Zákon o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) 478/2002 účinný od 01.06.2010

Platnosť od: 20.08.2002
Účinnosť od: 01.06.2010
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Štátne orgány, Ochrana životného prostredia, Kontrolný systém, Územná samospráva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST16JUD12DS12EUPP22ČL0

Zákon o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) 478/2002 účinný od 01.06.2010
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 478/2002 s účinnosťou od 01.06.2010 na základe 137/2010
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší)

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

10.

hodnotení úrovne znečistenia ovzdušia a rýchlosti depozície podľa § 7 a 8, ak ide o znečistenie ovzdušia arzénom, kadmiom, niklom, celkovou plynnou ortuťou a polycyklickými aromatickými uhľovodíkmi; tieto informácie a informácie podľa deviateho bodu zasiela za každý kalendárny rok najneskôr do 30. septembra nasledujúceho roku, prvýkrát za kalendárny rok 2008,

Čl. II

Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení zákona č. 161/2001 Z. z. a zákona č. 553/2001 Z. z. sa dopĺňa takto:

§ 8 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5)
Pokuty uložené podľa odsekov 1 a 2 sú príjmom štátneho rozpočtu a pokuty uložené podľa odseku 3 sú príjmom obce.“.

Čl. III - Učinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2002.

Rudolf Schuster v. r.Jozef Migaš v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 478/2002 Z. z.

  ZOZNAMznečisťujúcich látok na účely hodnotenia a riadenia kvality ovzdušia

  Poznámka:

  1.

  oxid siričitý

  2.

  oxid dusičitý a oxid dusnatý (oxidy dusíka*)

  3.

  tuhé častice PM10 a PM2,5

  4.

  olovo

  5.

  ozón

  6.

  benzén

  7.

  oxid uhoľnatý

  8.

  polycyklické aromatické uhľovodíky (benzo(a)pyrén**)

  9.

  kadmium

  10.

  arzén

  11.

  nikel

  12.

  ortuť

  *

  Pod oxidmi dusíka sa rozumie súčet oxidu dusnatého a oxidu dusičitého spočítaných v ppb a vyjadrených ako oxid dusičitý v mikrogramoch na kubický meter.

  **

  Benzo(a)pyrén je jeden z reprezentantov polycyklických aromatických uhľovodíkov.

  Príloha č. 2 k zákonu č. 478/2002 Z. z.

  ZÁSADY ODBORNÉHO POSUDZOVANIA

  1.

  Mať v čase odborného posudzovania znalosti o všeobecne záväzných právnych predpisoch, súčasnom stave najlepšej dostupnej techniky, technických normách a ostatných špecifikáciách a odborných materiáloch v odbore podľa predmetu odborného posudzovania a tieto v odbornom posudku dôsledne uplatniť; v prípade pochybnosti o podmienkach posudzovania a náležitostiach odborného posudku tieto s konajúcim orgánom ochrany ovzdušia vopred prerokovať.

  2.

  Vyhotoviť odborný posudok v súlade s vydaným osvedčením, ak na priloženie odborného posudku bol žiadateľ o súhlas vyzvaný orgánom ochrany ovzdušia; ak v osvedčení nie je rozsah na malé zdroje vylúčený alebo obmedzený, môže oprávnený posudzovateľ posudzovať také malé zdroje, ktorých technológia je vecne zhodná s niektorou z kategórií stredného zdroja alebo veľkého zdroja, ktoré sú v osvedčení menovite uvedené a ktoré sa technologicky od kategorizácií uvedených v osvedčení líšia iba svojou kapacitou a pre ktoré sa uplatňuje zhodné riešenie najlepšej dostupnej techniky.

  3.

  Posudzovať zmenu technologických zariadení stacionárnych zdrojov, zmeny ich využívania alebo zmeny druhu paliva, pri ktorej dôjde ku zmene kategorizácie zdroja alebo emisného limitu alebo ku zmene všeobecných podmienok prevádzkovania, pri ktorých sa uplatňuje iný stav najlepšej dostupnej techniky, a prevádzku po vykonaných zmenách môže oprávnený posudzovateľ, ktorý má osvedčenie na zmenenú kategorizáciu (zmenený druh paliva).

  4.

  Posudzovať zmenu využívania zariadenia, pri ktorej dôjde k doplneniu špecifických podmienok prevádzkovania bez zmeny pôvodnej kategorizácie, môže oprávnený posudzovateľ, ktorý má osvedčenie súčasne na daný predmet posudzovania a aj na špecifickú technológiu (napr. v prípade spaľovania odpadov v rotačnej cementárenskej peci má osvedčenie na výrobu cementu aj na spaľovanie odpadov). Ak takýto oprávnený posudzovateľ nie je ustanovený alebo žiaden z ustanovených oprávnených posudzovateľov nemôže odborný posudok vyhotoviť, posudok môže vyhotoviť oprávnený posudzovateľ, ktorý má osvedčenie na príslušnú kategorizáciu (výroba cementu); posúdenie v ostatných odboroch a posúdenie špecifických podmienok sa zabezpečí formou subposudkov podľa bodu 5.

  5.

  Zabezpečiť posúdenie vybraných parametrov predmetu posudzovania vyhotovením subposudkov môže oprávnený posudzovateľ prostredníctvom iných oprávnených posudzovateľov po dohode s objednávateľom odborného posúdenia, ak v rámci jedného konania treba posúdiť predmet posudzovania vo viacerých odboroch posudzovania alebo vo viacerých posudzovaných činnostiach; ak z predmetu posudzovania nevyplýva inak, subposudky na ostatné odbory posudzovania zabezpečuje oprávnený posudzovateľ v odbore emisno-technologického posudzovania.

  6.

  Konzultovať špecifické otázky vo svojom odbore posudzovania, ak je to potrebné, s inými oprávnenými posudzovateľmi, najmä s konzultantmi alebo aj s inými odborníkmi z teórie a praxe, ktorí nie sú oprávnenými posudzovateľmi; konzultácie sa nepovažujú za vyhotovenie subposudku.

  7.

  Nevyhotoviť odborný posudok, ak žiadosť o vydanie súhlasu alebo predložená dokumentácia neobsahuje konkretizované hodnoty parametrov ochrany ovzdušia predmetu posudzovania alebo posudzovanej činnosti, ktoré sú ustanovené právnymi prepismi alebo ak nie je k žiadosti priložená voľba najlepšej dostupnej techniky a odôvodnenie riešenia najvýhodnejšieho z hľadiska ochrany ovzdušia.

  8.

  Neodporučiť v odbornom posudku vydanie súhlasu orgánu ochrany ovzdušia, ak z odborného posúdenia vyplýva, že

  8.1

  predmet posudzovania nespĺňa všetky ustanovené požiadavky na ochranu ovzdušia,

  8.2

  nie sú riešené všetky ustanovené povinnosti prevádzkovateľa zdroja alebo žiadateľa o súhlas,

  8.3

  riešenie ustanovených požiadaviek a povinností podľa posudzovanej dokumentácie nie je v súlade s predpismi

  a na splnenie ustanovených požiadaviek a povinností je potrebná podstatná zmena predmetu posudzovania alebo posudzovanej dokumentácie [§ 41 ods. 1 písm. j)].

  9.

  Preberať záruky za správnosť vyhotoveného posudku alebo subposudku vo vzťahu k objednávateľovi odborného posúdenia podľa všeobecne platných právnych predpisov a uzavretej zmluvy (dohody) o odbornom posúdení, najmenej však päť rokov od vyhotovenia odborného posudku alebo od jeho doplnenia.

  10.

  Uschovávať odborný posudok alebo subposudok, jeho zmeny a doplnky, materiály a podklady dokumentujúce podmienky posudzovania a pôvodné zistenia počas najmenej piatich rokov od vyhotovenia odborného posudku alebo od jeho doplnenia.

  11.

  Doplniť alebo vysvetliť na požiadanie orgánu ochrany ovzdušia odborný posudok alebo subposudok a súvisiace podklady vrátane vysvetlenia odborného posudku alebo subposudku na prerokovaniach žiadosti o vydanie súhlasu vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo určených orgánom ochrany ovzdušia.

  12.

  Zachovávať voči tretím stranám mlčanlivosť vo veciach tvoriacich obchodné a služobné tajomstvo objednávateľa odborného posúdenia (žiadateľa o súhlas); za tretiu stranu sa nepovažujú konajúce orgány štátnej správy ochrany ovzdušia.

  13.

  Do 31. marca nasledujúceho roka zaslať ministerstvu v písomnej forme zoznam vyhotovených odborných posudkov a subposudkov a v elektronickej forme informáciu o vyhotovených posudkoch a subposudkoch (názov posudku, dátum vyhotovenia posudku, údaje o žiadateľovi o súhlas, účel posudzovania - označenie súhlasu, názov a stručné údaje o predmete posudzovania a závery vyplývajúce z výsledku posúdenia); na vyžiadanie ministerstva doplniť prehľady o vyhotovených posudkoch aj o ďalšie náležitosti, ak sú potrebné na riadenie výkonu štátnej správy.

  14.

  Umožniť ministerstvu alebo ministerstvom poverenej osobe kontrolu správnosti odborného posudku alebo subposudku; bezodkladne poskytovať úplné a pravdivé informácie a podklady súvisiace s posúdením správnosti posudku alebo subposudku.

  15.

  Zúčastniť sa na vyzvanie ministerstva riešenia súčasného stavu najlepšej dostupnej techniky vo veciach ochrany ovzdušia, technických noriem a iných obdobných špecifikácií a odborných materiálov, ak sú potrebné na riadenie výkonu štátnej správy.

  16.

  Nevyhotoviť odborný posudok alebo subposudok, ak možno mať vo vzťahu posudzovateľa k predmetu posudzovania, ku konajúcemu orgánu ochrany ovzdušia a k účastníkom konania pochybnosť o nezaujatosti posudzovateľa. Rozhodujúce zásady na posúdenie nezaujatosti posudzovateľa sú:

  16.1

  Nevyhotoviť odborný posudok alebo subposudok pre vlastnú potrebu, potrebu blízkej osoby, potrebu osoby, s ktorou má posudzovateľ pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah, a pre ostatné ekonomicky alebo personálne s posudzovateľom alebo zamestnávateľom prepojené subjekty.

  16.2

  Odmena za vyhotovenie posudku alebo subposudku nesmie závisieť od výsledku posúdenia a musí byť vylúčený aj iný priamy alebo nepriamy prospech alebo postih vo vzťahu k výsledku posudzovania.

  16.3

  Vylúčiť vlastníctvo alebo spoluvlastníctvo autorských práv vynálezov a zlepšovacích návrhov alebo iných obdobných práv k predmetu posudzovania, napríklad patentová ochrana.

  16.4

  Nevyhotoviť odborný posudok, ak osoba konajúca v mene orgánu ochrany ovzdušia v konkrétnom konaní je blízkou osobou.

  16.5

  Dôsledne preskúmať plnenie týchto zásad pred vyhotovením posudku, pričom sa predpokladá, že na posúdenie možných pochybností o zaujatosti pozná posudzovateľ vec do všetkých podrobností.

  16.6

  Ak by o nezaujatosti boli pochybnosti, na vylúčenie možných nejasností prerokovať podmienky vyhotovenia posudku alebo subposudku s príslušným orgánom ochrany ovzdušia pred vyhotovením posudku; na naplnenie podstaty nesplnenia podmienky nezaujatosti je rozhodujúci už vznik dôvodnej pochybnosti. Zaujatosť a správnosť odborného posudku sa v tomto zmysle neskôr neskúmajú a orgánom ochrany ovzdušia ani nedokazujú.

  Príloha č. 3 k zákonu č. 478/2002 Z. z.

  ZÁSADY VÝKONU OPRÁVNENÉHO MERANIA

  1.

  Vykonávať oprávnené merania v súlade s požiadavkami pre špecifickú oblasť oprávnených meraní, v súlade s oprávnením, podmienkami uvedenými v oprávnení a s dokumentáciou systému kvality; ak v oprávnení nie je rozsah na malé zdroje vylúčený alebo obmedzený, oprávnené merania môže oprávnená osoba vykonávať na takých malých zdrojoch, ktorých technológia je vecne zhodná s niektorou z kategórií stredného zdroja alebo veľkého zdroja, ktoré sú v oprávnení menovite uvedené, a ktorá sa technologicky od uvedenej kategorizácie líši iba svojou kapacitou.

  2.

  Nevykonať oprávnené meranie, ak oprávnená osoba nemá v čase oprávneného merania zavedenú platnú metódu a metodiku oprávneného merania a túto nemá uvedenú v oprávnení alebo odsúhlasenú ministerstvom v prípade nového vydania metodiky. Zavedenie a splnenie požiadaviek platnej metódy a metodiky musí byť potvrdené praktickým overením a zdokumentované interným pracovným postupom alebo iným obdobným dokumentom.

  3.

  Mať v čase výkonu oprávneného merania znalosti o všeobecne záväzných právnych predpisoch, technických normách a ostatných špecifikáciách a odborných materiáloch vzťahujúcich sa na odbor a objekt oprávneného merania a tieto pri oprávnenom meraní dôsledne uplatňovať; v prípade pochybnosti o uplatňovaní určených podmienok oprávneného merania, reprezentatívnosti a neistote výsledku oprávneného merania, náležitostiach a podmienkach vyhotovenia správy o oprávnenom meraní tieto s konajúcim orgánom ochrany ovzdušia vopred prerokovať.

  4.

  Oznamovať identifikačné údaje objektu oprávneného merania, účel oprávneného merania, merané údaje, metodiky oprávneného merania, predpokladané neistoty výsledkov meraných údajov a riešenie osobitných podmienok oprávneného merania, ak boli určené najmenej päť pracovných dní pred plánovaným termínom jeho vykonania pri oprávnenom meraní emisií, všeobecných podmienok prevádzkovania a skúškach emisných automatizovaných monitorovacích systémov územne príslušnému inšpektorátu a pri oprávnenom meraní úrovne znečistenia ovzdušia a skúškach imisných automatizovaných monitorovacích systémov úrovne znečistenia ovzdušia územne príslušnému pracovisku poverenej organizácie.

  5.

  Vyžadovať od prevádzkovateľa zdroja (objednávateľa oprávneného merania, zákazníka) písomné vyhlásenie o tom, že počas oprávneného merania zodpovedala prevádzka objektu merania podmienkam oprávneného merania podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, dokumentácie a osobitných podmienok oprávneného merania, ak boli určené príslušným orgánom ochrany ovzdušia, a tieto podľa miestnych podmienok preveriť. Nevykonať oprávnené meranie, ak objednávateľ písomné vyhlásenie nevydal alebo ak podmienky merania nie sú splnené, alebo o ich splnení sú odôvodnené pochybnosti, alebo ak prevádzkovateľ zdroja (objektu oprávneného merania) nesplnil povinnosť oznámiť plánovaný termín oprávneného merania.

  6.

  Informovať bez zbytočného odkladu preukázateľne prevádzkovateľa zdroja (objednávateľa, zákazníka), inšpekciu a obvodný úrad životného prostredia príslušný podľa miesta konania oprávneného merania o nereprezentatívnosti alebo o pochybnosti o reprezentatívnosti výsledku oprávneného merania a o prijatých nápravných opatreniach, ak to oprávnená osoba zistí po vyhotovení správy o oprávnenom meraní alebo čiastkovej správy o oprávnenom meraní.

  7.

  Informovať preukázateľne prevádzkovateľa zdroja (objednávateľa, zákazníka) o tom, že správa o oprávnenom meraní, výsledky oprávneného merania a názor o súlade/nesúlade objektu oprávneného merania s určenými požiadavkami nie sú súhlasom, ktorý je vydávaný orgánom štátnej správy ochrany ovzdušia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a ani nezakladajú nárok na vydanie súhlasu.

  8.

  Zachovávať voči tretím stranám mlčanlivosť vo veciach tvoriacich obchodné a služobné tajomstvo prevádzkovateľa zdroja (objednávateľa, zákazníka); podrobnosti dohodnúť v písomne uzavretej zmluve, dohode alebo objednávke. Za tretiu stranu sa nepovažujú konajúce orgány štátnej správy ochrany ovzdušia alebo organizácie poverené kontrolou správnosti výsledkov oprávnených meraní.

  9.

  Preberať záruky za dohodnutý výkon a za reprezentatívnosť výsledku oprávneného merania podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a s prevádzkovateľom zdroja (objednávateľom, zákazníkom) písomne uzavretej zmluvy (dohody) alebo objednávky, najmenej však päť rokov od vyhotovenia alebo od doplnenia správy o oprávnenom meraní alebo od vyhotovenia alebo od doplnenia čiastkovej správy o oprávnenom meraní.

  10.

  Uvádzať pri styku s prevádzkovateľmi zdrojov (objednávateľmi, zákazníkmi) úplné informácie o rozsahu oprávnenia, čase platnosti oprávnenia, podmienkach na výkon oprávnených meraní a o ďalších obmedzeniach výkonu oprávnených meraní podľa platného oprávnenia; na iné komerčné účely uvádzať informácie o svojom oprávnení v takom rozsahu a forme, aby neboli klamlivé. Vrátiť ministerstvu bezodkladne a bez vyzvania originál oprávnenia v prípade jeho zmeny alebo zrušenia.

  11.

  Nezačať oprávnené meranie a ukončiť všetky rokovania o vykonaní oprávneného merania s prevádzkovateľmi zdrojov (objednávateľmi, zákazníkmi), ak bol podaný návrh na začatie konkurzného alebo vyrovnávacieho konania alebo likvidácie oprávnenej osoby alebo ak jediná zodpovedná osoba pre daný odbor oprávneného merania je vo výpovednej lehote a do času ukončenia pracovného pomeru oprávnené meranie neukončí a nevyhotoví správu o oprávnenom meraní.

  12.

  Mať systém tvorby a zdokumentované pravidlá pre tvorbu ceny oprávneného merania a prihliadať na účelnosť a na primeranosť nákladov na oprávnené meranie v prípadoch, ak to stav techniky oprávneného merania a požiadavky na postačujúcu presnosť výsledkov z hľadiska účelu oprávneného merania umožňujú.

  13.

  Vysvetliť na požiadanie orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia alebo organizácie poverenej kontrolou správnosti výsledkov správu o oprávnenom meraní alebo čiastkovú správu o oprávnenom meraní a súvisiace podklady.

  14.

  Uschovávať správy, záznamy, materiály a podklady dokumentujúce podmienky oprávneného merania, pôvodné zistenia a z nich odvodené závery, výpočty, prehľadné tabuľky o dodržiavaní právnych predpisov vo veciach ochrany ovzdušia a normatívnych parametrov metodík oprávneného merania počas najmenej piatich rokov od odovzdania správy o oprávnenom meraní alebo čiastkovej správy o oprávnenom meraní alebo od ich doplnenia.

  15.

  Zúčastňovať sa na vlastné náklady na ministerstvom určených overovaní spôsobilosti, medzilaboratórnych alebo im zodpovedajúcich porovnávacích meraniach.

  16.

  Do 31. marca nasledujúceho roka zaslať ministerstvu v písomnej forme zoznam vykonaných oprávnených meraní a subdodávok za predchádzajúci kalendárny rok a v elektronickej forme informáciu o oprávnených meraniach a subdodávkach (názov správy, dátum vyhotovenia správy, údaje o žiadateľovi o súhlas, účel merania - označenie súhlasu, názov a stručné údaje o objekte merania, prehľadnú tabuľku výsledkov oprávneného merania a ich interpretáciu); informáciu o oprávnenom meraní v tomto rozsahu zaslať v elektronickej forme na príslušnú inšpekciu najneskôr do 30 dní od zaslania alebo odovzdania správy o oprávnenom meraní prevádzkovateľovi zdroja (objednávateľovi oprávneného merania, zákazníkovi). Na vyžiadanie ministerstva a inšpekcie doplniť informáciu aj o ďalšie náležitosti, ak sú potrebné na riadenie výkonu štátnej správy.

  17.

  Umožniť kontrolu reprezentatívnosti výsledkov oprávneného merania; na požiadanie umožniť kontrolu oprávneného merania na mieste, bezodkladne poskytovať úplné a pravdivé informácie súvisiace s posúdením reprezentatívnosti výsledkov oprávneného merania vrátane vykonania prípadných medzilaboratórnych porovnávacích skúšok, rozborov overovacích vzoriek alebo overení spôsobilosti.

  18.

  Zabezpečovať špecifické kvantitatívne alebo kvalitatívne rozbory odpadových plynov alebo vonkajšieho ovzdušia, špecifické skúšky monitorovacích systémov možno prostredníctvom subdodávateľa, ktorý nie je inou oprávnenou osobou, v prípadoch uvedených v oprávnení, ak subdodávateľ

  a)

  je uvedený v dokumentácii systému kvality oprávnenej osoby a zmluvné podmienky vykonávania subdodávok sú opísané do náležitých podrobností,

  b)

  vykonáva rozbory a skúšky podľa metód a metodík, ktoré zodpovedajú súčasnému stavu techniky oprávneného merania, a preukáže, že má potvrdenú a zdokumentovanú ich platnosť a zavedenie,

  c)

  má vo svojom systéme kvality zdokumentované zavedenie ministerstvom stanovených požiadaviek pre subdodávky pri oprávnených meraniach,

  d)

  je v potrebnom rozsahu oboznámený so súvisiacimi okolnosťami rozhodujúcimi pre kvalifikovaný výkon subdodávky vrátane oboznámenia sa s objektom merania - skúšky, ak je to potrebné,

  e)

  má zdokumentované, že pri subdodávkach dodržiava povinnosti podľa § 25 ods. 12; povinnosti a zásady výkonu oprávnených meraní podľa bodov 1 až 3, 6, 8 až 16 a 21 sa pri subdodávkach uplatňujú podľa svojho významu,

  f)

  podpísal vyhlásenie o zabezpečení vykonávania oprávnených meraní podľa podmienok a zásad výkonu oprávnených meraní určených týmto zákonom, podľa všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na vykonanie tohto zákona, ktorého obsah určuje ministerstvo, a podľa vydaného oprávnenia.

  19.

  Zabezpečovať špecifické kvantitatívne alebo kvalitatívne rozbory odpadových plynov alebo vonkajšieho ovzdušia, špecifické skúšky a kalibráciu monitorovacích systémov možno prostredníctvom inej oprávnenej osoby, ak je to pri danom oprávnenom meraní potrebné. Odbery a stanovenia parametrov vzoriek palív, surovín a polotovarov a merania vybraných technicko-prevádzkových parametrov objektu oprávneného merania možno zabezpečiť prostredníctvom inej oprávnenej osoby alebo prostredníctvom iného subdodávateľa, ktorý nie je oprávnenou osobou, ak je tento na danú činnosť akreditovaný a preukáže splnenie zásad podľa bodu 18 písm. b) až d); zdokumentovanie plnenia zásady podľa bodu 18 písm. c) sa uplatňuje individuálne podľa subdodávky.

  20.

  Zabezpečovať oprávnené merania vybraných znečisťujúcich látok alebo merania všeobecných podmienok prevádzkovania a ich vyhodnotenie formou čiastkovej správy o oprávnenom meraní prostredníctvom inej oprávnenej osoby možno len v špecifických prípadoch, ak je to potrebné vzhľadom na rozsah alebo podmienky, alebo časovú tieseň vykonania oprávneného merania (napr. potreba merania tej istej znečisťujúcej látky rôznymi metódami v dôsledku pochybností o interferenciách, skladba zdroja z viacerých technologicky špecifických častí, kapacitné možnosti a časová obmedzenosť prevádzky pri ustanovených technicko-prevádzkových podmienkach). V takýchto prípadoch možno odbery a stanovenia parametrov vzoriek palív, surovín a polotovarov a merania vybraných technicko-prevádzkových parametrov objektu oprávneného merania zabezpečiť aj prostredníctvom laboratória prevádzkovateľa objektu merania, ak je laboratórium na dané skúšky a činnosti akreditované, preukáže splnenie zásad podľa bodu 18 písm. b) až d) a obvodný úrad životného prostredia vydá súhlas s osobitnými podmienkami zabezpečenia dôveryhodnosti výsledku danej činnosti [§ 22 ods. 1 písm. i)]; zdokumentovanie plnenia zásady podľa bodu 18 písm. c) sa uplatňuje individuálne podľa subdodávky.

  21.

  Nevykonať oprávnené meranie, ak vo vzťahu k objektu oprávneného merania, k príslušnému orgánu ochrany ovzdušia a k účastníkom konania možno mať pochybnosť o nezaujatosti oprávnenej osoby, zodpovednej osoby alebo subdodávateľa. Rozhodujúce zásady na posúdenie nezaujatosti oprávnenej osoby, zodpovednej osoby a subdodávateľa sú:

  21.1

  Nevykonať oprávnené merania pre vlastnú potrebu a pre ostatné s oprávnenou osobou personálne, ekonomicky alebo inak zmluvne prepojené subjekty (napr. zapožičanie technických prostriedkov alebo prenájom priestorov potrebných na výkon oprávneného merania).

  21.2

  Odmeňovanie zodpovedných osôb a ďalších zamestnancov zúčastňujúcich sa na oprávnenom meraní nesmie závisieť od výsledkov oprávneného merania; vylúčiť iný priamy alebo nepriamy prospech alebo postih vo vzťahu k výsledku oprávneného merania okrem finančnej sumy, ktorá je primeraná vykonanej práci.

  21.3

  Vedúci pracovníci môžu do činností, ktoré súvisia s oprávnenými meraniami zasahovať len v súlade s kompetenciami podľa odsúhlasenej dokumentácie systému kvality a musia sa zdržiavať všetkých takých konaní, ktoré by mohli vyvolať pochybnosť o akejkoľvek forme ovplyvnenia výsledku oprávneného merania a zaujatosti konania oprávnenej osoby.

  21.4

  Vylúčiť vlastníctvo alebo spoluvlastníctvo autorských práv vynálezov a zlepšovacích návrhov alebo iných obdobných práv k objektu oprávneného merania, napríklad patentová ochrana.

  21.5

  Vylúčiť vzťah blízkej osoby k osobám, ktoré majú vo väzbe na výsledky oprávneného merania priamy prospech alebo ktoré by mohli byť na základe výsledkov oprávnených meraní postihované bez ohľadu na formu postihu, napríklad členovia štatutárnych orgánov právnických osôb alebo fyzické osoby, ktoré sú podnikateľmi, zodpovední pracovníci vnútornej organizačnej jednotky až po najnižšiu úroveň zodpovedného pracovníka meraného zdroja alebo výrobne vrátane zmenového majstra alebo predáka.

  21.6

  Vylúčiť vzťah blízkej osoby aj k osobe konajúcej v mene orgánu ochrany ovzdušia v konkrétnom konaní.

  21.7

  Vylúčiť účasť pracovníkov orgánov štátnej správy ochrany ovzdušia a pracovníkov poverených kontrolou reprezentatívnosti výsledkov v štatutárnych, dozorných a kontrolných orgánoch právnickej osoby alebo ich majetkového podielu; výnimkou je majetková účasť formou kupónovej privatizácie, ak nie je dominantná.

  21.8

  Dôsledne preskúmať plnenie tejto zásady pred oprávneným meraním, pričom sa predpokladá, že na posúdenie možných pochybností o zaujatosti oprávnená osoba, zodpovedná osoba a subdodávateľ poznajú vec do všetkých podrobností.

  21.9

  Ak by o nezaujatosti boli pochybnosti, na vylúčenie možných nejasností prerokovať konkrétny prípad s príslušným orgánom ochrany ovzdušia pred vykonaním oprávneného merania. Na naplnenie podstaty nesplnenia týchto zásad je rozhodujúci už vznik dôvodnej pochybnosti; zaujatosť a reprezentatívnosť výsledku oprávneného merania sa v tomto zmysle neskôr neskúmajú a orgánom ochrany ovzdušia ani nedokazujú.

  21.10

  Vo výnimočných prípadoch, ak sa niektorá z uvedených zásad nezaujatosti nemôže splniť, možno oprávnené meranie vykonať len za osobitných podmienok určených príslušným orgánom ochrany ovzdušia.

  Na subdodávateľa sa jednotlivé zásady nezaujatosti vzťahujú podľa svojho významu v prípadoch, ak je potrebné jeho oboznámenie sa s objektom merania - skúšky, pri ktorom by mohla vzniknúť pochybnosť o dôveryhodnosti výsledku oprávneného merania.

  Príloha č. 4 k zákonu č. 478/2002 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Rady 1999/13/ES z 11. marca 1999 o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel pri určitých činnostiach a v určitých zariadeniach (Ú. v. EÚ L 085, 29. 3. 1999).

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/42/ES z 30. apríla 2004 o obmedzovaní emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel v určitých farbách a lakoch a vo výrobkoch na povrchovú úpravu vozidiel a o zmene a doplnení smernice 1999/13/ES (Ú. v. EÚ L 143, 30. 4. 2004).

  3.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/107/ES z 15. decembra 2004, ktorá sa týka arzénu, kadmia, ortuti, niklu a polycyklických aromatických uhľovodíkov v okolitom ovzduší (Ú. v. EÚ L 23, 26. 1. 2005).

Poznámky

 • 1)

  Napríklad zákon č. 76/1998 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 345/2006 Z. z. o základných bezpečnostných požiadavkách na ochranu zdravia pracovníkov a obyvateľov pred ionizujúcim žiarením.

 • 2)

  § 2 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 2a)

  § 2 písm. a) zákona č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 2b)

  § 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 3)

  § 5 zákona č. 126/2006 Z. z.

 • 4)

  § 6 zákona č. 126/2006 Z. z.

 • 5)

  § 19 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

 • 6)

  § 18 zákona č. 543/2002 Z. z.

 • 7)

  § 35 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 8)

  § 6 zákona č. 17/1992 Z. z. o životnom prostredí.

 • 9)

  Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov.

 • 10)

  Príloha č. 8 časť A a príloha č. 13 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 11)

  § 21, 27 a 28 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.§ 7 a 16 zákona č. 223/2001 Z. z.

 • 12)

  § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.

 • 12a)

  Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 13)

  § 19 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 215/2002 Z. z.

 • 14)

  Zákon č. 364/2004 Z. z.Zákon č. 223/2001 Z. z.

 • 15)

  § 2 ods. 13 zákona č. 223/2001 Z. z. a vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.

 • 16)

  Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

 • 17)

  Napríklad § 2 ods. 2 písm. a) až c) a § 21 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 500/2001 Z. z., zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2002 Z. z., § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 17a)

  § 20 až 22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

 • 17b)

  § 20 až 23 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

 • 18)

  Zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 19)

  § 8 až 13 a § 16 zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení zákona č. 502/2001 Z. z.

 • 20)

  § 8 až 13 zákona č. 10/1996 Z. z. v znení zákona č. 502/2001 Z. z.

 • 20a)

  Zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 20b)

  Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

 • 20c)

  § 140a ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 479/2005 Z. z.

 • 20d)

  § 140b zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 479/2005 Z. z.

 • 21)

  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

 • 22)

  § 29 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z.

 • 23)

  § 8 až 19 a § 29 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z.

Načítavam znenie...
MENU
Hore