Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72045
Dôvodové správy: 2582
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
22.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v oblasti starostlivosti o životné prostredie v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike 515/2008 účinný od 01.08.2015


Platnosť od: 10.12.2008
Účinnosť od: 01.08.2015
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Životné prostredie, Potravinárstvo, Energetika a priemysel, Kontrolný systém, Ochrana spotrebiteľa, Správne poplatky, Živnostenské podnikanie, Odpadové hospodárstvo, Štátne fondy, Colná správa, Poľovníctvo a rybárstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST9 JUD1 DS16 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v oblasti starostlivosti o životné prostredie v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike 515/2008 účinný od 01.08.2015
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 515/2008 s účinnosťou od 01.08.2015 na základe 128/2015

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v oblasti starostlivosti o životné prostredie v súvislosti ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. II

Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení zákona č. 161/2001 Z. z., zákona ...

1.

V § 1 ods. 2 sa slová „1 000 Sk“ nahrádzajú slovami „34 eur“.

2.

V § 3 ods. 1 sa slová „celých 100 Sk“ nahrádzajú slovami „celé euro“.

3.

V § 3 ods. 2 sa slová „20 000 Sk“ nahrádzajú slovami „663,87 eura“.

4.

V § 6 od. 1 písm. a) sa slová „1 100 Sk“ nahrádzajú slovami „35 eur“, slová „jedného milióna Sk“ sa ...

5.

V § 6 ods. 1 písm. b) sa slová „jedného milióna Sk“ nahrádzajú slovami „33 194 eur“ a slová „do 15. ...

6.

V § 6 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Fond nevráti preplatok, ktorý je nižší ako 3 eurá vrátane.“. ...

7.

V § 8 ods. 1 sa slová „5 000 Sk“ nahrádzajú slovami „165,96 eura“ a slová „1 000 000 Sk“ sa nahrádzajú ...

8.

V § 8 ods. 2 sa slová „1 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33,19 eura“ a slová „200 000 Sk“ sa nahrádzajú ...

9.

V § 8 ods. 3 sa slová „20 000 Sk“ nahrádzajú slovami „663,87 eura“.

10.

V prílohe č. 2 v druhej vete odseku pred matematickým vzťahom č. 7 sa slová „celých 100 Sk“ nahrádzajú ...

11.

V prílohe č. 2 tabuľka č. 1 znie:

„Znečisťujúca látka ZP [€.t–1] Tuhé znečisťujúce látky 165,9695 Oxid siričitý 66,3878 ...

Čl. III

Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 553/2001 ...

1.

V § 22 ods. 3 sa slovo „Sk“ nahrádza slovom „eurách“.

2.

V § 22 ods. 4 sa slová „70 Sk“ nahrádzajú slovami „2,3235 eura“ a slová „20 Sk“ sa nahrádzajú slovami ...

3.

V § 52 ods. 3 sa slová „1 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33,19 eura“.

4.

V § 78 ods. 1 sa slová „200 000 Sk“ nahrádzajú slovami „6 638,78 eura“.

5.

V § 78 ods. 2 sa slová „500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „16 596,95 eura“.

6.

V § 78 ods. 3 sa slová „5 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „165 969,59 eura“.

7.

V § 80 ods. 2 písm. a) sa slová „5000 Sk“ nahrádzajú slovami „165,96 eura“.

8.

V § 80 ods. 2 písm. b) sa slová „20 000 Sk“ nahrádzajú slovami „663,87 eura“.

Čl. IV

Zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení zákona č. 246/2003 Z. z., zákona č. 525/2003 Z. z. a zákona ...

1.V § 40 ods. 1 písm. a) sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 319,39 eura“.

2.V § 40 ods. 1 písm. b) sa slová „200 000 Sk“ nahrádzajú slovami „6 638,78 eura“.

3.V § 41 ods. 2 sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331,93 eura“.

Čl. V

Zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v ...

1.

V § 28 ods. 1sa slová „1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33 193,91 eura“.

2.

V § 28 ods. 2 sa slová „50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 659,69 eura“ a slová „5 000 000 Sk“ sa nahrádzajú ...

3.

V § 28 ods. 3 sa slová „1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33 193,91 eura“ a slová „10 000 000 Sk“ sa ...

4.

V § 30 ods. 2 sa slová „50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 659, 69 eura“.

5.

V § 32 ods. 8 sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331,93 eura“.

Čl. VII

Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona ...

1.

V § 39 ods. 1 písm. a) a b) sa slová „500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „16 596,95 eura“.

2.

V § 39 ods. 2 písm. a) sa slová „10 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331 939,18 eura“.

3.

V § 39 ods. 2 písm. b) sa slová „1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33 193,91 eura“.

4.

V § 39 ods. 2 písm. c), d), e) a f) sa slová „500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „16 596,95 eura“.

5.

V § 39 ods. 2 písm. g), h) a i) sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 319,39 eura“.

6.

V § 39 ods. 2 písm. j) a k) sa slová „50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 659,69 eura“.

7.

V § 39 ods. 2 písm. l), m) a n) sa slová „25 000 Sk“ nahrádzajú slovami „829,84 eura“.

8.

V § 39 ods. 2 písm. o) a p) sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331,93 eura“.

9.

V § 39 ods. 3 sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 319,39 eura“.

10.V § 39 ods. 4 sa slová „500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „16 596,95 eura“.

11.V § 40 ods. 2 sa slová „500 Sk“ nahrádzajú slovami „16,59 eura“ a slová „25 000 Sk“ sa nahrádzajú ...

12.

V § 40 ods. 3 sa slová „500 Sk “ nahrádzajú slovami „16,59 eura“ a slová „10 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami ...

Čl. VIII

Zákon č. 469/2002 Z. z. o environmentálnom označovaní výrobkov v znení zákona č. 587/2004 Z. z. a zákona ...

1.

V § 9 ods. 4 sa slová „5 000 Sk“ nahrádzajú slovami „165,96 eura“ a slová „15 000 Sk“ sa nahrádzajú ...

2.V § 9 ods. 6 sa slová „3 000 Sk“ nahrádzajú slovami „99,58 eura“ a slová „120 000 Sk“ sa nahrádzajú ...

3.

V § 16 ods. 1 sa slová „500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „16 596,95 eura“.

Čl. XI

Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 205/2004 ...

1.

V § 71 ods. 7 sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331,93 eura“ a slová „5 000 Sk“ sa nahrádzajú ...

2.

V § 71 ods. 13 sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331,93 eura“.

3.

V § 90 ods. 1 sa slová „300 000 Sk“ nahrádzajú slovami „9 958,17 eura“.

4.

V § 90 ods. 2 sa slová „700 000 Sk“ nahrádzajú slovami „23 235,74 eura“.

5.

V § 90 ods. 3 sa slová „1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33 193,91 eura“.

6.

V § 91 ods. 9 sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331,93 eura“ a slová „100 000 Sk“ sa nahrádzajú ...

7.

V § 91 ods. 12 sa slová „1 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33,19 eura“.

8.

V § 92 ods. 2 písm. a) sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331,93 eura“.

9.

V § 92 ods. 2 písm. b) sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 319,39 eura“.

10.

V § 92 ods. 2 písm. c) sa slová „200 000 Sk“ nahrádzajú slovami „6 638,78 eura“.

11.

V § 92 ods. 2 písm. d) sa slová „300 000 Sk“ nahrádzajú slovami „9 958,17 eura“.

12.

V § 92 ods. 5 sa slová „2 000 Sk“ nahrádzajú slovami „66,38 eura“.

13.

V § 92 ods. 7 sa slová „2 000 Sk“ nahrádzajú slovami „66,38 eura“ a slová „10 000 Sk“ sa nahrádzajú ...

Čl. XIII

Zákon č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení zákona č. 587/2004 Z. z. sa mení takto: ...

1.

V § 5 ods. 3 a 4 sa slová „50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 659,69 eura“ a slová „500 000 Sk“ nahrádzajú ...

2.

V § 5 ods. 5 sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331,93 eura“ a slová „100 000 Sk“ sa nahrádzajú ...

3.

Príloha č. 1 znie:

„Príloha č. 1 k zákonu č. 17/2004 Z. z. ,,POPLATKY ZA ULOŽENIE ODPADOV NA SKLÁDKU ODPADOV (€.t–1) ...

4.

Príloha č. 2 znie:

,,Príloha č. 2

k zákonu č. 17/2004 Z. z.

POPLATKY ZA ULOŽENIE ODPADOV NA ODKALISKO (€.t–1)

Položka odpadov Kategória odpadov/Rok 2004 2005 2006 2007 2008a nasledujúceroky 1. Ostatný odpad ...

5.

V nadpise prílohy č. 3 sa slová „v tis. Sk“ nahrádzajú slovami „v eurách“.

Čl. XIV

Zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene ...

1.

V § 8 ods. 1 sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331,93 eura“ a slová „500 000 Sk“ sa nahrádzajú ...

2.

V § 8 ods. 3 sa slová „1 milióna Sk“ nahrádzajú slovami „33 193,91 eura“.

Čl. XV

Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch ...

1.

V § 75 ods. 1 sa slová „5 Sk“ nahrádzajú slovami „0,1659 eura“ a slová „10 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami ...

2.

V § 75 ods. 2 sa slová „15 Sk“ nahrádzajú slovami „0,4979 eura“ a slová „20 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami ...

3.

V § 75 ods. 3 sa slová „15 Sk“ nahrádzajú slovami „0,4979 eura“ a slová „10 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami ...

4.

V § 75 ods. 4 sa slová „500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „16 596,95 eura“.

5.

V § 75 ods. 5 sa slová „200 000 Sk“ nahrádzajú slovami „6 638,78 eura“.

6.

V § 75 ods. 6 sa slová „2 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „66 387,83 eura“.

7.

V § 75 ods. 7 sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 319,39 eura“.

8.

V § 75 ods. 8 sa slová „20 000 Sk“ nahrádzajú slovami „663,87 eura“.

9.

V § 75 ods. 9 sa slová „5 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „165 969,59 eura“.

10.

V § 77 ods. 2 písm. a) sa slová „2 000 Sk“ nahrádzajú slovami „66,38 eura“.

11.

V § 77 ods. 2 písm. b) sa slová „3 000 Sk“ nahrádzajú slovami „99,58 eura“.

12.

V § 77 ods. 2 písm. c) sa slová „5 000 Sk“ nahrádzajú slovami „165,96 eura“.

Čl. XVIII

Zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou ...

1.

V § 20 ods. 7 sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331, 93 eura“.

2.

V § 20 ods. 13 sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331,93 eura“.

3.

V § 22 ods. 1 sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331,93 eura“ a slová „500 000 Sk“ sa nahrádzajú ...

4.

V § 22 ods. 2 sa slová „50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 659,69 eura“ a slová „1 000 000 Sk“ sa nahrádzajú ...

5.

V § 22 ods. 14 sa slová „1 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33,19 eura“.

6.

V § 23 ods. 1 sa slová „500 Sk“ nahrádzajú slovami „16,59 eura“ a slová „150 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami ...

7.

V § 23 ods. 2 sa slová „2 000 Sk“ nahrádzajú slovami „66,38 eura“ a slová „300 000 Sk“ sa nahrádzajú ...

Čl. XX

Zákon č. 127/2006 Z. z. o perzistentných organických látkach a o zmene a doplnení zákona č. 223/2001 ...

1.

V § 7 ods. 1 sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331,93 eura“ a slová „500 000 Sk“ sa nahrádzajú ...

2.

V § 7 ods. 2 sa slová „50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 659,69 eura“ a slová „1 000 000 Sk“ sa nahrádzajú ...

Čl. XXI

Zákon č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 22 ods. 1 sa slová „200 000 Sk“ nahrádzajú slovami „6 638,78 eura“.

2.

V § 22 ods. 2 a 3 sa slová „1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33 193,91 eura“.

Čl. XXII

Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) sa mení a dopĺňa takto:

1.

V § 12 ods. 2 sa slová „30 000 Sk“ nahrádzajú slovami „995,82 eura“.

2.

V § 26 ods. 1 sa slová „3 000 Sk“ nahrádzajú slovami „99,58 eura“, slová „6 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami ...

3.

V § 26 ods. 5 sa slová „500 Sk“ nahrádzajú slovami „16,59 eura“.

4.

V § 38 ods. 1 sa slová „200 000 Sk“ nahrádzajú slovami „6 638,78 eura“.

5.

V § 38 ods. 2 sa slová „1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33 193,91 eura“.

6.

V § 38 ods. 3 sa slová „5 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „165 969,59 eura“.

7.

V § 39 ods. 2 sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331,93 eura“.

8.

V § 40 ods. 1 sa slová „50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 659,70 eura“.

9.

Za § 43 sa vkladá § 43a, ktorý znie:

㤠43a

Úhrady za prieskumné územia určené do 31. decembra 2008 sa prepočítajú konverzným kurzom podľa osobitného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 53 znie:

„53) Zákon č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých ...

Čl. XXIII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore