Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov 203/2007 účinný od 01.06.2010

Platnosť od: 27.04.2007
Účinnosť od: 01.06.2010
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana životného prostredia
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUD11DS4EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov 203/2007 účinný od 01.06.2010
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 203/2007 s účinnosťou od 01.06.2010 na základe 137/2010
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. II

Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení zákona č. 161/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 478/2002 Z. z., zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z. a zákona č. 571/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 1 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „podľa tabuľky č. 3 prílohy č. 2".
2.
§ 1 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

„(4) Pre jestvujúce stredné zdroje znečisťovania ovzdušia a jestvujúce veľké zdroje znečisťovania ovzdušia, ktoré sú zároveň vybrané jestvujúce prevádzky dohodnuté s Európskou komisiou,1a) a ktorým je alebo môže byť v integrovanom povolení podľa osobitného predpisu udelená na znečisťujúcu látku výnimka z uplatňovania emisného limitu,1b) platí v každom kalendárnom roku, v ktorom je možné túto výnimku uplatniť, osobitná poplatková povinnosť podľa tabuľky č. 4 prílohy č. 2; pre zdroje znečisťovania, ktoré nebudú mať na znečisťujúcu látku udelenú výnimku z uplatňovania emisného limitu udelenú ani do 31. decembra 2007, platí táto poplatková povinnosť na znečisťujúce látky vypustené v rokoch 2006 a 2007.

(5)

Pre stredné zdroje znečisťovania ovzdušia a veľké zdroje znečisťovania ovzdušia, ktoré súčasne spĺňajú podmienky podľa odsekov 3 a 4, platí poplatková povinnosť podľa odseku 3.„.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1a a 1b znejú:

„1a)
§ 29 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1b)
§ 8 až 19 a § 29 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z.
§ 40 ods. 9 zákona č. 478/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

3.
Príloha č. 2 sa dopĺňa tabuľkou č. 4, ktorá znie:

„Tabuľka č. 4: Koeficienty emisného limitu, koeficienty prekročenia emisnej kvóty a kompenzačné koeficienty pre všetky znečisťujúce látky podliehajúce poplatkovej povinnosti pre zdroje znečisťovania podľa § 1 ods. 4.

Rok
Kk
Trieda A a B
EQ
prekročená
KO
EL dodržanýKELD
Trieda A4)
EL
prekročený

KELP
Údaje
nezistené
(§ 5 ods. 2)

KELN
Trieda B2)KELB
2006 0,85 3,0 1,0 4,0 1,5 4,0
2007 0,85 3,0 1,0 4,0 1,5 4,0
2008 0,90 3,0 1,0 4,0 1,5 4,0
2009 0,90 3,0 1,0 4.0 1,5 4,0
2010 0,95 3,0 1,0 4,0 1,5 4,0
2011 0,95 3,0 1,0 4,0 1,5 4,0
2012 a
neskôr
1,00 3,0 1,0 4,0 1,5 -“.

Čl. III

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 245/2003 Z. z., zákonom č. 525/2003 Z. z., zákonom č. 541/2004 Z. z., zákonom č. 572/2004 Z. z., zákonom č. 587/2004 Z. z., zákonom č. 725/2004 Z. z., zákonom č. 230/2005 Z. z., zákonom č. 479/2005 Z. z., zákonom č. 532/2005 Z. z., zákonom č. 571/2005 Z. z. a týmto zákonom.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2007.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore