Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v oblasti starostlivosti o životné prostredie v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike 515/2008 účinný od 01.08.2015

Platnosť od: 10.12.2008
Účinnosť od: 01.08.2015
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel, Kontrolný systém, Odpadové hospodárstvo, Poľovníctvo a rybárstvo, Životné prostredie, Ochrana spotrebiteľa, Živnostenské podnikanie, Colná správa, Správne poplatky, Štátne fondy, Potravinárstvo
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST9JUD1DS16EUPPČL0

Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v oblasti starostlivosti o životné prostredie v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike 515/2008 účinný od 01.08.2015
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 515/2008 s účinnosťou od 01.08.2015 na základe 128/2015
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v oblasti starostlivosti o životné prostredie v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. II

Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení zákona č. 161/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č.478/2002 Z. z., zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 571/2005 Z. z., zákona č. 203/2007 Z. z. a zákona 529/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 1 ods. 2 sa slová „1 000 Sk“ nahrádzajú slovami „34 eur“.
2.
V § 3 ods. 1 sa slová „celých 100 Sk“ nahrádzajú slovami „celé euro“.
3.
V § 3 ods. 2 sa slová „20 000 Sk“ nahrádzajú slovami „663,87 eura“.
4.
V § 6 od. 1 písm. a) sa slová „1 100 Sk“ nahrádzajú slovami „35 eur“, slová „jedného milióna Sk“ sa nahrádzajú slovami „33 194 eur“ a slová „do 15. dňa prvého mesiaca nasledujúceho štvrťroka“ sa nahrádzajú slovami „do konca príslušného štvrťroka“.
5.
V § 6 ods. 1 písm. b) sa slová „jedného milióna Sk“ nahrádzajú slovami „33 194 eur“ a slová „do 15. dňa nasledujúceho mesiaca“ sa nahrádzajú slovami „do konca príslušného mesiaca“.
6.
V § 6 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Fond nevráti preplatok, ktorý je nižší ako 3 eurá vrátane.“.
7.
V § 8 ods. 1 sa slová „5 000 Sk“ nahrádzajú slovami „165,96 eura“ a slová „1 000 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „33 193,91 eura“.
8.
V § 8 ods. 2 sa slová „1 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33,19 eura“ a slová „200 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „6 638,78 eura“.
9.
V § 8 ods. 3 sa slová „20 000 Sk“ nahrádzajú slovami „663,87 eura“.
10.
V prílohe č. 2 v druhej vete odseku pred matematickým vzťahom č. 7 sa slová „celých 100 Sk“ nahrádzajú slovami „celé euro“.
11.
V prílohe č. 2 tabuľka č. 1 znie:

„Znečisťujúca látka ZP [€.t–1]
Tuhé znečisťujúce látky 165,9695
Oxid siričitý 66,3878
Oxidy dusíka 49,7908
Oxid uhoľnatý 33,1939
suma C 132,7756
1. trieda 1 327,7567
2. trieda 663,8783
3. trieda 331,9391
4. trieda 66,3878“.

Čl. III

Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 393/2002 Z. z., zákona č. 529/2002 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 24/2004 Z. z., zákona č. 443/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 733/2004 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 532/2005 Z. z., zákona č. 571/2005 Z. z., zákona č. 127/2006 Z. z. a zákona č. 514/2008 Z. z. sa mení takto:

1.
V § 22 ods. 3 sa slovo „Sk“ nahrádza slovom „eurách“.
2.
V § 22 ods. 4 sa slová „70 Sk“ nahrádzajú slovami „2,3235 eura“ a slová „20 Sk“ sa nahrádzajú slovami „0,6638 eura“.
3.
V § 52 ods. 3 sa slová „1 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33,19 eura“.
4.
V § 78 ods. 1 sa slová „200 000 Sk“ nahrádzajú slovami „6 638,78 eura“.
5.
V § 78 ods. 2 sa slová „500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „16 596,95 eura“.
6.
V § 78 ods. 3 sa slová „5 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „165 969,59 eura“.
7.
V § 80 ods. 2 písm. a) sa slová „5000 Sk“ nahrádzajú slovami „165,96 eura“.
8.
V § 80 ods. 2 písm. b) sa slová „20 000 Sk“ nahrádzajú slovami „663,87 eura“.

Čl. IV

Zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení zákona č. 246/2003 Z. z., zákona č. 525/2003 Z. z. a zákona č. 587/2004 Z. z. sa mení takto:

1.V § 40 ods. 1 písm. a) sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 319,39 eura“.
2.V § 40 ods. 1 písm. b) sa slová „200 000 Sk“ nahrádzajú slovami „6 638,78 eura“.
3.V § 41 ods. 2 sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331,93 eura“.

Čl. V

Zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 77/2005 Z. z. a zákona č. 100/2008 Z. z. sa mení takto:

1.
V § 28 ods. 1sa slová „1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33 193,91 eura“.
2.
V § 28 ods. 2 sa slová „50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 659,69 eura“ a slová „5 000 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „165 969, 59 eura“.
3.
V § 28 ods. 3 sa slová „1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33 193,91 eura“ a slová „10 000 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „331 939,18 eura“.
4.
V § 30 ods. 2 sa slová „50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 659, 69 eura“.
5.
V § 32 ods. 8 sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331,93 eura“.

Čl. VII

Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z. a zákona č. 230/2005 Z. z. sa mení takto:

1.
V § 39 ods. 1 písm. a) a b) sa slová „500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „16 596,95 eura“.
2.
V § 39 ods. 2 písm. a) sa slová „10 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331 939,18 eura“.
3.
V § 39 ods. 2 písm. b) sa slová „1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33 193,91 eura“.
4.
V § 39 ods. 2 písm. c), d), e) a f) sa slová „500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „16 596,95 eura“.
5.
V § 39 ods. 2 písm. g), h) a i) sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 319,39 eura“.
6.
V § 39 ods. 2 písm. j) a k) sa slová „50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 659,69 eura“.
7.
V § 39 ods. 2 písm. l), m) a n) sa slová „25 000 Sk“ nahrádzajú slovami „829,84 eura“.
8.
V § 39 ods. 2 písm. o) a p) sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331,93 eura“.
9.
V § 39 ods. 3 sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 319,39 eura“.
10.V § 39 ods. 4 sa slová „500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „16 596,95 eura“.
11.V § 40 ods. 2 sa slová „500 Sk“ nahrádzajú slovami „16,59 eura“ a slová „25 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „829,84 eura“.
12.
V § 40 ods. 3 sa slová „500 Sk “ nahrádzajú slovami „16,59 eura“ a slová „10 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „331,93 eura“.

Čl. VIII

Zákon č. 469/2002 Z. z. o environmentálnom označovaní výrobkov v znení zákona č. 587/2004 Z. z. a zákona č. 217/2007 Z. z. sa mení takto:

1.
V § 9 ods. 4 sa slová „5 000 Sk“ nahrádzajú slovami „165,96 eura“ a slová „15 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „497,90 eura“.
2.V § 9 ods. 6 sa slová „3 000 Sk“ nahrádzajú slovami „99,58 eura“ a slová „120 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „3 983,27 eura“.
3.
V § 16 ods. 1 sa slová „500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „16 596,95 eura“.

Čl. XI

Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 205/2004 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z. a zákona č. 454/2007 Z. z. sa mení takto:

1.
V § 71 ods. 7 sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331,93 eura“ a slová „5 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „165,96 eura“.
2.
V § 71 ods. 13 sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331,93 eura“.
3.
V § 90 ods. 1 sa slová „300 000 Sk“ nahrádzajú slovami „9 958,17 eura“.
4.
V § 90 ods. 2 sa slová „700 000 Sk“ nahrádzajú slovami „23 235,74 eura“.
5.
V § 90 ods. 3 sa slová „1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33 193,91 eura“.
6.
V § 91 ods. 9 sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331,93 eura“ a slová „100 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „3 319,39 eura“.
7.
V § 91 ods. 12 sa slová „1 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33,19 eura“.
8.
V § 92 ods. 2 písm. a) sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331,93 eura“.
9.
V § 92 ods. 2 písm. b) sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 319,39 eura“.
10.
V § 92 ods. 2 písm. c) sa slová „200 000 Sk“ nahrádzajú slovami „6 638,78 eura“.
11.
V § 92 ods. 2 písm. d) sa slová „300 000 Sk“ nahrádzajú slovami „9 958,17 eura“.
12.
V § 92 ods. 5 sa slová „2 000 Sk“ nahrádzajú slovami „66,38 eura“.
13.
V § 92 ods. 7 sa slová „2 000 Sk“ nahrádzajú slovami „66,38 eura“ a slová „10 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „331,93 eura“.

Čl. XIII

Zákon č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení zákona č. 587/2004 Z. z. sa mení takto:

1.
V § 5 ods. 3 a 4 sa slová „50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 659,69 eura“ a slová „500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „16 596,95 eura“.
2.
V § 5 ods. 5 sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331,93 eura“ a slová „100 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „3 319,39 eura“.
3.
Príloha č. 1 znie:

„Príloha č. 1
k zákonu č. 17/2004 Z. z.
,,POPLATKY ZA ULOŽENIE ODPADOV NA SKLÁDKU ODPADOV (€.t–1)

Položka odpadov/Rok 2004 2005 2006 2007 2008
a
nasledujúce
roky
1. Inertný odpad,9) vytriedený stavebný
   odpad,1) zemina a kamenivo neobsahujúce
   nebezpečné látky, odpad zo sanácie skládok
0,0331 0,0995 0,1659 0,2655 0,3319
2. Ostatný odpad okrem odpadu uvedeného
   v položkách 1, 3, 4 a 5
0,6638 0,9958 1,6596 3,3193 6,6387
3. Komunálne odpady nevytriedené
         vytriedená jedna zložka
         vytriedené dve zložky
         vytriedené tri zložky
         vytriedené štyri zložky
         vytriedených päť zložiek
0,9958
0,8962
0,7966
0,6970
0,5974
0,4979
1,6596
1,4937
1,3277
1,1617
0,9958
0,8298
3,3193
2,9874
2,6555
2,3235
1,9916
1,6596
6,6387
5,9749
5,3110
4,6471
3,9832
3,3193
9,9581
8,9623
7,9665
6,9707
5,9749
4,9790
4. Odpady č. 20 02 01 a 20 02 0310) 0,9958 1,6596 3,3193 6,6387 13,2775
5. Nebezpečný odpad 8,2984 9,9581 16,5969 23,2357 33,1939


Vysvetlivky:

1)
Stavebný odpad bez prímesí: drevo, papier, plasty, kovy, organické látky atď.

9)
§ 68 ods. 3 písm. n) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

10)
§ 68 ods. 3 písm. e) zákona č. 223/2001 Z. z.“.

4.
Príloha č. 2 znie:

,,Príloha č. 2

k zákonu č. 17/2004 Z. z.

POPLATKY ZA ULOŽENIE ODPADOV NA ODKALISKO (€.t–1)

Položka odpadov Kategória odpadov/Rok 2004 2005 2006 2007 2008a nasledujúceroky 1. Ostatný odpad 0,0995 0,1327 0,1659 0,1991 0,2655    2. Nebezpečný odpad 0,3319 0,3983 0,4979 0,6638 0,8298“.

5.
V nadpise prílohy č. 3 sa slová „v tis. Sk“ nahrádzajú slovami „v eurách“.

Čl. XIV

Zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 24/2006 Z. z. a zákona č. 569/2007 Z. z. sa mení takto:

1.
V § 8 ods. 1 sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331,93 eura“ a slová „500 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „16 596,95 eura“.
2.
V § 8 ods. 3 sa slová „1 milióna Sk“ nahrádzajú slovami „33 193,91 eura“.

Čl. XV

Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 230/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 532/2005 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z. a zákona č. 514/2008 Z. z. sa mení takto:

1.
V § 75 ods. 1 sa slová „5 Sk“ nahrádzajú slovami „0,1659 eura“ a slová „10 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „331,93 eura“.
2.
V § 75 ods. 2 sa slová „15 Sk“ nahrádzajú slovami „0,4979 eura“ a slová „20 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „663,87 eura“.
3.
V § 75 ods. 3 sa slová „15 Sk“ nahrádzajú slovami „0,4979 eura“ a slová „10 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „331,93 eura“.
4.
V § 75 ods. 4 sa slová „500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „16 596,95 eura“.
5.
V § 75 ods. 5 sa slová „200 000 Sk“ nahrádzajú slovami „6 638,78 eura“.
6.
V § 75 ods. 6 sa slová „2 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „66 387,83 eura“.
7.
V § 75 ods. 7 sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 319,39 eura“.
8.
V § 75 ods. 8 sa slová „20 000 Sk“ nahrádzajú slovami „663,87 eura“.
9.
V § 75 ods. 9 sa slová „5 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „165 969,59 eura“.
10.
V § 77 ods. 2 písm. a) sa slová „2 000 Sk“ nahrádzajú slovami „66,38 eura“.
11.
V § 77 ods. 2 písm. b) sa slová „3 000 Sk“ nahrádzajú slovami „99,58 eura“.
12.
V § 77 ods. 2 písm. c) sa slová „5 000 Sk“ nahrádzajú slovami „165,96 eura“.

Čl. XVIII

Zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z. a zákona č. 452/2007 Z. z. sa mení takto:

1.
V § 20 ods. 7 sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331, 93 eura“.
2.
V § 20 ods. 13 sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331,93 eura“.
3.
V § 22 ods. 1 sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331,93 eura“ a slová „500 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „16 596,95 eura“.
4.
V § 22 ods. 2 sa slová „50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 659,69 eura“ a slová „1 000 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „33 193,91 eura“.
5.
V § 22 ods. 14 sa slová „1 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33,19 eura“.
6.
V § 23 ods. 1 sa slová „500 Sk“ nahrádzajú slovami „16,59 eura“ a slová „150 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „4 979,08 eura“.
7.
V § 23 ods. 2 sa slová „2 000 Sk“ nahrádzajú slovami „66,38 eura“ a slová „300 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „9 958,17 eura“.

Čl. XX

Zákon č. 127/2006 Z. z. o perzistentných organických látkach a o zmene a doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa mení takto:

1.
V § 7 ods. 1 sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331,93 eura“ a slová „500 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „16 596,95 eura“.
2.
V § 7 ods. 2 sa slová „50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 659,69 eura“ a slová „1 000 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „33 193,91 eura“.

Čl. XXI

Zákon č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 514/2008 Z. z. sa mení takto:

1.
V § 22 ods. 1 sa slová „200 000 Sk“ nahrádzajú slovami „6 638,78 eura“.
2.
V § 22 ods. 2 a 3 sa slová „1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33 193,91 eura“.

Čl. XXII

Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 12 ods. 2 sa slová „30 000 Sk“ nahrádzajú slovami „995,82 eura“.
2.
V § 26 ods. 1 sa slová „3 000 Sk“ nahrádzajú slovami „99,58 eura“, slová „6 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „199,16 eura“, slová „10 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „331,93 eura“ a slová „20 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „663,87 eura“.
3.
V § 26 ods. 5 sa slová „500 Sk“ nahrádzajú slovami „16,59 eura“.
4.
V § 38 ods. 1 sa slová „200 000 Sk“ nahrádzajú slovami „6 638,78 eura“.
5.
V § 38 ods. 2 sa slová „1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33 193,91 eura“.
6.
V § 38 ods. 3 sa slová „5 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „165 969,59 eura“.
7.
V § 39 ods. 2 sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331,93 eura“.
8.
V § 40 ods. 1 sa slová „50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 659,70 eura“.
9.
Za § 43 sa vkladá § 43a, ktorý znie:
㤠43a

Úhrady za prieskumné územia určené do 31. decembra 2008 sa prepočítajú konverzným kurzom podľa osobitného predpisu.“53).

Poznámka pod čiarou k odkazu 53 znie:

„53)
Zákon č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

Čl. XXIII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore