Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v oblasti starostlivosti o životné prostredie v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike 515/2008 účinný od 01.08.2015

Platnosť od: 10.12.2008
Účinnosť od: 01.08.2015
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Životné prostredie, Potravinárstvo, Energetika a priemysel, Kontrolný systém, Ochrana spotrebiteľa, Správne poplatky, Živnostenské podnikanie, Odpadové hospodárstvo, Štátne fondy, Colná správa, Poľovníctvo a rybárstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST9JUD1DS16EUPPČL0

Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v oblasti starostlivosti o životné prostredie v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike 515/2008 účinný od 01.08.2015
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 515/2008 s účinnosťou od 01.08.2015 na základe 128/2015
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v oblasti starostlivosti o životné prostredie v súvislosti ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. II

Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení zákona č. 161/2001 Z. z., zákona ...

1.

V § 1 ods. 2 sa slová „1 000 Sk“ nahrádzajú slovami „34 eur“.

2.

V § 3 ods. 1 sa slová „celých 100 Sk“ nahrádzajú slovami „celé euro“.

3.

V § 3 ods. 2 sa slová „20 000 Sk“ nahrádzajú slovami „663,87 eura“.

4.

V § 6 od. 1 písm. a) sa slová „1 100 Sk“ nahrádzajú slovami „35 eur“, slová „jedného milióna Sk“ sa ...

5.

V § 6 ods. 1 písm. b) sa slová „jedného milióna Sk“ nahrádzajú slovami „33 194 eur“ a slová „do 15. ...

6.

V § 6 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Fond nevráti preplatok, ktorý je nižší ako 3 eurá vrátane.“. ...

7.

V § 8 ods. 1 sa slová „5 000 Sk“ nahrádzajú slovami „165,96 eura“ a slová „1 000 000 Sk“ sa nahrádzajú ...

8.

V § 8 ods. 2 sa slová „1 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33,19 eura“ a slová „200 000 Sk“ sa nahrádzajú ...

9.

V § 8 ods. 3 sa slová „20 000 Sk“ nahrádzajú slovami „663,87 eura“.

10.

V prílohe č. 2 v druhej vete odseku pred matematickým vzťahom č. 7 sa slová „celých 100 Sk“ nahrádzajú ...

11.

V prílohe č. 2 tabuľka č. 1 znie:

„Znečisťujúca látka ZP [€.t–1] Tuhé znečisťujúce látky 165,9695 Oxid siričitý 66,3878 ...

Čl. III

Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 553/2001 ...

1.

V § 22 ods. 3 sa slovo „Sk“ nahrádza slovom „eurách“.

2.

V § 22 ods. 4 sa slová „70 Sk“ nahrádzajú slovami „2,3235 eura“ a slová „20 Sk“ sa nahrádzajú slovami ...

3.

V § 52 ods. 3 sa slová „1 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33,19 eura“.

4.

V § 78 ods. 1 sa slová „200 000 Sk“ nahrádzajú slovami „6 638,78 eura“.

5.

V § 78 ods. 2 sa slová „500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „16 596,95 eura“.

6.

V § 78 ods. 3 sa slová „5 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „165 969,59 eura“.

7.

V § 80 ods. 2 písm. a) sa slová „5000 Sk“ nahrádzajú slovami „165,96 eura“.

8.

V § 80 ods. 2 písm. b) sa slová „20 000 Sk“ nahrádzajú slovami „663,87 eura“.

Čl. IV

Zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení zákona č. 246/2003 Z. z., zákona č. 525/2003 Z. z. a zákona ...

1.V § 40 ods. 1 písm. a) sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 319,39 eura“.

2.V § 40 ods. 1 písm. b) sa slová „200 000 Sk“ nahrádzajú slovami „6 638,78 eura“.

3.V § 41 ods. 2 sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331,93 eura“.

Čl. V

Zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v ...

1.

V § 28 ods. 1sa slová „1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33 193,91 eura“.

2.

V § 28 ods. 2 sa slová „50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 659,69 eura“ a slová „5 000 000 Sk“ sa nahrádzajú ...

3.

V § 28 ods. 3 sa slová „1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33 193,91 eura“ a slová „10 000 000 Sk“ sa ...

4.

V § 30 ods. 2 sa slová „50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 659, 69 eura“.

5.

V § 32 ods. 8 sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331,93 eura“.

Čl. VII

Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona ...

1.

V § 39 ods. 1 písm. a) a b) sa slová „500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „16 596,95 eura“.

2.

V § 39 ods. 2 písm. a) sa slová „10 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331 939,18 eura“.

3.

V § 39 ods. 2 písm. b) sa slová „1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33 193,91 eura“.

4.

V § 39 ods. 2 písm. c), d), e) a f) sa slová „500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „16 596,95 eura“.

5.

V § 39 ods. 2 písm. g), h) a i) sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 319,39 eura“.

6.

V § 39 ods. 2 písm. j) a k) sa slová „50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 659,69 eura“.

7.

V § 39 ods. 2 písm. l), m) a n) sa slová „25 000 Sk“ nahrádzajú slovami „829,84 eura“.

8.

V § 39 ods. 2 písm. o) a p) sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331,93 eura“.

9.

V § 39 ods. 3 sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 319,39 eura“.

10.V § 39 ods. 4 sa slová „500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „16 596,95 eura“.

11.V § 40 ods. 2 sa slová „500 Sk“ nahrádzajú slovami „16,59 eura“ a slová „25 000 Sk“ sa nahrádzajú ...

12.

V § 40 ods. 3 sa slová „500 Sk “ nahrádzajú slovami „16,59 eura“ a slová „10 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami ...

Čl. VIII

Zákon č. 469/2002 Z. z. o environmentálnom označovaní výrobkov v znení zákona č. 587/2004 Z. z. a zákona ...

1.

V § 9 ods. 4 sa slová „5 000 Sk“ nahrádzajú slovami „165,96 eura“ a slová „15 000 Sk“ sa nahrádzajú ...

2.V § 9 ods. 6 sa slová „3 000 Sk“ nahrádzajú slovami „99,58 eura“ a slová „120 000 Sk“ sa nahrádzajú ...

3.

V § 16 ods. 1 sa slová „500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „16 596,95 eura“.

Čl. XI

Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 205/2004 ...

1.

V § 71 ods. 7 sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331,93 eura“ a slová „5 000 Sk“ sa nahrádzajú ...

2.

V § 71 ods. 13 sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331,93 eura“.

3.

V § 90 ods. 1 sa slová „300 000 Sk“ nahrádzajú slovami „9 958,17 eura“.

4.

V § 90 ods. 2 sa slová „700 000 Sk“ nahrádzajú slovami „23 235,74 eura“.

5.

V § 90 ods. 3 sa slová „1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33 193,91 eura“.

6.

V § 91 ods. 9 sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331,93 eura“ a slová „100 000 Sk“ sa nahrádzajú ...

7.

V § 91 ods. 12 sa slová „1 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33,19 eura“.

8.

V § 92 ods. 2 písm. a) sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331,93 eura“.

9.

V § 92 ods. 2 písm. b) sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 319,39 eura“.

10.

V § 92 ods. 2 písm. c) sa slová „200 000 Sk“ nahrádzajú slovami „6 638,78 eura“.

11.

V § 92 ods. 2 písm. d) sa slová „300 000 Sk“ nahrádzajú slovami „9 958,17 eura“.

12.

V § 92 ods. 5 sa slová „2 000 Sk“ nahrádzajú slovami „66,38 eura“.

13.

V § 92 ods. 7 sa slová „2 000 Sk“ nahrádzajú slovami „66,38 eura“ a slová „10 000 Sk“ sa nahrádzajú ...

Čl. XIII

Zákon č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení zákona č. 587/2004 Z. z. sa mení takto: ...

1.

V § 5 ods. 3 a 4 sa slová „50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 659,69 eura“ a slová „500 000 Sk“ nahrádzajú ...

2.

V § 5 ods. 5 sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331,93 eura“ a slová „100 000 Sk“ sa nahrádzajú ...

3.

Príloha č. 1 znie:

„Príloha č. 1 k zákonu č. 17/2004 Z. z. ,,POPLATKY ZA ULOŽENIE ODPADOV NA SKLÁDKU ODPADOV (€.t–1) ...

4.

Príloha č. 2 znie:

,,Príloha č. 2

k zákonu č. 17/2004 Z. z.

POPLATKY ZA ULOŽENIE ODPADOV NA ODKALISKO (€.t–1)

Položka odpadov Kategória odpadov/Rok 2004 2005 2006 2007 2008a nasledujúceroky 1. Ostatný odpad ...

5.

V nadpise prílohy č. 3 sa slová „v tis. Sk“ nahrádzajú slovami „v eurách“.

Čl. XIV

Zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene ...

1.

V § 8 ods. 1 sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331,93 eura“ a slová „500 000 Sk“ sa nahrádzajú ...

2.

V § 8 ods. 3 sa slová „1 milióna Sk“ nahrádzajú slovami „33 193,91 eura“.

Čl. XV

Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch ...

1.

V § 75 ods. 1 sa slová „5 Sk“ nahrádzajú slovami „0,1659 eura“ a slová „10 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami ...

2.

V § 75 ods. 2 sa slová „15 Sk“ nahrádzajú slovami „0,4979 eura“ a slová „20 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami ...

3.

V § 75 ods. 3 sa slová „15 Sk“ nahrádzajú slovami „0,4979 eura“ a slová „10 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami ...

4.

V § 75 ods. 4 sa slová „500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „16 596,95 eura“.

5.

V § 75 ods. 5 sa slová „200 000 Sk“ nahrádzajú slovami „6 638,78 eura“.

6.

V § 75 ods. 6 sa slová „2 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „66 387,83 eura“.

7.

V § 75 ods. 7 sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 319,39 eura“.

8.

V § 75 ods. 8 sa slová „20 000 Sk“ nahrádzajú slovami „663,87 eura“.

9.

V § 75 ods. 9 sa slová „5 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „165 969,59 eura“.

10.

V § 77 ods. 2 písm. a) sa slová „2 000 Sk“ nahrádzajú slovami „66,38 eura“.

11.

V § 77 ods. 2 písm. b) sa slová „3 000 Sk“ nahrádzajú slovami „99,58 eura“.

12.

V § 77 ods. 2 písm. c) sa slová „5 000 Sk“ nahrádzajú slovami „165,96 eura“.

Čl. XVIII

Zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou ...

1.

V § 20 ods. 7 sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331, 93 eura“.

2.

V § 20 ods. 13 sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331,93 eura“.

3.

V § 22 ods. 1 sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331,93 eura“ a slová „500 000 Sk“ sa nahrádzajú ...

4.

V § 22 ods. 2 sa slová „50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 659,69 eura“ a slová „1 000 000 Sk“ sa nahrádzajú ...

5.

V § 22 ods. 14 sa slová „1 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33,19 eura“.

6.

V § 23 ods. 1 sa slová „500 Sk“ nahrádzajú slovami „16,59 eura“ a slová „150 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami ...

7.

V § 23 ods. 2 sa slová „2 000 Sk“ nahrádzajú slovami „66,38 eura“ a slová „300 000 Sk“ sa nahrádzajú ...

Čl. XX

Zákon č. 127/2006 Z. z. o perzistentných organických látkach a o zmene a doplnení zákona č. 223/2001 ...

1.

V § 7 ods. 1 sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331,93 eura“ a slová „500 000 Sk“ sa nahrádzajú ...

2.

V § 7 ods. 2 sa slová „50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 659,69 eura“ a slová „1 000 000 Sk“ sa nahrádzajú ...

Čl. XXI

Zákon č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 22 ods. 1 sa slová „200 000 Sk“ nahrádzajú slovami „6 638,78 eura“.

2.

V § 22 ods. 2 a 3 sa slová „1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33 193,91 eura“.

Čl. XXII

Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) sa mení a dopĺňa takto:

1.

V § 12 ods. 2 sa slová „30 000 Sk“ nahrádzajú slovami „995,82 eura“.

2.

V § 26 ods. 1 sa slová „3 000 Sk“ nahrádzajú slovami „99,58 eura“, slová „6 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami ...

3.

V § 26 ods. 5 sa slová „500 Sk“ nahrádzajú slovami „16,59 eura“.

4.

V § 38 ods. 1 sa slová „200 000 Sk“ nahrádzajú slovami „6 638,78 eura“.

5.

V § 38 ods. 2 sa slová „1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33 193,91 eura“.

6.

V § 38 ods. 3 sa slová „5 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „165 969,59 eura“.

7.

V § 39 ods. 2 sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331,93 eura“.

8.

V § 40 ods. 1 sa slová „50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 659,70 eura“.

9.

Za § 43 sa vkladá § 43a, ktorý znie:

㤠43a

Úhrady za prieskumné územia určené do 31. decembra 2008 sa prepočítajú konverzným kurzom podľa osobitného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 53 znie:

„53) Zákon č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých ...

Čl. XXIII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore