie emisií z činností leteckej dopravy a podávanie správ o týchto emisiách
Emisie z činnosti leteckej dopravy sa monitorujú výpočtom. Emisie z činnosti leteckej dopravy sa vypočítavajú pomocou vzorca:
Spotreba paliva x emisný faktor
Spotreba paliva zahŕňa palivo spotrebované pomocným zdrojom. Vždy, keď je to možné, použije sa skutočná spotreba paliva pre každý let, ktorá sa vypočíta pomocou vzorca:
Množstvo paliva, ktoré obsahujú palivové nádrže lietadla pri ukončení tankovania paliva na let - množstvo paliva, ktoré obsahujú palivové nádrže lietadla pri ukončení tankovania
paliva na nasledujúci let + palivo natankované na tento nasledujúci let.
Ak údaje o skutočnej spotrebe paliva nie sú k dispozícii, na odhad údajov o spotrebe paliva sa na základe najvhodnejších dostupných informácií použije štandardná stupňovitá metóda.
Použijú sa štandardné emisné faktory IPCC prevzaté z Usmernení IPCC pre inventarizáciu emisií skleníkových plynov na rok 2006 alebo z následných aktualizácií týchto usmernení, ak emisné faktory špecifické pre danú činnosť, identifikované nezávislými akreditovanými laboratóriami, ktoré používajú všeobecne prijaté analytické metódy, nie sú presnejšie. Emisný faktor pre biomasu je nula.
Pre každý let a pre každé palivo sa urobí samostatný výpočet.
Podávanie správ o emisiách z činnosti leteckej dopravy
Každý prevádzkovateľ lietadla zahrnie do svojej správy podľa § 21 ods. 1 písm. a) tieto informácie:

A. Údaje na identifikáciu prevádzkovateľa lietadla vrátane
1. mena prevádzkovateľa lietadla,
2. jeho riadiaceho členského štátu,
3. jeho adresy, PSČ a krajiny, a ak sú odlišné, jeho kontaktnej adresy v riadiacom členskom štáte,
4. registračných čísel lietadiel a typov lietadiel používaných v období, na ktoré sa vzťahuje správa, na vykonávanie činností leteckej dopravy uvedených v prílohe č. 1 tabuľke D, na ktorých účely je prevádzkovateľom lietadla,
5. čísla osvedčenia prevádzkovateľa lietadla a prevádzkovej licencie, na základe ktorých sa vykonávali činnosti leteckej dopravy uvedené v prílohe č. 1 tabuľke D, na ktorých účely je prevádzkovateľom lietadla, a názvu orgánu, ktorý ich vydal,
6. adresy, telefónneho čísla, faxového čísla a e-mailovej adresy kontaktnej osoby a mena majiteľa lietadla.

B. Pre každý typ paliva, pre ktorý sa vypočítavajú emisie z činnosti leteckej dopravy,
1. spotrebu paliva,
2. emisný faktor,
3. celkové súhrnné emisie zo všetkých letov uskutočnených počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje správa, ktoré spadajú pod činnosti leteckej dopravy uvedené v prílohe č. 1 tabuľke D, na ktorých účely je prevádzkovateľom lietadla,
4. súhrnné emisie z
4.1 letov uskutočnených počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje správa, ktoré patria pod činnosti leteckej dopravy uvedené v prílohe č. 1 tabuľke D, na ktorých účely je prevádzkovateľom lietadla, s odletom z letiska nachádzajúceho sa na území členského štátu a príletom na letisko nachádzajúce sa na území toho istého členského štátu,
4.2 ostatných letov uskutočnených počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje správa, ktoré patria pod činnosti leteckej dopravy uvedené v prílohe č. 1 tabuľke D, na ktorých účely je prevádzkovateľom lietadla,
5. súhrnné emisie z činnosti leteckej dopravy zo všetkých letov uskutočnených počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje správa, ktoré patia pod činnosti leteckej dopravy uvedené v prílohe č. 1 tabuľke D, na ktorých účely je prevádzkovateľom lietadla a ktoré
5.1 odlietali z každého členského štátu a
5.2 prilietali do každého členského štátu z tretej krajiny,
6. neistotu.1)

Príloha č. 3b k zákonu č. 414/2012 Z. z.
KRITÉRIÁ NA OVEROVANIE SPRÁVY O EMISIÁCH SKLENÍKOVÝCH PLYNOV Z PREVÁDZKY ALEBO Z LETECKÝCH ČINNOSTÍ POČAS PREDCHÁDZAJÚCEHO KALENDÁRNEHO ROKA
A. Všeobecné zásady
1. Predmetom overovania sú emisie z každej činnosti uvedenej v prílohe č. 1 tabuľkách A, B a D.
2. Proces overovania obsahuje posúdenie správy podľa § 21 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. a) a posúdenie monitorovania počas predchádzajúceho kalendárneho roku. Overuje sa spoľahlivosť, dôveryhodnosť a presnosť monitorovaných systémov a podávaných údajov a informácií, ktoré sa týkajú emisií, najmä:
2.1. údajov o činnosti, ktorých sa správa týka a súvisiace merania a výpočty,
2.2. výberu a použitia emisných faktorov,
2.3. výpočtov, ktoré viedli k určeniu celkových emisií a
2.4. ak sa používa meranie, vhodnosť výberu a použitia meracích metód.
3. Platnosť emisií sa potvrdzuje, len ak spoľahlivosť a dôveryhodnosť údajov a informácií umožňuje určiť emisie s vysokým stupňom istoty. Pre vysoký stupeň istoty sa vyžaduje, aby prevádzkovateľ alebo prevádzkovateľ lietadla dokázal, že
3.1. oznamované údaje sú bez nezrovnalostí,
3.2. zber údajov sa vykonal v súlade s aplikovateľnými vedeckými normami a
3.3. relevantné záznamy o prevádzke alebo záznamy o lietadle používané na vykonávanie činností leteckej dopravy sú úplné a konzistentné.
4. Overovateľ pri overovaní musí mať prístup do všetkých častí prevádzky a ku všetkým informáciám, ktoré sa týkajú objektu overovania.
5. Overovateľ pri overovaní zohľadňuje, či je prevádzka alebo prevádzkovateľ lietadla registrovaný v systéme environmentálneho manažérstva a auditu spoločenstva (EMAS).
B. Metodológia
1. Strategická analýza
Overovanie je založené na strategickej analýze všetkých činností, ktoré sa vykonávajú v prevádzke, alebo činnosti leteckej dopravy zahrnuté do správy, ktoré vykonáva prevádzkovateľ lietadla. Overovateľ musí mať prehľad o všetkých činnostiach a ich význame vzhľadom k emisiám.

2. Analýza procesov
Overovanie podaných informácií sa uskutočňuje tam, kde je to vhodné, najmä v prevádzke alebo v priestoroch, ktoré používa prevádzkovateľ lietadla na vykonávanie činností leteckej dopravy zahrnutých do správy. Na určenie spoľahlivosti oznamovaných údajov a informácií sa použijú náhodné kontroly na mieste.

3. Analýza rizika
3.1 Všetky zdroje emisií skleníkových plynov v prevádzke alebo v lietadle, za ktoré zodpovedá prevádzkovateľ lietadla, zašlú prevádzkovateľ a prevádzkovateľ lietadla na ohodnotenie, ktorým sa overuje spoľahlivosť údajov za každý zdroj, ktorý prispieva k celkovým emisiám prevádzky alebo lietadla.
3.2 Na základe analýzy sa určujú explicitné zdroje a lietadlá, za ktoré zodpovedá prevádzkovateľ lietadla, s vysokým rizikom chyby a ďalšie aspekty monitorovania a podávania správ, ktoré pravdepodobne môžu prispieť pri určovaní celkových emisií. Toto zahŕňa výber emisných faktorov a výpočty potrebné na určenie emisií z jednotlivých zdrojov a lietadiel. Zvláštnu pozornosť treba venovať zdrojom a lietadlám s vysokým rizikom chyby a hore uvedeným aspektom monitorovacieho postupu.
3.3 Možno použiť každú účinnú metódu kontroly rizika, ktorú prevádzkovateľ alebo prevádzkovateľ lietadla používa, s cieľom minimalizovať stupeň neistoty.1)
4. Správa
V správe o procese potvrdzovania platnosti sa uvedie, či je správa podľa § 21 ods. 1 písm. a) alebo § 21 ods. 2 písm. a) správna. V správe sa uvedú všetky okruhy relevantné pre vykonanú prácu. Potvrdiť, že správa podľa § 21 ods. 1 písm. a) alebo § 21 ods. 2 písm. a) je správna, možno, ak podľa názoru overovateľa nie sú celkové emisie materiálne nesprávne uvedené.

5. Minimálne požiadavky na odbornú spôsobilosť overovateľa
Overovateľ je nezávislý od prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa lietadla, vykonáva svoje činnosti správnym a objektívne profesionálnym spôsobom a pozná

5.1 ustanovenia tohto zákona, ako aj relevantné normy a usmernenia prijaté Komisiou podľa osobitného predpisu,1)
5.2 legislatívne, regulačné a správne opatrenia pre overované činnosti a
5.3 informácie týkajúce sa každého zdroja emisií, najmä ak ide o zber, meranie, výpočet údajov a podávanie správ o nich.
C. Osobitné zásady
Pri overovaní správ o emisiách z leteckej dopravy je potrebné overiť najmä, či
1. sa zohľadnili všetky lety patriace pod činnosť leteckej dopravy uvedenej v prílohe č. 1 tabuľky D; pri plnení úlohy si overovateľ pomáha údajmi z letového poriadku a inými údajmi o premávke prevádzkovateľa lietadla vrátane údajov z Eurocontrolu, ktoré si tento prevádzkovateľ vyžiadal,
2. existuje celková zhoda medzi údajmi o súhrnnej spotrebe paliva a údajmi o palive, ktoré sa zakúpilo alebo inak dodalo do lietadla vykonávajúceho činnosť leteckej dopravy.
D. Osobitné zásady overovania údajov o tonokilometroch predkladaných na účely § 14 a 15
1. Všeobecné zásady a metodika overovania správ o emisiách, ak je to vhodné, sa uplatňujú aj na overovanie údajov o tonokilometroch leteckej dopravy.
2. Je potrebné overiť, či sa v žiadosti prevádzkovateľa podľa § 14 ods. 1 a § 15 ods. 2 brali do úvahy iba lety, ktoré sa skutočne vykonali a ktoré patria pod činnosť leteckej dopravy uvedenú v prílohe č. 1 tabuľke D, za ktorú je prevádzkovateľ lietadla zodpovedný; pri plnení úlohy si overovateľ pomáha údajmi o premávke prevádzkovateľa lietadla vrátane údajov z Eurocontrolu, ktoré si prevádzkovateľ vyžiadal. Overovateľ sa okrem toho presvedčí, či užitočné zaťaženie vykazované prevádzkovateľom lietadla zodpovedá záznamom o užitočnom zaťažení, ktoré vedie prevádzkovateľ na účely bezpečnosti.“.

91.
V doterajšom texte prílohy č. 4 sa za slovami "(Ú. v. EÚ L 87, 31. 3. 2009)" spojka "a" nahrádza čiarkou a na konci vety sa pripája čiarka a tieto slová: "rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady 1359/2013/EÚ zo 17. decembra 2013 (Ú. v. EÚ L 343, 19. 12. 2013) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 421/2014 zo 16. apríla 2014 (Ú. v. EÚ L 129, 30. 4. 2014)".
92.
Slová "obvodný úrad životného prostredia" vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami "okresný úrad" v príslušnom tvare.
93.
Slová "povolenie na vypúšťanie skleníkových plynov do ovzdušia" okrem § 35, slová "povolenie na vypúšťanie skleníkových plynov", slová "povolenie vypúšťať skleníkové plyny" a slová "povolenie na vypúšťanie skleníkových plynov z prevádzky" vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami "povolenie na vypúšťanie emisií skleníkových plynov" v príslušnom tvare.

Čl. II

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 591/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 470/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 17/2007 Z. z., zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 448/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 395/2011 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 314/2012 Z. z., zákona č. 321/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 95/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z. a zákona č. 333/2014 Z. z. sa mení takto:

1.
V § 3 ods. 2 písmeno zf) znie:

„zf)
vykonávanie environmentálneho overovania,“.

2.
V prílohe č. 2 VIAZANÉ ŽIVNOSTI V SKUPINE č. 214 - Ostatné sa vypúšťajú živnosti pod poradovými číslami 69 a 72.

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 336/2012 Z. z., zákona č. 339/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 439/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 40/2013 Z. z., zákona č. 72/2013 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 144/2013 Z. z., zákona č. 154/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 319/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 387/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 84/2014 Z. z., zákona č. 152/2014 Z. z., zákona č. 162/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 262/2014 Z. z., zákona č. 293/2014 Z. z. a zákona č. 335/2014 Z. z. sa mení takto:

V sadzobníku Správnych poplatkov X. časti Životné prostredie sa vypúšťajú položky 171k a 171q. Poznámka pod čiarou k odkazu 39oc sa vypúšťa.

Čl. IV

Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 393/2002 Z. z., zákona č. 529/2002 Z. z., zákona č. 188/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 24/2004 Z. z., zákona č. 443/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 733/2004 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 532/2005 Z. z., zákona č. 571/2005 Z. z., zákona č. 127/2006 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 519/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 386/2009 Z. z., zákona č. 119/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 343/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 290/2013 Z. z., zákona č. 346/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z. a zákona č. 484/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 63 sa odsek 1 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i)
podporu činností zameraných na dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej politiky na celoštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni.77a)" .“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 77a znie:

„77a)
§ 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 587/2004 Z. z.“.

2.
V § 63 odsek 2 znie:

„(2)
Prostriedky Recyklačného fondu vedené na osobitných účtoch jednotlivých sektorov (§ 65 ods. 3) možno použiť len v súlade s jeho vnútorným členením; to neplatí pre podporu činností zameraných na dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej politiky na celoštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, alebo ak správna rada rozhodne inak. Prostriedky Recyklačného fondu vedené na osobitnom účte všeobecného sektora možno použiť pre oblasti všetkých sektorov na účely podľa odsekov 3 a 4 a na podporu činností zameraných na dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej politiky na celoštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni. Správna rada môže rozhodnúť o presune prostriedkov Recyklačného fondu v rámci osobitných účtov jednotlivých sektorov.“.

3.
V § 63 ods. 3 písm. c) sa vypúšťajú slová "a i)".
4.
§ 64 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:

„(13)
Recyklačný fond môže poskytnúť prostriedky Environmentálnemu fondu na účel podpory činností zameraných na dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej politiky na celoštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, na základe písomnej žiadosti, ktorá obsahuje náležitosti podľa odseku 4 písm. a) a b).“.

Čl. V

Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 277/2005 Z. z., zákona č. 276/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 286/2009 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 223/2012 Z. z., zákona č. 414/2012 Z. z. a zákona č. 207/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 3 sa za písmeno t) vkladá nové písmeno u), ktoré znie:

„u)
výnosy získané z dražieb kvót,9aa)“.

Doterajšie písmeno u) sa označuje ako písmeno v).

Poznámka pod čiarou k odkazu 9aa znie:

„9aa)
§ 18 ods. 6 zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 399/2014 Z. z.“.

2.
V § 4 ods. 1 písmeno m) znie:

„m)
podporu činnosti na dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej politiky a na náklady spojené s odborným a administratívnym zabezpečením plnenia záväzkov Slovenskej republiky v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov,11aa)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11aa znie:

„11aa)
§ 18 ods. 6 písm. c) zákona č. 414/2012 Z. z. v znení zákona č. 399/2014 Z. z.“.

3.
V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenami t) až ac), ktoré znejú:

„t)
inštaláciu nových zariadení, ktoré využívajú ako zdroj energie obnoviteľné zdroje energie, geotermálnu energiu alebo druhotné energetické zdroje; druhotným energetickým zdrojom sa rozumie zdroj energie, ktorého energetický potenciál pochádza z vedľajšieho plynného produktu vznikajúceho pri výrobných procesoch a technologických procesoch,

u)
rekonštrukciu alebo modernizáciu11e) existujúcich zariadení, ktoré využívajú ako zdroj energie obnoviteľné zdroje energie alebo druhotné energetické zdroje,

v)
výmenu alebo rekonštrukciu existujúcich zariadení, ktoré pri príprave tepla, teplej úžitkovej vody a pri chladení využívajú fosílne palivá, za zariadenia využívajúce biomasu, druhotné energetické zdroje alebo geotermálnu energiu, za tepelné čerpadlá alebo za solárne kolektory vrátane výmeny celej sústavy alebo jej rekonštrukcie,

w)
inštaláciu nových zariadení, ktoré pri príprave tepla, teplej úžitkovej vody a pri chladení budú využívať biomasu, druhotné energetické zdroje alebo geotermálnu energiu, inštaláciu tepelných čerpadiel alebo na inštaláciu solárnych kolektorov vrátane inštalácie celej sústavy,

x)
zníženie tepelných strát v rozvodoch tepelných médií v systémoch centralizovaného zásobovania teplom,

y)
modernizáciu existujúcich zariadení alebo inštaláciu nových zariadení na zachytávanie metánu,

z)
zvyšovanie energetickej účinnosti technologických celkov a jednotlivých zariadení,

aa)
kompenzáciu podnikom v odvetviach, v ktorých sa predpokladá značné riziko úniku uhlíka v súvislosti s premietnutím nákladov emisných kvót do cien elektrickej energie,

ab)
investičnú pomoc na výstavbu vysoko účinných elektrární11f) alebo na výstavbu nových elektrární, ktoré budú zachytávať a ukladať oxid uhličitý,

ac)
podporu investícií do nízkouhlíkových technológií.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 11e a 11f znejú:

„11e)
§ 29 ods. 4 a 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

11f)
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) č. 2011/877/EÚ z 19. decembra 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované referenčné hodnoty účinnosti samostatnej výroby elektriny a tepla pri uplatňovaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/8/ES a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Komisie 2007/74/ES (Ú. v. EÚ L 343, 23. 12. 2011).“.

4.
V § 4 ods. 2 a 3, § 5 ods. 7, § 6 ods. 1, § 8 ods. 2, § 9 ods. 1 a 3 sa slová "i) až n)" nahrádzajú slovami "i) až l) a n)".
5.
V § 4 ods. 5 sa slová "3 %" nahrádzajú slovami "2 %".
6.
Za § 4 sa vkladajú § 4a a 4b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠4a
Dotácia na projekt a kompenzácia financovaná z výnosov získaných z dražieb kvót
(1)
Dotáciu na projekt reálne dosiahnuteľných a merateľných úspor emisií skleníkových plynov, zvýšenia energetickej účinnosti, znižovania spotreby primárnych zdrojov energie, náhrady fosílnych palív obnoviteľnými zdrojmi energie a zavádzania najlepšie dostupných technológií vedúcich k znižovaniu emisií skleníkových plynov a znečisťujúcich látok financovanú z výnosov získaných z dražieb kvót (ďalej len "dotácia na projekt") a dotáciu prevádzkam, pri ktorých sa predpokladá značné riziko úniku uhlíka v súvislosti s premietnutím nákladov kvót do cien elektrickej energie financovanú z výnosov získaných z dražieb kvót (ďalej len "kompenzácia") možno poskytnúť prevádzkovateľovi stacionárnej prevádzky, v ktorej sa vykonáva jedna činnosť alebo viac činností uvedených v osobitnom predpise12d) za podmienok ustanovených týmto zákonom a osobitnými predpismi12e) na podporu financovania projektov12f) na základe výzvy na predloženie žiadostí na poskytnutie dotácie na projekty a kompenzácie (ďalej len "žiadosť). Výzvu na predloženie žiadosti zverejňuje fond na svojom webovom sídle najneskôr 30 dní pred termínom podania žiadosti.

(2)
Žiadosť sa podáva v písomnej forme v lehote uvedenej vo výzve na predloženie žiadostí. Vzor žiadosti fond uverejní na svojom webovom sídle. Žiadosť obsahuje
a)
obchodné meno,

b)
miesto podnikania alebo sídlo,

c)
identifikačné číslo žiadateľa o poskytnutie dotácie na projekt alebo kompenzácie, ak je pridelené,

d)
údaje o štatutárnom orgáne,

e)
účel, na ktorý sa dotácia na projekt alebo kompenzácia žiada,

f)
požadovanú výšku dotácie na projekt alebo výšku kompenzácie,

g)
ďalšie údaje potrebné na posúdenie žiadosti.

(3)
Žiadateľ k žiadosti priloží najmä doklady preukazujúce účel, na ktorý sa žiada dotácia na projekt alebo kompenzácia, uvedené vo výzve, doklady podľa osobitných predpisov12g) a doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa schémy štátnej pomoci.12h)

(4)
Fond vykoná kontrolu dokladov podľa odseku 3, pričom môže požadovať vysvetlenie, doplnenie alebo predloženie dokladov v ním určenej lehote. Vysvetlenie, doplnenie alebo predloženie dokladov nemôže viesť k technickej zmene alebo finančnej zmene projektu, inak bude žiadosť považovaná za novú žiadosť.

(5)
Fond v spolupráci s ministerstvom k žiadosti vypracuje odborné hodnotenie v súlade s platnou schémou štátnej pomoci.12h) Fond podľa výsledkov odborného hodnotenia zostaví zoznam žiadostí žiadateľov, ktoré spĺňajú podmienky na poskytnutie dotácie na projekt alebo kompenzácie. Ostatné žiadosti fond zaradí do zoznamu žiadateľov žiadostí, ktoré nespĺňajú podmienky na poskytnutie dotácie na projekt alebo kompenzácie.

(6)
Maximálnu intenzitu pomoci podľa platnej schémy štátnej pomoci12i) je možné poskytnúť len vtedy, ak výška peňažných prostriedkov na príslušnú výzvu umožňuje podporiť maximálne 80 % žiadostí žiadateľov zaradených v zozname žiadostí žiadateľov, ktoré spĺňajú podmienky na poskytnutie dotácie na projekt. Ak výška peňažných prostriedkov na príslušný kalendárny rok umožňuje poskytnúť dotáciu na projekt viac ako 80 % žiadostí žiadateľov zaradených v zozname žiadostí, ktoré spĺňajú podmienky na poskytnutie dotácie na projekt, fond zníži maximálnu intenzitu pomoci úmerne podľa platnej schémy štátnej pomoci. Pri znížení maximálnej intenzity pomoci sa prihliada na nárast prevádzkových výdavkov a alternatívnych investícií žiadateľov.

(7)
Žiadateľ, ktorý nespĺňa podmienky na poskytnutie dotácie na projekt a kompenzácie, môže žiadosť opätovne predložiť v ďalšom kalendárnom roku účinnosti schémy štátnej pomoci. Maximálnu intenzitu pomoci podľa schémy štátnej pomoci je možné poskytnúť len vtedy, ak z počtu predložených žiadostí v príslušnom kalendárnom roku je najmenej 50 % nových žiadostí; inak fond zníži maximálnu intenzitu pomoci úmerne podľa platnej schémy štátnej pomoci s prihliadnutím na nárast prevádzkových výdavkov a alternatívnych investícií. V takom prípade fond požiada o predloženie dokladov na účel overenia splnenia podmienok na poskytnutie dotácie na projekt alebo kompenzácie.

(8)
Minister rozhodne o poskytnutí dotácie na projekt a kompenzácie na základe vyjadrenia rady fondu podľa zoznamu žiadostí. Na základe rozhodnutia ministra fond uzavrie so žiadateľom zmluvu o poskytnutí dotácie na projekt alebo zmluvu o poskytnutie kompenzácie.

(9)
Na rozhodovanie o poskytnutí dotácie na projekt a kompenzácie sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

(10)
Fond na svojom webovom sídle priebežne zverejňuje
a)
zoznam žiadostí žiadateľov, ktoré spĺňajú podmienky na poskytnutie dotácie na projekt a kompenzácie,

b)
zoznam žiadostí žiadateľov, ktoré nespĺňajú podmienky na poskytnutie dotácie na projekt a kompenzácie,

c)
zoznam žiadateľov, ktorým bola poskytnutá dotácia na projekt alebo kompenzácia a sumu poskytnutej dotácie na projekt alebo sumu kompenzácie.

(11)
Na poskytovanie dotácií na projekt a kompenzácie sa nevzťahujú § 6 až 9 a vykonávací predpis podľa § 13.

§ 4b
Poskytovanie finančných prostriedkov na dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej politiky
(1)
Ministerstvo alebo právnická osoba v pôsobnosti ministerstva môže požiadať fond o poskytnutie finančných prostriedkov na účely § 4 ods. 1 písm. m). Žiadosť možno podať na fond v priebehu kalendárneho roka. Žiadosť obsahuje najmä názov alebo obchodné meno a sídlo žiadateľa, jeho identifikačné číslo, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu, účel a výšku požadovaných finančných prostriedkov.

(2)
O poskytnutí prostriedkov fondu na účely uvedené v § 4 ods. 1 písm. m) rozhoduje minister na základe odporúčania rady fondu, a to formou písomného rozhodnutia o poskytnutí finančných prostriedkov.

(3)
Výška finančných prostriedkov na dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej politiky sa určí na základe dohody ministerstva a Ministerstva financií Slovenskej republiky každoročne do 30. septembra.

(4)
Na základe rozhodnutia ministra fond uzavrie so žiadateľom zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov.

(5)
Na poskytovanie finančných prostriedkov podľa odseku 1 sa nevzťahuje vykonávací predpis podľa § 13.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 12d až 12i znejú:

„12d)
Príloha č. 1 tabuľky A a B zákona č. 414/2012 Z. z. v znení zákona č. 399/2014 Z. z.

12e)
§ 8a ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.

12f)
§ 18 ods. 6 písm. a) a b) zákona č. 414/2012 Z. z. v znení zákona č. 399/2014 Z. z.

12g)
§ 8a ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z.

12h)
§ 26 ods. 4 a 5 zákona č. 414/2012 Z. z.

12i)
§ 26 odsek 4 zákona č. 414/2012 Z. z.“.

7.
V § 10 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: "dotácie na projekt, kompenzácie alebo finančných prostriedkov podľa § 4b,".
8.
V § 10 ods. 1 písm. e) sa za slovo "podpory" vkladá čiarka a vkladajú sa slová "zmluvy o poskytnutí dotácie na projekt, zmluvy o poskytnutie kompenzácie, zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov".
9.
V § 11 ods. 1 a 4 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: "dotácie na projekt, kompenzácie alebo finančných prostriedkov podľa § 4b".
10.
V § 11 ods. 2 sa za slovo "podpory" vkladá čiarka a slová "zmluvy o poskytnutí dotácie na projekt, zmluvy o poskytnutie kompenzácie alebo zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov.".
11.
V § 11 ods. 3 sa za slovo "podpory" vkladá čiarka a slová "dotácie na projekt, kompenzácie alebo finančných prostriedkov podľa § 4b".

Čl. VI

Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z. a zákona č. 394/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V nadpise štvrtej časti sa pripájajú tieto slová: "A VNÚTROŠTÁTNY SPRÁVCA".
2.
Za § 25 sa vkladá § 25a, ktorý znie:

㤠25a
(1)
Vnútroštátny správca51a) je v rozsahu predmetu svojej činnosti povinný
a)
vykonávať starostlivosť vo vzťahu ku klientovi podľa § 10 až 12 v rozsahu zodpovedajúcom činnosti pri založení účtu,

b)
posudzovať, či je pripravovaný alebo vykonávaný obchod neobvyklý,

c)
ohlásiť finančnej spravodajskej jednotke neobvyklú obchodnú operáciu podľa § 17,

d)
dodržiavať povinnosť mlčanlivosti podľa § 18,

e)
spracúvať a uchovávať údaje podľa § 19,

f)
vypracovať program, ktorý musí obsahovať náležitosti podľa § 20 ods. 2 písm. a) až e) a g) až k),

g)
zabezpečiť odbornú prípravu zamestnancov podľa § 20 ods. 3,

h)
poskytnúť finančnej spravodajskej jednotke údaje, informácie a doklady podľa § 21,

i)
zaviesť elektronické systémy podľa § 24 ods. 4.

(2)
Finančná spravodajská jednotka je oprávnená vykonať kontrolu podľa § 29 u vnútroštátneho správcu na účel plnenia a dodržiavania povinností podľa odseku 1. Vnútroštátny správca má pri kontrole rovnaké povinnosti ako povinná osoba podľa § 30.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 51a znie:

„51a)
Čl. 3 ods. 22 nariadenia Komisie (EÚ) č. 389/2013, ktorým sa zriaďuje register Únie podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES a rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady č. 280/2004/ES a č. 406/2009/ES a ktorým sa zrušujú nariadenia Komisie (EÚ) č. 920/2010 a č. 1193/2011 (Ú. v. EÚ L 122/1, 3. 5. 2013).
§ 17 ods. 1 zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 399/2014 Z. z.“.

3.
V § 26 ods. 2 písm. g) sa za slová "povinnej osoby" vkladajú slová "alebo vnútroštátneho správcu" a slovo "jej" sa nahrádza slovom "ich".
4.
V § 26 ods. 2 písm. i) sa za slová "povinnú osobu" vkladajú slová "alebo vnútroštátneho správcu".
5.
V § 27 ods. 2 sa slová "orgánov verejnej moci a povinných osôb" nahrádzajú slovami "orgánov verejnej moci, povinných osôb a vnútroštátneho správcu".
6.
V § 27 ods. 3 sa slová "Orgány verejnej moci a povinné osoby sú povinné" nahrádzajú slovami "Orgány verejnej moci, povinné osoby a vnútroštátny správca sú povinní".
7.
§ 35 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8)
Ustanovenia odsekov 1 až 7 sa primerane vzťahujú aj na vnútroštátneho správcu.“.

Čl. VII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2015 okrem čl. I. bodov 1 až 4, 7 až 15, 20, 27, 33, 44, 50, 53, 56, 58, 63, 64 až 66, 68, 69, 72, 74 až 77, 79, 83, 87 a 89, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2016.

Andrej Kiska v. r.Peter Pellegrini v. r.Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore