Zákon, ktorým sa mení zákon č. 150/2022 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi súdov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 398/2022 účinný od 01.12.2022

Platnosť od: 29.11.2022
Účinnosť od: 01.12.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne právo, Ústavné súdnictvo, Trestné právo hmotné, Trestné právo procesné, Občianske súdne konanie, Konkurz a reštrukturalizácia, Prokuratúra, Všeobecné súdnictvo
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení zákon č. 150/2022 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi súdov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 398/2022 účinný od 01.12.2022
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 398/2022 s účinnosťou od 01.12.2022
MENÍ:
150/2022 Z. z. Zákon o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi súdov 150/2022 účinný od 01.06.2023
151/2022 Z. z. Zákon o zriadení správnych súdov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 151/2022 účinný od 01.06.2023
314/2018 Z. z. Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov 314/2018 účinný od 01.01.2025
160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok 160/2015 účinný od 01.07.2024
161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok 161/2015 účinný od 01.01.2025
162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok 162/2015 účinný od 15.03.2024
301/2005 Z. z. Trestný poriadok 301/2005 účinný od 20.03.2024
7/2005 Z. z. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 7/2005 účinný od 01.01.2025
371/2004 Z. z. Zákon o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov 371/2004 účinný od 01.06.2023
757/2004 Z. z. Zákon o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 757/2004 účinný od 01.08.2023
153/2001 Z. z. Zákon o prokuratúre 153/2001 účinný od 20.03.2024
385/2000 Z. z. Zákon o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov 385/2000 účinný od 20.03.2024
Načítavam znenie...
MENU
Hore