Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71943
Dôvodové správy: 2555
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
28.02.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 194/2018 účinný od 01.07.2018


Platnosť od: 29.06.2018
Účinnosť od: 01.07.2018
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, Ochrana životného prostredia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 194/2018 účinný od 01.07.2018
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 194/2018 s účinnosťou od 01.07.2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., ...

1.

§ 1 vrátane nadpisu znie:

„§ 1 Predmet úpravy (1) Tento zákon upravuje a) ochranu ovzdušia, b) prípustnú mieru znečisťovania ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) § 91 zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

2.

V § 2 písmeno g) znie:

„g) emisiou uvoľňovanie znečisťujúcej látky z bodového zdroja alebo difúzneho zdroja do ovzdušia,“. ...

3.

V § 2 písmeno n) znie:

„n) časticami PM2,5 alebo jemnými tuhými časticami častice s aerodynamickým priemerom rovným ...

4.

§ 2 sa dopĺňa písmenami y) až ab), ktoré znejú:

„y) antropogénnymi emisiami emisie znečisťujúcich látok súvisiace s ľudskou činnosťou, z) prekurzormi ...

5.

V § 4 ods. 1 písm. c) sa vypúšťa slovo „národné“.

6.

V § 4 sa vypúšťa odsek 5.

Doterajšie odseky 6 až 12 sa označujú ako odseky 5 až 11.

7.

V § 4 odsek 5 znie:

„(5) Emisný strop je najvyššie množstvo znečisťujúcej látky vyjadrené v hmotnostných jednotkách, ...

8.

V § 4 sa vypúšťajú odseky 6 až 11.

9.

Za § 4 sa vkladajú § 4a až 4e, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 4a Národné záväzky znižovania emisií (1) Národným záväzkom znižovania emisií je záväzok ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 5b až 5d znejú:

„5b) § 2 písm. o) zákona č. 250/2012 o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších ...

10.

V § 5 ods. 4 sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a záväzok ...

11.

V § 5 ods. 9 sa slová „Európskej komisii (ďalej len „Komisia“)“ nahrádzajú slovom „Komisii“. ...

12.

V § 10 ods. 4 písm. b) sa slová „programom na znižovanie emisií podľa § 4 ods. 9“ nahrádzajú ...

13.

V § 16 ods. 1 písm. f) sa za slovo „prevádzkovania“ vkladajú slová „stacionárnych zdrojov“. ...

14.

V § 23 písmená h) a i) znejú:

„h) spravuje prostredníctvom poverenej organizácie Národný emisný informačný systém o stacionárnych ...

15.

§ 23 sa dopĺňa písmenami q) až t), ktoré znejú:

„q) vypracováva národný program a jeho aktualizácie a predkladá ich na schválenie vláde Slovenskej ...

16.

V § 26 ods. 3 písm. l) sa slová „ak je tak ustanovené“ nahrádzajú slovami „len ak je tak ...

17.

V § 29 ods. 2 písm. a) sa vypúšťa slovo „osobne“.

18.

V § 29 ods. 2 písm. b) sa na začiatok textu vkladajú slová „pri začatí dozoru“.

19.

V § 29a ods. 2 písm. c) sa slová „k zneniu protokolu“ nahrádzajú slovami „ku kontrolným ...

20.

V § 29b ods. 1 písmeno a) znie:

„a) nezistia nedostatky, vypracujú 1. záznam o výsledku kontroly, pri vypracovaní ktorého postupujú ...

21.

V § 29b ods. 5 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) doručením oznámenia o výsledku kontroly kvality palív, regulovaných výrobkov, výsledkoch ...

Doterajšie písmeno b) sa označuje ako písmeno c).

22.

V § 31 odsek 2 znie:

„(2) Emisné limity, technické požiadavky a podmienky prevádzkovania určené na prevádzku a monitorovanie ...

23.

V § 31 odsek 8 znie:

„(8) Ak je zdroj znečisťovania ovzdušia súčasťou prevádzky podľa osobitného predpisu,5a) ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 13 a 37 znejú:

„13) § 3 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. 37) § 9 ods. 4 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z.“. ...

24.

§ 33 sa dopĺňa písmenami n) a o), ktoré znejú:

„n) požiadavky na vypracovanie národných emisných inventúr, národných projekcií emisií a ...

25.

Príloha č.1 sa v časti „Poznámky“ dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:

„5. Časticami PM2,5 sa rozumejú častice podľa § 2 písm. n), ktoré prejdú zariadením so vstupným ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 38a znie:

„38a) STN EN 12341 Ochrana ovzdušia. Vonkajšie ovzdušie. Stanovenie hmotnostnej koncentrácie suspendovaných ...

26.

Za prílohu č. 1a sa vkladajú prílohy č. 1b až 1d, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„Príloha č. 1bk zákonu č. 137/2010 Z. z. NÁRODNÉ ZÁVÄZKY ZNIŽOVANIA EMISIÍA ZÁKLADNÉ ZÁSADY ...

27.

Príloha č. 4 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 4k zákonu č. 137/2010 Z. z. ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ...

Čl. II

Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení zákona č. 161/2001 Z. ...

1.

V § 4 odsek 1 znie:

„(1) Prevádzkovateľ veľkého zdroja a prevádzkovateľ stredného zdroja každoročne do 15. februára ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:

„5) § 15 ods. 1 písm. e) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.“. ...

2.

Slová „obvodný úrad životného prostredia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú ...

Čl. III

Zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení zákona č. 555/2004 Z. z., zákona č. 202/2008 Z. ...

V § 10 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:

„Je zakázané používať hnojivá na báze uhličitanu amónneho.“.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2018.

Andrej Kiska v. r. Andrej Danko v. r. Peter Pellegrini v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore