Zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 401/1998 účinný od 01.07.2018 do 31.12.2023

Platnosť od: 30.12.1998
Účinnosť od: 01.07.2018
Účinnosť do: 31.12.2023
Zrušený: ko.6Z.5674
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana životného prostredia, Správne poplatky, Štátne fondy
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST13JUD15DS6EUPPČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 401/1998 s účinnosťou od 01.07.2018 na základe 194/2018

Legislatívny proces k zákonu 194/2018

RUŠÍ PREDPIS:
311/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 311/1992 účinný od 01.04.1998 do 31.12.1999
ZRUŠENÝ:
190/2023 Z. z. Zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 190/2023 účinný od 01.01.2025
MENÍ:
76/1998 Z. z. Zákon o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 76/1998 účinný od 01.01.2009 do 31.10.2012
MENENÝ:
194/2018 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 194/2018 účinný od 01.07.2018
409/2014 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
286/2009 Z. z. Zákon o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 286/2009 účinný od 01.01.2022
515/2008 Z. z. Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v oblasti starostlivosti o životné prostredie v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike 515/2008 účinný od 01.08.2015
203/2007 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov 203/2007 účinný od 01.06.2010
529/2007 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov 529/2007 účinný od 01.06.2010
571/2005 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 571/2005 účinný od 01.06.2010
587/2004 Z. z. Zákon o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov 587/2004 účinný od 01.01.2024
525/2003 Z. z. Zákon o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 525/2003 účinný od 01.01.2019
478/2002 Z. z. Zákon o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) 478/2002 účinný od 01.06.2010
161/2001 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 161/2001 účinný od 01.05.2001
553/2001 Z. z. Zákon o zrušení niektorých štátnych fondov, o niektorých opatreniach súvisiacich s ich zrušením a o zmene a doplnení niektorých zákonov 553/2001 účinný od 01.11.2012
VYKONÁVACIE PREDPISY:
573/2008 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok v znení neskorších predpisov 573/2008 účinný od 01.01.2009 do 31.08.2009
Načítavam znenie...
MENU
Hore