Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 194/2018 účinný od 01.07.2018

Platnosť od: 29.06.2018
Účinnosť od: 01.07.2018
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, Ochrana životného prostredia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 194/2018 účinný od 01.07.2018
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 194/2018 s účinnosťou od 01.07.2018

Legislatívny proces k zákonu 194/2018

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., ...

1.

§ 1 vrátane nadpisu znie:

„§ 1 Predmet úpravy (1) Tento zákon upravuje a) ochranu ovzdušia, b) prípustnú mieru znečisťovania ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) § 91 zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

2.

V § 2 písmeno g) znie:

„g) emisiou uvoľňovanie znečisťujúcej látky z bodového zdroja alebo difúzneho zdroja do ovzdušia,“. ...

3.

V § 2 písmeno n) znie:

„n) časticami PM2,5 alebo jemnými tuhými časticami častice s aerodynamickým priemerom rovným ...

4.

§ 2 sa dopĺňa písmenami y) až ab), ktoré znejú:

„y) antropogénnymi emisiami emisie znečisťujúcich látok súvisiace s ľudskou činnosťou, z) prekurzormi ...

5.

V § 4 ods. 1 písm. c) sa vypúšťa slovo „národné“.

6.

V § 4 sa vypúšťa odsek 5.

Doterajšie odseky 6 až 12 sa označujú ako odseky 5 až 11.

7.

V § 4 odsek 5 znie:

„(5) Emisný strop je najvyššie množstvo znečisťujúcej látky vyjadrené v hmotnostných jednotkách, ...

8.

V § 4 sa vypúšťajú odseky 6 až 11.

9.

Za § 4 sa vkladajú § 4a až 4e, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 4a Národné záväzky znižovania emisií (1) Národným záväzkom znižovania emisií je záväzok ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 5b až 5d znejú:

„5b) § 2 písm. o) zákona č. 250/2012 o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších ...

10.

V § 5 ods. 4 sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a záväzok ...

11.

V § 5 ods. 9 sa slová „Európskej komisii (ďalej len „Komisia“)“ nahrádzajú slovom „Komisii“. ...

12.

V § 10 ods. 4 písm. b) sa slová „programom na znižovanie emisií podľa § 4 ods. 9“ nahrádzajú ...

13.

V § 16 ods. 1 písm. f) sa za slovo „prevádzkovania“ vkladajú slová „stacionárnych zdrojov“. ...

14.

V § 23 písmená h) a i) znejú:

„h) spravuje prostredníctvom poverenej organizácie Národný emisný informačný systém o stacionárnych ...

15.

§ 23 sa dopĺňa písmenami q) až t), ktoré znejú:

„q) vypracováva národný program a jeho aktualizácie a predkladá ich na schválenie vláde Slovenskej ...

16.

V § 26 ods. 3 písm. l) sa slová „ak je tak ustanovené“ nahrádzajú slovami „len ak je tak ...

17.

V § 29 ods. 2 písm. a) sa vypúšťa slovo „osobne“.

18.

V § 29 ods. 2 písm. b) sa na začiatok textu vkladajú slová „pri začatí dozoru“.

19.

V § 29a ods. 2 písm. c) sa slová „k zneniu protokolu“ nahrádzajú slovami „ku kontrolným ...

20.

V § 29b ods. 1 písmeno a) znie:

„a) nezistia nedostatky, vypracujú 1. záznam o výsledku kontroly, pri vypracovaní ktorého postupujú ...

21.

V § 29b ods. 5 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) doručením oznámenia o výsledku kontroly kvality palív, regulovaných výrobkov, výsledkoch ...

Doterajšie písmeno b) sa označuje ako písmeno c).

22.

V § 31 odsek 2 znie:

„(2) Emisné limity, technické požiadavky a podmienky prevádzkovania určené na prevádzku a monitorovanie ...

23.

V § 31 odsek 8 znie:

„(8) Ak je zdroj znečisťovania ovzdušia súčasťou prevádzky podľa osobitného predpisu,5a) ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 13 a 37 znejú:

„13) § 3 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. 37) § 9 ods. 4 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z.“. ...

24.

§ 33 sa dopĺňa písmenami n) a o), ktoré znejú:

„n) požiadavky na vypracovanie národných emisných inventúr, národných projekcií emisií a ...

25.

Príloha č.1 sa v časti „Poznámky“ dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:

„5. Časticami PM2,5 sa rozumejú častice podľa § 2 písm. n), ktoré prejdú zariadením so vstupným ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 38a znie:

„38a) STN EN 12341 Ochrana ovzdušia. Vonkajšie ovzdušie. Stanovenie hmotnostnej koncentrácie suspendovaných ...

26.

Za prílohu č. 1a sa vkladajú prílohy č. 1b až 1d, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„Príloha č. 1bk zákonu č. 137/2010 Z. z. NÁRODNÉ ZÁVÄZKY ZNIŽOVANIA EMISIÍA ZÁKLADNÉ ZÁSADY ...

27.

Príloha č. 4 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 4k zákonu č. 137/2010 Z. z. ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ...

Čl. II

Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení zákona č. 161/2001 Z. ...

1.

V § 4 odsek 1 znie:

„(1) Prevádzkovateľ veľkého zdroja a prevádzkovateľ stredného zdroja každoročne do 15. februára ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:

„5) § 15 ods. 1 písm. e) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.“. ...

2.

Slová „obvodný úrad životného prostredia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú ...

Čl. III

Zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení zákona č. 555/2004 Z. z., zákona č. 202/2008 Z. ...

V § 10 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:

„Je zakázané používať hnojivá na báze uhličitanu amónneho.“.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2018.

Andrej Kiska v. r. Andrej Danko v. r. Peter Pellegrini v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore